Naputak za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru

NN 132/2011 (18.11.2011.), Naputak za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru

MINISTARSTVO FINANCIJA

2639

Na temelju članka 35. stavka 4. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (»Narodne novine«, broj 141/06), ministrica financija donosi

NAPUTAK

ZA IZRADU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O SUSTAVU UNUTARNJIH FINANCIJSKIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU

I. CILJ NAPUTKA

Cilj ovoga Naputka je:

– osigurati jedinstvenu metodologiju izrade godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola (dalje u tekstu: godišnje izvješće) korisnika proračuna,

– osigurati, primjenom jedinstvene metodologije, jednoobrazno sastavljanje godišnjih izvješća s odgovarajućim podacima za izradu objedinjenoga godišnjega izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske koje se podnosi Vladi Republike Hrvatske.

II. STRUKTURA GODIŠNJEG IZVJEŠĆA

Godišnje izvješće sadrži:

– izvješće o sustavu financijskog upravljanja i kontrola

– izvješće o obavljenim revizijama i aktivnostima unutarnje revizije.

III. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O SUSTAVU FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA

U skladu s odredbom članka 15. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, godišnje izvješće o sustavu financijskog upravljanja i kontrola priprema voditelj za financijsko upravljanje i kontrole na temelju podataka koji se odnose na izvještajno razdoblje, a odobrava ga čelnik korisnika proračuna.

Godišnje izvješće o sustavu financijskog upravljanja i kontrola sadrži sljedeće dijelove:

I. Opći dio

– opći podaci o korisniku proračuna

II. Posebni dio

– upitnik o samoprocjeni sustava financijskog upravljanja i kontrola.

Upitnik o samoprocjeni sustava financijskog upravljanja i kontrola sastoji se od pitanja koja se odnose na pojedinu komponentu unutarnje kontrole te upute za ispunjavanje upitnika.

Obveznici izrade godišnjeg izvješća o sustavu financijskog upravljanja i kontrola sukladno članku 10. stavku 1. Pravilnika o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru (»Narodne novine«, broj 130/11) (dalje u tekstu: Pravilnik) jesu:

– središnja tijela državne uprave

– izvanproračunski korisnici državnog proračuna

– županije

– županijska središta

– Grad Zagreb

– veliki gradovi iznad 35 000 stanovnika.

Korisnici proračuna koji nisu obveznici izrade godišnjeg izvješća o sustavu financijskog upravljanja i kontrola, sukladno članku 11. Pravilnika izvješćuju o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola podnošenjem Izjave o fiskalnoj odgovornosti na način kako je uređeno Uredbom o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila.

IV. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM REVIZIJAMA I AKTIVNOSTIMA UNUTARNJE REVIZIJE

U skladu s odredbom članka 30. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, godišnje izvješće o obavljenim revizijama i aktivnostima unutarnje revizije priprema voditelj jedinice za unutarnju reviziju/unutarnji revizor (ako nije imenovan voditelj) na temelju podataka koji se odnose na izvještajno razdoblje, a odobrava ga čelnik korisnika proračuna.

Godišnje izvješće o obavljenim revizijama i aktivnostima unutarnje revizije sadrži sljedeće dijelove:

I. Opći dio

– opći podaci o korisniku proračuna

– podaci o jedinici za unutarnju reviziju i unutarnjim revizorima

– primjena standarda i metodologija rada unutarnje revizije

II. Posebni dio

– pregled obavljenih revizija

– glavni zaključci koji se odnose na funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola

– aktivnosti koje je poduzeo čelnik korisnika proračuna s ciljem provedbe značajnijih preporuka te značajne preporuke koje nisu provedene

– nepridržavanja ili pogrešne primjene zakona i drugih propisa te sumnje na prijevaru

– prijedlozi za razvoj unutarnje revizije.

Obveznici izrade godišnjeg izvješća o obavljenim revizijama i aktivnostima unutarnje revizije su korisnici proračuna koji su u skladu s odredbama članaka 2. i 3. Pravilnika o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna (»Narodne novine«, broj 35/08) obveznici uspostavljanja unutarnje revizije.

V. NAČIN IZRADE GODIŠNJEG IZVJEŠĆA

Godišnje izvješće izrađuje se na način da se ispunjavaju sljedeći obrasci:

OBRAZAC GI – FUIK – Godišnje izvješće o sustavu financijskog upravljanja i kontrola

OBRAZAC GI – UR – Godišnje izvješće o obavljenim revizijama i aktivnostima unutarnje revizije

Navedeni obrasci sastavni su dio ovoga Naputka, a u elektroničkom obliku nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva financija – Uprave za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole.

VI. OVJERAVANJE GODIŠNJEG IZVJEŠĆA

Godišnje izvješće o sustavu financijskog upravljanja i kontrola potpisuju čelnik korisnika proračuna i voditelj za financijsko upravljanje i kontrole u skladu s odredbom članka 15. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru.

Godišnje izvješće o obavljenim revizijama i aktivnostima unutarnje revizije potpisuju čelnik korisnika proračuna i voditelj jedinice za unutarnju reviziju/unutarnji revizor u skladu s odredbom članka 30. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru.

VII. DOSTAVLJANJE GODIŠNJEG IZVJEŠĆA

Obveznici izrade godišnjeg izvješća o sustavu financijskog upravljanja i kontrola iz točke III. ovog Naputka dužni su ovjereno izvješće u pisanom i elektroničkom obliku dostaviti Ministarstvu financija – Upravi za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Obveznici izrade godišnjeg izvješća o obavljenim revizijama i aktivnostima unutarnje revizije iz točke IV. ovog Naputka dužni su ovjereno izvješće u pisanom i elektroničkom obliku dostaviti Ministarstvu financija – Upravi za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Državni ured za reviziju, tijela sudske vlasti, tajne službe i drugi korisnici proračuna koji su izravno odgovorni Hrvatskom saboru, sukladno odredbama članaka 15. i 31. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru nisu u obvezi dostaviti godišnje izvješće o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te godišnje izvješće o obavljenim revizijama i aktivnostima unutarnje revizije Središnjoj harmonizacijskoj jedinici.

VII. OBJEDINJENO GODIŠNJE IZVJEŠĆE O SUSTAVU UNUTARNJIH FINANCIJSKIH KONTROLA

Na temelju pojedinačnih godišnjih izvješća o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te godišnjih izvješća o obavljenim revizijama i aktivnostima unutarnje revizije, Uprava za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole sastavit će objedinjeno godišnje izvješće o sustavu unutarnjih financijskih kontrola.

Objedinjeno godišnje izvješće, nakon što ga raspravi Vijeće za unutarnju financijsku kontrolu u javnom sektoru i odobri ministar/ica financija, podnosi se Vladi Republike Hrvatske do konca travnja tekuće godine za prethodnu godinu.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Naputak stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Stupanjem na snagu ovoga Naputka prestaje vrijediti Naputak za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (klasa: 043-01/10-01/680; urbroj: 513-10/10-1 od 31. prosinca 2010.), objavljen u »Narodnim novinama« broj 03/11.

Godišnje izvješće za 2011. godinu izradit će se sukladno odredbama ovoga Naputka.

Klasa: 043-01/11-01/767

Urbroj: 513-10/11-1

Zagreb, 8. studenoga 2011.

Ministrica financija
mr. sc. Martina Dalić, v. r.

OBRAZAC GI-FUIK[1]

KORISNIK PRORAČUNA

KLASA

URBROJ

MJESTO I DATUM

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O SUSTAVU FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA
za ________ godinu[2]

I. OPĆI DIO[3][4]

OPĆI PODACI O KORISNIKU PRORAČUNA

Naziv korisnika proračuna

Odgovorna osoba – čelnik

Iznos proračuna za godinu3

Broj proračunskih korisnika koji su u sastavu razdjela4

Podaci o internetskoj stranici na kojoj je objavljena organizacijska shema ustroja korisnika proračuna

Ime i prezime voditelja za financijsko upravljanje i kontrole

Funkcija voditelja za financijsko upravljanje i kontrole

Telefon:

E-mail:

II. POSEBNI DIO

UPITNIK O SAMOPROCJENI SUSTAVA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA

UPITNIK

DA

NE

Navedite dokaz vašem potvrdnom odgovoru

Dodatna obrazloženja

1

2

3

4

5

I. KONTROLNO OKRUŽENJE

A) Etika i integritet

1) Jesu li zaposlenici upoznati s Etičkim kodeksom državnih službenika, odnosno s posebnim kodeksom Korisnika proračuna?

2) Je li imenovan Povjerenik za etiku?

3) Postoje li dodatne interne upute i/ili smjernice o standardima ponašanja zaposlenika?

4) Postoje li jasna pravila (interni akti) kojima se definiraju situacije potencijalnih sukoba interesa i način postupanja?

B) Rukovođenje i stil upravljanja

1) Održavaju li se redovito sastanci najviše razine rukovodstva (kolegij ministra, župana, gradonačelnika)?

2) Raspravlja li se na sastancima najviše razine rukovodstva o:

a) strateškim ciljevima

b) realizaciji programa/projekatate postignutim rezultatima

c) ključnim rizicima u poslovanju

d) realizaciji financijskog plana/proračuna

3) Sudjeluju li na sastancima najviše razine rukovodstva i čelnici proračunskih korisnika druge razine (razine glava u sastavu razdjela)?*

C) Planski pristup poslovanju (misija, vizija, ciljevi)

1) Imate li utvrđenu misiju i viziju vaše institucije?

2) Imate li utvrđene strateške ciljeve ?

3) Imate li utvrđene programe?

4) Jesu li utvrđeni ciljevi programa?

5) Jesu li ciljevi programa povezani sa strateškim ciljevima?

6) Imate li usvojene godišnje planove rada?

7) Jesu li u godišnjem planu rada definirani ciljevi koje svaka ustrojstvena jedinica treba u tijeku godine realizirati?

8) Jesu li ciljevi iz godišnjih planova rada povezani i usklađeni sa strateškim ciljevima i ciljevima programa?

9) Jesu li u planskim dokumentima u kojima su navedeni podaci o ciljevima, sadržani i podaci o procjenjenim financijskim sredstvima potrebnim za realizaciju utvrđenih ciljeva?

10) Imate li utvrđene pokazatelje uspješnosti kroz koje pratite realizaciju utvrđenih ciljeva?

11) Jesu li u izradu strateških dokumenata uključeni i proračunski korisnici druge razine (razine glave u razdjelu)?*

D) Organizacijska struktura, ovlasti i odgovornosti, sustav izvješćivanja

1) Jesu li jasno definirane nadležnosti i odgovornosti ustrojstvenih jedinica u procesu strateškog planiranja?

2) Jesu li jasno definirane ovlasti i odgovornosti za realizaciju dogovorenih ciljeva programa/projekata/aktivnosti?

3) Jesu li poslovi koordinacije razvoja financijskog upravljanja i kontrola stavljeni u nadležnost ustrojstvenih jedinica za financije (uprava za financije/upravnih tijela za financije)?

4) Jesu li u drugim ustrojstvenim jedinicama (upravama/upravnim tijelima) ustrojena radna mjesta za financije?

5) Imaju li ravnatelji uprava/pročelnici upravnih tijela službenu ovlast za upravljanje proračunskim sredstvima koja su im potrebna (odobrena) za realizaciju aktivnosti iz njihove nadležnosti?

6) Je li najviša razina rukovodstva uspostavila linije izvještavanja o realizaciji ciljeva i povezano s time o realizaciji financijskog plana/proračuna (realizirani ciljevi, utrošena proračunska sredstva, ostvareni prihodi, stvorene obveze i sl.)?

7) Izrađuju li ustrojstvene jedinice izvješća o realizaciji ciljeva, programa, projekata?

8) Izrađuju li ustrojstvene jedinice izvješća o realizaciji financijskog plana (utrošena proračunska sredstva za realizaciju programa, projekata, aktivnosti, ostvareni prihodi, ugovorene obveze i sl.)?

9) Imate li interne akte (sporazume, upute) kojima je detaljnije uređena međusobna suradnja između prve i druge razine proračunskih korisnika (razdjela i glava), odnosno proračunskih korisnika koji su u vašem sastavu i za koje radite konsolidaciju financijskih planova i financijskih izvještaja (npr. akti kojima se detaljnije uređuju ovlasti i odgovornosti u procesu strateškog planiranja, način koordinacije aktivnosti za izradu i realizaciju financijskih planova te sustav izvješćivanja)?*

E) Razvoj ljudskih potencijala (planiranje rada i praćenje uspješnosti postizanja

rezultata)

1) Postoje li planovi izobrazbe za zaposlenike vezani uz obavljanje poslova iz njihovog djelokruga rada?

2) Vodi li se očevidnik izobrazbe po pojedinom zaposleniku?

3) Upućuju li se zaposlenici na izobrazbu vezanu za financijsko upravljanje i kontrole (uključujući i izobrazbu iz područja strateškog planiranja, pripreme i izrade financijskog plana, upravljanja rizicima, nabave i ugovaranja, računovodstvenih sustava, nepravilnosti i prijevare i sl.)?

4) Dodjeljuju li se u godišnjim planovima rada po ustrojstvenim jedinicama zadaci/aktivnosti po pojedinom zaposleniku?

II. UPRAVLJANJE RIZICIMA

1) Utvrđujete li rizike koji mogu utjecati na realizaciju:

a) strateških ciljeva

b) ciljeva programa/projekata/aktivnosti

c) ciljeva sadržanih u godišnjim planovima rada

2) Navodite li rizike u pisanoj formi i u kojim su dokumentima sadržani:

a) u planskim dokumentima (strateškim dokumentima/planu razvojnih programa/ godišnjim planovima rada)

b) u registrima rizika uspostavljenim sukladno Smjernicama za provedbu procesa upravljanja rizicima kod korisnika proračuna

3) Procjenjujete li za utvrđene rizike njihovu vjerojatnost i učinak?

4) Je li uspostavljen sustav izvješćivanja o najznačajnijim rizicima?

5) Jeste li imenovali osobu odgovornu za koordinaciju uspostave procesa upravljanja rizicima?

6) Jeste li imenovali koordinatore za rizike po ustrojstvenim jedinicama?

7) Izvješćuju li vas proračunski korisnici u vašem sastavu o najznačajnijim rizicima?

III. KONTROLNE AKTIVNOSTI

1) Imate li pisane interne procedure (pravilnike, naputke, upute, smjernice) koje nastavno na zakonsku regulativu detaljnije uređuju sljedeće procese:

a) proces izrade i realizacije strateškog plana

b) proces izrade i realizacije financijskog plana

c) proces evidencije poslovnih događaja i transakcija

d) proces nabave i ugovaranja

e) proces upravljanja imovinom

(materijalnom i nematerijalnom)

f) proces naplate vlastitih prihoda

g) proces povrata neopravdano utrošenih ili pogrešno isplaćenih proračunskih sredstava

2) Ako imate interne procedure da li se one ažuriraju?

3) Je li osigurana primjena načela razdvajanja dužnosti sukladno Zakonu o proračunu, odnosno da ista osoba ne obavlja poslove planiranja, nabave i ugovaranja, računovodstvene evidencije, plaćanja i kontrole?

4) Provode li se naknadne kontrole namjenske potrošnje isplaćenih proračunskih sredstava?

(npr. kontrole na licu mjesta za isplaćene subvencije, donacije, pomoći, razne naknade, transferirana proračunska sredstva krajnjim korisnicima i sl.)

5) Je li postupak provođenja naknadnih kontrola uređen kroz pisane procedure?

6) Je li postupak provođenja naknadnih kontrola namjenske potrošnje isplaćenih proračunskih sredstava:

a) dio redovitog poslovanja za to zaduženih ustrojstvenih jedinica u vašoj instituciji

b) ad hoc zadaća u slučajevima kada nastaje potreba za naknadnim kontrolama

(npr. u slučajevima anonimnih prijava o mogućim nepravilnostima u korištenju proračunskih sredstava)?

7) Sadrže li pisane interne procedure vezane za izradu i realizaciju strateških planova, izradu i realizaciju financijskih planova/proračuna, nabavu i ugovaranje, naknadne kontrole i sl., i upute o načinu suradnje i aktivnostima koje se očekuju od proračunskih korisnika druge razine? *

8) Imate li saznanja u kolikoj mjeri druga razina proračunskih korisnika ima uređene kontrolne aktivnosti u procesima izrade i realizacije financijskih planova, nabave i ugovaranja, upravljanja imovinom i sl.? *

IV. INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE

1) Jesu li definirane odgovarajuće linije izvještavanja o realizaciji strateških ciljeva sadržanih u strateškim dokumentima?

2) Je li uspostavljen sustav izvješćivanja o realizaciji programa/ projekata?

3) Je li uspostavljen redovan sustav praćenja i analiziranja izvršavanja financijskog plana/proračuna?

4) Sudjeluju li ustrojstvene jedinice u pripremi financijskog plana?

5) Dobivaju li ustrojstvene jedinice informacije o odobrenim proračunskim sredstvima za realizaciju programa/projekata/aktivnosti za koje su nadležne?

6) Je li za potrebe praćenja realizacije financijskog plana/proračuna detaljnije razrađena ekonomska klasifikacija od one propisane Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, odnosno otvorena analitika Računskog plana?

7) Omogućuju li računovodstveni sustavi praćenje troškova/prihoda po:

a) programima

b) projektima

c) aktivnostima

d) ustrojstvenim jedinicama

8) Imate li centraliziranu evidenciju svih potpisanih ugovora i ugovorenih obveza i je li ona podržana informatičkim sustavom?

9) Sastavljate li uz propisane financijske izvještaje (Bilancu, Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaj o novčanim tijekovima, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Izvještaj o obvezama) i dodatna interna izvješća za potrebe financijskog upravljanja (npr. izvješća o nepodmirenim obvezama po programima/projektima/ ustrojstvenim jedinicama, izvješća o ugovorenim, a još nefakturiranim obvezama, izvješća o ostvarenim rezultatima programa/projekata i sl.)?

10) Jesu li poslovni sustavi (financije, nabava i ugovaranje, materijalne evidencije, kadrovi i sl.) u dovoljnoj mjeri podržani informatičkom tehnologijom (IT sustavom)?

11) Jesu li IT sustavi koji podržavaju određene procese međusobno integrirani?

12) Jesu li ključni poslovni procesi koji se provode unutar ustrojstvenih jedinica dokumentirani, odnosno jesu li jasno definirani postupci, zadaće pojedinih sudionika, ovlasti i odgovornosti (npr. postoje li interne upute, smjernice, pravilnici, naputci, jesu li izrađene mape/knjige poslovnih procesa i sl.)?

13) Izrađuju li proračunski korisnici druge razine još neka izvješća uz propisana financijska izvješća prema proračunskom korisniku prve razine?*

14) Je li ostvarena informatička povezanost s drugom razinom proračunskih korisnika (npr. kroz sustav riznice i sl.)?

V. PRAĆENJE I PROCJENA SUSTAVA

1) Jesu li najviši rukovoditelji uspostavili izvještajni sustav koji im omogućava dobivanje izvješća o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za koji su odgovorni?

2) Jesu li uspostavljene procedure koje osiguravaju da se interni akti (pravilnici, naputci, smjernice, upute i sl.) provode u praksi i da se ažuriraju?

3) Prati li se provedba preporuka vanjskih revizora?

4) Provode li se preporuke unutarnje revizije sukladno planovima provedbe preporuka (planovima djelovanja)?

5) Postoje li odgovarajući izvještajni sustavi uspostavljeni od strane prve razine proračunskih korisnika koji osiguravaju praćenje funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola za drugu razinu proračunskih korisnika?*

Komentari i prijedlozi

Mjere koje se planiraju poduzeti za daljnji razvoj financijskog upravljanja i kontrola po komponentama:

I. Kontrolno okruženje

II. Upravljanje rizicima

III. Kontrolne aktivnosti

IV. Informacije i komunikacije

V. Praćenje i procjena sustava

.................................................

(potpis voditelja za financijsko upravljanje i kontrole)

...............................................

(potpis čelnika korisnika
proračuna i pečat)

UPUTE ZA ISPUNJAVANJE UPITNIKA

I. KONTROLNO OKRUŽENJE

Kontrolno okruženje temelj je svih komponenata unutarnjih kontrola i osigurava uvjete za učinkovito djelovanje kontrola.

Na kontrolno okruženje utječu prije svega: osobni i profesionalni integritet te etične vrijednosti zaposlenika, rukovođenje i stil upravljanja, određivanje misija i ciljeva, organizacijska struktura, uključujući dodjelu ovlasti i odgovornosti, uspostava odgovarajućih linija izvješćivanja, te praksa upravljanja ljudskim potencijalima i kompetentnost zaposlenika.

A) Etika i integritet:

1) Jesu li zaposlenici upoznati s Etičkim kodeksom državnih službenika, odnosno s posebnim kodeksom Korisnika proračuna?

Ako je odgovor DA u koloni 4 navedite dokaz koji to potvrđuje (primjerice, kodeks je objavljen na intranet stranicama korisnika proračuna, dostavljen je zaposlenicima, organizirani su seminari i slično).

Proračunski korisnici koji imaju poseban kodeks u koloni 5 navode naziv kodeksa i datum donošenja.

2) Je li imenovan Povjerenik za etiku?

Ako je odgovor DA u koloni 4 navedite dokaz koji to potvrđuje (primjerice Odluka o imenovanju Povjerenika za etiku i datum donošenja).

3) Postoje li dodatne interne upute i/ili smjernice o standardima ponašanja zaposlenika?

Ako je odgovor DA u koloni 4 navedite dokaz koji to potvrđuje (primjerice naziv dokumenta upute/smjernice i datum donošenja).

4) Postoje li jasna pravila (interni akti) kojima se definiraju situacije potencijalnih sukoba interesa i način postupanja?

Ako je odgovor DA u koloni 4 navedite dokaz koji to potvrđuje (navedite naziv internog akta i datum donošenja).

B) Rukovođenje i stil upravljanja:

1) Održavaju li se redovito sastanci najviše razine rukovodstva (kolegij ministra, župana, gradonačelnika)?

Ako je odgovor DA u koloni 4 navedite dokaz koji to potvrđuje (primjerice navedite koliko često se održavaju kolegiji kvartalno/mjesečno/tjedno ili navedite broj održanih kolegija najviše razine rukovodstva tijekom prethodne godine).

2) Raspravlja li se na sastancima najviše razine rukovodstva o strateškim ciljevima, realizaciji programa/projekata te postignutim rezultatima, ključnim rizicima u poslovanju, realizaciji financijskog plana/proračuna?

Ako je odgovor DA u koloni 4 navedite dokaz koji to potvrđuje (primjerice, u pozivu na sastanak iz dnevnog reda je vidljivo da se raspravlja o navedenom ili se sastavljaju bilješke sa sastanka koje to potvrđuju).

3) Sudjeluju li na sastancima najviše razine rukovodstva i čelnici proračunskih korisnika druge razine (razine glava u sastavu razdjela)?*

Ako je odgovor DA u koloni 4 navedite dokaz koji to potvrđuje (primjerice iz poziva na sastanak je vidljivo da se na kolegij pozivaju i čelnici proračunskih korisnika druge razine ili se sastavljaju bilješke sa sastanaka koje to potvrđuju).

* Na ovo pitanje odgovaraju proračunski korisnici prve razine.

C) Planski pristup poslovanju (misija, vizija, ciljevi)

1) Imate li utvrđenu misiju i viziju vaše institucije?

Ako je odgovor DA u koloni 4 navedite dokaz koji to potvrđuje (navedite u kojim dokumentima su sadržane misija i vizija)

2) Imate li definirane strateške ciljeve ?

Ako je odgovor DA u koloni 4 navedite dokaz koji to potvrđuje (naziv dokumenta u kojem su strateški ciljevi sadržani, primjerice u strategijama razvoja koje pripremaju ustrojstvene jedinice iz područja za koja su nadležna, strateškom planu za trogodišnje razdoblje sukladno Zakonu o proračunu, u planu razvojnih programa i sl.).

3) Imate li utvrđene programe?

Ako je odgovor DA u koloni 4 navedite dokaz koji to potvrđuje (navedite broj programa sadržanih u vašem financijskom planu/proračunu za prethodnu godinu).

4) Jesu li utvrđeni ciljevi programa?

Ako je odgovor DA u koloni 4 navedite dokaz koji to potvrđuje (navedite u kojim dokumentima su sadržani ciljevi programa).

5) Jesu li ciljevi programa povezani sa strateškim ciljevima, odnosno s ciljevima sadržanim u strateškim dokumentima?

Ako je odgovor DA u koloni 5 u dodatnom obrazloženju navedite način na koji je to povezano (primjerice, u obrazloženju programa navodi se da njihova realizacija podupire ostvarenje određenog strateškog cilja ili nešto drugo).

6) Imate li usvojene godišnje planove rada?

Ako je odgovor DA u koloni 4 navedite dokaz koji to potvrđuje (navedite datum donošenja godišnjeg plana rada za prethodnu godinu).

7) Jesu li u godišnjem planu rada definirani ciljevi koje svaka ustrojstvena jedinica treba u tijeku godine realizirati?

Ako je odgovor DA u koloni 4 navedite dokaz koji to potvrđuje (primjerice navedite naziv stupca iz godišnjeg plana rada iz kojeg je razvidno da se utvrđuju ciljevi koje svaka ustrojstvena jedinica treba u tijeku godine realizirati).

8) Jesu li ciljevi iz godišnjih planova rada povezani i usklađeni sa strateškim ciljevima i ciljevima programa?

Ako je odgovor DA u koloni 5 ukratko navedite na koji način su ciljevi povezani (primjerice, u obrazloženju godišnjeg plana rada, realizacija ciljeva iz plana povezuje se s realizacijom nekog od strateških ciljeva i ciljeva programa i / ili navedite naziv stupca iz godišnjeg plana rada iz kojeg je razvidno da se ciljevi rada ustrojstvenih jedinica povezuju s realizacijom strateških ciljeva).

9) Jesu li u planskim dokumentima u kojima su navedeni podaci o ciljevima, sadržani i podaci o procijenjenim financijskim sredstvima potrebnim za realizaciju utvrđenih ciljeva?

Ako je odgovor DA u koloni 4 navedite dokaz koji to potvrđuje (navedite nazive planskih dokumenata u kojima su sadržani podaci o financijskim sredstvima za potrebe realizacije ciljeva, primjerice u strateškim planskim dokumentima, planovima razvojnih programa, godišnjim planovima rada i sl.).

10) Imate li utvrđene pokazatelje uspješnosti kroz koje pratite realizaciju utvrđenih ciljeva?

Ako je odgovor DA u koloni 4 navedite dokaz koji to potvrđuje (navedite nazive dokumenta u kojima su sadržani podaci o pokazateljima uspješnosti).

11) Jesu li u izradu strateških dokumenata uključeni i proračunski korisnici druge razine (razine glave u razdjelu)?*

Ako je odgovor DA u koloni 4 navedite dokaze koji to potvrđuju (primjerice održani su sastanci s proračunskim korisnicima druge razine na temu koordinacije aktivnosti za izradu strateškog plana, pripremljene su upute proračunskim korisnicima druge razine o aktivnostima koje se od njih očekuju u pripremi strateškog plana i sl.).

*Na ovo pitanje odgovaraju proračunski korisnici prve razine

D) Organizacijska struktura, ovlasti i odgovornosti, sustav izvješćivanja

1) Jesu li jasno definirane nadležnosti i odgovornosti ustrojstvenih jedinica u procesu strateškog

planiranja?

Ako je odgovor DA u koloni 4 navedite dokaze koji to potvrđuju (primjerice kroz uredbe o unutarnjem ustrojstvu i pravilnike o unutarnjem redu jasno su definirane nadležnosti i odgovornosti ustrojstvenih jedinica u procesu strateškog planiranja, uključujući nadležnost i odgovornost za definiranje strateških ciljeva, pokazatelja uspješnosti, utvrđivanje rizika, nadziranje provedbe postavljenih ciljeva, izvješćivanje o realizaciji postavljenih ciljeva, koordinacija izrade strateških planova i sl.).

2) Jesu li jasno definirane ovlasti i odgovornosti za realizaciju dogovorenih ciljeva programa/projekata /aktivnosti?

Ako je odgovor DA u koloni 4 navedite dokaz koji to potvrđuje (primjerice kroz uredbe o unutarnjem ustrojstvu, pravilnike o unutarnjem redu, odluke o ovlastima i odgovornostima za realizaciju programa, projekata, aktivnosti i sl.).

3) Jesu li poslovi koordinacije razvoja financijskog upravljanja i kontrola stavljeni u nadležnost ustrojstvenih jedinica za financije?

Ako je odgovor DA u koloni 4 navedite dokaz koji to potvrđuje (navedite opise poslova vezano za koordinaciju aktivnosti na razvoju financijskog upravljanja i kontrola koji su sadržani u opisima poslova ustrojstvenih jedinica za financije u uredbama o unutarnjem ustrojstvu ili pravilnicima o unutarnjem redu).

U dodatnom obrazloženju u koloni 5 navedite organizacijski status ustrojstvene jedinice za financije (uprava/sektor/upravno tijelo/odjel i sl.).

4) Jesu li u drugim ustrojstvenim jedinicama (upravama/upravnim tijelima) ustrojena radna mjesta za financije?

Ako je odgovor DA u koloni 4 navedite dokaz koji to potvrđuje (navedite koliko uprava/upravnih tijela od ukupnog broja uprava/upravnih tijela ima ustrojena radna mjesta za financije).

5) Imaju li ravnatelji uprava/pročelnici upravnih tijela službenu ovlast za upravljanje proračunskim sredstvima koja su im potrebna (odobrena) za realizaciju aktivnosti iz njihove nadležnosti?

Ako je odgovor DA u koloni 4 navedite dokaz koji to potvrđuje (primjerice interni akt – odluka čelnika korisnika proračuna o ovlastima i odgovornostima za upravljanje proračunskim sredstvima koja se dodjeljuju ustrojstvenim jedinicama za realizaciju programa/projekata/aktivnosti i datum donošenja odluke).

6) Je li najviša razina rukovodstva uspostavila linije izvještavanja o realizaciji ciljeva i povezano s time o realizaciji financijskog plana/proračuna (realizirani ciljevi, utrošena proračunska sredstva, ostvareni prihodi, stvorene obveze i sl.)?

Ako je odgovor DA u koloni 4 navedite dokaz koji to potvrđuje (primjerice naziv upute/smjernice koje definiraju postupak izvješćivanja).

U dodatnom obrazloženju u koloni 5 ukratko opišite način izvješćivanja (vrste izvješća koja se pripremaju, strukturu i sadržaj tih izvješća, za koja se razdoblja pripremaju, kome se sve dostavljaju i sl.).

7) Izrađuju li ustrojstvene jedinice izvješća o realizaciji ciljeva, programa, projekata?

Ako je odgovor DA u koloni 4 navedite dokaz koji to potvrđuje (primjerice naziv izvješća i za koje se razdoblje izrađuje).

8) Izrađuju li ustrojstvene jedinice izvješća o realizaciji financijskog plana (utrošena proračunska sredstva za realizaciju programa, projekata, aktivnosti, ostvareni prihodi, ugovorene obveze i sl)?

Ako je odgovor DA u koloni 4 navedite dokaz koji to potvrđuje (primjerice naziv izvješća i za koje se razdoblje izrađuje).

9) Imate li interne akte (sporazume, upute) kojima je detaljnije uređena međusobna suradnja između prve i druge razine proračunskih korisnika (razdjela i glava), odnosno proračunskih korisnika koji su u vašem sastavu i za koje radite konsolidaciju financijskih planova i financijskih izvještaja (npr.akti kojima se detaljnije uređuju ovlasti i odgovornosti u procesu strateškog planiranja, način koordinacije aktivnosti za izradu i realizaciju financijskih planova te sustav izvješćivanja)?*

Ako je odgovor DA u koloni 4 navedite dokaz koji to potvrđuje (primjerice naziv internog akta sporazuma/upute i datum donošenja).

U dodatnom obrazloženju u koloni 5 potrebno je navesti ustrojstvenu jedinicu ili jedinice koje su pripremile interni akt, tko su potpisnici internog akta i što je njime uređeno.

*Na ovo pitanje odgovaraju proračunski korisnici prve razine

E) Razvoj ljudskih potencijala (planiranje rada i praćenje uspješnosti postizanja rezultata)

1) Postoje li planovi izobrazbe za zaposlenike vezani za obavljanje poslova iz njihovog djelokruga rada?

Ako je odgovor DA u koloni 4 navedite dokaz koji to potvrđuje.

2) Vodi li se očevidnik izobrazbe po pojedinom zaposleniku?

Ako je odgovor DA u koloni 4 navedite dokaz koji to potvrđuje.

3) Upućuju li se zaposlenici na izobrazbu vezanu za financijsko upravljanje i kontrole (uključujući i izobrazbu iz područja strateškog planiranja, pripreme i izrade financijskog plana, upravljanja rizicima, nabave i ugovaranja, računovodstvenih sustava, nepravilnosti i prijevare i sl.)?

Ako je odgovor DA u koloni 4 navedite dokaz koji to potvrđuje (navedite za primjer nekoliko izobrazbi koje su pohađali zaposlenici vezano za financijsko upravljanje i kontrolu).

4) Dodjeljuju li se u godišnjim planovima rada po ustrojstvenim jedinicama zadaci/aktivnosti po pojedinom zaposleniku?

Ako je odgovor DA u koloni 4 navedite dokaz koji to potvrđuje (primjerice navedite naziv stupca u godišnjem planu rada iz kojeg je razvidno da su zadaci/aktivnosti dodijeljeni pojedinim zaposlenicima).

II. UPRAVLJANJE RIZICIMA

Upravljanje rizicima cjelokupan je proces utvrđivanja, procjenjivanja i praćenja rizika, uzimajući u obzir ciljeve korisnika proračuna, te poduzimanja potrebnih radnji, posebice kroz promjenu sustava financijskog upravljanja i kontrola, a u svrhu smanjenja rizika.

1) Utvrđujete li rizike koji mogu utjecati na realizaciju:

a) strateških ciljeva

b) ciljeva programa/projekata/aktivnosti

c) ciljeva sadržanih u godišnjim planovima rada

2) Navodite li rizike u pisanoj formi i u kojim su dokumentima sadržani:

a) u planskim dokumentima (strateškim dokumentima/planu razvojnih programa/godišnjim planovima rada)

b) u registrima rizika uspostavljenim sukladno Smjernicama za provedbu procesa upravljanja rizicima kod korisnika proračuna

Ako je odgovor DA u koloni 4 navedite dokaz koji to potvrđuje (primjerice nazive planskih dokumenata u kojem su sadržani podaci o rizicima, datum odluke o ustrojavanju registra rizika i sl.).

3) Procjenjujete li za utvrđene rizike njihovu vjerojatnost i učinak?

Ako je odgovor DA u koloni 4 navedite dokaz koji to potvrđuje (primjerice u registrima rizika sadržani su i podaci o vjerojatnosti i učinku utvrđenih rizika).

4) Je li uspostavljen sustav izvješćivanja o najznačajnijim rizicima?

Ako je odgovor DA u koloni 4 navedite dokaz koji to potvrđuje (primjerice naziv izvještaja i razdoblje za koje se izrađuje, datum ili dnevni red kolegija na kojem se raspravljalo o najznačajnijim rizicima).

5) Jeste li imenovali osobu odgovornu za koordinaciju uspostave procesa upravljanja rizicima?

Ako je odgovor DA u koloni 4 navedite dokaz koji to potvrđuje (primjerice odluka o imenovanju osobe odgovorne za koordinaciju uspostave procesa upravljanja rizicima i datum donošenja odluke).

6) Jeste li imenovali koordinatore za rizike po ustrojstvenim jedinicama?

Ako je odgovor DA u koloni 4 navedite dokaz koji to potvrđuje (primjerice odluke o imenovanju koordinatora za rizike i datumi donošenja odluka).

7) Izvješćuju li vas proračunski korisnici koji su u vašem sastavu o najznačajnijim rizicima?

Ako je odgovor DA u koloni 4 navedite dokaz koji to potvrđuje (primjerice izvještaj o rizicima).

III. KONTROLNE AKTIVNOSTI

Kontrolne aktivnosti temelje se na pisanim pravilima i načelima, postupcima i drugim mjerama koje se uspostavljaju radi ostvarenja ciljeva korisnika proračuna smanjenjem rizika na prihvatljivu razinu.

Kontrolne se aktivnosti, među ostalim, odnose na: postupke odobrenja poduzete nakon provedbe preventivnih i detektivnih kontrola koje se po potrebi navode u kontrolnim listama, evidentiranje i odobrenje iznimaka koje odobrava čelnik korisnika proračuna prema utvrđenim postupcima, postupke prijenosa ovlasti i odgovornosti, razdvajanje dužnosti u dijelu davanja ovlasti za pripremu, obradu, evidentiranje i plaćanje, te za kontrole, sustav dvostrukog potpisa, pravila koja osiguravaju zaštitu imovine i informacija, postupke potpunog, točnog, pravilnog i ažurnog evidentiranja svih poslovnih transakcija, postupke upravljanja ljudskim potencijalima, postupke praćenja financijskog upravljanja i kontrola, procjenu učinkovitosti i djelotvornosti transakcija te izvješćivanje, pravila dokumentiranja svih kontrola, financijskih odluka, iznimaka u odnosu na pravila, transakcija, evidentiranja i radnji vezanih uz aktivnosti korisnika proračuna te nadzor.

1) Imate li pisane interne procedure (pravilnike, naputke, upute, smjernice) koje nastavno na zakonsku regulativu detaljnije uređuju sljedeće procese:

a) proces izrade i realizacije strateškog plana

b) proces izrade i realizacije financijskog plana

c) proces evidencije poslovnih događaja i transakcija

d) proces nabave i ugovaranja

e) proces upravljanja imovinom (materijalnom i nematerijalnom)

f) proces naplate vlastitih prihoda

g) proces povrata neopravdano utrošenih ili pogrešno isplaćenih proračunskih sredstava

Ako je odgovor DA u koloni 4 navedite dokaze koji to potvrđuju (navedite naziv internih procedura pravilnika/naputka/smjernice/upute i sl. i datume donošenja).

U dodatnom obrazloženju u koloni 5 potrebno je navesti ustrojstvenu jedinicu ili jedinice koje su pripremile pisanu proceduru, tko je odobrio interni akt (tko je potpisnik) i što je njome uređeno, primjerice za:

a) proces izrade i realizacije strateškog plana detaljnije je uređeno tko je nositelj izrade, tko su sudionici, nadležnosti i odgovornosti za postavljanje strateških ciljeva, praćenje realizacije strateških ciljeva, koordinacija izrade s proračunskim korisnicima druge razine i sl.

b) proces izrade i realizacije financijskog plana detaljnije je uređeno tko su sudionici, rokovi, ovlasti i odgovornosti za iskazivanje potreba, postupak procjene opravdanosti iskazanih potreba, koordinacija izrade financijskih planova i ostalih planskih dokumenata, sudionici, ovlasti, odgovornosti za realizaciju financijskog plana, procedura u slučaju potrebe potrošnje u iznosu većem od planiranog, postupak u slučaju odstupanja realizacije od financijskog plana, postupak rebalansa i sl.

c) proces evidencije poslovnih događaja i transakcija detaljnije su uređeni načini evidencije poslovnih događaja i transakcija koje se u poslovanju događaju, načini obrade materijalno-financijske dokumentacije kojom se poslovni događaji dokazuju, kontrolni postupci prilikom provjere točnosti dokumentacije, postupci čuvanja i arhiviranja dokumentacije i sl.

d) proces nabave i ugovaranja detaljnije je uređeno tko su sudionici, rokovi, ovlasti i odgovornosti, način usklađenja plana nabave i financijskog plana, evidencije ugovorenih obveza i izvješćivanje i sl.

e) proces upravljanja imovinom (materijalnom: nekretnine, vozila, oprema, računala, zalihe i nematerijalnom: licence, intelektualno vlasništvo) detaljnije je uređen postupak evidencije, pravo pristupa, način održavanja imovine, postupak popisa imovine, postupak vrednovanja i sl.

f) proces naplate vlastitih prihoda detaljnije je uređen postupak evidencije potraživanja, naplate potraživanja, postupanja s nenaplaćenim potraživanjima (opomene, ovrhe, zastare, otpis nenaplativih potraživanja) i sl.

g) proces povrata neopravdano utrošenih ili pogrešno isplaćenih proračunskih sredstava u slučajevima kada se naknadno utvrdi da su sredstva neopravdano utrošena ili pogrešno isplaćena detaljnije je uređen postupak povrata takvih sredstava

2) Ako imate interne procedure da li se one ažuriraju?

Ako je odgovor DA u koloni 4 navedite dokaz koji to potvrđuje (primjerice u internim procedurama sadržane su odredbe koje obvezuju na redovito ažuriranje, navedite interne procedure koje su tijekom prethodne godine ažurirane).

3) Je li osigurana primjena načela razdvajanja dužnosti sukladno Zakonu o proračunu, odnosno da ista osoba ne obavlja poslove planiranja, nabave i ugovaranja, računovodstvene

evidencije, plaćanja i kontrole?

Ako je odgovor DA u koloni 4 navedite dokaz koji to potvrđuje (navedite nazive ustrojstvenih jedinica u kojima se obavljaju navedeni poslovi ili nazive radnih mjesta koja su ustrojena za obavljanje navedenih poslova. Osnovno načelo razdvajanja dužnosti polazi od toga da ista osoba ne može obavljati navedene poslove.

4) Provode li se naknadne kontrole namjenske potrošnje isplaćenih proračunskih sredstava?

(npr. kontrole na licu mjesta za isplaćene subvencije, donacije, pomoći, razne naknade, transferirana proračunska sredstva krajnjim korisnicima i sl.)

Ako je odgovor DA u koloni 4 navedite dokaz koji to potvrđuje (navedite za primjer nazive nekoliko izvješća i datume kada su izrađena, a koja potvrđuju da su obavljene naknadne kontrole namjenske potrošnje isplaćenih proračunskih sredstava putem subvencija, donacija, pomoći, raznih naknada i sl.)

5) Je li postupak provođenja naknadnih kontrola uređen kroz pisane procedure?

Ako je odgovor DA u koloni 4 navedite dokaz koji to potvrđuje (navedite naziv interne procedure ili više njih kojima je uređen postupak provođenja naknadnih kontrola i datum/e donošenja tih akata).

U dodatnom obrazloženju u koloni 5 navedite da li su kroz interne procedure obuhvaćene naknadne kontrole za sve vrste subvencija/pomoći/naknada i sl. koje isplaćujete ili samo za dio, odnosno za određene vrste te navedite za koje.

6) Je li postupak provođenja naknadnih kontrola namjenske potrošnje isplaćenih proračunskih sredstava:

a) dio redovitog poslovanja za to zaduženih ustrojstvenih jedinica u vašoj instituciji,

b) ad hoc zadaća u slučajevima kada nastaje potreba za naknadnim kontrolama (npr. u slučajevima anonimnih prijava o mogućim nepravilnostima u korištenju proračunskih sredstava)?

Ako je pod a) odgovor DA u koloni 4 navedite dokaz koji to potvrđuje (navedite naziv ustrojstvene jedinice ili više njih koje provode naknadne kontrole namjenske potrošnje proračunskih sredstava).

7) Sadrže li pisane interne procedure vezane za izradu i realizaciju strateških planova, izradu i realizaciju financijskih planova/proračuna, nabavu i ugovaranje, naknadne kontrole i sl., i upute o načinu suradnje i aktivnostima koje se očekuju od proračunskih korisnika druge razine? *

Ako je odgovor DA navedite dokaz koji to potvrđuje (navedite naziv interne procedure u kojoj su sadržane i upute o načinu suradnje s proračunskim korisnicima druge razine).

*Na ovo pitanje odgovaraju proračunski korisnici prve razine

8) Imate li saznanja u kolikoj mjeri druga razina proračunskih korisnika ima uređene kontrolne aktivnosti u procesima izrade i realizacije financijskih planova, nabave i ugovaranja, upravljanja imovinom i sl.? *

Ako je odgovor DA u koloni 4 navedite dokaz koji to potvrđuje.

*Na ovo pitanje odgovaraju proračunski korisnici prve razine

IV. INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE

Izvješća informacijskih sustava i druga izvješća sadrže poslovne informacije koje omogućuju upravljanje i kontrolu poslovanja.

Informacije moraju biti odgovarajuće, ažurne, točne i dostupne radi: učinkovite komunikacije na svim razinama korisnika, izgradnje prikladnoga upravljačkog sustava informacija, s točno određenom ulogom svakoga zaposlenika uključenog u financijsko upravljanje i kontrole, dokumentiranja svih procesa i transakcija, uključujući opise sustava putem dijagrama tijeka, računovodstvo i sustav arhiviranja s ciljem izrade odgovarajućega revizijskog traga, razvoja učinkovitoga, pravodobnog i pouzdanog sustava izvješćivanja koji uključuje: upravljačke razine kojima se izvješće podnosi, rokove izvješćivanja, oblike izvješćivanja, te posebne slučajeve koji se odnose na utvrđivanje pogrešaka, nepravilnosti, zlouporaba ili prijevara.

1) Jesu li definirane odgovarajuće linije izvještavanja o realizaciji strateških ciljeva sadržanih u strateškim dokumentima?

Ako je odgovor DA u koloni 4 navedite dokaz koji to potvrđuje (primjerice odluka o imenovanju odgovornih osoba za provedbu ciljeva iz strateškog plana te obvezi njihovog izvješćivanja, upute koje obvezuju na izvješćivanje i sl.).

2) Je li uspostavljen sustav izvješćivanja o realizaciji programa/projekata?

Ako je odgovor DA u koloni 5 potrebno je navesti tvrdnje koje najbolje odgovaraju načinu praćenja realizacije programa/projekata u vašoj instituciji:

a) prati se je li realizacija financijskih sredstava u skladu s planom

b) prati se ostvarivanje rezultata programa/projekata kroz određene pokazatelje

c) prati se provedba programa/projekata u odnosu na plan provedbe (provedba plana nabave, analiza pogrešaka i dokazi o poduzetim aktivnostima u cilju poboljšanja kvalitete rada, provedba ugovora, usporedba troškova u odnosu na rezultate)

d) nešto drugo (navesti što)

Također potrebno je navesti koja se izvješća izrađuju, tko ih izrađuje, kome se dostavljaju (upravi/upravnom tijelu za financije, najvišoj razini rukovodstva i sl.).

3) Je li uspostavljen redovan sustav praćenja i analiziranja izvršavanja financijskog plana/proračuna?

Ako je odgovor DA u koloni 5 navedite koliko često analizirate izvršenje financijskog plana/ proračuna: primjerice, tjedno, mjesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje.

Također navedite tvrdnju koja najbolje odgovara načinu praćenja i analiziranja izvršavanja financijskog plana/proračuna za vašu instituciju:

a) uprava/upravno tijelo za financije dostavlja (tjedno, mjesečno, kvartalno, polugodišnje) izvješće o realizaciji prihoda/rashoda nadležnim ustrojstvenim jedinicama (upravama, upravnim tijelima) i provodi s njima usklađivanje

b) uprave/upravna tijela redovito informiraju upravu/upravno tijelo za financije (tjedno, mjesečno, kvartalno) o realizaciji proračunskih sredstava za koje su nadležne (ostvareno/planirano)

c) uprave/upravna tijela informiraju upravu/upravno tijelo za financije o realizaciji proračunskih sredstava za koje su nadležne (ostvareno/planirano), te daju informacije o stanju izvršavanja pojedinih programa (projekata i aktivnosti) ispunjavanju ciljeva, problemima koji se javljaju u samoj provedbi

d) uprava/upravno tijelo za financije prati realizaciju financijskog plana/proračuna (visina ostvarenih prihoda/rashoda u odnosu na planirano) i o tome izvješćuje samo čelnika korisnika proračuna (ministra, župana, gradonačelnika)

e) nešto drugo (navesti što).

4) Sudjeluju li ustrojstvene jedinice u pripremi financijskog plana?

Ako je odgovor DA u koloni 5 navedite na koji način: unose svoje zahtjeve u IT sustav koji to pokriva, dostavljaju iskaz svojih potreba u papirnatom obliku i sl.

5) Dobivaju li ustrojstvene jedinice informacije o odobrenim proračunskim sredstvima za realizaciju programa/projekata/aktivnosti za koje su nadležne?

Ako je odgovor DA u koloni 5 navedite tvrdnje koje najbolje odgovaraju vašoj instituciji:

a) ustrojstvenim jedinicama dodjeljuju se godišnja sredstva u skladu s utvrđenim financijskim planom/proračunom (odlukom čelnika o dodjeli ovlasti za potrošnju proračunskih sredstava)

b) uprava/upravno tijelo za financije daje mjesečne dodjele proračunskih sredstava nadležnim ustrojstvenim jedinicama na temelju mjesečnih financijskih planova

c) uprava/ upravno tijelo za financije daje kvartalne dodjele proračunskih sredstava nadležnim ustrojstvenim jedinicama na temelju kvartalnih financijskih planova

d) nema sustava, ustrojstvene jedinice traže sredstva od uprave/upravnog tijela za financije, ad hoc po potrebi

e) nešto drugo (navesti što).

6) Je li za potrebe praćenja realizacije financijskog plana detaljnije razrađena ekonomska klasifikacija od one propisane Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, odnosno otvorena analitika Računskog plana?

Ako je odgovor DA u koloni 5 navedite najveći broj znamenaka do koje je razrađena analitika računa u Računskom planu za potrebe vaše institucije. U slučaju da imate Računski plan usvojen kao dokument navedite puni naziv dokumenta i datum njegova donošenja.

7) Omogućuje li računovodstveni sustav praćenje troškova/prihoda po

a) programima

b) projektima

c) aktivnostima

d) ustrojstvenim jedinicama

Ako je odgovor DA u koloni 4 navedite dokaz koji to potvrđuje (primjerice navedite šifre/kodove koje koristite kao oznake programa/projekata/aktivnosti/ustrojstvenih jedinica za praćenje troškova i prihoda po programskoj i organizacijskoj klasifikaciji).

8) Imate li centraliziranu evidenciju svih potpisanih ugovora i ugovorenih obveza i je li ona podržana informatičkim sustavom?

Ako je odgovor DA u koloni 4 navedite dokaz koji to potvrđuje (primjerice centralizirana evidencija svih potpisanih ugovora i ugovorenih obveza osigurana je kroz računovodstveni sustav)

Ukoliko je evidencija podržana IT sustavom, u koloni 5 navedite naziv informatičkog programa koji je podržava.

9) Sastavljate li uz propisane financijske izvještaje (Bilancu, Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaj o novčanim tijekovima, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Izvještaj o obvezama) i dodatna interna izvješća za potrebe financijskog upravljanja (npr. izvješća o nepodmirenim obvezama po programima/projektima/ ustrojstvenim jedinicama, izvješća o ugovorenim, a još nefakturiranim obvezama, izvješća o ostvarenim rezultatima programa/projekata i sl.) ?

Ako je odgovor DA u koloni 5 navedite primjere dodatnih internih izvješća za potrebe financijskog upravljanja koja pripremate u vašoj instituciji.

10) Jesu li poslovni sustavi (financije, nabava i ugovaranje, materijalne evidencije, kadrovi i sl.) u dovoljnoj mjeri podržani informatičkom tehnologijom (IT sustavom)?

11) Jesu li IT sustavi koji podržavaju određene procese međusobno integrirani?

12) Jesu li ključni poslovni procesi koji se provode unutar ustrojstvenih jedinica dokumentirani, odnosno jesu li jasno definirani postupci, zadaće pojedinih sudionika, ovlasti i odgovornosti (npr. postoje li interne upute, smjernice, pravilnici, naputci, jesu li izrađene mape/knjige poslovnih procesa i sl.) ?

Ako je odgovor DA u koloni 4 navedite dokaz koji to potvrđuje (primjerice izrađene su knjige/mape poslovnih procesa, postoje interni akti (upute/smjernice) u kojima su opisani postupci, definirane ovlasti i odgovornosti, uveden ISO sustav i sl).

13) Izrađuju li proračunski korisnici druge razine još neka izvješća uz propisana financijska izvješća prema proračunskom korisniku prve razine?*

Ako je odgovor DA, u koloni 5 navedite koja su to dodatna izvješća, u kojem razdoblju se izrađuju i kome se dostavljaju?

*Na ovo pitanje odgovaraju proračunski korisnici prve razine

14) Je li ostvarena informatička povezanost s drugom razinom proračunskih korisnika (npr. kroz sustav riznice i sl.) ?

Ako je odgovor DA, u koloni 5 navedite primjere poslovnih sustava koje ste informatički povezali s proračunskim korisnicima druge razine (npr. kroz sustav riznice povezani su procesi plaćanja, financijskog planiranja i sl.).

*Na ovo pitanje odgovaraju proračunski korisnici prve razine

V. PRAĆENJE I PROCJENA SUSTAVA

Čelnik korisnika proračuna odgovoran je za pravodobno praćenje i procjenu sustava.

Praćenje sustava financijskog upravljanja i kontrola obavlja se u svrhu procjenjivanja njegova odgovarajućeg funkcioniranja i osiguranja njegova pravodobnog ažuriranja.

Praćenje i procjena sustava u načelu se obavlja stalnim praćenjem, samoprocjenom i unutarnjom revizijom.

1) Jesu li najviši rukovoditelji uspostavili izvještajni sustav koji im omogućava dobivanje izvješća o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za koji su odgovorni?

Ako je odgovor DA u koloni 4 navedite dokaz koji to potvrđuje (navedite za primjer neka izvješća koja se pripremaju u vašoj instituciji, a vezano za funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola, primjerice izvješća o utvrđenim slabostima u sustavima kontrola, izvješća o aktivnostima koja se planiraju poduzeti na daljnjem razvoj kontrolnih mehanizama i sl.).

2) Jesu li uspostavljene procedure koje osiguravaju da se interni akti (pravilnici, naputci, smjernice, upute i sl.) provode u praksi i da se ažuriraju?

Ako je odgovor DA u koloni 4 navedite dokaz koji to potvrđuje (primjerice navedite interne akte koji su tijekom prethodne godine ažurirani).

3) Prati li se provedba preporuka vanjskih revizora?

Ako je odgovor DA u koloni 4 navedite dokaz koji to potvrđuje.

4) Provode li se preporuke unutarnje revizije sukladno planovima provedbe preporuka (planovima djelovanja)?

Ako je odgovor DA u koloni 4 navedite dokaz koji to potvrđuje (primjerice navedite koliko je preporuka unutarnje revizije tijekom prethodne godine provedeno).

U dodatnom obrazloženju u koloni 5 navedite nekoliko najznačajnijih poboljšanja u sustavu financijskog upravljanja i kontrola zahvaljujući preporukama unutarnje revizije.

5) Postoje li odgovarajući izvještajni sustavi uspostavljeni od strane prve razine proračunskih korisnika koji osiguravaju praćenje funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola za drugu razinu proračunskih korisnika?*

Ako je odgovor DA u koloni 4 navedite dokaz koji to potvrđuje.

* Odgovaraju samo korisnici proračuna prve razine

OBRAZAC GI-UR1[5]

KORISNIK PRORAČUNA

KLASA

URBROJ

MJESTO I DATUM

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM REVIZIJAMA I AKTIVNOSTIMA UNUTARNJE REVIZIJE
za godinu2, 3, 4[6][7][8]

I. OPĆI DIO

1. OPĆI PODACI O KORISNIKU PRORAČUNA

1.1. Odgovorna osoba – čelnik:

1.2. Adresa korisnika proračuna:

Korištenje sredstava Europske unije:

1.3. Korisnik proračuna koristi sredstva Europske unije, odnosno sudjeluje u sustavu upravljanja i provedbe programa Europske unije?3

Da ☐ Ne ☐

1.4. Ako je odgovor na prethodno pitanje DA – navesti iz kojih programa Europske unije:

2. PODACI O JEDINICI ZA UNUTARNJU REVIZIJU I UNUTARNJIM REVIZORIMA

2.1. Unutarnja revizija je normativno uspostavljena?

Da ☐ Ne ☐

2.2. Unutarnja revizija uspostavljena je na jedan od sljedećih načina:

a) ☐ ustrojavanjem neovisne jedinice za unutarnju reviziju izravno odgovorne čelniku

b) ☐ imenovanjem unutarnjeg revizora

c) ☐ osnivanjem zajedničke jedinice za unutarnju reviziju

d) ☐ sporazumom o obavljanju poslova unutarnje revizije s drugim

ministarstvom/institucijom.

2.3. Navedite navesti naziv akta, datum i objavu u službenom glasilu:

2.4. Naziv jedinice za unutarnju reviziju ili ime i prezime unutarnjeg revizora4

2.5. Jedinica za unutarnju reviziju ustrojstveno i funkcionalno/unutarnji revizor/je izravno i isključivo odgovoran čelniku?

Da ☐ Ne ☐

2.6. Ako je odgovor NE – navesti kome je odgovorna/odgovoran i razlog:

2.7. Voditelj jedinice za unutarnju reviziju je imenovan?

Da ☐ Ne ☐

2.8. Ako je odgovor DA – ispunjava li imenovani voditelj jedinice za unutarnju reviziju uvjete propisane člankom 20. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru?

Da ☐ Ne ☐

2.9. Podaci o voditelju jedinice za unutarnju reviziju:

Ime i prezime:

Telefon:

E-mail:

2.10. Kadrovska popunjenost jedinice za unutarnju reviziju:

(upisati brojčane podatke, na dan 31. prosinca godine za koje se izvješće podnosi)

Radno mjesto

Sistematizirano

Popunjeno

Ovlaštenje ministra

(da/ne)

1. Voditelj jedinice za unutarnju reviziju (načelnik, pročelnik,...)

2. Viši unutarnji revizor

3. Unutarnji revizor

4. Pomoćni unutarnji revizor

5. Ostali nazivi radnih mjesta na kojima se obavljaju poslovi unutarnje revizije (i na temelju kojeg akta)

6. Ukupno (1 do 5):

7. Nazivi radnih mjesta na kojima se ne obavljaju poslovi unutarnje revizije (npr. radno mjesto – tajnice u jedinici za unutarnju reviziju)

8. Sveukupno (6+7):

2.11. Je li tijekom godine bilo promjena u broju zaposlenih unutarnjih revizora u vašoj instituciji?

Da ☐ Ne ☐

2.12. Ako je odgovor na prethodno pitanje DA – navedite:

a) broj unutarnjih revizora koji su tijekom godine zaposleni u vašoj instituciji?

b) broj unutarnjih revizora koji su tijekom godine napustili poslove unutarnje revizije u vašoj instituciji?

2.13. Ukoliko su neki od unutarnjih revizora napustili vašu instituciju tijekom godine, obavljaju li poslove unutarnje revizije u drugoj instituciji?

Da ☐ Ne ☐

2.14. Ako je odgovor na prethodno pitanje DA – navedite naziv institucije u koju su otišli, ukoliko imate saznanja o istome:

2.15. Unutarnji revizori obavljaju isključivo poslove unutarnje revizije?

Da ☐ Ne ☐

2.16. Ako je odgovor NE – navesti koje poslove obavljaju i razlog obavljanja:

2.17. Unutarnji revizori imaju potpuno, slobodno i neograničeno pravo pristupa:

a) cjelokupnoj dokumentaciji Da ☐ Ne ☐

b) podacima i informacijama na svim nositeljima podataka Da ☐ Ne ☐

c) čelniku korisnika proračuna Da ☐ Ne ☐

d) osoblju (rukovoditeljima i zaposlenicima) Da ☐ Ne ☐

e) materijalnoj imovini Da ☐ Ne ☐

2.18. Ako je odgovor NE – navesti razlog:

3. PRIMJENA STANDARDA I METODOLOGIJE RADA UNUTARNJE REVIZIJE

Primjena Priručnika za unutarnje revizore

3.1. Unutarnji revizori imaju aktualnu verziju Priručnika za unutarnje revizore?

Da ☐ Ne ☐

3.2. Unutarnji revizori, osim Priručnika za unutarnje revizore dobivenog od Središnje harmonizacijske jedinice, imaju i vlastiti dodatak Priručniku za unutarnje revizore?

Da ☐ Ne ☐

3.3. Ako je odgovor DA – je li zatražena suglasnost na vlastiti dodatak Priručniku za unutarnje revizore od Središnje harmonizacijske jedinice u skladu s odredbom članka 25. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru?

Da ☐ Ne ☐

3.4. Ako je odgovor na prethodno pitanje NE – navesti razlog:

3.5. Unutarnji revizori se u obavljanju pojedinačne revizije u potpunosti pridržavaju faza revizijskog procesa propisanih Priručnikom za unutarnje revizore?

Da ☐ Ne ☐

3.6. Ako je odgovor NE – navesti razlog:

Primjena povelje unutarnjih revizora

3.7. Čelnik korisnika proračuna i voditelj jedinice za unutarnju reviziju/unutarnji revizor su potpisali povelju unutarnjih revizora?

Da ☐ Ne ☐

3.8. Ako je odgovor NE – navesti razlog:

Primjena Kodeksa strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru

3.9. Unutarnji revizori se pridržavaju načela i pravila Kodeksa strukovne etike unutarnjih revizora?

Da ☐ Ne ☐

3.10. Ako je odgovor NE – navesti razlog i slučajeve nepridržavanja:

Planiranje unutarnje revizije

3.11. Strateški plan unutarnje revizije za buduće trogodišnje razdoblje je izrađen na temelju procjene rizika?

Da ☐ Ne ☐

3.12. Ako je odgovor NE – navesti razlog:

3.13. Ako vaša institucija koristi sredstva Europske unije, odnosno sudjeluje u sustavu upravljanja i provedbe programa Europske unije, jeste li u strateški plan unutarnje revizije uključili obavljanje revizija vezanih uz programe Europske unije?

Da ☐ Ne ☐

3.14. Ako je odgovor NE – navesti razlog:

3.15. Strateški plan unutarnje revizije je donio čelnik korisnika proračuna u skladu s odredbama članka 28. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru?

Da ☐ Ne ☐

3.16. Ako je odgovor NE – navesti razlog:

3.17. Godišnji plan unutarnje revizije je izrađen na temelju strateškog plana unutarnje revizije?5

Da ☐ Ne ☐

3.18. Ako je odgovor NE – navesti razlog:

3.19. Ako vaša institucija koristi sredstva Europske unije, odnosno sudjeluje u sustavu upravljanja i provedbe programa Europske unije, jeste li u godišnji plan unutarnje revizije uključili obavljanje revizija vezanih uz programe Europske unije?

Da ☐ Ne ☐

3.20. Ako je odgovor NE – navesti razlog:

3.21. Godišnji plan unutarnje revizije donio je čelnik korisnika proračuna u skladu s odredbama članka 28. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru?

Da ☐ Ne ☐

3.22. Ako je odgovor NE – navesti razlog:

Izvršenje godišnjeg plana unutarnje revizije6

3.23. Broj ukupno planiranih revizija:

■ od toga, broj planiranih revizija vezanih uz programe Europske unije

3.24. Broj ukupno obavljenih revizija za koja su izrađena konačna revizorska izvješća (1+2):

1. broj obavljenih planiranih revizija:

■ od toga, broj obavljenih revizija vezanih uz programe Europske unije (planiranih):

2. broj obavljenih neplaniranih (ad hoc) revizija:

■ od toga, broj obavljenih neplaniranih (ad hoc) revizija vezanih uz programe Europske unije:

3.25. Razlozi neizvršavanja planiranog broja unutarnjih revizija – (navesti razloge):

3.26. Čelniku korisnika proračuna dostavljaju se konačna revizorska izvješća po okončanju svake obavljene revizije?

Da ☐ Ne ☐

5 Odnosi se na godišnji plan za godinu koja slijedi nakon godine za koju se godišnje izvješće odnosi.

6 Odnosi se na godinu za koje se izvješće podnosi.

3.27. Ako je odgovor NE – naznačite kako se čelniku dostavljaju konačna revizorska izvješća:

a) ☐ čelniku se dostavljaju sva revizorska izvješća na kraju razdoblja

b) ☐ čelniku se dostavljaju revizorska izvješća povremeno, više njih

c) ☐ na drugi način (navedite kako)

3.28. Čelnik korisnika proračuna sastavlja i odlučuje o Planu djelovanja koji uključuje prihvaćene preporuke i radnje koje je potrebno poduzeti u skladu s odredbama članka 29., stavka 4. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru?

Da ☐ Ne ☐

3.29. Ako je odgovor NE – navesti razlog:

3.30. Za dane preporuke u revizorskim izvješćima jedinica za unutarnju reviziju /unutarnji revizor ima organiziranu bazu podataka za praćenje implementacije/statusa preporuka?

Da ☐ Ne ☐

3.31. Ako je odgovor NE – navesti razlog:

3.32. Dane preporuke prate se prema Planu djelovanja, kako je to propisano odredbama članka 29. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru?

Da ☐ Ne ☐

3.33. Ako je odgovor NE – navesti razlog:

Status preporuka u revizorskim izvješćima u izvještajnom razdoblju:

3.34. Ukupan broj danih preporuka u svim konačnim revizorskim izvješćima, u izvještajnom razdoblju:

3.35. Broj provedenih preporuka (iz izvješća ranijih godina i izvješća izvještajnog razdoblja):

3.36 Broj djelomično provedenih preporuka (iz izvješća ranijih godina i izvješća izvještajnog razdoblja):

3.37 Broj neprovedenih preporuka (iz izvješća ranijih godina i izvješća izvještajnog razdoblja) (1+2):

1. broj neprovedenih preporuka za koje je istekao rok provedbe:

2. broj neprovedenih preporuka za koje nije istekao rok provedbe:

3.38. Ako postoje neprovedene preporuke za koje je istekao rok provedbe navesti razloge neprovođenja:

Utrošak revizorskih dana za obavljanje unutarnjih revizija u izvještajnom razdoblju:

3.39. Ukupan broj planiranih revizorskih dana za obavljanje unutarnje revizije (upisati broj):

3.40. Ukupno utrošen broj revizorskih dana za obavljene unutarnje revizije:

3.41. Utrošeno prosječno revizorskih dana po pojedinačnoj reviziji (upisati broj):

3.42. Utrošak revizorskih dana za druge aktivnosti iz godišnjeg plana (navesti koje i upisati broj dana) (1+n)

1.

2.

3.

4.

.

.

n

II. POSEBAN DIO:

1. PREGLED OBAVLJENIH REVIZIJA

Navesti nazive obavljenih revizija u izvještajnom razdoblju, preporuke za unaprjeđenje i područje iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti koje je povezano s obavljenom revizijom.

1.1. Naziv revizije:

Preporuke za unaprjeđenje:

Područje iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti7:

1.2. Naziv revizije:

Preporuke za unaprjeđenje:

Područje iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti:

1.3 Naziv revizije:

Preporuke za unaprjeđenje:

Područje iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti:

1.4. Naziv revizije:

Preporuke za unaprjeđenje:

Područje iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti:

1.5. Naziv revizije:

Preporuke za unaprjeđenje:

Područje iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti:

1.6. Naziv revizije:

Preporuke za unaprjeđenje:

Područje iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti:

1.7. Naziv revizije:

Preporuke za unaprjeđenje:

Područje iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti:

2. GLAVNI ZAKLJUČCI KOJI SE ODNOSE NA FUNKCIONIRANJE SUSTAVA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA8

3. AKTIVNOSTI KOJE JE PODUZEO ČELNIK KORISNIKA PRORAČUNA S CILJEM PROVEDBE ZNAČAJNIJIH PREPORUKA TE ZNAČAJNE PREPORUKE KOJE NISU PROVEDENE

3.1. Ukratko navesti značajnije aktivnosti koje je poduzeo čelnik korisnika proračuna s ciljem provedbe značajnijih preporuka iz revizorskih izvješća:

3.2. Ukratko navesti značajnije preporuke iz revizorskih izvješća koje nisu provedene i razloge neprovođenja:

4. NEPRIDRŽAVANJA ILI POGREŠNE PRIMJENE ZAKONA I DRUGIH PROPISA TE SUMNJE NA PRIJEVARU

4.1. Navesti ukratko slučajeve nepridržavanja ili pogrešne primjene zakona i drugih propisa te sumnji na prijevaru utvrđene tijekom obavljanja revizija:

5. PRIJEDLOZI ZA RAZVOJ UNUTARNJE REVIZIJE

5.1. Vaši prijedlozi za razvoj i unapređenje unutarnje revizije u vašoj instituciji:

5.2. Vaši prijedlozi za razvoj i unapređenje unutarnje revizije kao profesije (općenito):

KOMENTARI:

[9]

potpis voditelja jedinice za unutarnju reviziju/ unutarnjeg revizora

potpis čelnika korisnika proračuna i pečat

[1]Obrazac GI-FUIK – obrazac za godišnje izvješće o sustavu financijskog upravljanja i kontrola.

Predviđeno je popunjavanje obrasca u elektroničkom obliku.

[2]Upisati godinu za koju se podnosi godišnje izvješće

[3]Za godinu za koju se podnosi godišnje izvješće

[4]Popunjavaju proračunski korisnici koji imaju glave u razdjelu, odnosno drugu razinu proračunskih korisnika za koje rade konsolidaciju financijskih planova i izvještaja

[5]1 Obrazac GI-UR - obrazac za Godišnje izvješće o obavljenim unutarnjim revizijama i aktivnostima unutarnje revizije korisnika proračuna - predviđeno je računalno popunjavanje obrasca

[6]2 Upisati godinu za koju se podnosi godišnje izvješće

[7]3 Kod više ponuđenih odgovora, za odabrani odgovor kliknite u odgovarajući kvadratić

[8]4 U slučaju da nije ustrojena jedinica za unutarnju reviziju potrebno je napisati ime unutarnjeg revizora.

[9]7 Gdje je moguće povezati, upisati primjerice, PLANIRANJE PRORAČUNA/FINANCIJSKOG PLANA; IZVRŠAVANJE PRORAČUNA/FINANCIJSKOG PLANA; JAVNA NABAVA; RAČUNOVODSTVO; IZVJEŠTAVANJE

8 Glavni zaključci ujedno predstavljaju mišljenje unutarnje revizije o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola koje je sastavni dio Izjave o fiskalnoj odgovornosti.