Uredba o uvjetima i načinu obavljanja potrage i spašavanja zrakoplova

NN 129/2011 (14.11.2011.), Uredba o uvjetima i načinu obavljanja potrage i spašavanja zrakoplova

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2586

Na temelju članka 141., a u svezi članka 110. stavka 1. i članka 112. stavka 1. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 69/2009 i 84/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. kolovoza 2011. godine donijela

UREDBU

O UVJETIMA I NAČINU OBAVLJANJA POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA

I. OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom uređuje se sustav potrage i spašavanja zrakoplova u slučajevima nesreće zrakoplova u Republici Hrvatskoj, način usklađivanja djelovanja sudionika u akcijama potrage i spašavanja zrakoplova, sustav uzbunjivanja, operativne mjere potrage i spašavanja, obuka sudionika potrage i spašavanja zrakoplova i financiranje.

(2) Sustav potrage i spašavanja zrakoplova u Republici Hrvatskoj temelji se na standardima i preporučenoj praksi sadržanima u Aneksu 11. »Usluge u zračnom prometu i Aneksu 12. »Potraga i spašavanje«, Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu te priručnicima Doc. 9731 AN/958 i Doc. 7333-AN/859 Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: ICAO).

(3) Pored Uredbe iz stavka 1. ovog članka, na sustav potrage i spašavanja zrakoplova primjenjuju se i posebni propisi koji se odnose na traganje i spašavanje na moru.

(4) Odredbe ove Uredbe ne odnose se na uvjete i način obavljanja potrage i spašavanja vojnih zrakoplova, što će ministar obrane propisati posebnim aktom u skladu sa Zakonom o zračnom prometu i Zakonom o obrani.

Pojmovi

Članak 2.

U smislu ove Uredbe pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

»Zrakoplovni sustav za međunarodnu komunikaciju i razmjenu podataka« (Aeronautical Fixed Telecommunication Network –
AFTN)
– međunarodni zrakoplovni sustav razmjene poruka i podataka, uključujući poruke pogibelji;

»Cospas-Sarsat sustav« – međunarodni satelitski sustav za potrebe traganja i spašavanja, određivanja pozicije pogibelji;

»Globalni pozicijski sustav« (Global Positioning System – GPS)
posebna i specifična satelitska mreža koja se koristi za veze sa mobilnom opremom u cilju određivanja precizne pozicije zrakoplova;

»Izvješće o situaciji« (Situation Report – SITREP) – izvješće kojim se prenose informacije između Spasilačkih koordinacijskih centara (RCC RH i MRCC RH), Spasilačkog koordinacijskog centra (RCC RH ili MRCC RH) i spasilačkih postrojbi (SRU) i obrnuto, a koje se odnose na zrakoplov u opasnosti, odnosno SAR akciju;

»Kapacitet potrage i spašavanja« (Search and Rescue Facility – SRF) – mobilni resursi, uključujući određena sredstva i snage potrage i spašavanja koji se koriste u akcijama potrage i spašavanja zrakoplova;

– »Koordinator aktivnosti potrage i spašavanja na kopnu« (Search and Rescue mission Co-ordinator – SMC) – ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje (DUZS) s potpunom odgovornošću za uspostavljanje i osiguranje provedbe akcije potrage i spašavanja, kao i za odgovarajuću koordinaciju planiranja sudionika potrage i spašavanja zrakoplova;

»Koordinator aktivnosti potrage i spašavanja na moru« (Search and Rescue mission Co-ordinator at sea – SMC) – voditelj Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru – Rijeka koji nadzire i upravlja radom Središnjice te vrši usklađivanje svih aktivnosti za vrijeme akcija traganja i spašavanja zrakoplova na moru;

»Koordinator akcije na mjestu događaja na kopnu« (On-Scene Co-ordinator – OSC) – pročelnik nadležnog područnog ureda zaštite i spašavanja određen za usklađivanje akcije potrage i spašavanja unutar definiranog područja na kopnu;

Koordinator akcije na mjestu događaja na moru (On-Scene Co-ordinator at sea – OSC) – zapovjednik pomorske ili zrakoplovne jedinice koji po nalogu MRCC Rijeka usklađuje akcije traganja i spašavanja na području nezgode na moru;

»Lažna uzbuna« (False Alert) – situacija kada Spasilački koordinacijski centar (RCC RH/MRCC RH) primi informaciju o mogućem zrakoplovu u opasnosti i provjerom utvrdi da nije potrebno aktivirati ostale sudionike potrage i spašavanja zrakoplova;

»Lokalni korisnički terminal« (Local User Terminal – LUT) – zemaljska prijemna stanica koja prima odgovarajuće signale predajnika preko satelita COSPAS-SARSAT sustava, obrađuje ih određujući poziciju predajnika i prosljeđuje signale;

Materijalno tehnička sredstva – potrebna sredstva za optimalno provođenje akcija potrage i spašavanja;

»Moguća zona« (Possibility Area) – najmanji prostor u kojem je moguće pronaći sve preživjele ili lokacije objekata potrage;

»Nepotrebna SAR uzbuna« (Unnecessary SAR Alert) – poruka poslana od Spasilačkog koordinacijskog centra (RCC RH/MRCC RH) nadležnim tijelima kada je sustav potrage i spašavanja nepotrebno aktiviran lažnom uzbunom;

»Objekt ili objekti potrage« (Search Object or Search Objects)
zrakoplov koji je nestao ili je u opasnosti ili preživjeli ili dokazi na koje se potraga odnosi;

»Opće komunikacije« (General Communications) – operativna i otvorena veza za korespondenciju – razmjenu ostalih poruka poslanih ili primljenih putem radio veze, a koje nisu sigurnosne poruke ili u vezi s hitnosti, odnosno nesrećom;

»Optimalno područje potrage« (Optimal Search Area) – područje potrage koje će osigurati najveću vjerojatnost uspjeha kada se traga jednoobrazno i sa svim raspoloživim načinima potrage;

»Plan leta« (Flight Plan – FPL) – skup informacija o planiranom letu, ili dijelu leta zrakoplova, koje se podnose, u načelu, u pisanom obliku, nadležnoj kontroli zračnog prometa;

»Područje letnih informacija« (Flight Information Region – FIR) – zračni prostor određenih dimenzija u kojemu se pružaju usluge letnih informacija i obavlja uzbunjivanje;

»Područni centar za potragu i spašavanje na kopnu« (Rescue-Sub Centre – RSC) – područni uredi za zaštitu i spašavanje sa svojim ustrojstvenim jedinicama koji provode aktivnosti za potragu i spašavanje na kopnu i unutarnjim vodama;

»Područni centar za potragu i spašavanje na moru« (Maritime Rescue-Sub Centre – MRSC) – pod-središnjice traganja i spašavanja na moru sa svojim ustrojstvenim jedinicama koje provode aktivnosti za potragu i spašavanje na moru;

»Područje potrage« (Search Area) – područje određeno od strane Spasilačkog koordinacijskog centra (RCC RH/MRCC RH) ili područnog centra za potragu i spašavanje (RSC/MRSC). Ovo područje može biti podijeljeno u nekoliko manjih zona u cilju dodjeljivanja posebnih zadataka u potrazi i spašavanju zrakoplova;

»Područje potrage i spašavanja« (Search and Rescue Region – SRR RH) – prostor definiranih dimenzija u kojem se provode akcije potrage i spašavanja;

»Postrojba« (Unit) – dio operativnih snaga u akcijama potrage i spašavanja;

»Potraga« (Search) – operacija koordinirana iz Spasilačkog koordinacijskog centra (RCC RH/MRCC RH) ili Područnog centra za potragu i spašavanje (RSC-a/ MRSC-a);

»Postrojba potrage i spašavanja« (Search and Rescue Unit – SRU) – postrojba sastavljena od obučenog osoblja i opremljena potrebnom opremom za učinkovitu potragu i spašavanje;

»Služba« (Service) – pojam koji označava dužnosti-funkcije ili učinjene usluge;

»Spasilački koordinacijski centar na kopnu« (Rescue Co-ordination Centre – RCC RH) – Državna uprava za zaštitu i spašavanje (DUZS) rukovodi operativnim snagama i koordinira djelovanje drugih sudionika potrage i spašavanja te skrbi za optimalnu organizaciju službe potrage i spašavanja u slučajevima nesreće zrakoplova u području potrage i spašavanja na kopnu i unutarnjim vodama, a Državni Centar 112 je ustrojstvena jedinica DUZS koja je operativno, kadrovski i materijalno tehnički osposobljena za prihvaćanje poruka uzbunjivanja od izvora uzbunjivanja te za obradu i distribuciju istih, dežurna 24 sata;

Spasilački koordinacijski centar na moru (Maritime Rescue Co-ordination Centre – MRCC RH) – Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru – Rijeka rukovodi operativnim snagama i koordinira djelovanje drugih sudionika potrage i spašavanja na moru te skrbi za optimalnu organizaciju službe potrage i spašavanja u slučajevima nesreće zrakoplova unutar područja nadležnosti na moru, operativno, kadrovski i materijalno tehnički osposobljena za prihvaćanje poruka uzbunjivanja od izvora uzbunjivanja te za obradu i distribuciju istih, dežurna 24 sata;

»Spašavanje« (Rescue) – operacija spašavanja osoba u opasnosti i prva medicinska pomoć pružena od medicinskog i drugog osoblja na mjestu nesreće i premještanje na sigurno mjesto;

»Točka uzbunjivanja« (Alerting Post) – sustav za posredovanje između osobe koja izvještava o opasnosti i Spasilačkog koordinacijskog centra (RCC RH/MRCC RH) ili Područnog centra za potragu i spašavanje (RSC/MRSC);

»Usluga u zračnom prometu (Air Traffic Services – ATS) – opći pojam koji označava pružanje usluga letnih informacija, uzbunjivanja, savjetodavnu uslugu kontrole zračnog prometa, kontrolu zračnog prometa (aerodromsku, prilaznu i područnu kontrolu zračnog prometa);

Usluga kontrole zračnog prometa (Air Traffic Control Service-ATC) – usluga u svrhu sprječavanja sudara zrakoplova u zraku i na manevarskim površinama aerodroma, između zrakoplova i vozila te između zrakoplova i ostalih prepreka na manevarskim površinama aerodroma, usluga u svrhu sigurnog, redovnog i nesmetanog odvijanja zračnog prometa kao i operativna usluga Hrvatske kontrole zračne plovidbe;

»Usluga letnih informacija« (Flight Information Service) – usluga uspostavljena u svrhu pružanja savjeta i informacija potrebnih za sigurno, redovito i učinkovito obavljanje letova od Hrvatske kontrole zračnog prometa;

»Usluga uzbunjivanja« (Alerting Services – ALRS) – usluga uspostavljena u svrhu izvješćivanja nadležnih subjekata o zrakoplovu kojemu je potrebna pomoć potrage i spašavanja te po potrebi pružanja pomoći tim subjektima tijekom potrage i spašavanja zrakoplova;

»Uzbunjivanje o opasnosti« (Distress Alerting) – izvješće o opasnosti prema Spasilačkom koordinacijskom centru (RCC RH/MRCC RH) ili područnom centru za potragu i spašavanje (RSC/MRSC) koji mogu osigurati organiziranu pomoć;

»Zapovjednik zrakoplova« (Pilot-in-Command) – osoba s pravom konačne odluke, odgovoran za upravljanje i opsluživanje zrakoplova tijekom leta i na zemlji;

»Zrakoplov« (Craft) – zrakoplov bilo koje vrste i veličine.

Faze uzbune

Članak 3.

(1) Faze uzbunjivanja (Alert phase) jesu: faza neizvjesnosti (u daljnjem tekstu: INCERFA), faza uzbune (u daljnjem tekstu: ALERFA) i faza opasnosti (u daljnjem tekstu: DETRESFA).

(2) INCERFA se proglašava od strane Hrvatske kontrole zračne plovidbe (HKZP) u slučajevima:

– ako nije primljena nikakva informacija o zrakoplovu u periodu od 30 minuta od vremena kad se zrakoplov trebao javiti, odnosno 30 minuta od neuspjelog pokušaja uspostavljanja radio-komunikacije, ovisno od toga što je ranije postignuto,

– ako zrakoplov nije sletio u periodu od 30 minuta nakon predviđenog vremena dolaska koje je proslijeđeno kontroli zračnog prometa, odnosno predviđenog vremena dolaska, proračunatog od strane kontrole zračnog prometa, ovisno što je kasnije.

(3) ALERFA se proglašava od strane jedinica Hrvatske kontrole zračne plovidbe (HKZP):

– nakon što pokušaji uspostavljanja veza ili dobivanja potrebnih informacija tijekom faze INCERFA nisu dali nikakve rezultate,

– ako je zrakoplovu izdano odobrenje za slijetanje, a nije sletio unutar 5 minuta nakon predviđenog vremena za slijetanje i radio-komunikacija s njim nije uspostavljena,

– ako zrakoplovu prijeti nezakonito ometanje ili je predmet nezakonitog ometanja.

(4) DETRESFA se proglašava od strane Hrvatske kontrole zračne plovidbe (HKZP):

– ako tijekom faze uzbune svi ponovljeni pokušaji uspostavljanja radiokomunikacija nisu uspjeli, a sva daljnja istraživanja i pokušaji da se sazna bilo kakav podatak ukazuju na vjerojatnost da se zrakoplov nalazi u opasnosti,

– ako se zalihe goriva u zrakoplovu smatraju potrošenim ili nedovoljnim za siguran završetak leta,

– ako je primljena informacija o smanjenoj operativnoj sposobnosti zrakoplova u takvoj mjeri da je izvjesno njegovo prinudno slijetanje,

– ako je primljena informacija ili postoji opravdana vjerojatnost da zrakoplov izvodi ili je izveo prinudno slijetanje.

(5) Iznimno od slučajeva iz stavaka 2. i 4. ovog članka, faze uzbunjivanja se neće proglašavati ako se utemeljeno zna da ne postoji opasnost po sigurnost zrakoplova.

(6) U slučajevima iz stavka 3. ovoga članka, ako zrakoplovu prijeti nezakonito ometanje ili je predmetom nezakonitog ometanja, postupa se u skladu s Pravilnikom o mjerama za prisilno slijetanje zrakoplova.

(7) Faze uzbunjivanja ne moraju se proglašavati navedenim redoslijedom.

II. ORGANIZACIJA SUSTAVA POTRAGE I SPAŠAVANJA

Sustav potrage i spašavanja

Članak 4.

(1) Sustav potrage i spašavanja zrakoplova u Republici Hrvatskoj organizira se u cilju učinkovitog primanja informacije o zrakoplovu u opasnosti, njenog potvrđivanja i prenošenja te koordinacije i provođenja svih aktivnosti tijekom potrage i spašavanja.

(2) Sustav potrage i spašavanja iz stavka 1. ovog članka organizira se i provodi na način da bude dostupan 24 sata na dan.

Područje odgovornosti za potragu i spašavanje

Članak 5.

(1) Potraga i spašavanje zrakoplova provodi se na način uređen ovom Uredbom i posebnim propisima kojima se uređuje traganje i spašavanje na moru, na području odgovornosti za potragu i spašavanje Republike Hrvatske (SRR RH), odnosno u području letnih informacija (FIR) Zagreb utvrđenim lateralnim granicama sukladno ICAO doc.7754 (Air Navigation Plan) i Zakonom o zračnom prometu.

(2) Područje iz stavka 1. ovog članka obuhvaća teritorij Republike Hrvatske, a može obuhvaćati teritorij koji je definiran međunarodnim ugovorima koji obavezuju Republiku Hrvatsku.

(3) Područje odgovornosti Spasilačkog koordinacijskog centra na moru (MRCC RH), kada je izvjesno da se zrakoplovna nesreća dogodila na moru, označava morsko područje koje obuhvaća unutarnje morske vode i teritorijalno more Republike Hrvatske te prostor otvorenog mora između teritorijalnog mora i crte utvrđene međudržavnim sporazumima između Republike Hrvatske i susjednih država (SRR RH), kako je prijavljeno Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO).

(4) Akcije mogu biti vođene i u području potrage i spašavanja (SRR) susjednih država, u skladu sa sporazumima između Republike Hrvatske i susjednih država o međusobnoj suradnji u području potrage i spašavanja zrakoplova.

(5) Granice područja iz stavka 2. ovog članka utvrđuje i ICAO-u prijavljuje ministarstvo nadležno za promet.

Komunikacijska i ostala oprema sudionika potrage i spašavanja

Članak 6.

(1) Spasilački koordinacijski centar na kopnu (RCC RH) mora biti opremljen dvosmjernom komunikacijskom opremom koja osigurava sigurnu i brzu vezu sa:

1. Hrvatskom kontrolom zračne plovidbe (HKZP)

2. Spasilačkim koordinacijskim centrom na moru (MRCC RH)

3. Područnim centrom za potragu i spašavanje na kopnu (RSC)

4. Područnim centrom za potragu i spašavanje na moru (MRSC)

5. ostalim sudionicima potrage i spašavanja iz članka 7. ove Uredbe.

(2) Postrojbe potrage i spašavanja moraju biti opremljene uređajima koji će olakšati lociranje zrakoplova te opremom za pružanje odgovarajuće pomoći na mjestu nesreće.

Sudionici potrage i spašavanja zrakoplova

Članak 7.

U sustav pripreme za sudjelovanje u potrazi i spašavanju zrakoplova na državnoj razini uključeni su sljedeći sudionici:

– Državna uprava za zaštitu i spašavanje

– Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

– Ministarstvo unutarnjih poslova

– Ministarstvo obrane

– Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

– Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija

– Agencija za civilno zrakoplovstvo

– Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova

– Vatrogasna zapovjedništva i vatrogasne postrojbe

– Državni hidrometeorološki zavod

– Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost

– Hrvatska kontrola zračne plovidbe

– Hrvatski zavod za hitnu medicinu

– Hrvatski zavod za toksikologiju

– Hrvatska gorska služba spašavanja

– Hrvatski crveni križ

– udruge građana: Hrvatski planinarski savez, Klub za obuku službenih i sportskih pasa »Zagreb«, Hrvatska udruga za obuku potražnih pasa, Hrvatski ronilački savez, Hrvatski zrakoplovni savez, Hrvatski lovački savez i druge udruge.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Članak 8.

(1) Državna uprava za zaštitu i spašavanje u potrazi i spašavanju zrakoplova u Republici Hrvatskoj nadležna je za vođenje i koordinaciju aktivnosti potrage i spašavanja zrakoplova na kopnu i unutarnjim vodama, za prihvaćanje poruka uzbunjivanja od izvora uzbunjivanja te za obradu i distribuciju istih Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka) kod potrage i spašavanja zrakoplova na moru. Osim navedenog, u suradnji sa drugim nadležnim službama u Republici Hrvatskoj, kod potrage i spašavanja zrakoplova obavlja i slijedeće aktivnosti:

– izradu prijedloga i praćenje realizacije odredbi sporazuma o suradnji između službi potrage i spašavanja Republike Hrvatske i službi potrage i spašavanja susjednih i drugih država u suradnji s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture,

– planiranje, organizaciju i rad sustava potrage i spašavanja zrakoplova u Republici Hrvatskoj i za obavješćivanje svih subjekata uključenih u službu potrage i spašavanja zrakoplova u Republici Hrvatskoj o značajnim promjenama u sustavu u suradnji s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture,

– iniciranje odluka o općoj organizaciji i politici u području potrage i spašavanja zrakoplova s ciljem zapošljavanja potrebnih kadrova za optimalno funkcioniranje potrage i spašavanja zrakoplova,

– organizaciju obuke i vježbi potrage i spašavanja zrakoplova na državnoj i međunarodnoj razini, osim obuke i vježbi Oružanih snaga Republike Hrvatske, a u suradnji s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture,

– izradu i analizu izvješća o provedenim potragama i spašavanjima zrakoplova,

– izradu svih relevantnih elaborata, sporazuma i procedura.

(2) Planom zaštite i spašavanja za područje Republike Hrvatske razradit će se sustav potrage i spašavanja u slučaju zrakoplovnih nesreća na kopnu i unutarnjim vodama, sa posebnim detaljima za slučaj pada malih i velikih zrakoplova, te organizacijom, snagama, resursima i postupanjima u akcijama potrage i spašavanja za zrakoplovom na kopnu i unutarnjim vodama.

Spasilački koordinacijski centri (RCC RH i MRCC RH) i područni centri za potragu i spašavanje (RSC i MRSC)

Članak 9.

(1) Spasilački koordinacijski centar (RCC RH) u slučaju nesreće zrakoplova na kopnu i unutarnjim vodama u Republici Hrvatskoj je Državna uprava za zaštitu i spašavanje sa svojim ustrojstvenim jedinicama.

(2) Spasilački koordinacijski centar (MRCC RH) u slučaju nesreće zrakoplova na moru u Republici Hrvatskoj je Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru – Rijeka.

(3) U vođenju i koordiniranju potrage i spašavanja zrakoplova oba Spasilačka koordinacijska centra u Republici Hrvatskoj (RCC RH i MRCC RH) neovisno i samostalno koordiniraju operacijama potrage i spašavanja na svojem području nadležnosti, a u svrhu učinkovitog i uspješnog vođenja operacija potrage i spašavanja zrakoplova.

(4) Ukoliko Spasilački koordinacijski centar (RCC RH ili MRCC RH) zaprimi informaciju o zrakoplovnoj nesreći koja se dogodila na prostoru nadležnosti drugoga, odmah će tu istu informaciju proslijediti nadležnom Spasilačkom koordinacijskom centru (RCC RH ili MRCC RH).

(5) Ukoliko nije moguće utvrditi mjesto nesreće, te s time vezanu nadležnost, traje proces određivanja nadležnog Spasilačkog koordinacijskog centra (RCC RH ili MRCC RH) koji ne odgađa pokretanje akcije potrage i spašavanja.

(6) Ukoliko oba Spasilačka koordinacijska centra (RCC RH i MRCC RH) zaprime istu poruku uzbunjivanja o zrakoplovu u opasnosti, žurno se zajednički koordiniraju i međusobno savjetuju o akcijama koje su poduzete ili će se poduzeti po zaprimljenoj uzbuni. Međusobna komunikacija između Spasilačkih koordinacijskih centara (RCC RH i MRCC RH) ostvaruje se bilo kojim prikladnim sredstvom komunikacije uključujući Inmarsat FleetNET, Inmarsat C i AFTN sustav.

(7) Ukoliko po procjeni nadležnih Koordinatora aktivnosti potrage i spašavanja na kopnu i moru (SMC) postoji potreba, oba Spasilačka koordinacijska centra (RCC RH i MRCC RH) vrše razmjenu svih informacija i usko surađuju u koordinaciji potrage i spašavanja zrakoplova u Republici Hrvatskoj.

(8) U svakom trenutku pojedini Spasilački koordinacijski centar (RCC RH ili MRCC RH) može zatražiti od drugoga da preuzme ulogu Koordinatora aktivnosti potrage i spašavanja (SMC) ukoliko će ta promjena doprinijeti većoj učinkovitosti akcije potrage i spašavanja zrakoplova.

(9) Područni centar za potragu i spašavanje na kopnu (RSC) u slučaju nesreće zrakoplova na kopnu i unutarnjim vodama su područni uredi za zaštitu i spašavanje sa svojim ustrojstvenim jedinicama.

(10) Područni centar za potragu i spašavanje na moru (MRSC) u slučaju nesreće zrakoplova na moru su pod-središnjice traganja i spašavanja na moru sa svojim ustrojstvenim jedinicama.

(11) Osnovna uloga Spasilačkog koordinacijskog centra (RCC RH/MRCC RH) i područnih centara za potragu i spašavanje na kopnu i moru (RSC/MRSC) je da u slučaju nesreće zrakoplova primaju i procjenjuju informacije, donose i provode odluke o pokretanju potrage i spašavanja te vode i koordiniraju potrage i spašavanja u djelokrugu svoje nadležnosti.

(12) Zadatke i poslove vođenja i koordiniranja potrage i spašavanja, Spasilački koordinacijski centar (RCC RH/MRCC RH) i područni centri za potragu i spašavanje na kopnu i moru (RSC/MRSC) ostvaruju:

(a) provedbom procedura za izvođenje potrage i spašavanja definiranih standardnim operativnim postupkom,

(b) osiguranjem i međusobnom distribucijom ostalih raspoloživih informacija od Hrvatske kontrole zračne plovidbe (HKZP) bitnih za izvođenja potrage i spašavanja zrakoplova, kao i informacija iz ostalih izvora uzbunjivanja, u najkraćem roku,

(c) ažuriranjem podataka iz operativnih procedura Spasilačkog koordinacijskog centra (RCC RH/MRCC RH) o izvođenju potrage i spašavanja zrakoplova, te o promjenama operativne prirode i onih čije bi kašnjenje u objavljivanju moglo onemogućiti efikasan rad, te međusobnim izvješćivanjem tijela, institucija i organizacija koje su uključene u potragu i spašavanje o promjenama.

(13) Spasilački koordinacijski centar na kopnu (RCC RH), putem Državnog centra 112, sukladno fazama uzbunjivanja, poduzima sljedeće mjere u slučaju potrage i spašavanja zrakoplova na kopnu i unutarnjim vodama:

(a) INCERFA

– upućuje pitanja svim aerodromima,

– prikuplja, provjerava i procjenjuje sve informacije koje su primljene iz raznih izvora koji nisu zrakoplovni,

– preko Hrvatske kontrole zračne plovidbe (HKZP) osigurava prosljeđivanje upozorenja svim zrakoplovima u zraku (da bi se otkrio bilo kakav signal za uzbunu ili poziv).

(b) ALERFA

– traži sve komplementarne informacije koje su neophodne za potragu i spašavanje zrakoplova,

– Državni centar 112, preko Zapovjedno-operativnog središta Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, odnosno OKC policije, MUP, alarmira helikopterske snage u fazi pred-uzbune za pojačavanje spremnosti,

– obavještava Koordinatora aktivnosti potrage i spašavanja na kopnu (SMC) o svim novim informacijama.

(c) DETRESFA

– nastavlja s prikupljanjem informacija o nesreći zrakoplova i s aktivnostima koje su poduzete tijekom prethodne faze, inicira akciju odgovarajućih helikopterskih i zemaljskih spasilačkih jedinica,

– definira optimalna područja na kopnu i unutarnjim vodama koja će biti pretražena,

– prikuplja podatke o vremenskim uvjetima na ruti leta, kao i podatke o vremenskim uvjetima koji su relevantni za potražne helikoptere u akciji potrage i spašavanja zrakoplova te za spasilačke postrojbe,

– obavještava Spasilački koordinacijski centar na kopnu (RCC) susjednih država ili nadležna tijela za poslove potrage i spašavanja, čija pomoć bi se mogla tražiti ili koji mogu biti zainteresirani za sudjelovanje u potrazi i spašavanju zrakoplova,

– obavještava Hrvatsku kontrolu zračne plovidbe (HKZP), kada je informacija o zrakoplovu u opasnosti primljena iz drugog izvora,

– od raspoloživih informacija sastavlja operativni plan vođenja potrage i spašavanja na kopnu i unutarnjim vodama.

(14) Spasilački koordinacijski centar na kopnu (RCC RH), u slučaju zrakoplovne nesreće na moru ili sumnje na istu, kao i u slučaju zajedničkog djelovanja, izvještava Spasilački koordinacijski centar na moru (MRCC RH) putem Državnog centra 112 o svim relevantnim informacijama, za svaku pojedinu fazu uzbunjivanja.

Usklađeno djelovanje Spasilačkih koordinacijskih centara (RCC RH I MRCC RH) kada je pozicija zrakoplova u opasnosti poznata

Članak 10.

(1) Kada postoji vjerojatnost da je i drugi Spasilački koordinacijski centar (RCC RH ili MRCC RH) također zaprimio poruke uzbunjivanja, Spasilački koordinacijski centar (RCC RH ili MRCC RH) koji zaprima uzbunu treba preuzeti punu odgovornost sve dok se ne uspostavi koordinacija sa drugim Spasilačkim koordinacijskim centrom i dok najprikladniji Spasilački koordinacijski centar (RCCILI-ILI MRCC RH) ne preuzme odgovornost. Isto vrijedi i u odnosu na susjedne i druge Spasilačke koordinacijske centre (RCC i MRCC).

(2) Kada je pozicija zrakoplova u nesreći poznata, odgovornost za pokretanje akcije potrage i spašavanja bit će na onom Spasilačkom koordinacijskom centru (RCC RH ili MRCC RH) na čijem području odgovornosti je zrakoplov lociran.

(3) Kada nadležni Spasilački koordinacijski centar (RCC RH ili MRCC RH) primijeti da zrakoplov u opasnosti nastavlja svoj let i da bi uskoro mogao napustiti područje nadležnosti za koje je odgovoran, treba poduzeti sljedeće akcije:

– Uzbuniti Spasilačke koordinacijske centre (RCC RH ili MRCC RH ili druge) povezane s planiranom ili namjeravanom rutom leta zrakoplova u opasnosti, i proslijediti im sve informacije.

– Nastaviti koordinirati akciju potrage i spašavanja zrakoplova sve dok od susjednog Spasilačkog koordinacijskog centra (RCC RH ili MRCC RH ili drugog) nije dojavljeno da je zrakoplov u opasnosti ušao u njegovo područje nadležnosti i da on preuzima odgovornost. Prilikom prenošenja akcije potrage i spašavanja na drugi Spasilački koordinacijski centar, taj prijenos treba biti dokumentiran u dnevniku potrage i spašavanja.

– Ostati spreman pružiti pomoć sve dok nije informiran da to više nije potrebno.

(4) Kada Spasilački koordinacijski centar (RCC RH ili MRCC RH) primi informaciju o zrakoplovnoj nesreći izvan svog područja nadležnosti, treba odmah obavijestiti drugi Spasilački koordinacijski centar (RCC RH ili MRCC RH) i treba poduzeti sve nužne radnje za koordiniranjem odgovora na uzbunu sve dok drugi Spasilački koordinacijski centar (RCC RH ili MRCC RH) ne preuzme odgovornost. Isto vrijedi i u odnosu na susjedne i druge Spasilačke koordinacijske centre (RCC i MRCC). Prilikom prenošenja koordinacije potrage i spašavanja zrakoplova na drugi Spasilački koordinacijski centar, taj prijenos treba biti dokumentiran u dnevniku potrage i spašavanja.

(5) Procedure za prijenos odgovornosti Koordinatora aktivnosti potrage i spašavanja na kopnu ili moru (SMC) na drugi Spasilački koordinacijski centar (RCC RH ili MRCC RH) trebaju uključiti:

– osobni dogovor između SMC-ova obaju Spasilačkih koordinacijskih centara (RCC RH i MRCC RH);

– inicijalni Spasilački koordinacijski centar (RCC RH ili MRCC RH) može pozvati drugi da preuzme odgovornost, ili drugi Spasilački koordinacijski centar (RCC RH ili MRCC RH) može ponuditi preuzimanje odgovornosti;

– odgovornost zadržanu od strane inicijalnog Spasilačkog koordinacijskog centra (RCC RH ili MRCC RH) sve dok drugi Spasilački koordinacijski centar (RCC RH ili MRCC RH) formalno ne prihvati odgovornost;

– potpune detalje o poduzetoj akciji primopredanoj između Spasilačkih koordinacijskih centara (RCC RH i MRCC RH);

– prijenos SMC-ove odgovornosti zabilježen od strane oba SMC-a u dnevniku Spasilačkog koordinacijskog centra (RCC RH i MRCC RH) i sve uključene jedinice potrage i spašavanja obaviještene o tom prijenosu odgovornosti.

(6) Procedure iz točke 5. ovog članka isto uključuju i u slučaju prijenosa odgovornosti sa hrvatskih na susjedne i druge Spasilačke koordinacijske centre (RCC i MRCC).

Usklađeno djelovanje Spasilačkih koordinacijskih centara (RCC RH I MRCC RH) kada je pozicija zrakoplova u opasnosti nepoznata

Članak 11.

(1) Kada je pozicija zrakoplova u opasnosti nepoznata, Spasilački koordinacijski centar (RCC RH ili MRCC RH) koji nema obavijesti ili saznanja da drugi Spasilački koordinacijski centar (RCC RH ili MRCC RH) poduzima odgovarajuće akcije, treba preuzeti odgovornost za akciju potrage i spašavanja zrakoplova i savjetovati se s drugim Spasilačkim koordinacijskim centrom (RCC RH ili MRCC RH) na ruti predmetnog zrakoplova o tome tko će preuzeti primarnu odgovornost i odrediti Koordinatora aktivnosti potrage i spašavanja na kopnu ili moru (SMC). Isto vrijedi i u odnosu na susjedne i druge Spasilačke koordinacijske centre (RCC i MRCC).

(2) Osim ako nije drugačije dogovoreno između Spasilačkih koordinacijskih centara (RCC RH i MRCC RH), Spasilački koordinacijski centar (RCC RH ili MRCC RH) koji će preuzeti odgovornost za potragu i spašavanje zrakoplova u opasnosti kojemu je pozicija nepoznata, treba biti određen kako slijedi:

– Ako posljednja javljena pozicija zrakoplova u opasnosti pada unutar određenog područja potrage i spašavanja (SRR), Spasilački koordinacijski centar (RCC RH ili MRCC RH) nadležan za to područje treba preuzeti odgovornost za koordinacijom odgovora na zaprimljenu uzbunu.

– Ako posljednja javljena pozicija pada na liniju razgraničenja dvaju susjednih područja potrage i spašavanja (SRR), Spasilački koordinacijski centar (RCC RH ili MRCC RH) nadležan u području prema kojem je zrakoplov u opasnosti letio treba preuzeti koordinacijske odgovornosti.

– Ako zrakoplov u opasnosti nije bio opremljen s prikladnom dvosmjernom radiokomunikacijskom vezom ili nije pod obvezom da održava radiokomunikaciju, Spasilački koordinacijski centar (RCC RH ili MRCC RH) nadležan za područje potrage i spašavanja (SRR) unutar kojeg se nalazi namjeravano odredište zrakoplova u opasnosti treba preuzeti koordinacijske odgovornosti.

– Na temelju pozicije zrakoplova određene od strane Cospas-Sarsat sustava.

(3) Način određivanja odgovornog Spasilačkog koordinacijskog centra (RCC ili MRCC) iz točke 2. ovog članka vrijedi i u odnosu na susjedne ili druge Spasilačke koordinacijske centre (RCC i MRCC).

Državni centar 112

Članak 12.

(1) Državni centar 112, Državne uprave za zaštitu i spašavanje je operativno-komunikacijsko tijelo Spasilačkog koordinacijskog centra na kopnu (RCC RH) i područnih centara za potragu i spašavanje na kopnu (RSC) sa 24 satnim dežurstvom, opremljen kadrovski i materijalno-tehnički koje obavlja komunikacijske zadaće prijema, obrade, evidencije, alarmiranja, praćenja i izvješćivanja u slučaju nesreće zrakoplova na kopnu i unutarnjim vodama.

(2) Državni centar 112, Državne uprave za zaštitu i spašavanje je operativnokomunikacijsko tijelo Spasilačkog koordinacijskog centra na moru (MRCC RH), sa 24 satnim dežurstvom, opremljen kadrovski i materijalno-tehnički koje obavlja komunikacijske zadaće prijema i alarmiranja u slučaju nesreće zrakoplova na moru.

Snage za helikopterski prijevoz

Članak 13.

(1) Osnovni zadatak snaga za helikopterski prijevoz je pronalaženje mjesta nesreće, lociranje tog mjesta i spašavanje unesrećenih, kada je to tehnički moguće.

(2) Snage za helikopterski prijevoz mogu obuhvatiti sve raspoložive helikopterske snage.

(3) Ministarstvo obrane i Ministarstvo unutarnjih poslova odgovorni su za obuku, održavanje, spremnost i odgovarajuću opremljenost vlastitih helikoptera i posada. Posade će poštovati instrukcije koje izdaje Koordinator aktivnosti potrage i spašavanja na kopnu ili moru (SMC) preko OKC policije MUP u skladu s međunarodnim standardima i preporučenim praksama potrage i spašavanja i u skladu sa trenutnom situacijom (vremenski uvjeti, teren, sigurnost letenja).

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru – MRCC – Rijeka

Članak 14.

Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru – MRCC Rijeka u slučaju prisilnog slijetanja ili pada zrakoplova u more u svojstvu Spasilačkog koordinacijskog centra na moru (MRCC RH) koordinira i rukovodi potragu i spašavanje na području svoje nadležnosti na moru u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje traganje i spašavanje na moru i ovom Uredbom.

Agencija za civilno zrakoplovstvo

Članak 15.

Agencija za civilno zrakoplovstvo provodi inspekcijski nadzor pružatelja usluga u zračnom prometu prema standardima potrage i spašavanja.

Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova

Članak 16.

Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova:

(a) organizira i provodi istrage nesreća,

(b) sudjeluje u pripremi i provedbi obuke i vježbi sudionika potrage i spašavanja zrakoplova.

Ministarstvo obrane

Članak 17.

Ministarstvo obrane će na temelju zahtjeva Spasilačkog koordinacijskog centra na kopnu (RCC RH), odnosno Koordinatora aktivnosti potrage i spašavanja na kopnu (SMC) pružiti svu raspoloživu pomoć osiguranjem i angažiranjem potrebnih ljudskih potencijala i materijalno-tehničkih sredstava za potrebe potrage i sudjelovanja u pružanju pomoći unesrećenim na mjestu nesreće na kopnu prema vlastitom planu djelovanja koji treba biti usklađen s Planom zaštite i spašavanja Republike Hrvatske u roku od 12 mjeseci od dana njegova donošenja.

Ministarstvo unutarnjih poslova

Članak 18.

(1) Na temelju izraženog zahtjeva Spasilačkog koordinacijskog centra na kopnu (RCC RH) odnosno Koordinatora aktivnosti potrage i spašavanja na kopnu (SMC), prema OKC policije, MUP, policijske snage tijekom izvođenja operacija potrage i spašavanja pružaju svu neophodnu pomoć kroz angažiranje potrebnih ljudskih potencijala i materijalno-tehničkih sredstava za potrebe potrage te sudjelovanja u pružanju pomoći unesrećenim na mjestu nesreće na kopnu, osiguranja mjesta događaja (šireg lokaliteta mjesta nesreće od pristupa neovlaštenih osoba i zaštite ostataka zrakoplova), reguliranje prometa u cilju bržeg pristupa vozila za spašavanje, aktiviranje policijskih snaga i ostalih policijskih aktivnosti u provedbi operacija potrage i spašavanja na kopnu po vlastitom planu djelovanja koji treba biti usklađen sa Planom zaštite i spašavanja za područje Republike Hrvatske u roku od 12 mjeseci od dana njegovog donošenja.

(2) U skladu sa sporazumima o suradnji između službi potrage i spašavanja Republike Hrvatske i službi potrage i spašavanja susjednih i drugih država, omogućiti prelazak državne granice svim timovima i jedinicama iz susjednih i drugih država u Republiku Hrvatsku i obrnuto, u slučaju da se zatraži pomoć iz Spasilačkog koordinacijskog centra (RCC RH), odnosno nadležnog centra iz susjednih i drugih država.

Vatrogasna zapovjedništva i postrojbe

Članak 19.

Glavni vatrogasni zapovjednik angažira i izravno zapovijeda Državnim intervencijskim postrojbama te izdaje naloge Županijskom vatrogasnom zapovjedniku, koji angažira ljudske potencijale i materijalno-tehnička sredstva javnih vatrogasnih postrojbi i postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava u nadležnosti, osigurava informacije za Spasilački koordinacijski centar na kopnu (RCC RH), Koordinatora aktivnosti potrage i spašavanja na kopnu (SMC) i Koordinatora na mjestu događaja na kopnu (OSC) o tijeku izvođenja potrage i spašavanja na kopnu i unutarnjim vodama, provodi obuku svojih pripadnika za sudjelovanje u potrazi i spašavanju zrakoplova po vlastitom planu djelovanja koji treba biti usklađen s Planom zaštite i spašavanja za područje Republike Hrvatske u roku od 12 mjeseci od dana njegovog donošenja.

Hrvatska gorska služba spašavanja

Članak 20.

Hrvatska gorska služba spašavanja angažira ljudske potencijale i materijalno-tehnička sredstva u potrazi i spašavanju zrakoplova, osigurava informacije za Spasilački koordinacijski centar na kopnu (RCC RH) i Koordinatora aktivnosti potrage i spašavanja na kopnu (SMC) o tijeku izvođenja potrage i spašavanja, provodi obuku svojih pripadnika za sudjelovanje u potrazi i spašavanju zrakoplova po vlastitom planu djelovanja koji treba biti usklađen s Planom zaštite i spašavanja Republike Hrvatske u roku od 12 mjeseci od dana njegovog donošenja.

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

Članak 21.

Zdravstvene ustanove pružaju pomoć u potrazi i spašavanju i transportu kroz angažiranje svojih ljudskih potencijala i medicinske opreme za pružanje hitne medicinske pomoći i hospitaliziranje povrijeđenih u nesrećama zrakoplova po planu djelovanja zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj, a koji treba biti usklađen s Planom zaštite i spašavanja Republike Hrvatske u roku od 12 mjeseci od dana njegovog donošenja.

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija

Članak 22.

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija obavještava diplomatske misije odnosno konzularne urede država akreditiranih u Republici Hrvatskoj o zrakoplovnoj nesreći, obavještava o tijeku potrage i spašavanja, daje podatke o njihovim državljanima, sudionicima zrakoplovne nesreće te pribavlja diplomatska odobrenja za prelete odnosno slijetanja zrakoplova za zračne snage koje sudjeluju u potrazi i spašavanju na području drugih država.

Hrvatski crveni križ

Članak 23.

Hrvatski crveni križ sudjeluje u potragama i spašavanju te prikupljanju informacija o stradalima i preživjelima, osigurava i pruža psihosocijalnu pomoć i sudjeluje u zbrinjavanju ugroženih opremom za smještaj i prehranu zbrinutih te registrira sudionike nesreće.

Hrvatski centar za razminiranje

Članak 24.

(1) Hrvatski centar za razminiranje osigurava ažuriranje informacija za Spasilački koordinacijski centar na kopnu (RCC RH) i Koordinatora aktivnosti potrage i spašavanja na kopnu (SMC) u svezi rizika od mina na mjestu nesreće zrakoplova.

(2) Hrvatski centar za razminiranje, u skladu s potpisanim sporazumima, a na svaki zahtjev Spasilačkog koordinacijskog centra na kopnu (RCC RH) osigurava informacije nužne za sigurnost sudionika potrage i spašavanja zrakoplova.

(3) Hrvatski centar za razminiranje na zahtjev Spasilačkog koordinacijskog centra na kopnu (RCC RH) angažira subjekte ovlaštene za uklanjanje mina na minski sumnjivom području potrage i spašavanja na kopnu (SRR).

Postrojbe potrage i spašavanja (SRU)

Članak 25.

(1) Spasilački koordinacijski centar na kopnu (RCC RH) angažira obučeno osoblje za potragu i spašavanje na kopnu i unutarnjim vodama (SRU) iz redova svih sudionika za potragu i spašavanje navedenih u članku 7. ove Uredbe, u skladu s ukazanom potrebom i mogućnostima sudionika i njihovim planovima djelovanja, koji trebaju biti usklađeni s Planom zaštite i spašavanja Republike Hrvatske.

(2) Zemaljske spasilačke postrojbe i timovi na županijskoj razini za potrebe potrage i spašavanja zrakoplova na kopnu i unutarnjim vodama, angažiraju se na zahtjev Koordinatora aktivnosti potrage i spašavanja na kopnu (SMC), odnosno Koordinatora akcije na mjestu događaja na kopnu (OSC).

(3) Spasilački koordinacijski centar na moru (MRCC RH) angažira obučeno osoblje i jedinice za potragu i spašavanje zrakoplova na moru u skladu sa posebnim propisima koji se odnose na traganje i spašavanje na moru.

(4) U slučaju zajedničkog djelovanja Spasilački koordinacijski centri (RCC RH i MRCC RH) usko surađuju, međusobno se savjetuju i zajednički koordiniraju angažiranim postrojbama potrage i spašavanja (SRU).

III. NAČIN USKLAĐIVANJA DJELOVANJA SUDIONIKA U POTRAZI I SPAŠAVANJU ZRAKOPLOVA

Članak 26.

Način usklađivanja djelovanja sudionika u potrazi i spašavanju zrakoplova na kopnu i unutarnjim vodama uređuje se standardnim operativnim postupcima.

IV. SUSTAV UZBUNJIVANJA

Izvori uzbunjivanja

Članak 27.

(1) Hrvatska kontrola zračne plovidbe (HKZP) primarno je mjesto prikupljanja svih potrebnih informacija o zrakoplovu u nesreći. Nakon proglašavanja jedne od faza uzbune, Hrvatska kontrola zračne plovidbe (HKZP) je obavezna dojaviti Spasilačkom koordinacijskom centru na kopnu (RCC RH) i inicirati postupak potrage i spašavanja.

(2) Uzbunjivanje se vrši za sve zrakoplove koji podliježu kontroli zračnog prometa, ostale zrakoplove za koje je predan plan leta ili su na drugi način poznati Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe (HKZP) i za zrakoplove kojima prijeti ili su predmet nezakonitog ometanja.

(3) Ostali izvori obavješćivanja Spasilačkog koordinacijskog centra na kopnu (RCC RH) o zrakoplovu u opasnosti jesu:

– zrakoplovi u letu,

– zračni prijevoznici, aero-klubovi, članovi obitelji putnika u avionu,

– službe (policija, hitna medicinska pomoć, vatrogasci) i drugi izvori koji su obaviješteni o zrakoplovnoj nesreći i svjedoci putem broja 112,

– Spasilački koordinacijski centar na moru (MRCC RH).

(4) Spasilački koordinacijski centar na kopnu (RCC RH) odmah po zaprimanju informacije iz stavka 1. ovog članka pokreće postupak potrage i spašavanja zrakoplova na kopnu i unutarnjim vodama, odnosno alarmira Spasilački koordinacijski centar na moru (MRCC RH) u slučaju nesreće zrakoplova na moru i područni centar za potragu i spašavanje na kopnu (RSC).

Obveze Hrvatske kontrole zračne plovidbe (HKZP) u postupku uzbunjivanja

Članak 28.

(1) Hrvatska kontrola zračne plovidbe (HKZP) obavlja poslove uzbunjivanja i brzog i sigurnog prijenosa informacija prema Spasilačkom koordinacijskom centru na kopnu (RCC RH) u svim situacijama.

(2) Prijenos informacija se sastoji od:

(a) alarmiranja Spasilačkog koordinacijskog centra na kopnu (RCC RH) u slučaju nesreće zrakoplova,

(b) pružanja optimalne podrške Spasilačkom koordinacijskom centru na kopnu (RCC RH) kako bi se pripremile potraga i spašavanje pod najboljim mogućim uvjetima,

(c) i drugih poslova potrebnih za uspješno izvršenje aktivnosti potrage i spašavanja.

(3) Hrvatska kontrola zračne plovidbe (HKZP), u skladu sa zaključenim ugovorima između Republike Hrvatske i drugih država kojima je delegirana odgovornost za pružanje usluga u zračnom prometu, dobiva i daje u najkraćem roku neophodne informacije za uspješno izvođenje potrage i spašavanja.

(4) U slučaju zrakoplovne nesreće na moru, Spasilački koordinacijski centar na moru (MRCC RH) može zahtijevati od Hrvatske kontrole zračne plovidbe (HKZP) direktnu podršku u svrhu ostvarenja optimalne učinkovitosti akcije potrage i spašavanja zrakoplova na moru.

(5) Spasilački koordinacijski centar na kopnu (RCC RH) putem Državnog centra 112 obavlja poslove uzbunjivanja i brzog i sigurnog prijenosa informacija prema Spasilačkom koordinacijskom centru na moru (MRCC RH) u svim situacijama, u slučaju nesreće zrakoplova na moru.

Nadležnost za proglašenje uzbune i pokretanje potrage i spašavanja

Članak 29.

(1) Hrvatska kontrola zračne plovidbe (HKZP) proglašava INCERFA fazu, ALERFA fazu, DESTRESFA fazu te informacije prosljeđuje Spasilačkom koordinacijskom centru na kopnu (RCC RH) koji objedinjuje sve informacije i koordinira potragom i spašavanjem zrakoplova na kopnu i unutarnjim vodama te osigurava brz i siguran prijenos informacija prema Spasilačkom koordinacijskom centru na moru (MRCC RH) radi koordinacije akcija u slučaju nesreće zrakoplova na moru, i prema područnim centrima za potragu i spašavanje na kopnu (RSC).

(2) Hrvatska kontrola zračne plovidbe (HKZP) će o svakoj informaciji o izvanrednom zrakoplovnom događaju koju dobije izravno, odmah obavijestiti Spasilački koordinacijski centar na kopnu (RCC RH) koji će u slučaju zrakoplovne nesreće na moru iste proslijediti Spasilačkom koordinacijskom centru na moru (MRCC RH) na nadležno postupanje.

Obveze drugih izvora u postupku uzbunjivanja

Članak 30.

Ostali izvori, odmah po saznanju o mogućem zrakoplovu u opasnosti, dostavljaju informacije Spasilačkom koordinacijskom centru na kopnu (RCC RH) i Koordinatoru aktivnosti potrage i spašavanja na kopnu (SMC) koji će u slučaju moguće zrakoplovne nesreće na moru iste informacije proslijediti Spasilačkom koordinacijskom centru na moru (MRCC RH) odnosno Koordinatoru aktivnosti potrage i spašavanja na moru (SMC).

Sadržaj izvješća Hrvatske kontrole zračne plovidbe (HKZP) o zrakoplovu u opasnosti

Članak 31.

(1) Izvješće Hrvatske kontrole zračne plovidbe (HKZP) prema Spasilačkom koordinacijskom centru na kopnu (RCC RH), preko Državnog centra 112, obvezno sadržava sljedeće podatke navedenim redoslijedom:

(a) oznaku faze uzbunjivanja (INCERFA, ALERFA ili DETRESFA),

(b) naziv organizacijske jedinice koja dostavlja podatke,

(c) opis nesreće,

(d) značajne informacije iz plana leta (pozivni znak, tip zrakoplova, vrijeme polijetanja, predviđeno vrijeme slijetanja, ruta, stvarna brzina, trajanje leta, alternativni aerodromi, broj osoba u zrakoplovu, oprema za spašavanje, radio oprema),

(e) naziv organizacijske jedinice koja je imala zadnji kontakt sa zrakoplovom, vrijeme i radiofrekvenciju,

(f) zadnje izvješće o poziciji i način na koji je pozicija utvrđena,

(g) boju i razlikovne osobine zrakoplova,

(h) mjere koje je već poduzela organizacijska jedinica koja dostavlja podatke,

(i) ostale svrhovite podatke, posebno informacije o vrstama opreme za lociranje pozicije u slučaju opasnosti i opreme za spašavanje u zrakoplovu.

(2) Pored podataka iz stavka 1. ovog članka, neodložno se dostavljaju informacije koje mogu utjecati na izvođenje potrage i spašavanja zrakoplova, kao i informacije o razvoju situacije kroz redoslijedom objavljene faze uzbunjivanja.

(3) Aerodromska kontrola zračnog prometa mora prvo obavijestiti one nadležne aerodromske službe koje mogu neodložno pružiti potrebnu pomoć i poduzeti sve potrebne mjere za njihovo uzbunjivanje, a nakon toga obavijestiti Spasilački koordinacijski centar na kopnu (RCC RH).

(4) Izvješće i informacije iz stavaka 1. i 2. ovog članka, u slučaju nesreće zrakoplova na moru, Spasilački koordinacijski centar na kopnu (RCC RH), preko Državnog centra 112, prosljeđuje Spasilačkom koordinacijskom centru na moru (MRCC RH).

V. OPERATIVNE MJERE POTRAGE I SPAŠAVANJA

Operativne mjere Spasilačkog koordinacijskog centra na kopnu (RCC RH)

Članak 32.

(1) Spasilački koordinacijski centar na kopnu (RCC RH) će svaku dobivenu informaciju o mogućem zrakoplovu u opasnosti smatrati vjerodostojnom sve dok se ne ustanovi drugačije.

(2) Kada zaprimi informaciju o mogućem zrakoplovu u opasnosti iz drugih izvora, osim od Hrvatske kontrole zračne plovidbe (HKZP), sukladno izvoru dobivanja informacija, Spasilački koordinacijski centar na kopnu (RCC RH) provjerit će informaciju s Hrvatskom kontrolom zračne plovidbe.

(3) Spasilački koordinacijski centar na kopnu (RCC RH) nakon početnog obavješćivanja kontinuirano će prosljeđivati sve informacije u svezi nesreće zrakoplova na kopnu i unutarnjim vodama Koordinatoru aktivnosti potrage i spašavanja na kopnu (SMC) prema područnim centrima za potragu i spašavanje na kopnu (RSC), odnosno prema Spasilačkom koordinacijskom centru na moru (MRCC RH) u slučaju zrakoplovne nesreće na moru i Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Postupci RCC RH pri pokretanju aktivnosti potrage
i spašavanja

Članak 33.

Nakon dobivanja informacije o zrakoplovu u opasnosti na kopnu i unutarnjim vodama, Spasilački koordinacijski centar na kopnu (RCC RH) prikuplja i procjenjuje sve podatke o nesreći zrakoplova, analizira vremenske uvjete i poduzima sljedeće radnje:

(a) započinje vođenje dokumentacije,

(b) priprema materijale – zemljovide za unos podataka,

(c) provjerava status i inicira stanje pred-uzbune spasilačkim helikopterskim snagama,

(d) prima i provjerava informacije o porijeklu uzbune i vrsti događaja,

(e) procjenjuje sve informacije u cilju informiranja Koordinatora aktivnosti potrage i spašavanja na kopnu (SMC), a zbog definiranja veličine i obima moguće potrage i spašavanja i razvijanja situacije i rizika za ugroženi zrakoplov i osobe,

(f) donosi odluku o pokretanju stvarne potrage i spašavanja zrakoplova na kopnu i unutarnjim vodama nakon proglašenja DETRESFA ili prekidu aktivnosti u slučaju lažne uzbune,

(g) po objavljivanju faze opasnosti, koordinirajući potrage i spašavanja zrakoplova na kopnu i unutarnjim vodama, Spasilački koordinacijski centar na kopnu (RCC RH) će informirati sve Područne koordinacijske centre na kopnu (RSC) ili nadležna tijela koja bi mogla biti uključena u akciju, o svim okolnostima opasnosti i naknadnom razvoju događaja,

(h) Spasilački koordinacijski centar na kopnu (RCC RH) u suradnji s drugim sudionicima organizira informacijski centar koji:

– prosljeđuje informacije o posljedicama zrakoplovne nesreće,

– daje naputke za preživjele na mjestu nesreće,

– organizira i koordinira obradu podataka o mrtvima i ranjenima,

– organizira i koordinira pružanje psihološke i duhovne pomoći, opskrbu i zbrinjavanje preživjelih,

– uspostavlja pružanje usluge prevođenja,

– za strane državljane pruža pomoć za uspostavu veza sa njihovim veleposlanstvima,

(i) obavlja i druge poslove za uspješno izvršenje potrebnih aktivnosti potrage i spašavanja zrakoplova na kopnu i unutarnjim vodama

(j) u slučaju potrebe za zajedničkim djelovanjem, savjetuje se i razmjenjuje sve informacije o zrakoplovu u opasnosti sa Spasilačkim koordinacijskim centrom na moru (MRCC RH).

Koordinator aktivnosti potrage i spašavanja na kopnu (SMC)

Članak 34.

Koordinator aktivnosti potrage i spašavanja na kopnu (SMC) je odgovoran za:

– određivanje područja potrage i spašavanja na kopnu (SRR) i metode potrage i spašavanja na kopnu i unutarnjim vodama,

– raspoređivanje postrojbi potrage i spašavanja na kopnu (SRU) i opreme za potragu i spašavanje na kopnu i unutarnjim vodama,

– koordiniranje potrage i spašavanja sa Spasilačkim koordinacijskim centrom na kopnu (RCC RH),

– određivanje aktiviranja i deaktiviranja postrojbi potrage i spašavanja na kopnu (SRU),

– praćenje razvoja akcije potrage i spašavanja zrakoplova na kopnu i unutarnjim vodama,

– organiziranje isporuke pomoći preživjelima,

– ostvarivanje uske suradnje s Koordinatorom aktivnosti potrage i spašavanja na moru (SMC) u slučaju zajedničkog djelovanja,

– druge poslove prema procjeni Spasilačkog koordinacijskog centra na kopnu (RCC RH).

Koordinator aktivnosti potrage i spašavanja na moru (SMC)

Članak 35.

Koordinator aktivnosti potrage i spašavanja na moru (SMC) odgovoran je za:

– određivanje područja potrage i spašavanja na moru (SRR) i metode potrage i spašavanja na moru,

– raspoređivanje postrojbi potrage i spašavanja na moru (SRU) i opreme za potragu i spašavanje na moru,

– koordiniranje potrage i spašavanja sa Spasilačkim koordinacijskim centrom na moru (MRCC RH),

– određivanje aktiviranja i deaktiviranja postrojbi potrage i spašavanja na moru (SRU),

– praćenje razvoja akcije potrage i spašavanja zrakoplova na moru,

– organiziranje isporuke pomoći preživjelima,

– ostvarivanje uske suradnje s Koordinatorom aktivnosti potrage i spašavanja na kopnu (SMC) u slučaju zajedničkog djelovanja,

– druge poslove prema procjeni Spasilačkog koordinacijskog centra na moru (MRCC RH).

Angažiranje postrojbi potrage i spašavanja (SRU)

Članak 36.

(1) Spasilačke postrojbe za provedbu potrage i spašavanja zrakoplova na kopnu i unutarnjim vodama angažiraju se po zahtjevu Spasilačkog koordinacijskog centra na kopnu (RCC RH), odnosno Koordinatora aktivnosti potrage i spašavanja na kopnu (SMC), a u svom radu postupaju po odredbama ove Uredbe. Spasilački koordinacijski centar na kopnu (RCC RH) angažira ljudske potencijale i materijalno-tehnička sredstva za potrebe potrage i spašavanja u slučaju nesreće zrakoplova na kopnu i unutarnjim vodama, u skladu s njihovim planovima djelovanja koji trebaju biti usklađeni s Planom zaštite i spašavanja za područje Republike Hrvatske.

(2) Spasilačke postrojbe na kopnu (SRU) dostavljaju Spasilačkom koordinacijskom centru na kopnu (RCC RH), Koordinatoru akcija potrage i spašavanja na kopnu (SMC) i područnim centrima za potragu i spašavanje na kopnu (RSC) izvješća propisana ovom Uredbom.

(3) Spasilački koordinacijski centar na moru (MRCC RH) postrojbe potrage i spašavanja angažira u skladu sa posebnim propisima koji se odnose na traganje i spašavanje na moru.

(4) Spasilačke postrojbe na moru (SRU) dostavljaju Spasilačkom koordinacijskom centru na moru (MRCC RH), Koordinatoru akcija potrage i spašavanja na moru (SMC), područnim centrima za potragu i spašavanje na moru (MRSC) i Oružanim snagama Republike Hrvatske izvješća propisana ovom Uredbom.

Međusobno ustupanje jedinica potrage i spašavanja između Spasilačkih koordinacijskih centara (RCC RH i MRCC RH)

Članak 37.

(1) Kada jedan Spasilački koordinacijski centar (RCC RH ili MRCC RH), na zahtjev drugog Spasilačkog koordinacijskog centra (RCC RH ili MRCC RH), ustupa jedinice za pomoć u akcijama potrage i spašavanja zrakoplova na kopnu ili moru, tada se oni trebaju dogovoriti o poziciji, početnom vremenu na terenu, predviđenom vremenu boravka na terenu, komunikaciji, operativnim ograničenjima i vremenu preuzimanja koordinacijske odgovornosti od strane Spasilačkog koordinacijskog centra (RCC RH ili MRCC RH) koji je iznio zahtjev za ustupanjem jedinica potrage i spašavanja.

(2) Oni se također moraju dogovoriti oko načina informiranja i zaduživanja jedinica potrage i spašavanja zrakoplova.

(3) Spasilački koordinacijski centar (RCC RH ili MRCC RH) koji ustupa jedinice potrage i spašavanja obavijestit će iste o dogovorenim procedurama.

(4) Jednom kada je Koordinator aktivnosti potrage i spašavanja na kopnu ili moru (SMC) preuzeo koordinaciju jedinica potrage i spašavanja, on će informirati Spasilački koordinacijski centar (RCC RH ili MRCC RH) koji je ustupio jedinice potrage i spašavanja o napredovanju akcije. Isto vrijedi i u odnosu na susjedne i druge Spasilačke koordinacijske centre (RCC i MRCC) prilikom međusobnog ustupanja jedinica potrage i spašavanja.

Koordinacija aktivnosti na mjestu događaja

Članak 38.

(1) Koordinator aktivnosti potrage i spašavanja na kopnu (SMC), nakon konzultacija sa Spasilačkim koordinacijskim centrom na kopnu (RCC RH) može uključiti u potragu i spašavanje zrakoplova na kopnu i unutarnjim vodama stručnjake iz struktura civilnog zrakoplovstva, u cilju sudjelovanja u aktivnostima na mjestu događaja i suradnje s lokalnim strukturama uključenima u provedbu potrage i spašavanja zrakoplova na kopnu i unutarnjim vodama.

(2) Angažiranje stručnjaka iz stavka 1. ovog članka može organizirati i Koordinator aktivnosti potrage i spašavanja na moru (SMC) nakon konzultacija sa Spasilačkim koordinacijskim centrom na moru (MRCC RH), a u slučaju zrakoplovne nesreće na moru.

Koordinator akcije na mjestu događaja na kopnu (OSC)

Članak 39.

Koordinator potrage i spašavanja na mjestu događaja (OSC) unutar definiranog područja na kopnu:

(a) sukladno nalogu i instrukcijama Područnog centra za potragu i spašavanje na kopnu (RSC) ili izravno Spasilačkog koordinacijskog centra na kopnu (RCC RH) naložit će potrebnu akciju i koordinirati usklađeno djelovanje spasilačkih postrojbi potrage i spašavanja na kopnu (SRU) u njihovoj zoni odgovornosti, informirati Područni centar za potragu i spašavanje na kopnu (RSC) i Spasilački koordinacijski centar na kopnu (RCC RH) o kvantitetu i pripremljenosti ljudskih potencijala i materijalno-tehničkih sredstava za potragu i spašavanje zrakoplova na kopnu i unutarnjim vodama,

(b) stalno informirati Područni centar za potragu i spašavanje na kopnu (RSC) i Spasilački koordinacijski centar na kopnu (RCC RH) i Koordinatora aktivnosti potrage i spašavanja na kopnu (SMC) o razvoju događaja,

(c) po pronalasku mjesta nesreće koordinirati spašavanje preživjelih, evakuiranje stradalih te, do otpočinjanja aktivnosti istražitelja na mjestu nesreće, koordinirati spasilačke timove u provođenju zaštite mjesta nesreće i pomagati u istrazi,

(d) u slučaju pronalaska zrakoplova ili robe koja je prevožena zrakoplovom, ili ako postoji razlog za pretpostavku da je došlo do zrakoplovne nesreće, osigurati da pronađeno ostane na istom mjestu ili da se ne razmjesti bez dozvole koordinatora na terenu ili istražitelja, osim ako su takve akcije poduzete radi spašavanja ljudskog života ili iz drugih izuzetnih razloga,

(e) o osobi koja je izuzela imovinu iz prethodnog stavka, izvijestiti policiju ili istražitelja,

(f) osigurati da se do dolaska osobe odgovorne za istraživanje nesreće, olupina zrakoplova ne pomiče više nego što je to potrebno za spašavanje osoba u zrakoplovu i odnošenje tijela poginulih osoba,

(g) osigurati zbrinjavanje preživjelih,

(h) druge zadaće koje mu naloži Koordinator aktivnosti potrage i spašavanja na kopnu (SMC).

Koordinator akcije na mjestu događaja na moru (OSC)

Članak 40.

Koordinator potrage i spašavanja na mjestu događaja (OSC) unutar definiranog područja na moru djeluje u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje traganje i spašavanje na moru.

Evakuacija i zbrinjavanje

Članak 41.

(1) Ukoliko u nesreći zrakoplova dođe do požara ili širenja utjecaja opasnih tvari u okolinu, što bi moglo ugroziti živote i zdravlje ljudi, potrebno je izvršiti evakuaciju i zbrinjavanje preživjelih.

(2) Evakuacija i zbrinjavanje stradalih i preživjelih iz ugroženog područja provodi se sukladno planovima civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Nužna medicinska pomoć

Članak 42.

(1) Ozlijeđenima u nesreći zrakoplova pomažu pripadnici Spasilačkih postrojbi potrage i spašavanja (SRU), koji prvi stižu na mjesto nesreće.

(2) Nužna medicinska pomoć podrazumijeva:

– nužnu zdravstvenu skrb preživjelih za prijevoz u zdravstvene ustanove,

– psihološku pomoć i psihosocijalnu pomoć (Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Hrvatski crveni križ),

(3) U slučaju velikog broja ozlijeđenih aktivira se Krizni stožer Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi koji koordinira djelovanje hitnih zdravstvenih službi u akcijskim područjima, kako slijedi:

a) područje nesreće,

b) područje transporta,

c) područje bolničkog liječenja.

Gašenje požara u slučaju nesreće zrakoplova

Članak 43.

Gašenje požara u slučaju nesreće zrakoplova po nalogu Koordinatora aktivnosti potrage i spašavanja na kopnu (SMC) i Koordinatora akcije na mjestu događaja na kopnu (OSC) provode:

– državna intervencijska postrojba,

– javne vatrogasne postrojbe,

– dobrovoljna vatrogasna društva.

Spašavanje iz ruševina

Članak 44.

(1) U nesreći zrakoplova na naseljenom području za potragom žrtava uključuju se:

– državna intervencijska postrojba

– javne vatrogasne postrojbe

– interventne i specijalističke postrojbe civilne zaštite za spašavanje iz ruševina

– Hrvatska gorska služba spašavanja

– Hrvatski crveni križ

– dobrovoljna vatrogasna društva

– Klub za obuku službenih i sportskih pasa »Zagreb«, Hrvatska udruga za obuku potražnih pasa

– drugi sudionici (komunalna i građevinska operativa), a po nalogu Koordinatora aktivnosti potrage i spašavanja na kopnu (SMC) ili Koordinatora akcije na mjestu događaja na kopnu (OSC).

(2) Spašavanje iz ruševina obuhvaća:

– potragu za ljudima ispod ruševina s geofonima i drugim sredstvima te psima,

– spašavanje ljudi, prevoženje ljudi iz ugroženog područja, medicinsko zbrinjavanje,

– raščišćavanje cesta, pomoć pri popravcima komunalne infrastrukture te otklanjanje posljedica nesreće zrakoplova,

– uređenje lokacije za zbrinjavanje ugroženih,

– druge mjere i sudionike sukladno Planu zaštite i spašavanja za područje Republike Hrvatske.

Potraga i spašavanje na unutarnjim vodama

Članak 45.

(1) Potragom i spašavanjem zrakoplova na unutarnjim vodama rukovodi Spasilački koordinacijski centar na kopnu (RCC RH).

(2) Sukladno procjeni i zahtjevu Spasilačkog koordinacijskog centra na kopnu (RCC RH) i Koordinatora aktivnosti potrage i spašavanja na kopnu (SMC) u potragu i spašavanje na unutarnjim vodama dodatno se uključuju ljudstvo i sredstva:

– Ministarstva unutarnjih poslova,

– Ministarstva obrane,

– Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi,

– Ministarstva mora, prometa i infrastrukture,

– vatrogasnih zapovjedništava i postrojbi,

– zapovjedništva i postrojbe civilne zaštite,

– Hrvatske gorske službe spašavanja,

– Hrvatskog crvenog križa (osobe osposobljene za spašavanje na vodi),

– udruga građana (ronioci i dr.),

– drugih sudionika sukladno Planu zaštite i spašavanja za područje Republike Hrvatske.

Spašavanje na moru

Članak 46.

(1) Potragom i spašavanjem zrakoplova na moru rukovodi Spasilački koordinacijski centar na moru (MRCC RH).

(2) Potraga i spašavanje u slučaju nesreće zrakoplova na moru izvršava se sukladno posebnim propisima kojima se uređuje traganje i spašavanje ljudskih života na moru, te po potrebi uključuje spasilačke jedinice, ljudstvo i materijalno-tehnička sredstva drugih ministarstava i nadležnih službi.

(3) Po zaprimljenoj obavijesti o zrakoplovnoj nesreći na moru, Spasilački koordinacijski centar na moru (MRCC RH) – Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru – Rijeka sukladno ovoj Uredbi i Nacionalnom planu traganja i spašavanja ljudskih života na moru, koordinira potragu i spašavanje zrakoplova na moru.

(4) Spasilački koordinacijski centar na moru (MRCC RH) u svrhu pravovaljanih i korisnih informacija koje mogu koristiti svim sudionicima u potrazi i spašavanju zrakoplova, izvješćivat će sva nadležna državna tijela i službe tijekom operacija potrage i spašavanja zrakoplova na moru do konačnog završetka ili obustave istih.

Posebna situacija u blizini aerodroma

Članak 47.

(1) U slučaju da se nesreća dogodi na prostoru ili u neposrednoj blizini aerodroma (prema područjima koja su definirana programom sigurnosti aerodroma), organiziranje spašavanja obavlja se po planu spašavanja na aerodromu.

(2) Spasilački koordinacijski centar na kopnu (RCC RH) je i dalje odgovoran za potrage, ukoliko su potrebne, kao i za opću koordinaciju Spasilačkih postrojbi potrage i spašavanja (SRU) koje nisu sadržane u programu sigurnosti aerodroma.

(3) Sve informacije, kao i zahtjeve za angažiranjem Spasilačkih postrojbi potrage i spašavanja na kopnu (SRU), koje nisu obuhvaćene programom sigurnosti aerodroma, operativni centar aerodroma, odnosno odgovorna osoba upućuje Spasilačkom koordinacijskom centru na kopnu (RCC RH).

(4) U svim slučajevima izravna koordinacija između Spasilačkog koordinacijskog centra na kopnu (RCC RH) i aerodroma predstavlja opći princip kojeg je potrebno striktno poštovati.

Obavješćivanje javnosti

Članak 48.

(1) Za obavješćivanje javnosti i medija u slučaju zrakoplovne nesreće na kopnu i unutarnjim vodama nadležan je Koordinator aktivnosti potrage i spašavanja na kopnu (SMC) ili osoba koju on ovlasti.

(2) Članovi Spasilačkog koordinacijskog centra na kopnu (RCC RH) i sudionici potrage i spašavanja zrakoplova na kopnu i unutarnjim vodama ne mogu davati nikakve informacije o akciji, osim u slučaju kada za davanje informacija u pojedinom slučaju imaju ovlasti Koordinatora aktivnosti potrage i spašavanja na kopnu (SMC).

(3) Način obavješćivanja javnosti od strane Spasilačkog koordinacijskog centra na moru (MRCC RH) u slučaju zrakoplovne nesreće na moru uređen je posebnim propisima koji se odnose na traganje i spašavanje na moru.

(4) U slučaju zajedničkog djelovanja Spasilačkih koordinacijskih centara (RCC RH i MRCC RH), Koordinator aktivnosti potrage i spašavanja na kopnu i moru (SMC) međusobno se dogovaraju o informacijama koje će se po pitanju određene akcije potrage i spašavanja zrakoplova davati u javnost.

Privremena obustava akcije potrage i spašavanja

Članak 49.

(1) Potraga i spašavanje zrakoplova na kopnu i unutarnjim vodama može biti privremeno obustavljena u sljedećim slučajevima:

(a) kada su sva vjerojatna područja nesreće temeljito pretražena,

(b) kada su sve vjerojatne zone i lokacije ispitane,

(c) kada su sva ispitivanja i istraživanja na poziciji zrakoplova iscrpljena,

(d) kada nisu pronađeni ostaci zrakoplova, nije ih moguće naći i ne postoji mogućnost da se pronađu preživjeli,

(e) kada se procijeni da ne postoje nikakve mogućnosti da su putnici i posada preživjeli, odnosno utvrdi da bi nastavak potrage bio bez značajnih izgleda za uspjeh.

(2) Odluku o privremenoj obustavi operacija potrage i spašavanja zrakoplova na kopnu i unutarnjim vodama donosi Koordinator aktivnosti potrage i spašavanja na kopnu (SMC). Prilikom donošenja odluke o privremenoj obustavi, od strane Koordinatora aktivnosti potrage i spašavanja na kopnu (SMC) definira se vrijeme nastavljanja potrage i spašavanja.

(3) Odluka o privremenoj obustavi operacija potrage i spašavanja zrakoplova na moru donosi se na temelju posebnih propisa koji se odnose na traganje i spašavanje na moru.

(4) U slučaju zajedničkog djelovanja Spasilačkih koordinacijskih centara (RCC RH i MRCC RH), Koordinator aktivnosti potrage i spašavanja na kopnu i moru (SMC) donose zajedničku odluku o privremenoj obustavi operacija potrage i spašavanja zrakoplova i definiraju vrijeme nastavljanja operacija potrage i spašavanja.

Opći uvjeti za završetak i završetak akcije potrage i spašavanja

Članak 50.

(1) Opći uvjeti za završetak potrage i spašavanja zrakoplova na kopnu i unutarnjim vodama su:

(a) dobivena i potvrđena informacija da objekt potrage nije više u opasnosti,

(b) dobivena i potvrđena informacija da je zrakoplov zbog kojeg je vođena akcija potrage i spašavanja negdje sigurno sletio,

(c) ostaci zrakoplova pronađeni, preživjelim pružena pomoć, odnosno svi putnici iz zrakoplova pronađeni.

(2) U slučajevima iz stavka 1. podstavaka (a) i (b) ovog članka, odluku o završetku potrage i spašavanja zrakoplova na kopnu i unutarnjim vodama donosi Spasilački koordinacijski centar na kopnu (RCC RH), a u slučaju iz stavka 1. podstavka (c) odluku donosi Koordinator aktivnosti potrage i spašavanja na kopnu (SMC).

(3) O donesenoj odluci o završetku potrage i spašavanja zrakoplova na kopnu i unutarnjim vodama, Spasilački koordinacijski centar na kopnu (RCC RH) izvješćuje sudionike koji su bili angažirani.

(4) Opći uvjeti za završetak potrage i spašavanja zrakoplova na moru i način donošenja odluke o završetku potrage i spašavanja zrakoplova na moru uređeni su posebnim propisima koji se odnose na traganje i spašavanje na moru.

(5) O donesenoj odluci o završetku potrage i spašavanja zrakoplova na moru, Spasilački koordinacijski centar na moru (MRCC RH) izvješćuje sudionike koji su bili angažirani.

(6) U slučaju zajedničkog djelovanja Spasilački koordinacijski centri (RCC RH i MRCC RH) donose zajedničku odluku o završetku potrage i spašavanja zrakoplova i izvješćuju sve angažirane sudionike.

VI. OBUKA SUDIONIKA POTRAGE I SPAŠAVANJA

Članak 51.

(1) Svi sudionici potrage i spašavanja zrakoplova obvezni su provoditi obuku za zadaće potrage i spašavanja i sudjelovati u zajedničkoj obuci i vježbama provjere spremnosti za potrage i spašavanja, a osobito:

– uvježbati procedure, komunikacijsku tehniku i opremu kroz obuku u zemlji i inozemstvu, upoznavati različite slučajeve potrage i spašavanja, poznavati priručnike za potragu i spašavanje u slučaju nesreće zrakoplova,

– analizirati aktualne događaje,

– uvježbavati sudionike za koordiniranje, operativne snage (prema standardnom operativnom postupku), uključujući komunikacijsku tehniku (simulacijske vježbe i vježbe na terenu) u zemlji i inozemstvu,

– vježbati spasilačke postrojbe potrage i spašavanja (simulacijske vježbe i vježbe na terenu) u zemlji i inozemstvu.

(2) Za održavanje spremnosti i usklađivanje provođenja obuke spasilačkih postrojbi potrage i spašavanja, osim Oružanih snaga Republike Hrvatske, nadležna je Državna uprava za zaštitu i spašavanje.

VII. FINANCIRANJE

Članak 52.

(1) Financijska sredstva za provedbu ove Uredbe osiguravaju se u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

(2) Dio sredstava za osiguranje rada, opremanja i školovanja Spasilačkog koordinacijskog centra na kopnu (RCC RH) i drugih sudionika potrage i spašavanja i organizaciju vježbi potrage i spašavanja, osigurava se iz rutnih i terminalnih naknada prema propisima kojima se utvrđuju rutne i terminalne naknade sukladno međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku.

VIII. NADZOR PROVEDBE

Članak 53.

(1) Državna uprava za zaštitu i spašavanje provodi stručni nadzor u sustavu potrage i spašavanja na kopnu i unutarnjim vodama u Republici Hrvatskoj i surađuje s međunarodnim organizacijama (ICAO, EK, ECAC).

(2) Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru provodi stručni nadzor u sustavu potrage i spašavanja na moru u Republici Hrvatskoj i surađuje s međunarodnim organizacijama (IMO, EMSA i dr.).

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 54.

(1) Svi sudionici potrage i spašavanja zrakoplova dužni su u roku od 60 dana od stupanja na snagu ove Uredbe, Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje dostaviti pregled deklariranih kapaciteta, materijalno-tehničkih sredstava i odgovornih osoba za provedbu zadaća iz ove Uredbe.

(2) Državna uprava za zaštitu i spašavanje, u suradnji sa svim sudionicima potrage i spašavanja usklađuje tehničke standarde materijalno-tehničkih sredstava potrebnih za potragu i spašavanje.

Članak 55.

Prilozi 1. – 6. sastavni su dio ove Uredbe.

Članak 56.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 343-08/10-01/01

Urbroj: 5030109-11-1

Zagreb, 3. kolovoza 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

PRILOG 1.

MAKSIMALNO VRIJEME ZA POČETAK UZBUNE

Faza neizvjesnosti

INCERFA

Faza uzbune

ALERFA

Faza opasnosti

DETRESFA

SVI

LETOVI

Signal neposredne opasnosti

Mayday-SOS-A7700

H+5

Signal u opasnosti

Pan-pan-XXX

RDBA

H+5

Sukladno okolnostima

Nezakonito ometanje

-

H+5

Sukladno okolnostima

Istovremeni gubitak radio i radarskog kontakta

H+5

H+10

Gubitak radiokontakta u aerodromskoj zoni i prilazu za slijetanje

H+5

H+10

Nema radiokontakta prilikom napuštanja aerodromske zone

H+10

H+20

H+30

KONTROLIRANI LETOVI

Gubitak radio kontakta

H+10

H+20

H+30

NEKONTROLIRANI LETOVI

S PLANOM LETA

Nema radio-kontakta

H+30

H+60

H+90

Zrakoplov nije stigao na vrijeme

H+30

H+60

H+90

Bez plana leta

Sukladno okolnostima

1. Prikazana tablica je u skladu sa ICAO preporukama iz Doc. 4444 (poglavlje 7.4.2) i Aneksa 11 (poglavlje 5.1)

2. Oznaka H označava vrijeme kad je ustanovljeno da postoji ugrožavanje sigurnosti zrakoplova, odnosno po prijemu obavijesti u RCC RH


PRILOG 2.

VIZUALNI SIGNALI ZEMLJA ZRAK KOJE KORISTE PREŽIVJELI

Br.

PORUKA

ZNAK

1.

Potrebna pomoć

2.

Potrebna medicinska pomoć

3.

NE ili negirajuće

4.

DA ili potvrdno

5.

Nastaviti u ovom smjeru

Uputa za uporabu:

1. Signali ne smiju biti manji od 2,5 m;

2. Signali moraju biti položeni kako je prikazano;

3. Osigurati što veći kontrast boja između signala i pozadine;

4. Privući pažnju i drugim sredstvima, npr. radio, zastava, dim, refleksija svjetla.


PRILOG 3.

VIZUALNI SIGNALI ZEMLJA ZRAK KOJE KORISTE SPASILAČKE POSTROJBE

Br.

PORUKA

ZNAK

1.

Akcija završena

2.

Našli smo sve osobe

3.

Našli smo samo nekoliko osoba

4.

Nismo u mogućnosti nastaviti. Vraćamo se u bazu

5.

Razdvojeni u dvije grupe. Svako nastavljanje u smjeru označenog

6.

Zrakoplov u ovom smjeru

7.

Ništa nađeno. Nastavljamo potragu

Uputa za uporabu:

1. Signali moraju biti položeni kako je prikazano;

2. Signali ne smiju biti manji od 2,5 m;

3. Osigurati što veći kontrast boja između signala i pozadine;

4. Privući pažnju i drugim sredstvima, npr. radio, zastava, dim, refleksija svjetla.


PRILOG 4.

SITREPs – IZVJEŠĆA O SITUACIJI

Izvješća o situaciji (SITREPs) koriste se kao način prenošenja informacija za određeni SAR događaj. Spasilački koordinacijski centar na kopnu (RCC RH) SITREPs koristi u cilju dostavljanja informacija Spasilačkom koordinacijskom centru na moru (MRCC RH) i obrnuto.

Također, Spasilački koordinacijski centri (RCC RH i MRCC RH) koriste SITREPs u cilju dostavljanja informacija područnim centrima za potragu i spašavanje zrakoplova (RSC i MRSC), i ostalim sudionicima koji su uključeni u potragu i spašavanje u slučaju nesreće zrakoplova, a kada se traži angažiranje ili pripravnost za angažiranje SAR sudionika u potrazi i spašavanju.

Koordinator akcije na mjestu događaja (OSC) koristi SITREPs s ciljem informiranja Koordinatora aktivnosti potrage i spašavanja (SMC) o razvoju događaja na terenu.

Spasilačke jedinice (zrakoplov, plovilo, vozilo) koriste SITREPs u svrhu informiranja OSC o napredovanju akcije. OSC šalje SITREPs samo SMC-u, osim ako nije drugačije dogovoreno. SMC može SITREPs slati ostalim sudionicima uključenim u potragu i spašavanje zrakoplova, uključujući ostale Spasilačke koordinacijske centre i Područne centre za potragu i spašavanje, a u svrhu informiranja.

SITREP se koristi i kao način prenošenja informacija između svih spasilačkih postrojbi i timova na terenu (SRU), koji su uključeni u SAR aktivnosti potrage i spašavanja zrakoplova, a kao način za obavješćivanje nadležnih sudionika o razvoju situacije na terenu.

SITREPs sastavljeni od strane SMC-a obično uključuju sažetak informacija primljenih od OSC-ova.

Prvi SITREPs izvještaji trebaju biti odaslani čim neki od detalja o zrakoplovnoj nesreći postanu jasni i ne bi ih trebalo nepotrebno odgađati čekanjem na potvrdu svih detalja o nesreći.

Za SAR događaje u kojima kao posljedica nesreće postoji zagađenje ili prijetnja od zagađenja okoliša, agencija nadležna za zaštitu okoliša treba biti jedan od primalaca informacija sa SITREPs.

SITREP može biti u kratkoj ili punoj formi.

KRATKA FORMA: U slučaju hitnog prenošenja bitnih podataka prilikom zahtijevanja pomoći ili za osiguranje početne informacije o nesreći.

SITREP sadrži sljedeće informacije:

      TIP HITNOSTI: (Opis situacije i hitnosti)

      DATUM I VRIJEME: (UTC ili Lokalno)

      OD:

      KOME:

      SAR SITREP: (Broj)

A. Podaci o unesrećenom (A/C) (Naziv/pozivni znak, država)

B. Pozicija: (lokacija i koordinate)

C. Situacija: (Priroda nesreće/Hitnost)

D. Broj osoba:

E. Zahtjev za pomoć:

F. Koordinirajući Spasilački koordinacijski centar:

PUNA FORMA: U slučaju prosljeđivanja opširnije i ažurirane informacije tijekom SAR aktivnosti, dodaju se sljedeće pojedinosti:

G. Opis nesreće: (fizički opis, vlasnik/iznajmljivač, teret koji je prevožen, let iz/za, oprema za spašavanje u zrakoplovu)

H. Vremenski uvjeti na mjestu događaja: (vjetar, stanje mora, temperatura zraka/mora, vidljivost, prekrivenost oblacima/visina baze oblaka, barometarski tlak)

J. Prethodno poduzete radnje:

K. Područje potrage: (po planu iz RCC RH ili MRCC RH)

L. Instrukcije za dodatnu koordinaciju: (određeni OSC, uključene postrojbe, komunikacije)

M. Planovi:

N. Dodatne informacije: (uključujući vrijeme završetka SAR aktivnosti)

POTPIS........................................................

Upute:

(1) Svaki SITREP koji se odnosi na istu nesreću treba biti numeriran u nizu.

(2) Ako se od primatelja SITREP-a traži pomoć, prvi SITREP treba biti poslan u kratkoj formi ukoliko preostale informacije nisu još dostupne.

(3) Kad to vrijeme dopušta, za prvi SITREP može biti korištena puna forma, ili u svrhu naknadnog proširenja istog.

(4) Daljnja SITREP izviješća trebaju biti poslana čim se prikupe ostale relevantne informacije. Informacije koje su već poslane ne trebaju se ponavljati.

(5) Tijekom dugotrajnih operacija, »nema promjene« SITREP izvješća, kada je to prikladno, trebaju biti slana u intervalima od oko 3 sata da se primatelje uvjeri kako im ništa nije promaklo.

(6) Po odluci o završetku potrage i spašavanja, izdaje se finalni SITREP kao potvrda o istom.

PRILOG 5.

PREDPOLETNO IZVJEŠĆE RCC RH/MRCC RH ILI SMC SPASILAČKIM ZRAKOPLOVIMA

Spasilački zrakoplov:

Datum:

Tip i broj zrakoplova:

Opis nesreće ili prirode uzbunjivanja:

Opis objekta za kojim se traga:

1. Tip zrakoplova:

2. Broj ili naziv zrakoplova:

3. Dužina:

4. Broj ukrcanih osoba:

5. Puni opis zrakoplova uključujući boje i znakove:

6. Frekvencija na kojoj je bio nestali zrakoplov:

Područja potrage:

Zadužena područja potrage:

Način potrage:                                          Visina/vidljivost:

Trajanje zadatka:

Početak potrage na: i pravcu                     (N-S, E-W)

Frekvencije:

1. Kontrola leta:

2. Zrakoplov:

3. Ostali:

Izvješće realizacije zadatka

Dostaviti u:                svakih...........sati uz izvješće o vremenu.........sati

Dopunske instrukcije:

PRILOG 6.

IZVJEŠĆE POSADE SPASILAČKOG ZRAKOPLOVA ZA RCC RH/MRCC RH I SMC

Spasilački zrakoplov: Tip i broj:

Datum:

Mjesto polijetanja:                      Mjesto slijetanja:

Vrijeme polijetanja:                     Vrijeme provedeno na zadatku:      Vrijeme slijetanja:

..................................           ......................................................    ................................

Pretraženo područje:

Način potrage:                                                                                 Visina/vidljivost:

Broj promatrača:

Vremenski uvjeti u području potrage: (visina, brzina vjetra, visina baze oblaka, itd.):

Objekt za kojim se tragalo, na poziciji:

Broj i stanje u kojem se nalaze preživjeli:

Opažanja i/ili druga izvješća:

Telekomunikacije: (navesti nivo kvaliteta ostvarenih veza i/ili eventualne izmjene predpoletnog izvješća):

Napomena: (navesti poduzete radnje tijekom operacija potrage, eventualne probleme i sugestije....)

Podnositelj izvješća:.....................................................