Uredba o uvjetima za stjecanje policijskih zvanja, oznakama policijskih zvanja, funkcionalnim oznakama radnih mjesta, promaknuću i napredovanju kroz policijska zvanja

NN 129/2011 (14.11.2011.), Uredba o uvjetima za stjecanje policijskih zvanja, oznakama policijskih zvanja, funkcionalnim oznakama radnih mjesta, promaknuću i napredovanju kroz policijska zvanja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2582

Na temelju članka 57. Zakona o policiji (»Narodne novine«, broj 34/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. studenoga 2011. godine donijela

UREDBU

O UVJETIMA ZA STJECANJE POLICIJSKIH ZVANJA, OZNAKAMA POLICIJSKIH ZVANJA, FUNKCIONALNIM OZNAKAMA RADNIH MJESTA, PROMAKNUĆU I NAPREDOVANJU KROZ POLICIJSKA ZVANJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se: uvjeti za stjecanje zvanja, promaknuće i napredovanje kroz policijska zvanja, osobna zvanja prema završenom stupnju obrazovanja, oznake osobnih policijskih zvanja, funkcionalne oznake radnih mjesta policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) te uvjeti i način prevođenja stečenih osobnih policijskih zvanja u policijska zvanja sukladno Zakonu o policiji.

Policijski službenik stječe osobno zvanje i promiče se u zvanje ovisno o stupnju obrazovanja, radnom iskustvu na poslovima policijskog službenika, obliku stručnog usavršavanja, položenom ispitu za zvanje i godišnjim ocjenama.

Policijski službenik raspoređuje se na radno mjesto sukladno stečenom stupnju obrazovanja i njegovom osobnom zvanju.

II. UVJETI ZA STJECANJE ZVANJA, PROMAKNUĆE I NAPREDOVANJE KROZ POLICIJSKA ZVANJA

Članak 2.

Policijski službenik stječe osobno zvanje redovnim, izvanrednim i iznimnim promaknućem.

Redovno promaknuće

Članak 3.

Policijski službenik redovno se promiče kroz policijska zvanja u neposredno više zvanje ako:

1. ima propisan stupanj obrazovanja,

2. je položio državni stručni ispit,

3. je u prethodnom zvanju proveo najmanje 4 godine,

4. je završio propisane oblike stručnog usavršavanja,

5. je u vremenu potrebnom za promaknuće ocjenjivan najmanje ocjenom »dobar«,

6. je položio ispit za zvanje.

Program i način stručnog usavršavanja policijskih službenika iz stavka 1. točke 4. ovoga članka za redovno promicanje u zvanje, na prijedlog Policijske akademije, donosi glavni ravnatelj policije.

Stručno usavršavanje iz stavka 2. ovoga članaka za policijske službenike srednje stručne spreme provodi se u policijskim upravama, a za policijske službenike drugih stupnjeva obrazovanja kao i policijske službenike srednje stručne spreme u sjedištu Ministarstva na Policijskoj akademiji.

Policijski službenik redovno se promiče u zvanje policijski savjetnik i glavni policijski savjetnik ako je, uz ispunjenje uvjeta iz stavka 1. točaka 1., 2., 3., 4. i 6. ovoga članka, u vremenu potrebnom za redovno promaknuće najmanje tri puta ocijenjen ocjenom »naročito uspješan«.

Članak 4.

Policijski službenik sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem u trajanju od najmanje tri godine ili višom stručnom spremom (VI/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/2003), uz ispunjenje uvjeta iz članka 3. ove Uredbe može se redovno promaknuti za najviše tri zvanja od propisanog zvanja radnog mjesta na koje je raspoređen, a policijski službenik sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem ili s visokom stručnom spremom (VII/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/2003), uz ispunjenje uvjeta iz članka 3. ove Uredbe, može se redovno promaknuti za najviše dva zvanja od propisanog zvanja radnog mjesta na koje je raspoređen.

Policijski službenik srednje stručne spreme, bez obzira na propisano zvanje radnog mjesta na koje je raspoređen, može se redovno promaknuti do najvišeg zvanja srednje stručne spreme.

Članak 5.

Za redovno promicanje policijskog službenika u neposredno više zvanje sukladno članku 3. stavku 1. točki 3. ove Uredbe, ne računa se godina u kojoj:

– je ocijenjen ocjenom »zadovoljava« ili »ne zadovoljava«,

– mu je izrečena kazna za težu povredu radne discipline,

– je bio odsutan te nije obavljao poslove svog radnog mjesta šest i više mjeseci, osim ako je odsutnost posljedica upućivanja na stručno usavršavanje, obavljanje drugih poslova u službene svrhe ili na temelju posebnih propisa.

Za redovno promicanje u neposredno više zvanje sukladno članku 3. stavku 1. točki 3. ove Uredbe, policijskom službeniku koji nije obavljao poslove svog radnog mjesta šest i više mjeseci radi udaljenja iz službe, a u disciplinskom postupku mu nije izrečena disciplinska kazna radi teže povrede radne dužnosti, računa se godina u kojoj je udaljen iz službe.

Izvanredno promaknuće

Članak 6.

Ministar unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: ministar) može, na prijedlog glavnog ravnatelja policije, izvanredno promaknuti u neposredno više zvanje policijskog službenika godinu dana prije roka propisanog člankom 3. stavkom 1. točkom 3. ove Uredbe, ako je u zadnje 2 godine ocijenjen ocjenom »naročito uspješan« te je ispunio uvjete iz članka 3. stavka 1. točaka 1. i 4. ove Uredbe.

Policijski službenik iz stavka 1. ovoga članka može biti izvanredno promaknut samo jednom u okviru istog stupnja obrazovanja.

Iznimno promaknuće

Članak 7.

Ministar, na prijedlog glavnog ravnatelja, može iznimno promaknuti u neposredno više zvanje od njegovog osobnog zvanja, policijskog službenika koji ne ispunjava uvjete iz članka 3. ove Uredbe, ako je tijekom izvršenja službene zadaće iskazao iznimnu hrabrost i požrtvovnost te pri tome spasio tuđi život, zaštitio druga temeljna prava čovjeka ili sačuvao imovinu veće vrijednosti i na taj način dao poseban doprinos ugledu policije.

Ministar može iznimno promaknuti u neposredno više zvanje od njegovog osobnog zvanja policijskog službenika koji ne ispunjava uvjete iz članka 3. ove Uredbe, a koji je postigao iznimne radne rezultate koji su izravno utjecali na učinkovito, stručno i profesionalno obavljanje policijskih poslova iz djelokruga Ministarstva.

Policijski službenik iz stavka 2. ovoga članka može se iznimno promaknuti samo jednom tijekom obavljanja policijske službe.

III. POLICIJSKA ZVANJA PREMA STUPNJU OBRAZOVANJA

Članak 8.

Za policijske službenike srednje stručne spreme utvrđuju se sljedeća zvanja i to:

– policajac,

– viši policajac,

– samostalni policajac,

– policijski narednik i

– viši policijski narednik.

Za policijske službenike sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem u trajanju od najmanje tri godine ili višom stručnom spremom (VI/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/2003), utvrđuju se sljedeća zvanja i to:

– policijski narednik,

– viši policijski narednik,

– samostalni policijski narednik,

– policijski inspektor i

– viši policijski inspektor.

Za policijske službenike sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem ili visokom stručnom spremom (VII/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/2003), utvrđuju se sljedeća zvanja i to:

– policijski inspektor,

– viši policijski inspektor,

– samostalni policijski inspektor,

– glavni policijski inspektor,

– policijski savjetnik i

– glavni policijski savjetnik.

Članak 9.

Osoba srednje stručne spreme primljena u policiju stječe zvanje policajac nakon uspješno završenog vježbeničkog staža ili probnog rada i položenog državnog stručnog ispita.

Policijski službenik srednje stručne spreme redovno stječe zvanje iz članka 8. stavka 1. ove Uredbe ako je ispunio uvjete iz ove Uredbe.

Članak 10.

Osoba primljena u policiju sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem u trajanju od najmanje tri godine ili višom stručnom spremom (VI/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/2003), stječe zvanje policijski narednik nakon uspješno završenog vježbeničkog staža ili probnog rada i položenog državnog stručnog ispita.

Policijski službenik koji je najmanje 4 godine proveo na radnom mjestu policijskog službenika srednje stručne spreme, a završi preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine stječe zvanje policijski narednik ako ima položen državni stručni ispit te položi ispit za zvanje.

Ako je policijski službenik iz stavka 2. ovog članka viši stupanj obrazovanja stekao na Policijskoj akademiji nije dužan polagati ispit za zvanje.

Policijski službenik iz stavaka 1. i 2. ovoga članka redovno stječe neposredno više zvanje iz članka 8. stavka 2. ove Uredbe ako je ispunio uvjete iz ove Uredbe.

Policijskom službeniku iz stavka 2. ovoga članka koji ima osobno zvanje policijski narednik ili viši policijski narednik, ako je raspoređen na radno mjesto za koje je propisan taj stupanj obrazovanja, vrijeme provedeno u tom zvanju računa se kao vrijeme potrebno za redovno promaknuće iz članka 3. stavka 1. točke 3. ove Uredbe.

Članak 11.

Osoba primljena u policiju sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem ili visokom stručnom spremom (VII/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/2003), stječe zvanje policijski inspektor nakon uspješno završenog vježbeničkog staža ili probnog rada i položenog državnog stručnog ispita.

Osoba sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem ili visokom stručnom spremom (VII/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/2003), i s radnim iskustvom od 5 ili više godina u struci, koja se prima u policiju ili se premješta na radno mjesto policijskog službenika, nakon završetka probnog rada, položenog državnog stručnog ispita i ispita za zvanje, stječe osobno zvanje viši policijski inspektor.

Policijski službenik koji je najmanje 8 godina proveo na radnom mjestu policijskog službenika srednje stručne spreme, a koji završi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij stječe zvanje policijski inspektor ako ima položen državni stručni ispit te položi ispit za zvanje.

Policijski službenik koji je najmanje 4 godina proveo na radnom mjestu za koje je propisan preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine ili viša stručna sprema (VI/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/2003), a koji završi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij stječe zvanje policijski inspektor ako ima položen državni stručni ispit te položi ispit za zvanje.

Ako je policijski službenik iz stavaka 3. i 4. ovoga članka viši stupanj obrazovanja stekao na Policijskoj akademiji nije dužan polagati ispit za zvanje.

Policijski službenik iz stavaka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka redovno stječe neposredno više zvanje iz članka 8. stavka 3. ove Uredbe ako je ispunio uvjete iz ove Uredbe.

Policijskom službeniku iz stavka 4. ovoga članka koji ima osobno zvanje policijski inspektor ili viši policijski inspektor, ako je raspoređen na radno mjesto za koje je propisan taj stupanj obrazovanja, vrijeme provedeno u tom zvanju računa se kao vrijeme potrebno za redovno promaknuće iz članka 3. stavka 1. točke 3. ove Uredbe.

Članak 12.

Iznimno od odredbi članaka 9., 10. i 11. ove Uredbe, osoba primljena u policiju na radno mjesto policijskog službenika u zrakoplovnoj jedinici specijalne policije te na radno mjesto policijskog kapelana i pomoćnika policijskog kapelana, zbog specifičnosti potrebnih stručnih znanja za obavljanje poslova navedenih radnih mjesta, stječe zvanje propisano za razinu potkategorije radnog mjesta na koje se raspoređuje uz uvjet da u roku od 1 godine položi ispit za to zvanje.

Članak 13.

Rješenje o stjecanju zvanja i promicanju u zvanje donosi ministar ili osoba kojoj je u opisu poslova donošenje rješenja sukladno propisima o ustrojstvu Ministarstva.

IV. ISPIT ZA ZVANJE

Članak 14.

Ispit za zvanje srednje stručne spreme polaže se pred ispitnim povjerenstvom u policijskoj upravi, a za ostala zvanja pred ispitnim povjerenstvom u sjedištu Ministarstva.

Ministar imenuje predsjednika i članove ispitnih povjerenstava iz stavka 1. ovoga članka.

Ministar propisuje program stručnog usavršavanja za ispit za pojedino zvanje i način polaganja ispita te ispitne rokove za pojedina zvanja.

Članovima ispitnih povjerenstava pripada novčana naknada koju određuje ministar.

Članak 15.

Policijski službenik ima pravo polaganja ispita za neposredno više zvanje od svog osobnog zvanja 1 godinu prije ispunjavanja uvjeta iz članka 3. stavka 1. točke 3. ove Uredbe.

Članak 16.

Prijava za polaganje ispita za zvanje podnosi se nadležnoj službi Ministarstva odnosno policijske uprave.

Članak 17.

Policijski službenik koji na ispitu za zvanje nije položio najviše dva predmeta upućuje se na popravni ispit iz tih predmeta u roku mjesec dana od dana polaganja ispita.

Policijski službenik koji nije položio ispit za zvanje ne može ponovno polagati ispit prije isteka šest mjeseci od dana prethodnog polaganja.

Članak 18.

Policijski službenik koji je podnio prijavu za polaganje ispita za zvanje može, najviše dva puta, odgoditi polaganje ispita, o čemu je dužan izvijestiti službu iz članka 16. ove Uredbe i to najkasnije tri dana prije datuma određenog za polaganje ispita.

Policijski službenik koji je podnio prijavu može, iz razloga koje nije mogao predvidjeti a koji su nastali unutar roka iz stavka 1. ovoga članka, odgoditi polaganje ispita za zvanje, ako te razloge opravda.

U slučajevima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka smatra se da policijski službenik ispit nije ni polagao.

Ukoliko policijski službenik nije pristupio ispitu za zvanje a nije ga odgodio ili je odustao od polaganja tijekom trajanja ispita, smatrat će se da ga nije položio.

Ukoliko policijski službenik odustane od započetog polaganja ispita za zvanje iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga, ispitno povjerenstvo donosi odluku o njegovoj odgodi.

V. OZNAKE OSOBNIH POLICIJSKIH ZVANJA I FUNKCIONALNE OZNAKE RADNIH MJESTA

Članak 19.

Oznake osobnih policijskih zvanja su:

1. »policajac« – u obliku je pravokutnika, širine 20 mm i dužine 48 mm, iz hrvatskog tropleta bijele boje;

2. »viši policajac« – u obliku je dva pravokutnika, širine 20 mm i 10 mm i dužine 48 mm međusobno razmaknutih 36 mm, iz hrvatskog tropleta bijele boje;

3. »samostalni policajac« – u obliku je tri pravokutnika, jedan širine 20 mm i dva širine 10 mm i dužine 48 mm međusobno razmaknutih 10 mm, iz hrvatskog tropleta bijele boje;

4. »policijski narednik« – u obliku je pravokutnika, širine 10 mm i dužine 48 mm iz hrvatskog tropleta žute boje i romba sa stranicama dužine 10 mm žute boje, međusobno razmaknutih 10 mm;

5. »viši policijski narednik« – u obliku je dva pravokutnika, širine 10 mm i dužine 48 mm iz hrvatskog tropleta žute boje i romba sa stranicama dužine 10 mm žute boje u sredini (između dva pravokutnika);

6. »samostalni policijski narednik« – u obliku je dva pravokutnika, širine 10 mm i dužine 48 mm, iz hrvatskog tropleta žute boje, međusobno razmaknutih 36 mm i dva romba žute boje sa stranicama 10 mm međusobno razmaknutih (rombovi i pravokutnik) 10 mm;

7. »policijski inspektor« – u obliku je pravokutnika, širine 20 mm i dužine 48 mm iz hrvatskog tropleta žute boje i romba žute boje sa stranicama 10 mm, međusobno razmaknutih 10 mm;

8. »viši policijski inspektor« – u obliku je pravokutnika, širine 20 mm i dužine 48 mm, iz hrvatskog tropleta žute boje i dva romba sa stranicama 10 mm žute boje, međusobno razmaknutih (rombovi i pravokutnik) 10 mm;

9. »samostalni policijski inspektor« – u obliku je dva pravokutnika, širine 20 mm i 10 mm i dužine 48 mm međusobno razmaknutih 36 mm, iz hrvatskog tropleta žute boje i jednog romba sa stranicama 10 mm žute boje u sredini;

10. »glavni policijski inspektor« – u obliku je dva pravokutnika, širine 20 mm i i 10 mm i dužine 48 mm međusobno razmaknutih 36 mm, iz hrvatskog tropleta žute boje i dva romba sa stranicama 10 mm žute boje u sredini;

11. »policijski savjetnik« – u obliku je dva pravokutnika, širine 20 mm i dužine 48 mm, iz hrvatskog tropleta žute boje, međusobno razmaknutih 36 mm i romba sa stranicama 10 mm žute boje u sredini;

12. »glavni policijski savjetnik« – u obliku je dva pravokutnika, širine 20 mm i dužine 48 mm, iz hrvatskog tropleta žute boje, međusobno razmaknutih 36 mm i dva romba sa stranicama 10 mm žute boje u sredini.

Oznake polaznika Policijske škole i tečaja za policijskog službenika te vježbenika su:

1. Polaznik Policijske škole i tečaja za policijskog službenika nosi oznaku »polaznik« koja je u obliku slova »V« iz hrvatskog pletera bijele boje pod pravim kutem, širine 10 mm i vrhom okrenutim prema vanjskom rubu oznake;

2. Vježbenik za policijskog službenika srednje stručne spreme nosi oznaku – »vježbenik« koja je u obliku pravokutnika, širine 10 mm i dužine 48 mm, iz hrvatskog tropleta bijele boje;

3. Vježbenik za policijskog službenika sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem u trajanju od najmanje tri godine nosi oznaku »vježbenik« koja je u obliku pravokutnika, širine 10 mm i dužine 48 mm iz hrvatskog tropleta bijele boje i romba sa stranicama dužine 10 mm bijele boje, međusobno razmaknutih 10 mm;

4. Vježbenik za policijskog službenika sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem nosi oznaku – »vježbenik« koja je u obliku pravokutnika, širine 20 mm i dužine 48 mm iz hrvatskog tropleta bijele boje i romba bijele boje sa stranicama 10 mm, međusobno razmaknutih 10 mm.

Funkcionalne oznake radnog mjesta su:

1. oznaka »glavni ravnatelj policije« – u obliku je pravokutnika, širine 49 mm i dužine 80 mm, iz hrvatskog pletera žute boje širine 10 mm. U sredini pravokutnika izvezen je pravokutnik širine 17 mm i dužine 28 mm, podijeljen na šest istovjetnih polja od kojih su tri crvene boje i tri bijele boje. Između većeg i manjeg pravokutnika, a na udaljenosti od 1 mm pravokutnik je širine 30 mm i dužine 55 mm iz vitice žute boje;

2. oznaka »zamjenik glavnog ravnatelja policije« – u obliku je pravokutnika, širine 49 mm i dužine 80 mm, iz hrvatskog pletera žute boje širine 10 mm. U sredini pravokutnika izvezen je pravokutnik širine 17 mm i dužine 28 mm, podijeljen na šest istovjetnih polja od kojih su tri crvene boje i tri bijele boje;

3. oznaka »pomoćnik glavnog ravnatelja policije – načelnik uprave, pomoćnik glavnog ravnatelja policije – načelnik Centra za forenzična ispitivanja istraživanja i vještačenja »Ivan Vučetić«, načelnik Policijske akademije, načelnik uprave u sjedištu,« – u obliku je pravokutnika, širine 49 mm i dužine 80 mm, iz hrvatskog pletera žute boje širine 10 mm. U sredini pravokutnika izvezen je pravokutnik širine 17 mm i dužine 19 mm, podijeljen na četiri istovjetna polja od kojih su dva crvene i dva bijele boje;

4. oznaka »načelnik policijske uprave« – u obliku je pravokutnika, širine 49 mm i dužine 80 mm, iz hrvatskog pletera žute boje širine 10 mm, i dva romba sa stranicama 10 mm žute boje u sredini pravokutnika;

5. oznaka »policijski kapelan« – u obliku je dva pravokutnika, širine 20 mm i 10 mm, dužine 48 mm, međusobno razmaknutih 36 mm, iz hrvatskog tropleta žute boje i maslinove grančice žute boje u sredini.

Oznake osobnih policijskih zvanja, oznake polaznika Policijske škole i tečaja za policijskog službenika te vježbenika i funkcionalne oznake radnih mjesta iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka, strojno su izvezene.

Oznake osobnih policijskih zvanja, oznake polaznika Policijske škole i tečaja za policijskog službenika i vježbenika i funkcionalne oznake radnih mjesta nose se na policijskoj odori na gornjem dijelu naramenice koja je izrađena od tamnoplave tkanine u obliku nepravilnog peterokuta širine 50 mm i dužine do vrha 145 mm.

Pripadnici pričuvne policije nose oznaku početnog policijskog zvanja, prema stupnju obrazovanja stečenom prije ispunjavanja uvjeta za mirovinu.

Članak 20.

Policijski službenici koji obavljaju poslove specijalne odnosno interventne policije na osnovnoj i dodatnoj odori specijalne odnosno interventne policije, iznad gornjeg lijevog džepa jakne, odnosno košulje, nose sljedeće funkcionalne oznake radnih mjesta:

A. Oznake pripadnika specijalne policije:

1. »zapovjednik specijalne policije« – u obliku je pravokutnika dužine 70 mm i visine 45 mm od tkanine tamno zelene boje obrubljena sa svih strana hrvatskim tropletom zlatne boje širine 10 mm i četiri okrugla hrvatska pletera promjera 15 mm zlatne boje raspoređenih u obliku romba unutar obruba;

2. »pomoćnik zapovjednika specijalne policije« – u obliku je pravokutnika dužine 70 mm i visine 45 mm od tkanine tamno zelene boje obrubljena sa svih strana hrvatskim tropletom zlatne boje širine 10 mm i tri okrugla hrvatska pletera promjera 15 mm zlatne boje raspoređenih u obliku trokuta unutar obruba;

3. »voditelj – viši instruktor u Zapovjedništvu specijalne policije, voditelj savjetnika za krizne situacije u specijalnoj policiji, voditelj pregovarača specijalne policije, voditelj za zakonitost i metodologiju postupanja specijalne policije« – u obliku je pravokutnika dužine 70 mm i visine 45 mm od tkanine tamno zelene boje obrubljena sa svih strana hrvatskim tropletom zlatne boje širine 10 mm i dva okrugla hrvatska pletera promjera 15 mm zlatne boje raspoređenih u obliku romba simetrično raspoređenih između tropleta po sredini oznake;

4. »zapovjednik Antiterorističke jedinice Lučko, zapovjednik specijalne jedinice policije, zapovjednik zrakoplovne jedinice i zapovjednik Ronilačkog centra« – u obliku je pravokutnika dužine 70 mm i visine 45 mm od tkanine tamno zelene boje s dva hrvatska tropleta zlatne boje širine 10 mm i dužine 70 mm, međusobno razmaknutih 25 mm i četiri romba sa stranicama 11 mm zlatne boje simetrično raspoređenih između tropleta po sredini oznake;

5. »pomoćnik zapovjednika Antiterorističke jedinice Lučko, zapovjednik specijalne jedinice policije, zapovjednik zrakoplovne jedinice i zapovjednik Ronilačkog centra« – u obliku je pravokutnika dužine 70 mm i visine 45 mm od tkanine tamno zelene boje s dva hrvatska tropleta zlatne boje širine 10 mm i dužine 70 mm, međusobno razmaknutih 25 mm i tri romba sa stranicama 11 mm zlatne boje simetrično raspoređenih između tropleta po sredini oznake;

6. »policijski pregovarač specijalne policije, policijski savjetnik za krizne situacije specijalne policije, pilot helikoptera 1. kategorije, voditelj programa sigurnosti letenja i operacija na zemlji u zrakoplovnoj jedinici i voditelj programa za sustav kakvoće u zrakoplovnoj jedinici« – u obliku je pravokutnika dužine 70 mm i visine 45 mm od tkanine tamno zelene boje s dva hrvatska tropleta zlatne boje širine 10 mm i dužine 70 mm, međusobno razmaknutih 25 mm i dva romba sa stranicama 11 mm zlatne boje simetrično raspoređenih između tropleta po sredini oznake;

7. »instruktor specijalističke obuke specijalne policije, zapovjednik voda specijalne policije, pilot helikoptera 2. kategorije, inženjer rotirajućih dijelova i instruktor održavanja zrakoplova« – u obliku je pravokutnika dužine 70 mm i visine 45 mm od tkanine tamno zelene boje s dva hrvatska tropleta zlatne boje širine 10 mm i dužine 70 mm, međusobno razmaknutih 25 mm i jednim rombom sa stranicama 11 mm zlatne boje simetrično raspoređenih između tropleta po sredini oznake;

8. »vođa specijalističke grupe specijalne policije i zrakoplovni tehničar« – u obliku je pravokutnika dužine 70 mm i visine 45 mm od tkanine tamno zelene boje s jednim hrvatskim tropletom zlatne boje širine 10 mm i dužine 70 mm i dva romba sa stranicama 11 mm zlatne boje simetrično raspoređenim u sredini oznake iznad tropleta;

9. »policijski službenik specijalne policije i manipulant gorivom u zrakoplovnoj jedinici i vodič službenog psa u specijalnoj policiji« – u obliku je pravokutnika dužine 70 mm i visine 45 mm od tkanine tamno zelene boje s jednim hrvatskim tropletom zlatne boje širine 10 mm i dužine 70 mm i jednim rombom sa stranicama 11 mm zlatne boje simetrično raspoređenim u sredini oznake iznad tropleta.

B. Oznake pripadnika interventne policije:

1. »zapovjednik interventne policije« – u obliku je pravokutnika dužine 70 mm i visine 45 mm od tkanine indigo plave boje s dva hrvatska tropleta zlatne boje širine 10 mm i dužine 70 mm, međusobno razmaknutih 25 mm i tri romba sa stranicama 11 mm zlatne boje simetrično raspoređenih između tropleta po sredini oznake;

2. »pomoćnik zapovjednika interventne policije« – u obliku je pravokutnika dužine 70 mm i visine 45 mm od tkanine indigo plave boje s dva hrvatska tropleta zlatne boje širine 10 mm i dužine 70 mm, međusobno razmaknutih 25 mm i dva romba sa stranicama 11 mm zlatne boje simetrično raspoređenih između tropleta po sredini oznake;

3. »policijski službenik – instruktor u zapovjedništvu interventne policije« – u obliku je pravokutnika dužine 70 mm i visine 45 mm od tkanine indigo plave boje s dva hrvatska tropleta zlatne boje širine 10 mm i dužine 70 mm, međusobno razmaknutih 25 mm i jednog romba sa stranicama 11 mm zlatne boje simetrično raspoređenim između tropleta u sredini oznake;

4. »zapovjednik jedinice interventne policije« – u obliku je pravokutnika dužine 70 mm i visine 45 mm od tkanine indigo plave boje s jednim hrvatskim tropletom zlatne boje širine 10 mm i dužine 70 mm i četiri romba romba sa stranicama 11 mm zlatne boje simetrično raspoređenih u sredini oznake iznad tropleta;

5. »zamjenik zapovjednika – pomoćnik zapovjednika jedinice interventne policije« – u obliku je pravokutnika dužine 70 mm i visine 45 mm od tkanine indigo plave boje s jednim hrvatskim tropletom srebrne boje širine 10 mm i dužine 70 mm i tri romba sa stranicama 11 mm zlatne boje simetrično raspoređenih u sredini oznake iznad tropleta;

6. »zapovjednik satnije interventne policije« – u obliku je pravokutnika dužine 70 mm i visine 45 mm od tkanine indigo plave boje s jednim hrvatskim tropletom zlatne boje širine 10 mm i dužine 70 mm i dva romba romba sa stranicama 11 mm zlatne boje simetrično raspoređenih u sredini oznake iznad tropleta;

7. »pomoćnik zapovjednika satnije interventne policije – zapovjednik voda u interventnoj policiji – instruktor u jedinici interventne policije« – u obliku je pravokutnika dužine 70 mm i visine 45 mm od tkanine indigo plave boje s jednim hrvatskim tropletom zlatne boje širine 10 mm i dužine 70 mm i jednim rombom sa stranicama 11 mm zlatne boje simetrično raspoređenim u sredini oznake iznad tropleta;

8. »policijski službenik u jedinici interventne policije« – u obliku je pravokutnika dužine 70 mm i visine 45 mm od tkanine indigo plave boje i četiri romba sa stranicama 11 mm zlatne boje simetrično raspoređenih u sredini oznake;

9. »zapovjednik odjeljenja u interventnoj policiji« – u obliku je pravokutnika dužine 70 mm i visine 45 mm od tkanine indigo plave boje i tri romba sa stranicama 11 mm zlatne boje simetrično raspoređenih u sredini oznake;

10. »vođa grupe u interventnoj policiji« – u obliku je pravokutnika dužine 70 mm i visine 45 mm od tkanine indigo plave boje i dva romba sa stranicama 11 mm zlatne boje simetrično raspoređenih u sredini oznake;

11. »policajac u interventnoj policiji« – u obliku je pravokutnika dužine 70 mm i visine 45 mm od tkanine indigo plave boje i jednim rombom sa stranicama 11 mm zlatne boje simetrično raspoređenim u sredini oznake.

Članak 21.

Policijski službenik na radnom mjestu: zamjenik načelnika uprave, pomoćnik načelnika uprave, načelnik sektora, načelnik odjela, načelnik operativno-komunikacijskog centra policije, voditelj odsjeka, voditelj pododsjeka, voditelj operativno-komunikacijskog centra Ministarstva unutarnjih poslova i policijske uprave, zamjenik načelnika policijske uprave, voditelj smjene operativno-komunikacijskog centra Ministarstva unutarnjih poslova i policijske uprave, pomoćnik voditelja smjene operativno-komunikacijskog centra Ministarstva unutarnjih poslova i policijske uprave, načelnik policijske postaje, pomoćnik načelnika policijske postaje, šef smjene policijske postaje, voditelj smjene, vođa sektora ili vođa grupe, pored oznake osobnog policijskog zvanja iz članka 19. ove Uredbe, nosi dodatnu oznaku radnog mjesta.

Dodatna oznaka radnog mjesta je pravokutnog oblika, dimenzija 130x25 mm. Na tamno plavoj podlozi sa zlatnim koncem strojno je izvezen natpis: ZAMJENIK NAČELNIKA, POMOĆNIK NAČELNIKA, NAČELNIK SEKTORA, NAČELNIK ODJELA, NAČELNIK OKCP-a, VODITELJ ODSJEKA, VODITELJ OKCP-a, VODITELJ PODODSJEKA, VODITELJ SMJENE, POM. VODITELJA SMJENE, NAČELNIK PP, POMOĆNIK NAČELNIKA PP, ŠEF SMJENE, VODITELJ SMJENE, VOĐA SEKTORA ili VOĐA GRUPE.

Dodatna oznaka pripadnika pričuvne policije i policijskog kapelana je pravokutnog oblika, dimenzija 130x25 mm. Na tamno plavoj podlozi sa zlatnim koncem strojno je izvezen natpis: PRIČUVNA POLICIJA odnosno POLICIJSKI KAPELAN.

Oznake iz stavaka 2. i 3. ovoga članka nose se iznad desnog džepa jakne, odnosno košulje umjesto oznake pripadnosti rodu policije, pričvršćene na čičak.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe, stečeno osobno policijsko zvanje policijskog službenika prevodi se u zvanje na sljedeći način:

A. Policijski službenik srednje stručne spreme zatečen u osobnom zvanju:

»policajac« prevodi se u zvanje »policajac«,

»policajac« koji ima od 5 do 10 godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova, prevodi se u zvanje »viši policajac«,

»policajac« koji ima od 10 do 15 godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova, prevodi se u zvanje »samostalni policajac«,

»policajac« koji ima 15 i više godina radnog iskustva, u obavljanju policijskih poslova, prevodi se u zvanje »policijski narednik«,

»viši policajac« prevodi se u zvanje »viši policajac«,

»viši policajac« koji ima od 10 do 15 godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova, prevodi se u zvanje »samostalni policajac«,

»viši policajac« koji ima od 15 do 20 godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova, prevodi se u zvanje »policijski narednik«,

»viši policajac« koji ima 20 i više godina radnog iskustva, u obavljanju policijskih poslova, prevodi se u zvanje »viši policijski narednik«,

»policijski narednik« prevodi se u zvanje »policijski narednik«,

»policijski narednik« koji ima 15 i više godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova, prevodi se u zvanje »viši policijski narednik«.

B. Policijski službenik sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem u trajanju od najmanje tri godine i policijski službenik koji je stekao višu stručnu spremu (VI/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/2003), zatečen u osobnom zvanju:

»viši policijski narednik« prevodi se u zvanje »viši policijski narednik«,

»viši policijski narednik« koji ima od 10 do 15 godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova, od čega najmanje 5 godina provedenih na radnom mjestu u tom stupnju obrazovanja, prevodi se u zvanje »samostalni policijski narednik«,

»viši policijski narednik« koji ima 15 i više godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova, od čega najmanje 5 godina provedenih na radnom mjestu u tom stupanju obrazovanja, prevodi se u zvanje »policijski inspektor«,

»policijski inspektor« prevodi se u zvanje »policijski inspektor«,

»policijski inspektor« koji ima 15 i više godina radnog iskustva, u obavljanju policijskih poslova, prevodi se u zvanje »viši policijski inspektor«,

»viši policijski inspektor« prevodi se u zvanje »viši policijski inspektor«.

C. Policijski službenik sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem i policijski službenik koji je stekao visoku stručnu spremu (VII/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/2003) zatečen u osobnom zvanju:

»samostalni policijski inspektor« prevodi se u zvanje »samostalni policijski inspektor«,

»samostalni policijski inspektor« koji ima od 15 do 20 godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova, od čega najmanje 5 godina provedenih na radnom mjestu u tom stupnju obrazovanja i raspoređen na radnom mjestu za koje je propisano zvanje glavnog policijskog inspektora ili više, prevodi se u zvanje »glavni policijski inspektor«,

»samostalni policijski inspektor« koji ima 20 i više godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova, prevodi se u zvanje »glavni policijski inspektor«,

»samostalni policijski inspektor« koji ima 20 i više godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova, od čega najmanje 5 godina provedenih na radnom mjestu u tom stupnju obrazovanja i raspoređen na radnom mjestu za koje je propisano zvanje policijskog savjetnika ili više, prevodi se u zvanje » policijski savjetnik«,

»glavni policijski inspektor« prevodi se u zvanje »glavni policijski inspektor«,

»glavni policijski inspektor« koji ima od 15 do 20 godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova, od čega najmanje 10 godina provedenih na radnom mjestu u tom stupnju obrazovanja i raspoređen na radnom mjestu za koje je propisano zvanje policijskog savjetnika ili više, prevodi se u zvanje »policijski savjetnik«,

»glavni policijski inspektor« koji ima 20 i više godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova prevodi se u zvanje »policijski savjetnik«,

»glavni policijski inspektor« koji ima 20 i više godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova, od čega najmanje 10 godina provedenih na radnom mjestu u tom stupnju obrazovanja i raspoređen na radnom mjestu za koje je propisano zvanje glavnog policijskog savjetnika, prevodi se u zvanje »glavni policijski savjetnik«,

»policijski savjetnik« prevodi se u zvanje »policijski savjetnik«,

»policijski savjetnik« koji ima 15 i više godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova, od čega najmanje 10 godina provedenih na radnom mjestu u tom stupnju obrazovanja i raspoređen na radnom mjestu za koje je propisano zvanje glavnog policijskog savjetnika, prevodi se u zvanje »glavni policijski savjetnik«,

»glavni policijski savjetnik« prevodi se u zvanje »glavni policijski savjetnik«.

Članak 23.

Policijski službenik sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem u trajanju od najmanje tri godine ili sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem i policijski službenik koji je stekao višu stručnu spremu (VI/I) ili visoku stručnu spremu (VII/1) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/2003), koji nije raspoređen na radno mjesto sukladno završenom stupnju obrazovanja i s osobnim zvanjem srednje ili više stručne spreme sukladno Zakonu o policiji (»Narodne novine«, br. 129/2000 i 41/2008) i Uredbi o uvjetima za stjecanje zvanja, promaknuća i raspored na radna mjesta te o funkcionalnim oznakama radnih mjesta policijskih službenika (»Narodne novine«, br. 39/2001 i 8/2006) može, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, položiti ispit za odgovarajuće policijsko zvanje te steći osobno policijsko zvanje propisano za taj stupanj obrazovanja.

Policijski službenik iz stavka 1. ovoga članka koji ne položi ispit za zvanje u propisanom roku, zadržava osobno zvanje u koje je preveden sukladno članku 22. ove Uredbe.

Članak 24.

Policijski službenik s osobnim zvanjem srednje stručne spreme sukladno Zakonu o policiji (»Narodne novine«, br. 129/2000 i 41/2008) i Uredbi o uvjetima za stjecanje zvanja, promaknuća i raspored na radna mjesta te o funkcionalnim oznakama radnih mjesta policijskih službenika (»Narodne novine«, br. 39/2001 i 8/2006) koji je završio preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine odnosno stekao višu stručnu spremu (VI/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/2003), raspoređen na radno mjesto više stručne spreme, prevest će se u zvanje »viši policijski narednik«, a s više od 15 godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova od kojih je više od 5 godina raspoređen na poslovima više stručne spreme, prevest će se u zvanje »samostalni policijski narednik«.

Policijski službenik s osobnim zvanjem srednje ili više stručne spreme sukladno Zakonu o policiji (»Narodne novine«, br. 129/2000 i 41/2008) i Uredbi o uvjetima za stjecanje zvanja, promaknuća i raspored na radna mjesta te o funkcionalnim oznakama radnih mjesta policijskih službenika (»Narodne novine«, br. 39/2001 i 8/2006) koji je završio preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine odnosno stekao višu stručnu spremu (VI/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/2003), raspoređen na radno mjesto visoke stručne spreme, prevest će se u zvanje »policijski inspektor«, a s više od 15 godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova od kojih je više od 5 godina raspoređen na poslovima visoke stručne spreme, prevest će se u zvanje »viši policijski inspektor«.

Policijski službenik s osobnim zvanjem srednje ili više stručne spreme sukladno Zakonu o policiji (»Narodne novine«, br. 129/2000 i 41/2008) i Uredbe o uvjetima za stjecanje zvanja, promaknuća i raspored na radna mjesta te o funkcionalnim oznakama radnih mjesta policijskih službenika (»Narodne novine«, br. 39/2001 i 8/2006) sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem odnosno koji je stekao visoku stručnu spremu (VII/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/2003), raspoređen na radno mjesto više stručne spreme, prevest će se u zvanje »policijski inspektor«, a s više od 15 godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova od kojih je više od 5 godina raspoređen na poslovima i više stručne spreme, prevest će se u zvanje »viši policijski inspektor«.

Policijski službenik s osobnim zvanjem srednje ili više stručne spreme sukladno Zakonu o policiji (»Narodne novine«, br. 129/2000 i 41/2008) i Uredbe o uvjetima za stjecanje zvanja, promaknuća i raspored na radna mjesta te o funkcionalnim oznakama radnih mjesta policijskih službenika (»Narodne novine«, br. 39/2001 i 8/2006) sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem odnosno koji je stekao visoku stručnu spremu (VII/I) sukladno propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/2003), raspoređen na radno mjesto visoke stručne spreme, prevest će se u zvanje »viši policijski inspektor«, a s više od 15 godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova od kojih je više od 5 godina raspoređen na poslovima visoke stručne spreme, prevest će se u zvanje »samostalni policijski inspektor«.

Članak 25.

Prevođenje u policijsko zvanje sukladno člancima 22. i 24. ove Uredbe smatra se položenim ispitom za zvanje te od dana prevođenja u zvanje, policijskom službeniku počinje teći rok za redovno promaknuće sukladno članku 3. stavku 1. točki 3. ove Uredbe.

Iznimno od stavka 1. ovoga članaka policijskom službeniku koji se sukladno članku 22. prevodi iz zvanja »policajac« u zvanje »policajac« i iz zvanja »viši policijski narednik« u zvanje »viši policijski narednik«, vrijeme provedeno u zvanju u kojem je zatečen računa se kao vrijeme potrebno za redovno promaknuće sukladno članku 3. stavku 1. točki 3. ove Uredbe.

U radno iskustvo u obavljanju policijskih poslova iz članaka 22. i 24. ove Uredbe priznaje se i vrijeme provedeno u pričuvnom sastavu policije kao i radno iskustvo na poslovima djelatne vojne osobe, službenih osoba s posebnim dužnostima i ovlastima u sigurnosno-obavještajnom sustavu te ovlaštenih službenih osoba pravosuđa.

Prevođenje provedeno sukladno stavku 1. ovoga članka ne smatra se iznimnim promaknućem iz članka 7. ove Uredbe.

Članak 26.

Policijskom službeniku koji je do dana stupanja na snagu ove Uredbe položio ispit za osobno zvanje, a nije ga stekao, položeni ispit za zvanje smatra se stečenim osobnim zvanjem.

Način prevođenja iz članka 22. ove Uredbe, primjenjuje se i na policijskog službenika iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 27.

Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva, a na temelju Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika, propisat će se policijsko zvanje koje je potrebno za obavljanje poslova određenog radnog mjesta.

Članak 28.

Iznimno od odredbe članka 15. ove Uredbe, policijski službenik koji je raspoređen na radno mjesto sukladno članku 26. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika, može polagati ispit za zvanje propisano za to radno mjesto.

Članak 29.

Izgled oznaka policijskih zvanja i funkcionalnih oznaka radnog mjesta iz članaka 19. i 20. (Prilog I.) te dodatnih oznaka iz članka 21. (Prilog II.) ove Uredbe tiskan je uz ovu Uredbu i čini njen sastavni dio.

Članak 30.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o uvjetima za stjecanje zvanja, promaknuća i raspored na radna mjesta te o funkcionalnim oznakama radnih mjesta policijskih službenika (»Narodne novine«, br. 39/2001 i 8/2006).

Članak 31.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 118-04/11-01/01

Urbroj: 5030109-11-2

Zagreb, 10. studenoga 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

PRILOG I.

IZGLED OZNAKA OSOBNIH POLICIJSKIH ZVANJA I FUNKCIONALNIH OZNAKA

POLAZNIK SREDNJE ŠKOLE – TEČAJA ZA POLICAJACA

VJEŽBENIK SREDNJE STRUČNE SPREME

VJEŽBENIK SA ZAVRŠENIM PREDDIPLOMSKIM SVEUČILIŠNIM ILI STRUČNIM STUDIJEM U TRAJANJU OD NAJMANJE TRI GODINE

VJEŽBENIK SA ZAVRŠENIM PREDDIPLOMSKIM I DIPLOMSKIM SVEUČILIŠNIM STUDIJEM ILI INTERGIRANIM SVEUČILIŠNIM STUDIJEM ILI SPECIJALISTIČKIM DIPLOMSKIM STRUČNIM STUDIJEM

POLICAJAC

VIŠI POLICAJAC

SAMOSTALNI POLICAJAC

POLICIJSKI NAREDNIK

VIŠI POLICIJSKI NAREDNIK

SAMOSTALNI POLICIJSKI NAREDNIK

POLICIJSKI INSPEKTOR

VIŠI POLICIJSKI INSPEKTOR

SAMOSTALNI POLICIJSKI INSPEKTOR

GLAVNI POLICIJSKI INSPEKTOR

POLICIJSKI SAVJETNIK

GLAVNI POLICIJSKI SAVJETNIK

GLAVNI RAVNATELJ POLICIJE

ZAMJENIK GLAVNOG RAVNATELJA POLICIJE

POMOĆNIK GLAVNOG RAVANATELJA POLICIJE – NAČELNIK UPRAVE U RAVNATELJSTVU POLICIJE, NAČELNIK POLICIJSKE AKADEMIJE, NAČELNIK CENTRA ZA FORENZIČNA ISPITIVANJA ISTRAŽIVANJA I VJEŠTAČENJA »IVAN VUČETIĆ«, NAČELNIK UPRAVE U SJEDIŠTU

NAČELNIK POLICIJSKE UPRAVE

POLICIJSKI KAPELAN

FUNKCIONALNE OZNAKE RADNIH MJESTA PRIPADNIKA SPECIJALNE POLICIJE

ZAPOVJEDNIK SPECIJALNE POLICIJE

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA SPECIJALNE POLICIJE

VODITELJ PREGOVARAČA SPECIJALNE POLICIJE

VODITELJ SAVJETNIKA ZA KRIZNE SITUACIJE

VODITELJ –VIŠI INSTRUKTOR U ZAPOVJEDNIŠTVU SPECIJALNE POLICIJE

VODITELJ ZA ZAKONITOST I METODOLOGIJU POSTUPANJA

ZAPOVJEDNIK ATJ LUČKO

ZAPOVJEDNIK SJP SPLIT

ZAPOVJEDNIK SJP RIJEKA

ZAPOVJEDNIK SJP OSIJEK

ZAPOVJEDNIK ZRAKOPLOVNE JEDINICE

ZAPOVJEDNIK RONILAČKOG
CENTRA

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ATJ LUČKO

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA SJP SPLIT

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA SJP RIJEKA

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA SJP OSIJEK

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA ZRAKOPLOVNE JEDINICE

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA RONILAČKOG CENTRA

POLICIJSKI PREGOVARAČ

POLICIJSKI SAVJETNIK

PILOT HELIKOPTERA 1. KATEGORIJE

VODITELJ PROGRAMA SIGURNOSTI LETENJA I OPERACIJA NA ZEMLJI

VODITELJ PROGRAMA ZA SUSTAV KAKVOĆE

INSTRUKTOR SPECIJALISTIČKE OBUKE

ZAPOVJEDNIK VODA

PILOT HELIKOPTERA 2. KATEGORIJE

INŽENJER ROTIRAJUĆIH DIJELOVA

INSTRUKTOR ODRŽAVANJA ZRAKOPLOVA

VOĐA SPECIJALISTIČKE GRUPE

ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR

POLICAJAC SPECIJALAC

MANIPULANT GORIVOM

VODIČ SLUŽBENOG PSA

FUNKCIONALNE OZNAKE RADNIH MJESTA PRIPADNIKA INTERVENTNE POLICIJE

ZAPOVJEDNIK INTERVENTNE POLICIJE

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA
INTERVENTNE POLICIJE

POLICIJSKI SLUŽBENIK – INSTRUKTOR U ZAPOVJEDNIŠTVU INTERVENTNE POLICIJE

ZAPOVJEDNIK JEDINICE INTERVENTNE POLICIJE

ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA JEDNICE INTERVENTNE POLICIJE

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA JEDINICE INTERVENTNE POLICIJE

ZAPOVJEDNIK SATNIJE INTERVENTNE POLICIJE

POMOĆNIK ZAPOVJEDNIKA SATNIJE INTERVENTNE POLICIJE

INSTRUKTOR U JEDINICI INTERVENTNE POLICIJE

ZAPOVJEDNIK VODA U INTERVENTNOJ POLICIJI

POLICIJSKI SLUŽBENIK U JEDINICI
INTERVENTNE POLICIJE

ZAPOVJEDNIK ODJELJENJA U INTERVENTNOJ POLICIJI

VOĐA GRUPE U INTERVENTNOJ POLICIJI

POLICAJAC U INTERVENTNOJ POLICIJI

PRILOG II.

DODATNE OZNAKE RADNOG MJESTA