Naputak o načinu izračuna naknade gospodarenja komunalnim otpadom

NN 129/2011 (14.11.2011.), Naputak o načinu izračuna naknade gospodarenja komunalnim otpadom

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

2597

Na temelju članka 3.b stavka 1. i članka 106. stavka 1. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, br. 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09) ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

NAPUTAK

O NAČINU IZRAČUNA NAKNADE GOSPODARENJA KOMUNALNIM OTPADOM

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim naputkom se propisuje način rada tijela Grada Zagreba, grada i općine nadležnog za gospodarenje komunalnim otpadom (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo) u vezi s izračunom naknade za gospodarenje komunalnim otpadom koju su dužni plaćati obveznici naknade za javne usluge gospodarenja komunalnim otpadom na području gradova i općina.

Članak 2.

(1) Obveznici plaćanja naknade gospodarenja komunalnim otpadom, u smislu ovog naputka, su obveznici naknade čijim djelovanjem nastaju troškovi gospodarenja komunalnim otpadom, odnosno kućanstva te pravne i fizičke osobe – obrtnici koji obavljaju proizvodnu i/ili uslužnu djelatnost, a koje su sklopile ugovor s ovlaštenom osobom kojoj je povjereno obavljanje skupljanja komunalnog otpada na području općine i/ili grada (u daljnjem tekstu: obveznik naknade).

(2) Troškovi gospodarenja komunalnim otpadom obračunavaju se uz primjenu načela »onečišćivač plaća« sukladno članku 17. stavku 1. Zakona o otpadu.

(3) Primjena načela »onečišćivač plaća« podrazumijeva da troškove gospodarenja komunalnim otpadom snosi obveznik naknade koji predaje komunalni otpad za komunalni otpad koji je predao.

(4) Prihodi od izdvojenog otpada iz komunalnog otpada i izdvojeno skupljenog komunalnog otpada su svi prihodi ostvareni gospodarenjem izdvojenim otpadom iz komunalnog otpada i izdvojeno skupljenim komunalnim otpadom.

Članak 3.

(1) Reklamacije računa za gospodarenje komunalnim otpadom rješavaju se u skladu s propisom o zaštiti potrošača.

(2) Prigovor korisnika javnih usluga se rješava u skladu s zakonom o općem upravnom postupku.

II. ODLUKA O KRITERIJIMA ZA IZRAČUN NAKNADE GOSPODARENJA KOMUNALNIM OTPADOM

Članak 4.

(1) Odluka o kriterijima za izračun naknade gospodarenja komunalnim otpadom koju donosi nadležno tijelo sadrži:

• odabir određenog modela izračuna naknade gospodarenja komunalnim otpadom za otpad iz kućanstva sukladno kriteriju količine propisanim člankom 17. stavkom 2. Zakona o otpadu,

• pravilo putem kojeg se izračunava naknada gospodarenja komunalnim otpadom,

• broj i trajanje obračunskih razdoblja,

• iznosi troškova gospodarenja komunalnim otpadom u prethodnoj godini,

• iznosi prihoda od gospodarenja izdvojenim i izdvojeno skupljenim komunalnim otpadom u prethodnoj godini,

• procjena iznosa troškova gospodarenja komunalnim otpadom u tekućoj godini,

• procjena iznosa prihoda od gospodarenja izdvojenim i izdvojeno skupljenim komunalnim otpadom u tekućoj godini,

• pravilo putem kojeg je izračunata jedinična naknada,

• količina preuzetog komunalnog otpada u prethodnoj godini ovisno o korištenom modelu, osim za model koji koristi broj članova kućanstva,

• iznos jedinične naknade,

• rok važenja odluke,

• uputa o reklamaciji računa.

(2) Procjene iznosa troškova i prihoda iz stavka 1. točke 6. i 7. ovog članka za tekuću godinu nadležno tijelo donosi na temelju podataka o troškovima, prihodima, količini skupljenog komunalnog otpada te količinama izdvojenog otpada iz komunalnog otpada i izdvojeno skupljenog komunalnog otpada za prethodnu godinu koje objavljuje u prilogu odluke iz stavka 1. ovog članka.

(3) Primjeri Odluke o kriterijima za izračun naknade gospodarenja komunalnim otpadom dani su prilozima I., II. i III. ovog Naputka i njegov su sastavni dio.

Članak 5.

Odluku iz članka 4. stavka 1. ovoga Naputka nadležno tijelo donosi u roku od 30 dana od dana objave ovoga Naputka.

III. MODELI IZRAČUNA NAKNADE GOSPODARENJA KOMUNALNIM OTPADOM

Članak 6.

Model koji uključuje korištenje mase komunalnog otpada

(1) Naknada gospodarenja komunalnim otpadom u određenom obračunskom razdoblju je umnožak mase preuzetog otpada od određenog obveznika naknade i naknade po jedinici mase otpada.

Iznos naknade gospodarenja komunalnim otpadom u određenom obračunskom razdoblju izračunava se prema općem izrazu:
F = E · A, odnosno prema izrazu: F = Σ Ln · [B-D] / C.

(2) Oznake korištene u izrazu iz stavka 1. ovog članka imaju sljedeće značenje:

A – naknada po jedinici mase otpada (jedinična naknada) [kn/kg],

B – zbroj procijenjenih troškova gospodarenja komunalnim otpadom [kn],

C – ukupna masa komunalnog otpada skupljenog od svih obveznika naknade u prethodnoj godini [kg],

D – zbroj procijenjenih prihoda od izdvojenog otpada iz komunalnog otpada i izdvojeno skupljenog komunalnog otpada [kn],

E – ukupna masa komunalnog otpada preuzeta od određenog obveznika naknade u obračunskom razdoblju [kg],

F – iznos naknade gospodarenja komunalnim otpadom u određenom obračunskom razdoblju [kn],

L – masa pojedine odvage komunalnog otpada preuzetog od određenog obveznika naknade [kg],

Σ Ln – zbroj masa svih odvaga preuzetog komunalnog otpada od određenog obveznika naknade u određenom obračunskom razdoblju [kg].

(3) Ukupna masa preuzetog komunalnog otpada od određenog obveznika naknade je zbroj odvaga komunalnog otpada u kilogramima preuzetog od određenog obveznika naknade u obračunskom razdoblju, pri čemu je potrebno odrediti masu pojedine odvage korištenjem umjerene vage prilikom preuzimanja komunalnog otpada od određenog obveznika naknade.

Ukupna masa preuzetog otpada od određenog obveznika naknade se izračunava prema izrazu: E = Σ Ln.

(4) Naknada po jedinici mase otpada u određenom obračunskom razdoblju je količnik razlike zbroja procijenjenih troškova gospodarenja komunalnim otpadom i procijenjenih prihoda od izdvojenog otpada iz komunalnog otpada i izdvojeno skupljenog komunalnog otpada, i ukupne mase skupljenog komunalnog otpada od obveznika naknade, sukladno odluci iz članka 4. stavka 1. ovog Naputka. Naknada za jedinicu mase otpada je jedinstvena za komunalni otpad iz kućanstva i iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti.

Naknada po jedinici mase otpada izračunava se prema izrazu: A = [B –D] / C.

Članak 7.

Model koji uključuje korištenje volumena komunalnog otpada

(1) Naknada gospodarenja komunalnim otpadom u određenom obračunskom razdoblju je umnožak ukupnog volumena preuzetog otpada od određenog obveznika naknade i naknade po jedinici volumena otpada.

Iznos naknade gospodarenja komunalnim otpadom u određenom obračunskom razdoblju izračunava se prema općem izrazu:
F = G · I, odnosno prema izrazu: F = ΣHn · [B – D] / J.

(2) Oznake korištene u izrazu iz stavka 1. ovog članka imaju sljedeće značenje:

B – zbroj procijenjenih troškova gospodarenja komunalnim otpadom [kn],

D – zbroj procijenjenih prihoda od izdvojenog otpada iz komunalnog otpada i izdvojeno skupljenog komunalnog otpada [kn],

F – iznos naknade gospodarenja komunalnim otpadom u određenom obračunskom razdoblju [kn],

G – ukupni volumen komunalnog otpada preuzet od određenog obveznika naknade u obračunskom razdoblju [L],

H – volumen pojedinačne posude ili vreće u kojoj se skuplja komunalni otpad [L],

ΣHn – zbroj volumena predanih pojedinačnih posuda ili vreća u kojoj se skuplja komunalni otpad u obračunskom razdoblju [L],

I – naknada po jedinici volumena otpada (jedinična naknada) [kn/L],

J – ukupni volumen skupljenog komunalnog otpada od svih obveznika naknade u prethodnoj godini [L].

(3) Ukupni volumen preuzetog otpada od određenog obveznika naknade je umnožak deklariranog volumena posude ili vreće u kojoj se skuplja komunalni otpad i broja predanih posuda ili vreća u obračunskom razdoblju, pri čemu vrijedi pretpostavka da posuda ili vreća u kojoj se skuplja komunalni otpad sadrži volumen otpada istovjetan deklariranom volumenu posude ili vreće.

Ukupni volumen preuzetog otpada od određenog obveznika naknade se izračunava prema izrazu: G = ΣHn.

(4) Naknada po jedinici volumena otpada u određenom obračunskom razdoblju je količnik razlike zbroja procijenjenih troškova gospodarenja komunalnim otpadom i procijenjenih prihoda od izdvojenog otpada iz komunalnog otpada i izdvojeno skupljenog komunalnog otpada, i ukupnog volumena skupljenog komunalnog otpada od obveznika naknade sukladno odluci iz članka 4. stavka 1. ovog Naputka. Naknada po jedinici volumena otpada je jedinstvena za komunalni otpada iz kućanstva i iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti.

Naknada po jedinici volumena otpada se izračunava se prema izrazu: I = [B – D] / J.

Članak 8.

Model koji uključuje korištenje broja članova kućanstva

(1) Naknada gospodarenja komunalnim otpadom u određenom obračunskom razdoblju je umnožak broja članova kućanstva i naknade po članu kućanstva koju je propisala jedinica.

Iznos naknade gospodarenja komunalnim otpadom u određenom obračunskom razdoblju izračunava se prema općem izrazu:
F = O · M, odnosno prema izrazu: F = O · [B – D] / N.

(2) Oznake korištene u izrazu iz stavka 1. ovog članka imaju sljedeće značenje:

B – zbroj procijenjenih troškova gospodarenja komunalnim otpadom [kn],

D – zbroj procijenjenih prihoda od izdvojenog otpada iz komunalnog otpada i izdvojeno skupljenog komunalnog otpada [kn],

F – iznos naknade gospodarenja komunalnim otpadom u određenom obračunskom razdoblju [kn],

M – naknada po članu kućanstva (jedinična naknada) [kn],

N – efektivni broj članova kućanstava na području jedinice,

O – broj članova određenog kućanstva.

(3) Naknada po članu kućanstva (jedinična naknada) u određenom obračunskom razdoblju je količnik razlike zbroja procijenjenih troškova gospodarenja komunalnim otpadom i procijenjenih prihoda od izdvojenog otpada iz komunalnog otpada i izdvojeno skupljenog komunalnog otpada, i ukupnog zbroja brojeva svih članova svih kućanstava na području jedinice, sukladno odluci iz članka 4. stavka 1. ovog Naputka.

Naknada po članu kućanstva koju je propisala jedinica se izračunava prema izrazu: M = [B – D] / N.

(4) Efektivni broj članova kućanstva je zbroj umnožaka broja članova određenog kućanstava i omjera broja obračunskih razdoblja u kojima je određeno kućanstvo postojalo na području jedinice i ukupnog broja obračunskih razdoblja u godini prema izrazu:
N = Σ[(R / S) · O].

Značenje oznaka korištenih u izrazu:

R – broj obračunskih razdoblja u kojima je kućanstvo postojalo na području jedinice,

S – broj obračunskih razdoblja u godini.

Članak 9.

(1) Za potrebe izračuna naknade gospodarenja komunalnim otpadom za otpad iz proizvodne i/ili uslužne djelatnosti koriste se samo modeli iz članka 6. i članka 7. ovog Naputka.

(2) Kad god je moguće treba osigurati preuzimanje komunalnog otpada od pojedinačnog obveznika naknade putem vreća ili kanti, a ukoliko to nije moguće mogu se koristiti zajedničke posude pri čemu pojedini obveznici naknade koji koriste zajedničku posudu proporcionalno sudjeluju u obvezi plaćanja iznosa naknade gospodarenja komunalnim otpadom.

(3) Izračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom ne smije uključivati paušal, m2 prostora i druge nepropisane podloge za izračun tih troškova.

(4) U slučaju korištenja modela iz članka 7. ovoga Naputka za izračun naknade gospodarenja komunalnim otpadom ovlaštena osoba kojoj je povjereno obavljanje skupljanja komunalnog otpada na području općine i/ili grada obvezna je procijeniti potrebu pojedinog obveznika naknade za korištenjem posude/vreće određenog volumena. Odluku o korištenju posude/vreće podređenog volumena treba donijeti ovlaštena osoba sporazumno s pojedinim obveznikom naknade, pri čemu moraju biti dostupne barem dvije različite vrste posuda/vreća s obzirom na njihov volumen.

(5) U slučaju korištenja modela iz članka 8. ovoga Naputka za izračun naknade gospodarenja komunalnim otpadom za povremene obveznike naknade (kuće za odmor i sl.) predmetna naknada obračunava se samo za obračunska razdoblja u kojima je obveznik naknade boravio na području jedinice.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 10.

Ovaj Naputak stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/10-01/564

Urbroj: 531-01-11-1

Zagreb, 30. rujna 2011.

Ministar
Branko Bačić, dipl. ing., v. r.

PRILOG I.

Primjer Odluke o kriterijima za izračun naknade gospodarenja komunalnim otpadom kad se koristi model koji uključuje masu komunalnog otpada

Općinsko vijeće na temelju članka 19. stavka 1. podstavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka ____ Statuta Općine ___________, a u svezi članka 17. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, br. 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09) i sukladno Naputku o načinu izračuna naknade gospodarenja komunalnim otpadom (»Narodne novine« _____) je na sjednici održanoj ___________ donijelo

ODLUKU

O KRITERIJIMA ZA IZRAČUN TROŠKOVA GOSPODARENJA KOMUNALNIM OTPADOM U 2011. GODINI

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji za izračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom na području Općine _______________ u 2011. godini.

Članak 2.

Naknada gospodarenja komunalnim otpadom za kućanstva izračunavaju se sukladno članku 17. Zakona o otpadu pri čemu se kao kriterij količine koristi masa otpada.

Članak 3.

Naknada gospodarenja komunalnim otpadom iz proizvodne
i/ili uslužne djelatnosti izračunavaju se sukladno članku 17. Zakona o otpadu pri čemu se kao kriterij količine koristi masa otpada.

Članak 4.

Naknada gospodarenja komunalnim otpadom u pojedinom obračunskom razdoblju izračunava se prema izrazu F = Σ Ln · A, pri čemu korištene oznake imaju sljedeća značenja:

A – naknada po jedinici mase otpada (jedinična naknada) [kn/kg],

F – iznos naknade gospodarenja komunalnim otpadom u određenom obračunskom razdoblju [kn],

L – masa pojedine odvage komunalnog otpada preuzetog od određenog obveznika naknade [kg],

Σ Ln – zbroj masa svih odvaga preuzetog komunalnog otpada od određenog obveznika naknade u određenom obračunskom razdoblju [kg].

Članak 5.

Kalendarska godina sadrži 12 obračunskih razdoblja koja odgovaraju kalendarskim mjesecima.

Članak 6.

Procjena iznosa godišnjih troškova gospodarenja komunalnim otpadom prema pojedinim stavkama i obračunskim razdobljima dana je tablicom u Prilogu 1. ove Odluke.

Članak 7.

Procjena iznosa godišnjih prihoda od izdvojenog otpada iz komunalnog otpada i izdvojeno skupljenog komunalnog otpada prema pojedinim stavkama i obračunskim razdobljima dana je tablicom u Prilogu 2. ove Odluke.

Članak 8.

(1) Naknada gospodarenja komunalnim otpadom po jedinici mase komunalnog otpada (jedinična naknada) izračunava se za obračunsko razdoblje prema izrazu: A = [B – D] / C, pri čemu korištene oznake imaju sljedeća značenja:

A – naknada po jedinici mase otpada (jedinična naknada) [kn/kg],

B – zbroj procijenjenih troškova gospodarenja komunalnim otpadom u tekućoj godini [kn],

C – ukupna masa komunalnog otpada skupljenog od svih obveznika naknade [kg],

D – procijenjenih prihoda od izdvojenog otpada iz komunalnog otpada i izdvojeno skupljenog komunalnog otpada u tekućoj godini [kn].

(2) Na temelju Tablice 1. iz Priloga 1. ove Odluke zbroj godišnjih procijenjenih iznosa troškova gospodarenja komunalnim otpadom iznosi _____.

(3) Na temelju Tablice 2. iz Priloga 2. ove Odluke zbroj godišnjih procijenjenih iznosa prihoda od izdvojenog otpada iz komunalnog otpada i izdvojeno skupljenog komunalnog otpada iznosi _____.

(4) Ukupna masa komunalnog otpada skupljenog od svih obveznika naknade u prethodnoj godini bila je ________ kg.

(5) Na temelju izraza iz stavka 1. ovog članka te podataka iz stavaka 2., 3. i 4., jedinična naknada za 2011. godinu iznosi __________ kn/kg.

Članak 9.

(1) Reklamacije računa za gospodarenje komunalnim otpadom rješavaju se u skladu s propisom o zaštiti potrošača.

(2) Prigovor korisnika javnih usluga se rješava u skladu sa zakonom o općem upravnom postupku.

Članak 10.

Prilog 1. i Prilog 2. tiskani su uz ovu Odluku i čine njezin sastavni dio.

Članak 11.

Ova odluka objavljuje se u ______________________, a stupa na snagu _______________.

Klasa:

Urbroj:

Općina ____________, datum

Načelnik općine __________ v. r.

Prilog 1. Odluke

Tablica 1. Godišnji troškovi gospodarenja komunalnim otpadom/kn.

Ostvareno u 2010. godini

obračunska razdoblja u 2010.

napomene i
obrazloženja

stavke

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

...

...

...

zbroj

ukupni zbroj

Planirano u 2011. godini

obračunska razdoblja

napomene i
obrazloženja

stavke

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

...

...

...

zbroj

ukupni zbroj

Prilog 2. Odluke

Tablica 2. Godišnji prihodi od izdvojenog otpada iz komunalnog otpada i izdvojeno skupljenog komunalnog otpada/kn.

Ostvareno u 2010. godini

obračunska razdoblja u 2010.

napomene i
obrazloženja

stavke

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

...

...

...

zbroj

ukupni zbroj

Planirano u 2011. godini

obračunska razdoblja

napomene i
obrazloženja

stavke

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

...

...

...

zbroj

ukupni zbroj


PRILOG II.

Primjer Odluke o kriterijima za izračun naknade gospodarenja komunalnim otpadom kad se koristi model koji uključuje volumen komunalnog otpada

Općinsko vijeće na temelju članka 19. stavka 1. podstavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka ____ Statuta Općine ___________, a u svezi članka 17. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, br. 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09) i sukladno Naputku o načinu izračuna naknade gospodarenja komunalnim otpadom (»Narodne novine« _____) je na sjednici održanoj ___________ donijelo

ODLUKU

O KRITERIJIMA ZA IZRAČUN NAKNADE GOSPODARENJA KOMUNALNIM OTPADOM U 2011. GODINI

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji za izračun naknade gospodarenja komunalnim otpadom na području Općine _______________ u 2011. godini.

Članak 2.

Naknada gospodarenja komunalnim otpadom za kućanstva izračunavaju se sukladno članku 17. Zakona o otpadu pri čemu se kao kriterij količine koristi volumen otpada.

Članak 3.

Naknada gospodarenja komunalnim otpadom iz proizvodne
i/ili uslužne djelatnosti izračunavaju se sukladno članku 17. Zakona o otpadu pri čemu se kao kriterij količine koristi volumen otpada.

Članak 4.

Naknada gospodarenja komunalnim otpadom u pojedinom obračunskom razdoblju izračunava se prema izrazu F = ΣHn · I, pri čemu korištene oznake imaju sljedeća značenja:

I – naknada po jedinici volumena otpada (jedinična naknada) [kn/L],

F – iznos naknade gospodarenja komunalnim otpadom u određenom obračunskom razdoblju [kn],

H – volumen pojedinačne posude ili vreće u kojoj se skuplja komunalni otpad, a kojeg su obveznik naknade i ovlaštena osoba sporazumno odredili [L],

ΣHn – zbroj volumena predanih pojedinačnih posuda ili vreća u kojoj se skuplja komunalni otpad u obračunskom razdoblju [L].

Članak 5.

Kalendarska godina sadrži 12 obračunskih razdoblja koja odgovaraju kalendarskim mjesecima.

Članak 6.

Procjena iznosa godišnjih troškova gospodarenja komunalnim otpadom prema pojedinim stavkama i obračunskim razdobljima dana je tablicom u Prilogu 1. ove Odluke.

Članak 7.

Procjena iznosa godišnjih prihoda od izdvojenog otpada iz komunalnog otpada i izdvojeno skupljenog komunalnog otpada prema pojedinim stavkama i obračunskim razdobljima dana je tablicom u Prilogu 2. ove Odluke.

Članak 8.

(1) Naknada gospodarenja komunalnim otpadom po jedinici volumena komunalnog otpada (jedinična naknada) izračunava se za obračunsko razdoblje prema izrazu: I = [B – D] / J, pri čemu korištene oznake imaju sljedeća značenja:

J – ukupni volumen skupljenog komunalnog otpada od svih obveznika naknade [L],

B – zbroj troškova gospodarenja komunalnim otpadom u određenom obračunskom razdoblju [kn],

D – zbroj prihoda od izdvojenog otpada iz komunalnog otpada i izdvojeno skupljenog i izdvojeno skupljenog komunalnog otpada [kn],

I – naknada po jedinici volumena otpada (jedinična naknada) [kn/L].

(2) Na temelju Tablice 1. iz Priloga 1. ove Odluke zbroj godišnjih procijenjenih iznosa troškova gospodarenja komunalnim otpadom iznosi _____.

(3) Na temelju Tablice 2. iz Priloga 2. ove Odluke zbroj godišnjih procijenjenih iznosa prihoda od izdvojenog otpada iz komunalnog otpada i izdvojeno skupljenog komunalnog otpada iznosi _____.

(4) Ukupni volumen komunalnog otpada skupljen od svih obveznika naknade u prethodnoj godini bio je ________ L.

(5) Na temelju izraza iz stavka 1. ovog članka te podataka iz stavaka 2., 3. i 4., jedinična naknada za 2011. godinu iznosi __________ kn/L.

Članak 9.

(1) Reklamacije računa za gospodarenje komunalnim otpadom rješavaju se u skladu s propisom o zaštiti potrošača.

(2) Prigovor korisnika javnih usluga se rješava u skladu s zakonom o općem upravnom postupku.

Članak 10.

Prilog 1. i Prilog 2. tiskani su uz ovu Odluku i čine njezin sastavni dio.

Članak 11.

Ova odluka objavljuje se u ______________________, a stupa na snagu _______________.

Klasa:

Urbroj:

Općina ____________, datum

Načelnik općine __________ v. r.

Prilog 1. Odluke

Tablica 1. Godišnji troškovi gospodarenja komunalnim otpadom/kn.

Ostvareno u 2010. godini

obračunska razdoblja u 2010.

napomene i
obrazloženja

stavke

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

...

...

...

zbroj

ukupni zbroj

Planirano u 2011. godini

obračunska razdoblja

napomene i
obrazloženja

stavke

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

...

...

...

zbroj

ukupni zbroj

Prilog 2. Odluke

Tablica 2. Godišnji prihodi od izdvojenog otpada iz komunalnog otpada i izdvojeno skupljenog komunalnog otpada/kn.

Ostvareno u 2010. godini

obračunska razdoblja u 2010.

napomene i
obrazloženja

stavke

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

...

...

...

zbroj

ukupni zbroj

Planirano u 2011. godini

obračunska razdoblja

napomene i
obrazloženja

stavke

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

...

...

...

zbroj

ukupni zbroj


PRILOG III.

Primjer Odluke o kriterijima za izračun naknade gospodarenja komunalnim otpadom kad se koristi model koji uključuje broj članova kućanstva komunalnog otpada

Općinsko vijeće na temelju članka 19. stavka 1. podstavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka ____ Statuta Općine ___________, a u svezi članka 17. Zakona o otpadu (»Narodne novine«, br. 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09) i sukladno Naputku o načinu izračuna naknade gospodarenja komunalnim otpadom (»Narodne novine« _____) je na sjednici održanoj ___________ donijelo


ODLUKU

O KRITERIJIMA ZA IZRAČUN TROŠKOVA GOSPODARENJA KOMUNALNIM OTPADOM U 2011. GODINI


Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji za izračun troškova gospodarenja komunalnim otpadom na području Općine _______________ u 2011. godini.

Članak 2.

Naknada gospodarenja komunalnim otpadom za kućanstva izračunavaju se sukladno članku 17. Zakona o otpadu pri čemu se kao kriterij količine koristi broj članova kućanstva.

Članak 3.

Naknada gospodarenja komunalnim otpadom u pojedinom obračunskom razdoblju izračunava se prema izrazu F = O · M, pri čemu korištene oznake imaju sljedeća značenja:

F – iznos naknade gospodarenja komunalnim otpadom u određenom obračunskom razdoblju [kn],

M – naknada po članu kućanstva koju je propisala jedinica [kn],

O – broj članova određenog kućanstva u obračunskom razdoblju.

Članak 4.

Kalendarska godina sadrži 12 obračunskih razdoblja koja odgovaraju kalendarskim mjesecima.

Članak 5.

Procjena iznosa godišnjih troškova gospodarenja komunalnim otpadom prema pojedinim stavkama i obračunskim razdobljima dana je tablicom u Prilogu 1. ove Odluke.

Članak 6.

Procjena iznosa godišnjih prihoda od izdvojenog otpada iz komunalnog otpada i izdvojeno skupljenog komunalnog otpada prema pojedinim stavkama i obračunskim razdobljima dana je tablicom u Prilogu 2. ove Odluke.

Članak 7.

(1) Naknada po članu kućanstva (jedinična naknada) izračunava se prema izrazu M = [B – D] / N, pri čemu korištene oznake imaju sljedeća značenja:

B – zbroj procijenjenih troškova gospodarenja komunalnim otpadom [kn],

D – procijenjenih prihoda od izdvojenog otpada iz komunalnog otpada i izdvojeno skupljenog komunalnog otpada [kn],

M – naknada po članu kućanstva (jedinična naknada) [kn],

N – efektivni broj članova kućanstava na području jedinice.

(2) Na temelju Tablice 1. iz Priloga 1. ove Odluke zbroj godišnjih procijenjenih iznosa troškova gospodarenja komunalnim otpadom iznosi _____.

(3) Na temelju Tablice 2. iz Priloga 2. ove Odluke zbroj godišnjih procijenjenih iznosa prihoda od izdvojenog otpada iz komunalnog otpada i izdvojeno skupljenog komunalnog otpada iznosi _____.

(4) Efektivni broj članova kućanstava na području jedinice je ________.

(5) Na temelju izraza iz stavka 1. ovog članka te podataka iz stavaka 2., 3. i 4., jedinična naknada za 2011. godinu iznosi __________ kn po članu kućanstva.

Članak 8.

(1) Reklamacije računa za gospodarenje komunalnim otpadom rješavaju se u skladu s propisom o zaštiti potrošača.

(2) Prigovor korisnika javnih usluga se rješava u skladu sa zakonom o općem upravnom postupku.

Članak 9.

Prilog 1. i Prilog 2. tiskani su uz ovu Odluku i čine njezin sastavni dio.

Članak 10.

Ova odluka objavljuje se u ______________________, a stupa na snagu _______________.

Klasa:

Urbroj:

Općina ____________, datum

Načelnik općine __________ v. r.

Prilog 1. Odluke

Tablica 1. Godišnji troškovi gospodarenja komunalnim otpadom/kn.

2010.

obračunska razdoblja

napomene i
obrazloženja

stavke

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

...

...

...

zbroj

ukupni zbroj

2011.

obračunska razdoblja

napomene i
obrazloženja

stavke

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

...

...

...

zbroj

ukupni zbroj

Prilog 2. Odluke

Tablica 2. Godišnji prihodi od izdvojenog otpada iz komunalnog otpada i izdvojeno skupljenog komunalnog otpada/kn.

Ostvareno u 2010. godini

obračunska razdoblja u 2010.

napomene i
obrazloženja

stavke

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

...

...

...

zbroj

ukupni zbroj

Planirano u 2011. godini

obračunska razdoblja

napomene i
obrazloženja

stavke

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

...

...

...

zbroj

ukupni zbroj