Zakon o izmjenama Zakona o sudovima

NN 130/2011 (16.11.2011.), Zakon o izmjenama Zakona o sudovima

HRVATSKI SABOR

2603

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SUDOVIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o sudovima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. listopada 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/210

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 4. studenoga 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O SUDOVIMA

Članak 1.

U Zakonu o sudovima (»Narodne novine«, br. 150/05., 16/07., 113/08., 153/09., 116/10. i 27/11.) u članku 76. stavku 1. iza riječi: »se ocjenjuje« riječi: »svake pete godine« brišu se.

Članak 2.

Članak 79. mijenja se i glasi:

»Sudačko vijeće ocjenjuje suca prema sljedećim mjerilima:

1. je li sudac donio broj odluka koje je trebao donijeti na temelju Okvirnih mjerila za rad sudaca, pri čemu će se utvrditi rezultat rada po vrstama predmeta u apsolutnim brojevima i postotku, rad na težim predmetima, te navesti opravdane razloge ako sudac nije donio broj odluka na temelju Okvirnih mjerila za rad sudaca,

2. je li sudac poštovao rokove za donošenje i izradu odluka,

3. kakve su odluke donesene povodom pravnih lijekova (potvrđene, ukinute ili preinačene), u apsolutnom broju, u odnosu na ukupan broj donesenih odluka, u odnosu na broj odluka u predmetima u kojima je izjavljen pravni lijek, te koliko je odluka ukinuto zbog bitnih povreda postupka,

4. druge aktivnosti, postupci te okolnosti koje omogućuju da se što potpunije ocijeni rad suca.«.

Članak 3.

U članku 85. stavku 1. riječi: »15 dana« zamjenjuju se riječima: »3 dana«.

U stavku 5. riječi: »ili djelomično« brišu se.

U stavku 6. riječi: »osam dana« zamjenjuju se riječima: »tri dana«.

Članak 4.

Članak 103. briše se.

Članak 5.

Članak 104. briše se.

Članak 6.

U članku 118. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Sud može imati tajnika suda. Tajnik suda pomaže predsjedniku suda u obavljanju poslova sudske uprave i postupa u kaznenim predmetima sukladno ovlastima Zakona o kaznenom postupku. Za tajnika suda može biti primljena osoba koja ima završen sveučilišni diplomski studij prava i položen pravosudni ispit.«.

Članak 7.

U članku 119. stavku 5. riječi: »vrijeme od dvije godine« zamjenjuju se riječima: »na neodređeno vrijeme«.

Stavak 6. briše se.

Članak 8.

Kada je posebnim zakonima za rješavanje upravnih sporova propisana nadležnost Upravnog suda Republike Hrvatske sukladno Zakonu o upravnim sporovima (»Narodne novine«, br. 53/91., 9/92. i 77/92.), za takve sporove od 1. siječnja 2012. nadležni su mjesno nadležni upravni sudovi, osim upravnih sporova za koje je Zakonom o upravnim sporovima (»Narodne novine«, br. 20/10.) i drugim posebnim zakonima propisano da rješava Visoki upravni sud Republike Hrvatske.

Članak 9.

Upravni sud Republike Hrvatske od 1. siječnja 2012. nastavlja s radom kao Visoki upravni sud Republike Hrvatske, a predsjednik i suci Upravnog suda Republike Hrvatske nastavljaju obnašati sudačku dužnost kao predsjednik i suci Visokog upravnog suda Republike Hrvatske.

Članak 10.

Visoki upravni sud Republike Hrvatske i upravni sudovi početkom rada preuzet će službenike i namještenike Upravnog suda Republike Hrvatske.

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 711-01/11-01/06

Zagreb, 28. listopada 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.