Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama

NN 130/2011 (16.11.2011.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama

HRVATSKI SABOR

2612

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. listopada 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/219

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 4. studenoga 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODAMA

Članak 1.

U Zakonu o vodama (»Narodne novine«, broj 153/09.) u članku 99. stavku 3. podstavku 1. iza riječi: »stavka 1.« dodaju se riječi: »podstavka 1.«.

U podstavku 2. iza riječi: »stavka 1.« dodaju se riječi: »podstavka 1.«.

U stavku 4. iza riječi: »stavka 1.« dodaju se riječi: »podstavka 1.«.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»Na izvođača iz članka 116.a stavka 1. ovoga Zakona primjenjuju se, na odgovarajući način, odredbe stavka 3. do 6. ovoga članka.«.

Članak 2.

Iza članka 99. dodaje se članak 99.a i naslov iznad njega koji glase:

»Naknada za izvađeni šljunak i pijesak

Članak 99.a

Na temelju ugovora iz članka 116.a stavka 1. ovoga Zakona izvođač radova umjesto ugovorne cijene u novcu, stječe izvađenu količinu nanešenoga materijala pod uvjetom da u državni proračun uplati naknadu za izvađeni šljunak i pijesak.

Na temelju ugovora iz članka 99. stavka 1. ovoga Zakona izvođač radova može umjesto ugovorne cijene u novcu, steći izvađenu količinu nanešenoga materijala pod uvjetom da u državni proračun uplati naknadu za izvađeni šljunak i pijesak.

Vlada Republike Hrvatske uredbom propisuje visinu naknade za izvađeni šljunak i pijesak, način njenoga obračuna i plaćanja.

Vodi li se postupak iz članka 116.a ovoga Zakona s više ponuditelja, propisana naknada za izvađeni šljunak i pijesak smatra se početnim iznosom, a ugovor se sklapa s ponuditeljem koji ponudi najviši iznos naknade za izvađeni šljunak i pijesak.«.

Članak 3.

U članku 100. stavku 3. riječi: »iz članka 101. stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »naručitelju iz članka 99. stavka 1. ovoga Zakona ili krajnjem kupcu radi korištenja iz članka 102. stavka 1. podstavka 3. i 4.«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»Ako se šljunak i pijesak koristi za namjene iz članka 102. stavka 1. podstavka 2., 3. i 4. ovoga Zakona, neposredno nakon njihovoga vađenja, sadržaj očevidnika obvezatno uključuje količine i namjene za koje je iskorišten.«.

Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»Na izvođača iz članka 116.a stavka 1. ovoga Zakona primjenjuju se, na odgovarajući način, odredbe stavka 1. do 7. ovoga članka.«.

Članak 4.

Članak 101. briše se.

Članak 5.

U članku 102. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Šljunak i pijesak zahvaćen tijekom radova iz članka 99. stavka 1. ovoga Zakona će se:

– razmjestiti unutar vodotoka ili kanala, bez vađenja na obale, ili

– ugraditi u regulacijsko-zaštitne vodne građevine, s prethodnim vađenjem ili bez vađenja na obale, ili

– prodati radi građenja drugih javnih građevina, s prethodnim vađenjem ili bez vađenja na obale, ili

– prodati na slobodnom tržištu, putem javnoga nadmetanja, s prethodnim vađenjem ili bez vađenja na obale.«.

Stavci 2. i 3. brišu se.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 2., riječi: »prethodnog stavka« zamjenjuju se riječima: »stavka 1. podstavka 3. i 4. ovoga članka«.

Stavak 5. briše se.

U dosadašnjem stavku 6., koji postaje stavak 3., riječi: »stavka 3. podstavka 2.« zamjenjuju se riječima: »stavka 1. podstavka 4.«.

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 4.

Iza dosadašnjeg stavka 8., koji postaje stavak 5., dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

»Odluku o korištenju šljunka i pijeska za namjene iz stavka 1. podstavka 2., 3. i 4. ovoga članka donosi Vlada Republike Hrvatske ili od nje ovlašteno tijelo.

Odluka iz stavka 6. ovoga članka sadržava početnu prodajnu cijenu šljunka i pijeska. Prodajna cijena mora sadržavati i trošak vađenja, skladištenja, čuvanja, utovara šljunka i pijeska (naknada troškova).«.

Članak 6.

U članku 103. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Ako na temelju ugovora izvođač iz članka 99. stavka 1. ovoga Zakona, prije korištenja iz članka 102. stavka 1. podstavka 2., 3. i 4. ovoga Zakona, preda naručitelju šljunak i pijesak, on je dužan voditi očevidnik deponiranoga šljunka i pijeska na propisanom obrascu.«.

U stavku 2. riječi: »ugrađenim u regulacijsko-zaštitne vodne građevine, osim količina iz članka 100. stavak 7. ovoga Zakona, prodanim količinama radi ugradnje u druge javne građevine te količinama prodanim na javnom nadmetanju« zamjenjuju se riječima: »i namjenama iz članka 102. stavka 1. podstavka 2., 3. i 4. ovoga Zakona, za koje je iskorišten«.

Članak 7.

U članku 104. stavku 2. iza riječi: »stavka 1.« dodaju se riječi: »odnosno izvođač iz članka 116.a stavka 1. ovoga Zakona«.

U stavku 4. iza riječi: »stavka 1.« dodaju se riječi: »podstavka 1.«.

Članak 8.

Iza članka 116. dodaje se članak 116.a i naslov iznad njega koji glase:

»Ustupanje radova čišćenja i uklanjanja nanosa u hitnom slučaju

Članak 116.a

Kada je u slučaju iz članka 231.a ovoga Zakona potrebno očistiti ili ukloniti nanos, radovi iz članka 107. stavka 1. točke 1. podtočke 1.1. ovoga Zakona ugovaraju se u postupku javne nabave zasebnom od postupka iz članka 116. ovoga Zakona, sa sposobnim izvođačem koji ne mora imati certifikacijsko rješenje iz članka 221. stavka 4. ovoga Zakona, pod pretpostavkama iz članka 99.a stavka 1. ovoga Zakona.

Izvođenje radova iz stavka 1. ovoga članka ustupa se primjenom odredbi propisa o javnoj nabavi.«.

Članak 9.

U članku 227. stavku 2. točki 8. ispred riječi: »narediti« dodaju se riječi: »narediti poduzimanje interventnih radova održavanja voda i/ili«.

Članak 10.

Iza članka 231. dodaje se članak 231.a i naslov iznad njega koji glase:

»Rješenje u hitnim slučajevima nastupa šteta u području značajnom za održanje vodnog režima

Članak 231.a

Državni vodopravni inspektor dužan je donijeti pisano rješenje i odmah narediti njegovo izvršenje radi sprječavanja nastupa ili povećanja šteta na regulacijsko-zaštitnim vodnim građevinama ili građevinama osnovne melioracijske odvodnje ili drugih šteta u području značajnom za održanje vodnog režima (erozija obala, znatnije smanjenje proticajnog profila, izloženosti stanovništva poplavama i dr.) ili zbog neposredne opasnosti nastupa tih posljedica.

Na slučaj iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se odredba članka 106. stavka 3. ovoga Zakona.«.

Članak 11.

U članku 242. stavku 1. iza točke 7. dodaje se nova točka 8. koja glasi:

»8. ne izradi ili ne dostavi nadležnim tijelima ili osobama geodetsku snimku, analizu granulometrijskog sastava, odnosno elaborat sukladno članku 99. stavku 3. do 6. ovoga Zakona,«.

Dosadašnje točke 8. do 15. postaju točke 9. do 16.

Članak 12.

Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbu iz članka 2. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja ovoga Zakona na snagu.

Članak 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 325-01/11-01/01

Zagreb, 28. listopada 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.