Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu

NN 130/2011 (16.11.2011.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu

HRVATSKI SABOR

2605

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. listopada 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/212

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 4. studenoga 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU

Članak 1.

U Zakonu o državnom odvjetništvu (»Narodne novine«, br. 76/09., 153/09., 116/10., 145/10. i 57/11.) u članku 8. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) U Republici Hrvatskoj može se ustrojiti:

– za područje jednog više općinskih sudova – općinsko državno odvjetništvo,

– za područje županijskog, trgovačkog suda te za područje nadležnosti upravnog suda – županijsko državno odvjetništvo.«.

Članak 2.

Članak 32. mijenja se i glasi:

»(1) Općinska državna odvjetništva zastupaju Republiku Hrvatsku u postupcima pred općinskim sudom i pred upravnim tijelima, ako zakonom ili na njemu utemeljenom odlukom nadležnoga državnog tijela nije određeno drukčije.

(2) Županijska državna odvjetništva zastupaju Republiku Hrvatsku u postupcima pred županijskim sudom, trgovačkim sudom i upravnim sudom, ako zakonom ili na njemu utemeljenom odlukom nadležnoga državnog tijela nije određeno drukčije.

(3) Državno odvjetništvo Republike Hrvatske poduzima pravne radnje iz svoje nadležnosti radi zaštite Ustava Republike Hrvatske i zakonitosti pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske, poduzima radnje iz svoje nadležnosti pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske, Visokim trgovačkim sudom Republike Hrvatske i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

(4) Državno odvjetništvo Republike Hrvatske poduzima pravne radnje iz svoje nadležnosti pred međunarodnim i stranim sudovima i drugim tijelima.«.

Članak 3.

Članak 34. mijenja se i glasi:

»(1) Glavni državni odvjetnik može odlučiti da poslove zastupanja u određenoj vrsti građanskih i upravnih predmeta iz nadležnosti općinskih i županijskih sudova, odnosno upravnih tijela obavlja jedno državno odvjetništvo iz razloga svrsishodnosti i ekonomičnosti.

(2) Glavni državni odvjetnik može odlučiti da poslove zastupanja u određenoj vrsti predmeta obavlja jedno državno odvjetništvo za područje više mjesno i stvarno nadležnih trgovačkih sudova i upravnih sudova ili da pojedine pravne radnje u zastupanju obavi ono državno odvjetništvo u čijem se sjedištu vodi postupak.«.

Članak 4.

U članku 97. stavku 6. na kraju teksta dodaje se rečenica koja glasi:

"Glavni državni odvjetnik dostavit će vijeću podatke o sigurnosnoj provjeri za pojedinog kandidata samo u slučaju kada su oni važni za odlučivanje o imenovanju.«.

Članak 5.

Članak 129. mijenja se i glasi:

»(1) Zamjenik državnog odvjetnika izabran prvi put na državnoodvjetničku dužnost prve tri godine nakon imenovanja ocjenjuje se svake godine. Ostali zamjenici ocjenjuju se svake tri godine.

(2) Ako je zamjenik općinskog državnog odvjetnika podnio prijavu za trajni premještaj ili se javio na oglas, na traženje Vijeća državni odvjetnik će ga ocijeniti na temelju dotadašnjeg rada iako nije protekla godina dana od prvog imenovanja. Ova ocjena služi samo za utvrđivanje liste kandidata iz članka 156. stavka 6. ovoga Zakona i ne utječe na dužnost davanja ocjene na način naveden u stavku 1. ovoga članka.«.

Članak 6.

U članku 156. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ako se tijekom godine zbog izmijenjenih okolnosti u pojedinom državnom odvjetništvu pojavi potreba popunjavanja većeg broja mjesta od onih navedenih u planu, Glavni državni odvjetnik će o tome izvijestiti ministra nadležnog za poslove pravosuđa i predsjednika Vijeća.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Nakon donošenja Plana, a prije objave prvog oglasa za popunjavanje slobodnih mjesta predviđenih Planom, Vijeće u »Narodnim novinama« objavljuje poziv državnim odvjetnicima da u roku od 30 dana podnesu prijavu za trajni premještaj.«.

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Na temelju ukupnog broja bodova iz ocjene o obnašanju državnoodvjetničke dužnosti i suglasnosti državnog odvjetnika u državnom odvjetništvu u koje se traži premještaj Vijeće utvrđuje listu kandidata. Ako nije suglasan s premještajem kandidata u to državno odvjetništvo, državni odvjetnik je dužan pisano obrazložiti odbijanje davanja suglasnosti.«.

Članak 7.

Članak 157.a mijenja se i glasi:

»(1) Za kandidate koji ispunjavaju uvjete za mjesto zamjenika općinskog državnog odvjetnika Vijeće će provesti postupak provjere znanja.

(2) Provjera znanja sastoji se od pisanja jedne radnje koja predstavlja donošenje i izradu državnoodvjetničke odluke. Kandidati pisane radnje izrađuju pod osobnom zaporkom.

(3) Kandidati mogu iz pisane radnje ostvariti najviše 100 bodova.

(4) Za državne odvjetnike i zamjenike državnog odvjetnika koji se ne javljaju prvi puta na oglas za imenovanje na mjesto zamjenika općinskog državnog odvjetnika ne provodi se postupak provjere znanja već se broj bodova iz stavka 3. ovoga članka za njih izračunava na način da se njihova ocjena iz članka 130. ovoga Zakona revalorizira u bodove na način određen u Pravilniku o načinu i provođenju te ocjenjivanju pisanog ispita i usmenog razgovora.

(5) Kandidati koji su na pisanoj provjeri znanja, odnosno revaloriziranjem bodova ostvarili više od 70 bodova, pozivaju se na usmeni razgovor na kojem se ocjenjuje motiviranost kandidata za rad u državnom odvjetništvu, sposobnost za komunikaciju s drugim osobama, rješavanje sukoba i donošenje odluka i sposobnost za prikupljanje podataka i dokaza potrebnih za donošenje odluke.

(6) Na usmenom razgovoru može se ostvariti najviše 50 bodova.

(7) Na temelju rezultata provjere znanja i usmenog razgovora Vijeće sastavlja listu prvenstva i donosi odluku o imenovanju. Ukoliko kandidati ostvare isti broj bodova, prednost ima kandidat za kojeg je dano pozitivno mišljenje državnog odvjetnika (članak 159. stavak 3.).

(8) Vijeće u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donosi Pravilnik o načinu i provođenju te ocjenjivanju pisanog ispita i usmenog razgovora.«.

Članak 8.

U članku 159. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Odredba stavka 2. ovoga članka ne primjenjuje se kada se daje mišljenje za kandidate za zamjenike općinskih državnih odvjetnika.«.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 4., iza zadnje rečenice dodaje se rečenica: »Uz mišljenje se dostavlja i ocjena obnašanja dužnosti kandidata.«.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.

Članak 9.

U članku 160. stavku 2. iza riječi: »pri donošenju odluke« stavlja se točka a riječi: »a ako njima ne raspolaže, pribavit će ih od Državnog odvjetništva Republike Hrvatske ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.« brišu se.

Članak 10.

U članku 161. stavku 1. iza riječi: »i nadležnog kolegija« stavlja se točka a riječi: »te ocjenu obnašanja dužnosti.« brišu se.

Članak 11.

U članku 195. podstavku 1. riječi: »članka 159. stavka 4.« zamjenjuju se riječima: »članka 159. stavka 5.«.

Članak 12.

U članku 159. stavak 3. prestaje važiti 31. prosinca 2012.

Članak 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 2. kojim se mijenja članak 32. ovoga Zakona koji stupa na snagu 1. siječnja 2012.

Klasa: 701-01/11-01/05

Zagreb, 28. listopada 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.