Zakon o dopuni Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj

NN 130/2011 (16.11.2011.), Zakon o dopuni Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj

HRVATSKI SABOR

2613

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O BLAGDANIMA, SPOMENDANIMA I NERADNIM DANIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. listopada 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/220

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 4. studenoga 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O BLAGDANIMA, SPOMENDANIMA I NERADNIM DANIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

U Zakonu o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 33/96., 96/01., 13/02., 136/02. – pročišćeni tekst, 112/05., 59/06., 55/08. i 74/11.) u članku 2. stavku 1. iza riječi: »Republike Hrvatske« briše se riječ: »i« i stavlja se zarez, a na kraju rečenice briše se točka, stavlja se zarez i dodaju se riječi: »15. ožujka – dan osnivanja Narodne zaštite i 30. travnja – dan pogibije Zrinskog i Frankopana.«.

Iza stavka 7. dodaju se stavci 8. i 9. koji glase:

»Dan osnivanja Narodne zaštite u Republici Hrvatskoj, kao spomendan Narodne zaštite, obilježava se primjereno i dostojanstveno.

Dan pogibije Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana primjereno i dostojanstveno obilježava se kao spomendan na Zrinske i Frankopane kao simbola žrtve za slobodu i pravdu hrvatskoga naroda i hrvatske domovine uz geslo – Navik on živi ki zgine pošteno.«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 960-01/11-01/06

Zagreb, 28. listopada 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.