Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izravnim plaćanjima u poljoprivredi, potporama za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, potporama za ekološku i integriranu poljoprivrednu proizvodnju i potporama za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi

NN 129/2011 (14.11.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izravnim plaćanjima u poljoprivredi, potporama za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, potporama za ekološku i integriranu poljoprivrednu proizvodnju i potporama za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2594

Na temelju članka 18. stavka 2., članka 41. i članka 60. stavka 2. Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 92/10, 127/10 i 124/11) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZRAVNIM PLAĆANJIMA U POLJOPRIVREDI, POTPORAMA ZA OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA, POTPORAMA ZA EKOLOŠKU I INTEGRIRANU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I POTPORAMA ZA PODRUČJA S TEŽIM UVJETIMA GOSPODARENJA U POLJOPRIVREDI

Članak 1.

U Pravilniku o izravnim plaćanjima u poljoprivredi, potporama za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, potporama za ekološku i integriranu poljoprivrednu proizvodnju i potporama za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi (»Narodne novine« br. 12/11, 54/11 i 81/11), u članku 4. iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Iznimno od stavka 7. ovoga članka, u slučaju da je Korisniku potrebna pomoć pri popunjavanju Zahtjeva iz članka 5. stavka 5. ovoga Pravilnika, na njegovo traženje pomažu mu Regionalni uredi Agencije za plaćanja.«

Članak 2.

U članku 5. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka Zahtjev za potporu za mlijeko i mliječne krave podnosi se do 21. prosinca.«

Članak 3.

U članku 8. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Iznimno za Zahtjeve iz članka 5. stavka 5. ovoga Pravilnika Korisnik može zatražiti izmjenu ili dopunu Zahtjeva najkasnije do 21. prosinca.«

Članak 4.

U članku 9. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) U slučajevima iz članka 5. stavka 5. ovoga Pravilnika Zahtjevi podneseni nakon 21. prosinca 2011. godine neće se razmatrati.«

Članak 5.

U članku 11. stavku 2. točki 1. riječi: »stavka 4.« brišu se, a iza riječi: »Zakona« dodaju se riječi: »a dokazuje se na način da je nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva upisan u Registar obveznika poreza na dohodak pri Poreznoj upravi, sukladno propisima o porezu na dohodak, zaključno s 21. prosincem 2011«.

Članak 6.

U članku 12. iza stavka 6. dodaju se stavci 7. i 8. koji glase:

»(7) U priobalnom području i na otocima pašnjaci mogu biti prekriveni niskim raslinjem i/ili stijenama i/ili drvećem uz uvjet da su to prohodne površine kojima stoka može prolaziti te su obrasle travom i/ili biljem pogodnim za ispašu stoke.

(8) Nisko raslinje i/ili stijene i/ili drveće na pašnjacima iz stavka 7. ovoga članka nije prihvatljivo za potpore te će Agencija u određivanju prihvatljive površine pašnjaka primijeniti koeficijent/postotak prihvatljivosti površina za potpore, sukladno Pravilniku o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta.«

Članak 7.

U članku 23. stavku 2. iza riječi: »minimalnu poticanu količinu« dodaju se riječi: »mlijeka proizvedenog od proizvodnih grla na gospodarstvu s kojeg se isporučuje mlijeko«.

Članak 8.

U članku 24. iza stavka 12. dodaju se stavci 13. i 14. koji glase:

»(13) Korisnik iz stavka 1. ovoga članka može ostvariti potporu za ekološku proizvodnju – livade i pašnjaci za onoliko hektara livada i pašnjaka iz Zahtjeva za koliko je zadovoljen uvjet držanja najmanje 0,5 uvjetnih grla goveda, konja, koza ili ovaca po hektaru livada i pašnjaka.

(14) Vrijednosti uvjetnih grla iz stavka 13. ovoga članka određene su u Dodatku 4. Zakona.«

Članak 9.

U članku 25. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Korisnik potpore za integriranu poljoprivrednu proizvodnju ostvaruje pravo na potporu za one ARKOD parcele za koje vodi evidenciju o integriranoj proizvodnji na Obrascu navedenom u Prilogu 2. Pravilnika o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« broj 32/10) i na kojima obavlja integriranu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda sukladno navedenom Pravilniku i objavljenim tehnološkim uputama za 2010./2011. godinu.«

Stavci 6. i 7. mijenjaju se i glase:

»(6) Korisnik potpore za integriranu poljoprivrednu proizvodnju dužan je najkasnije do 31. prosinca 2011. godine Regionalnom uredu Agencije za plaćanja dostaviti točnu vlastoručno potpisanu evidenciju iz stavka 4. ovoga članka, kojom potvrđuje da integriranu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda obavlja sukladno Pravilniku o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda i čiju presliku zadržava Regionalni ured Agencije za plaćanja.

(7) Poljoprivredni inspektor će provesti inspekcijski nadzor obavljanja integrirane proizvodnje poljoprivrednih proizvoda kod korisnika potpore za integriranu poljoprivrednu proizvodnju sukladno propisima koji uređuju obavljanje integrirane proizvodnje poljoprivrednih proizvoda.«

Članak 10.

U članku 44. stavku 4. riječi: »Agenciju za plaćanja u roku 7 dana od dana kada je nadomještanje izvršeno« zamjenjuju se riječima: »Regionalni ured Agencije za plaćanja u kojemu je Korisnik upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, do 21. prosinca.«

Članak 11.

U članku 48. stavku 3. riječi: »Agenciju za plaćanja o smanjenju broja životinja uzrokovanih prirodnim okolnostima iz stavka 2. ovoga članka u roku od 7 dana od dana kada je smanjenje utvrđeno.« zamjenjuju se riječima: »Regionalni ured Agencije za plaćanja u kojemu je Korisnik upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, o smanjenju broja životinja uzrokovanih prirodnim okolnostima iz stavka 2. ovoga članka, do 21. prosinca.«

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/193

Urbroj: 525-05-1-0208/11-17

Zagreb, 14. studenoga 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.