Pravilnik o izmjenama Pravilnika o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 126/2011 (9.11.2011.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2547

Na osnovi odredbi članka 68. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08., 94/09., 153/09., 71/10., 139/10. i 49/11.) i članka 26. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10. i 8/11.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 26. sjednici održanoj 13. listopada 2011. godine uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, a prema prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih komora donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O STANDARDIMA I NORMATIVIMA PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Pravilniku o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 43/10., 71/10., 78/10., 88/10, 1/11., 6/11., 48/11., 50/11., 54/11. i 61/11.) tablica iz članka 10. mijenja se i glasi:

»

Red. broj

Vrsta zdravstvene djelatnosti

Kadrovski normativ tima/ oblik provođenja HM-e

Stand. br. osigur.

osoba/stanovnika

0

1

2

3

1.

Opća/obiteljska medicina

1 spec.opće med.

ili doktor medicine

1 med. sestra/med. tehničar

1.700

2.

Zdravstvena zaštita predškolske djece

1 spec. pedijatar

1 med. sestra/med. tehničar

1.000*

3.

Zdravstvena zaštita žena

1 spec. ginekolog

1 med. sestra/med. tehničar/ primalja

6.000**

4.

Patronažna zdravstvena zaštita

1 stručni prvostupnik /prvostupnica sestrinstva

5.100***

5.

Zdravstvena njega

1 med. sestra/med. tehničar općeg smjera

3.500

6.

Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna)

1 doktor stomatolog/dr. dentalne medicine

1 med. sestra/med. tehničar/ zdrav. radnik SSS/ dentalni asistent

2.200

7.

Higijensko-epidemiološka zdravstvena zaštita

1 spec.epidemiologije/

javnog zdravstva

1 viši zdrav. tehničar ili sanitarni inženjer

1 med. tehničar ili sanitarni tehničar

40.000***

8.

Preventivno-odgojne mjere za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata

1 spec. školske medicine

1 stručni prvostupnik / prvostupnica sestrinstva

u skladu s mrežom

9.

Javno zdravstvo

1 spec. javnog zdravstva / epidemiologije /socijalne medicine

1 stručni prvostupnik / prvostupnica sestrinstva

u skladu s mrežom

10.

Zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti

1 spec. psihijatar,

1 psiholog

1 med. sestra /med. tehničar

u skladu s mrežom

11.

Laboratorijska dijagnostika

1 spec. medicinske biokemije

ili mag. med. biochem.

1 ing. med. laboratorijske dijagnostike

6 laboratorijskih tehničara

40.800****

Kadrovski normativ tima za laboratorijsku dijagnostiku kojem gravitira manji broj osiguranih osoba od standardnog broja osiguranih osoba (40.800):

11.1.

Laboratorijska dijagnostika

1 spec. medicinske biokemije ili

mag. med. biochem.

1 ing. med. laboratorijske dijagnostike

6 laboratorijskih tehničara

od 35.000 do 40.800

11.2.

Laboratorijska dijagnostika

1 spec. medicinske biokemije ili

mag. med. biochem.

1 ing. med. laboratorijske dijagnostike

4 laboratorijska tehničara

od 30.000 do 35.000

11.3.

Laboratorijska dijagnostika

1 spec. medicinske biokemije ili

mag. med. biochem.

1 ing. med. laboratorijske dijagnostike

3 laboratorijska tehničara

od 25.000 do 30.000

11.4.

Laboratorijska dijagnostika

1 spec. medicinske biokemije ili

mag. med. biochem.

0,6 ing. med. laboratorijske dijagnostike

3 laboratorijska tehničara

od 20.000 do 25.000

11.5.

Laboratorijska dijagnostika

1 spec. medicinske biokemije ili

mag. med. biochem.

0,5 ing. med. laboratorijske dijagnostike

2 laboratorijska tehničara

od 18.000 do 20.000

11.6.

Laboratorijska dijagnostika

1 spec. medicinske biokemije ili

mag. med. biochem.

1 laboratorijski tehničar

do 18.000

12.

Ljekarništvo¹

1 mr. farmacije

u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne

0,5 farm. tehničar

13.

Hitna medicina

– koja se ne provodi u skladu s Mrežom hitne medicine (»Narodne novine« 31/11) i Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i med. tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (»Narodne novine« 42/11.)

13.1.

Hitna medicina

1 standardni tim dežurstva ili pripravnosti

2 standardna tima SP

do 15.000

13.2.

Hitna medicina

1 standardni tim dežurstva

1 standardni tim pripravnosti ili 2 standardna tima pripravnosti

2 standardna tima SP

od 15.000 do 25.000

13.3.

Hitna medicina

1 standardni tim dežurstva

2 standardna tima pripravnosti ili 2 standardna tima dežurstva

3 standardna tima SP

od 25.000 do 35.000

13.4.

Hitna medicina

5 standardnih timova HM

3 standardna tima SP

5 standardnih timova PDJ

od 35.000 do 60.000

13.5.

Hitna medicina

Od 60.000 na svakih daljnjih 20.000 stanovnika dodaje se 1 standardni tim HM.

Na svakih daljnjih 60.000 stanovnika dodaje se 1 standardni tim sanitetskog prijevoza.

Na svakih daljnjih 100.000 stanovnika dodaje se 1 standardni tim PDJ.

13.6.1.

Hitna medicina sa sanitetskim prijevozom

5 standardnih timova HM

3 standardna tima SP

1, 2 standardna tima PDJ

35.000

13.6.2.

Hitna medicina4

5 timova HM

1,2 tima PDJ

35.000

– koja se provodi u skladu s Mrežom hitne medicine (»Narodne novine« 31/11) i Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i med. tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (»Narodne novine« 42/11.)

13.7

Hitna medicina – Tim 1

1 dr. med. spec. hitne medicine ili doktor medicine

1 med. sestra/med. teh.

1 vozač

u skladu s Mrežom HM

13.8.

Hitna medicina – Tim 2

1 med. sestra/med. teh. sa spec. usavršavanjem

1 med. sestra/med. teh.

u skladu s Mrežom HM

13.9.

Hitna medicina – Prijavno dojavna jedinica

– 2 med. sestre/med. teh. ili

– 1 dr. med. spec. hitne medicne/dr. med. i 1 med. sestra/med. teh. ili

– 1 dr. med. i 2 med. sestre/med. teh. ili

– 2 dr. med. i 2 med. sestre/med. teh.

u skladu s Mrežom HM

13.10.

Dežurstvo

1 dr. med./dr. med. spec.

1 med. sestra/med. teh.

1 vozač

u skladu s Mrežom HM

13.11.

Pripravnost

1 dr. med./dr. med. spec.

1 med. sestra/med. teh.

1 vozač

u skladu s Mrežom HM

14.

Sanitetski prijevoz4

1 med. sestra/med. tehničar

2 vozača

u skladu s Pravilnikom

15.

Dežurstvo u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentnoj)

1 dr. dentalne medicine

1 med. sestra/med. tehničar/zdravstveni radnik SSS/dentalni asistent

U regionalnim centrima Osijek, Split, Rijeka 1 tim na jedan punkt, Grad Zagreb 3 tima na tri punkta

16.

Dežurstvo u ljekarničkoj djelatnosti

1 magistar farmacije

županije do 100.000 stanovnika 1 tim na jednom punktu

županije s više od 100.000 stanovnika 1 tim na jednom punktu za svakih daljnjih 150.000 stanovnika

17.

Posebno dežurstvo u djelatnosti opće/obiteljske medicine / zdravstvene zaštite predškolske djece2

1 dr. med./ 1 med. sestra/med. tehničar

60.000*****

18.

Centar opće medicine3

1 dr. med./ 1 med. sestra/med. tehničar

najmanje 25.000*****

19.

Centar dentalne medicine

1 dr. stom./dr. dentalne medicine

1 med. sestra/med. tehničar/zdravstveni radnik SSS/dentalni asistent

60 000*****

1 kadrovski normativ se odnosi na 40 satno tjedno radno vrijeme

2 županija/Grad Zagreb utvrđuje potrebu za ustrojavanjem posebnog dežurstva, lokaciju punkta te vrstu djelatnosti (opća/obiteljska medicina, zdravstvena zaštita predškolske djece) koja će se obavljati posebnim dežurstvom

3 organizira dom zdravlja na područjima na kojima je hitna medicina ustrojena redovnim radom

4 odnosi se na ustanove koje ugovaraju hitnu medicine i sanitetski prijevoz kao samostalne djelatnosti

* odnosi se na osigurane osobe – djecu od 0 do 7 godina

** odnosi se na osigurane osobe – žene starije od 15 godina

*** odnosi se na broj stanovnika na području nadležnog doma zdravlja/organizacijske jedinice županijskog doma zdravlja, odnosno nadležnog zavoda za javno zdravstvo županije/Grada Zagreba

**** odnosi se na broj osiguranih osoba opredijeljenih za ugovorne timove opće/obiteljske medicine i timove zdravstvene zaštite predškolske djece koji su prema sjedištu ordinacije najbliži tom laboratoriju, a razmjerno kadrovskom normativu pojedinog laboratorija.

***** odnosi se na osigurane osobe na području županije/Grada Zagreba. «.

Članak 2.

Tablica iz članka 10.a mijenja se i glasi:

»

Županija/Grad Zagreb

Broj timova

Bjelovarsko-bilogorska

11

Međimurska

6

Dubrovačko-neretvanska

16

Ličko-senjska

14

Karlovačka

16

Koprivničko-križevačka

10

Krapinsko-zagorska

16

Osječko-baranjska

22

Istarska

20

Požeško-slavonska

6

Primorsko-goranska

19

Sisačko-moslavačka

18

Brodsko-posavska

10

Splitsko-dalmatinska

36

Šibensko-kninska

15

Varaždinska

14

Vukovarsko-srijemska

15

Virovitičko-podravska

10

Zadarska

20

Grad Zagreb

48

Zagrebačka županija

24

Ukupno

366

«.

Članak 3.

U članku 13. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Za područje županija /Grada Zagreba, gdje nije uspostavljen ustroj hitne medicine u skladu s Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (»Narodne novine« broj 42/11., u daljnjem tekstu: Pravilnik o minimalnim uvjetima) i Mreže hitne medicine (»Narodne novine« broj 31/11.), osnova ugovaranja hitne medicine je broj stanovnika na području doma zdravlja odnosno pojedine organizacijske jedinice županijskog doma zdravlja.«

Članak 4.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»Hitna medicina koja nije organizirana u skladu s odredbama Pravilnika o minimalnim uvjetima i Mrežom hitne medicine ustrojena je u sljedećem organizacijskom i kadrovskom normativu:

1. Standardni tim hitne medicine /tim 1:

1 – doktor medicine/doktor specijalist hitne medicine

1 – medicinska sestra/medicinski tehničar

1 – vozač (1 sanitetsko vozilo)

2. tim 2:

– 1 medicinska sestra/medicinski tehničar s dodatnim specijalističkim stručnim usavršavanjem iz hitne medicine pomoći ili medicinska sestra/medicinski tehničar

– 1 medicinska sestra/medicinski tehničar, koji obavlja i poslove vozača

3. Standardni tim u dežurstvu:

1 – doktor medicine

1 – medicinska sestra/medicinski tehničar

1 – vozač (1 sanitetsko vozilo)

4.a Standardni tim u pripravnosti:

1 – doktor medicine

1 – vozač (1 sanitetsko vozilo)

4.b. Tim pripravnosti

– 1 doktor medicine

– 1 medicinska sestra/medicinski tehničar

– 1 vozač

5. Standardni tim sanitetskog prijevoza:

2 – vozača (2 sanitetska vozila)

1 – medicinska sestra/medicinski tehničar

6. a Standardni tim prijavno-dojavne jedinice:

1 – medicinska sestra/medicinski tehničar

Na svakih 250.000 stanovnika služba prijavno-dojavne jedinice popunjava se s 5 doktora medicine.

6. b Prijavno-dojavna jedinica:

– 1 doktor medicine specijalist hitne medicine ili doktor medicine s najmanje 3 godine radnog iskustva u timu hitne medicine na terenu ili stručna prvostupnica/prvostupnik sestrinstva s najmanje 7 godina ukupnog radnog iskustva hitne medicine na terenu ili medicinska sestra/medicinski tehničar s najmanje 10 godina radnog iskustva u timu hitne medicinske pomoći na terenu.«

Članak 5.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»Hitna medicina organizirana sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima i Mreži hitne medicine ustrojena je u sljedećim organizacijskim oblicima: Tim 1 hitne medicine, Tim 2 hitne medicine, tim dežurstava, tim pripravnosti, tim prijavno dojavne jedinice, a s kadrovskim normativom kako slijedi:

Tim 1:

– 1 doktor medicine specijalist hitne medicine

– najmanje jedna medicinska sestra/medicinski tehničar

– 1 vozač

Tim 2:

– 1 medicinska sestra/medicinski tehničar specijalist u djelatnosti hitne medicine

– najmanje jedna medicinska sestra/medicinski tehničar

Tim pripravnosti:

– 1 doktor medicine

– jedna medicinska sestra/medicinski tehničar

– 1 vozač

Tim prijavno dojavne jedinice (mogući kadrovski sastav):

– 2 stručne prvostupnice/prvostupnika (medicinske sestre/medicinska tehničara) ili

– 1 doktor medicine ili doktor specijalist hitne medicine i 1 stručna prvostupnica/prvostupnik (medicinska sestra/medicinski tehničar) ili

– 1 doktor medicine ili doktor specijalist hitne medicine i 2 stručne prvostupnice/prvostupnika (medicinske sestre/medicinska tehničara) ili

– 2 doktora medicine ili doktora specijalista hitne medicine i 2 stručne prvostupnice/prvostupnika (medicinske sestre/medicinska tehničara).«

Članak 6.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»U dežurstvu i pripravnosti iz članka 14. i 15. ovog Pravilnika sudjeluju svi ugovorni doktori medicine, doktori medicine radnici u ugovornim zdravstvenim ustanovama na određenom području i doktori medicine radnici Zavoda prema ustrojstvu i rasporedu koji utvrđuje ravnatelj nadležnog doma zdravlja, odnosno zavoda za hitnu medicinu.

U mjestima koja su više od 20 km udaljena od punkta dežurstva/hitne medicine a hitna medicina nije ustrojena u skladu Mrežom hitne medicine, iznimno se može ustrojiti pripravnost, ako su u djelatnosti opće/obiteljske medicine ugovorena najmanje 2 tima, uz uvjet da je to i mjesto stanovanja tih doktora.

Dežurstvo i pripravnost ne mogu biti ustrojeni u istom mjestu.

U dežurstvu u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti utvrđenom u tablici iz članka 10. ovog Pravilnika sudjeluju svi ugovorni doktori stomatologije/doktori dentalne medicine u regionalnim centrima prema ustrojstvu i rasporedu koji utvrđuje ravnatelj nadležnog doma zdravlja.«

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/11-01/170

Urbroj: 338-01-01-11-1

Zagreb, 13. listopada 2011.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
mr. Dražen Jurković, dr. med., v. r.