Uredba o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika

NN 129/2011 (14.11.2011.), Uredba o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2580

Na temelju članka 43. stavka 5. Zakona o policiji (»Narodne novine« broj 34/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. studenoga 2011. godine donijela

UREDBU

O KLASIFIKACIJI RADNIH MJESTA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

1. DIO
UVODNE ODREDBE

Predmet Uredbe

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuje se klasifikacija radnih mjesta policijskih službenika unutar kategorija radnih mjesta rukovodećih, viših i nižih policijskih službenika te standardna mjerila za svaku kategoriju, potkategoriju i razinu potkategorije radnog mjesta.

Standardna mjerila za klasifikaciju radnih mjesta policijskih službenika

Članak 2.

Radna mjesta policijskih službenika unutar svake kategorije i potkategorije radnih mjesta klasificiraju se prema standardnim mjerilima.

Standardna mjerila iz stavka 1. ovoga članka su:

– stupanj složenosti poslova,

– obrazovanje,

– policijsko zvanje,

– stupanj odgovornosti i ovlasti za donošenje odluka,

– stupanj samostalnosti u radu.

Definicija standardnih mjerila

Članak 3.

Stupanj složenosti poslova odražava razinu složenosti zadataka koji se obavljaju u okviru radnog mjesta i složenost postupaka koji se u njihovu rješavanju primjenjuju, razinu traženog osobnog doprinosa policijskog službenika, opseg poslova radnog mjesta te stupanj suradnje s drugim državnim tijelima koji odražava vrstu i učestalost kontakata koji se ostvaruju prilikom obavljanja poslova određenoga radnog mjesta, njihov značaj za rad Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Obrazovanje obuhvaća stečeni stupanj obrazovanja i stečeno stručno znanje kroz završene oblike specijalizacije, stručnog osposobljavanja, usavršavanja i policijskog treninga.

Policijsko zvanje utvrđuje se za svaku razinu potkategorije unutar kategorije i potkategorije radnih mjesta policijskih službenika sukladno odredbama ove Uredbe.

Stupanj odgovornosti i ovlasti za donošenje odluka odražava opseg u kojem poslovi koji se obavljaju u okviru radnog mjesta imaju utjecaj na provedbu policijskih poslova i poslova usko povezanih s policijskim poslovima, uključujući odgovornost za obavljanje vlastitih zadataka i odgovornost vezanu uz rad ustrojstvenih jedinca u Ministarstvu.

Stupanj samostalnosti u radu odražava opseg u kojem se zadaci obavljaju u skladu s općim ili specifičnim smjernicama i uputama nadređenog rukovoditelja te opseg nadzora potreban u obavljanju poslova određenoga radnog mjesta.

Objašnjenje pojedinih pojmova

Članak 4.

Policijsko zvanje je stečeno osobno zvanje policijskog službenika sukladno stupnju obrazovanja, radnom iskustvu na poslovima policijskog službenika, završenim oblicima stručnog usavršavanja, položenom ispitu za zvanje te godišnjim ocjenama, a koje je potrebno za raspored na radno mjesto policijskog službenika unutar određene kategorije, potkategorije i razine potkategorije radnog mjesta.

Program usavršavanja za obavljanje poslova rukovodećih policijskih službenika u smislu ove Uredbe je odgovarajući program visoke, srednje i niže razine, završen u skladu s Programom o oblicima, načinu i uvjetima stručne izobrazbe policijskih službenika u ustrojstvenoj jedinici za stručno usavršavanje i osposobljavanje policijskih službenika Policijske akademije.

Istaknuti rezultati u području od značaja za rad smatraju se osobito: sudjelovanje u izradi i provedbi strategija i projekata iz djelokruga Ministarstva, sudjelovanje u izradi zakona i drugih propisa, višegodišnje izvrsno rješavanje predmeta u okviru policijskih poslova i poslova usko povezanih s policijskim poslovima, uspješno upravljanje ustrojstvenom jedinicom, objavljeni znanstveni ili stručni radovi u području povezanom s policijskim poslovima i poslovima usko povezanim s policijskim poslovima, status predavača, mentora i instruktora u skladu s propisima o policijskim službenicima.

2. DIO
RADNA MJESTA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

Kategorije radnih mjesta

Članak 5.

Radna mjesta policijskih službenika klasificiraju se u tri kategorije:

a) radna mjesta rukovodećih policijskih službenika,

b) radna mjesta viših policijskih službenika i

c) radna mjesta nižih policijskih službenika.

Kategorija radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika

Članak 6.

U kategoriji radnih mjesta rukovodećih policijskih službenika su radna mjesta koja uključuju planiranje, organiziranje, vođenje i nadziranje radnih procesa u policiji te usmjeravanje, koordiniranje i nadzor policijskih službenika.

Radna mjesta unutar kategorije rukovodećih policijskih službenika klasificirana su od vrlo visoke, visoke, srednje do niže razine u četiri potkategorije, i to:

1. glavni rukovoditelj

2. viši rukovoditelj

3. rukovoditelj

4. niži rukovoditelj.

Glavni rukovoditelj

Članak 7.

Standardna mjerila za radna mjesta u potkategoriji glavnog rukovoditelja su:

Stupanj složenosti poslova koji uključuje doprinos razvoju novih koncepata, rješavanje strateških zadaća te planiranje, organiziranje, vođenje i nadziranje radnih procesa, usmjeravanje i koordiniranje poslova i stalna stručna komunikacija unutar i izvan Ministarstva od utjecaja na provedbu programa iz djelokruga Ministarstva te istaknuti rezultati od značaja za rad Ministarstva, a osobito uspješno rukovođenje najmanje na razini odsjeka Ministarstva u sjedištu ili uspješnog rukovođenja ustrojstvenom jedinicom policijske uprave.

Obrazovanje: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/2003) i završen program usavršavanja za obavljanje poslova rukovodećih policijskih službenika visoke razine.

Policijsko zvanje: policijski savjetnik ili glavni policijski savjetnik.

Stupanj odgovornosti i ovlast za donošenje odluka koji uključuje odgovornost za zadatke i odluke sa znatnim učinkom na policijske poslove i poslove usko povezane s policijskim poslovima, uključujući široku nadzornu i upravljačku odgovornost te donošenje odluka bitnih za rad više ustrojstvenih jedinica.

Stupanj samostalnosti u radu je vrlo visok i to u obavljanju najsloženijih stručnih poslova, ograničen samo općim smjernicama vezanim uz utvrđenu politiku Ministarstva.

Viši rukovoditelj

Članak 8.

Standardna mjerila za radna mjesta u potkategoriji višeg rukovoditelja su:

Stupanj složenosti poslova koji uključuje sudjelovanje u stvaranju novih koncepata i rješavanju strateški značajnih zadaća iz okvira policijskih poslova i poslova usko povezanih s policijskim poslovima, u redovnoj stručnoj komunikaciji koje uključuju kontakte unutar i izvan Ministarstava, policijske uprave i policijske postaje i s povremenim doprinosom provedbi programa iz djelokruga Ministarstva, istaknute rezultate rada u području od značaja za rad ustrojstvene jedinice te uspješno rukovođenje najmanje na razini odsjeka u policijskoj upravi ili na razini policijske postaje.

Obrazovanje: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/2003) i završen program usavršavanja za obavljanje poslova rukovodećih policijskih službenika visoke razine.

Policijsko zvanje: glavni policijski inspektor.

Stupanj odgovornosti i ovlast za donošenje odluka koji uključuje odgovornost za zadatke i odluke s učinkom na policijske poslove i poslove usko povezane s policijskim poslovima, uključujući nadzornu i upravljačku odgovornost te donošenje odluka bitnih za rad ustrojstvene jedinice kojom rukovodi.

Stupanj samostalnosti u radu je visok te ograničen samo općim smjernicama i uputama nadređenog rukovoditelja u rješavanju najsloženijih stručnih zadaća iz djelokruga policijskih poslova ili poslova usko povezanih s policijskim poslovima.

Rukovoditelj

Članak 9.

Standardna mjerila za radna mjesta u potkategoriji rukovoditelja su:

Stupanj složenosti poslova koji uključuje pružanje potpore nadređenim rukovoditeljima u osiguravanju pravilne primjene mjera i smjernica u rješavanju strateški važnih zadaća, kao i stupanj učestalosti stručnih komunikacija koja uključuje kontakte unutar i izvan policije u svrhu prikupljanja ili razmjene važnih informacija te istaknute rezultate rada bitne za rad ustrojstvene jedinice i uspješno rukovođenje na nižoj razini.

Obrazovanje: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« broj 123/2003) i završen program usavršavanja za obavljanje poslova rukovodećih policijskih službenika srednje razine ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine ili viša stručna sprema (VI/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« broj 123/2003) s najmanje 12 godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova za radno mjesto razine potkategorije – 2, a za radno mjesto razine potkategorije – 3 s najmanje osam godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova i završen program usavršavanja za obavljanje poslova rukovodećih policijskih službenika srednje razine.

Policijsko zvanje: policijski inspektor ili viši policijski inspektor ili samostalni policijski inspektor.

Stupanj odgovornosti i ovlast za donošenje odluka koji uključuje odgovornost za pravilnu primjenu metodologija rada, postupaka i stručnih tehnika, odgovornost za rad ustrojstvene jedinice kojom rukovode i odgovornost u pružanju pomoći glavnom ili višem rukovoditelju kod donošenja odluka bitnih za rješavanje složenih stručnih zadaća iz djelokruga policijskih poslova i poslova usko povezanih s policijskim poslovima te donošenje odluka bitnih za rad ustrojstvene jedinice kojom rukovode.

Stupanj samostalnosti u radu ograničen je povremenim nadzorom pružanjem pomoći nadređenog rukovoditelja pri rješavanju složenih stručnih zadaća iz djelokruga policijskih poslova ili poslova usko povezanih s policijskim poslom.

Niži rukovoditelj

Članak 10.

Standardna mjerila za radna mjesta u potkategoriji nižeg rukovoditelja su:

Stupanj složenosti poslova koji uključuje potporu policijskim službenicima u rješavanju složenih zadaća te učestalost stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar i izvan policije u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija te značajne rezultate rada u području policijskih poslova i poslova usko povezanih s policijskim poslovima.

Obrazovanje: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine ili viša stručna sprema (VI/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/2003) i završen program usavršavanja za obavljanje poslova rukovodećih policijskih službenika niže razine ili srednja stručna sprema s najmanje 12 godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova za radno mjesto razine potkategorije – 2, za radno mjesto razine potkategorije – 3 – najmanje osam godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova, a za radno mjesto razine potkategorije – 4 – najmanje četiri godine radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova i završen program usavršavanja za obavljanje poslova rukovodećih policijskih službenika niže razine.

Policijsko zvanje: samostalni policajac ili policijski narednik ili viši policijski narednik ili samostalni policijski narednik.

Stupanj odgovornosti i ovlast za donošenje odluka koji uključuje odgovornost za pravilnu primjenu metodologija rada, postupaka i stručnih tehnika i pružanje potpore nadređenom rukovoditelju pri rješavanju stručnih zadaća iz djelokruga policijskih poslova ili poslova usko povezanih s policijskim poslom.

Stupanj samostalnosti u radu ograničen je češćim nadzorom i pomoći nadređenog rukovoditelja u rješavanju stručnih zadaća iz djelokruga policijskih poslova ili poslova usko povezanih s policijskim poslovima.

Kategorija radnih mjesta viših policijskih službenika

Članak 11.

U kategoriji radnih mjesta viših policijskih službenika su radna mjesta na kojima se neposredno obavljaju policijski poslovi primjenom policijskih ovlasti te poslovi usko povezani s policijskim poslovima te radna mjesta koja uključuju izradu i provedbu strategija i programa, zakona i drugih propisa te poslove unutarnje kontrole, revizije i disciplinskog sudovanja.

Radna mjesta unutar kategorije viših policijskih službenika klasificirana su od vrlo visoke, visoke, više, srednje, niže i najniže razine u 6 potkategorija, i to:

1. glavni savjetnik,

2. viši savjetnik – specijalist,

3. viši savjetnik,

4. savjetnik,

5. viši stručni suradnik,

6. stručni suradnik.

Glavni savjetnik

Članak 12.

Standardna mjerila za radna mjesta u potkategoriji glavnog savjetnika su:

Stupanj složenosti poslova koji uključuje složene zadatke izrade i provedbe strategija, programa, zakona i drugih propisa, pružanje savjeta državnim dužnosnicima i glavnim rukovodećim policijskim službenicima Ministarstva u poslovima iz djelokruga Ministarstava, učestale stručne komunikacije koje uključuju stalne kontakte unutar i izvan Ministarstava u svrhu pružanja savjeta i pomoći u rješavanju pitanja iz djelokruga jednog ili više državnih tijela, istaknute rezultate u području od značaja za rad Ministarstva te objavljene znanstvene ili stručne radove iz područja policijskih poslova i poslova usko povezanih s policijskim poslovima.

Obrazovanje: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ili visoka stručna sprema (VII/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« broj 123/2003).

Policijsko zvanje: glavni policijski inspektor ili policijski savjetnik.

Stupanj odgovornosti i ovlast za donošenje odluka koji uključuje odgovornost za pravilnu primjenu metodologija rada, postupaka i stručnih tehnika kao i za primjenu policijskih ovlasti te provođenje odluka od utjecaja za rad Ministarstva.

Stupanj samostalnosti u radu koji uključuje samostalan rad u obavljanju policijskih poslova i poslova usko povezanih s policijskim poslovima u skladu s općim uputama državnih dužnosnika te glavnog ili višeg rukovodećeg policijskog službenika.

Viši savjetnik – specijalist

Članak 13.

Standardna mjerila za radna mjesta u potkategoriji višeg savjetnika – specijalista su:

Stupanj složenosti poslova koji uključuje sudjelovanje u izradi i provedbi strategija, programa, zakona i drugih propisa, izrade normativnih tekstova i rješavanja najsloženijih stručnih zadataka i pružanje savjeta i stručne pomoći rukovodećim službenicima na razini Ministarstva u cilju rješavanja najsloženijih stručnih problema i zadataka iz područja policijskih poslova i poslova usko povezanih s policijskim poslovima, učestale stručne komunikacije koje uključuju povremene kontakte unutar i izvan Ministarstva u svrhu pružanja savjeta rukovodećim policijskim službenicima u okviru donošenja odluka vezanih uz policijske poslove i poslove usko povezane s policijskim poslovima te istaknuti rezultati u obavljanju najsloženijih stručnih poslova od značaja za rad Ministarstva.

Obrazovanje: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« broj 123/2003).

Policijsko zvanje: samostalni policijski inspektor.

Stupanj odgovornosti i ovlast za donošenje odluka koji uključuje odgovornost za pravilnu primjenu metodologija rada, postupaka i stručnih tehnika kao i za primjenu policijskih ovlasti te provođenje odluka od značaja za rad Ministarstva.

Stupanj samostalnosti u radu koji uključuje samostalan rad u obavljanju policijskih poslova i poslova usko povezanih s policijskim poslovima u skladu s povremenim općim i specifičnim uputama nadređenog rukovoditelja.

Viši savjetnik

Članak 14.

Standardna mjerila za radna mjesta u potkategoriji višega savjetnika su:

Stupanj složenosti poslova koji uključuje pružanje savjeta i stručne pomoći rukovodećim policijskim službenicima iz područja policijskih poslova i poslova usko povezanih s policijskim poslovima, izradu normativnih tekstova i rješavanje složenijih stručnih problema i zadataka, stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar policije i izvan policije u svrhu prikupljanja i razmjene informacija bitnih za donošenje odluka vezanih uz policijske poslove i poslove usko povezane s policijskim poslovima te značajnije rezultate u obavljanju složenih stručnih poslova od značaja za rad ustrojstvene jedinice na razini Ministarstva u sjedištu ili policijske uprave.

Obrazovanje: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« broj 123/2003) ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine ili viša stručna sprema (VI/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« broj 123/2003) s najmanje 12 godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova.

Policijsko zvanje: viši policijski inspektor.

Stupanj odgovornosti i ovlast za donošenje odluka koji uključuje odgovornost za pravilnu primjenu metodologija rada, postupaka i stručnih tehnika kao i za primjenu policijskih ovlasti te provođenje odluka značajnih za rad iz područja policijskih poslova i poslova usko povezanih s policijskim poslovima.

Stupanj samostalnosti u radu koji uključuje samostalan rad u obavljanju policijskih poslova i poslova usko povezanih s policijskim poslovima i u primjeni policijskih ovlasti u skladu sa općim i specifičnim uputama nadređenog rukovoditelja.

Savjetnik

Članak 15.

Standardna mjerila za radna mjesta u potkategoriji savjetnika su:

Stupanj složenosti poslova koji uključuje stalne stručne poslove iz područja policijskih poslova i poslova usko povezanih s policijskim poslovima, suradnju u izradi normativnih tekstova i rješavanje stručnih problema i zadataka, povremene stručne komunikacije koje uključuju kontakte unutar i izvan policije u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija važnih za donošenje odluka u obavljanju policijskih poslova i poslova usko povezanih s policijskim poslovima te značajni rezultati u obavljanju stalnih stručnih poslova u ustrojstvenoj jedinici.

Obrazovanje: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/2003) ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od tri godine ili viša stručna sprema (VI/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« broj 123/2003) s najmanje osam godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova.

Policijsko zvanje: policijski inspektor.

Stupanj odgovornosti i ovlast za donošenje odluka koji uključuje odgovornost za ispravnu primjenu specificirane metodologije rada, postupaka i stručnih tehnika kao i za primjenu policijskih ovlasti te provođenje odluka bitnih za rad ustrojstvene jedinice.

Stupanj samostalnosti u radu u obavljanju policijskih poslova i poslova usko povezanih s policijskim poslovima kao i u primjeni policijskih ovlasti uz ograničeni povremeni nadzor i upute nadređenog rukovoditelja.

Viši stručni suradnik

Članak 16.

Standardna mjerila za radna mjesta u potkategoriji višeg stručnog suradnika su:

Stupanj složenosti poslova koji uključuje povremene složene stručne poslove iz područja policijskih poslova i poslova usko povezanih s policijskim poslovima, stalne komunikacije unutar nižih ustrojstvenih jedinica i povremene komunikacije izvan policije u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija te odgovarajući rezultati u obavljanju stručnih poslova u ustrojstvenoj jedinici.

Obrazovanje: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od tri godine ili viša stručna sprema (VI/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« broj 123/2003) ili srednja stručna sprema s najmanje osam godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova.

Policijsko zvanje: viši policijski narednik ili samostalni policijski narednik.

Stupanj odgovornosti i ovlast za donošenje odluka koji uključuje odgovornost za pravilnu primjenu specificirane metodologije rada, postupaka i stručnih tehnika kao i za primjenu policijskih ovlasti te provođenje odluka bitnih za rad ustrojstvene jedinice.

Stupanj samostalnosti u radu u obavljanju policijskih poslova i poslova usko povezanih s policijskim poslovima kao i u primjeni policijskih ovlasti uz povremeni nadzor i upute nadređenog rukovoditelja.

Stručni suradnik

Članak 17.

Standardna mjerila za radna mjesta u potkategoriji stručnog suradnika su:

Stupanj složenosti poslova koji uključuje manje složene stručne poslove s međusobno povezanim različitim zadaćama u čijem rješavanju se primjenjuju utvrđene metode rada, postupci ili stručne tehnike, stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar ustrojstvene jedinice, a povremeno i s višom ustrojstvenom jedinicom kao i izvan policije u cilju prikupljanja ili razmjene informacija.

Obrazovanje: završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od tri godine ili viša stručna sprema (VI/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« broj 123/2003) ili srednja stručna sprema s najmanje četiri godine radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova.

Policijsko zvanje: policijski narednik.

Stupanj odgovornosti i ovlast za donošenje odluka koji uključuje odgovornost za ispravnu primjenu utvrđenih metoda rada, postupaka i stručnih tehnika u području policijskih poslova i poslova usko povezanih s policijskim poslovima kao i za primjenu policijskih ovlasti te provođenje odluka iz područja rada ustrojstvene jedinice.

Stupanj samostalnosti u radu u obavljanju redovnih policijskih poslova i poslova usko povezanih s policijskim poslovima kao i u primjeni policijskih ovlasti uz učestali nadzor i upute nadređenog rukovoditelja.

Kategorija radnih mjesta nižih policijskih službenika

Članak 18.

U kategoriji radnih mjesta nižih policijskih službenika su radna mjesta na kojima se neposredno obavljaju policijski poslovi primjenom policijskih ovlasti i manje složeni upravni i stručni poslovi.

Radna mjesta unutar kategorije nižih policijskih službenika klasificirana su u dvije potkategorije i to:

1. samostalni policijski službenik

2. policijski službenik.

Samostalni policijski službenik

Članak 19.

Standardna mjerila za radna mjesta u potkategoriji samostalnog policijskog službenika su:

Stupanj složenosti poslova koji uključuje izričito određene i rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu utvrđene metodologije rada, postupaka i stručnih tehnika, stručnu komunikaciju koja uključuje komunikaciju unutar ustrojstvene jedinice, a povremeno i izvan ustrojstvene jedinice ukoliko je potrebno prikupiti ili razmijeniti podatke.

Obrazovanje: srednja stručna sprema.

Policijsko zvanje: viši policajac ili samostalni policajac.

Stupanj odgovornosti i ovlast za donošenje odluka koji uključuje odgovornost za pravilnu primjenu utvrđene metodologije rada i postupaka policije kao i za primjenu policijskih ovlasti.

Stupanj samostalnosti u radu u obavljanju redovnih policijskih poslova i poslova usko povezanih s policijskim poslovima i u primjeni policijskih ovlasti uz redovan nadzor i upute nadređenog rukovoditelja.

Policijski službenik

Članak 20.

Standardna mjerila za radna mjesta u potkategoriji policijskog službenika su:

Stupanj složenosti poslova koji uključuje jednostavne rutinske poslove u okviru policijskih poslova i poslova usko povezanih s policijskim poslovima te stupanj stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar ustrojstvene jedinice, a povremeno i izvan ustrojstvene jedinice ukoliko je potrebno prikupiti ili razmijeniti podatke.

Obrazovanje: srednja stručna sprema.

Policijsko zvanje: policajac.

Stupanj odgovornosti i ovlast za donošenje odluka koji uključuje odgovornost za pravilnu primjenu utvrđene metodologije rada i postupaka policije kao i za primjenu policijskih ovlasti.

Stupanj samostalnosti u radu u obavljanju redovnih policijskih poslova i poslova usko povezanih s policijskim poslovima kao i u primjeni policijskih ovlasti te stalni nadzor i upute nadređenog rukovoditelja.

Ograničenja radnih mjesta

Članak 21.

Radna mjesta u kategoriji viših policijskih službenika u potkategoriji glavni savjetnik i viši savjetnik – specijalist, mogu se utvrditi samo u sjedištu Ministarstva.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka radna mjesta viši savjetnik specijalist, mogu se utvrditi i u policijskim upravama, na prijedlog Ravnateljstva policije.

Popis naziva radnih mjesta policijskih službenika

Članak 22.

Radna mjesta policijskih službenika klasificirana su u odgovarajuću kategoriju, potkategoriju i razinu potkategorije u Popisu naziva radnih mjesta policijskih službenika, odgovarajućom primjenom standardnih mjerila iz članaka 6. do 20. ove Uredbe.

Za svaku razinu potkategorije određeno je policijsko zvanje potrebno za raspored u tu razinu potkategorije.

Popis naziva radnih mjesta policijskih službenika iz stavka 1. ovoga članaka sastavni je dio ove Uredbe.

Vježbenici

Članak 23.

Osobe koje se primaju u policiju bez radnog iskustva, raspoređuju se u svojstvu vježbenika na odgovarajuće radno mjesto, i to:

– sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijom ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijom ili specijalističkim diplomskim stručnim studijom – na radno mjesto u kategoriji višeg policijskog službenika, u potkategoriji savjetnik u policijskom zvanju policijski inspektor;

– sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijom ili stručnim studijom u trajanju od tri godine – na radno mjesto u kategoriji višeg policijskog službenika, u potkategoriji stručni suradnik u policijskom zvanju policijski narednik;

– sa završenom srednjom stručnom spremom – na radno mjesto u kategoriji nižeg policijskog službenika, potkategoriji policijski službenik u policijskom zvanju policajac.

3. DIO
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Policijski službenici s radnim iskustvom na poslovima upravljanja

Članak 24.

Policijski službenik koji na dan stupanja na snagu ove Uredbe ima najmanje deset godina radnog iskustva na policijskim poslovima ili je najmanje pet godina proveo na rukovodećem radnom mjestu, kod rasporeda na rukovodeće radno mjesto, sukladno odredbama ove Uredbe, nema obvezu završavanja programa usavršavanja za obavljanje poslova rukovodećih policijskih službenika.

Rok za završavanje programa usavršavanja za obavljanje poslova rukovodećih policijskih službenika

Članak 25.

Na radno mjesto rukovodećeg policijskog službenika može se rasporediti i policijski službenik koji nema završen program usavršavanja za obavljanje poslova rukovodećeg policijskog službenika, uz uvjet da potrebni program usavršavanja završi u roku dvije godine od dana kada su započeli s njegovim pohađanjem u skladu s općim godišnjim provedbenim planom izobrazbe rukovodećih policijskih službenika Policijske akademije.

Ako policijski službenik iz stavka 1. ovoga članka ne završi program usavršavanja u propisanom roku, rasporedit će se na radno mjesto za koje ispunjava propisane uvjete.

Članak 26.

Iznimno od odredbi ove Uredbe, policijski službenik koji ima niže osobno policijsko zvanje od zvanja propisanog za raspored na određeno radno mjesto može se rasporediti na to radno mjesto pod uvjetom da najkasnije u roku jedne godine, od dana rasporeda, položi ispit za to zvanje.

Odredba stavka 1. ovoga članka primjenjuje se samo na policijske službenike čije je osobno zvanje prevedeno na temelju Uredbe o uvjetima za stjecanje policijskog zvanja, oznakama policijskih zvanja, funkcionalnim oznakama radnih mjesta, promaknuću i napredovanju kroz policijska zvanja i to samo kod prvog rasporeda na radno mjesto sukladno odredbama ove Uredbe.

Ako policijski službenik iz stavka 1. ovoga članka ne položi ispit za zvanje u propisanom roku, rasporedit će se na radno mjesto za koje ispunjava propisane uvjete.

Stupanje na snagu

Članak 27.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 200-01/11-01/03

Urbroj: 5030106-11-2

Zagreb, 10. studenoga 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

POPIS NAZIVA RADNIH MJESTA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

I. KATEGORIJA- RUKOVODEĆI POLICIJSKI SLUŽBENICI

1. Potkategorija – glavni rukovoditelj

razina potkategorije 1- glavni policijski savjetnik

GLAVNI RAVNATELJ POLICIJE

razina potkategorije 2 – policijski savjetnik

ZAMJENIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE ZA KRIMINALITET

ZAMJENIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE ZA OPĆU SIGURNOST

POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE ZA EUROPSKE INTEGRACIJE I MEĐUNARODNE POSLOVE

POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE POLICIJE

POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE ZA GRANICU

POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

RAVNATELJ UPRAVE ZA RAZVOJ, OPREMANJE I POTPORU

POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

RAVNATELJ UPRAVE ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE

POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK POLICIJSKE AKADEMIJE

POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE

RAVNATELJ UPRAVE ZA METERIJALNO-FINANCIJSKE POSLOVE

POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK CENTRA ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA IVAN VUČETIĆ

NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE

TAJNIK KABINETA MINISTRA

NAČELNIK UREDA GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE

NAČELNIK ODJELA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I GLASNOGOVORNIK MINISTARSTVA

POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE POLICIJE

POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE ZA GRANICU

ZAPOVJEDNIK ZAPOVJEDNIŠTVA SPECIJALNE POLICIJE

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE AKADEMIJE ZA MEĐUNARODNU I MEĐUINSTITUCIONALNU SURADNJU

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE AKADEMIJE ZA OBRAZOVANJE I STANDARD

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE AKADEMIJE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE I SIGURNOST

NAČELNIK POLICIJSKOG NACIONALNOG UREDA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKOG NACIONALNOG UREDA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE

NAČELNIK SEKTORA OPĆEG KRIMINALITETA, TERORIZMA I RATNIH ZLOČINA

NAČELNIK SEKTORA ZA POTPORU KRIMINALISTIČKE POLICIJE

NAČELNIK SEKTORA ZA INFORMACIJSKU I TELEKOMUNIKACIJSKU TEHNOLOGIJU

NAČELNIK SEKTORA ZA TEHNIČKU POTPORU

NAČELNIK SEKTORA ZA RAZVOJ I OPREMANJE

POMOĆNIK NAČELNIKA CENTRA

NAČELNIK SEKTORA ZA PRAVNE POSLOVE

NAČELNIK SEKTORA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA

NAČELNIK SEKTORA ZA UPRAVNE POSLOVE, STRANCE I DRŽAVLJANSTVO

NAČELNIK SEKTORA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

NAČELNIK SEKTORA ZA NABAVU

NAČELNIK SEKTORA ZA FINANCIJE I PRORAČUN

NAČELNIK SEKTORA ZA UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA

ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE

ZAPOVJEDNIK ZAPOVJEDNIŠTVA INTERVENTNE POLICIJE

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ZAPOVJEDNIŠTVA SPECIJALNE POLICIJE ZA OPERATIVNE ZADAĆE

NAČELNIK VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE

NAČELNIK POLICIJSKE ŠKOLE

DEKAN

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ZAPOVJEDNIŠTVA SPECIJALNE POLICIJE ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBU

NAČELNIK SAMOSTALNOG ODJELA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

NAČELNIK SEKTORA POLICIJE

NAČELNIK SEKTORA ZA GRANICU

ZAPOVJEDNIK ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO

NAČELNIK SEKTORA KRIMINALISTIČKE POLICIJE

NAČELNIK SEKTORA PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA

NAČELNIK ODJELA ZA UNUTARNJU KONTROLU

NAČELNIK ODJELA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE, PROVEDBU I PRAĆENJE PROJEKATA

NAČELNIK ODJELA ZA PROTOKOL

NAČELNIK ODJELA ZA KOORDINACIJU RADA I PRAĆENJE STANJA SIGURNOSTI

NAČELNIK ODJELA ZA STATUSNA PITANJA POVRATNIKA

NAČELNIK ODJELA ZA KOORDINACIJU

NAČELNIK ODJELA ZA MIROVNE MISIJE

NAČELNIK ODJELA ZA MEĐUNARODNE ODNOSE

NAČELNIK ODJELA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, ANALITIKU I RAZVOJ

NAČELNIK ODJELA – SAVJETNIK ZA INFORMACIJSKU SIGURNOST

NAČELNIK ODJELA ZA STRATEŠKU MEĐUNARODNU POLICIJSKU SURADNJU

NAČELNIK ODJELA ZA NADZOR, UNAPRJEĐENJE RADA I RAZVOJ POLICIJE

NAČELNIK ODJELA PREVENCIJE

NAČELNIK OPERATIVNO KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE

NAČELNIK ODJELA ZA JAVNI RED

NAČELNIK ODJELA ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA

ZAPOVJEDNIK MOBILNE JEDINICE PROMETNE POLICIJE

NAČELNIK PROTUEKSPLOZIJSKOG ODJELA

ZAPOVJEDNIK JEDINICE ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE

NAČELNIK ODJELA ZA ZAŠTITU DRŽAVNE GRANICE

NAČELNIK ODJELA ZA SUSJEDNE ZEMLJE

NAČELNIK ODJELA ZA NEZAKONITE MIGRACIJE

NAČELNIK PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE

NAČELNIK ODJELA POMORSKE I AERODROMSKE POLICIJE

NAČELNIK ODJELA ZA OSIGURANJE I ZAŠTITU ŠTIĆENIH OBJEKATA I PROSTORA

NAČELNIK ODJELA ZA OSIGURANJE I ZAŠTITU ŠTIĆENIH OSOBA

NAČELNIK ODJELA ZA OSIGURANJE I ZAŠTITU DIPLOMATSKIH MISIJA I KONZULARNIH UREDA

POMOĆNIK NAČELNIKA ODJELA ZA OSIGURANJE I ZAŠTITU ŠTIĆENIH OBJEKATA I PROSTORA

POMOĆNIK NAČELNIKA ODJELA ZA OSIGURANJE I ZAŠTITU ŠTIĆENIH OSOBA

POMOĆNIK NAČELNIKA ODJELA ZA OSIGURANJE I ZAŠTITU DIPLOMATSKIH MISIJA I KONZULARNIH UREDA

NAČELNIK ODJELA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE I SPECIJALIZACIJU

NAČELNIK ODJELA ZA RAZVOJ POLICIJSKOG OBRAZOVANJA I NAKLADNIČKO – KNJIŽNIČNU DJELATNOST

NAČELNIK ODJELA ZA SURADNJU S VOJNIM ORDINARIJATOM U REPUBLICI HRVATSKOJ

NAČELNIK SEKTORA KRIMINALISTIČKE POLICIJE

POMOĆNIK NAČELNIKA SEKTORA KRIMINALISTIČKE POLICIJE U PU I. KATEGORIJE

NAČELNIK ODJELA OPĆEG KRIMINALITETA

NAČELNIK ODJELA RATNIH ZLOČINA

NAČELNIK ODJELA TERORIZMA

NAČELNIK ODJELA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

NAČELNIK ODJELA GOSPODARSKOG KRIMINALITETA I KORUPCIJE

NAČELNIK ODJELA ZA SUZBIJANJE ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA I KORUPCIJE – ZAGREB

NAČELNIK ODJELA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA – RIJEKA

NAČELNIK ODJELA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA – SPLIT

NAČELNIK ODJELA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA – OSIJEK

POMOĆNIK NAČELNIKA ODJELA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

NAČELNIK ODJELA ZA INFORMATIKU

NAČELNIK ODJELA ZA KOMUNIKACIJE

NAČELNIK ODJELA ZA KRIPTOLOŠKU SIGURNOST I ZAŠTITU PODATAKA

NAČELNIK ODJELA PROMETNE TEHNIKE

NAČELNIK ODJELA ZA REGISTRACIJU, EKSPLOATACIJU I ODRŽAVANJE VOZILA

NAČELNIK ODJELA ZA ODRŽAVANJE POLICIJSKE TEHNIKE, OPREME I NAORUŽANJA

NAČELNIK ODJELA CENTRALNOG SKLADIŠTA

NAČELNIK ODJELA POLICIJSKE TEHNIKE I NAORUŽANJA

NAČELNIK ODJELA POLICIJSKE OPREME I ODORE

NAČELNIK ODJELA KRIMINALITETA DROGA

NAČELNIK ODJELA POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA

NAČELNIK ODJELA KRIMINALISTIČKO – OBAVJEŠTAJNIH POSLOVA

NAČELNIK ODJELA ZA ZAŠTITU SVJEDOKA

POMOĆNIK NAČELNIKA ODJELA POSEBNIH KRIMINALISTIČKH POSLOVA

NAČELNIK ODJELA KRIMINALISTIČKO – OBAVJEŠTAJNE ANALITIKE

NAČELNIK ODJELA ZA MEĐUNARODNU POLICIJSKU SURADNJU

NAČELNIK ODJELA ZA ISPITIVANJE, TORMENTACIJU I ŽIGOSANJE VATRENOG ORUŽJA

NAČELNIK ODJELA DAKTILOSKOPIJE I IDENTIFIKACIJE

NAČELNIK ODJELA OPĆIH I TEHNIČKIH POSLOVA

NAČELNIK ODJELA KRIMINALISTIČKE TEHNIKE

NAČELNIK ODJELA KEMIJSKO – FIZIKALNIH I TOKSIKOLOŠKIH VJEŠTAČENJA

NAČELNIK ODJELA TRASEOLOŠKIH VJEŠTAČENJA

NAČELNIK ODJELA BIOLOŠKIH I KONTAKTNIH VJEŠTAČENJA

NAČELNIK ODJELA ZA PLANIRANJE, PRIJAM I RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA

NAČELNIK ODJELA ZA STATUSNA PITANJA I RADNO PRAVNE ODNOSE

NAČELNIK ODJELA ZA NORMATIVNE POSLOVE

NAČELNIK ODJELA ZA IMOVINSKO – PRAVNE POSLOVE

NAČELNIK ODJELA DISCIPLINSKOG SUDOVANJA

NAČELNIK SEKTORA PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA

NAČELNIK ODJELA ZA UPRAVNE POSLOVE

NAČELNIK ODJELA ZA DRŽAVLJANSTVO

NAČELNIK INSPEKCIJE ZA PRIVATNU ZAŠTITU I DETEKTIVSKE POSLOVE

NAČELNIK INSPEKCIJE ZA ZAŠTITU OD POŽARA

NAČELNIK INSPEKCIJE ZA HUMANITARNO RAZMINIRANJE

NAČELNIK ODJELA ZA STRANCE I AZIL

NAČELNIK INSPEKCIJE PROIZVODNJE I PROMETA EKSPLOZIVNIH TVARI

NAČELNIK ODJELA ZA UREDSKE POSLOVE

NAČELNIK ODJELA NABAVE TEHNIČKIH SREDSTAVA

NAČELNIK ODJELA ZA NABAVU ODORE, ROBA, USLUGA I PRIRUČNA SKLADIŠTA

NAČELNIK ODJELA ZA FINANCIJSKO PLANIRANJE I IZVRŠENJE PRORAČUNA

NAČELNIK ODJELA ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

NAČELNIK ODJELA USLUŽNIH POSLOVA

NAČELNIK ODJELA ZA INVESTICIJE I NEKRETNINE

2. Potkategorija viši rukovoditelj

razina potkategorije 1 – glavni policijski inspektor

VODITELJ ODSJEKA ZA TEHNIČKU ZAŠTITU, SPECIJALNE SUSTAVE I ZAŠTITU OD IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA

POMOĆNIK TAJNIKA KABINETA MINISTRA

POMOĆNIK NAČELNIKA VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE ZA STRUČNI STUDIJ

POMOĆNIK NAČELNIKA VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE ZA ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ I SVEUČILIŠNI STUDIJ

VODITELJ KATEDRE

VODITELJ CENTRA ZA POLICIJSKA ISTRAŽIVANJA

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE ŠKOLE ZA NASTAVU

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE ŠKOLE ZA DOMSKI ODGOJ I STRUČNU PRAKSU

POMOĆNIK NAČELNIKA ODJELA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE I SPECIJALIZACIJU

NAČELNIK CENTRA ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA

VODITELJ ODSJEKA ZA PROVEDBU I PRAĆENJE PROJEKATA

VODITELJ ODSJEKA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE

VODITELJ ODSJEKA ZA ZAKONITOST POSTUPANJA

VODITELJ ODSJEKA ZA ANALITIKU

NAČELNIK ODJELA ZA ZAKONITOST POSTUPANJA

NAČELNIK ODJELA ZA IZVJEŠTAJNU ANALITIKU I ODNOSE S JAVNOŠĆU

NAČELNIK ODJELA PREVENCIJE

VODITELJ POSLOVA RAZVOJA

NAČELNIK OPERATIVNO KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE

VODITELJ SMJENE OPERATIVNO – KOMUNIKACIJSKOG CENTRA

NAČELNIK ODJELA ZA OSIGURANJA

NAČELNIK ODJELA ZA JAVNI RED

VODITELJ ODSJEKA ZA OSIGURANJA JAVNIH OKUPLJANJA

VODITELJ ODSJEKA ZA PREVENCIJU I METODOLOGIJU RADA POLICIJE

VODITELJ ODSJEKA ZA SPRJEČAVANJE NEREDA NA ŠPORTSKIM NATJECANJIMA

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ZA OPERATIVNE POSLOVE

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE I LOGISTIKU

NAČELNIK ODJELA ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA

VODITELJ ODSJEKA ZA METODOLOGIJU RADA I SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA

VODITELJ ODSJEKA ZA PREVENTIVU CESTOVNOG PROMETA

VODITELJ ODSJEKA ZA OSPOSOBLJAVANJE VOZAČA I TEHNIČKE PREGLEDE VOZILA

ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA MOBILNE JEDINICE PROMETNE POLICIJE

NAČELNIK PROTUEKSPLOZIJSKOG ODJELA

NAČELNIK ODJELA ZA NEZAKONITE MIGRACIJE

NAČELNIK ODJELA ZA DRŽAVNU GRANICU

VODITELJ ODSJEKA ZA ZAŠTITU

VODITELJ ODSJEKA ZA POJAČANI NADZOR

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA JEDINICE ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE

VODITELJ ODSJEKA ZA KONTROLU

VODITELJ ODSJEKA ZA IZVRŠENJE MJERA

VODITELJ ODSJEKA ZA GRANIČNU KONTROLU

VODITELJ ODSJEKA ZA ANALIZU RIZIKA

VODITELJ ODSJEKA ZA GRANIČNU SURADNJU

POMOĆNIK NAČELNIKA PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE

VODITELJ ODSJEKA POMORSKE POLICIJE

VODITELJ NACIONALNOG POMORSKOG CENTRA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA

VODITELJ ODSJEKA AERODROMSKE POLICIJE

ZAPOVJEDNIK ZRAKOPLOVNE JEDINICE

VODITELJ ODSJEKA ZA RAZVOJ POLICIJSKOG OBRAZOVANJA

VODITELJ ODSJEKA ZA NAKLADNIČKO-KNJIŽNIČNU DJELATNOST

NAČELNIK ODJELA OPĆEG KRIMINALITETA

NAČELNIK ODJELA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

NAČELNIK ODJELA GOSPODARSKOG KRIMINALITETA

NAČELNIK ODJELA ZA TEHNIKU

VODITELJ INFORMATIČKOG CENTRA I SERVERSKIH PLATFORMI

VODITELJ ODSJEKA ZA APLIKACIJE, PC PLATFORMU I ANTIVIRUSNU ZAŠTITU

VODITELJ ODSJEKA ZA KRIPTOLOŠKU SIGURNOST I ZAŠTITU BRZOJAVNOG PROMETA

VODITELJ ODSJEKA ZA KRIPTOLOŠKU SIGURNOST I ZAŠTITU INFORMATIČKO TELEKOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA

VODITELJ ODSJEKA ZA RAČUNALNE MREŽE I AUDIO I VIDEO TEHNIKU

VODITELJ ODSJEKA ZA POKRETNE I STACIONARNE TELEKOMUNIKACIJE I ELEKTRONIKU

VODITELJ RADIONICE

VODITELJ VOZNOG PARKA

VODITELJ ODSJEKA ZA NAORUŽANJE I UBOJNA SREDSTVA

VODITELJ ODSJEKA ZA MEHANIČKU OPREMU

VODITELJ ODSJEKA ZA PLANIRANJE, UNIFIKACIJU I STANDARDIZACIJU CESTOVNIH PROMETNIH SREDSTAVA

VODITELJ ODSJEKA ZA PLOVILA I LETJELICE

NAČELNIK ODJELA KRIMINALITETA DROGA

VODITELJ ODSJEKA PRIPREME, NADZORA I PRIMJENE POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA

VODITELJ ODSJEKA ZAGREB

VODITELJ ODSJEKA RIJEKA

VODITELJ ODSJEKA SPLIT

VODITELJ ODSJEKA OSIJEK

VODITELJ ODSJEKA ZA CILJANE POTRAGE

VODITELJ ODSJEKA ZA OPERATIVNO POSTUPANJE

VODITELJ ODSJEKA ZA OPERATIVNU PRIPREMU

VODITELJ ODSJEKA ZA FINANCIJSKO- TEHNIČKE POSLOVE

VODITELJ ODSJEKA KRIMINALISTIČKIH EVIDENCIJA

VODITELJ ODSJEKA INTERPOLA

VODITELJ ODSJEKA EUROPOLA

VODITELJ ODSJEKA S.I.Re.N.E.

NAČELNIK ODJELA KRIMINALISTIČKIH EVIDENCIJA

NAČELNIK ODJELA KRIMINALISTIČKE TEHNIKE

VODITELJ ODSJEKA DETEKCIJE I IDENTIFIKACIJE SPORNIH TRAGOVA PAPILARNIH LINIJA

VODITELJ ODSJEKA MALOLJETNIČKE DELINKVENCIJE I KRIMINALITETA NA ŠTETU MLADEŽI I OBITELJI

VODITELJ ODSJEKA VJEŠTAČENJA PAPILARNIH LINIJA

VODITELJ ODSJEKA BIOLOŠKIH VJEŠTAČENJA

VODITELJ ODSJEKA KEMIJSKO – FIZIKALNIH VJEŠTAČENJA

VODITELJ ODSJEKA KONTAKTNIH VJEŠTAČENJA TEKSTILNIH VLAKANA

VODITELJ ODSJEKA TOKSIKOLOŠKIH VJEŠTAČENJA

VODITELJ ODSJEKA VJEŠTAČENJA DOKUMENATA I RUKOPISA

VODITELJ ODSJEKA BALISTIČKIH I TRASEOLOŠKIH VJEŠTAČENJA

VODITELJ ODSJEKA MEHANOSKOPSKIH VJEŠTAČENJA

VODITELJ ODSJEKA PROMETNIH I TEHNIČKIH VJEŠTAČENJA

NAČELNIK ODJELA PRAVNIH I KADROVSKIH POSLOVA

VODITELJ ODSJEKA ZA PLANIRANJE I ZAPOŠLJAVANJE

VODITELJ ODSJEKA ZA PRAĆENJE KARIJERA I KADROVSKU ANALITIKU

VODITELJ ODSJEKA ZA PSIHOLOŠKU I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU NA RADU

VODITELJ ODSJEKA ZA STATUSNA PITANJA

VODITELJ ODSJEKA ZA RADNO PRAVNE ODNOSE

VODITELJ ODSJEKA ZA NADZOR PROPISA

VODITELJ ODSJEKA ZA IZRADU PROPISA

VODITELJ ODSJEKA ZA NAKNADU ŠTETE

VODITELJ ODSJEKA ZA RADNE SPOROVE

VODITELJ ODSJEKA

VODITELJ ODSJEKA PRVOSTUPANJSKOG DISCIPLINSKOG SUDA ZAGREB – PREDSJEDNIK PRVOSTUPANJSKOG DISCIPLINSKOG SUDA

VODITELJ ODSJEKA PRVOSTUPANJSKOG DISCIPLINSKOG SUDA SPLIT – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA PRVOSTUPANJSKOG DISCIPLINSKOG SUDA

VODITELJ ODSJEKA PRVOSTUPANJSKOG DISCIPLINSKOG SUDA RIJEKA – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA PRVOSTUPANJSKOG DISCIPLINSKOG SUDA

VODITELJ ODSJEKA PRVOSTUPANJSKOG DISCIPLINSKOG SUDA OSIJEK – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA PRVOSTUPANJSKOG DISCIPLINSKOG SUDA

VODITELJ PRIHVATILIŠTA ZA AZILANTE

VODITELJ ODSJEKA ZA AZIL

VODITELJ ODSJEKA ZA POSLOVE ORUŽJA

VODITELJ ODSJEKA ZA PROMET I VOZILA

VODITELJ ODSJEKA ZA PRIJAVNIŠTVO I OSOBNE ISPRAVE

VODITELJ ODSJEKA ZA VIZE

VODITELJ ODSJEKA ZA STATUSNA PITANJA STRANACA

VODITELJ ODSJEKA ZA OBRAČUN PLAĆA

VODITELJ ODSJEKA ZA NABAVU POLICIJSKE OPREME, NAORUŽANJA I OPREME POSEBNIH NAMJENA

VODITELJ ODSJEKA ZA NABAVU OPREME PROMETNE TEHNIKE, INFORMATIKE I KOMUNIKACIJA

VODITELJ ODSJEKA ZA NABAVU ODORE

VODITELJ ODSJEKA ZA NABAVU OSTALE OPREME, POTROŠNOG MATERIJALA, NAMIRNICA I USLUGA

VODITELJ ODSJEKA ZA PRIRUČNA SKLADIŠTA

VODITELJ ODSJEKA ZA FINANCIJSKO PLANIRANJE I ANALIZE

VODITELJ ODSJEKA ZA IZVRŠENJE PRORAČUNA

VODITELJ ODSJEKA ZA RAČUNOVODSTVO

VODITELJ ODSJEKA ZA INVESTICIJE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE

VODITELJ ODSJEKA ZA NEKRETNINE I STAMBENE POSLOVE

VODITELJ ODSJEKA ZA ENERGETIKU I ODRŽAVANJE

VODITELJ ODSJEKA ZA SMJEŠTAJ I UGOSTITELJSTVO

NAČELNIK ODJELA MATERIJALNO-FINANCIJSKIH POSLOVA

NAČELNIK OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE

NAČELNIK ODJELA POLICIJE

NAČELNIK ODJELA ZA JAVNI RED

NAČELNIK ODJELA POLICIJE

ZAPOVJEDNIK INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U PU I. KATEGORIJE

NAČELNIK ODJELA ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA

NAČELNIK ODJELA ZA DRŽAVNU GRANICU

NAČELNIK ODJELA ZA NEZAKONITE MIGRACIJE

NAČELNIK ODJELA ZA GRANICU

NAČELNIK ODJELA ZA GRANICU

VODITELJ POSLOVA ZA REDOVNO OSIGURANJE

VODITELJ POSLOVA ZA POSEBNO OSIGURANJE

VODITELJ OPERATIVNIH POSLOVA

VODITELJ POSLOVA ZA PROTUDIVERZUJSKE ZAŠTITE

VODITELJ POSLOVA OSIGURANJA

VODITELJ POSLOVA OSIGURANJA PREDSJEDINIKA REPUBLIKE HRVATSKE

VODITELJ POSLOVA OSIGURANJA PREDSJEDINIKA HRVATSKOG SABORA

VODITELJ POSLOVA OSIGURANJA PREDSJEDINIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

VODITELJ POSLOVA OSIGURANJA DOMAĆIH I STRANIH ŠTIĆENIH OSOBA

VODITELJ POSLOVA ZA SPECIJALISTIČKU OBUKU

VODITELJ POSLOVA ZA POSEBNU PROMETNU TEHNIKU

VODITELJ POSLOVA ZA PRAĆENJE, ANALITIKU I PLANIRANJE

ZAPOVJEDNIK SPECIJALNE JEDINICE POLICIJE

VODITELJ SAVJETNIKA ZA KRIZNE SITUACIJE U SPECIJALNOJ POLICIJI

VODITELJ PREGOVARAČA SPECIJALNE POLICIJE

VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA PROTUEKSPLOZIJSKO RONJENJE SPECIJALNE POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ STRUČNOG AKTIVA

NAČELNIK ODJELA OPĆEG KRIMINALITETA

NAČELNIK ODJELA KRIMINALISTIČKE POLICIJE

NAČELNIK ODJELA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

NAČELNIK ODJELA GOSPODARSKOG KRIMINALITETA

NAČELNIK ODJELA ZA TEHNIKU

NAČELNIK ODJELA KRIMINALITETA DROGA

NAČELNIK ODJELA ZA OČEVIDE I KRIMINALISTIČKU TEHNIKU

NAČELNIK ODJELA PRAVNIH I KADROVSKIH POSLOVA

NAČELNIK ODJELA PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA

NAČELNIK ODJELA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA

NAČELNIK ODJELA MATERIJALNO – FINANCIJSKIH POSLOVA

VODITELJ ZA ZAKONITOST I METODOLOGIJU POSTUPANJA SPECIJALNE POLICIJE

VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA GAĐANJE I SPECIJALISTIČKO NAORUŽANJE SPECIJALNE POLICIJE

VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA OPĆU TJELESNU PRIPREMU I BORILAČKE VJEŠTINE SPECIJALNE POLICIJE

VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA PLANINSKE SPECIJALNOSTI SPECIJALNE POLICIJE

VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA PROTUTERORISTIČKU TAKTIKU SPECIJALNE POLICIJE

VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA SPECIJALIZIRANA VOZILA I PLOVILA SPECIJALNE POLICIJE

VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA POLICIJSKU TAKTIKU SPECIJALNE POLICIJE

VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA INTRERVENCIJSKU TEHNIKU I OPREMU SPECIJALNE POLICIJE

INSPEKTOR PROMETNE TEHNIKE – VODITELJ

3. Potkategorija – rukovoditelj

razina potkategorije 1 – samostalni policijski inspektor

POMOĆNIK NAČELNIKA CENTRA ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA

NAČELNIK POLICIJSKE POSTAJE I. KATEGORIJE

VODITELJ ODSJEKA ZA ZAKONITOST POSTUPANJA

VODITELJ ODSJEKA ZA IZVJEŠTAJNU ANALITIKU I ODNOSE S JAVNOŠĆU

VODITELJ ODSJEKA ZA PREVENCIJU

ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U PU I. KATEGORIJE

NAČELNIK OPERATIVNO KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE

VODITELJ SMJENE OPERATIVNO – KOMUNIKACIJSKOG CENTRA – PRITVORSKI NADZORNIK

VODITELJ ODSJEKA ZA JAVNI RED

VODITELJ ODSJEKA ZA OSIGURANJA, PREVENTIVU, METODOLOGIJU RADA I STRUČNO USAVRŠAVANJE POLICIJE

VODITELJ ODSJEKA ZA PREVENCIJU I METODOLOGIJU RADA POLICIJE

VODITELJ ODSJEKA ZA PRIPREMU I PLANIRANJE

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE

VODITELJ ODSJEKA ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA

VODITELJ PROTUEKSPLOZIJSKOG ODSJEKA

VODITELJ ODSJEKA ZA ZAŠTITU DRŽAVNE GRANICE

VODITELJ ODSJEKA ZA GRANIČNU KONTROLU

VODITELJ ODSJEKA ZA GRANIČNU KONTROLU I ZAŠTITU DRŽAVNE GRANICE

VODITELJ ODSJEKA ZA POMORSKU I AERODROMSKU POLICIJU

VODITELJ ODSJEKA ZA NEZAKONITE MIGRACIJE

VODITELJ ODSJEKA ZA KONTROLU

VODITELJ ODSJEKA ZA IZVRŠENJE MJERA

VODITELJ ODSJEKA ZA POMORSKU POLICIJU

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO

ZAPOVJEDNIK RONILAČKOG CENTRA

VODITELJ ODSJEKA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE

VODITELJ ODSJEKA OPĆEG KRIMINALITETA

VODITELJ ODSJEKA ZA IMOVINSKE DELIKTE

VODITELJ ODSJEKA ZA KRVNE DELIKTE

VODITELJ ODSJEKA TERORIZMA I EKSTREMNOG NASILJA

VODITELJ ODSJEKA RATNIH ZLOČINA

VODITELJ ODSJEKA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

VODITELJ ODSJEKA ZA OBRADU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

VODITELJ ODSJEKA NADZORA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

VODITELJ ODSJEKA GOSPODARSKOG KRIMINALITETA

VODITELJ ODSJEKA ZA NEDOZVOLJENU PROIZVODNJU, TRGOVINU I KRIJUMČARENJE PRAVNIH OSOBA

VODITELJ ODSJEKA ZA PROIZVODNJU I OBRTNIŠTVO

VODITELJ ODSJEKA ZA TRGOVINU I USLUGE

VODITELJ ODSJEKA ZA FINANCIJSKE INSTITUCIJE, IZVANGOSPODARSKU DJELATNOST, INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO I KOMPJUTORSKI KRIMINALITET

VODITELJ ODSJEKA ZA TEHNIKU

VODITELJ ODSJEKA PROMETNE I POLICIJSKE TEHNIKE

VODITELJ ODSJEKA ZA INFORMATIKU I KOMUNIKACIJE

VODITELJ RADIONICE ZA IZRADU I POPRAVAK POLICIJSKE TEHNIKE

VODITELJ ODSJEKA ZLOUPORABE DROGA

VODITELJ ODSJEKA KRIJUMČARENJA DROGA

VODITELJ ODSJEKA KRIMINALITETA DROGA

VODITELJ ODSJEKA ZA OPĆE I POSEBNE KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE

VODITELJ PODODSJEKA POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA

VODITELJ PODODSJEKA ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU

VOĐA GRUPE ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU

VODITELJ ODSJEKA KRIMINALISTIČKE ANALITIKE

VODITELJ ODSJEKA KRIMINALISTIČKE TEHNIKE

VODITELJ ODSJEKA KRIMINALISTIČKIH EVIDENCIJA

VODITELJ ODSJEKA KRIMINALISTIČKIH VJEŠTAČENJA

VODITELJ ODSJEKA MALOLJETNIČKE DELINKVENCIJE

VODITELJ ODSJEKA OČEVIDA

VODITELJ ODSJEKA POTRAGA

VODITELJ ODSJEKA ZA EVIDENCIJE POTRAGA I IDENTIFIKACIJU

VODITELJ ODSJEKA PRAVNIH I KADROVSKIH POSLOVA

VODITELJ ODSJEKA PRAVNIH POSLOVA

VODITELJ ODSJEKA KADROVSKIH POSLOVA

VODITELJ ODSJEKA MATERIJALNO – FINANCIJSKIH POSLOVA

VODITELJ ODSJEKA FINANCIJSKIH POSLOVA

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA SPECIJALNE JEDINICE POLICIJE

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ZA PILOTE

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ZA TEHNIČKU SLUŽBU

razina potkategorije 2 – viši policijski inspektor

NAČELNIK POLICIJSKE POSTAJE II. KATEGORIJE

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA POLICIJU

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA USTROJ I ORGANIZACIJU RADA

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA ZAŠTITU GRANICE

ZAPOVJEDNIK INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U PU II., III. I IV. KATEGORIJE

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U PU I. KATEGORIJE

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA KONTROLU I UPRAVLJANJE U CESTOVNOM PROMETU

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA KRIMINALISTIČKU OBRADU I OČEVIDE CESTOVNIH PROMETNIH NEZGODA

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA PREVENTIVU U CESTOVNOM PROMETU

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA GRANICU

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA GRANIČNU KONTROLU

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA KRIMINALISTIČKU POLICIJU

VODITELJ ZA SIGURNOSNE PREDHODNICE I KOORDINACIJU

VODITELJ ZA POSLOVE KRIMINALISTIČKE ANALITIKE

VODITELJ ZA POSLOVE POLICIJSKE ANALITIKE

VODITELJ SMJENE OPERATIVNO – KOMUNIKACIJSKOG CENTRA – PRITVORSKI NADZORNIK

VODITELJ OPERATIVNO – KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE

ZAPOVJEDNIK JEDINICE ZA ZADRŽAVANJE I PREPRATU

VODITELJ POSLOVA KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI

VODITELJ PODODSJEKA ZA JAVNI RED I NEZAKONITE MIGRACIJE

VODITELJ PODODSJEKA ZA JAVNI RED

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA SIGURNOST I PREVENTIVU CESTOVNOG PROMETA

VODITELJ PODODSJEKA ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA

ŠEF SMJENE

VODITELJ PODODSJEKA ZA OBRADU KRIMINALITETA

VOĐA GRUPE ZA DELIKTE PROTIV OPĆE SIGURNOSTI

VOĐA GRUPE ZA KRAĐE

VOĐA GRUPE ZA KRIMINALISTIČKU OBRADU

VOĐA GRUPE ZA KRVNE DELIKTE

VOĐA GRUPE ZA OBRADU KRIMINALITETA

VOĐA GRUPE ZA OBRADU OPĆEG KRIMINALITETA

VOĐA GRUPE ZA RAZBOJNIŠTVA

VOĐA GRUPE ZA SEKSUALNE DELIKTE

VOĐA GRUPE ZA SUZBIJANJE MALOLJETNIČKE DELINKVENCIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VOĐA GRUPE ZA TERORIZAM

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VOĐA GRUPE ZA EKSTREMNO NASILJE

VOĐA GRUPE ZA ORGANIZIRANI KRIMINALITET

VOĐA GRUPE ZA NADZOR ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

VOĐA GRUPE ZA TRGOVINU

VOĐA GRUPE ZA FINANCIJSKE INSTITUCIJE, IZVANGOSPODARSKU DJELATNOST, INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO I KOMPJUTORSKI KRIMINALITET

VOĐA GRUPE ZA GOSPODARSKI KRIMINALITET

VOĐA GRUPE ZA NEDOZVOLJENU PROIZVODNJU, TRGOVINU I KRIJUMČARENJE PRAVNIH OSOBA

VOĐA GRUPE ZA PROIZVODNJU I OBRTNIŠTVO

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VOĐA GRUPE KRIMINALITETA DROGA

VOĐA GRUPE KRIMINALISTIČKE ANALITIKE

VOĐA GRUPE ZA KRIMINALISTIČKU ANALITIKU

VODITELJ PODODSJEKA KRIMINALISTIČKE TEHNIKE

VOĐA GRUPE ZA EVIDENCIJE POTRAGA

VOĐA GRUPE ZA IDENTIFIKACIJU

VOĐA GRUPE ZA KAZNENO PRAVNU ZAŠTITU DJECE I MALOLJETNIKA

VOĐA GRUPE ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE

VOĐA GRUPE ZA MALOLJETNIČKU DELINKVENCIJU

razina potkategorije 3 – policijski inspektor

NAČELNIK POLICIJSKE POSTAJE III. KATEGORIJE

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA POLICIJU

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA KONTROLU I UPRAVLJANJE U CESTOVNOM PROMETU

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA KRIMINALISTIČKU OBRADU I OČEVIDE CESTOVNIH PROMETNIH NEZGODA

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA PREVENTIVU U CESTOVNOM PROMETU

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA GRANICU

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA GRANIČNU KONTROLU

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA ZAŠTITU GRANICE

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA AERODROMSKU POLICIJU

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA POMORSKU POLICIJU

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA

VOĐA GRUPE ZA POSEBNA OSIGURANJA

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA KRIMINALISTIČKU POLICIJU

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA RONILAČKOG CENTRA

ZAPOVJEDNIK VODA SPECIJALNE POLICIJE

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE U PU II., III. I IV. KATEGORIJE

ZAPOVJEDNIK EKIPE ZA POSEBNE ZADAĆE

ZAPOVJEDNIK INTERVENTNE SATNIJE

ZAPOVJEDNIK SATNIJE ZA PODRŠKU

4. Potkategorija – niži rukovoditelj

razina potkategorije 1- samostalni policijski narednik

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA POLICIJU

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA POLICIJU I KRIMINALISTIČKU POLICIJU

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA KONTROLU I UPRAVLJANJE U CESTOVNOM PROMETU

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA KRIMINALISTIČKU OBRADU I OČEVIDE CESTOVNIH PROMETNIH NEZGODA

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA PREVENTIVU U CESTOVNOM PROMETU

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA SIGURNOST I PREVENTIVU CESTOVNOG PROMETA

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA GRANICU

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA GRANIČNU KONTROLU

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA GRANIČNU KONTROLU I AERODROMSKU POLICIJU

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA ZAŠTITU GRANICE

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA POMORSKU POLICIJU

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA AERODROMSKU POLICIJU

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA

ZAPOVJEDNIK OPHODNOG BRODA TIP A

ŠEF SMJENE

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA KRIMINALISTIČKU POLICIJU

ZAPOVJEDNIK VODA SPECIJALNE POLICIJE

VODITELJ SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA – PRITVORSKI NADZORNIK

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA JEDINICE ZA ZADRŽAVANJE I PREPRATU – PRITVORSKI NADZORNIK

VOĐA GRUPE

VODITELJ GRUPE ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA POMORSKU POLICIJU I GRANIČNU KONTROLU

ZAPOVJEDNIK OPHODNOG BRODA TIP B

ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA OPHODNOG BRODA TIP A

VODITELJ RADIONICE ZA KONTROLU I POPRAVAK NAORUŽANJA

VODITELJ SPECIJALNIH SUSTAVA

VODITELJ RADIOKOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA

VODITELJ TELEKOMUNIKACIJSKIH SUSTAVA

VODITELJ VOZNOG PARKA I RADIONICA

VODITELJ SPECIJALNIH SUSTAVA – KOMUNIKACIJSKOG CENTRA

ŠEF SMJENE POLICIJSKE POSTAJE

VOĐA GRUPE ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU

ŠEF SMJENE POSTAJE GRANIČNE POLICIJE

VODITELJ POLICIJSKE ISPOSTAVE

VOĐA SEKTORA

VOĐA SEKTORA ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA

ŠEF SMJENE PRIHVATNOG CENTRA

VODITELJ POSLOVA KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI

VOĐA GRUPE ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU

ŠEF SMJENE POSTAJE AERODROMSKE POLICIJE

VOĐA GRUPE ZA OBRADU KRIMINALITETA

VOĐA AERODROMSKOG SEKTORA

razina potkategorije 2 – viši policijski narednik

VODITELJ SMJENE OPERATIVNO – KOMUNIKACIJSKOG CENTRA – PRITVORSKI NADZORNIK

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA JEDINICE ZA ZADRŽAVANJE I PREPRATU – PRITVORSKI NADZORNIK

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA INTERVENTNE SATNIJE

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA SATNIJE ZA PODRŠKU

VOĐA GRUPE

VODITELJ GRUPE ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA POMORSKU POLICIJU I GRANIČNU KONTROLU

ZAPOVJEDNIK OPHODNOG BRODA TIP B

ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA OPHODNOG BRODA TIP A

VODITELJ RADIONICE ZA KONTROLU I POPRAVAK NAORUŽANJA

VODITELJ SPECIJALNIH SUSTAVA

VODITELJ RADIOKOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA

VODITELJ TELEKOMUNIKACIJSKIH SUSTAVA

VODITELJ VOZNOG PARKA I RADIONICA

VODITELJ SPECIJALNIH SUSTAVA – KOMUNIKACIJSKOG CENTRA

ŠEF SMJENE POLICIJSKE POSTAJE

VOĐA GRUPE ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU

ŠEF SMJENE POSTAJE GRANIČNE POLICIJE

VODITELJ POLICIJSKE ISPOSTAVE

VOĐA SEKTORA

VOĐA SEKTORA ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA

ŠEF SMJENE PRIHVATNOG CENTRA

VODITELJ POSLOVA KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI

VOĐA GRUPE ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU

ŠEF SMJENE POSTAJE AERODROMSKE POLICIJE

VOĐA GRUPE ZA OBRADU KRIMINALITETA

VOĐA AERODROMSKOG SEKTORA

razina potkategorije 3 – policijski narednik

VOĐA GRUPE – PRATITELJ

POMOĆNIK ŠEFA SMJENE

ZAPOVJEDNIK VODA ZA PODRŠKU

ZAPOVJEDNIK VODA VODENIH TOPOVA

ZAPOVJEDNIK VODA SA ZAŠTITNO – TRAGAČKIM PSIMA

ZAPOVJEDNIK OKLOPNOG VODA

ZAPOVJEDNIK INTERVENTNOG VODA

ŠEF SMJENE POLICIJSKE POSTAJE

ŠEF SMJENE POSTAJE GRANIČNE POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK VODITELJ OSIGURANJA ŠTIĆENOG OBJEKTA

VOĐA SEKTORA

VOĐA SEKTORA ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA

VODITELJ SMJENE GRANIČNOG PRIJELAZA

VOĐA GRANIČNOG SEKTORA

VOĐA POMORSKOG SEKTORA

VOĐA SPECIJALISTIČKE GRUPE PROTUEKSPLOZIJSKIH RONIOCA SPECIJALNE POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ OSIGURANJA POLICIJSKE AKADEMIJE

VOĐA SPECIJALISTIČKE GRUPE SPECIJALNE POLICIJE

razina potkategorije 4 –samostalni policajac

ŠEF SMJENE POLICIJSKE POSTAJE

POMOĆNIK ŠEFA SMJENE POLICIJSKE POSTAJE

VOĐA SEKTORA

ZAPOVJEDNIK ODJELJENJA EKIPE ZA POSEBNE ZADAĆE

VOĐA SEKTORA ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA

VODITELJ SMJENE GRANIČNOG PRIJELAZA

VOĐA GRANIČNOG SEKTORA

VODITELJ OPHODNE BRODICE

VOĐA POMORSKOG SEKTORA

VOĐA AERODROMSKOG SEKTORA

ŠEF OSIGURANJA ŠTIĆENOG OBJEKTA

ZAPOVJEDNIK INTERVENTNOG ODJELJENJA

ZAPOVJEDNIK RONILAČKOG ODJELJENJA

ZAPOVJEDNIK ODJELJENJA SA ZAŠTITNO – TRAGAČKIM PSIMA

ZAPOVJEDNIK ODJELJENJA VODENOG TOPA

ZAPOVJEDNIK OKLOPNOG ODJELJENJA

VOĐA GRUPE ZA ZAŠTITU GRANICE

II. KATEGORIJA – VIŠI POLICIJSKI SLUŽBENICI

1. Potkategorija glavni savjetnik

razina potkategorije 1 – policijski savjetnik

SAVJETNIK MINISTRA

GLAVNI VJEŠTAK CENTRA

GLAVNI VJEŠTAK ZA KONTROLU KVALITETE I AKREDITACIJU

razina potkategorije 2 – glavni policijski inspektor

PROFESOR VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENCIJU KOORDINATOR ZA USPOSTAVU I RAZVOJ FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KOINTROLU

VODITELJ POSLOVA REVIZIJE POSLOVNIH PROCESA IZ SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE – VIŠI UNUTARNJI REVIZOR

VODITELJ POSLOVA REVIZIJE POSLOVNIH PROCESA IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA – VIŠI UNUTARNJI REVIZOR

VIŠI UNUTARNJI REVIZOR – OPERATIVNI ANALITIČAR

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VIŠI PREDAVAČ VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ ZNANSTVENIH ISTRAŽIVANJA

GLAVNI PROJEKTANT – VODITELJ ZA KRIPTOLOŠKU SIGURNOST

GLAVNI PROJEKTANT ZAŠTITE INFORMACIJSKOG SUSTAVA

GLAVNI PROJEKTANT – SISTEM INŽENJER

GLAVNI PROJEKTANT – SISTEM INŽENJER

GLAVNI PROJEKTANT – SISTEM INŽENJER

GLAVNI PROJEKTANT APLIKACIJA

PROJEKTANT RAČUNALNIH MREŽA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA USKLAĐIVANJE PROCEDURA RADA I POSTUPANJA

VODITELJ POSLOVA NADZORA I PRIMJENE PROPISA

VODITELJ POSLOVA RADNIH ODNOSA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

VODITELJ POSLOVA RAZVOJA – POLICIJSKA OPREMA I ODORA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAKONITOST POSTUPANJA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA STRATEŠKU MEĐUNARODNU POLICIJSKU SURADNJU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZORNO-USMJERIVAČKU DJELATNOST

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA UNAPRJEĐENJE RADA I RAZVOJ POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE OPREMANJA POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RAZVOJ KADROVSKIH POTREBA POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENCIJU

ANALITIČAR – PROJEKTANT

POLICIJSKI SLUŽBENIK – SIGURNOSNI KOORDINATOR ZA SUSTAV CERTIFIKATA

POLICIJSKI SLUŽBENIK – SIGURNOSNI KOORDINATOR ZA ZAŠTITU PODATAKA I FIZIČKU SIGURNOST

UNUTARNJI REVIZOR

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALIZU JAVNE SIGURNOSTI

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ STRUČNOG AKTIVA

INSPEKTOR PROMETNE TEHNIKE – VODITELJ

GLAVNI VJEŠTAK ZA TEHNIČKA VJEŠTAČENJA

GLAVNI VJEŠTAK ZA TEKSTILNA VLAKNA

GLAVNI VJEŠTAK ZA BIOLOŠKA VJEŠTAČENJA

GLAVNI VJEŠTAK ZA KEMIJSKO – FIZIKALNA VJEŠTAČENJA

GLAVNI VJEŠTAK ZA BALISTIČKA, MEHANOSKOPSKA I TRASEOLOŠKA VJEŠTAČENJA

GLAVNI VJEŠTAK ZA BALISTIČKA I MEHANOSKOPSKA VJEŠTAČENJA

GLAVNI VJEŠTAK ZA PROMETNA VJEŠTAČENJA

GLAVNI VJEŠTAK ZA TOKSIKOLOŠKA VJEŠTAČENJA

GLAVNI VJEŠTAK ZA RUKOPISE I DOKUMENTE

GLAVNI VJEŠTAK ZA POŽARE I EKSPLOZIJE

GLAVNI VJEŠTAK ZA DETEKCIJU I VJEŠTAČENJE TRAGOVA PAPILARNIH LINIJA

2. Potkategorija viši savjetnik – specijalist

razina potkategorije 1 – samostalni policijski inspektor

VODITELJ PLANIRANJA I PROVEDBE TEČAJEVA

POLICIJSKI SLUŽBENIK – PREDAVAČ VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ SMJENE U DOMU / VODITELJ KLASE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SUZBIJANJE NEPRAVILNOSTI

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATIVNI ANALITIČAR

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE ZAKLADE POLICIJSKE SOLIDARNOSTI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EUROPSKE INTEGRACIJE I USKLAĐIVANJE S EUROPSKIM ZAKONODAVSTVOM

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MIROVNE MISIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROVEDBU I PRAĆENJE PROJEKATA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KOORDINACIJU RADA I PRAĆENJE STANJA SIGURNOSTI

SLUŽBENIK ZA SURADNJU PO STATUSNIM PITANJIMA POVRATNIKA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KOORDINACIJU

POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE

POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE ZA POSLOVE PRITVORSKIH NADZORNIKA I PRITVORSKIH POLICIJSKIH JEDINICA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA JAVNI RED I JAVNA OKUPLJANJA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR OBAVLJANJA POSLOVA VLAKOPRATNJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRAMBENE POSLOVE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENTIVU JAVNOG REDA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENCIJU NASILJA NA ŠPORTSKIM NATJECANJIMA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RAD S NAVIJAČIMA I NAVIJAČKIM SKUPINAMA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIKUPLJANJE I RAZMJENU SIGURNOSNIH SAZNANJA NA ŠPORTSKIM NATJECANJIMA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST NA ŠPORTSKIM NATJECANJIMA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAKONITOST, TAKTIKU I METODOLOGIJU RADA POLICIJE

INSTRUKTOR ZA NAORUŽANJE I NASTAVU GAĐANJA

INSTRUKTOR ZA OPĆU I SPECIJALISTIČKU TJELESNU PRIPREMU

INSTRUKTOR ZA TAKTIKU, POSTUPANJA I INTERVENCIJE

INSTRUKTOR ZA TEHNIČKA SREDSTVA

INSTRUKTOR RONJENJA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PLANIRANJE I ANALIZIRANJE U CESTOVNOM PROMETU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENTIVU U CESTOVNOM PROMETU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAKONITOST, TAKTIKU I METODOLOGIJU RADA POLICIJE U CESTOVNOM PROMETU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA VOZILA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA VOZAČE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR OBAVLJANJA POSLOVA GRANIČNE KONTROLE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR OBAVLJANJA POSLOVA ZAŠTITE DRŽAVNE GRANICE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POJAČANI NADZOR

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA GRANIČNU SURADNJU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KONTROLU PLOVIDBE NA RIJEKAMA

ANALITIČAR – STATISTIČAR

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KOORDINACIJU I NADZOR OBUKE GRANIČNE POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRAĆENJE I USKLAĐIVANJE PROPISA / ZAKONODAVSTVA GRANIČNE POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALIZU RIZIKA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA IZVRŠENJE MJERA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIHVAT I DEPORTACIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NEZAKONITE MIGRACIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POMORSKU POLICIJU I GRANIČNU KONTROLU U LUKAMA NA MORU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I ZAŠTITU PRAVA I INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE NA MORU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA AERODROMSKU POLICIJU I GRANIČNU KONTROLU U ZRAČNIM LUKAMA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OPERATIVNE POSLOVE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE OSIGURANJA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE REDOVNOG OSIGURANJA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAKONITOST I METODOLOGIJU POSTUPANJA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRAĆENJE, ANALITIKU I PLANIRANJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZAKONITOST I METODOLOGIJU POSTUPANJA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZDRAVSTVENO – HIGIJENSKO TEHNOLOŠKU ZAŠTITU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA STRUČNU IZOBRAZBU

POLICIJSKI SLUŽBENIK – TAJNIK VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – ORGANIZATOR NASTAVE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ PROGRAMA POLICIJSKOG TRENINGA

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ PROGRAMA SPECIJALIZACIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ PROGRAMA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA

POLICIJSKI SLUŽBENIK – ODGAJATELJ / VODITELJ OBRAZOVNE SKUPINE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ POLICIJSKE VOŽNJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA IZOBRAZBU STRANIH JEZIKA

POLICIJSKI SLUŽBENIK – NASTAVNIK STRUČNIH PREDMETA

POLICIJSKI SLUŽBENIK – UREDNIK

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ PROGRAMA OPĆE TJELESNE PRIPREME

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVALUACIJU

POLICIJSKI SLUŽBENIK – INFORMATIČAR

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PEDAGOŠKU PODRŠKU

POLICIJSKI SLUŽBENIK – PSIHOLOG

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ORGANIZACIJU PROGRAMA

POLICIJSKI SLUŽBENIK -TAJNIK POLICIJSKE AKADEMIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MEĐUNARODNU VJERSKU SURADNJU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ORGANIZACIJU I POTPORU

POLICIJSKI SLUŽBENIK – KAPELAN

POLICIJSKI SLUŽBENIK – POMOĆNIK KAPELANA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OPĆI KRIMINALITET

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA IDENTIFIKACIJU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POTRAGE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA TERORIZAM

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RATNE ZLOČINE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ORGANIZIRANI KRIMINALITET

POLICIJSKI SLUŽBENIK GOSPODARSKOG KRIMINALITETA I KORUPCIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VOĐA OBRADE

POLICIJSKI SLUŽBENIK KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNI ANALITIČAR

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA FINANCIJSKE ISTRAGE

POLICIJSKI SLUŽBENIK KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNI ANALITIČAR

POLICIJSKI SLUŽBENIK – DIZAJNER POLICIJSKE ODORE

ORGANIZATOR ZAŠTITE INFORMACIJSKOG SUSTAVA

PROJEKTANT TELEKOMUNIKACIJSKIH SUSTAVA

PROJEKTANT RAČUNALNIH MREŽA

PLANER KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI

PROJEKTANT SPECIJALNIH SUSTAVA

INSPEKTOR PROMETNE TEHNIKE

TEHNIČKI INSPEKTOR ZA LETJELICE

ANALITIČAR – PLANER POLICIJSKE TEHNIKE

KONSTRUKTOR – RAZVOJNI INŽENJER

INŽENJER ZA KRIPTOLOŠKU SIGURNOST

PROJEKTANT RADIOKOMUNIKACIJSKIH SUSTAVA

POLICIJSKI SLUŽBENIK – SISTEM INŽENJER I.

POLICIJSKI SLUŽBENIK PROJEKTANT ZA APLIKATIVNU PODRŠKU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NAORUŽANJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALITET DROGA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE

ADMINISTRATOR KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNOG SUSTAVA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE OPERATIVNE ZAŠTITE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE OPERATIVNE PRIPREME

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA FINANCIJSKE POSLOVE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA INFORMATIČKO-TEHNIČKE POSLOVE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA CILJANE POTRAGE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKO – OBAVJEŠTAJNE POSLOVE

GLAVNI ANALITIČAR

KRIMINALISTIČKO – OBAVJEŠTAJNI ANALITIČAR

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – ČASNIK ZA VEZU

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ POSLOVA TKC-A

POLICIJSKI SLUŽBENIK – PREDSTAVNIK U EUROPOLU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MEĐUNARODNU SURADNJU

POLICIJSKI SLUŽBENIK INTERPOLA

POLICIJSKI SLUŽBENIK EUROPOLA

POLICIJSKI SLUŽBENIK – PREVODITELJ

POLCIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST SUSTAVA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST S.I.S

POLICIJSKI SLUŽBENIK ODSJEKA S.I.Re.N.E.

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MALOLJETNIČKU DELINKVENCIJU I KRIMINALITET NA ŠTETU MLADEŽI I OBITELJI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POLIGRAFSKA ISPITIVANJA – GLAVNI POLIGRAFSKI ISPITIVAČ

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKO-TEHNIČKE POSLOVE

SUDAC DRUGOSTUPANJSKOG DISCIPLINSKOG SUDA

SUDAC PRVOSTUPANJSKOG DISCIPLINSKOG SUDA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA IZRADU PROPISA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA UGOVORE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RADNE SPOROVE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KADROVSKU ANALITIKU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRAZOVANJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA STATUSNA PITANJA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE SKRBI

SLUŽBENIK ZA INSPEKCIJSKE I UPRAVNE POSLOVE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA UPRAVNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

SLUŽBENIK ZA KONTROLNO-NADZORNE POSLOVE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA HUMANITARNO RAZMINIRANJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EKSPLOZIVNE TVARI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA TJELESNU ZAŠTITU I PRIVATNE DETEKTIVE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OD POŽARA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE NABAVE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA TEHNIČKO – ADMINISTRATIVNE POSLOVE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA IMOVINSKO – PRAVNE POSLOVE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA FINANCIJSKO – PLANSKE POSLOVE ANALIZE I KONTROLE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – GLAVNI PODRUČNI RIZNIČAR

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE KNJIGOVODSTVA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA STRUČNU IZOBRAZBU

VODITELJ PROGRAMA ZA SUSTAV KAKVOĆE U ZRAKOPLOVNOJ JEDINICI

VODITELJ PROGRAMA SIGURNOSTI LETENJA I OPERACIJA NA ZEMLJI U ZRAKOPLOVNOJ JEDINICI

PILOT HELIKOPTERA I. KATEGORIJE

KONSTRUKTOR I.

POLICIJSKI SLUŽBENIK ANALITIČAR – STATISTIČAR U MOBILNOJ JEDINICI PROMETNE POLICIJE

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA RAČUNALA I DIGITALNE ZAPISE

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA BIOLOŠKA VJEŠTAČENJA

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA KEMIJSKO – FIZIKALNA VJEŠTAČENJA

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA TOKSIKOLOŠKA VJEŠTAČENJA

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA BALISTIČAKA I MEHANOSKOPSKA VJEŠTAČENJA

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA PROMETNA VJEŠTAČENJA

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA DETEKCIJU I VJEŠTAČENJE TRAGOVA PAPILARNIH LINIJA

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA VJEŠTAČENJE PAPILARNIH LINIJA

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA TEKSTILNA VLAKNA

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA RUKOPISE I DOKUMENTE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ISPITIVANJE VATRENOG ORUŽJA I STRELJIVA

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA POŽARE I EKSPLOZIJE

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA TEHNIČKA VJEŠTAČENJA

Potkategorija viši savjetnik

razina potkategorije 1 – viši policijski inspektor

ASISTENT VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – INSTRUKTOR ZA VJEŠTINU GAĐANJA

POLICIJSKI SLUŽBENIK – INSTRUKTOR ZA BORILAČKE VJEŠTINE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – TAJNIK POLICIJSKE ŠKOLE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – INSTRUKTOR POLICIJSKIH VJEŠTINA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAKONITOST POSTUPANJA

POLICIJSKI SLUŽBENIK – PRITVORSKI NADZORNIK

INSTRUKTOR ZA OPĆU I SPECIJALISTIČKU TJELESNU PRIPREMU

INSTRUKTOR ZA NAORUŽANJE I VJEŠTINU GAĐANJA

INSTRUKTOR ZA SPECIJALISTIČKU I TAKTIČKU OBUKU

INSTRUKTOR ZA OPĆU VOŽNJU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR RADA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ORGANIZACIJU I VEZE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA FOTO I VIDEO DOKUMENTACIJU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA LOGISTIKU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITINO – TRAGAČKE PSE

POLICIJSKI PREGOVARAČ SPECIJALNE POLICIJE

POLICIJSKI SAVJETNIK ZA KRIZNE SITUACIJE SPECIJALNE POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POLIGRAFSKO ISPITIVANJE

VODITELJ POSLOVA ZA RADNO PRAVNI STATUS POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

PILOT HELIKOPTERA II. KATEGORIJE

Potkategorija savjetnik

razina potkategorije 1 – policijski inspektor

ANALITIČAR NACIONALNOG POMORSKOG CENTRA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA

VJEŠTAK ZA RAČUNALA I DIGITALNE ZAPISE

VJEŠTAK ZA KONTROLU KVALITETE

VJEŠTAK ZA VJEŠTAČENJE PAPILARNIH LINIJA

VJEŠTAK ZA DETEKCIJU I VJEŠTAČENJE TRAGOVA PAPILARNIH LINIJA

VJEŠTAK ZA BIOLOŠKA VJEŠTAČENJA

VJEŠTAK ZA TEKSTILNA VLAKNA

VJEŠTAK ZA TOKSIKOLOŠKA VJEŠTAČENJA

VJEŠTAK ZA DOKUMENTE

VJEŠTAK ZA KEMIJSKO – FIZIKALNA VJEŠTAČENJA

VJEŠTAK ZA BALISTIČKA I MEHANOSKOPSKA VJEŠTAČENJA

VJEŠTAK ZA PROMETNA VJEŠTAČENJA

VJEŠTAK ZA TEHNIČKA VJEŠTAČENJA

VODITELJ SMJENE NACIONALNOG POMORSKOG CENTRA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA METODOLOGIJU I TAKTIKU UPORABE SLUŽBENIH PASA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KOORDINACIJU I PRAĆENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE SLUŽBENIH PASA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I PLANIRANJE – ZA PREVENCIJU

GLASNOGOVORNIK POLICIJSKE UPRAVE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALIZU JAVNOG REDA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRAMBENE POSLOVE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENTIVU, TAKTIKU I METODOLOGIJU RADA POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA JAVNI RED I JAVNA OKUPLJANJA

INSTRUKTOR ZA NAORUŽANJE I NASTAVU GAĐANJA

INSTRUKTOR ZA OBUKU

INSTRUKTOR ZA OPĆU I SPECIJALISTIČKU TJELESNU PRIPREMU

INSTRUKTOR ZA TAKTIKU, POSTUPANJA I INTERVENCIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALITIKU I STATISTIKU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA METODOLOGIJU RADA I SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENTIVU I NADZOR U CESTOVNOM PROMETU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENTIVU U CESTOVNOM PROMETU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST I PREVENTIVU CESTOVNOG PROMETA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAKONITOST, METODOLOGIJU I SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR OSPOSOBLJAVANJA VOZAČA I TEHNIČKE PREGLEDE VOZILA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE GRANIČNE KONTROLE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE KONTROLE PLOVIDBE NA RIJEKAMA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE ZAŠTITE GRANICE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NEZAKONITE MIGRACIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KONTROLU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA IZVRŠENJE MJERA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA AERODROMSKU POLICIJU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POMORSKU POLICIJU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OSIGURANJA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRVNE DELIKTE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA DELIKTE PROTIV OPĆE SIGURNOSTI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MALOLJETNIČKU DELINKVENCIJU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SEKSUALNE DELIKTE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RAZBOJNIŠTVA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU KRIMINALITETA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRAĐE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA IMOVINSKI KRIMINALITET

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU OPĆEG KRIMINALITETA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA TERORIZAM, RATNE ZLOČINE I EKSTREMNO NASILJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA TERORIZAM I EKSTREMNO NASILJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA TERORIZAM

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RATNE ZLOČINE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EKSTREMNO NASILJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA TRGOVINU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROIZVODNJU I OBRTNIŠTVO

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NEDOZVOLJENU PROIZVODNJU, TRGOVINU I KRIJUMČARENJE PRAVNIH OSOBA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA FINANCIJSKE INSTITUCIJE, IZVANGOSPODARSKE DJELATNOSTI, INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO I KOMPJUTERSKI KRIMINALITET

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA GOSPODARSKI KRIMINALITET

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KORUPCIJU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I PLANIRANJE – PROGRAMER

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I PLANIRANJE – MREŽNI ADMINISTRATOR

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I PLANIRANJE – PLANER NAORUŽANJA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I PLANIRANJE PROMETNE TEHNIKE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I PLANIRANJE – PLANER NAORUŽANJA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I PLANIRANJE – PROJEKTANT INFORMACIJSKOG SUSTAVA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I PLANIRANJE – PROJEKTANT INFORMACIJSKOG SUSTAVA -KOORDINATOR

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I PLANIRANJE – PROJEKTANT OPERACIJSKOG SUSTAVA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I PLANIRANJE – PROJEKTANT RADIOKOMUNIKACIJA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I PLANIRANJE – PROJEKTANT RADIOKOMUNIKACIJA – KOORDINATOR

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I PLANIRANJE – PROJEKTANT TELEKOMUNIKACIJA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I PLANIRANJE – PROJEKTANT TELEKOMUNIKACIJA – KOORDINATOR

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I PLANIRANJE – PROJEKTANT ZA RAČUNALNU TEHNIKU

POLICIJSKI SLUŽBENIK KRIMINALITETA DROGA

KRIMINALISTIČKI INFORMACIJSKI ANALITIČAR

KRIMINALISTIČKI OPERATIVNI ANALITIČAR

KRIMINALISTIČKI ANALITIČAR

POLICIJSKI SLUŽBENIK VOĐA EKIPE ZA OČEVIDE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE POTRAGA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA IDENTIFIKACIJU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KAZNENO – PRAVNU ZAŠTITU DJECE I MALOLJETNIKA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MALOLJETNIČKU DELINKVENCIJU I OBRADU KRIMINALITETA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OČEVIDE

SAMOSTALNI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U POLICIJSKOJ UPRAVI

INŽENJER ROTIRAJUĆIH DIJELOVA

INSTRUKTOR ZA GAĐANJE I SPECIJALISTIČKO NAORUŽANJE SPECIJALNE POLICIJE

INSTRUKTOR ZA SNAJPERIZAM SPECIJALNE POLICIJE

INSTRUKTOR ZA PLANINSKE SPECIJALNOSTI SPECIJALNE POLICIJE

INSTRUKTOR ZA OPĆU TJELESNU PRIPREMU SPECIJALNE POLICIJE

INSTRUKTOR ZA BORILAČKE VJEŠTINE SPECIJALNE POLICIJE

INSTRUKOR ZA POLICIJSKU TAKTITKU SPECIJALNE POLICIJE

INSTRUKTOR ZA PROTUEKSPLOZIJSKO RONJENJE SPECIJALNE POLICIJE

INSTRUKTOR ZA PADOBRANSTVO SPECIJALNE POLICIJE

INSTRUKTOR ZA INTERVENCIJSKU TEHNIKU SPECIJALNE POLICIJE

INSTRUKTOR ZA OPĆU TJELESNU PRIPREMU I BORILAČKE VJEŠTINE SPECIJALNE POLICIJE

INSTRUKTOR ZA PROTUTERORISTIČKU TAKTIKU SPECIJALNE POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – INSTRUKTOR ODRŽAVNJA ZRAKOPLOVA

Potkategorija viši stručni suradnik

razina potkategorije 1 – samostalni policijski narednik

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PODRŠKU – ZAKONITOST POSTUPANJA

POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE – PRITVORSKI NADZORNIK

VIŠI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U POLICIJSKOJ UPRAVI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKU OBRADU U CESTOVNOM PROMETU

razina potkategorije 2 – viši policijski narednik

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIKUPLJANJE, PROCJENU I OBRADU PODATAKA

POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE – PRITVORSKI NADZORNIK

UPRAVITELJ STROJA OPHODNOG BRODA TIP A

POLICIJSKI SLUŽBENIK – INSTRUKTOR POLICIJSKE VOŽNJE

INSTRUKTOR ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIKUPLJANJE, PROCJENU I OBRADU PODATAKA TE KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PODRŠKU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE OPERATIVNE ZAŠTITE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK VIŠI OPERATER ODSJEKA S.I.Re.N.E.

VIŠI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR ZA DAKTILOSKOPIJU I IDENTIFIKACIJU

VIŠI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR

VIŠI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NEZAKONITE MIGRACIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE, POTRAGE I IDENTIFIKACIJU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRVNE DELIKTE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA DELIKTE PROTIV OPĆE SIGURNOSTI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SEKSUALNE DELIKTE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRAĐE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RAZBOJNIŠTVA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NEDOZVOLJENU PROIZVODNJU, TRGOVINU I KRIJUMČARENJE PRAVNIH OSOBA

VODITELJ SMJENE KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI

INŽENJER ZA SPECIJALNE SUSTAVE – OPERATER KOMUNIKACIJSKOG CENTRA

INŽENJER ZA RAČUNALNE MREŽE – ODRŽAVANJA INFORMATIČKE OPREME

POLICIJSKI SLUŽBENIK KRIMINALITETA DROGA

VODITELJ SMJENE POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE

DOKUMENTARIST ZA POSEBNE KRIMINALISTIČAKE POSLOVE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU

KRIMINALISTIČKI INFORMACIJSKI ANALITIČAR

POLICIJSKI SLUŽBENIK – POMOĆNIK VODITELJA TKC-A

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJU KORPUSA

POLICIJSKI SLUŽBENIK OPERATIVNI ANALITIČAR

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENCIJU

POLICIJSKI SLUŽBENIK VOĐA EKIPE ZA OČEVIDE U CESTOVNOM PROMETU

Potkategorija stručni suradnik

razina potkategorije 1 – policijski narednik

INSTRUKTOR ZA OBUKU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA FOTO I VIDEO DOKUMENTACIJU

UPRAVITELJ STROJA OPHODNOG BRODA TIP B

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIKUPLJANJE, PROCJENU I OBRADU PODATAKA TE KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK VODITELJ FOTOLABORATORIJA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU KRIMINALITETA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE, POTRAGE I IDENTIFIKACIJU

INŽENJER ZA RAČUNALNE MREŽE

KONSTRUKTOR II.

INŽENJER ZA RADIOKOMUNIKACIJSKE SUSTAVE

INŽENJER ZA TELEKOMUNIKACIJSKE SUSTAVE

KOORDINATOR ZA RAD S KONTROLIRANIM EKSPLOZIJAMA

INŽENJER ZA SPECIJALNE SUSTAVE

INŽENJER ZA SPECIJALNE SUSTAVE ZA NAORUŽANJE

TEHNOLOG OBRADE KOLAUDATOR

INŽENJER ZA SPECIJALNE SUSTAVE KONSTRUKTOR – IZRAĐIVAČ

INŽENJER ZA SPECIJALNE SUSTAVE KONSTRUKTOR – IZRAĐIVAČ

TEHNOLOG OBRADE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POTRAGE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OČEVIDE

TEHNOLOG OBRADE – KOMERCIJALIST

TEHNOLOG OBRADE ZA POSLOVE KNJIGOVODSTVA

TEHNOLOG OBRADE – VODITELJ OBRAČUNA PLAĆA

TEHNOLOG OBRADE – ZA POSLOVE TEKUĆEG ODRŽAVANJA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ORGANIZACIJU SUSTAVA VEZA

POLICIJSKI SLUŽBENIK VOĐA EKIPE ZA OČEVIDE U CESTOVNOM PROMETU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU

POMOĆNIK ŠEFA SMJENE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU KRIMINALITETA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA GOSPODARSKI KRIMINALITET

DISPEČER

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MALOLJETNIČKU DELINKVENCIJU I OBRADU KRIMINALITETA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MALOLJETNIČKU DELINKVENCIJU

POMOĆNIK ŠEFA SMJENE POLICIJSKE POSTAJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENCIJU

POLICIJSKI SLUŽBENIK VOĐA EKIPE ZA OČEVIDE U CESTOVNOM PROMETU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALITIKU I STATISTIKU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENTIVU U CESTOVNOM PROMETU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST I PREVENTIVU CESTOVNOG PROMETA

POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE – PRITVORSKI NADZORNIK

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALITIKU I STATISTIKU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKU OBRADU U CESTOVNOM PROMETU

POLICIJSKI SLUŽBENIK – KRIMINALISTIČKO PROMETNI TEHNIČAR

POLICIJSKI SLUŽBENIK – ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR

POLICIJSKI SLUŽBENIK – MANIPULANT GORIVOM U SPECIJALNOJ POLICIJI

DEŽURNI POLICIJSKI SLUŽBENIK

PROTUEKSPLOZIJSKI RONIOC SPECIJALNE POLICIJE

Kategorija nižih policijskih službenika

Potkategorija samostalni policijski službenik

razina potkategorije 1 – samostalni policajac

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU OPERATIVNIH PODATAKA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENTIVU U CESTOVNOM PROMETU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SUZBIJANJE PREKOGRANIČNOG KRIMINALITETA

POLICIJSKI SLUŽBENIK – LOGISTIČAR

POMOĆNIK ŠEFA SMJENE PRIHVATNOG CENTARA ZA STRANCE

POLICIJSKI SLUŽBENIK POMOĆNIK VODITELJA OSIGURANJA ŠTIĆENOG OBJEKTA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA TEHNIKU, PLOVILA, VOZILA, ODRŽAVANJE I TEHNIČKU POTPORU RONJENJA U SPECIJALNOJ POLICIJI

POSLUŽIOC BAROKOMORE U SPECIJALNOJ POLICIJI

DETEKTIV ZA RAZBOJNIŠTVA

DETEKTIV ZA OBRADU KRIMINALITETA

DETEKTIV ZA NADZOR ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKU POTPORU

DETEKTIV KRIMINALITETA DROGA

DETEKTIV – DEŽURNI ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE

DETEKTIV ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE

REPRODUCER ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE

DETEKTIV ZA POSLOVE OPERATIVNE ZAŠTITE

DETEKTIV ZA POSLOVE OPERATIVNE PRIPREME

DETEKTIV ZA PRIPREMU I POTPORU ZAŠTITE SVJEDOKA

DETEKTIV ZA PRIPREMU I POTPORU ZAŠTITE SVJEDOKA

DETEKTIV ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU

DETEKTIV ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK OPERATER ODSJEKA S.I.Re.N.E.

DETEKTIV ZA KRIMINALISTIČKU OBRADU, EVIDENCIJE, POTRAGE I IDENTIFIKACIJU

DETEKTIV ZA POTRAGE

KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR ZA ISPITIVANJE VATRENOG ORUŽJA I STRELJIVA

KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU OPERATIVNIH PODATAKA I KONSOLIDACIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER NA SREDSTVIMA VEZE

KONTAKT POLICAJAC

POLICIJSKI SLUŽBENIK – KRIMINALISTIČKO-PROMETNI TEHNIČAR

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU

PROTUEKSPLOZIJSKI RONIOC SPECIJALNE POLICIJE

DETEKTIV ZA EVIDENCIJE POTRAGA

DETEKTIV ZA IDENTIFIKACIJU

DETEKTIV ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE

DETEKTIV ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE, POTRAGE I IDENTIFIKACIJU

KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U POLICIJSKOJ UPRAVI

KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U POLICIJSKOJ POSTAJI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OSPOSOBLJAVANJE VOZAČA I TEHNIČKE PREGLEDE VOZILA

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATIVNI ANALITIČAR

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NAORUŽANJE I OPREMU SPECIJALNE POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SPECIJALIZIRANA VOZILA I PLOVILA SPECIJALNE POLICIJE

INTERVENCIJSKI TEHNIČAR SPECIJALNE POLICIJE

VOĐA OPHODNJE

VOĐA PROMETNE OPHODNJE

VOĐA OPHODNJE ZA ZADRŽAVANJE

VOĐA OPHODNJE ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA

razina potkategorije 2 – viši policajac

POLICIJSKI SLUŽBENIK – MOTOCIKLIST

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I POTPORU

OPERATER POMORSKOG PROMETA NACIONALNOG POMORSKOG CENTRA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA

DEŽURNI POLICIJSKI SLUŽBENIK

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNO OSIGURANJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA DETEKCIJU EKSPLOZIVA

POLICIJSKI SLUŽBENIK – RTG OPERATER

DEŽURNI POLICIJSKI SLUŽBENIK

POLICIJSKI SLUŽBENIK KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI

TEHNIČAR ZA KRIPTOLOŠKU SIGURNOST

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I POTPORU – ZA PREVENCIJU – TEHNIČAR

SLUŽBENIK KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROMET

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER PROTUDIVERZIJSKE ZAŠTITE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA OTKRIVANJE DROGA

VODITELJ OPHODNOG ČAMCA

PRATITELJ

VOZAČ

VOZAČ – MOTORIST

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNU PROMETNU TEHNIKU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNU PROMETNU TEHNIKU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NAORUŽANJE, OPREMU I OPERATIVNU TEHNIKU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE

DEŽURNI POLICIJSKI SLUŽBENIK

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MATERIJALNO – TEHNIČKE POSLOVE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST POLICIJSKE AKADEMIJE

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – PUŠKAR

DETEKTIV – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA OTKRIVANJE DROGA

KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR ZA DAKTILOSKOPIJU I IDENTIFIKACIJU

KRIMINALISTIČKI REFERENT – FOTOGRAF

VOĐA INTERVENTNE GRUPE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT ZA OBRADU OPERATIVNIH PODATAKA

POMOĆNIK ŠEFA SMJENE POLICIJSKE POSTAJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NAORUŽANJE, OPREMU I EVIDENCIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER NA SREDSTVIMA VEZE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER POMORSKOG PROMETA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NAORUŽANJE I OPREMU

POLICIJSKI TEHNIČAR – PUŠKAR

VOĐA GRUPE EKIPE ZA POSEBNE ZADAĆE

POLICIJSKI SLUŽBENIK SPECIJALNE POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK VODIČ SLUŽBENOG PSA U SPECIJALNOJ JEDINICI POLICIJE

Potkategorija policijski službenik

razina potkategorije 1 – policajac

SLUŽBENIK ZA TEHNIČKU POTPORU – DOKUMENTACIJA I EVIDENCIJE

SLUŽBENIK ZAŠTITE PODATAKA INFORMACIJSKOG SUSTAVA

OPERATER – VODITELJ SMJENE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OSIGURANJE OBJEKTA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA UNUTARNJE OSIGURANJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA VANJSKO OSIGURANJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ STRELIŠTA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE I OBRADU PODATAKA I EVIDENCIJE OSIGURANJA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU RAČUNALNOG SUSTAVA I RAČUNALNIH MREŽA

TEHNIČAR ZA RADIOKOMUNIKACIJSKE SUSTAVE

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE

KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR

VOZAČ

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – OPERATER KOMUNIKACIJSKOG CENTRA

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – DEŽURNI OPERATER

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – ODRŽAVANJA INFORMATIČKE OPREME

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – IZRAĐIVAČ

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE ZA RAČUNALNE MREŽE

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE ZA TELEKOMUNIKACIJSKE SUSTAVE

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – AUTOELEKTRIČAR

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – AUTOMEHANIČAR

POLICIJSKI SLUŽBENIK – PROMETNI MOTOCIKLIST

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZADRŽAVANJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OSIGURANJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT

POLICIJSKI SLUŽBENIK

POLICIJSKI SLUŽBENIK – LOGISTIČAR

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA GRANIČNU KONTROLU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA GRANIČNU KONTROLU U LUKAMA NA MORU

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA GRANIČNU KONTROLU U ZRAČNOJ LUCI

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU GRANICE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – MORNAR

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA UNUTARNJE OSIGURANJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK REFERENT ZA TEHNIČKU OPREMU

POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT ZA NAORUŽANJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – SKLADIŠTAR ORUŽJA

POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT ZA POLICIJSKE ODORE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT ZA TEHNIČKU OPREMU

VOZAČ

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RADNO PRAVNE ODNOSE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – EKONOM – NABAVLJAČ

POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT ZA PLATIVE TISKANICE

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE LIKVIDATURE PLATNOG PROMETA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA LIKVIDATURU BLAGAJNIČKOG POSLOVANJA

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KNJIGOVODSTVO OSNOVNIH SREDSTAVA I SITNOG INVENTARA

POLICIJSKI SLUŽBENIK EKIPE ZA POSEBNE ZADAĆE

POLICIJSKI SLUŽBENIK INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – DOKUMENTARIST

POLICIJSKI SLUŽBENIK – POSLUŽITELJ OKLOPNOG VOZILA

POLICIJSKI SLUŽBENIK – POSLUŽITELJ VODENOG TOPA

POLICIJSKI SLUŽBENIK – RONILAC

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VEZIST

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA ZAŠTITU GRANICE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA DETEKCIJU EKSPLOZIVA