Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji tržišta prirodnog plina

NN 128/2011 (11.11.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji tržišta prirodnog plina

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

2567

Na temelju članka 3. stavka 3. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 40/07, 152/08, 83/09 i 91/11), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI TRŽIŠTA PRIRODNOG PLINA

Članak 1.

U Pravilniku o organizaciji tržišta prirodnog plina (»Narodne novine«, broj 126/10) u članku 2. stavku 2. iza točke 11. dodaje se točka 11.a koja glasi:

»11.a stalni kapacitet – kapacitet transportnog sustava ili kapacitet sustava skladišta plina kojega operator transportnog sustava ili operator sustava skladišta plina osigurava korisniku sustava u cjelokupnom iznosu za ugovoreno vrijeme korištenja kao neprekidivi kapacitet,«

Točka 12. mijenja se i glasi:

»12. prekidivi kapacitet – kapacitet transportnog sustava ili kapacitet sustava skladišta plina kojega operator transportnog sustava ili operator sustava skladišta plina ugovaraju na način da ga mogu korisniku sustava djelomično ili u potpunosti ograničiti za određeno vremensko razdoblje,«

Iza točke 12. dodaje se točka 12.a koja glasi:

»12.a povratni kapacitet – kapacitet transportnog sustava ili kapacitet sustava skladišta plina kojega operator transportnog sustava ili operator sustava skladišta plina osigurava korisniku sustava smanjenjem korištenja ugovorenog kapaciteta drugih korisnika sustava iz suprotnog smjera na pojedinom ulazu ili izlazu iz transportnog sustava, odnosno sustava skladišta plina,«

Točka 20. mijenja se i glasi:

»20. standardni dijagram opterećenja – prikaz satne potrošnje prirodnog plina krajnjih kupaca priključenih na distribucijski sustav pojedinog operatora distribucijskog sustava, za svaki dio distribucijskog sustava koji čini zasebnu fizičku cjelinu, za karakteristični radni i neradni dan za svaki mjesec unutar plinske godine, koji ne uključuje potrošnju krajnjih kupaca s potrošnjom većom od 10 GWh godišnje ili priključnim kapacitetom većim od 10 MWh/h,«

Točka 22. briše se.

U točki 23. riječi: »sukladno metodologiji za pružanje usluga uravnoteženja prirodnog plina u plinskom sustavu,« brišu se.

Točke 27., 28., 30. i 31. brišu se.

U točki 32. iza riječi: »zalihe« dodaje se zarez i riječi: »zaokružena na višekratnik broja 10 [kWh]«.

Članak 2.

Iza članka 2. dodaje se članak 2.a koji glasi:

»Članak 2.a

Energija sadržana u obujmu prirodnog plina donje ogrjevne vrijednosti 33.338,35 kJ/Sm3 izraženoj u Sm3, pri standardnim uvjetima tlaka od 101.325 Pa i temperature od 288,15 K, izračunava se množenjem istog obujma s pretvorbenim faktorom 9,2607 i izražava u kWh.«

Članak 3.

U članku 4. stavku 7. riječi: »stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »stavka 6.«

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Članak 6.

Operator transportnog sustava i operator sustava skladišta plina provode postupak raspodjele i rezervacije stalnog, prekidivog i povratnog kapaciteta transportnog sustava, odnosno sustava skladišta plina.«

Članak 5.

U članku 7. stavku 3. broj: »15.« zamjenjuje se brojem »5.«.

Stavak 7. briše se.

Članak 6.

U članku 9. stavku 4. riječi: »razrađen po mjesecima« brišu se.

U stavku 5. podstavku 1. na kraju podstavka dodaju se riječi: »ili plinske dane«.

U podstavku 2. riječ: »prekidivog« briše se.

Članak 7.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Članak 10.

(1) Zahtjev za rezervaciju kapaciteta transportnog sustava iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika podnosi se u elektroničkom obliku putem odgovarajućeg sučelja kojega je operator transportnog sustava dužan uspostaviti na svojoj internetskoj stranici ili iznimno, u slučaju tehničkih problema sa sučeljem, na pisanom obrascu kojega je operator transportnog sustava dužan objaviti na svojoj internetskoj stranici, te mora sadržavati naročito sljedeće podatke:

– naziv podnositelja zahtjeva, uključivo službene i operativne kontakte,

– naziv korisnika transportnog sustava, uključivo službene i operativne kontakte,

– identifikaciju ulaza u transportni sustav i izlaza iz transportnog sustava,

– zahtijevani kapacitet transportnog sustava za svaki pojedini ulaz u transportni sustav i za svaki pojedini izlaz iz transportnog sustava, s jednim najvećim dnevnim kapacitetom izraženim u kWh/dan za plinsku godinu, u slučaju zahtjeva za rezervaciju kapaciteta transportnog sustava na godišnjoj razini,

– zahtijevani kapacitet transportnog sustava za svaki pojedini ulaz u transportni sustav i za svaki pojedini izlaz iz transportnog sustava, s jednim najvećim dnevnim kapacitetom izraženim u kWh/dan za svaki pojedini mjesec, u slučaju zahtjeva za rezervaciju kapaciteta transportnog sustava na mjesečnoj razini,

– zahtijevani kapacitet transportnog sustava za svaki pojedini ulaz u transportni sustav i za svaki pojedini izlaz iz transportnog sustava, s najvećim dnevnim kapacitetom izraženim u kWh/dan za svaki pojedini plinski dan, u slučaju zahtjeva za rezervaciju kapaciteta transportnog sustava na dnevnoj razini,

– vremensko razdoblje na koji se odnosi zahtjev, za svaki pojedini ulaz u transportni sustav i za svaki pojedini izlaz iz transportnog sustava.

(2) Uz zahtjev za rezervaciju kapaciteta voditelj bilančne skupine, za bilančnu skupinu koju organizira i vodi, prilaže podatke potrebne za rezervaciju kapaciteta iz sklopljenih predugovora ili ugovora o kupoprodaji plina.

(3) Podaci iz stavka 2. ovoga članka moraju naročito sadržavati:

– naziv i broj ugovora i/ili predugovora o kupoprodaji plina,

– naziv i sjedište prodavatelja,

– naziv i sjedište kupca,

– rok važenja ugovora i/ili predugovora o kupoprodaji plina,

– mjesta predaje i/ili isporuke plina,

– količinu i dinamiku isporuke plina.

(4) Uz zahtjev za rezervaciju kapaciteta voditelj bilančne skupine, za bilančnu skupinu koju organizira i vodi, za potrebe tranzita plina prilaže podatke potrebne za rezervaciju kapaciteta iz sklopljenih predugovora ili ugovora o kupoprodaji plina.«

Članak 8.

U članku 11. stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavci 5.-7. postaju stavci 4.-6.

U dosadašnjem stavku 8. koji postaje stavak 7. brojevi: »6. i 7.« zamjenjuju se brojevima: »5. i 6.«.

Dosadašnji stavci 9. i 10. postaju stavci 8. i 9.

U dosadašnjem stavku 11. koji postaje stavak 10. broj: »7.« zamjenjuje se brojem: »6.«.

U dosadašnjem stavku 12. koji postaje stavak 11. broj: »11.« zamjenjuje se brojem: »10.«

Članak 9.

U članku 12. stavku 5. podstavku 1. iza riječi: »dan« dodaju se riječi: »ili plinske dane«.

U podstavku 2. riječ: »prekidivog« briše se.

U stavku 6. na kraju stavka dodaju se riječi: » bez vremenskog ograničenja«.

Članak 10.

U članku 13. stavku 2. na kraju rečenice dodaje se zarez i riječi: »a nominirana satna količina prirodnog plina ne može biti veća od 1/24 sume rezerviranih dnevnih kapaciteta iz svih ugovora o transportu plina«.

Članak 11.

U članku 17. stavku 2. riječi: »kao prekidivi kapacitet« brišu se.

U stavku 3. riječ: »prekidivi« briše se.

Članak 12.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»Članak 18.

(1) Operator transportnog sustava dužan je svakodnevno do 10.00 sati tekućeg dana za prethodni plinski dan omogućiti voditelju bilančne skupine pristup izmjerenim podacima o korištenju rezerviranog kapaciteta transportnog sustava, zasebno za svaki ulaz u transportni sustav i zasebno za svaki izlaz iz transportnog sustava za koji je voditelj bilančne skupine nominirao kapacitet transportnog sustava.

(2) Operator transportnog sustava dužan je svakodnevno do 10.00 sati tekućeg dana za prethodni plinski dan omogućiti pristup izmjerenim podacima o korištenju rezerviranog kapaciteta transportnog sustava za krajnje kupce priključene na transportni sustav, zasebno za svaki izlaz iz transportnog sustava, opskrbljivaču plinom koji ih opskrbljuje plinom.

(3) Operator distribucijskog sustava dužan je, za krajnje kupce izravno priključene na distribucijski sustav s potrošnjom većom od 10 GWh godišnje ili priključnim kapacitetom većim od 10 MWh/h, dostaviti izmjerene podatke o korištenju rezerviranog kapaciteta transportnog sustava opskrbljivaču plinom koji ih opskrbljuje, neposredno po isteku tekućeg mjeseca.

(4) Operator transportnog sustava dužan je dostaviti operatoru distribucijskog sustava podatke iz svih ugovora o transportu plina za svakog korisnika transportnog sustava koji ima ugovoreni kapacitet na izlazu iz transportnog sustava u distribucijski sustav tog operatora distribucijskog sustava.

(5) Operator distribucijskog sustava dužan je najkasnije do 8. dana u mjesecu dostaviti operatoru transportnog sustava podatke o korištenju rezerviranog kapaciteta transportnog sustava po pojedinim korisnicima transportnog sustava i po pojedinom ugovoru o transportu plina utvrđene na temelju izmjerenih podataka, za svaki plinski dan u prethodnom mjesecu.

(6) Operator distribucijskog sustava dužan je nakon isteka tri mjeseca provjeriti mjesečne podatke iz stavka 5. ovoga članka za mjesec od prije tri mjeseca te ih potvrditi ili promijeniti i o tome obavijestiti operatora transportnog sustava.

(7) Operator distribucijskog sustava dužan je nakon isteka šest mjeseci provjeriti mjesečne podatke iz stavka 6. ovoga članka za mjesec od prije šest mjeseci te ih potvrditi ili promijeniti i o tome obavijestiti operatora transportnog sustava.

(8) Operator sustava skladišta plina dužan je operatoru transportnog sustava za svakog korisnika sustava skladišta plina svakodnevno do 9.30 sati tekućeg dana za prethodni plinski dan dostaviti izmjerene podatke o korištenju rezerviranog kapaciteta transportnog sustava za izlaz iz transportnog sustava koji je ujedno i ulaz u sustav skladišta plina i za ulaz u transportni sustav koji je ujedno i izlaz iz sustava skladišta plina.

(9) Proizvođač plina dužan je operatoru transportnog sustava za svakog opskrbljivača plinom i trgovca plinom kojem prodaje prirodni plin svakodnevno do 9.30 sati tekućeg dana za prethodni plinski dan dostaviti izmjerene podatke o korištenju rezerviranog kapaciteta transportnog sustava zasebno za svaki ulaz u transportni sustav koji je ujedno i izlaz iz proizvodnje prirodnog plina.

(10) Izmjereni podaci o korištenju rezerviranog kapaciteta transportnog sustava iz stavka 1. – 9. ovoga članka sadrže količinu prirodnog plina u kWh.

(11) Operator distribucijskog sustava dužan je do 15. srpnja 2013. godine izraditi sve standardne dijagrame opterećenja za svoje distribucijsko područje, javno ih objaviti na svojoj internetskoj stranici te ih dostaviti opskrbljivačima plinom koji opskrbljuju prirodnim plinom krajnje kupce priključene na njegov distribucijski sustav i operatoru transportnog sustava.

(12) Operator transportnog sustava dužan je operatoru tržišta plina dostaviti, svakodnevno do 10.00 sati tekućeg dana za prethodni plinski dan, zasebno za svaku bilančnu skupinu, zasebno za svaki izlaz iz transportnog sustava i zasebno za svaki ulaz u transportni sustav, sljedeće:

– podatke o rezerviranom kapacitetu transportnog sustava,

– potvrđene nominacije i/ili renominacije, s naznačenom nominacijom i/ili renominacijom za robnu namiru plina,

– izmjerenu i raspodijeljenu količinu plina, ne uključujući energiju uravnoteženja od ponuditelja na godišnjoj i dnevnoj razini te operativnu zalihu iskorištenu za uravnoteženje u plinskom danu.

(13) Operator transportnog sustava dužan je operatoru tržišta plina svakodnevno do 10.00 sati tekućeg dana za prethodni plinski dan dostaviti podatke na razini transportnog sustava o:

– dnevnom odstupanju,

– iskorištenoj operativnoj akumulaciji, uključujući dozvoljene pogonske gubitke plina i dozvoljenu razliku u mjerenju,

– iskorištenoj energiji uravnoteženja od ponuditelja na godišnjoj i dnevnoj razini, razrađeno po pojedinim ponuditeljima energije uravnoteženja te po ulazima u transportni sustav i izlazima iz transportnog sustava korištenima za uravnoteženje,

– operativnoj zalihi iskorištenoj za uravnoteženje i

– količini plina iskorištenoj za pogonsku potrošnju.

(14) Operator transportnog sustava dužan je svakodnevno do 10.00 sati tekućeg dana za prethodni plinski dan na svojoj internetskoj stranici objavljivati podatke iz stavka 13., podstavka 1., 2. i 4. ovoga članka te podatke o iskorištenoj energiji uravnoteženja na razini transportnog sustava.

(15) Operator transportnog sustava dužan je svakog dana do 11.00 sati za prethodni plinski dan operatoru tržišta plina i voditelju svake bilančne skupine, izuzev ponuditelja energije uravnoteženja iz članka 43. stavka 1. ovoga Pravilnika, za bilančnu skupinu koju organizira i vodi, omogućiti pristup podacima ili dostaviti sljedeće podatke:

– dnevno odstupanje,

– maksimalni kumulativ dnevnih odstupanja i

– kumulativ dnevnih odstupanja.

(16) Operator transportnog sustava dužan je svakog dana do 11.00 sati za prethodni plinski dan operatoru tržišta plina i ponuditelju energije uravnoteženja iz članka 43. stavka 1. ovoga Pravilnika, za bilančnu skupinu koju organizira i vodi, omogućiti pristup podacima ili dostaviti sljedeće podatke:

– dnevno odstupanje,

– maksimalno stanje namire plina,

– iskorištenu operativnu akumulaciju, uključujući dozvoljene pogonske gubitke plina i dozvoljenu razliku u mjerenju,

– operativnu zalihu iskorištenu za uravnoteženje i

– stanje namire plina.

(17) Operator transportnog sustava dužan je najkasnije do 10. dana u mjesecu, za prethodni mjesec, zasebno za svaku bilančnu skupinu, provjeriti dostavljene podatke iz stavka 12., 13., 15. i 16. ovoga članka za svaki plinski dan u prethodnom mjesecu, te ih potvrditi ili promijeniti i o tome obavijestiti operatora tržišta plina i odgovarajuće voditelje bilančnih skupina.

(18) Operator transportnog sustava dužan je nakon isteka tri mjeseca provjeriti mjesečne podatke iz stavka 17. ovoga članka za mjesec od prije tri mjeseca te ih potvrditi ili promijeniti i o tome obavijestiti operatora tržišta plina i odgovarajuće voditelje bilančnih skupina.

(19) Operator transportnog sustava dužan je nakon isteka šest mjeseci provjeriti mjesečne podatke iz stavka 18. ovoga članka za mjesec od prije šest mjeseci te ih potvrditi ili promijeniti i o tome obavijestiti operatora tržišta plina i odgovarajuće voditelje bilančnih skupina.

(20) Operator tržišta plina dužan je na svojoj internetskoj stranici objavljivati podatke o cijeni energije uravnoteženja.

Članak 13.

Iza članka 19. dodaje se članak 19.a koji glasi:

»Članak 19a.

(1) Dnevno odstupanje bilančne skupine (ΔVbs) utvrđuje se prema formuli:

ΔVbs = Vul,bs – Viz,bs[kWh]

gdje je:

Vul,bs – količina plina predana u transportni sustav u plinskom danu, utvrđena za svaku bilančnu skupinu, ne uključujući energiju uravnoteženja od ponuditelja na godišnjoj i dnevnoj razini i operativnu zalihu iskorištenu za uravnoteženje u plinskom danu, zaokružena na višekratnik broja 10 [kWh],

Viz,bs – količina plina preuzeta iz transportnog sustava u plinskom danu, utvrđena za svaku bilančnu skupinu, ne uključujući energiju uravnoteženja od ponuditelja na godišnjoj i dnevnoj razini i operativnu zalihu iskorištenu za uravnoteženje u plinskom danu, zaokružena na višekratnik broja 10 [kWh].

(2) Kumulativ dnevnih odstupanja bilančne skupine jednak je zbroju dnevnih odstupanja ostvarenih u svim prethodim plinskim danima u mjesecu i kumulativa dnevnih odstupanja na kraju zadnjeg plinskog dana iz prethodnog mjeseca.

(3) Stanje namire plina bilančne skupine na kraju plinskog dana jednako je zbroju iskorištene operativne akumulacije, uključujući dozvoljene pogonske gubitke plina i dozvoljenu razliku u mjerenju, i operativne zalihe, iskorištene za uravnoteženje u proteklim plinskim danima u mjesecu i stanja namire plina na kraju zadnjeg plinskog dana iz prethodnog mjeseca.

(4) Za utvrđivanje stanja namire plina iz stavka 3. ovoga članka, operativna akumulacija iskorištena u plinskom danu, uključujući dozvoljene pogonske gubitke plina i dozvoljenu razliku u mjerenju, ima pozitivan predznak u slučaju povećanja operativne akumulacije, a negativan predznak u slučaju umanjenja operativne akumulacije.

(5) Za utvrđivanje stanja namire plina iz stavka 3. ovoga članka, operativna zaliha iskorištena za uravnoteženje u plinskom danu, ima pozitivan predznak u slučaju predaje plina u transportni sustav, a negativan predznak u slučaju preuzimanja plina iz transportnog sustava.«

Članak 14.

Iznad članka 20. dodaje se naslov koji glasi: »Maksimalni kumulativ dnevnih odstupanja«

Članak 20. mijenja se i glasi:

Članak 20.

(1) Operator transportnog sustava utvrđuje maksimalni kumulativ dnevnih odstupanja za pojedinu bilančnu skupinu, izuzev bilančne skupine koju organizira i vodi ponuditelj energije uravnoteženja iz članka 43. stavka 1. ovoga Pravilnika, za pojedini mjesec, u iznosu 5% od ukupnog ugovorenog najvećeg dnevnog kapaciteta na ulazima u transportni sustav na godišnjoj i mjesečnoj razini za sve korisnike transportnog sustava koji su članovi bilančne skupine, ili u iznosu 500.000 kWh/dan, pri čemu se u obzir uzima veći iznos.

(2) Operator transportnog sustava dužan je o utvrđenom iznosu maksimalnog kumulativa dnevnih odstupanja iz stavka 1. ovoga članka bez odlaganja obavijestiti operatora tržišta plina i voditelja bilančne skupine, izuzev ponuditelja energije uravnoteženja iz članka 43. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Maksimalni kumulativ dnevnih odstupanja je u apsolutnom iznosu jednak za pozitivni i za negativni kumulativ dnevnih odstupanja.

(4) Operator tržišta plina ima pravo na temelju utvrđenog maksimalnog kumulativa dnevnih odstupanja odrediti visinu potrebnih sredstava osiguranja plaćanja za pojedinog voditelja bilančne skupine, izuzev ponuditelja energije uravnoteženja iz članka 43. stavka 1. ovoga Pravilnika, s kojim je dužan i sklopiti ugovor o reguliranju međusobnih odnosa.

(5) Ugovorom o reguliranju međusobnih odnosa iz stavka 4. ovoga članka operator tržišta plina i voditelj bilančne skupine, izuzev ponuditelja energije uravnoteženja iz članka 43. stavka 1. ovoga Pravilnika, dužni su, između ostaloga, urediti međusobne odnose vezane uz plaćanje iznosa za prekoračenje dnevnih odstupanja i iznosa za prekoračenje kumulativa dnevnih odstupanja.«

Članak 15.

Iza članka 20. dodaju se naslovi članaka i članci 20.a – 20.d koji glase:

»Obračun prekoračenja dnevnih odstupanja

Članak 20.a

(1) Ukoliko je dnevno odstupanje bilančne skupine, izuzev bilančne skupine koju organizira i vodi ponuditelj energije uravnoteženja iz članka 43. stavka 1. ovoga Pravilnika, tri plinska dana za redom izvan granice maksimalnog kumulativa dnevnih odstupanja istog predznaka, operator tržišta plina dužan je toj bilančnoj skupini obračunati prekoračenje dnevnih odstupanja.

(2) Prekoračenje dnevnih odstupanja iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se kao zbroj pojedinih prekoračenja dnevnog odstupanja izvan granica maksimalnog kumulativa dnevnih odstupanja u ta tri plinska dana, a na temelju podataka iz članka 18. stavak 15. ovoga Pravilnika.

(3) U slučaju prekoračenja dnevnih odstupanja iz stavka 1. ovoga članka, operator tržišta plina dužan je ispostaviti voditelju bilančne skupine, izuzev ponuditelja energije uravnoteženja iz članka 43. stavka 1. ovoga Pravilnika, račun za prekoračenje dnevnih odstupanja i prikupljena sredstva prema tom računu uplatiti operatoru transportnog sustava.

(4) Iznos koji se obračunava za prekoračenje dnevnih odstupanja jednak je 5% od umnoška cijene energije uravnoteženja koja se predaje u transportni sustav i prekoračenja dnevnih odstupanja iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Operator tržišta plina dužan je izraditi obračun i ispostaviti račun iz stavka 3. ovoga članka do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(6) Operator tržišta plina i operator transportnog sustava dužni su sklopiti ugovor o reguliranju međusobnih odnosa kojim se, između ostaloga, uređuju međusobni odnosi vezani uz plaćanje prekoračenja dnevnih odstupanja.

Obračun prekoračenja kumulativa dnevnih odstupanja

Članak 20.b

(1) Ukoliko je kumulativ dnevnih odstupanja na kraju zadnjeg plinskog dana u prethodnom mjesecu, utvrđen na temelju članka 18. stavaka 17., 18. i 19. ovoga Pravilnika, izvan granice maksimalnog kumulativa dnevnih odstupanja utvrđenog za prethodni mjesec, operator tržišta plina obračunava prekoračenje kumulativa dnevnih odstupanja koje se utvrđuje kao umnožak cijene energije uravnoteženja i razlike kumulativa dnevnih odstupanja na kraju zadnjeg plinskog dana u prethodnom mjesecu, utvrđenog na temelju članka 18. stavaka 17., 18. i 19. ovoga Pravilnika, i maksimalnog kumulativa dnevnih odstupanja utvrđenog za prethodni mjesec.

(2) Ukoliko kumulativ dnevnih odstupanja iz stavka 1. ovoga članka ima negativni predznak, operator tržišta plina dužan je ispostaviti voditelju bilančne skupine, izuzev ponuditelja energije uravnoteženja iz članka 43. stavka 1. ovoga Pravilnika, račun za prekoračenje kumulativa dnevnih odstupanja i prikupljena sredstva prema tom računu uplatiti ponuditelju energije uravnoteženja iz članka 43. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Ukoliko kumulativ dnevnih odstupanja iz stavka 1. ovoga članka ima pozitivni predznak, operator tržišta plina dužan je ispostaviti račun za prekoračenje kumulativa dnevnih odstupanja ponuditelju energije uravnoteženja iz članka 43. stavka 1. ovoga Pravilnika i prikupljena sredstva prema tom računu uplatiti voditelju bilančne skupine, izuzev ponuditelja energije uravnoteženja iz članka 43. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(4) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka operator transportnog sustava dužan je najkasnije do 10. dana u mjesecu korigirati kumulativ dnevnih odstupanja na kraju zadnjeg plinskog dana u prethodnom mjesecu, i to za razliku kumulativa dnevnih odstupanja na kraju zadnjeg plinskog dana u prethodnom mjesecu, utvrđenog na temelju članka 18. stavaka 17., 18. i 19. ovoga Pravilnika, i maksimalnog kumulativa dnevnih odstupanja utvrđenog za prethodni mjesec.

(5) U slučaju prestanka rada bilančne skupine operator tržišta plina dužan je provesti obračun vrijednosti kumulativa dnevnih odstupanja za bilančnu skupinu, izuzev bilančne skupine koju organizira i vodi ponuditelj energije uravnoteženja iz članka 43. stavka 1. ovoga Pravilnika, pri čemu se vrijednost kumulativa dnevnih odstupanja obračunava kao umnožak cijene energije uravnoteženja i iznosa kumulativa dnevnih odstupanja utvrđenog na kraju zadnjeg plinskog dana rada bilančne skupine.

(6) Operator tržišta plina dužan je izraditi obračun i ispostaviti račun iz stavaka 2., 3. i 5. ovoga članka do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(7) Operator tržišta plina dužan je nakon isteka tri mjeseca, na temelju podataka iz članka 18. stavka 18. ovoga Pravilnika, ako je to potrebno, obračunati vrijednost kumulativa dnevnih odstupanja ili izvršiti korekciju obračuna iz stavka 6. ovoga članka za mjesec od prije tri mjeseca, te ispostaviti račun za razliku.

(8) Operator tržišta plina dužan je nakon isteka šest mjeseci, na temelju podataka iz članka 18. stavka 19. ovoga Pravilnika, ako je to potrebno, obračunati prekoračenje kumulativa dnevnih odstupanja ili izvršiti korekciju obračuna iz stavka 6. ili 7. ovoga članka za mjesec od prije šest mjeseci, te ispostaviti račun za razliku.

Maksimalno stanje namire plina

Članak 20.c

(1) Operator transportnog sustava utvrđuje maksimalno stanje namire plina za bilančnu skupinu koju organizira i vodi ponuditelj energije uravnoteženja iz članka 43. stavka 1. ovoga Pravilnika, za pojedini mjesec, u iznosu 5% od ukupnog rezerviranog najvećeg dnevnog kapaciteta na ulazima u transportni sustav na godišnjoj i mjesečnoj razini za sve korisnike transportnog sustava koji su članovi bilančne skupine ili u iznosu 10.000.000 kWh/dan, pri čemu se u obzir uzima veći iznos.

(2) Operator transportnog sustava dužan je o utvrđenom iznosu maksimalnog stanja namire plina iz stavka 1. ovoga članka bez odlaganja obavijestiti operatora tržišta plina i ponuditelja energije uravnoteženja iz članka 43. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Maksimalno stanje namire plina je u apsolutnom iznosu jednako za pozitivno i za negativno stanje namire plina.

(4) Operator tržišta plina ima pravo na temelju utvrđenog maksimalnog stanja namire plina odrediti visinu potrebnih sredstava osiguranja plaćanja za ponuditelja energije uravnoteženja iz članka 43. stavka 1. ovoga Pravilnika s kojim je dužan i sklopiti ugovor o reguliranju međusobnih odnosa.

(5) Ugovorom o reguliranju međusobnih odnosa iz stavka 4. ovoga članka operator tržišta plina i ponuditelj energije uravnoteženja iz članka 43. stavka 1. ovoga Pravilnika, dužni su, između ostaloga, urediti međusobne odnose vezane uz plaćanje prekoračenja maksimalnog stanja namire plina.

Obračun prekoračenja maksimalnog stanja namire plina

Članak 20.d

(1) Ukoliko je stanje namire plina bilančne skupine koju organizira i vodi ponuditelj energije uravnoteženja iz članka 43. stavka 1. ovoga Pravilnika, utvrđeno na temelju članka 18. stavka 17. ovoga Pravilnika, tri plinska dana za redom izvan granice maksimalnog stanja namire plina istog predznaka, operator tržišta plina dužan je toj bilančnoj skupini obračunati prekoračenje maksimalnog stanja namire plina.

(2) U slučaju prekoračenja maksimalnog stanja namire plina iz stavka 1. ovoga članka, operator tržišta plina dužan je ispostaviti ponuditelju energije uravnoteženja iz članka 43. stavka 1. ovoga Pravilnika račun za prekoračenje maksimalnog stanja namire plina i prikupljena sredstva prema tom računu uplatiti operatoru transportnog sustava.

(3) Iznos koji se obračunava za prekoračenje maksimalnog stanja namire plina iz stavka 2. ovoga članka jednak je 5% od umnoška cijene energije uravnoteženja koja se predaje u transportni sustav i razlike stanja namire plina utvrđenog na kraju trećeg plinskog dana prekoračenja i maksimalnog stanja namire plina.

(4) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, operator tržišta plina dužan je izraditi obračun i ispostaviti račun iz stavka 2. ovoga članka do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(5) Operator tržišta plina dužan je nakon isteka tri mjeseca, na temelju podataka iz članka 18. stavka 18. ovoga Pravilnika, ako je to potrebno, obračunati prekoračenje maksimalnog stanja namire plina ili izvršiti korekciju obračuna iz stavka 4. ovoga članka za mjesec od prije tri mjeseca, te ispostaviti račun za razliku.

(6) Operator tržišta plina dužan je nakon isteka šest mjeseci, na temelju podataka iz članka 18. stavka 19. ovoga Pravilnika, ako je to potrebno, obračunati prekoračenje maksimalnog stanja namire plina ili izvršiti korekciju obračuna iz stavka 4. ili 5. ovoga članka za mjesec od prije šest mjeseci, te ispostaviti račun za razliku.

(7) Operator tržišta plina i operator transportnog sustava dužni su ugovorom o reguliranju međusobnih odnosa iz članka 20.a, stavka 6. ovoga Pravilnika urediti i međusobne odnose vezane uz plaćanje prekoračenja maksimalnog stanja namire plina.«

Članak 16.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»Članak 21.

(1) Voditelj bilančne skupine dužan je svakodnevno uravnoteživati količine plina koje ulaze i izlaze iz transportnog sustava za bilančnu skupinu koju organizira i vodi.

(2) Operator transportnog sustava dužan je omogućiti voditelju bilančne skupine robnu namiru plina, uzimajući u obzir tehničke mogućnosti transportnog sustava.«

Članak 17.

Iza članka 21. dodaje se članak 21.a koji glasi:

»Članak 21.a

(1) Obračun iz članka 20.a i 20.b ovoga Pravilnika za bilančnu skupinu, izuzev bilančne skupine koju organizira i vodi ponuditelj energije uravnoteženja iz članka 43. stavka 1. ovoga Pravilnika, za pojedini mjesec, sadrži osobito sljedeće podatke, s pripadajućim izračunom:

– dnevno odstupanje za svaki pojedini plinski dan,

– kumulativ dnevnih odstupanja za svaki pojedini plinski dan,

– maksimalni kumulativ dnevnih odstupanja,

– cijenu energije uravnoteženja,

– prekoračenje dnevnih odstupanja i

– vrijednost kumulativa dnevnih odstupanja na zadnji plinski dan u mjesecu.

(2) Obračun iz članka 20.d ovoga Pravilnika za bilančnu skupinu koju organizira i vodi ponuditelj energije uravnoteženja iz članka 43. stavka 1. ovoga Pravilnika, za pojedini mjesec, sadrži osobito sljedeće podatke, s pripadajućim izračunom:

– stanje namire za svaki pojedini plinski dan,

– maksimalno stanje namire,

– cijenu energije uravnoteženja i

– prekoračenje maksimalnog stanja namire plina za svaki pojedini plinski dan.«

Članak 18.

U članku 22. stavku 3. riječ: »javnog« briše se.

Iza stavka 13. dodaje se stavak 14. koji glasi:

»(14) U slučaju renominacije korištenja transportnog sustava ili sustava skladišta plina ponuditelj energije uravnoteženja ima pravo najkasnije do 12.00 sati tekućeg dana uskladiti i dostaviti izmijenjenu ponudu za energiju uravnoteženja za taj dan.«

Dosadašnji stavci 14.-16. postaju stavci 15.-17.

Članak 19.

U članku 23. stavak 10. briše se.

Članak 20.

U članku 27. stavku 6. podstavku 2. riječ: »prekidivog« briše se.

Članak 21.

U članku 30. stavku 5. podstavku 2. riječ: »prekidivog« briše se

Članak 22.

U članku 32. stavku 11. riječi: »za voditelja bilančne skupine« brišu se.

Članak 23.

U članku 35. stavku 2. riječi: »kao prekidivi kapacitet« brišu se.

U stavku 3. riječ: »prekidivi« briše se.

Članak 24.

U članku 37. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Operator transportnog sustava održava operativnu zalihu.

(2) Operator transportnog sustava dužan je formirati i održavati operativnu zalihu koristeći financijska sredstva prikupljena od operatora tržišta plina za prekoračenje dnevnih odstupanja i za prekoračenje maksimalnog stanja namire.«

Članak 25.

U članku 38. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Operator tržišta plina obračunava iskorištenu operativnu zalihu sukladno odredbama ovoga Pravilnika.«

Članak 26.

Članak 40. mijenja se i glasi:

»Članak 40.

(1) Postupak promjene opskrbljivača plinom započinje sklapanjem ugovora o opskrbi plinom između novog opskrbljivača plinom i krajnjeg kupca, o čemu je novi opskrbljivač plinom dužan odmah pisanim putem obavijestiti:

– operatora transportnog sustava, uz dostavu podataka o opskrbi plinom iz novog ugovora o opskrbi plinom, ukoliko je krajnji kupac izravno priključen na transportni sustav ili

– operatora transportnog sustava i operatora distribucijskog sustava na čiji sustav je krajnji kupac priključen, uz dostavu podataka o opskrbi plinom iz novog ugovora o opskrbi plinom, ukoliko je krajnji kupac priključen na distribucijski sustav.

(2) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka počinje se primjenjivati od prvoga dana u mjesecu ukoliko je ugovor o opskrbi plinom s novim opskrbljivačem sklopljen do uključivo 10. dana u prethodnom mjesecu.

(3) Operator transportnog sustava ili operator distribucijskog sustava dužan je po primitku obavijesti iz stavka 1. ovoga članka dostaviti sadašnjem i novom opskrbljivaču plinom pisanu obavijest o usklađenosti podataka iz novog ugovora o opskrbi plinom sa sklopljenim ugovorom između operatora transportnog sustava ili operatora distribucijskog sustava i opskrbljivača plinom koji krajnjeg kupca opskrbljuje plinom ili zatražiti potrebno usklađivanje ugovora o transportu plina ili ugovora o distribuciji plina.

(4) Operator transportnog sustava dužan je sa sadašnjim i novim opskrbljivačem plinom uskladiti važeće ugovore o transportu plina vezano uz kapacitet transportnog sustava za krajnjeg kupca koji je sklopio ugovor o opskrbi plinom s novim opskrbljivačem plinom.

(5) Operator transportnog sustava ili operator distribucijskog sustava, ovisno na čiji je sustav krajnji kupac priključen, dužan je očitati stanje mjernog uređaja na način propisan Općim uvjetima za opskrbu prirodnim plinom i očitane podatke dostaviti novom opskrbljivaču plinom i sadašnjem opskrbljivaču plinom, sve u roku od osam dana od dana primitka obavijesti iz stavka 1. ovoga članka.

(6) Sadašnji opskrbljivač plinom dužan je ispostaviti konačni obračun krajnjem kupcu koji je sklopio ugovor o opskrbi plinom s novim opskrbljivačem plinom, u roku 30 dana od stupanja na snagu ugovora o opskrbi plinom s novim opskrbljivačem plinom.«

Članak 27.

Članak 42. briše se.

Članak 28.

Članak 43. mijenja se i glasi:

»Članak 43.

(1) Za ponuditelja energije uravnoteženja u razdoblju do 30. rujna 2013. godine određuje se opskrbljivač plinom koji na dan stupanja na snagu Pravilnika o organizaciji tržišta prirodnog plina (»Narodne novine«, broj 126/10) opskrbljuje plinom iz transportnog sustava druge opskrbljivače plinom u Republici Hrvatskoj.

(2) Ponuditelj energije uravnoteženja iz stavka 1. ovog članka dužan je u razdoblju do 30. rujna 2013. godine operatoru tržišta plina i operatoru transportnog sustava svakodnevno do 15.00 sati u tekućem danu za naredni plinski dan dostavljati ponudu za energiju uravnoteženja, koja ne uključuje cijenu energije uravnoteženja.

(3) Energija uravnoteženja iz ponude za energiju uravnoteženja iz stavka 2. ovog članka mora sadržavati energiju uravnoteženja iz sustava skladišta plina.

(4) Količina energije uravnoteženja iz sustava skladišta plina, iz ponude za energiju uravnoteženja iz stavka 2. ovog članka, jednaka je razlici rezerviranog i nominiranog kapaciteta sustava skladišta plina, za naredni plinski dan.

(5) U slučaju renominacije korištenja sustava skladišta plina ponuditelj energije uravnoteženja iz stavka 1. ovoga članka dužan je bez odlaganja uskladiti ponudu za energiju uravnoteženja iz stavka 2. ovoga članka.«

Članak 29.

Članak 44. briše se.

Članak 30.

Članak 45. mijenja se i glasi:

»Članak 45.

Po završetku plinskog dana 30. rujna 2013. godine, operator tržišta plina dužan je provesti obračun vrijednosti kumulativa dnevnih odstupanja za bilančnu skupinu, izuzev bilančne skupine koju organizira i vodi ponuditelj energije uravnoteženja iz članka 43. stavka 1. ovoga Pravilnika, pri čemu se vrijednost kumulativa dnevnih odstupanja obračunava kao umnožak cijene energije uravnoteženja iz članka 48. ovoga Pravilnika i iznosa kumulativa dnevnih odstupanja utvrđenog na kraju plinskog dana 30. rujna 2013. godine.«

Članak 31.

Članak 46. mijenja se i glasi:

»Članak 46.

Stanje namire plina bilančne skupine koju organizira i vodi ponuditelj energije uravnoteženja iz članka 43. stavka 1. ovoga Pravilnika na kraju plinskog dana 30. rujna 2011. godine iznosi 0 (nula) kWh.«

Članak 32.

Članak 47. briše se.

Članak 33.

Članak 48. mijenja se i glasi:

»Članak 48.

(1) Operator tržišta plina u razdoblju do 30. rujna 2013. utvrđuje cijenu energije uravnoteženja (ceu,poz i ceu,neg), kvartalno za plinske dane u predstojećem kvartalu, prema sljedećim formulama:

Ceu,poz = P0,poz * (0,2 * A1/A0 + 0,4 * B1/B0 + 0,4 * G1/G0) * tUSD / 9,2607 [kn/kWh],

Ceu,neg = P0,neg * (0,2 * A1/A0 + 0,4 * B1/B0 + 0,4 * G1/G0) * tUSD / 9,2607 [kn/kWh],

gdje je:

Ceu,poz – cijena energije uravnoteženja koja se predaje u transportni sustav, zaokružena na četiri decimale [kn/kWh];

Ceu,neg – cijena energije uravnoteženja koja se preuzima iz transportnog sustava, zaokružena na četiri decimale [kn/kWh];

P0,poz, – bazna cijena prirodnog plina donje ogrjevne vrijednosti 33.338,35 kJ/Sm3, pri tlaku od 101.325 Pa i temperaturi 288,15 K koji se predaje u transportni sustav [USD/m3];

P0,neg – bazna cijena prirodnog plina donje ogrjevne vrijednosti 33.338,35 kJ/Sm3, pri tlaku od 101.325 Pa i temperaturi 288,15 K koji se preuzima iz transportnog sustava [USD/m3];

A1 – prosječna cijena za »Fuel Oil 3.5%« za razdoblje od devet mjeseci koje prethodi mjesecu koji prethodi kvartalu za koji se utvrđuje cijena energije uravnoteženja, a određuje se kao prosjek mjesečnih cijena za isto razdoblje, pri čemu se pojedina mjesečna cijena određuje kao prosjek dnevnih cijena u tom mjesecu, a pojedina dnevna cijena se utvrđuje kao aritmetička sredina više i niže kotacije objavljene za taj dan u »Platt's Oilgram Report« / »European Bulk«/ FOB Med Basis Italy [USD/t];

A0 – bazna cijena za »Fuel Oil 3.5%« koja iznosi 362,148 USD/t;

B1 – prosječna cijena za »Fuel Oil 1%« za razdoblje od devet mjeseci koje prethodi mjesecu koji prethodi kvartalu za koji se utvrđuje cijena energije uravnoteženja, a određuje se kao prosjek mjesečnih cijena za isto razdoblje, pri čemu se pojedina mjesečna cijena određuje kao prosjek dnevnih cijena u tom mjesecu, a pojedina dnevna cijena se utvrđuje kao aritmetička sredina više i niže kotacije objavljene za taj dan u »Platt's Oilgram Report« / »European Bulk« / FOB Med Basis Italy [USD/t];

B0 – bazna cijena za »Fuel Oil 1%« koja iznosi 377,793 USD/t;

G1 – prosječna cijena za »Gasoil0.1« za razdoblje od devet mjeseci koje prethodi mjesecu koji prethodi kvartalu za koji se utvrđuje cijena energije uravnoteženja, a određuje se kao prosjek mjesečnih cijena za isto razdoblje, pri čemu se pojedina mjesečna cijena određuje kao prosjek dnevnih cijena u tom mjesecu, a pojedina dnevna cijena se utvrđuje kao aritmetička sredina više i niže kotacije objavljene za taj dan u »Platt's Oilgram Report« / »European Bulk« / FOB Med Basis Italy [USD/t];

G0 – bazna cijena za »Gasoil0.1« koja iznosi 525,678 USD/t;

tUSD – prosjek dnevnih srednjih tečajeva za devize u kn/USD – Hrvatska narodna banka Zagreb (HNB), iz kvartala koji prethodi kvartalu za koji se utvrđuje cijena energije uravnoteženja, zaokružen na šest decimala.

(2) Bazne cijene prirodnog plina donje ogrjevne vrijednosti 33.338,35 kJ/Sm3, pri tlaku od 101.325 Pa i temperaturi 288,15 K za razdoblje do 30. rujna 2013. godine utvrđuju se u fiksnim iznosima,

P0,poz = 0,45 [USD/m3],

P0,neg = 0,20 [USD/m3], osim u mjesecima lipanj, srpanj i kolovoz za koje P0,neg = 0,10 [USD/m3],

Članak 34.

Članak 49. briše se.

Članak 35.

Članak 50. mijenja se i glasi:

»Članak 50.

Operator tržišta plina dužan je postupak izbora ponuditelja energije uravnoteženja na godišnjoj razini prvi put provesti za plinsku godinu 2013./2014. i okončati ga najkasnije do 15. srpnja 2013. godine.«

Članak 36.

Članak 51. briše se.

Članak 37.

U članku 52. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ugovor o plaćanju energije uravnoteženja i ugovor o nabavi energije uravnoteženja prvi puta se sklapa za plinsku godinu 2013./2014.«

Članak 38.

Članak 54. briše se.

Članak 39.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-01/213

Urbroj: 526-04-01/1-11-2

Zagreb, 23. rujna 2011.

Ministar
gospodarstva, rada i poduzetništva
mr. sc. Đuro Popijač, v. r.