Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Hrvatskih voda za prvo tromjesečje 2012. godine

NN 131/2011 (17.11.2011.), Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Hrvatskih voda za prvo tromjesečje 2012. godine

HRVATSKI SABOR

2619

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08.), Hrvatski sabor na sjednici 28. listopada 2011., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIVREMENI FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA PRVO TROMJESEČJE 2012. GODINE

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na Privremeni financijski plan za prvo tromjesečje 2012. godine i to na:

– ukupne prihode u iznosu od            371.879.945 kuna

– ukupne rashode u iznosu od            371.879.945 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/11-01/06

Zagreb, 28. listopada 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

PRIVREMENI FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA PRVO TROMJESEČJE 2012. GODINE

I. OPĆI DIO

                                          A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 

  Plan za
I. – III. 2012.

1

2

PRIHODI POSLOVANJA

371.864.945

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

15.000

RASHODI POSLOVANJA

293.739.945

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

78.140.000

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

0

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

    Plan za
I. – III. 2012.

1

2

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

25.000.000

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

25.000.000

NETO FINANCIRANJE

0

 

 

 

 

 

 

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred

Skupina

Podskupina

Naziv prihoda

Plan za
I. – III. 2012.

1

2

3

4

5

6

PRIHODI POSLOVANJA

371.864.945

63

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna

19.379.945

632

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

1.500.000

633

Pomoći iz proračuna

17.879.945

64

Prihodi od imovine

5.478.709

641

Prihodi od financijske imovine

4.850.000

642

Prihodi od nefinancijske imovine

628.709

65

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim
propisima i naknada

336.006.291

652

Prihodi po posebnim propisima

336.006.291

66

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

11.000.000

663

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države

11.000.000

7

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

15.000

72

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

15.000

721

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

15.000

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred

Skupina

Podskupina

Naziv rashoda

Plan za
I. – III. 2012.

1

2

3

4

5

3

RASHODI POSLOVANJA

293.739.945

31

Rashodi za zaposlene

29.600.000

311

Plaće (Bruto)

25.093.000

312

Ostali rashodi za zaposlene

164.000

313

Doprinosi na plaće

4.343.000

32

Materijalni rashodi

212.640.945

321

Naknade troškova zaposlenima

1.255.000

322

Rashodi za materijal i energiju

3.284.000

323

Rashodi za usluge

206.029.945

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

2.072.000

34

Financijski rashodi

3.559.000

342

Kamate za primljene kredite i zajmove

3.322.000

343

Ostali financijski rashodi

237.000

38

Ostali rashodi

47.940.000

381

Tekuće donacije

70.000

383

Kazne, penali i naknade štete

260.000

386

Kapitalne pomoći

47.610.000

4

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

78.140.000

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

3.540.000

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

3.540.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

52.600.000

421

Građevinski objekti

49.140.000

422

Postrojenja i oprema

260.000

426

Nematerijalna proizvedena imovina

3.200.000

45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

22.000.000

451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

22.000.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred

Skupina

Podskupina

 

Plan za
I. – III. 2012.

1

2

3

4

5

NETO FINANCIRANJE

0

8

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

25.000.000

84

Primici od zaduživanja

25.000.000

844

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

14.000.000

847

Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti

11.000.000

5

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

25.000.000

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

25.000.000

542

Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

8.100.000

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

16.900.000

II. POSEBNI DIO

Šifra

Naziv

Plan za
I. – III. 2012.

1

2

3

01

HRVATSKE VODE

396.879.945

100

ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

43.138.000

A1000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

39.678.000

31

Rashodi za zaposlene

29.600.000

311

Plaće (Bruto)

25.093.000

312

Ostali rashodi za zaposlene

164.000

313

Doprinosi na plaće

4.343.000

32

Materijalni rashodi

9.772.000

321

Naknade troškova zaposlenima

1.255.000

322

Rashodi za materijal i energiju

1.971.000

323

Rashodi za usluge

5.117.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

1.429.000

34

Financijski rashodi

236.000

343

Ostali financijski rashodi

236.000

38

Ostali rashodi

70.000

381

Tekuće donacije u novcu

70.000

K2000

OPREMANJE

260.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

260.000

422

Postrojenja i oprema

260.000

K2001

INFORMATIZACIJA

3.200.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

3.200.000

426

Nematerijalna proizvedena imovina

3.200.000

101

SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI

23.082.000

A1001

ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU

8.782.000

34

Financijski rashodi

682.000

342

Kamate za primljene kredite i zajmove

682.000

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

8.100.000

542

Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

8.100.000

A1002

ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

14.300.000

34

Financijski rashodi

2.300.000

342

Kamate za primljene zajmove

2.300.000

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

12.000.000

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

12.000.000

102

SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA

5.240.000

A1003

ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

5.240.000

34

Financijski rashodi

340.000

342

Kamate za primljene zajmove

340.000

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova

4.900.000

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

4.900.000

103

TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA

203.129.945

A1013

REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE DUNAV

118.269.000

32

Materijalni rashodi

118.109.000

323

Rashodi za usluge

118.059.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

50.000

38

Ostali rashodi

160.000

383

Kazne, penali i naknade šteta

160.000

 

A1014

REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA ZA JADRANSKO VODNO PODRUČJE

36.910.945

32

Materijalni rashodi

36.810.945

323

Rashodi za usluge

36.786.945

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

24.000

38

Ostali rashodi

100.000

383

Kazne, penali i naknade šteta

100.000

A1005

OBRANA OD POPLAVA

10.000.000

32

Materijani rashodi

10.000.000

322

Energija

1.000.000

323

Rashodi za usluge

8.987.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

13.000

A1015

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

900.000

32

Materijalni rashodi

900.000

323

Rashodi za usluge

900.000

A1016

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

300.000

32

Materijalni rashodi

300.000

323

Rashodi za usluge

300.000

A1017

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

900.000

32

Materijalni rashodi

900.000

323

Rashodi za usluge

900.000

A1018

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – KARLOVAČKA ŽUPANIJA

300.000

32

Materijalni rashodi

300.000

323

Rashodi za usluge

300.000

A1020

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

600.000

32

Materijalni rashodi

600.000

323

Rashodi za usluge

600.000

 

A1021

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – BJALOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

600.000

32

Materijalni rashodi

600.000

323

Rashodi za usluge

600.000

 

A1022

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

200.000

32

Materijalni rashodi

200.000

323

Rashodi za usluge

200.000

 

A1023

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

600.000

32

Materijalni rashodi

600.000

323

Rashodi za usluge

600.000

 

A1024

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

400.000

32

Materijalni rashodi

400.000

323

Rashodi za usluge

400.000

 

A1025

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

600.000

32

Materijalni rashodi

600.000

323

Rashodi za usluge

600.000

 

A1027

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – OSJEČKO BARANJSKA-ŽUPANIJA

1.000.000

32

Materijalni rashodi

1.000.000

323

Rashodi za usluge

1.000.000

 

A1028

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

100.000

32

Materijalni rashodi

100.000

323

Rashodi za usluge

100.000

 

A1029

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

500.000

32

Materijalni rashodi

500.000

323

Rashodi za usluge

500.000

 

A1030

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

500.000

32

Materijalni rashodi

500.000

323

Rashodi za usluge

500.000

A1032

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

300.000

32

Materijalni rashodi

300.000

323

Rashodi za usluge

300.000

A1033

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

100.000

32

Materijalni rashodi

100.000

323

Rashodi za usluge

100.000

A1034

OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – GRAD ZAGREB

100.000

32

Materijalni rashodi

100.000

323

Rashodi za usluge

100.000

A1007

TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA

10.050.000

32

Materijalni rashodi

10.050.000

323

Rashodi za usluge

10.050.000

A1008

HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA

8.500.000

32

Materijalni rashodi

8.500.000

323

Rashodi za usluge

8.500.000

A1009

IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA

8.000.000

32

Mterijalni rashodi

7.999.000

322

Rashodi za materijal i energiju

150.000

323

Rashodi za usluge

7.800.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

49.000

34

Financijski rashodi

1.000

343

Ostali financijski rashodi

1.000

A1010

VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ

900.000

32

Materijalni rashodi

900.000

322

Rashodi za materijal i energiju

163.000

323

Rashodi za usluge

734.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3.000

A1011

IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU

2.000.000

32

Materijalni rashodi

2.000.000

323

Rashodi za usluge

1.996.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

4.000

A1012

OSTALI IZVANREDNI IZDACI

500.000

32

Materijalni rashodi

500.000

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

500.000

104

PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

122.290.000

K2014

KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA – VODNO PODRUČJE RIJEKE DUNAV

16.720.000

45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

16.720.000

451

Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima

16.720.000

K2015

KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA – JADRANSKO VODNO PODRUČJE

5.280.000

45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

5.280.000

451

Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima

5.280.000

K2005

ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE

18.400.000

38

Ostali rashodi

12.400.000

386

Kapitalne pomoći

12.400.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

6.000.000

421

Građevinski objekti

6.000.000

K2016

VODOOPKSRBA – PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDOVE EU

10.000.000

38

Ostali rashodi

10.000.000

386

Kapitalne pomoći

10.000.000

K2006

ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA

8.600.000

38

Ostali rashodi

2.600.000

386

Kapitalne pomoći

2.600.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

6.000.000

421

Građevinski objekti

6.000.000

K2031

OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA – PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDOVE EU

15.000.000

38

Ostali rashodi

15.000.000

386

Kapitalne pomoći

15.000.000

K2007

EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA

24.500.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

24.500.000

421

Građevinski objekti

24.500.000

K2010

ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (IMOV. PRAVNI POSL., OSNOVNA SREDSTVA I DR.)

3.540.000

41

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

3.540.000

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

3.540.000

K2012

PROJEKT UNUTARNJE VODE

11.900.000

42

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

11.900.000

421

Građevinski objekti

11.900.000

K2049

IPA – SLAVONSKI BROD

1.855.000

38

Ostali rashodi

1.855.000

386

Kapitalne pomoći

1.855.000

K2050

IPA – DRNIŠ

3.750.000

38

Ostali rashodi

3.750.000

386

Kapitalne pomoći

3.750.000

 

K2051

IPA – KNIN

2.005.000

38

Ostali rashodi

2.005.000

386

Kapitalne pomoći

2.005.000

K2054

NERETVA – TREBIŠNICA

740.000

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

740.000

421

Građevinski objekti

740.000