Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu

NN 126/2011 (9.11.2011.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

2545

Na temelju članka 104. stavka 1. točka 3. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, broj 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09) ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O AMBALAŽI I AMBALAŽNOM OTPADU

Članak 1.

U Pravilniku o ambalaži i ambalažnom otpadu (»Narodne novine«, broj 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11 i 81/11) u članku 13. stavku 2. iza retka 8. dodaje se redak koji glasi:

»

Ostali polimerni materijali za mlijeko i ostale tekuće mliječne proizvode

410 kn/t

«

Redak 9. i 10. postaje redak 10. i 11.

U stavku 4. riječi: »za 2011. godinu« brišu se.

Članak 2.

U Prilogu Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu (»Narodne novine«, broj 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11 i 81/11) obrazac Očevidnika za obračun naknade zbrinjavanja, povratne i poticajne naknade (OONZPPN) zamjenjuje se obrascem Očevidnika za obračun naknade zbrinjavanja, povratne i poticajne naknade (OONZPPN) koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 1. stavka 3. ovoga Pravilnika koja stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 351-01/11-04/48

Urbroj: 531-13-2-11-1

Zagreb, 25. listopada 2011.

Ministar
Branko Bačić, dipl. ing., v. r.

OČEVIDNIK ZA OBRAČUN NAKNADE ZBRINJAVANJA, POVRATNE I POTICAJNE NAKNADE (OONZPPN)

I. PODACI O PROIZVOĐAČU/UVOZNIKU PIĆA

Zaokružiti:*A) Proizvodnja u RH
B) Uvoz u RH

RAZDOBLJE:

Proizvođač

Adresa

Kontakt

Tel.

MB

Županija

II. PODACI O VRSTI I KOLIČINI AMBALAŽE STAVLJENE NA TRŽIŠTE RH RADI NAPLATE NAKNADE ZBRINJAVANJA

Ukupna jednokratna ambalaža stavljena na tržište uključujući i novonabavljenu povratnu ambalažu umanjenu za količinu predanu obrađivaču

Količina ambalaže za sva pića te mlijeko i ostale tekuće mliječne proizvode za jednokratnu upotrebu

Vrsta ambalažnog materijala

UKUPNO (kg)

Naknada (kn/t)

UKUPNO (kom)

Naknada (kn/kom)

Ukupno kn

PET

410,00

0,10

PET – mlijeko i ostali tekući mliječni proizvodi

410,00

0,02

AL-LIMENKE

410,00

0,10

AL-LIMENKE – mlijeko i ostali tekući mliječni proizvodi

410,00

0,02

FE-LIMENKE

225,00

0,10

PAPIR/KARTON

375,00

VIŠESLOJNA (KOMPOZITNA) AMBALAŽA ZA PIĆA

410,00

0,10

VIŠESLOJNA (KOMPOZITNA) AMBALAŽA ZA PIĆA – mlijeko i ostali tekući mliječni proizvodi

410,00

0,02

VIŠESLOJNA (KOMPOZITNA) AMBALAŽA ZA OSTALE NAMJENE

750,00

DRVO

150,00

TEKSTIL

150,00

PLASTIČNE VREĆICE

1.500,00

OSTALI POLIMERNI MATERIJALI

750,00

OSTALI POLIMERNI MATERIJALI – mlijeko i ostali tekući mliječni proizvodi

410,00

0,02

STAKLO

150,00

0,10

STAKLO – mlijeko i ostali tekući mliječni proizvodi

150,00

0,02

UKUPNO II.

III. PODACI O VRSTI I KOLIČINI AMBALAŽE ZA SVA PIĆA TE MLIJEKO I OSTALE TEKUĆE MLIJEČNE PROIZVODE S JEDNOKRATNOM UPOTREBOM STAVLJENE NA TRŽIŠTE RH RADI NAPLATE POVRATNE NAKNADE, ZAPREMINE VEĆE OD 0,2 L

Vrsta ambalažnog materijala

Količina (kom)

Naknada (kn/kom)

Ukupno (kn)

STAKLO

0,5

PET

0,5

AL-LIMENKE

0,5

FE-LIMENKE

0,5

UKUPNO III

IV. PODACI O VRSTI I KOLIČINI (kom) AMBALAŽE ZA PIĆA STAVLJENE NA TRŽIŠTE RH RADI NAPLATE POTICAJNE
NAKNADE

Vrsta ambalažnog materijala

do 0,25 l (kom)

0,26 – 0,5 l (kom)

0,51 – 1,50 l (kom)

više od 1,5 l (kom)

Ukupno (kn)

VINO

PET

Višeslojna (kompozitna) ambalaža s pretežno papir-kartonskom komponentom

Ostali polimerni materijali

Staklo

Al-limenke

Fe-limenke

OSTALA ALKOHOLNA PIĆA

PET

Višeslojna (kompozitna) ambalaža s pretežno papir-kartonskom komponentom

Ostali polimerni materijali

Staklo

Al-limenke

Fe-limenke

PIVO

PET

Višeslojna (kompozitna) ambalaža s pretežno papir-kartonskom komponentom

Ostali polimerni materijali

Staklo

Al-limenke

Fe-limenke

SOKOVI I OSTALA PIĆA

PET

Višeslojna (kompozitna) ambalaža s pretežno papir-kartonskom komponentom 

Ostali polimerni materijali 

Staklo

Al-limenke

Fe-limenke

VODA IZVORSKA I STOLNA

PET

Višeslojna (kompozitna) ambalaža s pretežno papir-kartonskom komponentom 

Ostali polimerni materijali 

Staklo

Al-limenke

Fe-limenke

UKUPNO IV.

SVEUKUPNO (II. + III. + IV.)

* Obrazac se posebno ispunjava za slučaj A), a posebno za slučaj B)

Mjesto:                                                                                                       Potpis odgovorne osobe:

Datum:                                                                                                        MP