Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda

NN 129/2011 (14.11.2011.), Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

2596

Na temelju članka 32., 39. i 46. Zakona o građevnim proizvodima (»Narodne novine« br. 86/08) ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OCJENJIVANJU SUKLADNOSTI, ISPRAVAMA O SUKLADNOSTI I OZNAČAVANJU GRAĐEVNIH PROIZVODA

Članak 1.

(1) U Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (»Narodne novine« br. 103/08, 147/09 i 87/10) u članku 21. stavku 2. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»– isteka roka važenja iz stavka 1. podstavka 6. ovoga članka, ako ovim Pravilnikom nije drugačije propisano, ili«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 2.

(1) Ovlaštenjima za obavljanje radnji ocjenjivanja sukladnosti, za izdavanje potvrda o sukladnosti te za izdavanje potvrda o tvorničkoj kontroli proizvodnje građevnih proizvoda važećima na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika, produljuje se rok važenja do 30. lipnja 2013. godine.

(2) O produljenju roka važenja iz stavka 1. ovoga članka ne donosi se posebno rješenje.

(3) Produljenje roka važenja iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na privremena ovlaštenja i ovlaštenja za koje je potrebno usklađenje sa Odlukom Ministra o sustavima ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda koja su važeća na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/11-04/16
Urbroj: 531-01-11-1
Zagreb, 7. studenoga 2011.

Ministar
Branko Bačić, dipl. ing., v. r.