Uredba o plaćama policijskih službenika

NN 129/2011 (14.11.2011.), Uredba o plaćama policijskih službenika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2581

Na temelju članka 80. Zakona o policiji (»Narodne novine«, broj 34/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. studenoga 2011. godine donijela

UREDBU

O PLAĆAMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

I. OSNOVNA ODREDBA

Članak 1.

Ovom se Uredbom utvrđuju vrijednosti koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta policijskih službenika i visina dodataka za specifičnost policijske službe na osnovi klasifikacije radnih mjesta policijskih službenika razvrstanih u kategorije, potkategorije i razine potkategorija propisane Zakonom o policiji i propisima donesenim na temelju tog Zakona.

II. OSNOVNA PLAĆA

Članak 2.

Plaća policijskog službenika sastoji se od osnovne plaće i dodatka za rad na poslovima s posebnim uvjetima.

Osnovna plaća policijskog službenika utvrđuje se množenjem koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je policijski službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće koju utvrđuje Vlada Republike Hrvatske posebnim propisom, uvećane za 0,5% za svaku godinu navršenoga radnog staža.

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta policijskog službenika sastoji se od osnovnog koeficijenta uvećanog za postotak dodatka za specifičnost policijske službe.

Visinu dodatka za rad na poslovima s posebnim uvjetima Vlada Republike Hrvatske propisuje posebnom uredbom sukladno Zakonu o državnim službenicima i Zakonu o policiji.

III. DODACI ZA SPECIFIČNOST POLICIJSKE SLUŽBE

Članak 3.

Dodatak za specifičnost policijske službe utvrđuje se za:

1. povećanu opasnost za život i zdravlje policijskog službenika,

2. osobno policijsko zvanje,

3. odgovornost u sustavu hijerarhije rukovođenja.

Članak 4.

Dodaci iz članka 3. točaka 1. i 3. ove Uredbe stalni su, isplaćuju se mjesečno u osnovnoj plaći, a utvrđuju se u rasponu od 20% do 35% od osnovnog koeficijenta radnog mjesta policijskog službenika iz Priloga 1 ove Uredbe, od 40% do 60% od osnovnog koeficijenta radnog mjesta policijskog službenika iz Priloga 2 ove Uredbe i od 75% do 90% od osnovnog koeficijenta radnog mjesta policijskog službenika iz Priloga 3 ove Uredbe.

Dodatak iz članka 3. točke 2. ove Uredbe utvrđuje se u postotku od osnovice za izračun plaće policijskog službenika.

Članak 5.

Dodatak na osobno policijsko zvanje iznosi:

– viši policajac

2,32%

– samostalni policajac

3,52%

– policijski narednik

4,62%

– viši policijski narednik

5, 72%

– samostalni policijski narednik

6,82%

– policijski inspektor

7,92%

– viši policijski inspektor

10,12%

– samostalni policijski inspektor

12,76%

– glavni policijski inspektor

15,40%

– policijski savjetnik

18,04%

– glavni policijski savjetnik

20,68%

Članak 6.

Dodatak na osobno policijsko zvanje obračunava se prema osobnom zvanju policijskog službenika bez obzira na koje radno mjesto je raspoređen.

Članak 7.

Osnovni koeficijenti za izračun plaće policijskog službenika te ukupni iznos dodataka iz članka 4. stavka 1. ove Uredbe iskazani su u Popisu naziva radnih mjesta policijskih službenika (Prilog 1, Prilog 2 i Prilog 3) koji je sastavni dio ove Uredbe.

IV. RJEŠENJE O PLAĆI

Članak 8.

Ministar unutarnjih poslova ili osoba kojoj je u opisu poslova donošenje rješenja sukladno propisima o ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova, donosi rješenje o plaći.

V. KOEFICIJENT PLAĆE VJEŽBENIKA

Članak 9.

Vježbenik za policijskog službenika ima pravo na 85% vrijednosti koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je raspoređen.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o plaćama policijskih službenika (»Narodne novine«, br. 39/2001, 42/2001 – ispravak, 122/2003, 21/2004, 187/2004, 77/2006, 142/2006, 4/2007, 60/2008, 28/2009, 79/2009, 27/2010 i 26/2011).

Članak 11.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/11-01/09

Urbroj: 5030106-11-4

Zagreb, 10. studenoga 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

PRILOG 1

POPIS NAZIVA RADNIH MJESTA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

Naziv radnog mjesta

Koeficijent
složenosti

osnovni koeficijent

dodaci
(20 – 35%)

ZAMJENIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE ZA KRIMINALITET

3,15

35

ZAMJENIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE ZA OPĆU SIGURNOST

3,15

35

RAVNATELJ UPRAVE U SJEDIŠTU MINISTARSTVA

3,15

35

POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK CENTRA ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA IVAN VUČETIĆ

2,3

35

POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK POLICIJSKE AKADEMIJE

2,3

35

POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE POLICIJE

2,3

35

POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE ZA EUROPSKE INTEGRACIJE I MEĐUNARODNE POSLOVE

2,3

35

POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE ZA GRANICU

2,3

35

POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

2,3

35

NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE

2,25

35

NAČELNIK POLICIJSKOG NACIONALNOG UREDA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

2,25

35

ZAPOVJEDNIK ZAPOVJEDNIŠTVA SPECIJALNE POLICIJE

2,25

35

NAČELNIK SEKTORA OPĆEG KRIMINALITETA, TERORIZMA I RATNIH ZLOČINA

2,25

30

NAČELNIK SEKTORA ZA FINANCIJE I PRORAČUN

2,25

30

NAČELNIK SEKTORA ZA INFORMACIJSKU I TELEKOMUNIKACIJSKU TEHNOLOGIJU

2,25

30

NAČELNIK SEKTORA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

2,25

30

NAČELNIK SEKTORA ZA NABAVU

2,25

30

NAČELNIK SEKTORA ZA PRAVNE POSLOVE

2,25

30

NAČELNIK SEKTORA ZA RAZVOJ I OPREMANJE

2,25

30

NAČELNIK SEKTORA ZA TEHNIČKU POTPORU

2,25

30

NAČELNIK SEKTORA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA

2,25

30

NAČELNIK SEKTORA ZA UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA

2,25

30

NAČELNIK SEKTORA ZA UPRAVNE POSLOVE, STRANCE I DRŽAVLJANSTVO

2,25

30

NAČELNIK UREDA GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE

2,25

30

POMOĆNIK NAČELNIKA CENTRA

2,25

30

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE AKADEMIJE ZA MEĐUNARODNU I MEĐUINSTITUCIONALNU SURADNJU

2,25

30

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE AKADEMIJE ZA OBRAZOVANJE I STANDARD

2,25

30

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE AKADEMIJE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE I SIGURNOST

2,25

30

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKOG NACIONALNOG UREDA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

2,25

30

POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE POLICIJE

2,25

30

POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE ZA GRANICU

2,25

30

POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE ZA POSEBNE POSLOVE SIGURNOSTI

2,25

30

TAJNIK KABINETA MINISTRA

2,25

30

NAČELNIK SEKTORA ZA POTPORU KRIMINALISTIČKE POLICIJE

2,25

30

NAČELNIK ODJELA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I GLASNOGOVORNIK MINISTARSTVA

2,25

20

SAVJETNIK MINISTRA ZA POLICIJU

2,2

20

ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE

2,16

30

NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE

2,07

35

NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE

1,98

35

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ZAPOVJEDNIŠTVA SPECIJALNE POLICIJE ZA OPERATIVNE ZADAĆE

1,98

35

ZAPOVJEDNIK ZAPOVJEDNIŠTVA INTERVENTNE POLICIJE

1,98

35

DEKAN

1,98

30

NAČELNIK POLICIJSKE ŠKOLE

1,98

30

NAČELNIK VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE

1,98

30

POMOĆNIK TAJNIKA KABINETA MINISTRA

1,98

30

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ZAPOVJEDNIŠTVA SPECIJALNE POLICIJE ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBU

1,9

35

NAČELNIK SAMOSTALNOG ODJELA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

1,89

30

NAČELNIK SEKTORA KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,89

30

NAČELNIK SEKTORA POLICIJE

1,89

30

NAČELNIK SEKTORA PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA

1,89

30

NAČELNIK SEKTORA ZA GRANICU

1,89

30

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE ŠKOLE ZA DOMSKI ODGOJ I STRUČNU PRAKSU

1,89

30

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE ŠKOLE ZA NASTAVU

1,89

30

POMOĆNIK NAČELNIKA VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE ZA ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ I SVEUČILIŠNI STUDIJ

1,89

30

POMOĆNIK NAČELNIKA VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE ZA STRUČNI STUDIJ

1,89

30

ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE

1,89

30

VODITELJ CENTRA ZA POLICIJSKA ISTRAŽIVANJA

1,89

25

VODITELJ KATEDRE

1,89

25

NAČELNIK ODJELA BIOLOŠKIH I KONTAKTINIH VJEŠTAČENJA

1,8

35

NAČELNIK ODJELA DAKTILOSKOPIJE I IDENTIFIKACIJE

1,8

35

NAČELNIK ODJELA KEMIJSKO-FIZIKALNIH I TOKSIKOLOŠKIH VJEŠTAČENJA

1,8

35

NAČELNIK ODJELA KRIMINALISTIČKE TEHNIKE

1,8

35

NAČELNIK ODJELA OPĆEG KRIMINALITETA

1,8

35

NAČELNIK ODJELA PREVENCIJE

1,8

35

NAČELNIK ODJELA RATNIH ZLOČINA

1,8

35

NAČELNIK ODJELA TERORIZMA

1,8

35

NAČELNIK ODJELA TRASEOLOŠKIH VJEŠTAČENJA

1,8

35

NAČELNIK ODJELA ZA ISPITIVANJE, TORMENTACIJU I ŽIGOSANJE VATRENOG ORUŽJA

1,8

35

NAČELNIK ODJELA ZA MEĐUNARODNU POLICIJSKU SURADNJU

1,8

35

NAČELNIK ODJELA ZA NADZOR, UNAPRJEĐENJE RADA I RAZVOJ POLICIJE

1,8

35

NAČELNIK ODJELA ZA STRATEŠKU MEĐUNARODNU POLICIJSKU SURADNJU

1,8

35

NAČELNIK ODJELA ZA UNUTARNJU KONTROLU

1,8

35

NAČELNIK ODJELA ZA ZAŠTITU SVJEDOKA

1,8

35

NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE

1,8

35

POMOĆNIK NAČELNIKA ODJELA POSEBNIH KRIMINALISTIČKH POSLOVA

1,8

35

POMOĆNIK NAČELNIKA ODJELA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

1,8

35

ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE

1,8

35

GLAVNI VJEŠTAK CENTRA

1,8

30

GLAVNI VJEŠTAK ZA KONTROLU KVALITETE I AKREDITACIJU

1,8

30

NAČELNIK CENTRA ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA

1,8

30

NAČELNIK INSPEKCIJE PROIZVODNJE I PROMETA EKSPLOZIVNIH TVARI

1,8

30

NAČELNIK INSPEKCIJE ZA HUMANITARNO RAZMINIRANJE

1,8

30

NAČELNIK INSPEKCIJE ZA PRIVATNU ZAŠTITU I DETEKTIVSKE POSLOVE

1,8

30

NAČELNIK INSPEKCIJE ZA ZAŠTITU OD POŽARA

1,8

30

NAČELNIK ODJELA – SAVJETNIK ZA INFORMACIJSKU SIGURNOST

1,8

30

NAČELNIK ODJELA CENTRALNOG SKLADIŠTA

1,8

30

NAČELNIK ODJELA DISCIPLINSKOG SUDOVANJA

1,8

30

NAČELNIK ODJELA NABAVE TEHNIČKIH SREDSTAVA

1,8

30

NAČELNIK ODJELA OPĆIH I TEHNIČKIH POSLOVA

1,8

30

NAČELNIK ODJELA POLICIJSKE OPREME I ODORE

1,8

30

NAČELNIK ODJELA POLICIJSKE TEHNIKE I NAORUŽANJA

1,8

30

NAČELNIK ODJELA POMORSKE I AERODROMSKE POLICIJE

1,8

30

NAČELNIK ODJELA PROMETNE TEHNIKE

1,8

30

NAČELNIK ODJELA USLUŽNIH POSLOVA

1,8

30

NAČELNIK ODJELA ZA DRŽAVLJANSTVO

1,8

30

NAČELNIK ODJELA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE, PROVEDBU I PRAĆENJE PROJEKATA

1,8

30

NAČELNIK ODJELA ZA FINANCIJSKO PLANIRANJE I IZVRŠENJE PRORAČUNA

1,8

30

NAČELNIK ODJELA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

1,8

30

NAČELNIK ODJELA ZA INFORMATIKU

1,8

30

NAČELNIK ODJELA ZA INVESTICIJE I NEKRETNINE

1,8

30

NAČELNIK ODJELA ZA JAVNI RED

1,8

30

NAČELNIK ODJELA ZA KOMUNIKACIJE

1,8

30

NAČELNIK ODJELA ZA KOORDINACIJU

1,8

30

NAČELNIK ODJELA ZA KOORDINACIJU RADA I PRAĆENJE STANJA SIGURNOSTI

1,8

30

NAČELNIK ODJELA ZA KRIPTOLOŠKU SIGURNOST I ZAŠTITU PODATAKA

1,8

30

NAČELNIK ODJELA ZA MEĐUNARODNE ODNOSE

1,8

30

NAČELNIK ODJELA ZA MIROVNE MISIJE

1,8

30

NAČELNIK ODJELA ZA NABAVU ODORE, ROBA, USLUGA I PRIRUČNA SKLADIŠTA

1,8

30

NAČELNIK ODJELA ZA NEZAKONITE MIGRACIJE

1,8

30

NAČELNIK ODJELA ZA NORMATIVNE POSLOVE

1,8

30

NAČELNIK ODJELA ZA ODRŽAVANJE POLICIJSKE TEHNIKE, OPREME I NAORUŽANJA

1,8

30

NAČELNIK ODJELA ZA OSIGURANJE I ZAŠTITU DIPLOMATSKIH MISIJA I KONZULARNIH UREDA

1,8

30

NAČELNIK ODJELA ZA OSIGURANJE I ZAŠTITU ŠTIĆENIH OBJEKATA I PROSTORA

1,8

30

NAČELNIK ODJELA ZA OSIGURANJE I ZAŠTITU ŠTIĆENIH OSOBA

1,8

30

NAČELNIK ODJELA ZA PLANIRANJE, PRIJAM I RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA

1,8

30

NAČELNIK ODJELA ZA PROTOKOL

1,8

30

NAČELNIK ODJELA ZA RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

1,8

30

NAČELNIK ODJELA ZA RAZVOJ POLICIJSKOG OBRAZOVANJA I NAKLADNIČKO-KNJIŽNIČNU DJELATNOST

1,8

30

NAČELNIK ODJELA ZA REGISTRACIJU, EKSPLOATACIJU I ODRŽAVANJE VOZILA

1,8

30

NAČELNIK ODJELA ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA

1,8

30

NAČELNIK ODJELA ZA STATUSNA PITANJA I RADNO PRAVNE ODNOSE

1,8

30

NAČELNIK ODJELA ZA STATUSNA PITANJA POVRATNIKA

1,8

30

NAČELNIK ODJELA ZA STRANCE I AZIL

1,8

30

NAČELNIK ODJELA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, ANALITIKU I RAZVOJ

1,8

30

NAČELNIK ODJELA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE I SPECIJALIZACIJU

1,8

30

NAČELNIK ODJELA ZA SURADNJU S VOJNIM ORDINARIJATOM U REPUBLICI HRVATSKOJ

1,8

30

NAČELNIK ODJELA ZA SUSJEDNE ZEMLJE

1,8

30

NAČELNIK ODJELA ZA UPRAVNE POSLOVE

1,8

30

NAČELNIK ODJELA ZA UREDSKE POSLOVE

1,8

30

NAČELNIK ODJELA ZA ZAŠTITU DRŽAVNE GRANICE

1,8

30

NAČELNIK OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE

1,8

30

NAČELNIK PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE

1,8

30

NAČELNIK SEKTORA KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,8

30

NAČELNIK SEKTORA POLICIJE

1,8

30

NAČELNIK SEKTORA PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA

1,8

30

NAČELNIK SEKTORA ZA GRANICU

1,8

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENCIJU – KOORDINATOR ZA USPOSTAVU I RAZVOJ FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLU

1,8

30

ZAPOVJEDNIK JEDINICE ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE

1,8

30

ZAPOVJEDNIK MOBILNE JEDINICE PROMETNE POLICIJE

1,8

30

POMOĆNIK NAČELNIKA CENTRA ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA

1,8

25

POMOĆNIK NAČELNIKA ODJELA ZA OSIGURANJE I ZAŠTITU DIPLOMATSKIH MISIJA I KONZULARNIH UREDA

1,8

25

POMOĆNIK NAČELNIKA ODJELA ZA OSIGURANJE I ZAŠTITU ŠTIĆENIH OBJEKATA I PROSTORA

1,8

25

POMOĆNIK NAČELNIKA ODJELA ZA OSIGURANJE I ZAŠTITU ŠTIĆENIH OSOBA

1,8

25

POMOĆNIK NAČELNIKA ODJELA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE I SPECIJALIZACIJU

1,8

25

POMOĆNIK NAČELNIKA SEKTORA KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,8

25

PROFESOR VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE

1,8

20

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA RAČUNALA I DIGITALNE ZAPISE

1,71

35

VODITELJ ODSJEKA BALISTIČKIH I TRASEOLOŠKIH VJEŠTAČENJA

1,71

35

VODITELJ ODSJEKA BIOLOŠKIH VJEŠTAČENJA

1,71

35

VODITELJ ODSJEKA DETEKCIJE I IDENTIFIKACIJE SPORNIH TRAGOVA PAPILARNIH LINIJA

1,71

35

VODITELJ ODSJEKA KEMIJSKO-FIZIKALNIH VJEŠTAČENJA

1,71

35

VODITELJ ODSJEKA KONTAKTNIH VJEŠTAČENJA TEKSTILNIH VLAKANA

1,71

35

VODITELJ ODSJEKA MEHANOSKOPSKIH VJEŠTAČENJA

1,71

35

VODITELJ ODSJEKA OSIJEK

1,71

35

VODITELJ ODSJEKA PRIPREME, NADZORA I PRIMJENE POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA

1,71

35

VODITELJ ODSJEKA PROMETNIH I TEHNIČKIH VJEŠTAČENJA

1,71

35

VODITELJ ODSJEKA RIJEKA

1,71

35

VODITELJ ODSJEKA SPLIT

1,71

35

VODITELJ ODSJEKA TOKSIKOLOŠKIH VJEŠTAČENJA

1,71

35

VODITELJ ODSJEKA VJEŠTAČENJA DOKUMENATA I RUKOPISA

1,71

35

VODITELJ ODSJEKA VJEŠTAČENJA PAPILARNIH LINIJA

1,71

35

VODITELJ ODSJEKA ZA CILJANE POTRAGE

1,71

35

VODITELJ ODSJEKA ZAGREB

1,71

35

GLAVNI PROJEKTANT APLIKACIJA

1,71

30

GLAVNI VJEŠTAK ZA BALISTIČKA I MEHANOSKOPSKA VJEŠTAČENJA

1,71

30

GLAVNI VJEŠTAK ZA BALISTIČKA, MEHANOSKOPSKA I TRASEOLOŠKA VJEŠTAČENJA

1,71

30

GLAVNI VJEŠTAK ZA BIOLOŠKA VJEŠTAČENJA

1,71

30

GLAVNI VJEŠTAK ZA DETEKCIJU I VJEŠTAČENJE TRAGOVA PAPILARNIH LINIJA

1,71

30

GLAVNI VJEŠTAK ZA KEMIJSKO-FIZIKALNA VJEŠTAČENJA

1,71

30

GLAVNI VJEŠTAK ZA POŽARE I EKSPLOZIJE

1,71

30

GLAVNI VJEŠTAK ZA PROMETNA VJEŠTAČENJA

1,71

30

GLAVNI VJEŠTAK ZA RUKOPISE I DOKUMENTE

1,71

30

GLAVNI VJEŠTAK ZA TEHNIČKA VJEŠTAČENJA

1,71

30

GLAVNI VJEŠTAK ZA TEKSTILNA VLAKNA

1,71

30

GLAVNI VJEŠTAK ZA TOKSIKOLOŠKA VJEŠTAČENJA

1,71

30

NAČELNIK ODJELA GOSPODARSKOG KRIMINALITETA

1,71

30

NAČELNIK ODJELA KRIMINALISTIČKE TEHNIKE

1,71

30

NAČELNIK ODJELA KRIMINALISTIČKIH EVIDENCIJA

1,71

30

NAČELNIK ODJELA KRIMINALITETA DROGA

1,71

30

NAČELNIK ODJELA MATERIJALNO-FINANCIJSKIH POSLOVA

1,71

30

NAČELNIK ODJELA OPĆEG KRIMINALITETA

1,71

30

NAČELNIK ODJELA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

1,71

30

NAČELNIK ODJELA PRAVNIH I KADROVSKIH POSLOVA

1,71

30

NAČELNIK ODJELA PREVENCIJE

1,71

30

NAČELNIK ODJELA ZA DRŽAVNU GRANICU

1,71

30

NAČELNIK ODJELA ZA IZVJEŠTAJNU ANALITIKU I ODNOSE S JAVNOŠĆU

1,71

30

NAČELNIK ODJELA ZA JAVNI RED

1,71

30

NAČELNIK ODJELA ZA NEZAKONITE MIGRACIJE

1,71

30

NAČELNIK ODJELA ZA OSIGURANJA

1,71

30

NAČELNIK ODJELA ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA

1,71

30

NAČELNIK ODJELA ZA TEHNIKU

1,71

30

NAČELNIK ODJELA ZA ZAKONITOST POSTUPANJA

1,71

30

NAČELNIK OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE

1,71

30

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ZA OPERATIVNE POSLOVE

1,71

30

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE I LOGISTIKU

1,71

30

VJEŠTAK ZA RAČUNALA I DIGITALNE ZAPISE

1,71

30

POMOĆNIK NAČELNIKA PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE

1,71

25

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA JEDINICE ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE

1,71

25

VODITELJ INFORMATIČKOG CENTRA I SERVERSKIH PLATFORMI

1,71

25

VODITELJ NACIONALNOG POMORSKOG CENTRA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA AERODROMSKE POLICIJE

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA EUROPOLA

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA INTERPOLA

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA KRIMINALISTIČKIH EVIDENCIJA

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA MALOLJETNIČKE DELINKVENCIJE I KRIMINALITETA NA ŠTETU MLADEŽI I OBITELJI

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA POMORSKE POLICIJE

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA PRVOSTUPANJSKOG DISCIPLINSKOG SUDA OSIJEK – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA PRVOSTUPANJSKOG DISCIPLINSKOG SUDA

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA PRVOSTUPANJSKOG DISCIPLINSKOG SUDA RIJEKA – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA PRVOSTUPANJSKOG DISCIPLINSKOG SUDA

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA PRVOSTUPANJSKOG DISCIPLINSKOG SUDA SPLIT – ZAMJENIK PREDSJEDNIKA PRVOSTUPANJSKOG DISCIPLINSKOG SUDA

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA PRVOSTUPANJSKOG DISCIPLINSKOG SUDA ZAGREB – PREDSJEDNIK PRVOSTUPANJSKOG DISCIPLINSKOG SUDA

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA S.I.Re.N.E.

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA ZA ANALITIKU

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA ZA ANLIZU RIZIKA

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA ZA APLIKACIJE, PC PLATFORMU I ANTIVIRUSNU ZAŠTITU

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA ZA AZIL

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA ZA ENERGETIKU I ODRŽAVANJE

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA ZA EUROPSKE INTEGRACIJE

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA ZA FINANCIJSKO-TEHNIČKE POSLOVE

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA ZA FINANCIJSKO PLANIRANJE I ANALIZE

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA ZA GRANIČNU KONTROLU

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA ZA GRANIČNU SURADNJU

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA ZA INVESTICIJE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA ZA IZRADU PROPISA

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA ZA IZVRŠENJE MJERA

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA ZA IZVRŠENJE PRORAČUNA

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA ZA KONTROLU

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA ZA KRIPTOLOŠKU SIGURNOST I ZAŠTITU BRZOJAVNOG PROMETA

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA ZA KRIPTOLOŠKU SIGURNOST I ZAŠTITU INFORMATIČKO-TELEKOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA ZA MEHANIČKU OPREMU

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA ZA METODOLOGIJU RADA I SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA ZA NABAVU ODORE

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA ZA NABAVU OPREME PROMETNE TEHNIKE, INFORMATIKE I KOMUNIKACIJA

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA ZA NABAVU OSTALE OPREME, POTROŠNOG MATERIJALA, NAMIRNICA I USLUGA

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA ZA NABAVU POLICIJSKE OPREME, NAORUŽANJA I OPREME POSEBNIH NAMJENA

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA ZA NADZOR PROPISA

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA ZA NAKLADNIČKO-KNJIŽNIČNU DJELATNOST

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA ZA NAKNADU ŠTETE

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA ZA NAORUŽANJE I UBOJNA SREDSTVA

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA ZA NEKRETNINE I STAMBENE POSLOVE

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA ZA OBRAČUN PLAĆA

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA ZA OPERATIVNO POSTUPANJE

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA ZA OPERATIVNU PRIPREMU

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA ZA OSIGURANJA JAVNIH OKUPLJANJA

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA ZA OSPOSOBLJAVANJE VOZAČA I TEHNIČKE PREGLEDE VOZILA

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA ZA PLANIRANJE I ZAPOŠLJAVANJE

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA ZA PLANIRANJE, UNIFIKACIJU I STANDARDIZACIJU CESTOVNIH PROMETNIH SREDSTAVA

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA ZA PLOVILA I LETJELICE

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA ZA POJAČANI NADZOR

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA ZA POKRETNE I STACIONARNE TELEKOMUNIKACIJE I ELEKTRONIKU

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA ZA POSLOVE ORUŽJA

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA ZA PRAĆENJE KARIJERA I KADROVSKU ANALITIKU

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA ZA PREVENCIJU I METODOLOGIJU RADA POLICIJE

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA ZA PREVENTIVU CESTOVNOG PROMETA

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA ZA PRIJAVNIŠTVO I OSOBNE ISPRAVE

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA ZA PRIRUČNA SKLADIŠTA

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA ZA PROMET I VOZILA

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA ZA PROVEDBU I PRAĆENJE PROJEKATA

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA ZA PSIHOLOŠKU I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU NA RADU

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA ZA RAČUNALNE MREŽE I AUDIO I VIDEO TEHNIKU

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA ZA RAČUNOVODSTVO

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA ZA RADNE SPOROVE

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA ZA RADNO PRAVNE ODNOSE

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA ZA RAZVOJ POLICIJSKOG OBRAZOVANJA

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA ZA SMJEŠTAJ I UGOSTITELJSTVO

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA ZA SPRJEČAVANJE NEREDA NA ŠPORTSKIM NATJECANJIMA

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA ZA STATUSNA PITANJA

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA ZA STATUSNA PITANJA STRANACA

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA ZA TEHNIČKU ZAŠTITU, SPECIJALNE SUSTAVE I ZAŠTITU OD IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA ZA VIZE

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA ZA ZAKONITOST POSTUPANJA

1,71

25

VODITELJ ODSJEKA ZA ZAŠTITU

1,71

25

VODITELJ PLANIRANJA I PROVEDBE TEČAJEVA

1,71

25

VODITELJ PRIHVATILIŠTA ZA AZILANTE

1,71

25

VODITELJ RADIONICE

1,71

25

VODITELJ VOZNOG PARKA

1,71

25

ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA MOBILNE JEDINICE PROMETNE POLICIJE

1,71

25

GLAVNI PROJEKTANT – VODITELJ ZA KRIPTOLOŠKU SIGURNOST

1,71

23

GLAVNI PROJEKTANT – SISTEM INŽENJER

1,71

20

GLAVNI PROJEKTANT APLIKACIJA

1,71

20

GLAVNI PROJEKTANT ZAŠTITE INFORMACIJSKOG SUSTAVA

1,71

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VIŠI PREDAVAČ VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE

1,71

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ ZNANSTVENIH ISTRAŽIVANJA

1,71

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA USKLAĐIVANJE PROCEDURA RADA I POSTUPANJA

1,71

20

PROJEKTANT RAČUNALNIH MREŽA

1,71

20

VIŠI UNUTARNJI REVIZOR – OPERATIVNI ANALITIČAR

1,71

20

VODITELJ POSLOVA – POLICIJSKE TEHNIKE, SPECIJALNE OPREME I NAORUŽANJA

1,71

20

VODITELJ POSLOVA NADZORA I PRIMJENE PROPISA

1,71

20

VODITELJ POSLOVA RADNIH ODNOSA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

1,71

20

VODITELJ POSLOVA RAZVOJA

1,71

20

VODITELJ POSLOVA RAZVOJA – POLICIJSKA OPREMA I ODORA

1,71

20

VODITELJ POSLOVA REVIZIJE POSLOVNIH PROCESA IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA – VIŠI UNUTARNJI REVIZOR

1,71

20

VODITELJ POSLOVA REVIZIJE POSLOVNIH PROCESA IZ SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE – VIŠI UNUTARNJI REVIZOR

1,71

20

VODITELJ SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA

1,71

20

NAČELNIK POLICIJSKE POSTAJE

1,62

35

VODITELJ SAVJETNIKA ZA KRIZNE SITUACIJE U SPECIJALNOJ POLICIJI

1,62

35

ZAMJENIK NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE

1,62

35

ZAPOVJEDNIK INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE

1,62

35

NAČELNIK ODJELA GOSPODARSKOG KRIMINALITETA

1,62

30

NAČELNIK ODJELA KRIMINALISTIČKE POLICIJE

1,62

30

NAČELNIK ODJELA KRIMINALITETA DROGA

1,62

30

NAČELNIK ODJELA MATERIJALNO – FINANCIJSKIH POSLOVA

1,62

30

NAČELNIK ODJELA OPĆEG KRIMINALITETA

1,62

30

NAČELNIK ODJELA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

1,62

30

NAČELNIK ODJELA POLICIJE

1,62

30

NAČELNIK ODJELA PRAVNIH I KADROVSKIH POSLOVA

1,62

30

NAČELNIK ODJELA PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA

1,62

30

NAČELNIK ODJELA ZA DRŽAVNU GRANICU

1,62

30

NAČELNIK ODJELA ZA GRANICU

1,62

30

NAČELNIK ODJELA ZA JAVNI RED

1,62

30

NAČELNIK ODJELA ZA NEZAKONITE MIGRACIJE

1,62

30

NAČELNIK ODJELA ZA OČEVIDE I KRIMINALISTIČKU TEHNIKU

1,62

30

NAČELNIK ODJELA ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA

1,62

30

NAČELNIK ODJELA ZA TEHNIKU

1,62

30

NAČELNIK ODJELA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA

1,62

30

NAČELNIK OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE

1,62

30

POLICIJSKI SLUŽBENIIK ZA PREVENCIJU

1,62

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALIZU JAVNE SIGURNOSTI

1,62

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZORNO-USMJERIVAČKU DJELATNOST

1,62

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE OPREMANJA POLICIJE

1,62

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RAZVOJ KADROVSKIH POTREBA POLICIJE

1,62

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA STRATEŠKU MEĐUNARODNU POLICIJSKU SURADNJU

1,62

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA UNAPRJEĐENJE RADA I RAZVOJ POLICIJE

1,62

30

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA BALISTIČKA I MEHANOSKOPSKA VJEŠTAČENJA

1,62

30

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA BIOLOŠKA VJEŠTAČENJA

1,62

30

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA DETEKCIJU I VJEŠTAČENJE TRAGOVA PAPILARNIH LINIJA

1,62

30

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA KEMIJSKO-FIZIKALNA VJEŠTAČENJA

1,62

30

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA POŽARE I EKSPLOZIJE

1,62

30

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA PROMETNA VJEŠTAČENJA

1,62

30

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA RUKOPISE I DOKUMENTE

1,62

30

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA TEHNIČKA VJEŠTAČENJA

1,62

30

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA TEKSTILNA VLAKNA

1,62

30

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA TOKSIKOLOŠKA VJEŠTAČENJA

1,62

30

SAMOSTALNI VJEŠTAK ZA VJEŠTAČENJE PAPILARNIH LINIJA

1,62

30

ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE

1,62

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ SMJENE U DOMU / VODITELJ KLASE

1,62

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ STRUČNOG AKTIVA

1,62

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAKONITOST POSTUPANJA

1,62

25

ANALITIČAR – PROJEKTANT

1,62

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – PREDAVAČ VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE

1,62

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – SIGURNOSNI KOORDINATOR ZA SUSTAV CERTIFIKATA

1,62

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – SIGURNOSNI KOORDINATOR ZA ZAŠTITU PODATAKA I FIZIČKU SIGURNOST

1,62

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ISPITIVANJE VATRENOG ORUŽJA I STRELJIVA

1,62

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SUZBIJANJE NEPRAVILNOSTI

1,62

20

UNUTARNJI REVIZOR

1,62

20

VODITELJ OPERATIVNIH POSLOVA

1,62

20

VODITELJ POSLOVA OSIGURANJA

1,62

20

VODITELJ POSLOVA OSIGURANJA DOMAĆIH I STRANIH ŠTIĆENIH OSOBA

1,62

20

VODITELJ POSLOVA OSIGURANJA PREDSJEDINIKA HRVATSKOG SABORA

1,62

20

VODITELJ POSLOVA OSIGURANJA PREDSJEDINIKA REPUBLIKE HRVATSKE

1,62

20

VODITELJ POSLOVA OSIGURANJA PREDSJEDINIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

1,62

20

VODITELJ POSLOVA ZA POSEBNO OSIGURANJE

1,62

20

VODITELJ POSLOVA ZA POSEBNU PROMETNU TEHNIKU

1,62

20

VODITELJ POSLOVA ZA PRAĆENJE, ANALITIKU I PLANIRANJE

1,62

20

VODITELJ POSLOVA ZA PROTUDIVERZIJSKE ZAŠTITE

1,62

20

VODITELJ POSLOVA ZA REDOVNO OSIGURANJE

1,62

20

VODITELJ POSLOVA ZA SPECIJALISTIČKU OBUKU

1,62

20

GLAVNI ANALITIČAR

1,55

35

NAČELNIK POLICIJSKE POSTAJE

1,55

35

POLICIJSKI SLUŽBENIK – PSIHOLOG

1,55

35

POLICIJSKI SLUŽBENIK GOSPODARSKOG KRIMINALITETA I KORUPCIJE

1,55

35

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA CILJANE POTRAGE

1,55

35

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNE POSLOVE

1,55

35

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALITET DROGA

1,55

35

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ORGANIZIRANI KRIMINALITET

1,55

35

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE

1,55

35

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE

1,55

35

ZAPOVJEDNIK INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE

1,55

35

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VOĐA OBRADE

1,55

33

VODITELJ PODODSJEKA POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA

1,55

33

VODITELJ PODODSJEKA ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU

1,55

33

VOĐA GRUPE ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU

1,55

33

KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNI ANALITIČAR

1,55

30

NAČELNIK OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE

1,55

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNI ANALITIČAR

1,55

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA FINANCIJSKE ISTRAGE

1,55

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

1,55

30

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA GRANICU

1,55

30

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA GRANIČNU KONTROLU

1,55

30

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA KONTROLU I UPRAVLJANJE U CESTOVNOM PROMETU

1,55

30

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA KRIMINALISTIČKU OBRADU I OČEVIDE CESTOVNIH PROMETNIH NEZGODA

1,55

30

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA KRIMINALISTIČKU POLICIJU

1,55

30

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA POLICIJU

1,55

30

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA PREVENTIVU U CESTOVNOM PROMETU

1,55

30

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA

1,55

30

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA USTROJ I ORGANIZACIJU RADA

1,55

30

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA ZAŠTITU GRANICE

1,55

30

VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA GAĐANJE I SPECIJALISTIČKO NAORUŽANJE SPECIJALNE POLICIJE

1,55

30

VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA INTERVENCIJSKU TEHNIKU I OPREMU SPECIJALNE POLICIJE

1,55

30

VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA OPĆU TJELESNU PRIPREMU I BORILAČKE VJEŠTINE SPECIJALNE POLICIJE

1,55

30

VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA PLANINSKE SPECIJALNOSTI SPECIJALNE POLICIJE

1,55

30

VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA POLICIJSKU TAKTIKU SPECIJALNE POLICIJE

1,55

30

VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA PROTUTERORISTIČKU TAKTIKU SPECIJALNE POLICIJE

1,55

30

VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA SPECIJALIZIRANA VOZILA I PLOVILA SPECIJALNE POLICIJE

1,55

30

VODITELJ ZA ZAKONITOST I METODOLOGIJU POSTUPANJA SPECIJALNE POLICIJE

1,55

30

ZAPOVJEDNIK EKIPE ZA POSEBNE ZADAĆE

1,55

30

ZAPOVJEDNIK INTERVENTNE SATNIJE

1,55

30

ZAPOVJEDNIK SATNIJE ZA PODRŠKU

1,55

30

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA KRIMINALISTIČKU POLICIJU

1,55

28

VODITELJ SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA – PRITVORSKI NADZORNIK

1,55

27

ADMINISTRATOR KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNOG SUSTAVA

1,55

25

INSTRUKTOR RONJENJA

1,55

25

INSTRUKTOR ZA NAORUŽANJE I NASTAVU GAĐANJA

1,55

25

INSTRUKTOR ZA OPĆU I SPECIJALISTIČKU TJELESNU PRIPREMU

1,55

25

INSTRUKTOR ZA TAKTIKU, POSTUPANJA I INTERVENCIJE

1,55

25

INSTRUKTOR ZA TEHNIČKA SREDSTVA

1,55

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA FOTO I VIDEO DOKUMENTACIJU

1,55

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE

1,55

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA LOGISTIKU

1,55

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR RADA

1,55

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ORGANIZACIJU I VEZE

1,55

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POLIGRAFSKA ISPITIVANJA – GLAVNI POLIGRAFSKI ISPITIVAČ

1,55

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU

1,55

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITINO-TRAGAČKE PSE

1,55

25

VODITELJ ODSJEKA KADROVSKIH POSLOVA

1,55

25

VODITELJ ODSJEKA FINANCIJSKIH POSLOVA

1,55

25

VODITELJ ODSJEKA GOSPODARSKOG KRIMINALITETA

1,55

25

VODITELJ ODSJEKA KRIJUMČARENJA DROGA

1,55

25

VODITELJ ODSJEKA KRIMINALISTIČKE ANALITIKE

1,55

25

VODITELJ ODSJEKA KRIMINALISTIČKE TEHNIKE

1,55

25

VODITELJ ODSJEKA KRIMINALISTIČKIH EVIDENCIJA

1,55

25

VODITELJ ODSJEKA KRIMINALISTIČKIH VJEŠTAČENJA

1,55

25

VODITELJ ODSJEKA KRIMINALITETA DROGA

1,55

25

VODITELJ ODSJEKA MALOLJETNIČKE DELINKVENCIJE

1,55

25

VODITELJ ODSJEKA MATERIJALNO-FINANCIJSKIH POSLOVA

1,55

25

VODITELJ ODSJEKA NADZORA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

1,55

25

VODITELJ ODSJEKA OČEVIDA

1,55

25

VODITELJ ODSJEKA OPĆEG KRIMINALITETA

1,55

25

VODITELJ ODSJEKA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

1,55

25

VODITELJ ODSJEKA POTRAGA

1,55

25

VODITELJ ODSJEKA PRAVNIH I KADROVSKIH POSLOVA

1,55

25

VODITELJ ODSJEKA PRAVNIH POSLOVA

1,55

25

VODITELJ ODSJEKA PROMETNE I POLICIJSKE TEHNIKE

1,55

25

VODITELJ ODSJEKA RATNIH ZLOČINA

1,55

25

VODITELJ ODSJEKA TERORIZMA I EKSTREMNOG NASILJA

1,55

25

VODITELJ ODSJEKA ZA EVIDENCIJE POTRAGA I IDENTIFIKACIJU

1,55

25

VODITELJ ODSJEKA ZA FINANCIJSKE INSTITUCIJE, IZVANGOSPODARSKU DJELATNOST, INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO I KOMPJUTORSKI KRIMINALITET

1,55

25

VODITELJ ODSJEKA ZA GRANIČNU KONTROLU

1,55

25

VODITELJ ODSJEKA ZA GRANIČNU KONTROLU I ZAŠTITU DRŽAVNE GRANICE

1,55

25

VODITELJ ODSJEKA ZA IMOVINSKE DELIKTE

1,55

25

VODITELJ ODSJEKA ZA INFORMATIKU I KOMUNIKACIJE

1,55

25

VODITELJ ODSJEKA ZA IZVJEŠTAJNU ANALITIKU I ODNOSE S JAVNOŠĆU

1,55

25

VODITELJ ODSJEKA ZA IZVRŠENJE MJERA

1,55

25

VODITELJ ODSJEKA ZA JAVNI RED

1,55

25

VODITELJ ODSJEKA ZA KONTROLU

1,55

25

VODITELJ ODSJEKA ZA KRVNE DELIKTE

1,55

25

VODITELJ ODSJEKA ZA NEDOZVOLJENU PROIZVODNJU, TRGOVINU I KRIJUMČARENJE PRAVNIH OSOBA

1,55

25

VODITELJ ODSJEKA ZA NEZAKONITE MIGRACIJE

1,55

25

VODITELJ ODSJEKA ZA OBRADU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

1,55

25

VODITELJ ODSJEKA ZA OPĆE I POSEBNE KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE

1,55

25

VODITELJ ODSJEKA ZA OSIGURANJA, PREVENTIVU, METODOLOGIJU RADA I STRUČNO USAVRŠAVANJE POLICIJE

1,55

25

VODITELJ ODSJEKA ZA POMORSKU I AERODROMSKU POLICIJU

1,55

25

VODITELJ ODSJEKA ZA POMORSKU POLICIJU

1,55

25

VODITELJ ODSJEKA ZA PREVENCIJU

1,55

25

VODITELJ ODSJEKA ZA PREVENCIJU I METODOLOGIJU RADA POLICIJE

1,55

25

VODITELJ ODSJEKA ZA PRIPREMU I PLANIRANJE

1,55

25

VODITELJ ODSJEKA ZA PROIZVODNJU I OBRTNIŠTVO

1,55

25

VODITELJ ODSJEKA ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA

1,55

25

VODITELJ ODSJEKA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE

1,55

25

VODITELJ ODSJEKA ZA TEHNIKU

1,55

25

VODITELJ ODSJEKA ZA TRGOVINU I USLUGE

1,55

25

VODITELJ ODSJEKA ZA ZAKONITOST POSTUPANJA

1,55

25

VODITELJ ODSJEKA ZA ZAŠTITU DRŽAVNE GRANICE

1,55

25

VODITELJ ODSJEKA ZLOUPORABE DROGA

1,55

25

INSPEKTOR PROMETNE TEHNIKE – VODITELJ

1,55

23

VJEŠTAK ZA BALISTIČKA I MEHANOSKOPSKA VJEŠTAČENJA

1,55

23

VJEŠTAK ZA BIOLOŠKA VJEŠTAČENJA

1,55

23

VJEŠTAK ZA DETEKCIJU I VJEŠTAČENJE TRAGOVA PAPILARNIH LINIJA

1,55

23

VJEŠTAK ZA DOKUMENTE

1,55

23

VJEŠTAK ZA KEMIJSKO-FIZIKALNA VJEŠTAČENJA

1,55

23

VJEŠTAK ZA KONTROLU KVALITETE

1,55

23

VJEŠTAK ZA PROMETNA VJEŠTAČENJA

1,55

23

VJEŠTAK ZA TEHNIČKA VJEŠTAČENJA

1,55

23

VJEŠTAK ZA TEKSTILNA VLAKNA

1,55

23

VJEŠTAK ZA TOKSIKOLOŠKA VJEŠTAČENJA

1,55

23

VJEŠTAK ZA VJEŠTAČENJE PAPILARNIH LINIJA

1,55

23

VODITELJ RADIONICE ZA IZRADU I POPRAVAK POLICIJSKE TEHNIKE

1,55

23

ANALITIČAR – PLANER POLICIJSKE TEHNIKE

1,55

20

ANALITIČAR – STATISTIČAR

1,55

20

ANALITIČAR NACIONALNOG POMORSKOG CENTRA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA

1,55

20

ASISTENT VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE

1,55

20

INSPEKTOR PROMETNE TEHNIKE

1,55

20

INŽENJER ZA KRIPTOLOŠKU SIGURNOST

1,55

20

KONSTRUKTOR – RAZVOJNI INŽENJER

1,55

20

ORGANIZATOR ZAŠTITE INFORMACIJSKOG SUSTAVA

1,55

20

PLANER KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI

1,55

20

POLCIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST SUSTAVA

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – ČASNIK ZA VEZU

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – DIZAJNER POLICIJSKE ODORE

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – GLAVNI PODRUČNI RIZNIČAR

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – INFORMATIČAR

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – INSTRUKTOR ZA BORILAČKE VJEŠTINE

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – INSTRUKTOR ZA VJEŠTINU GAĐANJA

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – KAPELAN

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – NASTAVNIK STRUČNIH PREDMETA

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – ODGAJATELJ / VODITELJ OBRAZOVNE SKUPINE

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATIVNI ANALITIČAR

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – ORGANIZATOR NASTAVE

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – POMOĆNIK KAPELANA

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – PREDSTAVNIK U EUROPOLU

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – PREVODITELJ

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – PROJEKTANT ZA APLIKATIVNU PODRŠKU

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – PSIHOLOG

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – SISTEM INŽENJER I

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – TAJNIK POLICIJSKE AKADEMIJE

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – TAJNIK POLICIJSKE ŠKOLE

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – TAJNIK VISOKE POLICIJSKE ŠKOLE

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – UREDNIK

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ POLICIJSKE VOŽNJE

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ POSLOVA TKC-A

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ PROGRAMA OPĆE TJELESNE PRIPREME

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ PROGRAMA POLICIJSKOG TRENINGA

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ PROGRAMA SPECIJALIZACIJE

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ PROGRAMA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ANALITIČAR – STATISTIČAR U MOBILNOJ JEDINICI PROMETNE POLICIJE

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK EUROPOLA

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK INFORMATIČAR

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK INSTRUKTOR POLICIJSKIH VJEŠTINA

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK INTERPOLA

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ODSJEKA S.I.Re.N.E.

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA AERODROMSKU POLICIJU I GRANIČNU KONTROLU U ZRAČNIM LUKAMA

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALIZU RIZIKA

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EKSPLOZIVNE TVARI

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EUROPSKE INTEGRACIJE I USKLAĐIVANJE S EUROPSKIM ZAKONODAVSTVOM

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVALUACIJU

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA FINANCIJSKE POSLOVE

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA FINANCIJSKO – PLANSKE POSLOVE ANALIZE I KONTROLE

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA GRANIČNU SURADNJU

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA HUMANITARNO RAZMINIRANJE

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA IDENTIFIKACIJU

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA IMOVINSKO – PRAVNE POSLOVE

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA INFORMATIČKO – TEHNIČKE POSLOVE

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA IZOBRAZBU STRANIH JEZIKA

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA IZRADU PROPISA

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA IZVRŠENJE MJERA

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA JAVNI RED I JAVNA OKUPLJANJA

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KADROVSKU ANALITIKU

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KONTROLU PLOVIDBE NA RIJEKAMA

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KOORDINACIJU

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KOORDINACIJU I NADZOR OBUKE GRANIČNE POLICIJE

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KOORDINACIJU I PRAĆENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE SLUŽBENIH PASA

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KOORDINACIJU RADA I PRAĆENJE STANJA SIGURNOSTI

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKO-TEHNIČKE POSLOVE

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MALOLJETNIČKU DELINKVENCIJU I KRIMINALITET NA ŠTETU MLADEŽI I OBITELJI

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MEĐUNARODNU SURADNJU

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MEĐUNARODNU VJERSKU SURADNJU

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA METODOLOGIJU I TAKTIKU UPORABE SLUŽBENIH PASA

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MIROVNE MISIJE

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I ZAŠTITU PRAVA I INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE NA MORU

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR OBAVLJANJA POSLOVA GRANIČNE KONTROLE

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR OBAVLJANJA POSLOVA VLAKOPRATNJE

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR OBAVLJANJA POSLOVA ZAŠTITE DRŽAVNE GRANICE

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NAORUŽANJE

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NEZAKONITE MIGRACIJE

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRAMBENE POSLOVE

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRAZOVANJE

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OPĆI KRIMINALITET

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OPERATIVNE POSLOVE

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ORGANIZACIJU I POTPORU

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ORGANIZACIJU PROGRAMA

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PEDAGOŠKU PODRŠKU

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PLANIRANJE I ANALIZIRANJE U CESTOVNOM PROMETU

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POJAČANI NADZOR

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POMORSKU POLICIJU I GRANIČNU KONTROLU U LUKAMA NA MORU

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE KNJIGOVODSTVA

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE NABAVE

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE OPERATIVNE PRIPREME

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE OPERATIVNE ZAŠTITE

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE OSIGURANJA

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE REDOVNOG OSIGURANJA

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE SKRBI

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE ZAKLADE POLICIJSKE SOLIDARNOSTI

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POTRAGE

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRAĆENJE I USKLAĐIVANJE PROPISA / ZAKONODAVSTVA GRANIČNE POLICIJE

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRAĆENJE, ANALITIKU I PLANIRANJE

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENCIJU NASILJA NA ŠPORTSKIM NATJECANJIMA

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENTIVU JAVNOG REDA

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENTIVU U CESTOVNOM PROMETU

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIHVAT I DEPORTACIJE

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIKUPLJANJE I RAZMJENU SIGURNOSNIH SAZNANJA NA ŠPORTSKIM NATJECANJIMA

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROVEDBU I PRAĆENJE PROJEKATA

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RAD S NAVIJAČIMA I NAVIJAČKIM SKUPINAMA

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RADNE SPOROVE

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RATNE ZLOČINE

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST NA ŠPORTSKIM NATJECANJIMA

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST S.I.S

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA STATUSNA PITANJA

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA TEHNIČKO-ADMINISTRATIVNE POSLOVE

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA TERORIZAM

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA TJELESNU ZAŠTITU I PRIVATNE DETEKTIVE

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA UGOVORE I IMOVINSKO-
-PRAVNE POSLOVE

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA UPRAVNE I INSPEKCIJSKE POSLOVE

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA VOZAČE

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA VOZILA

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAKONITOST I METODOLOGIJU POSTUPANJA

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAKONITOST, TAKTIKU I METODOLOGIJU RADA POLICIJE

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAKONITOST, TAKTIKU I METODOLOGIJU RADA POLICIJE U CESTOVNOM PROMETU

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OD POŽARA

1,55

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZDRAVSTVENO-HIGIJENSKO TEHNOLOŠKU ZAŠTITU

1,55

20

POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE

1,55

20

POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE ZA POSLOVE PRITVORSKIH NADZORNIKA I PRITVORSKIH POLICIJSKIH JEDINICA

1,55

20

PROJEKTANT RAČUNALNIH MREŽA

1,55

20

PROJEKTANT RADIOKOMUNIKACIJSKIH SUSTAVA

1,55

20

PROJEKTANT SPECIJALNIH SUSTAVA

1,55

20

PROJEKTANT TELEKOMUNIKACIJSKIH SUSTAVA

1,55

20

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

1,55

20

SLUŽBENIK ZA INSPEKCIJSKE I UPRAVNE POSLOVE

1,55

20

SLUŽBENIK ZA KONTROLNO-NADZORNE POSLOVE

1,55

20

SLUŽBENIK ZA SURADNJU PO STATUSNIM PITANJIMA POVRATNIKA

1,55

20

SUDAC DRUGOSTUPANJSKOG DISCIPLINSKOG SUDA

1,55

20

SUDAC PRVOSTUPANJSKOG DISCIPLINSKOG SUDA

1,55

20

TEHNIČKI INSPEKTOR ZA LETJELICE

1,55

20

VODITELJ SMJENE NACIONALNOG POMORSKOG CENTRA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA

1,55

20

VODITELJ ZA SIGURNOSNE PREDHODNICE I KOORDINACIJU

1,55

20

ZAPOVJEDNIK INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE

1,4

35

NAČELNIK POLICIJSKE POSTAJE

1,4

32

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE

1,4

30

SAMOSTALNI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U POLICIJSKOJ UPRAVI

1,4

30

ZAPOVJEDNIK JEDINICE ZA ZADRŽAVANJE I PREPRATU

1,4

30

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE

1,4

28

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA AERODROMSKU POLICIJU

1,4

28

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA GRANICU

1,4

28

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA GRANIČNU KONTROLU

1,4

28

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA KONTROLU I UPRAVLJANJE U CESTOVNOM PROMETU

1,4

28

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA KRIMINALISTIČKU OBRADU I OČEVIDE CESTOVNIH PROMETNIH NEZGODA

1,4

28

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA KRIMINALISTIČKU POLICIJU

1,4

28

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA POLICIJU

1,4

28

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA POMORSKU POLICIJU

1,4

28

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA PREVENTIVU U CESTOVNOM PROMETU

1,4

28

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA

1,4

28

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA SIGURNOST I PREVENTIVU CESTOVNOG PROMETA

1,4

28

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA

1,4

28

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA ZAŠTITU GRANICE

1,4

28

VODITELJ SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA – PRITVORSKI NADZORNIK

1,4

28

INSTRUKTOR ZA NAORUŽANJE I NASTAVU GAĐANJA

1,4

25

INSTRUKTOR ZA OBUKU

1,4

25

INSTRUKTOR ZA OPĆU I SPECIJALISTIČKU TJELESNU PRIPREMU

1,4

25

INSTRUKTOR ZA TAKTIKU, POSTUPANJA I INTERVENCIJE

1,4

25

VODITELJ PODODSJEKA KRIMINALISTIČKE TEHNIKE

1,4

25

VODITELJ PODODSJEKA ZA JAVNI RED

1,4

25

VODITELJ PODODSJEKA ZA JAVNI RED I NEZAKONITE MIGRACIJE

1,4

25

VODITELJ PODODSJEKA ZA OBRADU KRIMINALITETA

1,4

25

VODITELJ PODODSJEKA ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA

1,4

25

VODITELJ POSLOVA ZA RADNO PRAVNI STATUS POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

1,4

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VOĐA GRUPE KRIMINALITETA DROGA

1,4

23

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VOĐA GRUPE ZA EKSTREMNO NASILJE

1,4

23

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VOĐA GRUPE ZA TERORIZAM

1,4

23

POLICIJSKI SLUŽBENIK VOĐA EKIPE ZA OČEVIDE

1,4

23

VOĐA GRUPE KRIMINALISTIČKE ANALITIKE

1,4

23

VOĐA GRUPE ZA DELIKTE PROTIV OPĆE SIGURNOSTI

1,4

23

VOĐA GRUPE ZA EVIDENCIJE POTRAGA

1,4

23

VOĐA GRUPE ZA FINANCIJSKE INSTITUCIJE, IZVANGOSPODARSKU DJELATNOST, INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO I KOMPJUTORSKI KRIMINALITET

1,4

23

VOĐA GRUPE ZA GOSPODARSKI KRIMINALITET

1,4

23

VOĐA GRUPE ZA IDENTIFIKACIJU

1,4

23

VOĐA GRUPE ZA KAZNENO PRAVNU ZAŠTITU DJECE I MALOLJETNIKA

1,4

23

VOĐA GRUPE ZA KRAĐE

1,4

23

VOĐA GRUPE ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE

1,4

23

VOĐA GRUPE ZA KRIMINALISTIČKU ANALITIKU

1,4

23

VOĐA GRUPE ZA KRIMINALISTIČKU OBRADU

1,4

23

VOĐA GRUPE ZA KRVNE DELIKTE

1,4

23

VOĐA GRUPE ZA MALOLJETNIČKU DELINKVENCIJU

1,4

23

VOĐA GRUPE ZA NADZOR ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

1,4

23

VOĐA GRUPE ZA NEDOZVOLJENU PROIZVODNJU, TRGOVINU I KRIJUMČARENJE PRAVNIH OSOBA

1,4

23

VOĐA GRUPE ZA OBRADU KRIMINALITETA

1,4

23

VOĐA GRUPE ZA OBRADU OPĆEG KRIMINALITETA

1,4

23

VOĐA GRUPE ZA ORGANIZIRANI KRIMINALITET

1,4

23

VOĐA GRUPE ZA PROIZVODNJU I OBRTNIŠTVO

1,4

23

VOĐA GRUPE ZA RAZBOJNIŠTVA

1,4

23

VOĐA GRUPE ZA SEKSUALNE DELIKTE

1,4

23

VOĐA GRUPE ZA SUZBIJANJE MALOLJETNIČKE DELINKVENCIJE

1,4

23

VOĐA GRUPE ZA TRGOVINU

1,4

23

GLASNOGOVORNIK POLICIJSKE UPRAVE

1,4

20

INSTRUKTOR ZA NAORUŽANJE I VJEŠTINU GAĐANJA

1,4

20

INSTRUKTOR ZA OPĆU I SPECIJALISTIČKU TJELESNU PRIPREMU

1,4

20

INSTRUKTOR ZA SPECIJALISTIČKU I TAKTIČKU OBUKU

1,4

20

INSTRUKTOR ZA SPECIJALISTIČKU VOŽNJU

1,4

20

KONSTRUKTOR I

1,4

20

KRIMINALISTIČKI ANALITIČAR

1,4

20

KRIMINALISTIČKI INFORMACIJSKI ANALITIČAR

1,4

20

KRIMINALISTIČKI OPERATIVNI ANALITIČAR

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – PRITVORSKI NADZORNIK

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK KRIMINALITETA DROGA

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA AERODROMSKU POLICIJU

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALITIKU I STATISTIKU

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALIZU JAVNOG REDA

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA DELIKTE PROTIV OPĆE SIGURNOSTI

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EKSTREMNO NASILJE

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE POTRAGA

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA FINANCIJSKE INSTITUCIJE, IZVANGOSPODARSKE DJELATNOSTI, INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO I KOMPJUTERSKI KRIMINALITET

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA GOSPODARSKI KRIMINALITET

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA IDENTIFIKACIJU

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA IMOVINSKI KRIMINALITET

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA IZVRŠENJE MJERA

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA JAVNI RED I JAVNA OKUPLJANJA

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KAZNENO-PRAVNU ZAŠTITU DJECE I MALOLJETNIKA

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KONTROLU

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KORUPCIJU

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRAĐE

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRVNE DELIKTE

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MALOLJETNIČKU DELINKVENCIJU

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MALOLJETNIČKU DELINKVENCIJU I OBRADU KRIMINALITETA

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA METODOLOGIJU RADA I SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I PLANIRANJE – MREŽNI ADMINISTRATOR

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I PLANIRANJE – PLANER NAORUŽANJA

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I PLANIRANJE – PROGRAMER

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I PLANIRANJE – PROJEKTANT INFORMACIJSKOG SUSTAVA

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I PLANIRANJE – PROJEKTANT INFORMACIJSKOG SUSTAVA – KOORDINATOR

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I PLANIRANJE – PROJEKTANT OPERACIJSKOG SUSTAVA

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I PLANIRANJE – PROJEKTANT RADIOKOMUNIKACIJA

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I PLANIRANJE – PROJEKTANT RADIOKOMUNIKACIJA – KOORDINATOR

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I PLANIRANJE – PROJEKTANT TELEKOMUNIKACIJA

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I PLANIRANJE – PROJEKTANT TELEKOMUNIKACIJA – KOORDINATOR

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I PLANIRANJE – PROJEKTANT ZA RAČUNALNU TEHNIKU

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I PLANIRANJE – ZA PREVENCIJU

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I PLANIRANJE PROMETNE TEHNIKE

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR OSPOSOBLJAVANJA VOZAČA I TEHNIČKE PREGLEDE VOZILA

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NEDOZVOLJENU PROIZVODNJU, TRGOVINU I KRIJUMČARENJE PRAVNIH OSOBA

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NEZAKONITE MIGRACIJE

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU KRIMINALITETA

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU OPĆEG KRIMINALITETA

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRAMBENE POSLOVE

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OČEVIDE

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OSIGURANJA

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POLIGRAFSKO ISPITIVANJE

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POMORSKU POLICIJU

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE GRANIČNE KONTROLE

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE KONTROLE PLOVIDBE NA RIJEKAMA

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE ZAŠTITE GRANICE

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENTIVU I NADZOR U CESTOVNOM PROMETU

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENTIVU U CESTOVNOM PROMETU

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENTIVU, TAKTIKU I METODOLOGIJU RADA POLICIJE

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROIZVODNJU I OBRTNIŠTVO

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RATNE ZLOČINE

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RAZBOJNIŠTVA

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SEKSUALNE DELIKTE

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST I PREVENTIVU CESTOVNOG PROMETA

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE POLICIJE

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA STRUČNU IZOBRAZBU

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA TERORIZAM

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA TERORIZAM I EKSTREMNO NASILJE

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA TERORIZAM, RATNE ZLOČINE I EKSTREMNO NASILJE

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA TRGOVINU

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAKONITOST POSTUPANJA

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAKONITOST, METODOLOGIJU I SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA

1,4

20

ŠEF SMJENE

1,4

20

VODITELJ OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE

1,4

20

VODITELJ POSLOVA KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI

1,4

20

VODITELJ ZA POSLOVE KRIMINALISTIČKE ANALITIKE

1,4

20

VODITELJ ZA POSLOVE POLICIJSKE ANALITIKE

1,4

20

VOĐA GRUPE ZA POSEBNA OSIGURANJA

1,4

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK VODITELJ FOTOLABORATORIJA

1,2

35

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE

1,2

35

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA INTERVENTNE SATNIJE

1,2

35

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA SATNIJE ZA PODRŠKU

1,2

35

VIŠI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR

1,2

35

INSTRUKTOR ZA OBUKU

1,2

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA FOTO I VIDEO DOKUMENTACIJU

1,2

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PODRŠKU

1,2

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PODRŠKU – ZAKONITOST POSTUPANJA

1,2

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIKUPLJANJE, PROCJENU I OBRADU PODATAKA

1,2

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PRIKUPLJANJE, PROCJENU I OBRADU PODATAKA TE KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE

1,2

30

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE

1,2

30

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA AERODROMSKU POLICIJU

1,2

30

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA GRANICU

1,2

30

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA GRANIČNU KONTROLU

1,2

30

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA GRANIČNU KONTROLU I AERODROMSKU POLICIJU

1,2

30

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA KONTROLU I UPRAVLJANJE U CESTOVNOM PROMETU

1,2

30

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA KRIMINALISTIČKU OBRADU I OČEVIDE CESTOVNIH PROMETNIH NEZGODA

1,2

30

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA KRIMINALISTIČKU POLICIJU

1,2

30

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA POLICIJU

1,2

30

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA POLICIJU I KRIMINALISTIČKU POLICIJU

1,2

30

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA POMORSKU POLICIJU

1,2

30

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA POMORSKU POLICIJU I GRANIČNU KONTROLU

1,2

30

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA PREVENTIVU U CESTOVNOM PROMETU

1,2

30

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA

1,2

30

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA SIGURNOST I PREVENTIVU CESTOVNOG PROMETA

1,2

30

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA

1,2

30

POMOĆNIK NAČELNIKA POLICIJSKE POSTAJE ZA ZAŠTITU GRANICE

1,2

30

ZAPOVJEDNIK OPHODNOG BRODA TIP A

1,2

30

POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE – PRITVORSKI NADZORNIK

1,2

29

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA JEDINICE ZA ZADRŽAVANJE I PREPRATU – PRITVORSKI NADZORNIK

1,2

29

VODITELJ SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA – PRITVORSKI NADZORNIK

1,2

29

POLICIJSKI SLUŽBENIK VIŠI OPERATER ODSJEKA S.I.Re.N.E.

1,2

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE

1,2

25

UPRAVITELJ STROJA OPHODNOG BRODA TIP A

1,2

25

VIŠI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR ZA DAKTILOSKOPIJU I IDENTIFIKACIJU

1,2

25

ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA OPHODNOG BRODA TIP A

1,2

25

ZAPOVJEDNIK OPHODNOG BRODA TIP B

1,2

25

UPRAVITELJ STROJA OPHODNOG BRODA TIP B

1,2

23

INSTRUKTOR ZA OBUKU VODIČA I DRESURU SLUŽBENIH PASA

1,2

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – INSTRUKTOR POLICIJSKE VOŽNJE

1,2

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE OPERATIVNE ZAŠTITE

1,2

20

POMOĆNIK ŠEFA SMJENE

1,2

20

ŠEF SMJENE

1,2

20

VODITELJ RADIOKOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA

1,2

20

VODITELJ RADIONICE ZA KONTROLU I POPRAVAK NAORUŽANJA

1,2

20

VODITELJ SPECIJALNIH SUSTAVA

1,2

20

VODITELJ SPECIJALNIH SUSTAVA – KOMUNIKACIJSKOG CENTRA

1,2

20

VODITELJ TELEKOMUNIKACIJSKIH SUSTAVA

1,2

20

VODITELJ VOZNOG PARKA I RADIONICA

1,2

20

VOĐA GRUPE – PRATITELJ

1,2

20

DOKUMENTARIST ZA POSEBNE KRIMINALISTIČAKE POSLOVE

1,17

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU

1,17

30

VODITELJ SMJENE POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA

1,17

30

POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE – PRITVORSKI NADZORNIK

1,17

29

INŽENJER ZA RAČUNALNE MREŽE

1,17

20

INŽENJER ZA RAČUNALNE MREŽE – ODRŽAVANJA INFORMATIČKE OPREME

1,17

20

INŽENJER ZA RADIOKOMUNIKACIJSKE SUSTAVE

1,17

20

INŽENJER ZA SPECIJALNE SUSTAVE

1,17

20

INŽENJER ZA SPECIJALNE SUSTAVE – OPERATER KOMUNIKACIJSKOG CENTRA

1,17

20

INŽENJER ZA SPECIJALNE SUSTAVE KONSTRUKTOR – IZRAĐIVAČ

1,17

20

INŽENJER ZA SPECIJALNE SUSTAVE ZA NAORUŽANJE

1,17

20

INŽENJER ZA TELEKOMUNIKACIJSKE SUSTAVE

1,17

20

KONSTRUKTOR II

1,17

20

KOORDINATOR ZA RAD S KONTROLIRANIM EKSPLOZIJAMA

1,17

20

KRIMINALISTIČKI INFORMACIJSKI ANALITIČAR

1,17

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – POMOĆNIK VODITELJA TKC-a

1,17

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK KRIMINALITETA DROGA

1,17

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA DELIKTE PROTIV OPĆE SIGURNOSTI

1,17

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE, POTRAGE I IDENTIFIKACIJU

1,17

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJU KORPUSA

1,17

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRAĐE

1,17

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE

1,17

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE, POTRAGE I IDENTIFIKACIJU

1,17

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRVNE DELIKTE

1,17

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NEDOZVOLJENU PROIZVODNJU, TRGOVINU I KRIJUMČARENJE PRAVNIH OSOBA

1,17

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NEZAKONITE MIGRACIJE

1,17

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU KRIMINALITETA

1,17

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

1,17

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OČEVIDE

1,17

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POTRAGE

1,17

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RAZBOJNIŠTVA

1,17

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SEKSUALNE DELIKTE

1,17

20

ŠEF SMJENE POLICIJSKE POSTAJE

1,17

20

ŠEF SMJENE POSTAJE GRANIČNE POLICIJE

1,17

20

TEHNOLOG OBRADE

1,17

20

TEHNOLOG OBRADE – KOMERCIJALIST

1,17

20

TEHNOLOG OBRADE – VODITELJ OBRAČUNA PLAĆA

1,17

20

TEHNOLOG OBRADE – ZA POSLOVE TEKUĆEG ODRŽAVANJA

1,17

20

TEHNOLOG OBRADE KOLAUDATOR

1,17

20

TEHNOLOG OBRADE ZA POSLOVE KNJIGOVODSTVA

1,17

20

VODITELJ SMJENE KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI

1,17

20

ZAPOVJEDNIK INTERVENTNOG VODA

1,13

35

ZAPOVJEDNIK OKLOPNOG VODA

1,13

35

ZAPOVJEDNIK VODA SA ZAŠTITNO-TRAGAČKIM PSIMA

1,13

35

ZAPOVJEDNIK VODA VODENIH TOPOVA

1,13

35

ZAPOVJEDNIK VODA ZA PODRŠKU

1,13

35

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATIVNI ANALITIČAR

1,13

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK VOĐA EKIPE ZA OČEVIDE U CESTOVNOM PROMETU

1,13

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENCIJU

1,13

20

ŠEF SMJENE PRIHVATNOG CENTRA

1,13

20

VODITELJ POLICIJSKE ISPOSTAVE

1,13

20

VOĐA SEKTORA

1,13

20

VOĐA SEKTORA ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA

1,13

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ORGANIZACIJU SUSTAVA VEZA

1,1

30

DISPEČER

1,1

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK VODITELJ OSIGURANJA ŠTIĆENOG OBJEKTA

1,1

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK VOĐA EKIPE ZA OČEVIDE U CESTOVNOM PROMETU

1,1

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA GOSPODARSKI KRIMINALITET

1,1

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKU OBRADU U CESTOVNOM PROMETU

1,1

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MALOLJETNIČKU DELINKVENCIJU

1,1

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MALOLJETNIČKU DELINKVENCIJU I OBRADU KRIMINALITETA

1,1

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU KRIMINALITETA

1,1

20

ŠEF SMJENE POLICIJSKE POSTAJE

1,1

20

ŠEF SMJENE POSTAJE AERODROMSKE POLICIJE

1,1

20

ŠEF SMJENE POSTAJE GRANIČNE POLICIJE

1,1

20

VODITELJ POSLOVA KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI

1,1

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK VOĐA EKIPE ZA OČEVIDE U CESTOVNOM PROMETU

1,05

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALITIKU I STATISTIKU

1,05

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENCIJU

1,05

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENTIVU U CESTOVNOM PROMETU

1,05

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST I PREVENTIVU CESTOVNOG PROMETA

1,05

20

POMOĆNIK ŠEFA SMJENE POLICIJSKE POSTAJE

1,05

20

VODITELJ SMJENE GRANIČNOG PRIJELAZA

1,05

20

VOĐA AERODROMSKOG SEKTORA

1,05

20

VOĐA GRANIČNOG SEKTORA

1,05

20

VOĐA GRUPE ZA OBRADU KRIMINALITETA

1,05

20

VOĐA POMORSKOG SEKTORA

1,05

20

VOĐA SEKTORA

1,05

20

VOĐA SEKTORA ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA

1,05

20

DETEKTIV – DEŽURNI ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE

0,99

35

DETEKTIV ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE

0,99

35

DETEKTIV ZA POSEBNU KRIMINALISTIČKU TEHNIKU

0,99

35

REPRODUCER ZA POSEBNE KRIMINALISTIČKE POSLOVE

0,99

35

KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR

0,99

30

POMOĆNIK VODITELJA SMJENE OPERATIVNO-KOMUNIKACIJSKOG CENTRA POLICIJE – PRITVORSKI NADZORNIK

0,99

30

KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR ZA ISPITIVANJE VATRENOG ORUŽJA I STRELJIVA

0,99

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK OPERATER ODSJEKA S.I.Re.N.E.

0,99

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU OPERATIVNIH PODATAKA I KONSOLIDACIJE

0,99

23

VODITELJ OPHODNE BRODICE

0,99

23

DETEKTIV KRIMINALITETA DROGA

0,99

20

DETEKTIV ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE

0,99

20

DETEKTIV ZA KRIMINALISTIČKU OBRADU, EVIDENCIJE, POTRAGE I IDENTIFIKACIJU

0,99

20

DETEKTIV ZA NADZOR ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

0,99

20

DETEKTIV ZA OBRADU KRIMINALITETA

0,99

20

DETEKTIV ZA POTRAGE

0,99

20

DETEKTIV ZA PRIPREMU I POTPORU ZAŠTITE SVJEDOKA

0,99

20

DETEKTIV ZA RAZBOJNIŠTVA

0,99

20

DEŽURNI POLICIJSKI SLUŽBENIK

0,99

20

OPERATER – VODITELJ SMJENE

0,99

20

OPERATER POMORSKOG PROMETA NACIONALNOG POMORSKOG CENTRA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA

0,99

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – KRIMINALISTIČKO PROMETNI TEHNIČAR

0,99

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – LOGISTIČAR

0,99

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER

0,99

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ OSIGURANJA POLICIJSKE AKADEMIJE

0,99

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI

0,99

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK POMOĆNIK VODITELJA OSIGURANJA ŠTIĆENOG OBJEKTA

0,99

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ANALITIKU I STATISTIKU

0,99

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE

0,99

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKU OBRADU U CESTOVNOM PROMETU

0,99

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I POTPORU

0,99

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU OPERATIVNIH PODATAKA

0,99

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNO OSIGURANJE

0,99

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PREVENTIVU U CESTOVNOM PROMETU

0,99

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SUZBIJANJE PREKOGRANIČNOG KRIMINALITETA

0,99

20

POMOĆNIK ŠEFA SMJENE POLICIJSKE POSTAJE

0,99

20

POMOĆNIK ŠEFA SMJENE PRIHVATNOG CENTRA ZA STRANCE

0,99

20

SLUŽBENIK ZA TEHNIČKU POTPORU – DOKUMENTACIJA I EVIDENCIJE

0,99

20

SLUŽBENIK ZAŠTITE PODATAKA INFORMACIJSKOG SUSTAVA

0,99

20

ŠEF OSIGURANJA ŠTIĆENOG OBJEKTA

0,99

20

ŠEF SMJENE POLICIJSKE POSTAJE

0,99

20

TEHNIČAR ZA KRIPTOLOŠKU SIGURNOST

0,99

20

VODITELJ SMJENE GRANIČNOG PRIJELAZA

0,99

20

VOĐA AERODROMSKOG SEKTORA

0,99

20

VOĐA GRANIČNOG SEKTORA

0,99

20

VOĐA POMORSKOG SEKTORA

0,99

20

VOĐA SEKTORA

0,99

20

VOĐA SEKTORA ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA

0,99

20

DEŽURNI POLICIJSKI SLUŽBENIK

0,9

30

KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U POLICIJSKOJ POSTAJI

0,9

30

KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U POLICIJSKOJ UPRAVI

0,9

30

DEŽURNI POLICIJSKI SLUŽBENIK

0,9

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER PROTUDIVERZIJSKE ZAŠTITE

0,9

25

POLICIJSKI SLUŽBENIK – RTG OPERATER

0,9

25

VOĐA GRUPE ZA ZAŠTITU GRANICE

0,9

25

VODITELJ OPHODNOG ČAMCA

0,9

23

DETEKTIV – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA OTKRIVANJE DROGA

0,9

20

DETEKTIV ZA EVIDENCIJE POTRAGA

0,9

20

DETEKTIV ZA IDENTIFIKACIJU

0,9

20

DETEKTIV ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE

0,9

20

DETEKTIV ZA KRIMINALISTIČKE EVIDENCIJE, POTRAGE I IDENTIFIKACIJU

0,9

20

KRIMINALISTIČKI REFERENT – FOTOGRAF

0,9

20

KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR ZA DAKTILOSKOPIJU I IDENTIFIKACIJU

0,9

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – KRIMINALISTIČKO PROMETNI TEHNIČAR

0,9

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER NA SREDSTVIMA VEZE

0,9

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODITELJ STRELIŠTA

0,9

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE

0,9

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA EVIDENCIJE I OBRADU PODATAKA I EVIDENCIJE OSIGURANJA

0,9

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA MATERIJALNO-TEHNIČKE POSLOVE

0,9

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I POTPORU – ZA PREVENCIJU – TEHNIČAR

0,9

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NAORUŽANJE, OPREMU I OPERATIVNU TEHNIKU

0,9

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OSIGURANJE OBJEKTA

0,9

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSEBNU PROMETNU TEHNIKU

0,9

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST POLICIJSKE AKADEMIJE

0,9

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA UNUTARNJE OSIGURANJE

0,9

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA VANJSKO OSIGURANJE

0,9

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU RAČUNALNOG SUSTAVA I RAČUNALNIH MREŽA

0,9

20

PRATITELJ

0,9

20

SLUŽBENIK KRIPTOLOŠKE SIGURNOSTI

0,9

20

TEHNIČAR ZA RADIOKOMUNIKACIJSKE SUSTAVE

0,9

20

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE

0,9

20

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – AUTOELEKTRIČAR

0,9

20

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – AUTOMEHANIČAR

0,9

20

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – DEŽURNI OPERATER

0,9

20

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – IZRAĐIVAČ

0,9

20

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – ODRŽAVANJA INFORMATIČKE OPREME

0,9

20

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – OPERATER KOMUNIKACIJSKOG CENTRA

0,9

20

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE – PUŠKAR

0,9

20

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE ZA RAČUNALNE MREŽE

0,9

20

TEHNIČAR ZA SPECIJALNE SUSTAVE ZA TELEKOMUNIKACIJSKE SUSTAVE

0,9

20

VOZAČ

0,9

20

VOZAČ – MOTORIST

0,9

20

VOĐA OPHODNJE

0,9

20

VOĐA OPHODNJE ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA

0,9

20

VOĐA OPHODNJE ZA ZADRŽAVANJE

0,9

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – PROMETNI MOTOCIKLIST

0,85

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK – LOGISTIČAR

0,8

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NAORUŽANJE I OPREMU

0,8

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NAORUŽANJE I OPREMU SPECIJALNE POLICIJE

0,8

30

POLICIJSKI SLUŽBENIK

0,8

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – EKONOM – NABAVLJAČ

0,8

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – MORNAR

0,8

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER NA SREDSTVIMA VEZE

0,8

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATER POMORSKOG PROMETA

0,8

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – OPERATIVNI ANALITIČAR

0,8

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – PUŠKAR

0,8

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT

0,8

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT ZA NAORUŽANJE

0,8

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT ZA OBRADU OPERATIVNIH PODATAKA

0,8

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT ZA PLATIVE TISKANICE

0,8

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT ZA POLICIJSKE ODORE

0,8

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – REFERENT ZA TEHNIČKU OPREMU

0,8

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK – SKLADIŠTAR ORUŽJA

0,8

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK REFERENT ZA TEHNIČKU OPREMU

0,8

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA GRANIČNU KONTROLU

0,8

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA GRANIČNU KONTROLU U LUKAMA NA MORU

0,8

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA GRANIČNU KONTROLU U ZRAČNOJ LUCI

0,8

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KNJIGOVODSTVO OSNOVNIH SREDSTAVA I SITNOG INVENTARA

0,8

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA LIKVIDATURU BLAGAJNIČKOG POSLOVANJA

0,8

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NAORUŽANJE, OPREMU I EVIDENCIJE

0,8

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OSIGURANJE

0,8

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OSPOSOBLJAVANJE VOZAČA I TEHNIČKE PREGLEDE VOZILA

0,8

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA POSLOVE LIKVIDATURE PLATNOG PROMETA

0,8

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA RADNO PRAVNE ODNOSE

0,8

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA

0,8

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA UNUTARNJE OSIGURANJE

0,8

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZADRŽAVANJE

0,8

20

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU GRANICE

0,8

20

POMOĆNIK ŠEFA SMJENE POLICIJSKE POSTAJE

0,8

20

VOZAČ

0,8

20

PRILOG 2

Naziv radnog mjesta

Koeficijent složenosti

osnovni koeficijent

dodaci
(40 -60%)

GLAVNI RAVNATELJ POLICIJE

3,62

40

POMOĆNIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE

2,3

40

POMOĆNIK NAČELNIKA UPRAVE KRIMINALISTIČKE POLICIJE

2,25

40

ZAPOVJEDNIK ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO

1,89

40

NAČELNIK PROTUEKSPLOZIJSKOG ODJELA

1,8

50

NAČELNIK ODJELA GOSPODARSKOG KRIMINALITETA I KORUPCIJE

1,8

40

NAČELNIK ODJELA KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNE ANALITIKE

1,8

40

NAČELNIK ODJELA KRIMINALISTIČKO-OBAVJEŠTAJNIH POSLOVA

1,8

40

NAČELNIK ODJELA KRIMINALITETA DROGA

1,8

40

NAČELNIK ODJELA ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

1,8

40

NAČELNIK ODJELA POSEBNIH KRIMINALISTIČKIH POSLOVA

1,8

40

NAČELNIK ODJELA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA – OSIJEK

1,8

40

NAČELNIK ODJELA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA – RIJEKA

1,8

40

NAČELNIK ODJELA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA – SPLIT

1,8

40

NAČELNIK ODJELA ZA SUZBIJANJE ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA I KORUPCIJE – ZAGREB

1,8

40

NAČELNIK PROTUEKSPLOZIJSKOG ODJELA

1,71

50

VODITELJ – VIŠI INSTRUKTOR ZA PROTUEKSPLOZIJSKO RONJENJE SPECIJALNE POLICIJE

1,62

40

VODITELJ PREGOVARAČA SPECIJALNE POLICIJE

1,62

40

ZAPOVJEDNIK SPECIJALNE JEDINICE POLICIJE

1,62

40

ZAPOVJEDNIK RONILAČKOG CENTRA

1,55

60

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU

1,55

50

VODITELJ PROTUEKSPLOZIJSKOG ODSJEKA

1,55

50

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ANTITERORISTIČKE JEDINICE LUČKO

1,55

40

POLICIJSKI PREGOVARAČ SPECIJALNE POLICIJE

1,4

40

POLICIJSKI SAVJETNIK ZA KRIZNE SITUACIJE SPECIJALNE POLICIJE

1,4

40

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA SPECIJALNE JEDINICE POLICIJE

1,4

40

INSTRUKTOR ZA PROTUEKSPLOZIJSKO RONJENJE SPECIJALNE POLICIJE

1,2

60

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA RONILAČKOG CENTRA

1,2

60

INSTRUKOR ZA POLICIJSKU TAKTITKU SPECIJALNE POLICIJE

1,2

50

INSTRUKTOR ZA BORILAČKE VJEŠTINE SPECIJALNE POLICIJE

1,2

50

INSTRUKTOR ZA GAĐANJE I SPECIJALISTIČKO NAORUŽANJE SPECIJALNE POLICIJE

1,2

50

INSTRUKTOR ZA INTERVENCIJSKU TEHNIKU SPECIJALNE POLICIJE

1,2

50

INSTRUKTOR ZA OPĆU TJELESNU PRIPREMU I BORILAČKE VJEŠTINE SPECIJALNE POLICIJE

1,2

50

INSTRUKTOR ZA OPĆU TJELESNU PRIPREMU SPECIJALNE POLICIJE

1,2

50

INSTRUKTOR ZA PADOBRANSTVO SPECIJALNE POLICIJE

1,2

50

INSTRUKTOR ZA PLANINSKE SPECIJALNOSTI SPECIJALNE POLICIJE

1,2

50

INSTRUKTOR ZA PROTUTERORISTIČKU TAKTIKU SPECIJALNE POLICIJE

1,2

50

INSTRUKTOR ZA SNAJPERIZAM SPECIJALNE POLICIJE

1,2

50

VODITELJ GRUPE ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE

1,2

40

VOĐA GRUPE

1,2

40

VOĐA GRUPE ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU

1,17

50

VIŠI KRIMINALISTIČKI TEHNIČAR U POLICIJSKOJ UPRAVI

1,17

40

VOĐA GRUPE ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU

1,17

40

ZAPOVJEDNIK VODA SPECIJALNE POLICIJE

1,13

55

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU

1,1

50

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU

1,1

40

VOĐA GRUPE ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU

1,1

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA TEHNIKU, PLOVILA, VOZILA, ODRŽAVANJE I TEHNIČKU POTPORU RONJENJA U SPECIJALNOJ POLICIJI

0,99

60

POSLUŽIOC BAROKOMORE U SPECIJALNOJ POLICIJI

0,99

60

VOĐA SPECIJALISTIČKE GRUPE PROTUEKSPLOZIJSKIH RONIOCA SPECIJALNE POLICIJE

0,99

60

DETEKTIV ZA POSLOVE OPERATIVNE PRIPREME

0,99

40

DETEKTIV ZA POSLOVE OPERATIVNE ZAŠTITE

0,99

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK – MOTOCIKLIST

0,99

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA DETEKCIJU EKSPLOZIVA

0,99

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA KRIMINALISTIČKU POTPORU

0,99

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU

0,99

40

VOĐA PROMETNE OPHODNJE

0,99

40

PROTUEKSPLOZIJSKI RONIOC SPECIJALNE POLICIJE

0,9

60

ZAPOVJEDNIK ODJELJENJA EKIPE ZA POSEBNE ZADAĆE

0,9

60

ZAPOVJEDNIK RONILAČKOG ODJELJENJA

0,9

60

KONTAKT POLICAJAC

0,9

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROMET

0,9

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROTUEKSPLOZIJSKU ZAŠTITU

0,9

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANICE

0,9

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA PROVEDBU NADZORA DRŽAVNE GRANIOCE – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA OTKRIVANJE DROGA

0,9

40

ZAPOVJEDNIK INTERVENTNOG ODJELJENJA

0,9

40

ZAPOVJEDNIK ODJELJENJA SA ZAŠTITNO-TRAGAČKIM PSIMA

0,9

40

ZAPOVJEDNIK ODJELJENJA VODENOG TOPA

0,9

40

ZAPOVJEDNIK OKLOPNOG ODJELJENJA

0,9

40

VOĐA GRUPE EKIPE ZA POSEBNE ZADAĆE

0,85

60

VOĐA SPECIJALISTIČKE GRUPE SPECIJALNE POLICIJE

0,85

60

VOĐA INTERVENTNE GRUPE

0,85

40

INTERVENCIJSKI TEHNIČAR SPECIJALNE POLICIJE

0,8

60

POLICIJSKI SLUŽBENIK – RONILAC

0,8

60

POLICIJSKI SLUŽBENIK EKIPE ZA POSEBNE ZADAĆE

0,8

60

POLICIJSKI SLUŽBENIK SPECIJALNE POLICIJE

0,8

60

POLICIJSKI SLUŽBENIK VODIČ SLUŽBENOG PSA U SPECIJALNOJ JEDINICI POLICIJE

0,8

60

POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA SPECIJALIZIRANA VOZILA I PLOVILA SPECIJALNE POLICIJE

0,8

60

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA DETEKCIJU EKSPLOZIVA

0,8

50

POLICIJSKI SLUŽBENIK – DOKUMENTARIST

0,8

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK – POSLUŽITELJ OKLOPNOG VOZILA

0,8

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK – POSLUŽITELJ VODENOG TOPA

0,8

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VEZIST

0,8

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA

0,8

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK – VODIČ SLUŽBENOG PSA ZA ZAŠTITU GRANICE

0,8

40

POLICIJSKI SLUŽBENIK INTERVENTNE JEDINICE POLICIJE

0,8

40

PRILOG 3

Naziv radnog mjesta

Koeficijent složenosti

osnovni koeficijent

dodaci
(75 – 90%)

ZAPOVJEDNIK ZRAKOPLOVNE JEDINICE

1,71

90

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ZA PILOTE

1,4

90

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ZA TEHNIČKU SLUŽBU

1,4

90

VODITELJ PROGRAMA SIGURNOSTI LETENJA I OPERACIJA NA ZEMLJI U ZRAKOPLOVNOJ JEDINICI

1,4

85

VODITELJ PROGRAMA ZA SUSTAV KAKVOĆE U ZRAKOPLOVNOJ JEDINICI

1,4

85

PILOT HELIKOPTERA I KATEGORIJE

1,4

80

PILOT HELIKOPTERA II KATEGORIJE

1,2

90

INŽENJER ROTIRAJUĆIH DIJELOVA

1,13

75

POLICIJSKI SLUŽBENIK – INSTRUKTOR ODRŽAVANJA ZRAKOPLOVA

1,05

75

POLICIJSKI SLUŽBENIK – MANIPULANT GORIVOM U SPECIJALNOJ POLICIJI

0,99

75

POLICIJSKI SLUŽBENIK – ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR

0,99

75