Odluka o davanju suglasnosti na programe sindikata za stam­beno zbrinjavanje državnih službenika i namještenika

NN 129/2011 (14.11.2011.), Odluka o davanju suglasnosti na programe sindikata za stam­beno zbrinjavanje državnih službenika i namještenika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2588

Na temelju članka 10. i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004, 77/2009 i 145/2010) i točke III. Odluke o dodjeli sredstava za rješavanje stambenih potreba državnih službenika i namještenika (»Narodne novine«, br. 77/2007 i 22/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. listopada 2011. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PROGRAME SINDIKATA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

I.

Daje se suglasnost na izrađene programe za stambeno zbrinjavanje državnih službenika i namještenika sljedećih sindikata:

1. Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske

2. Sindikata policije Hrvatske

3. Nezavisnog sindikata djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske

4. Sindikata djelatnika u vojsci i državnim službama

5. Carinskog sindikata Hrvatske

6. Sindikata Porezne uprave Hrvatske

7. Samostalnog sindikata djelatnika u zrakoplovstvu.

Programi sindikata za stambeno zbrinjavanje državnih službenika i namještenika te sporazumi o pristupanju programu za stambeno zbrinjavanje sastavni su dio ove Odluke (Prilog I. – VII.).

II.

Sredstva za stambeno zbrinjavanje, sukladno programima sindikata iz točke I. ove Odluke, rasporedit će se tim sindikatima iz sredstava osiguranih u Financijskom planu Agencije za upravljanje državnom imovinom (AUDIO) do visine planiranog iznosa za 2011. godinu, odnosno do 5.600.000,00 kuna, u iznosima kako slijedi:

1. Sindikatu državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, 2.091.950,78 kuna, odnosno 37,36% od iznosa iz ove točke,

2. Sindikatu policije Hrvatske 1.722.947,67 kuna, odnosno 30,77% od iznosa iz ove točke,

3. Nezavisnom sindikatu djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske 1.107.569,30 kuna, odnosno 19,78% od iznosa iz ove točke,

4. Sindikatu djelatnika u vojsci i državnim službama 246.375,36 kuna, odnosno 4,40% od iznosa iz ove točke,

5. Carinskom sindikatu Hrvatske 197.100,29 kuna, odnosno 3,52% od iznosa iz ove točke,

6. Sindikatu Porezne uprave Hrvatske 209.419,06 kuna, odnosno 3,74% od iznosa iz ove točke,

7. Samostalnom sindikatu djelatnika u zrakoplovstvu 24.637,54 kuna, odnosno 0,44% od iznosa iz ove točke.

III.

U skladu s točkom II. ove Odluke Agencija za upravljanje državnom imovinom doznačit će sredstva sindikatima, koji će ih pravdati pred Agencijom na temelju vjerodostojne dokumentacije.

Kontrolu korištenja doznačenih sredstava sindikatima provodi Agencija za upravljanje državnom imovinom.

IV.

Vjerodostojna dokumentacija iz točke III. ove Odluke jesu lista prvenstva za dodjelu sredstava stambenog zbrinjavanja, sukladno programu stambenog zbrinjavanja, i zaključeni ugovori na temelju kojih se provodi stambeno zbrinjavanje.

Za provedbu programa sindikata na temelju zaključenog ugovora o zajmu vjerodostojna dokumentacija je:

– odluka nadležnog tijela Sindikata o dodjeli sredstava stambenog zbrinjavanja službenicima i namještenicima,

– ugovor o zajmu zaključen između Sindikata i korisnika zajma, te predugovor o kupoprodaji,

– ugovor o kupoprodaji ili ugovor o građenju, te ugovor o zaključenom kreditu s bankom radi stambenog zbrinjavanja kupnjom stana, te predugovor ili ugovor o kupoprodaji.

U slučaju provedbe programa sindikata putem izgradnje stanova, vjerodostojna dokumentacija je:

– ugovor o kupoprodaji zemljišta ili dokaz o načinu stjecanja zemljišta na kojem se građevina gradi, zemljišnoknjižni izvadak,

– lokacijska dozvola,

– pravomoćni akt na temelju kojeg se može započeti s gradnjom,

– ugovor o projektiranju,

– ugovor o pružanju konzalting usluga ili stručnog nadzora,

– ugovor o građenju,

– ugovor ili dokumentacija o rješavanju komunalne infrastrukture i pratećih priključaka sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji,

– ugovor o obavljanju geodetskih poslova,

– rješenje o plaćanju komunalnog i vodnog doprinosa,

– privremena situacija ovjerena od strane nadležne osobe za poslove stručnog nadzora,

– okončana situacija i zapisnik o okončanom obračunu po završetku građenja,

– uporabna dozvola,

– etažni elaborat,

– ostala potrebna dokumentacija koja je uobičajena u investicijskom procesu izgradnje.

U slučaju provedbe programa sindikata putem kupnje stanova vjerodostojna dokumentacija je:

– predugovor o kupoprodaji ili ugovor o kupoprodaji,

– pravomoćni akt na temelju kojeg se gradi stambena građevina, odnosno stan koji je predmet kupnje,

– zemljišnoknjižni izvadak iz kojeg je razvidno da je prodavatelj upisan kao vlasnik građevinskog zemljišta u zemljišnim knjigama,

– račun ili privremena situacija.

V.

Nadzor nad provedbom odobrenih programa u dijelu svrhovitoga korištenja odobrenih sredstava vezanog uz stanogradnju, provodi Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

VI.

Nadzor zakonitosti i namjenskog korištenja sredstava namijenjenih za realizaciju programa za stambeno zbrinjavanje državnih službenika i namještenika iz ove Odluke provodi Ministarstvo financija.

VII.

Sindikati iz točke II. ove Odluke odgovorni su za zakonito, svrhovito i namjensko korištenje sredstava u svrhu provedbe programa iz točke I. ove Odluke.

Sindikati se obvezuju najmanje dva puta godišnje (1. travnja i 1. listopada) Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Ministarstvu financija i Agenciji za upravljanje državnom imovinom, dostaviti detaljno pisano i financijsko Izvješće o provedbi programa.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 370-01/06-02/01

Urbroj: 5030109-11-3

Zagreb, 27. listopada 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

PRILOG I.

Na temelju članka 46. Statuta Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, Glavno povjereništvo, na sjednici održanoj 30. rujna 2011. godine, donosi

PROGRAM
STAMBENOG ZBRINJAVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA RH

A) OPĆE ODREDBE

Program stambenog zbrinjavanja državnih službenika i namještenika donosi se poradi prikupljanja sredstava, utvrđivanja načina, postupka i mjerila za rješavanje stambenih potreba državnih službenika i namještenika u obliku dodjele zajma za kupovinu ili izgradnju stana ili kuće, izgradnju kuće, dogradnju kuće ili stana i poboljšanje uvjeta stanovanja državnih službenika i namještenika.

1. Sredstva

Stambene potrebe državnih službenika i namještenika prema ovom Programu rješavat će se iz sredstava pribavljenih prema Odluci o dodijeli sredstava za rješavanje stambenih potreba državnih službenika i namještenika (»Narodne novine« 77/07 i 22/11), u okviru u državnom proračunu osiguranih sredstava za navedene namjene.

2. Način korištenja sredstava

Tijelo nadležno za provedbu postupka i za donošenje odluke o dodjeli zajma putem natječaja jest Povjerenstvo za dodjelu stanova i zajmova (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenovano od strane Glavnog povjereništva Sindikata DLSNRH.

Povjerenstvo se sastoji od 5 stambeno zbrinutih članova.

Članovi povjerenstva se imenuju na rok od 3 godine.

3. Rad Povjerenstva

Rad u Povjerenstvu nakon imenovanja člana je obvezan. Povjerenstvo osim utvrđivanja i ispunjavanja kriterija utvrđuje i da li je koji državni službenik ili namještenik sam sebe u posljednjih 8 godina doveo u nepogodan stambeni položaj, tj. da li je otuđio (prodao ili darovao) stan ili kuću, on ili bilo koji član njegova obiteljskog kućanstva za koje se traže sredstva, te se takovom državnom službeniku ili namješteniku neće dodjeljivati sredstva za stambeno zbrinjavanje.

Član Povjerenstva za vrijeme trajanja mandata ne može podnijeti zahtjev, a ako ga podnese njegov zahtjev će biti odbačen.

B) STAMBENI STANDARD

Državnim službenicima i namještenicima se sredstva stambenog zbrinjavanja dodjeljuju za kupovinu, izgradnju stana ili kuće, izgradnju kuće, dogradnju kuće ili stana i poboljšanje uvjeta stanovanja državnih službenika i namještenika:

samcu – za garsonijeru ili manji jednosobni stan

35 m2

dvočlanoj obitelji – za jednosobni jednoipolsobni stan

45 m2

tročlanoj obitelji – za jednoipolsobni ili dvosobni stan

59,55 m2

četveročlanoj obitelji – za dvoiposobni ili trosobni stan

78 m2

peteročlanoj i višečlanoj obitelji – za trosobni ili veći stan

90 m2.

C) MJERILA ZA DODJELU SREDSTAVA

Lista prvenstva za dodjelu sredstava utvrđuje se na temelju sljedećih mjerila:

1. na temelju stambenog statusa podnositelja zahtjeva

2. na temelju radnog staža podnositelja zahtjeva

3. na temelju broja članova obitelji podnositelja zahtjeva

4. temeljem imovinskog stanja obitelji podnositelja zahtjeva

5. na temelju stručne spreme podnositelja zahtjeva

6. temeljem drugih uvjeta podnositelja zahtjeva.

1. Stambeni status

Državnom službeniku ili namješteniku koji je podstanar pripada

40 bodova

Državnom službeniku ili namješteniku koji stanuje s roditeljima u neodgovarajućem stanu ili kući, za sve članove zajedničkog obiteljskog kućanstva pripada

35 bodova

Državnom službeniku ili namješteniku koji ima neodgovarajući stan ili kuću u vlasništvu pripada

30 bodova

Državnom službeniku ili namješteniku za poboljšanje uvjeta stanovanja

15 bodova.

2. Radni staž

Za svaku godinu navršenoga radnog staža ostvarenoga u RH, državnom službeniku ili namješteniku pripada 5 bodova.

Podnositelju zahtjeva kojemu je i supružnik zaposlen u Državnim službama pribrajaju se godine supružnikova staža, pod uvjetom da podnose samo jedan zahtjev. Navršenom godinom radnog staža smatra se godina koju radnik navršava do kraja kalendarske godine u kojoj se sastavlja Lista prvenstva.

3. Broj članova obitelji

1.

Svakom državnom službeniku ili namješteniku pripada

20 bodova

2.

Za svakog člana obiteljskog kućanstva državnom službeniku ili namješteniku pripada

10 bodova

3.

Državnom službeniku ili namješteniku samohranom roditelju pripada dodatnih

20 bodova

4.

Državnom službeniku ili namješteniku roditelju s hendikepiranim djetetom pripada dodatnih

20 bodova.

Članom obiteljskog kućanstva državnog službenika ili namještenika smatraju se:

– supružnik

– djeca, pastorčad i posvojenici na redovitom školovanju

– punoljetna hendikepirana djeca, pastorčad i usvojenici.

4. Imovinsko stanje obitelji

Za mjesečne prihode do 75% prosječne mjesečne plaće u RH u protekloj godini po članu obiteljskog kućanstva

6 bodova

Za mjesečne prihode 76 – 100% prosječne mjesečne plaće u RH u protekloj godini po članu obiteljskog kućanstva

4 boda

Za mjesečne prihode više od 100% prosječne mjesečne plaće u RH u protekloj godini po članu obiteljskog kućanstva

2 boda.

5. Stručna sprema podnositelja zahtjeva

– Visoka stručna sprema                         8 bodova

– Viša stručna sprema                             7 bodova

– Srednja stručna sprema, VKV, KV      6 bodova

– Niža stručna sprema                             5 bodova.

6. Drugi uvjeti

Državnom službeniku i namješteniku s tjelesnim oštećenjem od 20 do 70%

10 bodova

Državnom službeniku i namješteniku s tjelesnim oštećenjem preko 70% i invalidu rada

20 bodova

Državnom službeniku i namješteniku koji ima priznat status hrvatskog branitelja prema Zakonu o pravima o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji

10 bodova.

D) LISTA PRVENSTVA I POSTUPAK ZA DODJELU SREDSTAVA STAMBENOG ZBRINJAVANJA

1. Lista prvenstva

Sredstva se dodjeljuju državnom službeniku ili namješteniku prema redu na listi prvenstva za dodjelu sredstava za stambeno zbrinjavanje utvrđenoj prema mjerilima iz točaka C.1 – C.6. ovoga Programa.

Lista prvenstva za dodjelu sredstava utvrđivat će se na rok od 1 godine.

2. Postupak dodjele

Povjerenstvo donosi odluku o pokretanju postupka za dodjelu sredstava stambenog zbrinjavanja odnosno raspisuje natječaj za dodjelu istih.

Zamolbe za dodjelu sredstava sa svom potrebnom dokumentacijom, zaprima Povjerenstvo, koje je dužno pregledati priloženu dokumentaciju i u slučaju da nije potpuna pozvati državnog službenika ili namještenika na dopunu iste nakon čega Povjerenstvo sastavlja Prijedlog liste prvenstva za dodjelu sredstava.

3. Primjedbe na listu prvenstva

Prijedlog Liste prvenstva za dodjelu sredstava će biti istaknut na oglasnim pločama i na web-stranicama SDLSNRH radi podnošenja primjedbi na njega.

Primjedbe se podnose Povjerenstvu, u roku od 8 dana od dana oglašavanja.

U daljnjem roku od 15 dana Povjerenstvo mora razmotriti primjedbe i nakon toga utvrditi konačnu listu prvenstva za dodjelu sredstava stambenog zbrinjavanja.

Odluku o dodjeli sredstava Povjerenstvo mora donijeti u roku od 90 dana od dana raspisivanja natječaja.

U odluci o dodjeli sredstava utvrđuje se njihova namjena, visina i rok otplate.

Konačna lista i Odluke o dodjeli sredstava objavljuju se na oglasnim pločama i na web-stranicama SDLSNRH i dostavljaju se sindikatima.

E) DODJELA SREDSTAVA — ZAJMOVA

1. Zajmovi

Sredstva se dodjeljuju putem zajmova. Zajam može biti dodijeljen državnom službeniku ili namješteniku radi rješavanja njegovih stambenih potreba: kupnje stana ili kuće, izgradnje kuće, dogradnje kuće ili stana i poboljšanja uvjeta stanovanja sve prema stambenom standardu iz točke B ovoga Programa.

Ako državni službenik ili namještenik traži zajam za rješavanje svog stambenog pitanja na nekretnini koja nije u njegovom vlasništvu, mora dati pisanu izjavu da se time rješava njegovo stambeno pitanje i pisanu suglasnost vlasnika nekretnine.

2. Dodjela zajmova

Zajam se dodjeljuje državnom službeniku ili namješteniku prema redu na Listi prvenstva za dodjelu zajmova utvrđenoj prema mjerilima određenim točkama C.1. – C.3. ovoga Programa.

Zajam ne može biti dodijeljen državnom službeniku ili namješteniku ako on ili članovi njegova zajedničkog kućanstva imaju u vlasništvu stambenu jedinicu ili stambene jedinice (stan – kuća) koje zadovoljavaju stambene standarde utvrđene u točki B ovoga Programa, osim za poboljšanje uvjeta stanovanja.

Zajam ne može biti dodijeljen državnom službeniku ili namješteniku koji je sam sebe doveo u nepogodan položaj, kako je to navedeno u točki A.3. ovoga Programa.

3. Visina zajma

Visina zajma ovisi o stambenim potrebama državnog službenika ili namještenika, može iznositi najviše 20.000 EUR, u kunskoj protuvrijednosti, za kupnju kuće ili stana, te kao udio radi daljnje realizacije većeg stambenog kredita kod neke od poslovnih banaka za kupnju, kao i za izgradnju.

Visina zajma ovisi i o kreditnoj sposobnosti državnog službenika ili namještenika.

Za poboljšanje uvjeta stanovanja državnom službeniku ili namješteniku može biti dodijeljen zajam u maksimalnom iznosu od 10.000 EUR, u kunskoj protuvrijednosti.

Dodjelom najvišeg iznosa zajma ili zajma kojim se zadovoljava stambena potreba prema točki B ovoga Programa smatra se da je državni službenik ili namještenik stambeno zbrinut, pa time gubi pravo na ponovno ostvarivanje prava na zajam.

4. Kamatna stopa i rok

Zajam se državnim službenicima ili namještenicima odobrava po kamatnoj stopi od 4% godišnje i to:

– za dodjelu zajma do 10.000 EUR, u kunskoj protuvrijednosti, na rok od 5 do 10 god.

– za dodjelu zajma preko 10.000 – 20.000 EUR, u kunskoj protuvrijednosti, na rok od 10 do 15 godina.

Iznos zajma, rokovi otplate, visina mjesečnog obroka, način revalorizacije, visina kamatne stope, način uporabe i instrument osiguranja vraćanja zajma, te dokazi o namjenskom trošenju zajma utvrđuju se ugovorom o zajmu.

5. Ugovor o zajmu

Ugovor o zajmu za zajmodavca potpisuje osoba ovlaštena za to odlukom tijela SDLSNRH.

Odobren zajam može se koristiti kao udio za dobivanje većeg stambenog kredita kod banke.

Ugovorom o zajmu uređuje se obveza korisnika zajma-zajmoprimca da na zahtjev Povjerenstva podastre dokaz o namjenskom trošenju odobrenih sredstava.

Ako zajmoprimac odobrena sredstva potroši nenamjenski ili na zahtjev Povjerenstva ne podastre dokaz o namjenskom trošenju odobrenih sredstava, ugovor o zajmu se raskida i svi neplaćeni obroci zajedno s kamatama dospijevaju na naplatu.

Ugovor se može raskinuti i u slučaju neplaćanja i neredovitog plaćanja obroka utvrđenih ugovorom o zajmu.

Kod raskida ugovora zbog nenamjenske uporabe sredstava korisnik zajma mora platiti i kamate u visini zateznih kamata od dana kada je primio sredstva do dana vraćanja.

F) NADZOR PROVEDBE PROGRAMA

Tijelo nadležno za nadzor odnosno kontrolu provedbe Programa stambenog zbrinjavanja državnih službenika i namještenika je Glavno povjereništvo Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika RH.

G) PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Naputak o primjeni ovog Programa i njegovo tumačenje daje Statutarna komisija SDLSNRH.

Ovaj Program stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti od strane Vlade Republike Hrvatske, a primjenjuje se od dana objave u »Narodnim novinama«.

ZA SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA RH
Boris Pleša, predsjednik, v. r.

PRILOG II.

PROGRAM
STAMBENOG ZBRINJAVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA RH

A) OPĆE ODREDBE

Program stambenog zbrinjavanja državnih službenika i namještenika donosi se poradi prikupljanja sredstava, utvrđivanja načina, postupka i mjerila za rješavanje stambenih potreba državnih službenika i namještenika u obliku dodjele zajma za kupovinu ili izgradnju stana, te za adaptaciju i renoviranje stanova u vlasništvu državnih službenika i namještenika te izgradnju stanova u organizaciji Sindikata policije Hrvatske putem tvrtke »Matica stanogradnja« d.o.o. iz Zagreba, Bužanova 10, a u kojoj je SPH vlasnik 19,6% poslovnih udjela, zajedno sa 7 sindikata državnih i javnih službi gdje razvija poticajnu stanogradnju za svoje članove te državne službenike i namještenike.

1. Sredstva

Stambene potrebe državnih službenika i namještenika prema ovom Programu rješavat će se iz sredstava pribavljenih prema Odluci o dodjeli sredstava za rješavanje stambenih potreba državnih službenika i namještenika (»Narodne novine« 77/07 i 22/11).

2. Način korištenja sredstava

Sredstva se planiraju koristiti isključivo za kupnju i izgradnju novih stanova za državne službenike i namještenike te poboljšanje uvjeta stanovanja državnih službenika i namještenika. Ukoliko se sredstva koriste za izgradnju novih stambenih objekata, ista je moguće upotrijebiti isključivo kroz stambenu izgradnju putem tvrtke »Matica stanogradnja« d.o.o. gdje je Sindikat policije Hrvatske i vlasnik društva.

Ukoliko se sredstva upotrebljavaju za zajmove državnim službenicima i namještenicima, tijelo nadležno za provedbu postupka i za donošenje odluke o dodjeli zajma putem natječaja jest Povjerenstvo za dodjelu stanova i zajmova (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenovano od strane Predsjedništva Sindikata policije Hrvatske.

Povjerenstvo se sastoji od 5 stambeno zbrinutih članova.

Članovi povjerenstva se imenuju na rok od 3 godine.

3. Rad Povjerenstva

Rad u Povjerenstvu nakon imenovanja člana je obvezan.

Povjerenstvo osim utvrđivanja i ispunjavanja kriterija utvrđuje i da li je koji državni službenik ili namještenik sam sebe u posljednjih 10 godina doveo u nepogodan stambeni položaj, tj. da li je otuđio (prodao ili darovao) stan ili kuću, on ili bilo koji član njegova obiteljskog kućanstva za koje se traže sredstva, te se takovom državnom službeniku ili namješteniku neće dodjeljivati sredstva za stambeno zbrinjavanje.

Članovi Povjerenstva nemaju pravo na dodjelu zajma iz sredstava pribavljenih prema Odluci o dodjeli sredstava za rješavanje stambenih potreba državnih službenika i namještenika (»Narodne novine« 77/07 i 22/11).

B) STAMBENI STANDARD

Državnim službenicima i namještenicima se sredstva stambenog zbrinjavanja dodjeljuju za kupovinu, izgradnju ili adaptaciju prema njihovim potrebama, a kako bi se zadovoljili približno sljedeći uvjeti za stanovanje po veličini njegovih obiteljskih kućanstava, i to:

jednosobni

do 33 m2,

dvosobni (dnevni boravak i jedna soba)

od 35 do 52 m2,

trosobni i dvoiposobni (dnevni boravak i dvije sobe)

od 52 do 67 m2,

četverosobni (dnevni boravak i tri sobe)

od 68 do 88 m2,

peterosobni (dnevni boravak i četiri sobe)

do 106 m2.

Državni službenici i namještenici sredstva stambenog zbrinjavanja za kupovinu ili izgradnju mogu ostvariti samo u sljedećim uvjetima i to:

– jednosobni – samac i bračni par bez djece,

– dvosobni – bračni par bez djece te bračni par s jednim djetetom,

– trosobni i dvoiposobni – bračni par s dvoje djece istog spola,

– četverosobni – bračni par s troje djece ili dvoje djece različitog spola,

– peterosobni – bračni par s troje djece različitog spola ili četvero i više djece.

C) MJERILA ZA DODJELU SREDSTAVA

– Lista prvenstva za dodjelu sredstava utvrđuje se na temelju sljedećih mjerila:

– stambenom statusu,

– broju djece predškolske dobi i djece na školovanju

– životnoj dobi,

– stažu u državnim tijelima,

– statusu dragovoljca i branitelja iz Domovinskog rata,

– drugim uvjetima.

1. Prema stambenom statusu:

za status najmoprimca sa slobodno ugovorenom najamninom kod pravne ili fizičke osobe ili podstanara kod treće osobe

15 bodova,

za stanovanje kod roditelja u neodgovarajućem stanu ili kući

10 bodova,

za stanovanje u vlastitom stanu iz članka 1. stavka 2.

5 bodova.

2. Prema broju djece, predškolske djece i djece na školovanju:

za djecu do upisa u osnovnu školu – po djetetu

4 boda,

za djecu u osnovnoj školi – po djetetu

3 boda,

za djecu u srednjoj školi – po djetetu

2 boda,

za djecu na fakultetu – po djetetu

1 bod,

za hendikepirano dijete ili dijete s posebnim potrebama

6 bodova.

3. Prema životnoj dobi:

– do 22. godine života                        6 bodova,

– od 23. godine do 35. godine            8 bodova,

– od 35. godine i više                        10 bodova.

4. Prema stažu u državnim tijelima:

– Za svaku godinu navršenog radnog staža ostvarenoga u RH, državnom službeniku ili namješteniku pripada 5 bodova.

– Podnositelju zahtjeva kojemu je i supružnik zaposlen u Državnim službama pribrajaju se godine supružnikova staža, pod uvjetom da podnose samo jedan zahtjev.

– Navršenom godinom radnog staža smatra se godina koju radnik navršava do kraja kalendarske godine u kojoj se sastavlja Lista prvenstva.

5. Prema statusu dragovoljca i branitelja iz Domovinskog rata:

– status dragovoljca 8 bodova,

– status branitelja do jedne godine 2 boda,

– status branitelja od jedne do tri godine 4 boda,

– status branitelja od tri godine i više 6 bodova,

6. Drugi uvjeti

zaposleniku s tjelesnim oštećenjem od 20 do 70%

10 bodova,

zaposleniku s tjelesnim oštećenjem preko 70% i invalidu rada

20 bodova.

D) LISTA PRVENSTVA I POSTUPAK ZA DODJELU SREDSTAVA STAMBENOG ZBRINJAVANJA

1. Lista prvenstva

Sredstva se dodjeljuju državnom službeniku ili namješteniku prema redu na listi prvenstva za dodjelu sredstava za stambeno zbrinjavanje utvrđenoj prema mjerilima iz točke C, označenim rednim brojevima od 1. do stavka 6. ovoga Programa.

Lista prvenstva za dodjelu sredstava utvrđivat će se na rok od 1 godine.

Dodjela stanova izgrađenih rečenim sredstvima utvrđuje se prema mjerilima iz točke C, označenim rednim brojevima od 1. do stavka 6. ovoga Programa.

Lista prvenstva za dodjelu stanova, a koji su građeni dijelom ili u cijelosti sredstvima iz ovog programa određuje se na rok od 1 godine.

2. Postupak dodjele

Povjerenstvo donosi odluku o pokretanju postupka za dodjelu stanova ili sredstava stambenog zbrinjavanja odnosno raspisuje natječaj za dodjelu istih.

Zamolbe za dodjelu stanova i sredstava sa svom potrebnom dokumentacijom, zaprima Povjerenstvo, koje je dužno pregledati priloženu dokumentaciju i u slučaju da nije potpuna pozvati državnog službenika ili namještenika na dopunu iste.

3. Primjedbe na listu prvenstva

Prijedlog Liste prvenstva za dodjelu stanova ili sredstava će biti istaknut na oglasnim pločama i na web-stranicama Sindikata policije Hrvatske radi podnošenja primjedbi na njega.

Primjedbe se podnose Povjerenstvu, u roku od 8 dana od dana oglašavanja.

U roku od 30 dana Povjerenstvo mora razmotriti primjedbe i nakon toga utvrditi konačnu listu prvenstva za dodjelu stanova sredstava stambenog zbrinjavanja.

Odluku o dodjeli stanova ili sredstava Povjerenstvo mora donijeti u roku od 60 dana od dana raspisivanja natječaja. U odluci o dodjeli stanova ili sredstava utvrđuje se njihova namjena, visina i rok otplate.

Konačna lista i Odluke o dodjeli stanova ili sredstava objavljuju se na oglasnim pločama i na web-stranicama SPH i dostavljaju se sindikatima.

E) DODJELA STANOVA I SREDSTAVA – ZAJMOVA

1. Zajmovi

Sredstva se dodjeljuju putem zajmova. Zajam može biti dodijeljen državnom službeniku ili namješteniku radi rješavanja njegovih stambenih potreba: kupnje stana ili kuće, izgradnje stana ili kuće, dogradnje kuće ili stana i poboljšanja uvjeta stanovanja sve prema stambenom standardu iz točke B ovoga Programa.

Ako državni službenik ili namještenik traži zajam za rješavanje svog stambenog pitanja na nekretnini koja nije u njegovom vlasništvu, mora dati pisanu izjavu da se time rješava njegovo stambeno pitanje i pisanu suglasnost vlasnika nekretnine.

2. Dodjela zajmova

Zajam se dodjeljuju državnom službeniku ili namješteniku prema redu na Listi prvenstva za dodjelu zajmova utvrđenoj prema mjerilima određenim u točki C ovoga Programa.

Zajam ne može biti dodijeljen državnom službeniku ili namješteniku ako on ili članovi njegova zajedničkog kućanstva imaju u vlasništvu stambenu jedinicu ili stambene jedinice (stan – kuća) koje zadovoljavaju stambene standarde utvrđene u točki B ovoga Programa, osim za poboljšanje uvjeta stanovanja nakon čega Povjerenstvo sastavlja Prijedlog liste prvenstva za dodjelu sredstava.

Zajam ne može biti dodijeljen državnom službeniku ili namješteniku koji je sam sebe doveo u nepogodan položaj, kako je to navedeno u točki A.3. ovoga Programa.

3. Visina zajma

Visina zajma ovisi o stambenim potrebama državnog službenika ili namještenika, a može iznositi najviše 20.000 EUR, u kunskoj protuvrijednosti, za kupnju kuće ili stana, te kao udio radi daljnje realizacije većeg stambenog kredita kod neke od poslovnih banaka za kupnju, kao i za izgradnju.

Visina zajma ovisi i o kreditnoj sposobnosti državnog službenika ili namještenika.

Za poboljšanje uvjeta stanovanja državnom službeniku ili namješteniku može biti dodijeljen zajam u maksimalnom iznosu od 10.000 EUR, u kunskoj protuvrijednosti.

Dodjelom najvišeg iznosa zajma ili zajma kojim se zadovoljava stambena potreba prema točki B ovoga Programa smatra se da je državni službenik ili namještenik stambeno zbrinut, pa time gubi pravo na ponovno ostvarivanje prava na zajam.

4. Kamatna stopa i rok

Zajam se državnim službenicima ili namještenicima odobrava po kamatnoj stopi od 4% godišnje, i to:

– za dodjelu zajma do 10.000 FUR, u kunskoj protuvrijednosti, na rok od 5 do 10 god.

– za dodjelu zajma preko 10.000 – 20.000 EUR, u kunskoj protuvrijednosti, na rok od 10 do 15 godina.

Iznos zajma, rokovi otplate, visina mjesečnog obroka, način revalorizacije, visina kamatne stope, način uporabe i instrument osiguranja vraćanja zajma, te dokazi o namjenskom trošenju zajma utvrđuju se ugovorom o zajmu.

5. Ugovor o zajmu

Ugovor o zajmu za zajmodavca potpisuje osoba ovlaštena za to odlukom tijela Sindikata policije Hrvatske. Odobren zajam može se koristiti kao udio za dobivanje većeg stambenog kredita kod banke.

Ugovorom o zajmu uređuje se obveza korisnika zajma-zajmoprimca da na zahtjev Povjerenstva podastre dokaz o namjenskom trošenju odobrenih sredstava.

Ako zajmoprimac odobrena sredstva potroši nenamjenski ili na zahtjev Povjerenstva ne podastre dokaz o namjenskom trošenju odobrenih sredstava, ugovor o zajmu se raskida i svi neplaćeni obroci zajedno s kamatama dospijevaju na naplatu.

Ugovor se može raskinuti i u slučaju neplaćanja i neredovitog plaćanja obroka utvrđenih ugovorom o zajmu.

Kod raskida ugovora zbog nenamjenske uporabe sredstava korisnik zajma mora platiti i kamate u visini zateznih kamata od dana kada je primio sredstva do dana vraćanja.

6. Dodjela stanova

Stan izgrađen iz dijela sredstava iz rečenog programa se dodjeljuje na kupnju državnom službeniku ili namješteniku prema redu na Listi prvenstva za dodjelu zajmova utvrđenoj prema mjerilima određenim u točki C ovoga Programa.

Stan ne može biti dodijeljen na kupnju državnom službeniku ili namješteniku ako on ili članovi njegova zajedničkog kućanstva imaju u vlasništvu stambenu jedinicu ili stambene jedinice (stan – kuća) koje zadovoljavaju stambene standarde utvrđene u točki B ovoga Programa, osim za poboljšanje uvjeta stanovanja nakon čega Povjerenstvo sastavlja Prijedlog liste prvenstva za dodjelu sredstava.

Stan ne može biti dodijeljen na kupnju državnom službeniku ili namješteniku koji je sam sebe doveo u nepogodan položaj, kako je to navedeno u točki A.3. ovoga Programa.

Državni službenik ili namještenik koji se odlučio na kupnju stana po ovom programu, a čija je cijena m2 stana niža od tržišne cijene nema pravo na zajam sukladno ovom programu.

F) NADZOR PROVEDBE PROGRAMA

Tijelo nadležno za nadzor odnosno kontrolu provedbe Programa stambenog zbrinjavanja državnih službenika ili namještenika je izvršno Predsjedništvo Sindikata policije Hrvatske.

G) PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Naputak o primjeni ovog Programa i njegovo tumačenje daje Statutarna komisija Sindikata policije Hrvatske.

Ovaj Program stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti od strane Vlade Republike Hrvatske, a primjenjuje se od dana objave u »Narodnim novinama«.

Predsjednik SPH
Dubravko Jagić, v. r.

PRILOG III.

PROGRAM STAMBENOG ZBRINJAVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatska o dodjeli sredstava za rješavanje stambenih potreba državnih službenika i namještenika Nezavisni sindikat djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova (dalje u tekstu: MUP) je na sjednici održanoj dana 17. 11. 2007. godine donio Program stambenog zbrinjavanja državnih službenika i namještenika kojim se uređuje način, uvjeti i kriteriji stambenog zbrinjavanja državnih službenika i namještenika.

Sindikat djelatnika u vojsci i državnim službama te Samostalni sindikat djelatnika u zrakoplovstvu potpisali su sporazum o pristupanju Programu za stambeno zbrinjavanje državnih službenika i namještenika Nezavisnog sindikata djelatnika MUP-a te time dali suglasnost da se sredstva namijenjena njihovim sindikatima uplate u korist programa Nezavisnog sindikata djelatnika MUP-a. Državni službenici i namještenici članovi Stambene zadruge »Dom više« prilikom provedbe programa stambenog zbrinjavanja stječu pravo na kupovinu stambenog prostora pod istim uvjetima propisanim Pravilnikom o pravu zadrugara na prvokup nekretnina u vlasništvu zadruge te potpisanim sporazumima o pristupanju.

Informacija o mogućnosti stambenog zbrinjavanja kroz ovaj program bit će putem spomenutih sindikata upućena svim državnim službenicima i namještenicima na području djelovanja sva tri sindikata.

IZVRŠITELJ PROGRAMA

Radi organiziranja svih pripremnih radnji oko provedbe ovoga Programa, kupnje građevinskog zemljišta potrebnog za izgradnju stanova, organiziranja izgradnje, odabira izvođača, kontrole izgradnje stambenih objekata, kontrole opremanja istih, sukladno propisanim minimalnim standardima te raspodjele stanova, Nezavisni sindikat djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova osnovao je Stambenu zadrugu DOM VIŠE.

Stambena zadruga DOM VIŠE, sa sjedištem u Zagrebu, Avenija Gojka Šuška 1, upisana je u sudski registar rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu, Tt-07/13754-2, MBS: 080633824, te je ovlaštena za poslovanje s nekretninama, projektiranje, građenje, nadzor nad gradnjom i dr.

Rješenjem Državnog zavoda za statistiku, klasa: 951-03/07-01/1, urbroj: 555-08-03-07-2 od 6. prosinca 2007. godine, Stambena zadruga DOM VIŠE razvrstana je u podrazred djelatnosti; podizanje zgrada (visokogradnja), MBPS; 2307367.

Stambena zadruga DOM VIŠE usvojila je Pravilnik o pravu zadrugara na prvokup nekretnina u vlasništvu Zadruge, a kojim su uređeni pravo, uvjeti, mjerila i kriteriji stambenog zbrinjavanja službenika i namještenika, zadrugara.

Članstvo u Sindikatu nije uvjet za učlanjivanje u Zadrugu, čime se ispunjava uvjet iz t. III. st. 2. Odluke Vlade Republike Hrvatske o dodjeli sredstava za rješavanje stambenih potreba državnih službenika i namještenika.

STANDARD STANOVANJA

Struktura i opremljenost stanova za potrebe organizirane izgradnje utvrđuju se sukladno Pravilniku o minimalnim tehničkim uvjetima za projektiranje i gradnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (»Narodne novine«, broj 106/2004).

ZEMLJIŠTE ZA GRADNJU STANOVA

Stambeni objekti bi se gradili na zemljištu koje bi se otkupljivalo od jedinica lokalne samouprave ili fizičkih i pravnih osoba po tržnoj cijeni, ali ne većoj od 200 €/m2 neto korisne površine stana i to u početku na području grada Zagreba.

ROK ZA PRIBAVLJANJE ZEMLJIŠTA I IZRADU POTREBNE DOKUMENTACIJE

Planirano pripremno vrijeme od pribavljanja zemljišta do izrade idejnih rješenja za potrebe lokacijske dozvole je od 6 mjeseci do godinu dana.

Pripremno razdoblje podrazumijeva vrijeme za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, zatim opremanje zemljišta za izgradnju potrebnom infrastrukturom i opremom za stambenu izgradnju i dr.

ROK ZA PROVEDBU PROGRAMA – IZGRADNJA OBJEKATA

Planirani rok za provedbu dijela Programa, odnosno izgradnju početnih 4 – 10 stanova je 2011. – 2012. godine.

Daljnja dinamika izgradnje stanova ovisila bi o iskazanom interesu državnih službenika i namještenika prema predviđenom modelu stambenog zbrinjavanja utvrđenom ovim Programom.

VELIČINA STANOVA

Program stambenog zbrinjavanja obuhvaća izgradnju stanova veličine od 30 do 80 m2 netto korisne površine. Veličina stanova ovisit će o iskazanim i utvrđenim potrebama državnih službenika i namještenika, sukladno njihovim zahtjevima.

NAČIN PROVEDBE PROGRAMA

Stambene potrebe državnih službenika i namještenika prema ovom Programu rješavat će se iz sredstava pribavljenih prema Odluci o dodjeli sredstava za rješavanje stambenih potreba državnih službenika i namještenika (»Narodne novine«, broj 77/07 i 22/11), u okviru u državnom proračunu osiguranih sredstava za navedene namjene, a veći dio za gradnju prvih stanova će osigurati NSD MUP-a i Stambena zadruga »Dom više« iz vlastitih sredstava.

Izuzetno važnom držimo činjenicu da će dodijeljena sredstva biti iskorištena kao zamašnjak za proces gradnje koji će zapravo trajati kontinuirano, a brža gradnja stanova po ovom principu na više lokacija bit će moguća uz kreditna zaduženja znatnim povećanjem broja zadrugara što je puno prihvatljivije.

NADZOR PROVEDBE PROGRAMA

Za provedbu Programa bit će zadužena Stambena zadruga DOM VIŠE.

Sukladno Zakonu o zadrugama (»Narodne novine« 34/11), te pravilima Stambene zadruge »Dom više« usvojenim 7. 11. 2007. godine na Skupštini zadruge nadzor nad radom Zadruge provodi Nadzori odbor. S obzirom na to da je jedan od zadrugara i Nezavisni sindikat djelatnika MUP-a nadzor nad provedbom Programa stambenog zbrinjavanja državnih službenika i namještenika provodit će i Središnji odbor NSD MUP-a.

KRITERIJI ZA IZRADU BODOVNIH LISTA

Bodovna lista ovisi o:

– socijalnom statusu

– imovinskom statusu

– statusu hrvatskog branitelja

– stambenom statusu

– godinama radnog staža.

Bodovanje zahtjeva vrši se na sljedeći način:

SOCIJALNI STATUS

Otežavajuće okolnosti materijalnog položaja u obitelji:

Podnositelj zahtjeva član obitelji invalid 90% do 100%

10 bodova

Podnositelj zahtjeva i/ili član obitelji invalid od 70% do 89%

8 bodova

Podnositelj zahtjeva i/ili član obitelji invalid 50% do 69%

5 bodova

samohrani roditelj

3 boda.

Broj članova obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva;

– samac                                                                           1 bod

– dva člana                                                                     2 boda

– tri člana                                                                    5 bodova

– četiri člana                                                                7 bodova

– pet i više članova                                                    10 bodova.

Djeca na školovanju:

a) za školovanje djece u osnovnoj školi – po djetetu        3 boda

b) za školovanje djece u srednjoj školi – po djetetu          2 boda

c) za školovanje djece na fakultetu – po djetetu                 1 bod

IMOVINSKI STATUS

Prihod po članu domaćinstva

Na osnovi podataka o sastavu obiteljskog kućanstva (pismena izjava u zahtjevu) i dokumentacije o svim prihodima domaćinstva izračunava se prihod po članu obiteljskog domaćinstva.

Kao mjesečni prihod domaćinstva smatraju se prihodi koje članovi domaćinstva ostvaruju iz plaća, mirovina i po drugim osnovama (dobit od poduzetništva, zakupa, veća izvanredna dobit itd.)

Iznos prihoda po članu domaćinstva u odnosu na prosječnu plaću isplaćenu u gospodarstvu RH (podaci Državnog zavoda za statistiku) u prethodnoj godini vrednuje se na sljedeći način:

Imovinsko stanje podnositelja zahtjeva i članova njegova domaćinstva (prosječni mjesečni prihod):

za mjesečne prihode do 50% prosječne mjesečno isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini po članu obiteljskog domaćinstva:

8 bodova

za mjesečne prihode od 51% do 75% prosječne mjesečno isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini po članu obiteljskog domaćinstva:

6 bodova

za mjesečne prihode od 76% do 100% prosječne mjesečno isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini po članu obiteljskog domaćinstva:

4 boda

za mjesečne prihode više od 100% prosječne mjesečno isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini po članu obiteljskog domaćinstva:

2 boda.

STAMBENI STATUS

državnom službeniku ili namješteniku koji je podstanar pripada

15 bodova

državni službenik ili namještenik koji stanuje s roditeljima u neodgovarajućem stanu ili kući, za sve članove zajedničkog obiteljskog kućanstva pripada

10 bodova

državnom službeniku ili namješteniku koji ima neodgovarajući stan ili kuću u vlasništvu pripada

5 bodova

državnom službeniku i namješteniku za poboljšavanje uvjeta stanovanja pripada

1 bod.

STATUS HRVATSKOG BRANITELJA

Status hrvatskog branitelja za podnositelja zahtjeva, stečen prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, prema vremenu provedenom u obrani suvereniteta RH:

od 1 do 12 mjeseci

1 bod

od 12 do 24 mjeseca

2 boda

od 24 do 36 mjeseci

3 boda

od 36 do 48 mjeseci i hrvatskom branitelju koji je proveo u obrani suvereniteta RH najmanje 6 mjeseci u razdoblju od 30. svibnja 1990. do 15. siječnja 1992.

4 boda

za više od 48 mjeseci

5 bodova.

GODINE RADNOG STAŽA

– od 1 do 5 godina                         1 bod

– od 5 do 15 godina                     2 boda

– od 15 do 20 godina                   3 boda

– od 20 do 30 godina                   4 boda

– više od 30 godina                   5 bodova.

Upravitelj SZ »Dom više«
Zdravko Lončar, v. r.

PRILOG IV.

SINDIKAT DJELATNIKA U VOJSCI I DRŽAVNIM SLUŽBAMA, Ulica grada Vukovara 239, 10 000 Zagreb zastupan po predsjedniku Radomiru Deliću, dipl. ing.

i

NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a (NSD MUP-a), Av. Gojka Šuška 1, 10040 Zagreb zastupan po predsjedniku Zdravku Lončaru, dipl. krim.

zaključili su dana 11. prosinca 2009.

SPORAZUM O PRISTUPANJU

I.

Sporazumom o pristupanju utvrđuje kako Sindikat djelatnika u vojsci i državnim službama pristupa »Programu za stambeno zbrinjavanje državnih službenika i namještenika« (Program) Nezavisnog sindikata djelatnika MUP-a od dana 30. 10. 2009. godine.

II.

Sindikat djelatnika u vojsci i državnim službama suglasan je s time da se sredstva od strane Vlade RH namijenjena navedenom Sindikatu u iznosu od 509.742,52 kuna uplate na žiro-račun Nezavisnog sindikata djelatnika MUP-a broj 2340009-1100195932 u korist Programa.

III.

Sindikat djelatnika u vojsci i državnim službama obvezuje se kako će članove i zaposlene na područjima gdje djeluju putem podružnica upoznati s predmetnim Programom i aktivnostima Stambene zadruge »DOM VIŠE« dok se Nezavisni sindikat djelatnika MUP-a obvezuje kako će pošteno i dosljedno primjenjivati Program te djelovati u interesu državnih službenika i namještenika.

IV.

Ovaj Sporazum o pristupanju potpisan je u četiri istovjetna primjerka od kojih svaka strana potpisnica zadržava po dva primjerka.

Zagreb, 11. prosinca 2009.

SINDIKAT DJELATNIKA U
VOJSCI I DRŽAVNIM SLUŽBAMA
zastupan po predsjedniku
Radomiru Deliću, dipl. ing., v. r.

NSD MUP-a
zastupan po predsjedniku
Zdravku Lončaru, dipl. krim., v. r.


PRILOG V.

SAMOSTALNI SINDIKAT DJELATNIKA U ZRAKOPLOVSTVU, Čički gaj bb, 10410 Velika Gorica zastupan po predsjedniku Marijanu Luketiću i

NEZAVISNI SINDIKAT DJELATNIKA MUP-a (NSD MUP-a), Av. Gojka Šuška 1, 10040 Zagreb zastupan po predsjedniku Zdravku Lončaru, dipl. krim.

zaključili su 11. prosinca 2009.

SPORAZUM O PRISTUPANJU

I.

Sporazumom o pristupanju utvrđuje se kako Samostalni sindikat djelatnika u zrakoplovstvu pristupa »Programu za stambeno zbrinjavanje državnih službenika i namještenika« (Programu) Nezavisnog sindikata djelatnika MUP-a od dana 30. listopada 2009. godine.

II.

Samostalni sindikat djelatnika u zrakoplovstvu suglasan je s time da se sredstva od strane Vlade RH namijenjena navedenom Sindikatu u iznosu od 50.974,25 kuna uplate na žiro-račun Nezavisnog sindikata djelatnika MUP-a broj 2340009-1100195932 u korist Programa.

III.

Samostalni sindikat djelatnika u zrakoplovstvu obvezuje se kako će članove i zaposlene na područjima gdje djeluju putem podružnica upoznati s predmetnim Programom i aktivnostima Stambene zadruge »DOM VIŠE« dok se Nezavisni sindikat djelatnika MUP-a obvezuje kako će pošteno i dosljedno primjenjivati Program te djelovati u interesu državnih službenika i namještenika.

IV.

Ovaj Sporazum o pristupanju potpisan je u četiri istovjetna primjerka od kojih svaka strana potpisnica zadržava po dva primjerka.

U Zagrebu 11. prosinca 2009.

SAMOSTALNI SINDIKAT DJELATNIKA U ZRAKOPLOVSTVU
zastupan po predsjedniku
Marijanu Luketiću, dipl. ing., v. r.

NSD MUP-a
zastupan po predsjedniku
Zdravku Lončaru, dipl. krim., v. r.


PRILOG VI.

Na temelju čl. 23. i čl. 24. Statuta Carinskog sindikata Hrvatske, Predsjedništvo Carinskog sindikata Hrvatske, na sjednici održanoj godine, donosi

PROGRAM
STAMBENOG ZBRINJAVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA CARINSKE UPRAVE REPUBLIKE HRVATSKE

A) OPĆE ODREDBE

Program stambenog zbrinjavanja državnih službenika i namještenika Carinske uprave Republike Hrvatske donosi se poradi prikupljanja sredstava, utvrđivanja načina, postupka i mjerila za rješavanje stambenih potreba državnih službenika i namještenika Carinske uprave Republike Hrvatske u obliku dodjele zajma za kupnju stana ili kuće, izgradnju kuće, dogradnju kuće ili stana i poboljšanja uvjeta stanovanja državnih službenika i namještenika Carinske uprave Republike Hrvatske.

1. Sredstva

Stambene potrebe državnih službenika i namještenika prema ovom Programu rješavat de se iz sredstava pribavljenih prema Odluci o dodjeli sredstava za rješavanje stambenih potreba državnih službenika i namještenika (»Narodne novine« broj 77/07. i 22/11.), u okviru u državnom proračunu osiguranih sredstava za navedene namjene.

U svrhu povećanja mase sredstava za stambene potrebe državnih službenika ili namještenika, iznos prikupljenih sredstava može se koristiti kao ulog/učešće u različite stambene fondove kao i u osnivanje vlastitog fonda.

2. Nadzor korištenja sredstava

Tijelo nadležno za provedbu postupka i za donošenje odluke o dodjeli zajma putem natječaja jest Povjerenstvo za dodjelu stanova i zajmova (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenovano od strane tijela Carinskog sindikata Hrvatske.

Povjerenstvo se sastoji od 5 stambeno zbrinutih članova od kojih je najmanje jedan član obvezno dipl. pravnik, koji je istovremeno i predsjednik Povjerenstva. Pored dipl. pravnika u Povjerenstvo se imenuju državni službenici ili namještenici ekonomske struke od kojih dva nisu članovi Sindikata.

Članovi Povjerenstva se imenuju na rok od 3 godine.

3. Rad Povjerenstva

Rad u Povjerenstvu nakon imenovanja člana je obvezan.

Povjerenstvo osim utvrđivanja ispunjavanja kriterija iz točke D) ovoga Programa utvrđuje i da li je koji državni službenik ili namještenik sam sebe u posljednjih 8 godina doveo u nepogodan stambeni položaj, tj. da li je otuđio (prodao ili darovao) stan ili kuću, on ili bilo koji član njegova obiteljskog kućanstva za koje se traže sredstva, te se takvom državnom službeniku ili namješteniku neće dodjeljivati sredstva za stambeno zbrinjavanje.

Zahtjev državnog službenika ili namještenika – člana Povjerenstva za dodjelu zajma podnijet za vrijeme trajanja mandata u Povjerenstvu bit će odbačen.

B) STAMBENI STANDARD

Državnim službenicima i namještenicima se sredstva stambenog zbrinjavanja dodjeljuju radi rješavanja njihovih stambenih potreba: kupnje stana ili kuće, izgradnje kuće, dogradnje kuće ili stana i poboljšanja uvjeta stanovanja prema njihovim potrebama, a kako bi se zadovoljili približno sljedeći uvjeti za stanovanje po veličini njihovih obiteljskih kućanstava, i to:

– samcu – za garsonijeru ili manji jednosobni stan

– dvočlanoj obitelji – za jednosobni ili jednoipolsobni stan

– tročlanoj obitelji – za jednoipolsobni ili dvosobni stan

– četveročlanoj obitelji – za dvoiposobni ili trosobni stan

– peteročlanoj i višečlanoj obitelji – za trosobni ili veći stan.

C) MJERILA ZA DODJELU SREDSTAVA

Lista prvenstva za dodjelu sredstava utvrđuje se na temelju sljedećih mjerila:

1. na temelju stambenog statusa podnositelja zahtjeva

2 na temelju radnog staža podnositelja zahtjeva

3. na temelju socijalnog statusa

4. na temelju drugih uvjeta.

1. Stambeni status podnositelja zahtjeva

– Državnom službeniku ili namješteniku podnositelju zahtjeva koji je podstanar pripada – 100 bodova

– državnom službeniku ili namješteniku podnositelju zahtjeva koji stanuje s roditeljima u neodgovarajućem stanu ili kući, za sve članove zajedničkog obiteljskog kućanstva pripada – 70 bodova

– državnom službeniku ili namješteniku podnositelju zahtjeva koji ima neodgovarajući stan ili kuću u vlasništvu pripada – 50 bodova

– državnom službeniku ili namješteniku podnositelju zahtjeva radi poboljšanja uvjeta stanovanja koji ima odgovarajući stan ili kuću u vlasništvu pripada – 30 bodova.

2. Radni staž podnositelja zahtjeva

Za svaku godinu navršenog radnog staža ostvarenoga u RH, državnom službeniku ill namješteniku podnositelju zahtjeva pripada 5 bodova.

Podnositelju zahtjeva kojemu je i supružnik zaposlen u Carinskoj upravi Republike Hrvatske pribrajaju se godine supružnikova staža, pod uvjetom da podnose samo jedan zahtjev.

Navršenom godinom radnog staža smatra se godina koju državni službenik ili namještenik navršava do kraja kalendarske godine u kojoj se sastavlja Lista prvenstva.

3. Socijalni status

1. Svakom državnom službeniku ili namješteniku pripada – 20 bodova

2. za svakog člana obiteljskog kućanstva državnom službeniku ili namješteniku pripada – 10 bodova

3. državnom službeniku ili namješteniku samohranom roditelju pripada dodatnih – 20 bodova

4. državnom službeniku ili namješteniku roditelju s hendikepiranim djetetom pripada dodatnih – 20 bodova.

Članom obiteljskog kućanstva državnog službenika ili namještenika smatraju se:

– supružnik

– djeca, pastorčad i posvojenici na redovitom školovanju

– punoljetna hendikepirana djeca, pastorčad i posvojenici.

4. Drugi uvjeti

1. Državnom službeniku ili namješteniku podnositelju zahtjeva s tjelesnim oštećenjem od 20 do 70% pripada – 10 bodova

2. Državnom službeniku ili namješteniku podnositelju zahtjeva s tjelesnim oštećenjem preko 70% i invalidu rada pripada – 20 bodova.

Državni službenik ili namještenik podnositelj zahtjeva može ostvariti bodove samo po jednoj od prethodne dvije osnove.

3. Državnom službeniku ili namješteniku podnositelju zahtjeva koji ima priznat status hrvatskog branitelja prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji pripada dodatnih – 10 bodova.

D) LISTA PRVENSTVA I POSTUPAK ZA DODJELU SREDSTAVA STAMBENOG ZBRINJAVANJA

1. Lista prvenstva

Sredstva se dodjeljuju državnom službeniku ili namješteniku podnositelju zahtjeva prema redu na Listi prvenstva za dodjelu sredstava za stambeno zbrinjavanje utvrđenoj prema mjerilima iz točaka C.1 – C.4. ovoga Programa.

Lista prvenstva za dodjelu sredstava utvrđivat će se na rok od 1 godine.

2. Postupak dodjele

Povjerenstvo donosi odluku o pokretanju postupka za dodjelu sredstava stambenog zbrinjavanja odnosno raspisuje natječaj za dodjelu istih.

Zamolbe za dodjelu sredstava sa svom potrebnom dokumentacijom, zaprima član Povjerenstva, dipl. pravnik, koji je dužan pregledati priloženu dokumentaciju i u slučaju da nije potpuna pozvati zaposlenika na dopunu iste, nakon čega Povjerenstvo sastavlja Prijedlog liste prvenstva za dodjelu sredstava.

3. Očitovanje sindikata

Povjerenstvo de obraditi sve prispjele zahtjeve, a po potrebi izvršiti uviđaje i izraditi Nacrt prijedloga liste prvenstva za dodjelu sredstava. O Nacrtu prijedloga liste izvijestit će sindikate koji se na Nacrt očituju u roku od 20 dana. Povjerenstvo će po obradi primjedaba sindikata utvrditi Prijedlog liste i Prijedlog odluka za dodjelu sredstava i dostaviti ih ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave Republike Hrvatske radi oglašavanja.

4. Primjedbe na listu prvenstva

Prijedlog liste prvenstva za dodjelu sredstava će biti istaknut na oglasnim pločama ustrojstvenih jedinica Carinske uprave Republike Hrvatske radi podnošenja primjedbi na njega.

Primjedbe se podnose Povjerenstvu, u roku od 8 dana od dana oglašavanja.

U daljnjem roku od 15 dana Povjerenstvo mora razmotriti primjedbe i nakon toga utvrditi konačnu Listu prvenstva za dodjelu sredstava stambenog zbrinjavanja.

Odluku o dodjeli sredstava Povjerenstvo mora donijeti u roku od 90 dana od dana raspisivanja natječaja.

U odluci o dodjeli sredstava utvrđuje se njihova namjena, visina i rok otplate.

Lista prvenstva i Odluke o dodjeli sredstava stambenog zbrinjavanja objavljuju se na oglasnim pločama ustrojstvenih jedinica Carinske uprave Republike Hrvatske i dostavljaju se sindikatima.

E) DODJELA SREDSTAVA ZAJMOVA

1. Zajmovi

Sredstva se dodjeljuju putem zajma. Zajam može biti dodijeljen državnom Službeniku ili namješteniku podnositelju zahtjeva radi rješavanja njegovih stambenih potreba: kupnje stana ili kuće, izgradnje kuće, dogradnje kuće ili stana i poboljšanja uvjeta stanovanja sve prema stambenom standardu iz točke B ovoga Programa.

Ako državni službenik ili namještenik traži zajam za rješavanje svog stambenog pitanja na nekretnini koja nije u njegovom vlasništvu, mora dati pisanu izjavu da se time rješava njegovo stambeno pitanje i pisanu suglasnost vlasnika nekretnine.

2. Dodjela zajma

Zajam se dodjeljuje državnom službeniku ili namješteniku podnositelju zahtjeva prema redu na Listi prvenstva za dodjelu zajma utvrđenoj prema mjerilima određenim točkama C.1. – C.4. ovoga Programa.

Zajam ne može biti dodijeljen državnom službeniku ili namješteniku podnositelju zahtjeva ako on ili članovi njegova zajedničkog kućanstva imaju u vlasništvu stambenu jedinicu ili stambene jedinice (stan – kuća) koje zadovoljavaju stambene standarde utvrđene u točki B ovoga Programa, osim za poboljšanje uvjeta stanovanja.

Stambeni kredit ne može biti dodijeljen državnom službeniku ili namješteniku podnositelju zahtjeva koji je sam sebe doveo u nepogodan položaj, kako je to navedeno u točki A.3. ovoga Programa.

3. Visina zajma

Visina zajma ovisi o stambenim potrebama državnog službenika ili namještenika podnositelja zahtjeva, a može iznositi najviše 20.000 EUR, u kunskoj protuvrijednosti, za kupnju kuće ili stana, te kao udio radi daljnje realizacije većeg stambenog kredita kod neke od poslovnih banaka za kupnju, kao i za izgradnju.

Visina zajma ovisi i o kreditnoj sposobnosti državnog službenika ili namještenika podnositelja zahtjeva.

Za poboljšanje uvjeta stanovanja državnom službeniku ili namješteniku podnositelju zahtjeva može biti dodijeljen zajam u maksimalnom iznosu od 10.000 EUR, u kunskoj protuvrijednosti.

Dodjelom najvišeg iznosa zajma kojim se zadovoljava stambena potreba prema točki B ovoga Programa smatra se da je državni službenik ili namještenik stambeno zbrinut, pa time gubi pravo na ponovno ostvarivanje prava na zajam.

4. Kamatna stopa i rok

Zajam se zaposlenicima odobrava po kamatnoj stopi od 4% godišnje i to:

– za dodjelu zajma do 10.000 EUR, u kunskoj protuvrijednosti, na rok od 5 do 10 godina

– za dodjelu zajma preko 10.000 – 20.000 EUR, u kunskoj protuvrijednosti, na rok od 10 do 15 godina.

Iznos zajma, rokovi njegove otplate, visina mjesečnog obroka, način revalorizacije, visina kamatne stope, način uporabe i instrument osiguranja vraćanja zajma te dokazi o namjenskom trošenju zajma utvrđuju se ugovorom o zajmu.

5. Ugovor o zajmu

Ugovor o zajmu za davatelja zajma potpisuje osoba ovlaštena za to odlukom tijela Carinskog sindikata Hrvatske.

Odobreni zajam može se koristiti kao udio za dobivanje većeg stambenog kredita kod banke.

Ugovorom o zajmu uređuje se obveza zajmoprimca da na zahtjev Predsjedništva Carinskog sindikata Hrvatske podastre dokaz o namjenskom trošenju odobrenih sredstava.

Ako zajmoprimac odobrena sredstva potroši nenamjenski ili na zahtjev Predsjedništva Carinskog sindikata Hrvatske ne podastre dokaz o namjenskom trošenju odobrenih sredstava, ugovor o zajmu se raskida i svi neplaćeni obroci zajedno s kamatama dospijevaju na naplatu.

Ugovor se može raskinuti i u slučaju neplaćanja i neredovitog plaćanja obroka utvrđenih ugovorom o zajmu.

Kod raskida ugovora zbog nenamjenske uporabe sredstava zajmoprimac mora platiti i kamate u visini zateznih kamata od dana kada je primio sredstva do dana vraćanja.

F) NADZOR PROVEDBE PROGRAMA

Tijelo nadležno za kontrolu provedbe Programa stambenog zbrinjavanja državnih službenika i namještenika Carinske uprave Republike Hrvatske je Predsjedništvo Carinskog sindikata Hrvatske.

G) PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Naputak o primjeni ovog Programa i njegovo tumačenje daje Statutarna komisija Carinskog sindikata Hrvatske.

Ovaj Program stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti od strane Vlade Republike Hrvatske, a primjenjuje se od dana objave u »Narodnim novinama«.

Za Carinski sindikat Hrvatske
Božo Prka, predsjednik, v. r.

PRILOG VII.

Na temelju članka 23. Statuta Sindikata Porezne uprave Hrvatske, Predsjedništvo Sindikata Porezne uprave Hrvatske, na sjednici održanoj 4. svibnja 2011. godine, donosi

PROGRAM
STAMBENOG ZBRINJAVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA POREZNE UPRAVE HRVATSKE

A) OPĆE ODREDBE

Program stambenog zbrinjavanja državnih službenika i namještenika Porezne uprave Hrvatske donosi se poradi prikupljanja sredstava, utvrđivanja načina, postupka i mjerila za rješavanje stambenih potreba državnih službenika i namještenika Porezne uprave Hrvatske u obliku dodjele zajma za kupnju stana ili kuće, izgradnju kuće, dogradnju kuće ili stana i poboljšanja uvjeta stanovanja državnih službenika i namještenika Porezne uprave Hrvatske.

1. Sredstva

Stambene potrebe državnih službenika i namještenika prema ovom Programu rješavat će se iz sredstava pribavljenih prema Odluci o dodjeli sredstava za rješavanje stambenih potreba državnih službenika i namještenika (»Narodne novine« broj 77/07. i 22/11.), u okviru u državnom proračunu osiguranih sredstava za navedene namjene.

U svrhu povećanja mase sredstava za stambene potrebe državnih službenika i namještenika, iznos prikupljenih sredstava može se koristiti kao ulog/učešće u različite stambene fondove kao i u osnivanje vlastitog fonda.

2. Način korištenja sredstava

Tijelo nadležno za provedbu postupka i za donošenje odluke o dodjeli zajma putem natječaja jest Povjerenstvo za dodjelu stanova i zajmova (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenovano od strane tijela SPUH-a.

Povjerenstvo se sastoji od 5 stambeno zbrinutih članova od kojih je najmanje jedan član obvezno dipl. pravnik, koji je istovremeno i predsjednik Povjerenstva. Pored dipl. pravnika u Povjerenstvo se imenuju državni službenici ili namještenici ekonomske struke od kojih dva nisu članovi Sindikata.

Članovi Povjerenstva se imenuju na rok od 3 godine.

3. Rad Povjerenstva

Rad u Povjerenstvu nakon imenovanja člana je obvezan.

Povjerenstvo osim utvrđivanja ispunjavanja kriterija iz točke D) ovoga Programa utvrđuje i da li je koji državni službenik ili namještenik sam sebe u posljednjih 8 godina doveo u nepogodan stambeni položaj, tj. da li je otuđio (prodao ili darovao) stan ili kuću, on ili bilo koji član njegova obiteljskog kućanstva za koje se traže sredstva, te se takvom državnom službeniku ili namješteniku neće dodjeljivati sredstva za stambeno zbrinjavanje.

Zahtjev državnog službenika ili namještenika – člana Povjerenstva za dodjelu zajma podnijet za vrijeme trajanja mandata u Povjerenstvu bit će odbačen.

B) STAMBENI STANDARD

Državnim službenicima i namještenicima se sredstva stambenog zbrinjavanja dodjeljuju radi rješavanja njihovih stambenih potreba: kupnje stana ili kuće, izgradnje kuće, dogradnje kuće ili stana i poboljšanja uvjeta stanovanja prema njihovim potrebama, a kako bi se zadovoljili približno sljedeći uvjeti za stanovanje po veličini njihovih obiteljskih kućanstava, i to:

– samcu – za garsonijeru ili manji jednosobni stan

– dvočlanoj obitelji – za jednosobni ili jednoipolsobni stan

– tročlanoj obitelji – za jednoipolsobni ili dvosobni stan

– četveročlanoj obitelji – za dvoiposobni ili trosobni stan

– peteročlanoj i višečlanoj obitelji – za trosobni ili veći stan.

C) MJERILA ZA DODJELU SREDSTAVA

Lista prvenstva za dodjelu sredstava utvrđuje se na temelju sljedećih mjerila:

1. na temelju stambenog statusa podnositelja zahtjeva

2. na temelju radnog staža podnositelja zahtjeva

3. na temelju socijalnog statusa

4. na temelju drugih uvjeta.

1. Stambeni status podnositelja zahtjeva

– Državnom službeniku ili namješteniku podnositelju zahtjeva koji je podstanar pripada – 100 bodova

– državnom službeniku ili namješteniku podnositelju zahtjeva koji stanuje s roditeljima u neodgovarajućem stanu ili kući, za sve članove zajedničkog obiteljskog kućanstva pripada – 70 bodova

– državnom službeniku ili namješteniku podnositelju zahtjeva koji ima neodgovarajući stan ili kuću u vlasništvu pripada – 50 bodova

– državnom službeniku ili namješteniku podnositelju zahtjeva radi poboljšanja uvjeta stanovanja koji ima odgovarajući stan ili kuću u vlasništvu pripada – 30 bodova.

2. Radni staž podnositelja zahtjeva

Za svaku godinu navršenog radnog staža ostvarenoga u RH, državnom službeniku ili namješteniku podnositelju zahtjeva pripada 5 bodova.

Podnositelju zahtjeva kojemu je i supružnik zaposlen u Poreznoj upravi Hrvatske pribrajaju se godine supružnikova staža, pod uvjetom da podnose samo jedan zahtjev.

Navršenom godinom radnog staža smatra se godina koju državni službenik ili namještenik navršava do kraja kalendarske godine u kojoj se sastavlja Lista prvenstva.

3. Socijalni status

1. Svakom državnom službeniku ili namješteniku pripada – 20 bodova

2. za svakog člana obiteljskog kućanstva državnom službeniku ili namješteniku pripada – 10 bodova

3. državnom službeniku ili namješteniku samohranom roditelju pripada dodatnih – 20 bodova

4. državnom službeniku ili namješteniku roditelju s hendikepiranim djetetom pripada dodatnih – 20 bodova.

Članom obiteljskog kućanstva državnog službenika ili namještenika smatraju se:

– supružnik

– djeca, pastorčad i posvojenici na redovitom školovanju

– punoljetna hendikepirana djeca, pastorčad i posvojenici.

4. Drugi uvjeti

1. Državnom službeniku ili namješteniku podnositelju zahtjeva s tjelesnim oštećenjem od 20 do 70% pripada – 10 bodova.

2. Državnom službeniku ili namješteniku podnositelju zahtjeva s tjelesnim oštećenjem preko 70% i invalidu rada pripada – 20 bodova.

Državni službenik ili namještenik podnositelj zahtjeva može ostvariti bodove samo po jednoj od prethodne dvije osnove.

3. Državnom službeniku ili namješteniku podnositelju zahtjeva koji ima priznat status hrvatskog branitelja prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji pripada dodatnih – 10 bodova.

D) LISTA PRVENSTVA I POSTUPAK ZA DODJELU SREDSTAVA STAMBENOG ZBRINJAVANJA

1. Lista prvenstva

Sredstva se dodjeljuju državnom službeniku ili namješteniku podnositelju zahtjeva prema redu na Listi prvenstva za dodjelu sredstava za stambeno zbrinjavanje utvrđenoj prema mjerilima iz točaka C.1 – C.4. ovoga Programa.

Lista prvenstva za dodjelu sredstava utvrđivat će se na rok od 1 godine.

2. Postupak dodjele

Povjerenstvo donosi odluku o pokretanju postupka za dodjelu sredstava stambenog zbrinjavanja odnosno raspisuje natječaj za dodjelu istih.

Zamolbe za dodjelu sredstava sa svom potrebnom dokumentacijom, zaprima član Povjerenstva, dipl. pravnik, koji je dužan pregledati priloženu dokumentaciju i u slučaju da nije potpuna pozvati zaposlenika na dopunu iste, nakon čega Povjerenstvo sastavlja Prijedlog liste prvenstva za dodjelu sredstava.

3. Očitovanje sindikata

Povjerenstvo će obraditi sve prispjele zahtjeve, a po potrebi izvršiti uviđaje i izraditi Nacrt prijedloga liste prvenstva za dodjelu sredstava. O Nacrtu prijedloga liste izvijestit će sindikate koji se na Nacrt očituju u roku od 20 dana. Povjerenstvo će po obradi primjedaba sindikata utvrditi Prijedlog liste i Prijedlog odluka za dodjelu sredstava i dostaviti ih područnim uredima Porezne uprave radi oglašavanja.

4. Primjedbe na listu prvenstva

Prijedlog liste prvenstva za dodjelu sredstava će biti istaknut na oglasnim pločama područnih ureda radi podnošenja primjedbi na njega.

Primjedbe se podnose Povjerenstvu, u roku od 8 dana od dana oglašavanja.

U daljnjem roku od 15 dana Povjerenstvo mora razmotriti primjedbe i nakon toga utvrditi konačnu Listu prvenstva za dodjelu sredstava stambenog zbrinjavanja.

Odluku o dodjeli sredstava Povjerenstvo mora donijeti u roku od 90 dana od dana raspisivanja natječaja.

U odluci o dodjeli sredstava utvrđuje se njihova namjena, visina i rok otplate.

Lista prvenstva i Odluke o dodjeli sredstava stambenog zbrinjavanja objavljuju se na oglasnim pločama područnih ureda Porezne uprave Hrvatske i dostavljaju se sindikatima.

E) DODJELA SREDSTAVA – ZAJMOVA

1. Zajmovi

Sredstva se dodjeljuju putem zajma. Zajam može dodijeljen državnom službeniku ili namješteniku podnositelju zahtjeva radi rješavanja njegovih stambenih potreba: kupnje stana ili kuće, izgradnje kuće, dogradnje kuće ili stana i poboljšanja uvjeta stanovanja sve prema stambenom standardu iz točke B ovoga Programa.

Ako državni službenik ili namještenik traži zajam za rješavanje svog stambenog pitanja na nekretnini koja nije u njegovom vlasništvu mora dati pisanu izjavu da se time rješava njegovo stambeno pitanje i pisanu suglasnost vlasnika nekretnine.

2. Dodjela zajma

Zajam se dodjeljuje državnom službeniku ili namješteniku podnositelju zahtjeva prema redu na Listi prvenstva za dodjelu zajma utvrđenoj prema mjerilima određenim točkama C.1. – CA. ovoga Programa.

Zajam ne može biti dodijeljen državnom službeniku ili namješteniku podnositelju zahtjeva ako on ili članovi njegova zajedničkog kućanstva imaju u vlasništvu stambenu jedinicu ili stambene jedinice (stan – kuća) koje zadovoljavaju stambene standarde utvrđene u točki B ovoga Programa, osim za poboljšanje uvjeta stanovanja.

Stambeni kredit ne može biti dodijeljen državnom službeniku ili namješteniku podnositelju zahtjeva koji je sam sebe doveo u nepogodan položaj, kako je to navedeno u točki A.3. ovoga Programa.

3. Visina zajma

Visina zajma ovisi o stambenim potrebama državnog službenika ili namještenika podnositelja zahtjeva, a može iznositi najviše 20.000 EUR, u kunskoj protuvrijednosti, za kupnju kuće ili stana, te kao udio radi daljnje realizacije većeg stambenog kredita kod neke od poslovnih banaka za kupnju, kao i za izgradnju.

Visina zajma ovisi i o kreditnoj sposobnosti državnog službenika ili namještenika podnositelja zahtjeva.

Za poboljšanje uvjeta stanovanja državnom službeniku ili namješteniku podnositelju zahtjeva može biti dodijeljen zajam u maksimalnom iznosu od 10.000 EUR, u kunskoj protuvrijednosti.

Dodjelom najvišeg iznosa zajma ili zajma kojim se zadovoljava stambena potreba prema točki B ovoga Programa smatra se da je državni službenik ili namještenik stambeno zbrinut, pa time gubi pravo na ponovno ostvarivanje prava na zajam.

4. Kamatna stopa i rok

Zajam se zaposlenicima odobrava po kamatnoj stopi od 4% godišnje, i to:

– za dodjelu zajma do 10.000 EUR, u kunskoj protuvrijednosti, na rok od 5 do 10 godina

– za dodjelu zajma preko 10.000 – 20.000 EUR, u kunskoj protuvrijednosti, na rok od 10 do 15 godina.

Iznos zajma, rokovi njegove otplate, visina mjesečnog obroka, način revalorizacije, visina kamatne stope, način uporabe i instrument osiguranja vraćanja zajma te dokazi o namjenskom trošenju zajma utvrđuju se ugovorom o zajmu.

5. Ugovor o zajmu

Ugovor o zajmu za davatelja zajma potpisuje osoba ovlaštena za to odlukom tijela Sindikata Porezne uprave Hrvatske.

Odobreni zajam može se koristiti kao udio za dobivanje većeg stambenog kredita kod banke.

Ugovorom o zajmu uređuje se obveza zajmoprimca da na zahtjev Predsjedništva Sindikata Porezne uprave Hrvatske podastre dokaz o namjenskom trošenju odobrenih sredstava.

Ako zajmoprimac odobrena sredstva potroši nenamjenski ili na zahtjev Predsjedništva Sindikata Porezne uprave Hrvatske ne podastre dokaz o namjenskom trošenju odobrenih sredstava, ugovor o zajmu se raskida i svi neplaćeni obroci zajedno s kamatama dospijevaju na naplatu.

Ugovor se može raskinuti i u slučaju neplaćanja i neredovitog plaćanja obroka utvrđenih ugovorom o zajmu.

Kod raskida ugovora zbog nenamjenske uporabe sredstava zajmoprimac mora platiti i kamate u visini zateznih kamata od dana kada je primio sredstva do dana vraćanja.

F) NADZOR PROVEDBE PROGRAMA

Tijelo nadležno za kontrolu provedbe Programa stambenog zbrinjavanja državnih službenika i namještenika Porezne uprave Hrvatske je Predsjedništvo Sindikata Porezne uprave Hrvatske.

G) PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Naputak o primjeni ovog Programa i njegovo tumačenje daje Statutarna komisija Sindikata Porezne uprave Hrvatske.

Ovaj Program stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti od strane Vlade Republike Hrvatske, a primjenjuje se od dana objave u »Narodnim novinama«.

Za Sindikat
Porezne uprave Hrvatske
Gordana Jagar, predsjednica, v. r.