Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 126/2011 (9.11.2011.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2546

Na osnovi odredbi članka 68. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08., 94/09., 153/09., 71/10., 139/10. i 49/11.) i članka 26. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10. i 8/11.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 26. sjednici održanoj 13. listopada 2011. godine uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, a prema prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih komora donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« 43/10., 71/10., 88/10., 124/10., 1/11., 6/11., 16/11., 31/11. i 50/11., 61/11. i 93/11.) članak 11. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Iznimno od broja timova utvrđenih Mrežom, odnosno standardom za određenu djelatnost, Zavod, radi provođenja zdravstvene zaštite osiguranih osoba koje zdravstvenu zaštitu nisu u mogućnosti ostvarivati na način utvrđen općim aktima Zavod, već istu u skladu s člankom 35. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ostvaruju u prostoru određenog tijela javne vlasti, Zavod u skladu s posebnom odlukom Upravnog vijeća Zavoda sklapa ugovore kojima se uređuje način provođenja zdravstvene zaštite tih osiguranih osoba.«

Članak 2.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»Osnova za ugovaranje djelatnosti hitne medicine je rješenje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi o odobrenju za rad te broj timova utvrđen u Mreži hitne medicine.

Za područje županija /Grada Zagreba, gdje nije uspostavljen ustroj hitne medicine u skladu s Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (»Narodne novine« broj 42/11., u daljnjem tekstu: Pravilnik o minimalnim uvjetima) i Mreže hitne medicine (»Narodne novine« broj 31/11.), osnova ugovaranja hitne medicine je broj stanovnika na području doma zdravlja odnosno pojedine organizacijske jedinice županijskog doma zdravlja.

Za područje županija/Grada Zagreba, gdje je uspostavljen ustroj hitne medicine u skladu s Pravilnikom o minimalnim uvjetima i Mrežom hitne medicine, osnova ugovaranja hitne medicine je potreban broj timova utvrđen Mrežom hitne medicine, a prema kadrovskom normativu iz Pravilnika o minimalnim uvjetima. »

Članak 3.

U članku 58. stavku 1. naziv Tablice 1.10. i Tablica 1.10 mijenjaju se i glase:

»Tablica 1.10. Godišnja vrijednost standardnog tima i iznos po stanovniku za djelatnost hitne medicine koja se ne provodi u skladu s Mrežom hitne medicine i Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko – tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine, godišnja vrijednost standardnog tima sanitetskog prijevoza te godišnja vrijednost standardnog tima za ljekarničko, dentalno i posebno dežurstvo

Red. broj

VRSTA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

STANDARD

(br. stanovnika/ osig. osoba po timu)

GODIŠNJA VRIJEDNOST
STANDARDNOG TIMA u kn

PUTNI TROŠAK po prijeđenom kilometru

po stanovniku

po standardnom timu

0

1

2

3

4

5

1.

Hitna medicina

 

 

 

 

1.1.

Standardni tim HM

od 35.000 nadalje

 

598.625,32

15% cijene 1 litre benzina Eurosuper 95

1.2.

Standardni tim dežurstva po punktu

do 35.000

 

1.050.968,31

15% cijene 1 litre benzina Eurosuper 95

1.3.

Standardni tim pripravnosti po punktu

do 35.000

 

318.197,92

1.4.

Standardni tim sanitetskog prijevoza****

 

457.561,63

15% cijene 1 litre benzina Eurosuper 95

1.5.

Standardni tim prijavno dojavne jedinice

od 35.000 do 60.000

 

139.502,76

 

1.6.

Standardni tim prijavno dojavne jedinice za regionalne centre

od 250.000 nadalje

 

241.893,82

 

1.7.

Hitna medicina i sanitetski prijevoz **

35.000

137,45

 

1.8.

Hitna medicina***

35.000

94,33

2.

Dežurstvo u ljekarništvu

 

 

499.485,96

 

3.

Posebno dežurstvo u djelatnosti opće/obiteljske medicine i zdravstvene zaštite predškolske djece

60.000*

 

151.026,20

 

4.

Dežurstvo u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentnoj)

regionalni centar

 

768.126,00

 

* broj osiguranih osoba

** množi se s koeficijentom iz Tablice 1.11.

*** odnosi se na ustanove koje ugovaraju hitnu medicinu i sanitetski prijevoz kao samostalne djelatnosti

**** godišnja vrijednost standardnog tima sanitetskog prijevoza u kadrovskom sastavku 1 medicinska sestra/medicinski tehničar i 1 vozač u iznosu od 240.497,06 kuna primenjuje se najduže do 31. kolovoza 2011. godine«

«

Iza Tablice 1.10., dodaje se nova tablica 1.10.1. koja glasi:

»Tablica 1.10.1. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost hitne medicine ugovorene u skladu s Mrežom hitne medicine i Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine

Red. broj

Vrsta tima

Kadrovski sastav tima

Godišnja vrijednost standardnog tima

Putni trošak

1.

Tim 1

1 dr. med. spec.

1 med. sestra/med. teh.

1 vozač

 618.241,29

15% cijene 1 litre benzina Eurosuper 95

1 dr. med.

1 med. sestra/med. teh.

1 vozač

598.625,32

15% cijene 1 litre benzina Eurosuper 95

2.

Tim 2*

1 med. sestra/med. teh. sa završenom spec. izobrazbom 1 med. sestra/med. teh.

349.143,28

15% cijene 1 litre benzina Eurosuper 95

3.

Prijavno-dojavna jedinica

2 med. sestre/med. teh.

291.762,75

1 dr. med.

1 med. sestra/med. teh.

403.066,04

1 dr. med.

2 med. sestre/med. teh.

543.873,03

2 dr. med.

2 med. sestre/med. teh.

795.983,32

4.

Dežurstvo

1 dr. med.

1 med. sestra/med. teh.

1 vozač

1.050.968,31

15% cijene 1 litre benzina Eurosuper 95

5.

Pripravnost

1 dr. med.

1 med. sestra/med. teh.

1 vozač

419.894,68

15% cijene 1 litre benzina Eurosuper 95

*plaćanje se provodi u skladu sa stvarnim kadrovskim sastavom tima.

«

Članak 4.

Članak 60. mijenja se i glasi:

»Za ugovorenu djelatnost hitne medicine, koja nije organizirana u skladu s Mrežom hitne medicine i Pravilnikom o minimalnim uvjetima, cijena se utvrđuje:

1. prema vrijednosti standardnog tima hitne medicine, sanitetskog prijevoza, prijavno-dojavne jedinice, dežurstva i pripravnosti u skladu s člankom 58. ove Odluke, dok se za izvršene usluge prijevoza u hitnoj medicini i sanitetskom prijevozu, cijena utvrđuje po prijeđenom kilometru, prema priloženim radnim, odnosno putnim nalozima ili

2. umnoškom utvrđenog novčanog iznosa po stanovniku, broja stanovnika i pripadajućeg koeficijenta za županiju/Grad Zagreb u skladu s člankom 58. ove Odluke

3. ustanove za hitnu medicinu kojima se cijena utvrđuje u skladu s točkom 2. ovog stavka, za izvršene usluge sanitetskog prijevoza osiguranih osoba Zavoda na liječenje u inozemstvo, ispostavljaju Zavodu račun po prijeđenom kilometru, po cijenama utvrđenim člankom 58. ove Odluke, a prema priloženim radnim, odnosno putnim nalozima.

Za ugovorenu djelatnost hitne medicine koja je organizirana u skladu s Mrežom hitne medicine i Pravilnikom o minimalnim uvjetima, cijena se utvrđuje prema godišnjoj vrijednosti standardnog Tima 1, Tima 2, prijavno dojavne jedinice, dežurstva i pripravnosti u skladu s Tablicom 1.10.1. iz članka 58. ove Odluke, a prema kadrovskom normativu iz Pravilnika o minimalnim uvjetima i Mrežom hitne medicine.«

Članak 5.

U članku 67. stavku 1. Tablica 3.2. mijenja se i glasi:

»Tablica 3.2. – Cijene po danu bolničkog liječenja bolesnika oboljelih od subakutnih i kroničnih bolesti u bolničkim zdravstvenim ustanovama i cijena po danu liječenja u općem stacionaru doma zdravlja

Redni broj

Vrsta zdravstvene zaštite

Kriterij – djelatnost/dijagnoza

Iznos u kn

0

1

2

3

1.

Dugotrajno liječenje – uobičajena skrb

 3200000

286,00 

1.1.

Dugotrajno liječenje – pojačana skrb*

3200000

486,00

2.

Liječenje bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti

 

 

2.1.

Kronične duševne bolesti

3910000

252,00

2.2.

Kronične dječje bolesti

3940000

498,00

2.3.

Kronične plućne bolesti

3950000

360,00

2.4.

Fizikalna medicina i rehabilitacija u specijalnim bolnicama i lječilištima

3920000

 

2.4.1.1.

Spinalna rehabilitacija početna

G82, G95.2, S12, S22.0, S32

489,00

2.4.1.2.

Spinalna rehabilitacija održavajuća

365,00

2.4.2.1.

Kraniocerebralna rehabilitacija početna

G81, R40.2, G35

533,00

2.4.2.2.

Kranicerebralna rehabilitacija održavajuća

398,00

2.4.3.

Rehabilitacija nakon amputacije

Z89

371,00

2.4.4.

Kardiovaskularna rehabilitacija

I21, Z95

550,00

2.4.5.

Reumatološka rehabilitacija

M05, M06.8, M07, M08, M45

342,00

2.4.6.

Ostalo

S72, S82, M96.9, Z96.6, M41, M23, J44, J45, G12.2, G36, G60, G61, G63.3, G71.0, G80

338,00

3.

Opći stacionar u domu zdravlja – dan liječenja u općem stacionaru doma zdravlja

 

360,00

4.

Dugotrajno liječenje bolesnika ovisnih o trajno mehaničkoj ventilaciji, dan liječenja

3200000, 3940000, 3950000

974,00

5.

Palijativna skrb

3960000

632,00

»*Kod zbrinjavanja osiguranih osoba sa sistemskim i ostalim teškim infekcijama, kao i opsežnim dekubitalnim ranama«

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/11-01/169

Urbroj: 338-01-01-11-1

Zagreb, 13. listopada 2011.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
mr. Dražen Jurković, dr. med., v. r.