Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju - pilotima aviona

NN 133/2011 (21.11.2011.), Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju - pilotima aviona

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2668

Na temelju članka 142. točka 1. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09 i 84/11), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU STJECANJA, IZDAVANJA, OBNAVLJANJA I PRODUŽAVANJA DOZVOLE I OVLAŠTENJA ZRAKOPLOVNOM OSOBLJU – PILOTIMA AVIONA

Područje primjene

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja valjanosti dozvole i ovlaštenja pilota aviona, programi za stručno osposobljavanje, provjere i utvrđivanje stručne sposobnosti te uvjeti kojima moraju udovoljavati pravne osobe koje obavljaju stručno osposobljavanje pilota aviona.

Pojmovi i kratice

Članak 2.

Pojmovi i kratice koji se upotrebljavaju u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. dozvola pilota aviona (pilot licence – airplane): dokument na osnovu kojeg se imatelju dopušta obavljanje dužnosti člana letačke posade u pilotskoj kabini aviona u skladu s ovlaštenjima iz dozvole i u ovisnosti o vrsti dozvole;

2. država članica JAA (JAA Member State): država koja je potpisnica Sporazuma o razvoju, prihvaćanju i provedbi zajedničkih zrakoplovnih propisa (Joint Aviation Requirements – JAR) koji je sklopljen na Cipru, 11. rujna 1990.;

3. FTO (Flying Training Organisation): organizacija za letačko osposobljavanje kao pravna osoba ovlaštena za provođenje stručnog osposobljavanja za stjecanje dozvola i ovlaštenja pilota aviona;

4. JAA (Joint Aviation Authorities): zajedničke zrakoplovne uprave – pridruženo tijelo Europske konferencije civilnog zrakoplovstva (European Civil Aviation Conference – ECAC) sastavljeno od predstavnika tijela nadležnih za donošenje propisa iz civilnog zrakoplovstva država članica;

5. JAR-FCL (Joint Aviation Requirements – Flight Crew Licensing): zajednički zrakoplovni propisi o uvjetima i načinu stjecanja pilotskih dozvola i ovlaštenja. JAR-FCL 1 sadrži propise o izdavanju dozvola članovima letačke posade – pilotima aviona

6. nadležno tijelo (Authority): tijelo koje obavlja poslove sukladno odredbama ovoga Pravilnika u Republici Hrvatskoj je Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo;

7. organizacija za osposobljavanje privatnih pilota aviona (Facilities for PPL Instruction Only): pravna osoba ovlaštena za provođenje stručnog osposobljavanja za stjecanje dozvola privatnih pilota aviona;

8. TRTO (Type Rating Training Organisation): organizacija za osposobljavanje za tip kao pravna osoba ovlaštena za provođenje stručnog osposobljavanja za stjecanje ovlaštenja za tip aviona.

Dozvole i ovlaštenja

Članak 3.

(1) Stjecanje, produžavanje i obnavljanje valjanosti dozvola i ovlaštenja pilota aviona obavljaju se u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Uvjeti i način stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja valjanosti dozvole i ovlaštenja pilota aviona dani su u Sekciji 1 (Zahtjevi) ovoga Pravilnika.

(3) Sekcija 1 iz stavka 2. ovoga članka podijeljena je na Pododjeljke od A do K:

A – Opći uvjeti;

B – Pilot učenik (Avion);

C – Dozvola privatnog pilota (Avion);

D – Dozvola profesionalnog pilota (Avion);

E – Ovlaštenje za instrumentalno letenje (Avion);

F – Ovlaštenje za tip i klasu (Avion);

G – Dozvola prometnog pilota (Avion);

H – Ovlaštenje instruktora (Avion);

I – Ispitivači (Avion);

J – Opseg teorijskog znanja i postupak provođenja ispitivanja teorijskog znanja za dozvolu prometnog pilota aviona, profesionalnog pilota aviona i ovlaštenje za instrumentalno letenje.

K – Dozvola pilota višečlane posade (Avion).

Stručno osposobljavanje

Članak 4.

(1) Stručno osposobljavanje članova letačke posade – pilota aviona smiju obavljati FTO i TRTO koje udovoljavaju propisanim uvjetima i koje za to ovlasti nadležno tijelo.

(2) FTO mora udovoljavati uvjetima iz Sekcije 1 Pododjeljak A – Dodatak 1a, 1b i 1c i Dodatak 3 JAR-FCL 1.055.

(3) TRTO mora udovoljavati uvjetima iz Sekcije 1 Pododjeljak A – Dodatak 2 JAR-FCL 1.055.

(4) Organizacija za osposobljavanje privatnih pilota aviona mora udovoljavati uvjetima iz Sekcije 1 Pododjeljak C – Dodatak 1 i 2 JAR-FCL 1.125.

Programi za stručno osposobljavanje

Članak 5.

(1) Stručno osposobljavanje za stjecanje dozvola i ovlaštenja pilota aviona obavlja se prema programima koje odobri nadležno tijelo.

(2) FTO, TRTO i Organizacija za osposobljavanje privatnih pilota aviona, moraju izraditi programe iz stavka 1. ovoga članka u skladu s programima iz Sekcije 2 JAR-FCL 1 (Amandman 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7).

Tumačenje

Članak 6.

(1) Sekcija 1 ovoga Pravilnika izrađena je u skladu s odredbama JAR-FCL 1 (Amandman 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7) i tiskana je uz ovaj Pravilnik te čini njegov sastavni dio.

(2) Zadnja verzija Administrativnih smjernica, JAA AGM (Administrative Guidance Material – Section 5), prihvaća se kao preporučena praksa za obavljanje administrativnih poslova i procedura koje obavlja nadležno tijelo sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

(3) U slučaju nejasnoća ili različitog tumačenja odredaba iz Sekcije 1 ovoga Pravilnika, koristit će se izvornik Sekcije 1 (Amandman 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7).

(4) Osim udovoljavanja odredbama ovoga Pravilnika, operatori zrakoplova i organizacije za osposobljavanje moraju udovoljavati odgovarajućim zajedničkim zrakoplovnim propisima (Joint Aviation Requirements – JARs), koji su povezani s njihovim operacijama i to: JAR-FSTD(A) – Aeroplane Flight Simulators Training Devices (Sekcija 1 i 2).

(5) Sljedeći dokumenti na koje upućuju odredbe ovoga Pravilnika, prihvaćaju se u izvornom obliku na engleskom jeziku:

a) JAR-FSTD(A) – Sekcija 1, prvo izdanje, 1. svibnja 2008.

b) JAR- FSTD(A) – Sekcija 2 – Advisory Circulars Joint (ACJ).

(6) Zadnje verzije sljedećih dokumenata na koje upućuju odredbe JAR-FSTD (A) iz stavka 5. ovoga članka, prihvaćaju se u izvornom obliku na engleskom jeziku:

a) JAR STD 1A (Sekcija 1 i 2),

b) JAR STD 2A (Sekcija 1 i 2),

c) JAR STD 3A (Sekcija 1 i 2),

d) JAR STD 4A (Sekcija 1 i 2).

(7) Zadnja verzija Administrativnih smjernica, JAA AGM (Administrative Guidance Material – Section 6), prihvaća se kao preporučena praksa za obavljanje administrativnih poslova i procedura koje obavlja nadležno tijelo sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

(8) Zadnja verzija JAR-FSTD(A), Knjiga 2 (Book 2) prihvaća se kao preporučena praksa u izvornom obliku na engleskom jeziku.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 7.

(1) Osposobljavanja koja su započela prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika završit će se prema propisima koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Do donošenja odgovarajućih propisa koji reguliraju zahtjeve Sekcije 2 JAR-FCL 1 (Amandman 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7), a na koje upućuju odredbe Sekcije 1 ovoga Pravilnika, primjenjuje se izvornik Sekcije 2 JAR-FCL 1 (Amandman 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7).

(3) Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo će izraditi u skladu s najboljom preporučenom praksom svjedodžbe, dozvole, potvrde i obrasce u skladu sa predlošcima svjedodžaba, dozvola, potvrda i obrazaca iz ovoga Pravilnika kao dio svojih internih dokumenata te obrasce koje ispunjavaju stranke objaviti na svojim službenim internetskim stranicama.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju – pilotima aviona (»Narodne novine« broj 8/09).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-02/5

Urbroj: 530-09-11-3

Zagreb, 7. studenoga 2011.

Ministar
mora, prometa i infrastrukture
Božidar Kalmeta, v. r.

Selekcija1

JAR-FCL 1

PODODJELJAK A – OPĆI UVJETI

JAR-FCL 1.001 Definicije i kratice

(vidi IEM FCL 1.001)

Aeroplane required to be operated with a co-pilot – Avion kojim se mora upravljati sa kopilotom (ili uz kopilota)

Avion kojim se mora upravljati s kopilotom kako je određeno u Priručniku za letenja (Flight Manual) ili Svjedodžbi o sposobnosti zračnog prijevoznika (AOC).

Airmanship – Zrakoplovne vještine

Postojana upotreba dobre procjene situacije i kvalitetno razvijenog znanja, sposobnosti i stavova za izvršenje zadaci u letu.

Category (of aircraft) – Kategorija (zrakoplova):

Razvrstavanje zrakoplova prema njegovim osnovnim karakteristikama, npr. avion, helikopter, jedrilica, slobodni balon.

Competency – Sposobnost

Kombinacija vještina, znanja i stava potrebnog da bi se zadatak izvršio u propisanom standardu.

Competency unit – Jedinica sposobnosti

Diskretna funkcija koja se sastoji od broja elemenata sposobnosti.

Completency element – Završni element

Radnja koja čini zadatak koji ima svoj početak i završetak te kojom su jasno određene njegove granice te završetak istog.

Conversion (of licence) – Zamjena (dozvole)

Izdavanje JAR-FCL dozvole na osnovu dozvole izdane u zemlji koja nije članica JAA.

Co-pilot – Kopilot:

Kopilot je pilot koji nije zapovjednik zrakoplova, a koji upravlja avionom registriranim za višečlanu letačku posadu prema listi tipova zrakoplova (vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.220) ili u skladu s namjenom aviona ili operativnim zahtjevima pod kojima se obavlja let, isključujući pilota koji je u avionu na osposobljavanju za dozvolu ili ovlaštenje.

Credit – Priznavanje

Priznavanje drugih načina stjecanja znanja/sposobnosti ili prije stečenih znanja/sposobnosti.

Cross-Country – Rutno navigacijsko letenje

Let između točke polaska i točke dolaska prema ruti prije planiranoj koristeći se standardnim navigacijskim procedurama.

Dual instruction time – Nalet s instruktorom

Nalet u avionu, simulatoru ili zemaljskom uređaju tijekom kojeg odgovarajuće ovlašteni instruktor obavlja letačko osposobljavanje.

Error – Pogreška

Radnja ili nedostatak iste kojom letačka posada uzrokuje odstupanja od organizacijskih namjera ili namjera ili očekivanja u letu.

Error management – Upravljanje pogreškom

Proces otkrivanja i reagiranja na pogrešku protumjerama koje smanjuju ili eliminiraju posljedice greške, te smanjuju vjerojatnost pogreške ili neželjenih stanja zrakoplova.

Flight Engineer – Inženjer leta

Inženjer leta je osoba koja udovoljava uvjetima u JAR–FCL (također i u Sekciji 2).

Flight time – Nalet

Ukupno vrijeme od trenutka kada se avion pokrene u svrhu polijetanja, do trenutka kada se avion zaustavi po završetku leta.

Instrument time – Instrumentalni nalet

Instrumentalni nalet na avionu ili na zemaljskom uređaju.

Instrument flight time – Instrumentalni nalet u avionu

Nalet tijekom kojeg pilot upravlja avionom u letu, isključivo uz pomoć instrumenata.

Instrument ground time – Instrumentalni nalet-na zemaljskom uređaju

Vrijeme simuliranog letenja po instrumentima s instruktorom na uređaju za vježbanje navigacijskih postupaka (synthetic training device – STD).

Multi-crew co-operation – Suradnja višečlane posade

Suradnja članova letačke posade u timskom radu pod vodstvom zapovjednika aviona.

Multi pilot aeroplanes – Avioni s višečlanom letačkom posadom

Avioni koji imaju odobrenje za letenje s posadom od najmanje dva pilota.

Night – Noć

Razdoblje između kraja večernjega civilnog sumraka i početka jutarnjega civilnog sumraka, ili drugo razdoblje između zalaska i izlaska sunca, kako propiše nadležno tijelo.

Other training devices – Ostali uređaji za vježbanje

Pomagala za osposobljavanje, osim simulatora leta, uređaja za vježbanje letenja ili uređaja za vježbanje letačko navigacijskih procedura, koji omogućuju vježbu kada potpuno letačko okruženje nije potrebno.

Performance criteria – Kriterij izvedbe

Jednostavna izjava procjene traženog ishoda elementa sposobnosti te opis kriterija korištenog da se ocjeni da li je traženi nivo izvedbe postignut.

Pilot-in-command under supervison – Zapovjednik zrakoplova pod nadzorom

Kopilot, koji pod nadzorom zapovjednika zrakoplova, obavlja dužnosti i funkcije zapovjednika zrakoplova, pod uvjetom da je metoda nadzora prihvatljiva nadležnom tijelu.

Private pilot – Privatni pilot

Pilot imatelj dozvole koji ne smije upravljati avionom u operacijama za koje se daje naknada.

Professional pilot – Profesionalni pilot

Pilot imatelj dozvole koji smije upravljati avionom u operacijama za koje se daje naknada.

Proficiency checks – Provjere stručnosti

Prikaz stručne osposobljenosti, koja uključuje i usmeno ispitivanje, ako ispitivač to smatra potrebnim, a u svrhu obnavljanja ili produženja valjanosti ovlaštenja.

Rating – Ovlaštenje

Upis u dozvolu koji određuje posebne uvjete, privilegije ili ograničenja sadržana u dozvoli.

Renewal (of e.g. a rating or approval) – Obnavljanje valjanosti (ovlaštenja ili odobrenja)

Administrativni postupak koji se provodi nakon isteka valjanosti odobrenja ili ovlaštenja, a u svrhu obnavljanja odobrenja ili ovlaštenja, za određeno razdoblje, koje slijedi nakon ispunjenja propisanih uvjeta.

Revalidation (of e.g. rating or approval) – Produljenje valjanosti (dozvole ili odobrenja)

Administrativni postupak koji se provodi unutar valjanosti odobrenja ili ovlaštenja, i dopušta imatelju odobrenja ili ovlaštenja, daljnje provođenje poslova, za određeno razdoblje, koje slijedi nakon ispunjenja propisanih uvjeta.

Route sector – Rutni sektor

Let koji obuhvaća polijetanje, odlaznu proceduru, let ne kraći od 15 minuta, dolaznu proceduru, prilaz i slijetanje.

Single pilot aeoplanes – Avion s jednim pilotom

Avion koji ima odobrenje da njime upravlja samo jedan pilot.

Skill test – Provjera praktične osposobljenosti

Provjera praktične osposobljenosti je provjera osposobljenosti radi izdavanja dozvole ili ovlaštenja uključujući i usmeno ispitivanje ako ispitivač to smatra potrebnim.

Solo flight time – Samostalan nalet

Nalet tijekom kojeg je učenik pilot jedina osoba u avionu.

Flight time as a student pilot in command (SPIC) – Nalet učenika u svojstvu zapovjednika

Nalet tijekom kojeg instruktor letenja ne utječe na odluke ili upravljanje avionom, već samo nadgleda radnje učenika, koji leti u svojstvu zapovjednika aviona.

Threat – Ugroza

Događaji ili greške koji se javljaju izvan utjecaja letačke posade, povećavajući operativnu složenost i za koje moraju biti poduzete određene radnje da bi se održala granica sigurnosti.

Threat management – Upravljanje ugrozom

Proces otkrivanja i reagiranja na prijetnje protumjerama koje smanjuju ili eliminiraju posljedice prijetnje, te smanjuju vjerojatnost pogreške ili neželjenih stanja zrakoplova.

Touring motor glider – Motorna jedrilica

Motorna jedrilica je avion s ugrađenim motorom i elisom koji se ne mogu uvući, a ima potvrdu o plovidbenosti izdanu ili prihvaćenu od države članice JAA, uz one date u Dodatku 1 JAR–FCL 1.215.

TMG mora biti sposobna poletjeti i penjati se vlastitim pogonom, a u skladu s letačkim priručnikom.

Type (of aircraft) – Tip zrakoplova

Svi zrakoplovi jednakog osnovnog dizajna, uključujući modifikacije, osim modifikacija koje utječu na način upravljanja, karakteristike leta ili sastav posade.

Za kratice vidi IEM FCL 1.001

JAR-FCL 1.005 Primjenjivost za kontroliranu implementaciju

(vidi Dodatak JAR-FCL 1.005)

(vidi AMC FCL 1.005 i 1.015)

(a) Općenito

(1) Odredbe navedene u JAR-FCL-u odnose se na osposobljavanja, testiranja i prijave za izdavanje dozvole, ovlaštenja, odobrenja ili svjedodžbe, dobivene od nadležnog tijela poslije 1. srpnja 1999.

(2) Ako se u JAR-FCL spominju dozvola, ovlaštenje, odobrenje ili svjedodžba, to znači da se to odnosi na dozvole, ovlaštenja, odobrenja ili svjedodžbe izdane u skladu s JAR-FCL-om. U svim drugim slučajevima ti su dokumenti označeni kao npr. ICAO ili nacionalna dozvola.

(3) Uvijek kad se spominju države članice JAA s namjerom uzajamnog priznavanja dozvola, ovlaštenja, autorizacija, odobrenja i potvrda, znači da su punopravne članice JAA.

(4) Sve sintetičke uređaje za vježbanje leta koji zamjenjuju avion, a spomenuti su u JAR-FCL, moraju biti u skladu s JAR-FSTD(A) (Sekcija 1 i 2) i odobreni korisniku od strane nadležnog tijela sukladno JAR-FCL radi provođenja vježbi.

(5) U smislu ovog Pravilnika, pojam avion ne podrazumijeva mikrolake letjelice, osim ako drugačije nije određeno.

(6) Dozvole izdane na temelju osposobljavanja izvršenog u državi koja nije članica JAA, osim osposobljavanja izvršenog prema JAR–FCL 1.055 (a) (1), ograničene su na upravljanje avionima registriranim u državi koja je dozvolu izdala.

(7) Ovlaštenja izdana na temelju osposobljavanja izvršene u državi koja nije članica JAA, osim ako je osposobljavanje izvršeno prema JAR–FCL 1.055 (a) (1), ograničavaju se na upravljanje avionima registriranim u državi koja je ovlaštenje izdala.

(b) Prijelazne odredbe

(1) Nije primjenjivo.

(2) Nije primjenjivo.

(3) Imatelj nacionalne dozvole izdane prije 1. srpnja 2008. ili kako je navedeno u (b)(1), a u skladu s nacionalnim zakonom države članice JAA, od države koja je dozvolu izdala može zatražiti izdavanje dozvole koja proširuje privilegije na ostale države kao što je opisano u JAR-FCL 1.015(a)(1), ekvivalentne dozvoli navedenoj u JAR-FCL. Za izdavanje takve dozvole, imatelj dozvole mora ispuniti uvjete propisane u Dodatku 1 JAR-FCL 1.005.

(4) Nije primjenjivo.

(5) A. Nadležna tijela država članica JAA će, ako je primjenjivo:

(i) U sve nove ili ponovno izdane dozvole dodati upis o jezičnoj sposobnosti sukladno JAR-FCL 1.010(a)(4). Pilot može imati upis o jezičnoj sposobnosti za više od jednog jezika (vidi napomenu u JAR-FCL 1.010(a)(4)).

(ii) Prije 5. ožujka 2008. uvesti proceduru tako da sve postojeće dozvole imaju dodan upis o jezičnoj sposobnosti sukladno JAR-FCL 1.075(a)(2)(XIII).

B. Imatelji dozvola prije 5. ožujka 2008:

(i) Na osnovu postojećih metoda procjene, nadležno tijelo može imateljima dozvole sa certifikatom za radiotelefoniju na engleskom i drugom jeziku, kako je prikladno, dodati upis o jezičnoj sposobnosti nivo 4.

(ii) Za udovoljavanje uvjeta iz stavka (i) imatelj dozvole pilota aviona mora imati ili je imao ovlaštenje za instrumentalno letenje.

(iii) Imatelj dozvole pilota aviona iz točke (ii) mora imati valjano ovlaštenje za tip i/ili klasu aviona sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

(c) Priznavanje nacionalnog odobrenja ispitivača.

Ispitivaču koji posjeduje odobrenje za ispitivanje izdano prije stupanja na snagu propisa u skladu s JAR-FCL, ako ispuni uvjete i pokaže znanje propisano u JAR-FCL-u i JAR-OPS-u, Nadležno tijelo može izdati odobrenje ispitivača po JAR-FCL-u. Odobrenje se izdaje najdulje na tri godine. Poslije tog razdoblja, ponovno izdavanje odobrenja ovisit će o ispunjenju uvjeta propisanih u JAR-FCL 1.425(a) i (b).

JAR-FCL 1.010 Osnovni uvjeti za člana letačke posade aviona

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.010)

(vidi Dodatak 2 JAR-FCL 1.010)

(vidi AMC br. 1 JAR-FCL 1.010)

(a) Dozvola i ovlaštenje:

(1) Nitko ne smije obavljati dužnosti člana letačke posade u civilnom avionu registriranom u državi članici JAA ako nema važeću dozvolu i odgovarajuća ovlaštenja u skladu s odredbama JAR-FCL-a i poslovima koje obavlja ili odobrenjem prema JAR-FCL 1.085 i/ili 1.230. Dozvolu mora izdati:

(i) država članica JAA; ili

(ii) neka druga država potpisnica ICAO-a u skladu s JAR-FCL 1.015(b) ili (c).

(2) Pilotu koji posjeduje nacionalnu dozvolu pilota motorne jedrilice/ ovlaštenje/ odobrenje, dopušteno je letenje motornom jedrilicom s neuvlačećim motorom po nacionalnim propisima.

(3) Pilotu koji posjeduje nacionalnu dozvolu privatnog pilota aviona s upisanim ograničenjem, dopušteno je upravljati avionima registriranim u državi koja je dozvolu izdala, po nacionalnim propisima i unutar zračnog prostora te države.

(4) Od 5. ožujka 2008. svi kandidati za dozvolu i imatelji dozvole koji su obavezni koristiti radio postaju će demonstrirati mogućnost govora i razumijevanja jezika korištenog u radiotelefonskoj komunikaciji sukladno Dodatku 1 JAR-FCL 1.010. Jezična sposobnost mora biti najmanje na Operativnom nivou (nivo 4, Operational Level) prema ICAO ocjeni o jezičnoj sposobnosti (ICAO Language Proficiency Rating) (vidi Dodatak 2 JAR-FCL 1.010 i AMC br. 1 JAR-FCL 1.010).

Napomena: Ove uredbe se odnose na ICAO Annex 10, knjiga II, poglavlje 5, gdje jezik korišten za radiotelefonsku komunikaciju može biti jezik koji uobičajeno koristi zemaljska stanica ili engleski. U praksi, doduše, bit će situacija gdje će imatelj dozvole morati govoriti jedino jezik koji uobičajeno koristi zemaljska stanica.

(b) Provođenje povlastica. Imatelj dozvole ili ovlaštenja smije obavljati samo poslove koje mu dozvola i ovlaštenja dopuštaju.

(c) Prijave i postupci:

(1) Zemlja članica JAA može postupiti prema žalbi i prijavi te ograničiti ovlast, suspendirati ili opozvati dozvolu, ovlaštenje, odobrenje ili svjedodžbu koje je izdala u skladu s uvjetima propisanim u JAR-FCL-u prema svojim nacionalnim propisima ako ustanovi da onaj koji se prijavljuje za stjecanje dozvole, ili ju već posjeduje, nije ispunjavao ili više ne ispunjava uvjete koji su propisani u JAR-FCL-u ili odgovarajućim nacionalnim propisima.

(2) Ako nadležno tijelo ustanovi da podnositelj zahtjeva za stjecanje ili imatelj dozvole koja je izdana u skladu s JAR-FCL u nekoj drugoj zemlji članici JAA, a da nije udovoljavao ili ne udovoljava uvjetima propisanim u JAR-FCL ili nacionalnom zakonu, obavijestit će zemlju koja je izdala dozvolu i Odjel za odobravanje i izdavanje dozvola u centrali JAA. Nadležno tijelo može, u skladu s nacionalnim propisima, obavijestiti nadležno tijelo države koje je izdalo dozvolu, da podnositelj zahtjeva za stjecanje ili imatelj dozvole iz razloga sigurnosti ne može upravljati avionom registriranim u njoj odnosno bilo kojim avionom u zračnom prostoru te države.

JAR-FCL 1.015 Prihvaćanje dozvole, ovlaštenja, odobrenja ili dokumenta

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.015 i Dodatak 2 JAR-FCL 1.015)

(vidi AMC FCL 1.005 i 1.015)

(a) Dozvole, ovlaštenja, odobrenja, potvrde ili svjedodžbe izdane u državi članici JAA

(1) Ako je nadležno tijelo izdalo osobi, organizaciji ili službi, dozvolu, ovlaštenje, odobrenje ili svjedodžbu u skladu s JAR-FCL i odgovarajućim postupcima, takva dozvola, ovlaštenje, odobrenje ili svjedodžba bit će bez daljnjih formalnosti prihvaćena od nadležnog tijela druge države članice JAA.

(2) Nije primjenjivo.

(b) Dozvole izdane u državi koja nije članica JAA

(1) Dozvola izdana od strane države nečlanice JAA može biti prihvaćena od Nadležnog tijela države članice JAA za korištenje na zrakoplovima registriranim u toj državi članici JAA, a u skladu sa Dodatkom 1 JAR-FCL 1.015.

(2) Valjanost validacije dozvole profesionalnog pilota aviona i dozvole privatnog pilota sa ovlaštenjem za instrumentalno letenje, ne smije trajati dulje od jedne godine, od datuma priznavanja, s tim da osnovna dozvola ostaje valjana. Svako daljnje produljenje validacije za letenje u avionu registriranom u državi članici JAA je predmet sporazuma država članica JAA i uvjeta propisanim unutar JAA. Imatelj dozvole čija je dozvola validirana od strane države članice JAA mora udovoljavati odredbama JAR-FCL.

(3) Odredbe iz točaka b(1) i b(2) neće važiti u slučaju kada zračni prijevoznik iz države koja nije članica JAA uzme u najam avion registriran u državi članici JAA, pod uvjetom da je država iz koje je operator prihvatila odgovornost u svezi s tehničkim i operativnim nadzorom u skladu s JAR-OPS 1.165. Dozvole članova letačke posade aviona iz zemlje koja nije članica JAA nadležno tijelo može validirati, ako se povlastice tih dozvola ograniče na korištenje za trajanja najma, na određenom zrakoplovu, u operacijama koje direktno ili indirektno kroz mokri najam ili kojim drugim dogovorom ne uključuju JAA operatora.

(4) U slučajevima gdje se traži validacija dozvole pilota aviona izdane od države koja nije članica JAA za vremenski ograničene posebne zadatke sukladno s Dodatkom 3 JAR-FCL 1.015, nadležno tijelo može izdati validaciju te dozvole za takve posebne zadatke bez da imatelj te dozvole udovoljava uvjetima propisanim u Dodatku 1 JAR-FCL 1.015.

(c) Zamjena (Conversion) dozvole izdane u državi koja nije članica JAA.

(1) Dozvola profesionalnog pilota i/ili ovlaštenje za instrumentalno letenje izdana od nadležnog tijela države koja nije članica JAA može se zamijeniti JAR-FCL dozvolom ako postoji dogovor između države članice i države nečlanice JAA. Dogovor se mora temeljiti na načelu uzajamnog priznavanja dozvola i mora jamčiti postojanje istovjetne razine sigurnosti u provođenju osposobljavanja i provjere znanja i vještina u državi članici i državi koja nije članica JAA. Važeći dogovor povremeno će se ponovno razmatrati u skladu s dogovorom države koja nije članica JAA i JAA. Tako zamijenjena dozvola u rubrici Napomena mora imati upisanu državu nečlanicu JAA koja je izdala dozvolu. Druge države članice takvu dozvolu nisu obvezne prihvatiti.

(2) Dozvola privatnog pilota izdana u državi koja nije članica JAA, može biti zamijenjena u JAR–FCL dozvolu sa ovlaštenjem za klasu/tip jednopilotnih zrakoplova sukladno zahtjevima danim u Dodatku 2 JAR–FCL 1.015.

(d) Kad nadležno tijelo izda dozvolu koja odstupa od JAR–FCL, napomena mora biti upisana pod stavkom XIII.

JAR–FCL 1.016 Priznavanje dozvola izdanih u državama koje nisu članice JAA

(a) Kandidat za JAR–FCL dozvolu i ovlaštenje za instrumentalno letenje, koji već posjeduje jednaku dozvolu izdanu u skladu sa ICAO Annex 1 u državi koja nije članica JAA, mora udovoljiti sve zahtjeve JAR-FCL, osim što zahtjevi po pitanju trajanja tečaja, broja predavanja i posebnog osposobljavanja mogu biti smanjeni.

Nadležno tijelo može priznati povlastice na temelju preporuke ovlaštene organizacije za osposobljavanje.

(b) Imatelj ATPL(A) izdane u skladu sa ICAO Annex 1, koji ima 1500 sati letačkog iskustva na avionima sa višečlanom letačkom posadom kao zapovjednik aviona ili kopilot, prema Dodatku 1 JAR-FCL 1.015, može biti oslobođen obveze pohađanja osposobljavanja prije polaganja ispita iz teorijskog znanja i provjere stručnosti, ako dozvola sadrži važeće ovlaštenje za tip aviona sa višečlanom letačkom posadom, na kojem će se obaviti provjera stručnosti za izdavanje ATPL(A).

JAR-FCL 1.017 Odobrenja/ovlaštenja za specijalne namjene

Odobrenja / ovlaštenja za specijalne namjene (npr. letenje u složenim meteorološkim uvjetima – IMC, vuča, akrobacije, bacanje padobranaca itd.) vezano za dozvole, mogu biti utemeljene od strane nadležnog tijela u suglasnosti sa zahtjevima države članice JAA za korištenje jedino unutar zračnog prostora države članice koja je odobrenje izdala. Korištenje tih odobrenja / ovlaštenja u zračnom prostoru drugih država članica JAA zahtjeva raniji dogovor sa tom državom, osim ako već ne postoji bilateralni ugovor.

JAR-FCL 1.020 Priznavanje znanja, vještina i iskustava stečenih u vojnoj službi

Zahtjev za priznavanje:

Članovi vojne letačke posade moraju podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole ili ovlaštenja navedenih u JAR-FCL nadležnom tijelu države za koju su službovali. Znanje, iskustvo i praktična osposobljenost, stečene u vojnoj službi, nadležno tijelo može priznati za stjecanje odgovarajućih uvjeta za JAR-FCL dozvolu i ovlaštenje. Uvjete i postupak priznavanja propisat će nadležno tijelo te iste prijaviti JAA. Povlastice koje proizlaze iz takve dozvole odnose se na zrakoplove registrirane isključivo u državi koja je dozvolu izdala i to tako dugo dok se ne zadovolje uvjeti iz Dodatka 1 JAR-FCL 1.005.

JAR-FCL 1.025 Valjanost dozvole i ovlaštenja

(vidi JAR-FCL 1.010(a)(4))

(vidi JAR-FCL 3.105)

(a) Imatelj dozvole, koju je izdalo nadležno tijelo, ne smije koristiti povlastice iz dozvole ili ovlaštenja ako ne održava razinu znanja i osposobljenosti u skladu s odredbama JAR-FCL.

(b) Valjanost dozvola i produljenje valjanosti ovlaštenja.

(1) Valjanost dozvole određena je valjanošću upisanih ovlaštenja i svjedodžbom o zdravstvenoj sposobnosti(vidi JAR-FCL 3.105) i, u odnosu na korištenje radiotelefonske komunikacije u JAR-FCL 1.010(a)(4), važeći upis o jezičnoj sposobnosti.

(2) Prilikom izdavanja, produljenja ili obnavljanja ovlaštenja, nadležno tijelo može period valjanosti produljiti do kraja mjeseca u kojem bi inače valjanost istekla, i taj datum je datum isteka valjanosti ovlaštenja.

(c) Dozvola se izdaje na rok valjanosti do pet godina. U tom razdoblju nadležno tijelo će dozvolu ponovno izdati:

(1) poslije prvog izdavanja ili obnavljanja ovlaštenja;

(2) kad je u dozvoli popunjena rubrika XII i nema dodatnog mjesta za upis;

(3) iz bilo kojeg administrativnog razloga;

(4) kod produljenja valjanosti ovlaštenja prema procjeni nadležnog tijela.

Nadležno tijelo će važeća ovlaštenja prenijeti u novu dozvolu. Imatelj dozvole mora podnijeti zahtjev nadležnom tijelu za ponovno izdavanje dozvole te priložiti svu potrebnu dokumentaciju za udovoljavanje uvjeta.

JAR-FCL 1.026 Skorašnje iskustvo za pilote koji ne obavljaju operacije u skladu sa JAR-OPS 1

(a) Pilot ne može upravljati avionom koji prevozi putnike, kao zapovjednik ili kopilot, ako ne obavi tri polijetanja i tri slijetanja kao pilot na zrakoplovu istog tipa/klase ili simulatoru leta istog tipa/klase, u prethodnih 90 dana.

(b) Imatelj dozvole koji nema važeće ovlaštenje (avion) za instrumentalno letenje, neće djelovati kao zapovjednik aviona, koji prevozi putnike noću, ukoliko u prethodnih 90 dana ne napravi barem jedno polijetanje i slijetanje iz zahtjeva (a) gore, noću.

JAR-FCL 1.030 Uvjeti za provjeru

(a) Ovlaštenja ispitivača. Nadležno tijelo će za ispitivače odrediti i ovlastiti odgovarajuće osposobljene osobe koje će u njegovo ime provoditi provjere praktične osposobljenosti i provjere stručnosti. Minimalna stručna osposobljenost ispitivača je propisana u JAR-FCL 1, Pododjeljak I. Nadležno tijelo će pismeno izvijestiti ispitivača o njegovim odgovornostima i privilegijama.

(b) Broj ispitivača. Nadležno tijelo će odrediti potreban broj ispitivača vodeći računa o ukupnom broju i teritorijalnoj raspoređenosti pilota.

(c) Obavijest o ispitivačima

(1) Nadležno tijelo vodi listu ispitivača i određuje za koju vrstu provjera su ovlašteni. Lista ispitivača mora biti dostupna FTO, TRTO i organizacijama za osposobljavanje PPL unutar države članice JAA. Nadležno tijelo će odrediti način na koji će se ispitivači imenovati za određenu provjeru praktične osposobljenosti.

(2) Nadležno tijelo određuje ispitivača(e) za provedbu provjere praktične osposobljenosti za izdavanje PPL(A), CPL(A), MPL(A), ATPL(A) i IR(A) ovlaštenja.

(d) Ispitivač ne može provjeravati kandidate koje je osposobljavao za određenu vrstu dozvole ili ovlaštenja, osim u slučaju odobrenja od strane nadležnog tijela.

(e) Uvjeti koji moraju biti ispunjeni da kandidat može pristupiti ispitu. Prije pristupanja provjeri praktične osposobljenosti za stjecanje dozvole ili ovlaštenja, kandidat mora proći teorijsku provjeru znanja. Iznimno, nadležno tijelo može odobriti pristupanje ispitu za stjecanje dozvole ili ovlaštenja kandidatu koji pohađa integrirano letačko osposobljavanje. Kandidat mora završiti teorijski ispit prije pristupanja provjeri praktične osposobljenosti. Osim u slučaju izdavanja ATPL dozvole, organizacija / osoba odgovorna za osposobljavanje mora preporučiti kandidata za provjeru praktične osposobljenosti.

JAR-FCL 1.035 Zdravstvena sposobnost

(vidi IEM FCL 1.035)

(a) Sposobnost. Imatelj svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti mora biti psihički i fizički sposoban za sigurno korištenje privilegije koje mu dozvola daje.

(b) Uvjeti za izdavanje svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti. Da bi mogao koristiti privilegije iz dozvole, kandidat ili imatelj mora imati važeću svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti, koja je izdana sukladno JAR-FCL 3 (Medical) i primjerena privilegijama iz dozvole.

(c) Zrakoplovno-zdravstvena sposobnost. Nakon obavljenoga liječničkog pregleda, kandidata se mora obavijestiti je li sposoban ili nije, ili ga treba uputiti nadležnom tijelu. Ovlašteni liječnik (AME) mora obavijestiti kandidata o svakom stanju (medicinsko, operativno ili dr.) koje bi mu moglo ograničiti osposobljavanje ili privilegije koje mu dozvola dopušta.

(d) Operativno ograničenje za letenje u višečlanoj letačkoj posadi (Operational Multicrew Limitation (OML)-Class 1 only)

(1) Ograničenje »Vrijedi samo kao, ili s kvalificiranim kopilotom“ koristiti će se kada imatelj CPL ili ATPL ne ispunjava u potpunosti kriterije kategorije 1 zdravstvene sposobnosti, ali je u prihvaćenim granicama rizika o nesposobnosti (vidi JAR-FCL 3 (Medical), IEM FCL A, B i C). Ovo ograničenje se primjenjuje od strane nadležnog tijela samo u kontekstu višepilotnih posada. Samo nadležno tijelo može izdati ili ukinuti ograničenje »Vrijedi samo kao, ili s kvalificiranim kopilotom“

(2) Drugi pilot mora biti kvalificiran za tip, ne smije biti stariji od 60 godina, i ne smije imati OML ograničenje.

(e) Operativno ograničenje za letenje sa pilotom za sigurnost (Operational Safety Pilot Limitation (OSL)-Class 2 only). Pilot za sigurnost je pilot, koji je kvalificiran da leti kao zapovjednik (PIC) na klasi/tipu aviona koji je opremljen duplim komandama, radi mogućnosti preuzimanja kontrole aviona, ukoliko pilot koji leti kao zapovjednik ima medicinska ograničenja zbog kojih bi bio onesposobljen za daljnje sigurno upravljanje avionom (vidi IEM FCL 1.035). Operativna ograničenja za let uz prisutnost pilota za sigurnost izdaje ili ukida samo nadležno tijelo

JAR-FCL 1.040 Gubitak zdravstvene sposobnosti

(a) Imatelj dozvole ili učenik pilot neće koristiti privilegije koje mu dozvola, ovlaštenje ili odobrenje dopuštaju onda kad je svjestan pada svojih zdravstvenih sposobnosti, koje bi mogle umanjiti sigurno provođenje tih privilegija.

(b) Imatelj svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti ne smije uzimati propisane ili nepropisane lijekove ili poduzimati druge postupke (tretmane) dok nije potpuno siguran da lijekovi, narkotici ili tretman neće imati utjecaj na sigurno izvršenje njegovih dužnosti. Ako postoji i najmanja sumnja, pilot u tom slučaju mora zatražiti mišljenje ovlaštenog liječnika (AMS – nadležno tijelo, AMC – zrakoplovno medicinsko središte ili AME – predsjednik liječničkog povjerenstva). Daljnji postupak dat je u JAR-FCL 3 (vidi IEM FCL 3.040).

(c) Imatelj svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti mora bez odgode tražiti savjet od nadležnog tijela (AMS) ili ovlaštenog liječnika (AMC ili AME) u slučaju da je:

(1) primljen (hospitaliziran) na bolničko liječenje duže od 12 sati,

(2) podvrgnut kirurškom zahvatu ili invazivnom postupku,

(3) propisano korištenje lijekova,

(4) potrebno stalno nositi korektivne leće.

(d) (1) Imatelji svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti, a koji su svjesni:

(i) bilo koje značajnije ozljede koja ga sprječava da obnaša dužnost člana letačke posade; ili

(ii) svake bolesti koja ga sprječava da djeluje kao član letačke posade tijekom razdoblja od 21 dan ili više; ili

(iii) trudnoće, mora obavijestiti nadležno tijelo ili AME, koji će o takvoj ozljedi ili trudnoći, ili u slučaju bolesti najkasnije 21 dan od dana nastupanja bolesti, pismeno obavijestiti nadležno tijelo. Svjedodžba o zdravstvenoj sposobnosti će se u tom slučaju smatrati suspendiranom prilikom pojave takve ozljede ili trajanja takve bolesti ili potvrde trudnoće.

(2) U slučaju ozljede ili bolesti, svjedodžbu će ponovno proglasiti važećom AME u dogovoru s nadležnim tijelom poslije liječničkog pregleda, od strane AME, koji određuje nadležno tijelo, na kojemu se odredi da je osoba sposobna djelovati kao član letačke posade, ili nakon što nadležno tijelo pod uvjetima koje drži primjerenim, oslobodi imatelja dozvole od obveze podvrgavanja liječničkom pregledu.

(3) U slučaju trudnoće, svjedodžbu će ponovno proglasiti važećom AME u dogovoru s nadležnim tijelom za period i pod uvjetima koje smatra primjerenim (vidi JAR-FCL 3.195(c) i 3.315(c)). Ako AME procjeni trudnog pilota sa liječničkom svjedodžbom kategorije 1 kao sposobnu za kategoriju 1, unijeti će se višepilotno ograničenje (kategorija 1 OML). Svjedodžbu će ponovno važiti nakon medicinske procjene AME – nakon završetka trudnoće – te proglašenja pilota zdravstveno sposobnim. Nakon što, poslije trudnoće, AME procijeni pilota sposobnim, AME može ukloniti operativno ograničenje za letenje u višečlanoj letačkoj posadi (OML) te o tome obavijestiti nadležno tijelo.

JAR-FCL 1.045 Posebne okolnosti

(a) Prihvaćeno je da odredbe svih dijelova JAR-FCL-a neće pokrivati svaku moguću situaciju. Kada bi primjena JAR-FCL-a imala neuobičajene posljedice, ili gdje se razvijanje novoga koncepta osposobljavanja ili testiranja ne bi usuglašavalo s propisima, kandidat može od nadležnog tijela tražiti izuzetak. Izuzetak se može odobriti ako se pokaže da će osigurati najmanje jednaku razinu sigurnosti.

(b) Izuzeci su podijeljeni na kratkotrajne (do šest mjeseci) i dugotrajne (više od šest mjeseci). Odobravanje dugotrajnog izuzetka može biti odobreno samo uz dogovor sa Licensing Sectorial Team (LST) JAA.

JAR-FCL 1.050 Priznavanje naleta i teorijskog znanja

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.050)

(vidi Dodatak 2 JAR-FCL 1.050)

(vidi Dodatak 3 JAR-FCL 1.050)

(a) Priznavanje naleta

(1) Nalet koji će se priznati za dozvolu ili ovlaštenje mora biti obavljen na istoj kategoriji aviona za koju se dozvola ili ovlaštenje traži, osim ako nije drugačije određeno JAR-FCL-om.

(2) Kao zapovjednik aviona ili s instruktorom

(i) Kandidatu za dozvolu ili ovlaštenje priznaje se u potpunosti samostalni nalet, nalet s instruktorom ili na dužnosti zapovjednika aviona (PIC), kao dio ukupnog naleta propisanog za stjecanje dozvole ili ovlaštenja.

(ii) Kandidatu koji je završio integrirano osposobljavanje za prometnog pilota aviona priznat će se do 50 sati instrumentalnog naleta u svojstvu učenika zapovjednika aviona (SPIC) u svrhu udovoljavanja naleta kao zapovjednika aviona (PIC) za izdavanje dozvole prometnog pilota aviona, dozvole profesionalnog pilota ili ovlaštenja za višemotorni tip aviona ili ovlaštenja za klasu aviona.

(iii) Kandidatu koji je završio integrirano osposobljavanje za CPL/IR priznat će se do 50 sati instrumentalnog naleta u svojstvu učenika zapovjednika aviona (SPIC) u svrhu udovoljavanja naleta kao zapovjednika aviona (PIC) za izdavanje dozvole profesionalnog pilota aviona, ili ovlaštenja za višemotorni tip aviona, ili ovlaštenja za klasu aviona.

(3) Kao kopilot

(i) Imatelju pilotske dozvole, kada leti kao kopilot, priznat će se ukupan nalet u ulozi kopilota, kao dio ukupnog naleta propisanog za pilotsku dozvolu višeg stupnja.

(ii) Imatelju pilotske dozvole, kad leti u ulozi kopilota, pod nadzorom zapovjednika aviona, a obavlja dužnosti zapovjednika aviona (PICUS), mora se priznati ukupan nalet kao dio ukupnog naleta propisanog za stjecanje dozvole višeg stupnja, pod uvjetom da je nadležno tijelo odobrilo postupke nadzora.

(b) Priznavanje teorijskog znanja

(1) Imatelj IR(H) bit će oslobođen pohađanja teorijske nastave i polaganja ispita potrebnih za IR(A)

(2) Da bi stekao PPL(A), imatelj PPL(H), CPL(H) ili ATPL(H) mora udovoljiti uvjetima popisanima u Dodatku 1 JAR-FCL 1.050.

(3) Da bi stekao CPL(A), imatelj CPL(H) ili ATPL(H) mora udovoljiti uvjetima popisanima u Dodatku 2 JAR-FCL 1.050.

(4) Da bi stekao ATPL(A), imatelj ATPL(H) ili IR ovlaštenja mora udovoljiti uvjetima popisanima u Dodatku 3 JAR-FCL 1.050.

(5) Priznavanje teorijskog znanja određeno u (b)(2), (b)(3) i (b)(4) gore primijenit će se i na kandidate koji su položili sve teorijske ispite potrebne za izdavanje tražene dozvole pilota helikoptera, pod uvjetom da udovoljavaju periodu prihvaćanja propisanom u JAR-FLC 2.495

(6) Kandidatu koji je položio teorijske ispite za ATPL(A), isti će se priznati za izdavanje PPL(A), CPL(A) i IR(A).

(7) Kandidatu koji je položio teorijske ispite za CPL(A) isti se priznaju za izdavanje PPL(A).

(8) Kandidatu koji položio teorijske ispite za CPL(A) ili IR(A) priznat će se teorijsko znanje kako je propisano u Dodatku 4 JAR-FCL 1.050.

JAR-FCL 1.055 Organizacija za letačko osposobljavanje i druge registrirane letačke organizacije

(vidi Dodatak 1a i 1b i Dodatak 2 i 3 JAR-FCL 1.055)

(vidi Dodatak 2 JAR-FCL 1.125)

(a) (1) Organizacijama za letačko osposobljavanje (FTO) koje žele izvoditi osposobljavanje za dozvole i ovlaštenja čije je sjedište u državi članici JAA, bit će izdano odobrenje od strane nadležnog tijela kad je u suglasnosti s JAR-FCL-om. Zahtjevi za izdavanje odobrenja za FTO su dati u Dodatku 1a JAR-FCL 1.055. Dio osposobljavanja se može izvoditi i izvan teritorija države članice JAA (vidi Dodatak 1b JAR-FCL 1.055).

(2) Organizacijama za letačko osposobljavanje (FTO) koje žele izvoditi osposobljavanje za dozvole i ovlaštenja čije je sjedište registrirano izvan država članica JAA, može dobiti odobrenje od nadležnog tijela JAA u slijedećim slučajevima:

(i) ukoliko postoji suglasnost između JAA i nadležnog tijela države koja nije članica JAA, a u kojoj FTO ima registrirano sjedište i ured, pod uvjetom da osigura nadležnom tijelu učešće u odobravanju i nadzoru procesa osposobljavanja ili;

(ii) (A) osigurati odgovarajuću nadležnost i nadzor nadležnom tijelu,

(B) da su zadovoljeni zahtjevi iz Dodatka 1c JAR-FCL 1.055 i

(C) da je odobreni proces u sukladnosti sa procedurama prihvaćenim od JAA, a primijenjeno od strane nadležnog tijela koje je odobrenje izdalo.

(b) (1) Organizacijama za letačko osposobljavanje za tip zrakoplova (TRTO) sa sjedištem u državi članici JAA, koje žele izvoditi osposobljavanje za tip, bit će izdano odobrenje nadležnog tijela, ukoliko je osposobljavanje usklađeno sa JAR-FCL-om. Zahtjevi za TRTO dati su u Dodatku 2 JAR-FCL 1.055.

(2) Za TRTO čije je sjedište izvan države članice JAA odobrenje će biti izdano, ako je usklađeno sa JAR-FCL, od strane nadležnog tijela države koja je zahtjev zaprimila. Zahtjevi za izdavanje odobrenja za TRTO dati su u Dodatku 2 JAR-FCL 1.055.

(c) Organizacije koje žele provoditi osposobljavanje samo za PPL čije je sjedište u državi članici JAA moraju biti registrirane u tu svrhu kod nadležnog tijela (vidi JAR-FCL 1.125).

(d) Tečaj osposobljavanja za MPL(A). FTO koje žele obavljati osposobljavanje za MPL(A) moraju dokazati, na zadovoljstvo nadležnog tijela, da osposobljavanje za MPL(A) pruža stupanj sposobnosti u okruženju višečlane posade jednak barem onom koji se očekuje od kandidata sa završenim integriranim ATP(A) osposobljavanjem koji su završili osposobljavanje za ovlaštenje za višepilotni tip aviona. Nadležno tijelo će obavijestiti JAA o svakom tečaju osposobljavanja odobrenom prema ovim zahtjevima.

JAR-FCL 1.060 Ograničenje privilegija imateljima dozvola koji su stari šezdeset godina ili više

(a) 60 – 64 godina. Imatelj pilotske dozvole koji je navršio šezdeset godina, ne smije letjeti kao pilot aviona u komercijalnom zračnom prometu osim:

(1) kao član višečlane posade i pod uvjetom da,

(2) je takav imatelj jedini član posade koji je navršio šezdeset godina starosti.

(b) 65 godina. Imatelj pilotske dozvole koji je navršio šezdeset pet godina, ne smije letjeti kao pilot aviona u komercijalnom zračnom prijevozu.

(c) Bilo koje nacionalne varijante uvjeta iz (a) i (b) gore dane su u Dodatku 1 JAR-FCL 1.060.

JAR-FCL 1.065 Država izdavanja dozvole

(vidi JAR-FCL 1.010(c))

(a) Kandidat mora pokazati zadovoljavajuće ispunjenje svih zahtjeva za izdavanje dozvole nadležnom tijelu države koje izdaje dozvolu (vidi JAR-FCL 1.010 (c)).

(b) Kandidat koji je započeo osposobljavanje pod odgovornošću jednog nadležnog tijela, može nastaviti osposobljavanje pod odgovornošću drugog nadležnog tijela, pod uvjetom da između tih nadležnih tijela postoji sporazum o takvom postupku.

Sporazum se odnosi na:

(1) teorijsko osposobljavanje i ispite,

(2) obavljanje pregleda za provjeru zdravstvene sposobnosti

(3) letačko osposobljavanje i provjere u osposobljavanju.

Nadležna tijela će dogovoriti »Državu izdavanja dozvole“.

(c) Daljnja ovlaštenja mogu se steći sukladno JAR-FCL zahtjevima u bilo kojoj državi članici JAA, a bit će upisana u dozvolu od strane države članice koja je dozvolu izdala.

(d) Imatelj dozvole može prilikom obnavljanja ili produljenja valjanosti dozvole zamijeniti državu izdavanja dozvole pod uvjetom da je zaposlen ili ima stalno boravište u toj državi (vidi JAR-FCL 1.070). Ta država će nadalje biti država izdavanja dozvole i preuzeti odgovornost za izdavanje dozvole prema (a) gore.

(e) Kandidat može imati samo jednu JAR-FCL dozvolu (aviona) i samo jednu svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti.

JAR-FCL 1.070 Boravište

Boravište znači mjesto gdje osoba živi radi osobnih ili poslovnih obveza najmanje 185 dana u kalendarskoj godini, osim za osobe bez poslovnih veza, koje zbog osobnih veza pokazuju usku povezanost između te osobe i mjesta gdje ona ili on živi.

JAR-FCL 1.075 Izgled i odredbe dozvole za zrakoplovno osoblje

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.075)

Dozvola zrakoplovnog osoblja izdana u državi članici JAA, u skladu s JAR-FCL, mora se prilagoditi sljedećim odredbama:

(a) Sadržaj. Broj stavke uvijek mora biti ispisan u skladu s tekstom stavke. Standardni format JAA dozvole je prikazan u Dodatku 1 JAR-FCL 1.075. Stavke I do XI su »stalne“ stavke, a stavke XII do XIV su »promjenjive« stavke, koje se mogu napisati na odvojenoj potvrdi. Odvojena potvrda mora biti jasno označena da je dio dozvole:

Stalne stavke

(I) Država izdavanja dozvole.

(II) Naziv dozvole.

(III) Serijski broj, koji započinje poštanskim brojem države izdavanja dozvole, a za njim slijedi šifra brojeva i/ili slova napisana arapskim slovima i rimskim pismom.

(IV) Ime imatelja dozvole (latinična abeceda, ako je pismo nacionalnog jezika drugačije od latinskog).

(V) Adresa imatelja dozvole.

(VI) Nacionalnost imatelja dozvole.

(VII) Potpis imatelja dozvole.

(VIII) Nadležno tijelo i, gdje je to potrebno, upisati uvjeti pod kojim je dozvola izdana.

(IX) Potvrda o valjanosti dozvole i autorizacija privilegija koje dozvola dopušta.

(X) Potpis osobe koja je dozvolu izdala i datum izdavanja.

(XI) Pečat nadležnog tijela.

Promjenjive stavke

(XII) Ovlaštenja (Ratings) klasa, tip, instruktor, itd., sa upisanim datumom prestanka valjanosti. Odobrenje za korištenja radio postaje (Radio telephony (R/T)) može se upisati u dozvolu ili u poseban Dodatak dozvoli.

(XIII) Primjedbe – npr. određena odobrenja u svezi s ograničenjima i odobrenjima za dodatne privilegije, uključujući upis razine jezične sposobnosti (vidi JAR-FCL 1.005(b)(5)).

(XIV) Bilo koji drugi detalji koje nadležno tijelo zahtjeva.

(b) Materijal. Papir ili drugi materijal na kojemu se primjećuje promjena ili brisanje. Bilo kakva dopisivanja ili brisanja mora jasno odobriti nadležno tijelo.

(c) Boja. Pilotske dozvole izdane u skladu s JAR-FCL-om propisima moraju biti na bijelom materijalu.

(d) Jezik. Dozvola mora biti napisana na hrvatskom jeziku, engleskom jeziku i jeziku koji nadležno tijelo smatra prikladnim

JAR-FCL 1.080 Zapisi o naletu

(vidi IEM FCL 1.080)

(a) Detalje o svim letovima pilot mora zabilježiti u knjižicu letenja u formi kako je propisalo nadležno tijelo (vidi IEM FCL 1.080). Detalji o letovima sukladno JAR OPS 1, mogu biti zapisani u računalu operatora. U tom slučaju, operator mora voditi računa o svim letovima uključujući letove za osposobljavanje radi upoznavanja sa razlikama unutar klase/tipa, i koji moraju na zahtjev biti dostupni posadama.

(b) Zapisi moraju sadržavati sljedeće podatke:

(1) Osobni podaci:

Ime i adresa imatelja

(2) Za svaki let:

(i) Ime zapovjednika aviona

(ii) Datum leta (dan, mjesec i godina)

(iii) Mjesto i vrijeme polijetanja i slijetanja – ukupno (UTC) vrijeme letenja-block time

(iv) Tip i registracija aviona (proizvođač, model i varijanta)

(v) Jednomotorni ili višemotorni

(vi) Ukupno trajanje leta

(vii) Ukupno vrijeme letenja

(3) Za svaku vježbu na simulatoru letenja:

(i) Tip i kvalifikacijski broj (razina opremljenosti) sredstva za osposobljavanje

(ii) Instrukcije za korištenje sredstva za osposobljavanje

(iii) Datum (dan, mjesec i godina)

(iv) Trajanje vježbe

(v) Ukupno vrijeme leta na uređaju za simuliranje letenja

(4) Dužnost za vrijeme leta

(i) Zapovjednik aviona (uključujući samostalno letenje, letenje kao SPIC, PICUS)

(ii) Kopilot

(iii) Duplo

(iv) Instruktor / Ispitivač

(v) Rubrika Primjedbe – za upis specijalnih primjedbi kao SPIC, PICUS, instrumentalno letenje*, itd.

* Pilot može upisati kao instrumentalni nalet samo ono vrijeme kada je upravljao avionom u simuliranim ili stvarnim složenim meteorološkim uvjetima (IMC).

(5) Uvjeti pod kojima je let izvršen

(i) Noć

(ii) IFR

(c) Vođenje zapisa o vremenu trajanja leta (logging of time)

(1) vrijeme letenja kao zapovjednik zrakoplova

(i) Imatelj dozvole može upisati let kao zapovjednik aviona cijelo vrijeme koje je letio kao zapovjednik.

(ii) Kandidat ili imatelj pilotske dozvole može upisati cijelo samostalno letenje i letenje kao SPIC pod uvjetom da je supotpisano od strane instruktora.

(iii) Imatelj ovlaštenja instruktora može upisivati cijelo vrijeme letenja koje provede na avionu u funkciji instruktora kao zapovjednik aviona (PIC).

(iv) Imatelj ovlaštenja ispitivača može upisivati cijelo vrijeme letenja koje provede na avionu u funkciji ispitivača kao zapovjednik aviona (PIC).

(v) Kopilot koji je u funkciji zapovjednika aviona pod nadzorom (PICUS) na tipu aviona koji zahtjeva višečlanu letačku posadu ili kako je zahtijevano u JAR OPS (vidi (c) (5)) može upisati let kao zapovjednik aviona cijelo vrijeme koje je letio kao PICUS pod uvjetom da je taj nalet supotpisan od strane zapovjednika aviona.

(vi) Ukoliko imatelj dozvole izvrši više letova tijekom jednog dana sa istim mjestom polijetanja, a interval između polijetanja ne prelazi 30 minuta može sve letove bilježiti kao jedan unos.

(2) Nalet u funkciji kopilota

Imatelj pilotske dozvole koji leti s mjesta kopilota, može zapisati cijelo vrijeme leta kao kopilot na tipu aviona koji je registriran za let sa višečlanom letačkom posadom ili prema propisima pod kojima je let proveden.

(3) Nalet za vrijeme krstarenja u funkciji zamjenskog kopilota / Cruise relief co-pilot flight time

Cruise relief co-pilot može upisati cijelo vrijeme leta koje je proveo na pilotskom sjedištu.

(4) Nalet tijekom osposobljavanja

Zbroj cijelog naleta u svrhu osposobljavanja kandidata za dozvolu ili ovlaštenje, instrumentalni nalet na avionu tijekom osposobljavanja, instrumentalni nalet na zemaljskom uređaju tijekom osposobljavanja, itd. mora biti ovjeren od strane instruktora koji je provodio osposobljavanje.

(5) PICUS (zapovjednik aviona pod nadzorom)

Ukoliko je metoda nadzora odobrena od strane nadležnog tijela, kopilot može upisati nalet kao zapovjednik aviona, dok je letio kao PICUS, i izvršavao sve radnje i dužnosti tijekom leta kao zapovjednik aviona (PIC) na taj način da intervencije zapovjednika aviona nisu bile potrebne.

(d) Uvid u evidenciju naleta

(1) Imatelj dozvole ili pilot učenik, mora bez odlaganja dati na uvid knjižicu letenja ovlaštenom predstavniku nadležnog tijela.

(2) Pilot učenik mora imati u avionu knjižicu letenja cijelo vrijeme samostalnog letenja na rutama, kao dokaz o ispunjenju uvjeta za izvršenje istog.

Dodatak 1 JAR-FCL 1.005

Minimalni uvjeti za izdavanje JAR-FCL dozvole/odobrenja na osnovu nacionalne dozvole/odobrenja izdane u državi članici JAA

(vidi JAR-FCL 1.005(b)(3))

(vidi AMC FCL 1.005 i 1.015)

(vidi AMC FCL 1.125)

1 Pilotske dozvole:

Pilotska dozvola izdana u državi članici JAA, izdana u skladu s nacionalnim zahtjevima, može se zamijeniti JAR-FCL dozvolom. Za zamjenu takve dozvole imatelj mora:

(a) za ATPL(A) i CPL(A), obaviti provjeru praktične osposobljenosti ovlaštenja za tip ili klasu i ovlaštenje za instrumentalno letenje (IR ako je primjenjivo) sukladno zahtjevima JAR-FCL 1.245(b)(1), JAR-FCL 1.245(c)(1)(i) ili 1.245(c)(2) za produljenje valjanosti primjereno privilegijama iz dozvole.

(b) (i) za ATPL(A) i CPL(A) dokazati nadležnom tijelu da posjeduje dovoljno znanja iz odgovarajućih dijelova JAR-OPS 1 i JAR-FCL (vidi AMC FCL 1.005 i 1.015);

(ii) za PPL(A) samo dokazati nadležnom tijelu da posjeduje dovoljno znanja iz odgovarajućih dijelova zahtjeva JAA (vidi AMC FCL 1.125).

(c) ako posjeduje privilegije IR ovlaštenja, dokazati znanje engleskog jezika u skladu s JAR-FCL 1.200;

(d) ispunjavati uvjet potrebnog iskustva i druge uvjete prikazane u tablici:

Nacionalna dozvola koju posjeduje

Ukupan nalet

Dodatni zahtjevi JAA

Zamjena JAR-FCL dozvole i uvjeti (gdje je primjenjivo)

Uklanjanje uvjeta

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ATPL(A)

>1500 kao PIC na avionima s višečlanom letačkom posadom

nema

ATPL(A)

ne odnosi se

(a)

ATPL(A)

>1500 na avionima s višečlanom letačkom posadom

nema

kao u (c)(4)

kao u (c)(5)

(b)

ATPL(A)

>500 na avionima s višečlanom posadom

dokazati nadležnom tijelu znanje iz predmeta Planiranje i performanse zrakoplova u skladu s Dodatkom 1 JAR-FCL 1.470(a)

ATPL(A), s ovlaštenjem za tip ograničeno na kopilota

dokazati mogućnost letenja u svojstvu PIC kako je propisano u JAR-FCL Dodatak 2 JAR-FCL 1.240

(c)

CPL/IR(A) i položeni ispit ICAO ATPL teorije u državi članici JAA koja je izdala dozvolu

>500 na avionima s višečlanom letačkom posadom, ili višepilotnim operacijama na jednopilotnim avionima (commuter kategorije) prema JAR/FAR 23 u skladu sa JAR-OPS 1 ili odgovarajućim nacionalnim operativnim zahtjevima

(i) dokazati nadležnom tijelu znanje iz predmeta Planiranje i performanse zrakoplova u skladu s Dodatkom 1 JAR-FCL 1.470

(ii) udovoljiti zahtjevima JAR-FCL 1.250(a)(1) i (2)

CPL/IR(A) s dodatkom JAR-FCL ATPL teorije

ne odnosi se

(d)

Dodatak 1 JAR-FCL 1.005 (nastavak)

Nacionalna dozvola koju posjeduje

Ukupan nalet

Dodatni zahtjevi JAA

Zamjena JAR-FCL dozvole i uvjeti (gdje je primjenjivo)

Uklanjanje uvjeta

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CPL/IR(A)

>500 na avionima s višečlanom letačkom posadom, ili višepilotnim operacijama na jednopilotnim avionima (commuter kategorije) prema JAR/FAR 23 u skladu sa JAR-OPS 1 ili odgovarajućim nacionalnim operativnim zahtjevima

(i) da je prošao ispit iz ATPL teorije u državi članici JAA u kojoj je dozvola izdana *(vidi tekst ispod tablice)

(ii) udovoljiti dodatne zahtjeve JAR-FCL 1.250(a)(1) i (2)

CPL/IR(A) s dodatkom JAR-FCL ATPL teorije

ne odnosi se

(e)

CPL/IR(A)

>500 kao PIC na avionima s jednočlanom posadom

nema

CPL/IR(A), s ovlaštenjem za tip/klasu ograničeno na avione s jednočlanom posadom

(f)

CPL/IR(A)

<500 kao PIC na avionima s jednočlanom posadom

dokazati nadležnom tijelu znanje iz predmeta Planiranje i performanse zrakoplova kako je propisano u Dodatku 1 JAR-FCL 1.470(b) i (c)

kao(4)(f)

Steći ovlaštenje za avion s višečlanom posadom koje zahtjeva JAR-FCL 1.240

(g)

CPL(A)

>500 kao PIC na avionima s jednočlanom posadom

noćno ovlaštenje, ako je primjenjivo

CPL(A), s ovlaštenjem za tip/klasu ograničeno na avione s jednočlanom posadom

(h)

CPL(A)

<500 kao PIC na avionima s jednočlanom posadom

noćno ovlaštenje, ako je primjenjivo

dokazati nadležnom tijelu znanje iz predmeta Planiranje i performanse zrakoplova kako je propisano u Dodatku 1 JAR-FCL 1.470(b) i (c)

kao(4)(h)

(i)

PPL/IR(A)

≥ 75 u skladu sa IFR

noćno ovlaštenje, ukoliko nije obuhvaćeno ovlaštenjem za instrumentalno letenje

PPL/IR(A) (IR ograničen samo na PPL)

Dokazati nadležnom tijelu znanje iz predmeta Planiranja leta i performansi kako je propisano u Dodatku 1 JAR-FCL 1.470(b) i (c)

(j)

PPL(A)

≥70 na avionu

Dokazati znanje korištenja radio-navigacijskih sredstava

PPL(A)

(k)

* Imatelj CPL koji već posjeduje ovlaštenje za tip aviona s višečlanom letačkom posadom, ne trebaju imati položen ispit iz ATPL(A) teorije sve dok leti na istom tipu aviona, ali mu se neće priznati ATPL(A) teorija za JAR-FCL dozvolu. Ako traže ovlaštenje za drugi tip aviona s višečlanom posadom, trebaju udovoljiti uvjetima u stupcu (3), red (e) (i) tablice.

Dodatak 1 JAR-FCL 1.005 (nastavak)

2 Ovlaštenja instruktora

Nacionalno ovlaštenje ili privilegije koje posjeduje

Iskustvo

Dodatni zahtjevi JAA

JAR-FCL zamjensko ovlaštenje

(1)

(2)

(3)

(4)

FI(A)/IRI(A)/TRI(A)/CRI(A)

kako je propisano u JAR-FCL za odgovarajuće osposobljavanje

demonstrira znanje odgovarajućih dijelova JAR-FCL i JAR-OPS kako je propisano u AMC FCL 1.005 i 1.015

FI(A)/IRI(A)/TRI(A)/CRI(A)

*Državama članicama JAA; instruktorima koji ispunjavaju gore navedene uvjete, ali ne mogu dobiti odgovarajuću JAR-FCL dozvolu/ovlaštenja zbog trenutnog statusa njihove države izdavanja dozvole, može biti odobreno da osposobljavaju za JAR-FCL dozvolu/ovlaštenja.

3 SFI (Synthetic flight instructor) odobrenje

Odobrenje za instruktora na sintetičkom trenažeru, što ga je izdala država članica JAA, a u skladu s nacionalnim zakonima te države, može se zamijeniti JAR-FCL odobrenjem, ako se iskustvo imatelja odobrenja podudara s potrebnim iskustvom i ostalim uvjetima navedenim u tablici:

Nacionalno odobrenje koje posjeduje

Iskustvo

Dodatni zahtjevi JAA

JAR-FCL zamjensko odobrenje

(1)

(2)

(3)

(4)

SFI(A)

>1500 sati kao pilot u MPA

(i) ima ili je imao profesionalnu dozvolu pilota aviona izdanu od države članice JAA ili ne JAR-FCL dozvolu prihvatljivu nadležnom tijelu

(ii) uspješno završio osposobljavanje na simulatoru za određeni tip aviona uključujući MCC

SFI(A)

SFI(A)

Tri godine iskustva kao SFI prihvatljivih nadležnom tijelu

Uspješno završeno osposobljavanje na simulatoru za tip aviona uključujući MCC

SFI(A)

 

Daljnje produljenje odobrenja ovisit će o ispunjenju uvjeta propisanih u JAR-FCL 1.415.

4 Instruktor na FTD i FNPT I

Nacionalno odobrenje koje posjeduje

Iskustvo

Zamjena JAA odobrenjem

Nacionalno odobrenje koje posjeduje

(1)

(2)

(3)

(1)

Instruktor na FTD i/ili FNPT I

3 godine skorašnjeg iskustva kao instruktor na FTD i/ili FNPT I prihvatljivog nadležnom tijelu

Instruktor na FTD i/ili FNPT I

Instruktor na FTD i/ili FNPT I

Dodatak 1 JAR-FCL 1.010

Zahtjevi za jezičnu sposobnost u jezicima koji se koriste u radiotelefonskoj komunikaciji

(vidi JAR-FCL 1.010(a)(4))

(vidi AMC br. 1 JAR-FCL 1.010)

(vidi AMC br. 2 JAR-FCL 1.010)

(vidi IEM FCL 1.010)

1 Zahtjevi za jezičnu sposobnost su jednako primjenjivi za korištenje frazeologije i običnog jezika.

2 Da bi udovoljio zahtjevima za jezičnu sposobnost u JAR-FCL 1.010(a)(4), kandidat za dozvolu ili imatelj dozvole mora prikazati, na način prihvatljiv nadležnom tijelu, mogućnost da:

(a) efikasno komunicira u samo glasovnim (telefon/radiotelefon) i licem-u-lice situacijama;

(b) točno i čisto komunicira o običnim i poslovno vezanim temama;

(c) koristi prikladne komunikacijske strategije, izmjenjuje poruke i prepoznaje i rješava nesporazum (npr. da provjeri, potvrdi ili razjasni informaciju) u općem ili poslovno vezanom kontekstu;

(d) uspješno svlada jezične izazove uzrokovane komplikacijom ili nenadanim spletom događaja koji se javljaju unutar konteksta rutinske poslovne situacije ili komunikacijskih zadataka sa kojima su već upoznati, i

(e) koristiti narječje ili naglasak koji je razumljiv zrakoplovnoj zajednici.

3 Jezična sposobnost će se službeno ponovno provjeravati u intervalima koje odredi nadležno tijelo (vidi AMC br. 2 JAR-FCL 1.010 odjeljke 4 i 5)

4 Način procjene i ponovne provjere jezične sposobnosti odrediti će nadležno tijelo. (vidi AMC br. 2 JAR-FCL 1.010).

5 Tijelo koje obavlja jezične provjere za nadležno tijelo države članice JAA bit će prihvatljivo nadležnom tijelu (vidi AMC br.2 JAR-FCL 1.010).

6 Ako gore navedena procjena jezične sposobnosti zadovoljava uvjete u Dodatku 1 JAR-FCL 1.200, moći će se koristiti u svrhu produljenja radiotelefonije na engleskom sukladno JAR-FCL 1.200 odjeljak (b).

Dodatak 2 JAR-FCL 1.010

Razina jezične sposobnosti

(vidi JAR-FCL 1.010(a)(4))

(vidi AMC br. 1 JAR-FCL 1.010)

(vidi AMC br. 2 JAR-FCL 1.010)

(vidi IEM FCL 1.010)

RAZINA

IZGOVOR

Podrazumijeva dijalekt i/ili naglasak razumljiv u zrakoplovnoj govornoj zajednici.

JEZIČNA STRUKTURA

Odgovarajuće gramatičke i rečenične strukture u skladu su sa zadanim jezičnim funkcijama

VOKABULAR

LAKOĆA
IZRAŽAVANJA

RAZUMIJEVANJE

GOVORNA
INTERAKCIJA

Operativna

4

Izgovor, naglasak, ritam i intonacija pod utjecajem su materinskog jezika ili regionalne varijante, no to samo ponekad utječe na razumijevanje.

Jednostavne gramatičke i rečenične strukture rabi kreativno i uglavnom njima dobro vlada. Greške se mogu pojaviti, posebno u neuobičajenim ili neočekivanim okolnostima, no to rijetko mijenja značenje.

Raspon i točnost vokabulara uglavnom su dovoljni za uspješno komuniciranje o općim i konkretnim temama te o specifičnim temama vezanim uz radni kontekst. Govornik često uspješno parafrazira kad mu nedostaje vokabular zbog neuobičajenih ili neočekivanih okolnosti.

Izvjesno vrijeme može govoriti odgovarajućim tempom. Ponekad može doći do gubitka tečnosti na prijelazu od uvježbana ili formulaična govora u spontanu interakciju, no to ne sprječava djelotvorno komuniciranje. U određenoj se mjeri služi diskurzivnim oznakama i konektorima. Poštapalice koje rabi ne odvlače pozornost.

Razumijevanje je uglavnom potpuno kad je riječ o općim ili konkretnim temama te o specifičnim temama vezanim uz radni kontekst, kad je naglasak ili varijanta kojom govori dovoljno razumljiva međunarodnoj zajednici. Kada se govornik suoči s jezičnom ili situacijskom poteškoćom ili neočekivanim obratom događaja, razumijevanje može biti usporeno ili zahtijeva objašnjenje.

Reakcije su uglavnom trenutačne, prikladne i informativne. Započinje i vodi razgovor čak i kada dođe do neočekivanog obrata događaja. Primjereno rješava moguće nesporazume postavljanjem pitanja, potvrđivanjem ili objašnjavanjem.

Napomena: Operativna razina (Razina 4) predstavlja minimum traženoga jezičnoga znanja u radiotelefonskoj komunikaciji.

Dodatak 1 JAR-FCL 1.015

Minimalni uvjeti za validaciju pilotskih dozvola iz država koje nisu članice JAA

(vidi JAR-FCL 1.015)

(vidi AMC FCL 1.005 i 1.015)

1 Minimalni uvjeti za validaciju pilotske dozvole izdane u državi koja nije članica JAA od strane države članice JAA su:

Pilotske dozvole za komercijalni zračni prijevoz i ostale profesionalne aktivnosti

2 Pilotska dozvola izdana od države koja nije članica JAA, a u skladu s ICAO Annex 1, može se validirati u skladu s uvjetima zemlje članice JAA, da bi se odobrilo letenje (osim osposobljavanja) na avionima registriranim u toj zemlji članici JAA. Da bi se validirala takva dozvola, imatelj mora:

(a) zadovoljiti, kroz provjeru praktične osposobljenosti, uvjete produljenja ovlaštenja za tip ili klasu aviona prema JAR-FCL 1.245 za odgovarajuće privilegije koje mu dozvola daje;

(b) dokazati nadležnom tijelu da posjeduje znanje dijelova JAR-OPS i JAR-FCL – teorijski ispit (vidi AMC FCL 1.005 i 1.015);

(c) dokazati znanje engleskog jezika u skladu s JAR-FCL 1.200;

(d) posjedovati važeću JAR-FCL svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti – Kategorija 1 (Class 1);

(e) udovoljavati svim dodatnim uvjetima koje zemlja članica JAA smatra potrebnim;

(f) ispunjavati uvjete potrebnog iskustva propisane u stupcu (2) tablice u odnosu na uvjete validacije određene u stupcu (3).

Dozvola koju posjeduje

Ukupan nalet

Validacija po uvjetima

(1)

(2)

(3)

ATPL(A)

>1500 sati kao PIC na višepilotnim avionima

Komercijalni zračni prijevoz na višepilotnim avionima kao PIC

(a)

ATPL(A) ili CPL(A)/IR*

>1500 sati kao PIC ili kopilot na višepilotnim avionima, u skladu s operativnim zahtjevima

Komercijalni zračni prijevoz na višepilotnim avionima kao kopilot u skladu s JAR-OPS

(b)

CPL(A)/IR

>1000 sati kao PIC u komercijalnom zračnom prijevozu od stjecanja IR ovlaštenja

Komercijalni zračni prijevoz na jednopilotnim avionima kao PIC

(c)

CPL(A)/IR

>1000 sati kao PIC ili kopilot na jednopilotnim avionima u skladu s operativnim zahtjevima

Komercijalni zračni prijevoz na jednopilotnim avionima kao kopilot u skladu s JAR-OPS

(d)

CPL(A)

>700 sati na avionima, ne uključujući TMG, uključujući 200 sati u aktivnosti za koje se traži validacija i 50 sati u tom svojstvu u zadnjih 12 mjeseci

Letenje na avionima različitim od onih za komercijalni zračni prijevoz

(e)

* Imatelj CPL(A)/IR koji leti na avionima sa višečlanom letačkom posadom treba dokazati znanje sukladno ICAO ATPL razini.

Dozvola privatnog pilota aviona s instrumentalnim ovlaštenjem

3 Dozvola privatnog pilota aviona sa instrumentalnim ovlaštenjem izdana u suglasnosti sa ICAO Annex 1, od strane države koja nije članica JAA, može biti validirana od strane države članice JAA, ali samo za letove na zrakoplovima registriranim samo u toj državi (osim osposobljavanja u letenju). Za validiranje takve dozvole, imatelj mora:

(a) Obaviti provjeru praktične osposobljenosti za ovlaštenje za klasu/tip i IR prema dodatku 1 i 2 JAR-FCL 1.210 i Dodatku 3 JAR-FCL 1.240;

(b) Sukladno pododjeljku J, dokazati nadležnom tijelu da je stekao znanje iz Zrakoplovnih propisa i Zrakoplovnih meteoroloških kratica, predmet broj 050 10 03 01, jednako tako Planiranje i performanse zrakoplova (IR), predmet broj 030 00 00 00, Ljudske sposobnosti i ograničenja, predmet broj 040 00 00 00 sukladno Dodatku 1 JAR-FCL 1.470;

(c) Dokazati zadovoljavajuće znanje engleskog jezika sukladno JAR-FCL 1.200;

(d) Imati važeću JAR-FCL svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 2 uključujući slušne sposobnosti sukladno JAR-FCL 3.355(b);

(e) Imati odobrenje za letačku radiotelefoniju (R/T) prihvatljivo nadležnom tijelu;

Dodatak 1 JAR-FCL 1.015 (nastavak)

(f) Zadovoljiti zahtjeve iskustva kao što je prikazano u stupcu 2 sljedeće tablice:

Dozvola koju posjeduje

Ukupno letačko iskustvo

(1)

(2)

PPL/IR

više od 100 sati instrumentalnog naleta kao PIC

Izgled i sadržaj validacijskog lista

4 U svrhu validacije pilotskih dozvola izdaje se validacijski list.

(a) Sadržaj. Broj stavke uvijek mora biti ispisan u skladu s tekstom stavke. Izgled validacijskog lista je prikazan u ovom dodatku.

Stavke validacijskog lista

(I) Broj validacije.

(II) Ime i prezime imatelja.

(III) Datum rođenja, mjesto rođenja, državljanstvo.

(IV) Broj dozvole, nadležno tijelo koje je izdalo dozvolu, vrsta dozvole.

(V) Operator (kompanija na čijim će zrakoplovima imatelj koristiti privilegije svoje dozvole).

(VI) Odredbe o valjanosti.

(VII) Propisi na temelju kojih se izdaje validacijski list.

(VIII) Primjedbe.

(IX) Datum izdavanja.

(X) Potpis ovlaštene osobe.

(XI) Pečat nadležnog tijela.

(b) Materijal. Papir ili drugi materijal na kojemu se primjećuje promjena ili brisanje. Bilo kakva dopisivanja ili brisanja mora jasno odobriti nadležno tijelo.

(c) Boja. Validacijski list mora biti tiskan na svijetloplavom materijalu.

(d) Jezik. Validacijski list mora biti napisan na hrvatskom i engleskom jeziku.

(e) Izgled validacijskog lista

I

Broj validacije:

II

Ime i prezime imatelja:

III

Datum rođenja:_______________

Mjesto rođenja:

Državljanstvo:

IV

Broj dozvole:_____________

Izdana od:

Vrsta dozvole:

V

Imatelj dozvole navedene u rubrici IV. koristit će privilegije pridružene navedenoj dozvoli na zrakoplovima iz Hrvatskog registra civilnih zrakoplova.

Operator:

VI

Validacijski list je valjan samo ako su ispunjeni svi uvjeti za valjanost dozvole, te ako imatelj posjeduje valjanu liječničku svjedodžbu odgovarajuće kategorije.

Vrijedi do:

VII

Validacijski list je izdan na temelju članka 91. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 132/98, 178/04 i 46/07), te u skladu s JAR-FCL i ICAO Annex 1.

VIII

Primjedbe:

IX

Datum izdavanja:

X

Potpis ovlaštene osobe:

XI

Pečat:

Dodatak 2 JAR-FCL 1.015

Zamjena PPL izdane u državi koja nije članica JAA u JAR-FCL PPL

(vidi JAR-FCL 1.015(c)(2))

Minimalni zahtjevi za zamjenu privatne dozvole izdane od strane države koja nije članica JAA u JAR-FCL dozvolu su:

(a) Kandidat mora imati dozvolu koja je izdana sukladno ICAO Annex 1;

(b) Kandidat mora imati JAR-FCL svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti, najmanje kategorije 2;

(c) Imati odobrenje za letačku radiotelefoniju (R/T) prihvatljivo nadležnom tijelu;

(d) Kandidat mora posjedovati letačko iskustvo kako je propisano u tablici dolje.

Nacionalna dozvola koju posjeduje

Potrebno iskustvo

Daljnji JAR-FCL zahtjevi

Važeća nacionalna ICAO PPL

> 100 sati kao pilot na avionima

(a) Položiti ispit iz poznavanja Zrakoplovnih propisa i Ljudskih sposobnosti i ograničenja

(b) Proći provjeru praktične osposobljenosti kao što je propisano u Dodatku 1 JAR-FCL 1.130 i 1.135 i Dodatku 2 JAR-FCL 1.135

(c) Ispuniti odgovarajuće zahtjeve iz Pododjeljka F

Dodatak 3 JAR-FCL 1.015

Validacija dozvole pilota aviona izdane od države koja nije članica JAA za vremenski ograničene posebne zadatke

(vidi JAR-FCL 1.015)

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.015)

PRIVREMENA VALIDACIJA/AUTORIZACIJA DOZVOLE PILOTA AVIONA IZDANE OD DRŽAVE KOJA NIJE ČLANICA JAA ZA PILOTE PROIZVOĐAČA AVIONA

1 Pilotska dozvola izdana sukladno ICAO Annex 1 od države koja nije članica JAA, a koja uključuje instruktorsko ovlaštenje ili autorizaciju ispitivača izdanu od te države, može biti validirana ili priznata na drugi način podložno uvjetima, u trajanju od najviše 1 godinu, od strane JAA države u svrhu odobravanja pokaznih, operativnih, testnih letova i preleta (ferry) zrakoplova registriranih u toj JAA državi. Kod validacije dozvole kako je propisano u ovom Dodatku, imatelj dozvole izdane od države koja nije članica JAA može biti izuzet od udovoljavanja uvjetima za validaciju pilotske dozvole izdane od države koja nije članica JAA propisanih u Dodatku 1 JAR-FCL 1.015, pod sljedećim uvjetima:

Da bi udovoljio uvjetima za validaciju takve dozvole, imatelj će:

(a) posjedovati odgovarajuću dozvolu, svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti, ovlaštenje(a) za tip i kvalifikacije, koje uključuju instruktorsko ovlaštenje ili autorizaciju ispitivača, važeću u državi koja nije članica JAA za predložene zadatke, i

(b) biti zaposlen kod proizvođača aviona ili u TRTO koja provodi osposobljavanje za proizvođača aviona, i

(c) biti ograničen na osposobljavanje u letu i ispitivanje samo za prvo izdavanje ovlaštenja za tip, nadgledanje početnog linijskog letenja pilota operatora, obavljanje preleta (ferry), početnog linijskog letenja, pokaznih letova ili testnih letova.

2 Pri provođenju ili nadgledanju linijskog letenja, pilot će također morati udovoljiti propisanim uvjetima iz JAR-OPS-a kako je odredilo nadležno tijelo države u kojoj je zrakoplov registriran.

3 U ovu svrhu izdaje se validacijski list iz Dodatka 1 JAR-FCL 1.015 (4).

Dodatak 1 JAR-FCL 1.050

Priznavanje teorijskog znanja za izdavanje PPL(A) – Prijelazno osposobljavanje i ispitni program

(vidi JAR-FCL 1.050(b)(2))

Za izdavanje PPL(A), imatelj dozvole pilota helikoptera mora položiti PPL(A) teorijske ispite (iz AMC-FCL 1.125 Syllabus of theoretical knowledge for the Private Pilot Licence (Aeroplane)) iz sljedećih predmeta:

– Opće poznavanje zrakoplova;

– Izvođenje i planiranje leta;

– Operativni postupci; i

– Osnove letenja.

Dodatak 2 JAR-FCL 1.050

Priznavanje teorijskog znanja za izdavanje CPL(A) – Prijelazno osposobljavanje i ispitni program

(vidi JAR-FCL 1.050(b)(3))

1 Kandidat mora odraditi odobreni tečaj prijelaznog teorijskog osposobljavanja u odobrenoj organizaciji za osposobljavanje (FTO) prema nastavnom programu i temama navedenim dolje (pozvati se na Theoretical Knowledge Learning Objectives)

021 00 00 00 AIRCRAFT GENERAL KNOWLEDGE – AIRFRAME AND SYSTEMS, ELECTRICS, POWERPLANT, EMERGENCY EQUIPMENT

021 02 00 00 AIRFRAME

021 04 00 00 LANDING GEAR, WHEELS, TYRES, BRAKES

021 05 00 00 FLIGHT CONTROLS

021 06 00 00 PNEUMATICS – PRESSURISATION AND AIR CONDITIONING

021 10 00 00 PISTON ENGINES

021 11 00 00 TURBINE ENGINES

021 13 00 00 OXYGEN SYSTEMS

022 00 00 00 AIRCRAFT GENERAL KNOWLEDGE – INSTRUMENTATION (A)

022 02 00 00 MEASUREMENT OF AIR DATA PARAMETERS

022 06 00 00 AEROPLANE: AUTOMATIC FLIGHT CONTROL SYSTEMS

022 08 00 00 TRIMS – YAW DAMPER – FLIGHT ENVELOPE PROTECTION

022 12 00 00 ALERTING SYSTEMS, PROXIMITY SYSTEMS

022 13 00 00 INTEGRATED INSTRUMENTS – ELECTRONIC DISPLAYS

030 00 00 00 FLIGHT PERFORMANCE AND PLANNING

031 00 00 00 MASS AND BALANCE – AEROPLANES

031 01 00 00 PURPOSE OF MASS AND BALANCE CONSIDERATIONS

031 02 00 00 LOADING

031 04 00 00 MASS AND BALANCE DETAILS OF AEROPLANES

031 05 00 00 DETERMINATION OF CG POSITION

032 00 00 00 PERFORMANCE – AEROPLANES

032 01 00 00 GENERAL

032 02 00 00 PERFORMANCE CLASS B – SINGLE-ENGINE AEROPLANES

032 03 00 00 PERFORMANCE CLASS B – MULTI-ENGINE AEROPLANES

032 04 00 00 PERFORMANCE CLASS A – AEROPLANES CERTIFICATED UNDER CS 25 ONLY

033 00 00 00 FLIGHT PLANNING AND FLIGHT MONITORING

033 03 00 00 FUEL PLANNING

070 00 00 00 OPERATIONAL PROCEDURES – AEROPLANE

071 01 00 00 GENERAL REQUIREMENTS

071 02 00 00 SPECIAL OPERATIONAL PROCEDURES AND HAZARDS (GENERAL ASPECTS)

080 00 00 00 PRINCIPLES OF FLIGHT

081 00 00 00 PRINCIPLES OF FLIGHT – AEROPLANE

081 01 00 00 SUBSONIC AERODYNAMICS

081 02 00 00 HIGH SPEED AERODYNAMICS

081 03 00 00 Intentionally left blank

081 04 00 00 STABILITY

081 05 00 00 CONTROL

081 06 00 00 LIMITATIONS

081 07 00 00 PROPELLERS

081 08 00 00 FLIGHT MECHANICS

2 Kandidat mora dokazati nivo znanja prikladan privilegijama imatelja CPL(A) te mora udovoliti uvjetima propisanima u JAR-FCL 1 Pododeljku J.

Kandidat mora položiti prijelazne teorijske ispite iz slijedećih predmeta: Aircraft General Knowledge, Flight Performance and Planning, Operational Procedures, Principles of Flight (Aeroplane) kako slijedi:

a) ispite iz predmeta Flight Perormance i Principles of Flight kako je određeno u JAR-FCL 1.470(b)

b) ispite iz predmeta Airframe and Systems, Electrics, Powerplant, Emergency Equipment, Instrumentation, Mass and Balance, Flight Planning and Flight Monitoring i Operational Procedures će pokriti teme prijelaznog teorijskog osposobljavanja kako je navedeno u nastavnom programu gore.

Dodatak 3 JAR-FCL 1.050

Priznavanje teorijskog znanja za izdavanje ATPL(A) – Prijelazno osposobljavanje i ispitni program

(vidi JAR-FCL 1.050(b)(4))

1 Kandidat mora odraditi odobreni tečaj prijelaznog teorijskog osposobljavanja u odobrenoj organizaciji za osposobljavanje (FTO) prema nastavnom programu i temama navedenim dolje (pozvati se na Theoretical Knowledge Learning Objectives)

021 00 00 00 AIRCRAFT GENERAL KNOWLEDGE – AIRFRAME AND SYSTEMS, ELECTRICS, POWERPLANT, EMERGENCY EQUIPMENT

021 02 00 00 AIRFRAME

021 04 00 00 LANDING GEAR, WHEELS, TYRES, BRAKES

021 05 00 00 FLIGHT CONTROLS

021 06 00 00 PNEUMATICS – PRESSURISATION AND AIR CONDITIONING

021 09 00 00 ELECTRICS

021 10 00 00 PISTON ENGINES

021 11 00 00 TURBINE ENGINES

021 13 00 00 OXYGEN SYSTEMS

022 00 00 00 AIRCRAFT GENERAL KNOWLEDGE – INSTRUMENTATION (A)

022 02 00 00 MEASUREMENT OF AIR DATA PARAMETERS

022 06 00 00 AEROPLANE: AUTOMATIC FLIGHT CONTROL SYSTEMS

022 08 00 00 TRIMS – YAW DAMPER – FLIGHT ENVELOPE PROTECTION

022 09 00 00 AUTOTHROTTLE – AUTOMATIC THRUST CONTROL SYSTEM

022 12 00 00 ALERTING SYSTEMS, PROXIMITY SYSTEMS

022 13 00 00 INTEGRATED INSTRUMENTS – ELECTRONIC DISPLAYS

030 00 00 00 FLIGHT PERFORMANCE AND PLANNING

031 00 00 00 MASS AND BALANCE – AEROPLANES

031 01 00 00 PURPOSE OF MASS AND BALANCE CONSIDERATIONS

031 02 00 00 LOADING

031 04 00 00 MASS AND BALANCE DETAILS OF AEROPLANES

031 05 00 00 DETERMINATION OF CG POSITION

032 00 00 00 PERFORMANCE – AEROPLANES

032 01 00 00 GENERAL

032 02 00 00 PERFORMANCE CLASS B – SINGLE-ENGINE AEROPLANES

032 03 00 00 PERFORMANCE CLASS B – MULTI-ENGINE AEROPLANES

032 04 00 00 PERFORMANCE CLASS A – AEROPLANES CERTIFICATED UNDER CS 25 ONLY

033 00 00 00 FLIGHT PLANNING AND FLIGHT MONITORING

033 03 00 00 FUEL PLANNING

070 00 00 00 OPERATIONAL PROCEDURES – AEROPLANE

071 01 00 00 GENERAL REQUIREMENTS

071 02 00 00 SPECIAL OPERATIONAL PROCEDURES AND HAZARDS (GENERAL ASPECTS)

080 00 00 00 PRINCIPLES OF FLIGHT

081 00 00 00 PRINCIPLES OF FLIGHT – AEROPLANE

081 01 00 00 SUBSONIC AERODYNAMICS

081 02 00 00 HIGH SPEED AERODYNAMICS

081 03 00 00 Intentionally left blank

081 04 00 00 STABILITY

081 05 00 00 CONTROL

081 06 00 00 LIMITATIONS

081 07 00 00 PROPELLERS

081 08 00 00 FLIGHT MECHANICS

2 Kandidat mora dokazati nivo znanja prikladan privilegijama imatelja ATPL(A) te mora udovoljiti uvjetima propisanima u JAR-FCL 1 Pododjeljku J.

Kandidat mora položiti prijelazne teorijske ispite iz slijedećih predmeta: Aircraft General Knowledge, Flight Performance and Planning, Operational Procedures, Principles of Flight (Aeroplane) kako slijedi:

a) ispite iz predmeta Flight Perormance i Principles of Flight kako je određeno u JAR-FCL 1.470(a)

b) ispite iz predmeta Airframe and Systems, Electrics, Powerplant, Emergency Equipment, Instrumentation, Mass and Balance, Flight Planning and Flight Monitoring i Operational Procedures će pokriti teme prijelaznog teorijskog osposobljavanja kako je navedeno u nastavnom programu gore.

Dodatak 4 JAR-FCL 1.050

Priznavanje teorijskog znanja za izdavanje CPL(A), IR(A) ili ATPL(A)

(vidi JAR-FCL 1.050(b)(8))

1 Kandidatu za stjecanje IR(A) koji je položio teorijske ispite za stjecanje CPL(A) će se u svrhu udovoljavanja uvjetima teorijskog znanja priznati ispiti iz slijedećih predmeta:

– Human Performance and Limitations

– Meteorology

2 Kandidatu za stjecanje CPL(A) koji je položio teorijske ispite za stjecanje IR(A) će se u svrhu udovoljavanja uvjetima teorijskog znanja priznati ispiti iz sljedećih predmeta:

– Human Performance and Limitations

– Meteorology

3 Kandidatu za stjecanje ATPL(A) koji je položio teorijske ispite za stjecanje CPL(A) će se u svrhu udovoljavanja uvjetima teorijskog znanja priznati ispit iz predmeta VFR Communications.

4 Kandidatu za stjecanje ATPL(A) koji je položio teorijske ispite za stjecanje CPL(A) će se u svrhu udovoljavanja uvjetima teorijskog znanja priznati ispit iz predmeta IFR Communications.

Dodatak 1a JAR-FCL 1.055

Organizacije za letačko osposobljavanje za stjecanje dozvole i ovlaštenja (Flying Training Organisations for pilot licences and ratings – FTO)

(vidi JAR-FCL 1.055)

(vidi IEM Br. 1 JAR-FCL 1.055)

(vidi IEM Br. 2 JAR-FCL 1.055)

(vidi IEM Br. 3 JAR-FCL 1.055)

(vidi AMC FCL 1.261(c)(2))

UVOD

1 Organizacija za letačko osposobljavanje je organizacija s potrebnim osobljem, opremom i prikladnim okruženjem za letačko osposobljavanje i/ili za osposobljavanje na uređaju za vježbanje letenja i teorijsko osposobljavanje za određene programe osposobljavanja.

2 FTO koja želi obavljati odobreno letačko osposobljavanje sukladno odredbama ovoga Pravilnika, mora za to ishoditi odobrenje nadležnog tijela države punopravne članice JAA. Odobrenje neće biti izdano ukoliko:

(a) nadležno tijelo ne može provoditi JAR-FCL zahtjeve;

(b) FTO ne ispunjava sve zahtjeve JAR-FCL.

Ovaj Dodatak daje uvjete za izdavanje, obnavljanje i izmjene odobrenja FTO. FTO treba zadovoljiti uvjete koji su propisani samo za osposobljavanje koje provodi.

STJECANJE ODOBRENJA

3 Prilikom traženja odobrenja, FTO mora nadležnom tijelu dostaviti Operativni priručnik i Priručnik osposobljavanja kako je zahtijevano u stavku 31. Da bi se osigurala usklađenost s odgovarajućim JAR-FCL propisima, FTO mora uspostaviti postupke prihvatljive nadležnom tijelu. Postupci trebaju sadržavati i Sustav kvalitete (vidi AMC FCL 1.055 i IEM FCL br. 1 JAR-FCL 1.055) koji sam otkriva i otklanja nedostatke unutar FTO. Nakon razmatranja zahtjeva, bit će obavljen pregled od strane nadležnog tijela kako bi se utvrdilo da FTO ispunjava zahtjeve propisane u ovom Dodatku. Ukoliko je izvješće s pregleda zadovoljavajuće, odobrenje će biti izdano na razdoblje od jedne godine, a slijedeće odobrenje na period od tri godine. Nadležno tijelo nije u obvezi izdati odobrenje za FTO izvan države članice JAA ukoliko organizacija ne raspolaže odgovarajućim osobljem ili su troškovi procesa odobravanja zahtjeva i pregleda neprihvatljivi nadležnom tijelu.

4 Svi tečajevi osposobljavanja moraju biti odobreni (vidi IEM FCL 1.055 (još je u izradi)).

5 Nadležno tijelo će nadgledati kvalitetu osposobljavanja i provjeravati školske letove s učenicima. Prilikom takvih posjeta, FTO je obvezan dati pristup dosjeima, dokumentima s odobrenjima, tehničkim dnevnicima, predavanjima, bilješkama s predavanja, bilješkama s prijeletnih i poslijeletnih uputa (briefing) i ostalom odgovarajućem materijalu. Kopija izvješća o izvršenoj posjeti bit će dostavljena FTO koja je bila predmet nadzora nadležnog tijela.

6 Nadležno tijelo će odobrenje promijeniti, suspendirati ili opozvati, ako koji od uvjeta ili standarda za stjecanje odobrenja nije na odobrenoj razini.

7 Ako FTO želi izmijeniti odobreno osposobljavanje, njezin Operativni priručnik ili Priručnik osposobljavanja, mora dobiti odobrenje nadležnog tijela prije nego što se promjene provedu. FTO ne treba obavijestiti nadležno tijelo o manjim promjenama koje se temelje na svakodnevnim operacijama. Ako postoji sumnja o veličini promjene, o tome treba obavijestiti nadležno tijelo.

8 FTO može dogovoriti osposobljavanje svojih kandidata s drugim organizacijama za osposobljavanje ili iskoristiti alternativne aerodrome, kao dio osnovne organizacije osposobljavanja, što je podložno odobrenju nadležnog tijela.

FINANCIRANJE

9 (a) FTO mora dokazati nadležnom tijelu da je osigurala dovoljno sredstava za provođenje osposobljavanja na odobrenoj razini (vidi IEM br.2 JAR-FCL 1.055).

(b) FTO mora nominirati osobu prihvatljivu nadležnom tijelu koja je u stanju dokazati nadležnom tijelu da FTO raspolaže dovoljnom količinom financijskih sredstava za izvođenje osposobljavanja prema odobrenim standardima. Ta je osoba odgovorni rukovoditelj (Accountable manager) u FTO i mora biti prihvaćen od strane nadležnog tijela.

Dodatak 1a JAR-FCL 1.055 (nastavak)

RUKOVODEĆA STRUKTURA I OSOBLJE

10 Rukovodeća struktura mora osigurati nadzor svog osoblja, a taj nadzor će obavljati osobe koje imaju iskustvo i kvalitete potrebne za osiguranje i održavanje visokog standarda osposobljavanja. Detalji o rukovodećoj strukturi i njihova osobna odgovornost moraju biti sadržani u Operativnom priručniku FTO.

11 FTO mora dokazati nadležnom tijelu da ima zaposlen dovoljan broj kvalificiranih i stručnih ljudi. Za integrirana osposobljavanja, trebaju biti zaposlena tri čovjeka, i to puno radno vrijeme, na sljedećim radnim mjestima:

Šef školstva – Head of Training (HT)

Voditelj letačkog osposobljavanja – Chief Flying Instructor (CFI)

Voditelj teorijskog osposobljavanja – Chief Ground Instructor (CGI).

Za modularne tečajeve osposobljavanja, gore navedena radna mjesta se mogu kombinirati i upotpuniti s jednom ili dvije osobe, zaposlene puno radno vrijeme ili dio radnog vremena, ovisno o opsegu osposobljavanja. Najmanje jedna osoba mora biti zaposlena puno radno vrijeme. U FTO koja izvodi samo teorijsko osposobljavanje funkcije Šefa školstva i Voditelja teorijskog osposobljavanja mogu se kombinirati. Nominirana osoba mora posjedovati menadžerske sposobnosti, imati ili je imao dozvolu profesionalnog pilota sukladno tečajevima koji će se izvoditi i ispunjavati zahtjeve date u stavku 19.

12 Broj instruktora koji ne rade puno radno vrijeme, nadležno tijelo će prihvatiti u skladu s opsegom osposobljavanja.

13 Omjer broja učenika prema broju instruktora, isključujući HT, ne smije prijeći 6:1. Broj učenika u grupi tijekom teorijskog osposobljavanja ne smije biti veći od dvanaest kako bi se omogućila visoka razina nadgledanja i praktičnog osposobljavanja.

ŠEF ŠKOLSTVA (Head of training – HT)

14 Šef školstva (Head of Training, u daljnjem tekstu HT) je odgovoran osigurati zadovoljavajuću integraciju praktičnog dijela osposobljavanja, osposobljavanja na sintetičkom uređaju i teorijskog osposobljavanja te provjeravanje napredovanja svakog učenika pojedinačno. HT mora imati veliko praktično iskustvo u svojstvu instruktora za osposobljavanje profesionalnih pilota i posjedovati osobine potrebne za uspješno vođenje i rukovođenje organizacijom. HT mora imati, ili je imao, dozvolu profesionalnog pilota aviona i ovlaštenja izdanih u skladu s ICAO Annex 1, u vezi sa osposobljavanjima i tečajevima koje organizacija provodi, i to najmanje tri godine prije nego prvi put postane HT.

VODITELJ LETAČKOG OSPOSOBLJAVANJA (CHIEF FLYING INSTRUCTOR – CFI)

15 Voditelj letačkog osposobljavanja (Chief Flying Instructor, u daljnjem tekstu CFI) je odgovoran za nadgledanje instruktora letenja i instruktora na sintetičkom uređaju radi usklađivanja osposobljavanja u letenju i na sintetičkom uređaju. CFI mora:

(a) posjedovati najvišu profesionalnu dozvolu odgovarajuću odobrenim tečajevima letačkog osposobljavanja;

(b) posjedovati ovlaštenja odgovarajuća odobrenim tečajevima letačkog osposobljavanja;

(c) posjedovati ovlaštenje instruktora na barem jednom tipu aviona koji se koristi tijekom osposobljavanja; i

(d) imati nalet od 1000 sati u svojstvu zapovjednika aviona od čega najmanje 500 sati naleta u svojstvu instruktora letenja koji odgovaraju odobrenim tečajevima letačkog osposobljavanja, od kojih samo 200 sati može biti na uređajima za vježbanje letenja.

INSTRUKTORI LETENJA, OSIM INSTRUKTORA NA SINTETIČKOM UREĐAJU

16 Instruktor mora imati:

(a) dozvolu profesionalnog pilota aviona s ovlaštenjima koja su u vezi s osposobljavanjem koje provode;

(b) ovlaštenje instruktora koje je u vezi s dijelom osposobljavanja koje provodi (npr. instruktor za osposobljavanje za ovlaštenje za instrumentalno letenje, instruktori letenja, instruktor na tipu/klasi aviona, itd.);

(c) odobrenje nadležnog tijela za provođenje određenog osposobljavanja u FTO (vidi JAR-FCL 1.300).

17 Maksimalni nalet, najveći broj radnih sati i dužina minimalnog odmora između dužnosti instruktora moraju biti prihvatljivi nadležnom tijelu.

Dodatak 1a JAR-FCL 1.055 (nastavak)

INSTRUKTOR ZA OSPOSOBLJAVANJE NA UREĐAJU ZA VJEŽBANJE NAVIGACIJSKIH POSTUPAKA

18 Za letačke dužnosti na FTD ili FNPT I, instruktori moraju imati odgovarajuće instruktorsko iskustvo za osposobljavanje koje obavljaju te imati, ili su imali profesionalnu dozvolu pilota aviona najmanje tri godine prije dobivanja prvog instruktorskog odobrenja, osim za instruktore za koji imaju odobrenje sukladno stavku 3 i/ili 4 Dodatka 1 JAR-FCL 1.005. Za letačke dužnosti na simulatoru i/ili FNPT II, instruktori trebaju imati FI(A), TRI(A) ili CRI(A) ovlaštenje ili SFI(A), STI(A) ili MCCI(A) odobrenje.

VODITELJ TEORIJSKOG OSPOSOBLJAVANJA (CHIEF GROUND INSTRUCTOR – CGI)

19 Voditelj teorijskog osposobljavanja (Chief Ground Instructor, u daljnjem tekstu CGI) je odgovoran za nadgledanje svih instruktora teorijskog osposobljavanja i skrbiti za usklađivanje cjelokupnog teorijskog osposobljavanja. CGI mora imati praktično iskustvo u zrakoplovstvu, te završen tečaj iz metodike i tehnike osposobljavanja ili imati veliko prijašnje iskustvo u teorijskom osposobljavanju.

INSTRUKTOR TEORIJSKOG OSPOSOBLJAVANJA

20 Instruktor teorijskog osposobljavanja za predmete potrebne pri stjecanju dozvola i IR(A) ovlaštenja mora imati prikladno iskustvo u zrakoplovstvu i mora dokazati svoju sposobnost te obaviti ispitno predavanje temeljeno na materijalu koji je sam pripremio, o temama koje su mu zadane.

ZAPISI I DOSJEI

21 FTO će sljedeće zabilješke i podatke čuvati najmanje 5 godina uz pomoć adekvatnog administrativnog osoblja:

(a) detalje o osposobljavanju svakog učenika na zemlji, u zraku i na uređaju za vježbanje letenja;

(b) detaljna i redovita izvješća o napredovanju učenika koja uključuju i procjenu instruktora o učeniku, redovite provjere u letu i ispite iz teorije;

(c) osobne informacije, npr. datum do kada vrijedi/e ovlaštenja, liječničke svjedodžbe, itd.

Zabilješke i podatke treba upisati u Knjigu osposobljavanja, ako je primjenjivo. Izgled i sadržaj Knjige osposobljavanja odredit će nadležno tijelo.

22 Obrasci zapisnika o osposobljavanju učenika moraju biti određeni u Priručniku osposobljavanja.

23 FTO mora na zahtjev nadležnog tijela dostaviti zapisnike i izvješća o osposobljavanju.

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA

24 Za svaku vrstu osposobljavanja u FTO-u mora postojati Program osposobljavanja. Program osposobljavanja mora sadržavati detaljno opisane faze teorijskog i praktičnog osposobljavanja, tjedan po tjedan ili po fazama, popis vježbi i zaključak. Na primjer, u osposobljavanju sintetičkim trenažerom letenja i teorijskom osposobljavanju, osposobljavanje treba biti usklađeno po fazama, tako da učenici mogu stečeno teorijsko znanje iskoristiti u praktičnom osposobljavanju. Treba osigurati da se problemi nastali prilikom osposobljavanja mogu u daljnjem osposobljavanju riješiti. Sadržaj i dijelove programa osposobljavanja mora odobriti nadležno tijelo.

AVIONI ZA OSPOSOBLJAVANJE

25 Treba osigurati odgovarajući broj aviona prikladnih za osposobljavanje. Svaki avion mora biti opremljen dvostrukim osnovnim komandama za upravljanje zrakoplovom. Komande za upravljanje zrakoplovom koje se prebacuju (swing-over) nisu prihvatljive. U floti moraju, u skladu sa osposobljavanjem koje se provodi, biti avioni na kojima se može demonstrirati let u uvjetima gubitka uzgona i izbjegavanje kovita, te avioni prikladno opremljeni za simuliranje uvjeta leta bez vanjske vidljivosti.

26 Za osposobljavanje se mogu koristiti samo oni avioni koje je odobrilo nadležno tijelo.

AERODROMI

27 Osnovni aerodrom ili aerodrom-baza, i alternativni aerodrom-baza, na kojima se osposobljavanja provode moraju imati sljedeće objekte:

(a) najmanje jednu uzletno-sletnu stazu ili područje za polijetanje, koje dopušta avionu za osposobljavanje, normalno polijetanje na maksimalnoj težini polijetanja ili maksimalno dopuštenoj težini slijetanja:

Dodatak 1a JAR-FCL 1.055 (nastavak)

(i) u uvjetima bez vjetra (ne više od 4 čvora) i temperaturi jednakoj najvišoj temperaturi u najtoplijem mjesecu u godini u području gdje se aerodrom nalazi;

(ii) nadvisivanje svih prepreka u području putanje uzlijetanja za najmanje 50 ft;

(iii) uz propisano rukovanje motorom, stajnim trapom i zakrilcima (ako postoji) koje proizvođač aviona preporuča;

(iv) s mirnim prijelazom od brzine polijetanja uz ubrzanje do brzine najboljeg penjanja bez posebnih vještina ili tehnika pilotiranja.

(b) indikator vjetra koji je vidljiv na razini zemlje s svakog kraja uzletno-sletne staze.

(c) stalno električno osvjetljenje staze ako se ona koristi za osposobljavanje u noćnom letenju.

(d) službu kontrole leta, osim ako se uz odobrenje nadležnog tijela uvjeti sigurnosti tijekom osposobljavanja mogu zadovoljiti nekim drugim načinom komunikacije zrak/zemlja.

SMJEŠTAJ POGODAN ZA PLANIRANJE LETAČKIH AKTIVNOSTI

28 Na raspolaganju moraju biti:

(a) operativna prostorija sa sredstvima za nadzor letačkih operacija;

(b) soba(e) za planiranje letova sa sljedećom opremom:

– prikladnim važećim mapama i kartama;

– važećim AIS informacijama;

– važećim meteorološkim izvješćem;

– komunikacijom sa službom kontrole letenja (ATC) i operativnom prostorijom;

– kartama koje prikazuju standardne rute;

– kartama koje prikazuju aktivna zabranjena, opasna i ograničena područja;

– bilo koja druga oprema koja se odnosi na sigurnost leta.

(c) dovoljan broj odgovarajuće velikih prostorija za briefinge;

(d) prikladnu(e) prostoriju(e) za upravno i kontrolno osoblje i prostorije koje omogućuju instruktorima pisanje izvješća o učeniku, dosjee, itd.

(e) namještenu prostoriju(e) za instruktore i učenike.

PROSTOR ZA ODRŽAVANJE TEORIJSKOG OSPOSOBLJAVANJA

29 Na raspolaganju mora biti sljedeći prostor namijenjen za teorijsko osposobljavanje:

(a) odgovarajuća učionica koja prima broj učenika koji se osposobljavaju.

(b) odgovarajuća oprema za demonstraciju, koja nadopunjuje teorijsku nastavu.

(c) prostorija opremljena za testiranje i osposobljavanje iz radiokomunikacije.

(d) knjižnica koja ima dovoljan broj stručnih knjiga i važećih propisa koje se odnose na nastavno gradivo.

(e) prostorije za instruktore.

UVJETI ZA PRISTUPANJE OSPOSOBLJAVANJU

30 Učenik primljen na osposobljavanje mora imati važeću liječničku svjedodžbu za dozvolu za koju se školuje i mora zadovoljiti uvjete primanja na osposobljavanje koje je propisala FTO, a odobrilo nadležno tijelo.

PRIRUČNIK OSPOSOBLJAVANJA I OPERATIVNI PRIRUČNIK

31 FTO treba pripremiti i održavati Priručnik osposobljavanja i Operativni priručnik koji sadržava informacije i upute koje osoblju omogućuju da ispuni svoje obveze i daje smjernice učenicima kako da se usklade s Priručnikom osposobljavanja. FTO treba osoblju, a po potrebi i učenicima, dati informacije koje sadrži Priručnik osposobljavanja, Operativni priručnik i dokumentacija odobrenja FTO-a. Postupak promjene mora biti propisan, a promjene pravilno kontrolirane.

32 Priručnik osposobljavanja će postaviti standarde i ciljeve osposobljavanja, za svaku fazu osposobljavanja, koje svaki učenik mora zadovoljiti. Trebaju sadržavati sljedeće:

Dio 1 – Plan osposobljavanja

Dio 2 – Priprema i izvođenje u zraku

Dio 3 – Osposobljavanje na uređajima za vježbanje navigacijskih postupaka

Dio 4 – Teorijsko osposobljavanje

Za daljnje upute vidi IEM br. 3 JAR–FCL 1.055

Dodatak 1a JAR-FCL 1.055 (nastavak)

33 Operativni priručnik mora sadržavati odgovarajuće podatke o određenim grupama zaposlenika, npr. TRI, SFI, GI, operativno osoblje i osoblje održavanja, itd. i treba sadržavati slijedeće:

(a) Općenito

(b) Tehnika

(c) Rute

(d) Osposobljavanje osoblja

Za daljnje upute vidi IEM br.3 JAR-FCL 1.055

Dodatak 1b JAR-FCL 1.055

Djelomično osposobljavanje izvan države članice JAA

(vidi JAR-FCL 1.055(a)(1))

FTO koji izvode dio osposobljavanja izvan teritorija države članice JAA mogu izvoditi osposobljavanje prema sljedećem:

(a) Odobrenje će biti izdano ukoliko su zadovoljeni zahtjevi iz ovoga Dodatka. Ukoliko je nadležnom tijelu omogućena odgovarajuća kontrola, osposobljavanje će biti ograničeno na cijeli ili dio ATP integriranog tečaja osposobljavanja (vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.300).

(b) Test napretka iz navigacije u Fazi 3 ATP integriranog tečaja, može biti izvršen od strane lokalnih instruktora koji nisu u vezi sa kandidatovim osposobljavanjem, pod uvjetom da taj instruktor ima JAR-FCL dozvolu sa ovlaštenjem instruktora letenja FI(A) ili instruktora za klasu CRI(A). Po završetku osposobljavanja provjera praktične osposobljenosti za CPL(A) u Fazi 4 ATP tečaja osposobljavanja, može biti provedena od strane lokalnog ispitivača FE(A) pod uvjetom da je njegovo odobrenje za ispitivača usklađeno s JAR-FCL Pododjeljkom I i da je potpuno neovisan od FTO, osim uz posebnu pismenu dozvolu od strane nadležnog tijela.

(c) Provjera praktične osposobljenosti za instrumentalno letenje može biti izvršena u bilo kojoj državi članici JAA po odluci nadležnog tijela koje je odobrilo osposobljavanje. FTO koja izvodi odobreno osposobljavanje za IR izvan država članica JAA, mora tako organizirati osposobljavanje, da radi prilagođavanja uključuje letenje unutar države članice čije je nadležno tijelo izdalo odobrenje ili u zračnom prostoru bilo koje države članice JAA uz odobrenje nadležnog tijela prije nego učenik pristupi provjeri znanja za IR.

(d) Osposobljavanje iz teorije ATPL može biti izvedena u FTO kojem je odobreno izvođenje osposobljavanja izvan država članica JAA. Ispit iz teorijskog znanja za izdavanje dozvole ili ovlaštenja bit će izvršen od strane nadležnog tijela države koja dozvolu izdaje (vidi JAR-FCL 1.485). Organizacija testiranja (vidi JAR-FCL 1.030) bit će pažljivo razmotrena u zavisnosti od njihovog osposobljavanja izvan država članica JAA.

(e) Osposobljavanje se može obavljati isključivo pod izravnom kontrolom Voditelja letačkog osposobljavanja (CFI(A) ili ovlaštenog zamjenika, koji ima JAR-FCL dozvolu i ovlaštenje instruktora kao što je propisano u stavku 16 Dodatka 1a JAR-FCL 1.055, koji mora biti prisutan kada se osposobljavanje obavlja u državi koja nije članica JAA.

Dodatak 1c JAR-FCL 1.055

Dodatni zahtjevi za osposobljavanje u FTO kojoj je mjesto poslovanja i registriran ured izvan država članica JAA

(vidi JAR-FCL 1.055(a)(2))

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.300)

POSTUPAK ODOBRAVANJA

1 FTO kojoj je osnovno mjesto poslovanja i registriran ured izvan država članica JAA, a koja želi osposobljavati za JAR-FCL dozvole i odgovarajuća ovlaštenja mora zatražiti odobrenje od nadležnog tijela države punopravne članice JAA. Da bi odobrenje bilo izdano mora biti zadovoljeno sljedeće:

(a) FTO mora ispunjavati zahtjeve Dodatka 1a JAR-FCL 1.055 i sve dodatne zahtjeve ovoga Dodatka; i

(b) Nadležno tijelo kojem je zahtjev predan će razmotriti mogućnost prepuštanja svoje regulatorne odgovornosti za odobrenje procesa i odgovarajuće razine nadzora, kako je predviđeno JAA procedurama. Troškovi i postupak odobravanja ne smije ugroziti financije nadležnog tijela; i

(c) JAA nadležno tijelo koje izdaje odobrenje može osigurati dodatni nadzor nad procesom odobravanja i izvođenjem odgovarajućeg osposobljavanja; i

(d) Nacionalno zrakoplovno nadležno tijelo države koja nije članica JAA u kojoj FTO ima osnovno mjesto poslovanja i registriran ured, može pomagati nadležnom tijelu države članice JAA u procesu odobravanja i provođenja nadzora nad osposobljavanjem sukladno dogovoru između države članice JAA i države koja nije članica JAA.

2 Ukoliko su svi zahtjevi zadovoljeni, FTO će dobiti odobrenje na jednu godinu, a obnavljanje odobrenja se izdaje opet na jednu godinu.

NADLEŽNOST

3 U kontekstu odobrenja za FTO izvan teritorija država članica JAA, naziv »Odgovarajuća nadležnost« će značiti da je nadležno tijelo države koja je odobrenje izdala u mogućnosti:

(a) izvršiti početnu i redovitu kontrolu FTO locirane u državi koja nije članica JAA da bi se uvjerilo da se osposobljavanje izvodi sukladno sa zahtjevima JAR-FCL; i

(b) izvoditi ispitne letove i ostale standardne provjere za koje nadležno tijelo smatra da su potrebni; i

(c) izvršiti svoje pravne obveze za izdavanje, izmjenu, ukidanje ili opoziv odobrenja sukladno važećem zakonu države članice JAA koja je odobrenje izdala.

Nadležno tijelo, koje je izdalo odobrenje može, sukladno dogovoru između država članica JAA i nadležnog tijela države koja nije članica JAA u kojoj FTO ima osnovno mjesto poslovanja i registriran ured, može prenijeti nadležnost za osiguranje provođenja članka 3(a) gore, nadležnom tijelu te države.

ORGANIZACIJE ZA LETAČKO OSPOSOBLJAVANJE ZA PROFESIONALNE DOZVOLE I OVLAŠTENJA

4 Pod uvjetom da su zadovoljeni zahtjevi propisani u ovom Dodatku, odobrenje može biti izdano ukoliko nadležno tijelo smatra da je odgovarajući nadzor u sukladnosti sa JAA procedurama.

5 Provjera praktične osposobljenosti za izdavanje ovlaštenja za instrumentalno letenje će se provoditi u državi članici JAA od strane ovlaštenog nadležnog tijela. FTO će za odobrene tečajeve organizirati letenje za prilagođavanje unutar teritorija države članice JAA čije nadležno tijelo izdaje dozvolu ili bilo koje druge države punopravne članice JAA prije nego što bilo koji kandidat pristupi ispitu iz provjere znanja za IR sa ispitivačem odobrenim od strane tog nadležnog tijela.

6 Test napretka iz navigacije u Fazi 3 ATP(A) integriranog tečaja može biti izveden sa bilo kojim lokalnim instruktorom FI(A) ovlaštenim od strane JAA nadležnog tijela, a koji nije bio uključen u osposobljavanje kandidata, pod uvjetom da instruktor posjeduje JAR-FCL dozvolu sa ovlaštenjem instruktora letenja FI(A). Nakon završetka zahtijevanog osposobljavanja, provjera znanja za CPL(A) u Fazi 4 ATP integriranog tečaja može biti izvršena od strane lokalnog ispitivača FE(A) određenog i ovlaštenog od strane JAA nadležnog tijela, pod uvjetom da je ispitivač ovlašten sukladno JAR-FCL Pododjeljak I i kompletno neovisan u odnosu na FTO, osim u slučaju posebnog odobrenja od strane nadležnog tijela.

ORGANIZACIJE REGISTRIRANE SAMO ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA PPL(A) I VEZANA OVLAŠTENJA

7 Pod uvjetom da su zadovoljeni zahtjevi ovoga Dodatka, odobrenje za izvođenje tečajeva za JAR-FCL PPL(A) i odgovarajućim ovlaštenjima može biti izdano ukoliko nadležno tijelo smatra da je odgovarajući nadzor u sukladnosti sa JAA procedurama.

Dodatak 1a JAR-FCL 1.055 (nastavak)

8 Avioni za osposobljavanje, aerodromi i rute za osposobljavanje u navigacijskom letenju koje su korištene u osposobljavanju za PPL, moraju biti prihvatljive odgovornom nadležnom tijelu.

9 Nakon završetka zahtijevanog osposobljavanja za PPL(A), provjera praktične osposobljenosti može biti izvršena od strane lokalnog ispitivača FE(A) ovlaštenog od strane nadležnog tijela koje je izdalo odobrenje pod uvjetom da ispitivač nije sudjelovao u osposobljavanju kandidata.

10 Priručnik osposobljavanja i Operativni priručnik zahtjevan prema Dodatku 1a JAR-FCL 1.055 mogu, za organizaciju koja provodi osposobljavanje za PPL(A) i odgovarajuća ovlaštenja, biti kombinirana i sadržavati samo one reference vezane uz osposobljavanje za PPL(A).

TEORIJSKO ZNANJE

11 Teorijsko osposobljavanje može se izvoditi u FTO koja je ovlaštena za izvođenje takvog osposobljavanja izvan država članica JAA. Ispiti iz teorijskog znanja za izdavanje dozvole ili ovlaštenja bit će izvršeni od strane nadležnog tijela koje je izdalo odobrenje (vidi JAR-FCL 1.485).

Dodatak 2 JAR-FCL 1.055

Organizacija za osposobljavanje za tip samo imateljima letačke dozvole ili pripadajućih TRI, SFI ili MCCI ovlaštenja/odobrenja (Type Rating Training Organisations for the issue of type ratings only to pilot licence holders or associated instructor ratings/authorisations for TRI, SFI or MCCI – TRTO)

(vidi JAR-FCL 1.055)

(vidi JAR-FCL 1.261(c) i (d) za odobravanje tečajeva)

(vidi IEM br.1 JAR-FCL 1.055)

(vidi IEM br.2 JAR-FCL 1.055)

(vidi IEM br.3 JAR-FCL 1.055)

(vidi AMC FCL 1.261(c)(2)

UVOD

1 TRTO je organizacija s potrebnim osobljem, opremom i prikladnim okruženjem koja obavlja osposobljavanje za tip aviona, i/ili za rad u višečlanoj letačkoj posadi (MCC) i/ili osposobljavanje u letenju na simulatoru i ako je primjenjivo, teorijsko osposobljavanje za posebne programe osposobljavanja.

2 TRTO koja želi obavljati odobreno letačko osposobljavanje u sukladnosti sa JAR-FCL, mora za to ishoditi odobrenje od nadležnog tijela države punopravne članice JAA. Odobrenje neće biti izdano ukoliko:

(a) nadležno tijelo ne može provoditi JAR-FCL zahtjeve;

(b) TRTO ne ispunjava sve zahtjeve JAR-FCL.

Ovaj Dodatak daje zahtjeve za izdavanje, obnavljanje i izmjenu odobrenja za TRTO.

STJECANJE ODOBRENJA

3 Prilikom zahtjeva za stjecanje odobrenja, TRTO mora nadležnom tijelu predati Operativni priručnik i Priručnik osposobljavanja, uključujući i Sustav kvalitete te opis shema osposobljavanja kako je zahtijevano u stavku 17 i 25 do 27. Nakon razmatranja zahtjeva, bit će obavljen pregled od strane nadležnog tijela kako bi se utvrdilo da TRTO ispunjava zahtjeve propisane u ovom Dodatku. Ukoliko je izvješće s pregleda zadovoljavajuće, odobrenje će biti izdano na razdoblje od jednu godinu, a slijedeće odobrenje na period od tri godine (vidi AMC FCL 1.055 i IEM FCL br. 1 JAR-FCL 1.055). Nadležno tijelo nije obavezno izdati odobrenje za TRTO izvan države članice JAA, ukoliko organizacija ne raspolaže odgovarajućim osobljem, ili su troškovi procesa odobravanja zahtjeva i pregleda neprihvatljivi nadležnom tijelu.

4 Svi tečajevi osposobljavanja moraju biti odobreni (vidi IEM FCL 1.055 (u izradi).

5 Nadležno tijelo će odobrenje promijeniti, suspendirati ili opozvati, ako koji od uvjeta ili standarda za stjecanje odobrenja nije na odobrenoj razini.

6 Ako TRTO želi izmijeniti odobreno osposobljavanje, njezin Operativni priručnik ili Priručnik osposobljavanja, mora dobiti odobrenje nadležnog tijela prije nego se promjene provedu. TRTO ne treba obavijestiti nadležno tijelo o manjim promjenama koje se temelje na svakodnevnim operacijama. Ako postoji sumnja o veličini promjene, o tome treba obavijestiti nadležno tijelo.

7 TRTO može dogovoriti osposobljavanje svojih kandidata s drugim organizacijama za osposobljavanje, ili iskoristiti alternativne aerodrome kao dio osnovne organizacije osposobljavanja, što je podložno odobrenju nadležnog tijela.

FINANCIRANJE

8 (a) TRTO mora dokazati nadležnom tijelu da je dostupno dovoljno kapitala za provođenje osposobljavanja na odobrenoj razini (vidi IEM br.2 JAR-FCL 1.055).

(b) TRTO mora nominirati osobu prihvatljivu nadležnom tijelu koja je u stanju dokazati nadležnom tijelu da TRTO raspolaže dovoljnom količinom financijskih sredstava za izvođenje osposobljavanja prema odobrenim standardima. Ta je osoba odgovorni rukovoditelj (Accountable manager) u TRTO i mora biti prihvaćen od strane nadležnog tijela.

PREGLED (audit)

9 Dodatno uz prvu provjeru, nadležno će tijelo obavljati određene provjere TRTO da bi se uvjerilo u usklađenost s odredbama ovoga Pravilnika, drugih propisa (ako je primjenjivo) te odredbama odobrenja.

Dodatak 2 JAR-FCL 1.055 (nastavak)

10 Tijekom takvih posjeta TRTO treba predočiti sve bilješke o osposobljavanju, izdana odobrenja, tehničke dnevnike i zabilješke, predavanja, zabilješke s prijeletnih i poslijeletnih uputa (briefing) i predavanja te ostali odgovarajući materijal. Kopija izvješća o izvršenoj posjeti bit će dostavljena TRTO koja je bila predmet nadzora nadležnog tijela.

RUKOVODEĆA STRUKTURA I OSOBLJE

11 Rukovodeća struktura mora osigurati i provjeravati osposobljenost svog osoblja koje će obaviti osobe koje imaju iskustvo i kvalitete potrebne za osiguranje i održavanje visokog standarda osposobljavanja. Detalji o rukovodećoj strukturi i njihova osobna odgovornost moraju biti sadržani u Operativnom priručniku TRTO.

12 HT mora biti imenovan i prihvatljiv nadležnom tijelu. HT će snositi odgovornosti i obavljati zadaće da TRTO radi u skladu s JAR-FCL propisima. Ta je osoba izravno odgovorna nadležnom tijelu.

13 TRTO treba imati adekvatno osoblje potrebno da ispuni ciljeve osposobljavanja. Obveze i odgovornosti svakog instruktora moraju biti određene i dokumentirane.

INSTRUKTOR NA TIPU AVIONA

14 Instruktor na tipu aviona (Type Rating Instructor (TRI)) treba imati:

(a) profesionalnu dozvolu pilota aviona i ovlaštenja u skladu sa osposobljavanjem koje će provoditi;

(b) ovlaštenje instruktora na tipu aviona za avione na kojima će provoditi osposobljavanje; ili

(c) odobrenje nadležnog tijela za provođenje određenog osposobljavanja u TRTO (vidi JAR-FCL 1.300).

INSTRUKTORI ZA LETAČKO OSPOSOBLJAVANJE NA SINTETIČKIM UREĐAJIMA ZA VJEŽBANJE LETENJA

15 Za letačke dužnosti na FTD, instruktori moraju imati odgovarajuće instruktorsko iskustvo za osposobljavanje koje obavljaju te imati, ili su imali, profesionalnu dozvolu pilota aviona najmanje tri godine prije stjecanja prvog instruktorskog odobrenja, osim za instruktore koji imaju odobrenje sukladno stavku 3 i/ili 4 Dodatka 1 JAR-FCL 1.005. Za ovlaštenje na tipu za višečlanu posadu i/ili MCC osposobljavanje na simulatoru leta i/ili FTD i/ili FNPT II, instruktori trebaju imati TRI ovlaštenje ili SFI odobrenje.

TEORIJSKO OSPOSOBLJAVANJE

16 Teorijsko osposobljavanje mora se provoditi s ovlaštenim instruktorom koji ima odgovarajuće ovlaštenje za tip ili instruktorom koji ima odgovarajuće iskustvo u zrakoplovstvu i poznavanje određenog aviona, npr. inženjer leta, inženjer održavanja, djelatnik letačkih operacija.

STANDARDI OSPOSOBLJAVANJA

17 TRTO će uspostaviti sustav koji osigurava učinkovito i efikasno funkcioniranje organizacije za osposobljavanje. Sustav kvalitete mora odrediti učinkovitost politike i procedura TRTO i postupaka osposobljavanja.

ZAPISI I DOSJEI

18 TRTO će sljedeće zabilješke i podatke čuvati najmanje 5 godina, uz pomoć adekvatnog administrativnog osoblja:

(a) ocjene učenika pilota prije i za vrijeme osposobljavanja;

(b) detalje o teorijskom znanju, letenju i osposobljavanju na sintetičkom uređaju za vježbanje letenja koje se provodilo s individualnim učenikom;

(c) osobne informacije, npr. datum do kada vrijedi/e ovlaštenja, liječničke svjedodžbe, itd. koje su povezane s osobljem TRTO.

Zabilješke i podatke treba upisati u Knjigu osposobljavanja, ako je primjenjivo. Izgled i sadržaj Knjige osposobljavanja odredit će nadležno tijelo.

19 Obrasci zapisnika o osposobljavanju učenika moraju biti određeni u Priručniku osposobljavanja.

20 TRTO mora na zahtjev nadležnog tijela dostaviti zapisnike i izvješća o osposobljavanju.

Dodatak 2 JAR-FCL 1.055 (nastavak)

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA

21 Za svaku vrstu osposobljavanja u TRTO-u mora postojati Program osposobljavanja. Program osposobljavanja mora sadržavati detaljno opisane faze teorijskog i praktičnog osposobljavanja, tjedan po tjedan ili po fazama, popis vježbi i zaključak. Na primjer, u osposobljavanju sintetičkim trenažerom letenja i teorijskom osposobljavanju, osposobljavanje treba biti usklađeno po fazama, tako da učenici mogu stečeno teorijsko znanje iskoristiti u praktičnom osposobljavanju. Treba osigurati da se problemi nastali prilikom osposobljavanja mogu u daljnjem osposobljavanju riješiti.

AVIONI ZA OSPOSOBLJAVANJE

22 Svaki avion treba biti opremljen kako je to propisano u specifikacijama osposobljavanja koje se odnose na postojeće odobrene tečajeve.

OPREMA ZA LETAČKO OSPOSOBLJAVANJE

23 Moraju se osigurati odgovarajući objekti i oprema za osposobljavanje.

UVJETI ZA PRISTUPANJE OSPOSOBLJAVANJU

24 TRTO će biti odgovorna da učenici zadovoljavaju najosnovnije uvjete za osposobljavanje za ovlaštenje za tip aviona koji su propisani u JAR-FCL 1.250.

PRIRUČNIK OSPOSOBLJAVANJA I OPERATIVNI PRIRUČNIK

25 TRTO treba pripremiti i održavati Priručnik osposobljavanja i Operativni priručnik koji sadržava informacije i upute koje osoblju omogućuju da ispuni svoje obveze i daje smjernice učenicima kako da se usklade s Priručnikom osposobljavanja. TRTO treba osoblju koje sudjeluje u osposobljavanju, a po potrebi i učenicima, dati informacije koje sadrži Priručnik osposobljavanja, Operativni priručnik i dokumentacija odobrenja TRTO. Postupak promjene mora biti propisan, a promjene pravilno kontrolirane.

26 Priručnik osposobljavanja će postaviti standarde i ciljeve osposobljavanja, za svaku fazu osposobljavanja, koje svaki učenik mora zadovoljiti, čak i dokazati kvalifikacijske uvjete za svaki tečaj, kao što je propisano. Trebaju sadržavati sljedeće:

Dio 1 – Plan osposobljavanja

Dio 2 – Priprema i izvođenje u zraku

Dio 3 – Osposobljavanje na uređajima za vježbanje navigacijskih postupaka

Dio 4 – Teorijsko osposobljavanje

27 Operativni priručnik mora sadržavati odgovarajuće podatke o određenim grupama zaposlenika, npr. TRI, SFI, GI, operativno osoblje i osoblje održavanja, itd. i treba sadržavati sljedeće:

(a) Općenito

(b) Tehnika

(c) Rute

(d) Osposobljavanje osoblja

Za daljnje upute vidi IEM br.3 JAR-FCL 1.055

Dodatak 3 JAR-FCL 1.055

Odobrenje modularnih teorijskih tečajeva osposobljavanja za učenje na daljinu

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.130 i 1.135)

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.160 i 1.165(a)(4))

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.205)

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.251)

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.285)

(vidi AMC FCL 1.055(a))

ORGANIZACIJA ZA OSPOSOBLJAVANJE

1 Organizacija za osposobljavanje mora u registriranom sjedištu raspolagati odgovarajućim učionicama za nastavu ili, sukladno odobrenju nadležnog tijela, odgovarajućim prostorima negdje drugdje. U oba slučaja, i učionice i pripadajuća tehnička sredstva moraju biti sukladni zahtjevima danim u odobrenju za osposobljavanje. Prije započinjanja osposobljavanja nadležno tijelo će izdati odobrenje za izvođenje programa modularnog tečaja putem učenja na daljinu.

2 HT ili CGI u FTO za učenje na daljinu mora udovoljavati zahtjevima Dodatka 1a JAR-FCL 1.055. Svi instruktori teorijskog osposobljavanja moraju udovoljavati zahtjevima JAR-FCL i imati odgovarajuće kvalifikacije i iskustvo koje će zadovoljiti nadležno tijelo.

3 FTO koji će izvoditi samo teorijsko osposobljavanje, bit će podvrgnut istoj proceduri koja se koristi za FTO u suglasnosti sa Dodatkom 1 JAR–FCL 1.055.

4 Dozvoljeno je odobrenom FTO da izvodi pojedinačne ili sve tečajeve na način da se nazoči cjelokupnoj nastavi ili da se izvodi učenje na daljinu. Dio nastave u učionici će biti uključen u sve predmete modularnih tečaja učenja na daljinu. Količina sati kojoj se mora prisustvovati na nastavi u učionici neće biti manja od 10% od ukupno predviđenog trajanja tečaja.

INSTRUKTORI

5 Svi instruktori moraju biti upućeni u zahtjeve osposobljavanja na daljinu, uključujući sustava osiguranja kvalitete. Njihovo početno osposobljavanje bit će započeto u mjestu gdje je registrirano sjedište. Svako daljnje osposobljavanje mora se izvoditi po istim standardima kao za stalne instruktore. Bez obzira gdje su instruktori locirani, sustav kvalitete mora osigurati zadovoljavajuća sredstva nadzora individualnog radnog učinka te se pridržavati odobrenih programa osposobljavanja.

TEČAJEVI ZA OSPOSOBLJAVANJE

6 Učenje na daljinu će biti odobreno kao komponenta tečaja teorijskog osposobljavanja za sljedeće tečajeve:

(a) Modularni tečajevi iz teorije za PPL(A), CPL(A), IR(A) i ATPL(A).

(b) Dodatni tečajevi iz teorije za ovlaštenje za tip/klasu jednopilotnih aviona visokih performansi (high performance).

Dodatak 1 JAR–FCL 1.060

Nacionalne varijante: Ograničenje privilegija imateljima dozvola koji su stari šezdeset godina ili više

(vidi JAR-FCL 1.060)

Nacionalne varijante

JAA-u su prijavljena slijedeća odstupanja u nacionalnim verzijama JAR-FCL 1.060:

– Francuska – (F)JAR-FCL 1.060

(F)JAR-FCL 1.060 Ograničenje privilegija imateljima dozvola koji su stari šezdeset godina ili više (Francuska)

(a) Prema ICAO Annex 1 standardima, imatelj pilotske dozvole koji je navršio 60 godina ne smije obavljati dužnost zapovjednika zrakoplova koji je uključen u operacije komercijalnog zračnog prijevoza unutar zračnog prostora Francuske.

(b) Imatelj pilotske dozvole koji je navršio 60 godina ne smije obavljati dužnost pilota zrakoplov koji je uključen u operacije komercijalnog zračnog prijevoza u nadležnosti francuskih zrakoplovnih vlasti.

– Italija – (I)JAR-FCL 1.060

(I)JAR-FCL 1.060 Ograničenje privilegija imateljima dozvola koji su stari šezdeset godina ili više (Italija)

Imatelj pilotske dozvole koji je navršio 60 godina ne smije obavljati dužnost pilota zrakoplova koji je uključen u operacije komercijalnog zračnog prijevoza.

– Portugal – (P)JAR-FCL 1.060

(P)JAR-FCL 1.060 Ograničenje privilegija imateljima dozvola koji su stari šezdeset godina ili više (Portugal)

Imatelj pilotske dozvole koji je navršio 60 godina ne smije obavljati dužnost pilota zrakoplova koji je uključen u operacije komercijalnog zračnog prijevoza.

– Mađarska – (H)JAR–FCL 1.060

(H)JAR–FCL 1.060 Ograničenje privilegija imateljima dozvola koji su stari šezdeset godina ili više (Mađarska)

Imatelj pilotske dozvole koji je navršio 60 godina ne smije obavljati dužnost pilota zrakoplova koji je uključen u operacije komercijalnog zračnog prijevoza osim:

(a) Kao pilot u višečlanoj posadi po uvjetom da je,

(b) takav imatelj dozvole jedini pilot u posadi koji je navršio 60 godina.

Imatelj pilotske dozvole koji je navršio 62 godina ne smije obavljati dužnost pilota zrakoplova koji je uključen u operacije komercijalnog zračnog prijevoza.

Dodatak 1 JAR-FCL 1.075

Detalji o dozvolama posada aviona

(vidi IEM FCL 3.100)

OPĆENITO

1 Pilot mora sa sobom nositi važeću dozvolu i važeću svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti kada koristi privilegije koje mu dozvola omogućava.

2 Pilot mora sa sobom nositi dokument sa slikom radi identifikacije imatelja dozvole.

3 Svako medicinsko pomagalo (npr., korištenje naočala, itd.) mora biti upisano u svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti (vidi JAR-FCL 3 IEM FCL 3.100) i u dozvolu sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

4 U ovom Dodatku »nadležno tijelo« je nadležno tijelo države koja izdaje dozvolu.

Dodatak 1 JAR-FCL 1.075 (nastavak)

STANDARDNI FORMAT JAA DOZVOLE

Prednja stranica

Nadležno tijelo naziv i logotip

(Engleski i nacionalni jezik)

JOINT AVIATION AUTHORITIES

(samo na engleskom jeziku)

DOZVOLA LETAČKOG OSOBLJA

(Engleski i nacionalni jezik)

Izdana u skladu s ICAO i JAR-FCL standardima

(Engleski i nacionalni jezik)

Zahtjevi:

Veličina svake stranice neće biti manja od jedne osmine A4

Stranica 2.

I

Država izdavanja dozvole

Zahtjevi:

Broj dozvole uvijek treba započeti s U.N. kodom zemlje koja dozvolu izdaje

Treba koristiti standardno obilježavanje, npr. dan/mjesec/godina (npr. 21/01/1995)

vidi JAR-FCL 1.070

III

Broj dozvole

IV

Prezime i ime imatelja dozvole

XIV

Datum (vidi upute) i mjesto rođenja

V

Adresa

Ulica, grad, poštanski broj, županija

VI

Državljanstvo

VII

Potpis imatelja dozvole

VIII

Nadležno tijelo koji izdaje dozvolu

Npr. Ova CPL(A) je izdana na temelju ATPL izdane od... (država koja nije članica JAA)

X

Potpis službene osobe i datum

XI

Pečat nadležnog tijela koje izdaje dozvolu

Dodatak 1 JAR-FCL 1.075 (nastavak)

Stranica 3.

II

Nazivi dozvola, datum prvog izdavanja i kod zemlje

Kratice koje se upisuju moraju biti jednake onima koje se koriste u JAR-FCL (npr. PPL(H), ATPL(A), itd.) Treba koristiti standardni oblik za vrijeme, npr. dan/mjesec/godina u cijelosti (npr. 21/01/1995).

Ponovno izdavanje ne smije biti kasnije od pet godina od dana prvog izdanja kako je prikazano u stavki II

IX

Valjanost: Ova dozvola se mora ponovno izdati ne kasnije od............... Privilegije dozvole će se moći provoditi samo ako imatelj posjeduje važeću svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti za navedene privilegije. Imatelj dozvole je ovlašten koristiti privilegije na avionima registriranim u državi članici JAA. Imatelj uz dozvolu treba nositi dokument koja sadrži fotografiju u svrhu provjere identiteta.

Ovaj dokument nije specificiran, ali putovnica bi trebala biti dovoljna kad je potrebna identifikacija izvan države koja je dozvolu izdala

XII

Privilegije koje se odnose na radiotelefoniju: Imatelj ove dozvole je pokazao sposobnost da koristi R/T uređaje u avionu na engleskom jeziku (drugi jezici određeni)

Dodatne informacije o dozvoli koje zahtijeva ICAO, EC direktiva/propis ili JAR na koje se odnosi.

XIII

Primjedba: npr. Ova CPL(A) je izdana na osnovi ATPL(A) izdane od strane......... (države koja nije članica JAA)............ i odnosi se samo na avione registrirane u državi koja je dozvolu izdala.

Language proficiency/Jezična sposobnost:

Upis o jezičnoj sposobnosti će biti dodan.

Stranica 4.

XII Ovlaštenja kojima se produžuje valjanost

Zahtjevi

Ove stranice su namijenjene nadležnom tijelu za upis uvjeta koji slijede nakon prvog izdavanja ovlaštenja, ili obnavljanju ovlaštenja kome je istekla valjanost.

Prvo izdavanje i obnavljanje ovlaštenja upisati će nadležno tijelo.

Operativna ograničenja trebaju biti upisana u rubriku Primjedbe/Ograničenja, a nasuprot odgovarajućem ograničenju privilegije, npr. IR provjera tehnike pilotiranja s kopilotom, ograničene privilegije osposobljavanja samo za jedan tip aviona, a zdravstvena ograničenja, uvjeti i varijacije (npr. Važi samo za kopilota) bit će uneseni kako je napisano u liječničkom uvjerenju (vidi IEM FCL 3.100).

Klasa/Tip

Primjedbe/Ograničenja

Instruktor

Dodatak 1 JAR-FCL 1.075 (nastavak)

Stranice 5, 6 i 7:

Za produljenje valjanosti provjere stručnosti na tipu aviona, ovlaštenja za tip ili instrumentalno letenje, standardni format JAA dozvole dopušta da takve stranice u dozvoli popunjava ispitivač koji provodi provjeru stručnosti. Isto tako prema nahođenju nadležno tijelo može u dozvolu upisati upis o produljenju valjanosti.

Valjanost ovlaštenja instruktora i ovlaštenja za klasu jednopilotnih jednomotornih klipnih aviona može također, prema nahođenju nadležnog tijela, biti produljeno u dozvoli od strane ispitivača koji sudjeluje u procesu produljenja valjanosti. Ukoliko ispitivač ne sudjeluje u procesu produljenja valjanosti, produljenje će u dozvolu biti upisano od strane nadležnog tijela.

Ovlaštenja koja nisu valjana će se brisati iz dozvole prema nahođenju nadležnog tijela, a najkasnije u roku od pet godina od dana zadnjeg obnavljanja.

XII

Ovlaštenje

Datum ispita

Vrijedi do

Broj odobrenja ispitivača

Potpis ispitivača

(Svaka stranica treba sadržavati 10 stupaca za inicijalno izdavanje i produljenje valjanosti ovlaštenja)

Stranica 8.

Kratice koje se koriste u ovoj dozvoli

ATPL

Dozvola prometnog pilota aviona/Airline Transport Pilot Licence

CPL

Dozvola profesionalnog pilota aviona/Commercial Pilot Licence

IR

Ovlaštenje za instrumentalno letenje/Instrument rating

PPL

Dozvola privatnog pilota aviona/Private pilot licence

(A)

Avion/Aeroplane

(H)

Helikopter/Helikopter

SE

Jednomotorni/Single-engine

ME

Višemotorni/Multi-engine

HPA

Avioni visokih performansi/High performance aeroplane

SPA

Jednopilotni avion/Single-pilot aeroplane

R/T

Radiotelefonija/Radio Telephony

MEP

Višemotorni klipni avioni/Multi-engine piston aeroplanes

SEP

Jednomotorni klipni avioni/Single-engine piston aeroplanes

Types

Odnosi se na listu iz pododjeljka F/Refer to list in Subpart F

Class

Odnosi se na listu iz pododjeljka F/Refer to list in Subpart F

FI

Instruktor leta/Flight instructor

FE

Ispitivač letenja/Flight Examiner

TRE

Ispitivač za stjecanje ovlaštenja na tipu zrakoplova/Type Rating Examiner

itd.

PODODJELJAK B – PILOT UČENIK (Avion)

JAR-FCL 1.085 Uvjeti

(a) Učenik pilot mora udovoljavati uvjetima što ih je utvrdilo nadležno tijelo u državi u kojoj se namjerava osposobljavati. Pri utvrđivanju uvjeta nadležno tijelo mora jamčiti da privilegije dodijeljene učeniku pilotu ne dopuste privilegije kojima bi mogao predstavljati opasnost tijekom leta.

(b) Učenik pilot ne smije letjeti samostalno bez odobrenja instruktora letenja.

JAR-FCL 1.090 Najniža dobna granica

Učenik pilot mora biti star najmanje 16 godina prije prvog samostalnog leta.

JAR-FCL 1.095 Zdravstvena sposobnost

Pilot-učenik ne smije samostalno letjeti ako ne posjeduje važeću svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti 1 ili 2 kategorije.

PODODJELJAK C – DOZVOLA PRIVATNOG PILOTA (Avion) PPL(A)

JAR-FCL 1.100 Najniža dobna granica

Kandidat za PPL(A) mora biti star najmanje 17 godina.

JAR-FCL 1.105 Zdravstvena sposobnost

Kandidat za PPL(A) mora imati važeću svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 1 ili 2. Za korištenje privilegija PPL(A) također treba imati važeću svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 1 ili 2.

JAR-FCL 1.110 Privilegije i uvjeti

(a) Privilegije. Ovisno o drugim uvjetima ovoga pravilnika, privilegije imatelja PPL(A) omogućuju imatelju dozvole da obavlja dužnost zapovjednika aviona ili kopilota aviona na letovima za koje se ne plaća naknada.

(b) Uvjeti

(1) Kandidat za PPL(A) koji je ispunio uvjete propisane u JAR-FCL 1.100, 1.105, 1.120, 1.125(a) i (b), 1.130, 1.135 i, ako je primjenjivo, 1.010(a)(4) smatra se da je zadovoljio uvjete koji su propisani za izdavanje PPL(A) uključujući i barem ovlaštenje za klasu ili tip aviona s kojim je obavljena provjera stručnosti.

(2) Ukoliko imatelj dozvole namjerava provoditi privilegije iz dozvole noću, mora zadovoljiti uvjete iz JAR-FCL 1.125(c).

JAR-FCL 1.115 Namjerno ostavljeno prazno

JAR-FCL 1.120 Iskustvo i priznavanje naleta

Kandidat za PPL(A) mora kao pilot aviona naletjeti najmanje 45 sati. Ukupno 5 od tih 45 sati mogu biti u BITD (vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.125), FNPT ili simulatoru leta. Imatelj pilotske dozvole ili istovjetnih privilegija za helikoptere, mikrolake letjelice koje imaju fiksna krila i pokretne aerodinamične kontrolne površine kojima se upravlja po sve tri osi te za sve vrste jedrilica, može se priznati 10% njihovog ukupnog naleta u ulozi zapovjednika navedenih zrakoplova, ali priznati nalet za izdavanje PPL(A) može biti najviše do deset sati.

JAR-FCL 1.125 Tečaj osposobljavanja

(vidi Dodatak 1, 2 i 3 JAR-FCL 1.125)

(vidi AMC FCL 1.125)

(a) Općenito. Kandidat za PPL(A) mora završiti propisano osposobljavanje u FTO ili odobrenoj organizaciji u skladu s nastavnim programom kao što je propisano u Dodatku 1 JAR-FCL 1.125. Uvjeti za odobrenje organizacije su propisani u Dodatku 2 i 3 JAR-FCL 1.125.

(b) Letačko osposobljavanje. Kandidat za PPL(A) mora na avionima, koji imaju potvrdu o plovidbenosti izdanu ili prihvaćenu od strane države članice JAA, naletjeti najmanje 25 sati s instruktorom i najmanje 10 sati samostalnog letenja pod nadzorom, uključujući najmanje 5 sati letenja na ruti s najmanje jednim letom dužim od 270 km (150 NM), tijekom kojeg kandidat mora sletjeti sa zaustavljanjem na dva aerodroma koji nisu aerodromi polijetanja. Kada se kandidatu u skladu s JAR-FCL 1.120 priznaje nalet u ulozi zapovjednika na drugom zrakoplovu propisani broj sati letenja s instruktorom može se smanjiti na ne manje od 20 sati.

(c) Osposobljenost za noćno letenje. Ako kandidat namjerava provoditi privilegije iz dozvole noću, mora dodatno s avionom naletjeti najmanje pet sati u noći uključujući tri sata letenja s instruktorom od kojih najmanje jedan sat letenja na ruti (cross-country) te mora obaviti pet samostalnih polijetanja i pet samostalnih slijetanja. Osposobljenost za noćno letenje treba se upisati u dozvolu.

JAR-FCL 1.130 Teorijski ispit

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.130 i 1.135)

Kandidat za PPL(A) mora nadležnom tijelu dokazati razinu teorijskog znanja sukladnu privilegijama, koje imatelju pruža dozvola PPL(A). Zahtjevi i postupci provođenja ispita teorijskog znanja propisani su u dodatku 1 JAR-FCL 1.130 i 1.135.

JAR-FCL 1.135 Provjera praktične osposobljenosti

(vidi JAR-FCL 1.125 (a))

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.130 i 1.135 i Dodatak 2 JAR-FCL 1.135)

Kandidat za PPL(A) mora dokazati sposobnost da kao zapovjednik aviona obavi odgovarajuće postupke i vježbe koje su opisane u Dodatku 1 JAR-FCL 1.130 i 1.135, a razina osposobljenosti mora odgovarati privilegijama koje imatelju pruža dozvola PPL(A). Provjera praktične osposobljenosti mora se provesti unutar 6 mjeseci po završetku praktičnog letačkog osposobljavanja (vidi JAR-FCL 1.125(a)).

Dodatak 1 JAR-FCL 1.125

PPL(A) Tečaj osposobljavanja – sažetak

(vidi JAR-FCL 1.125)

(vidi AMC FCL 1.125)

1 Cilj PPL(A) osposobljavanja je da učenik pilot nauči letjeti sigurno i učinkovito po pravilima vizualnog letenja (VFR).

TEORIJSKO OSPOSOBLJAVANJE

2 Program teorijskog osposobljavanja za stjecanje PPL(A) mora sadržavati sljedeće:

Zrakoplovni propisi, Opće poznavanje zrakoplova, Planiranje i performanse zrakoplova, Ljudske sposobnosti i ograničenja, Meteorologiju, Navigaciju, Operativne postupke, Teoriju letenja i Komunikacije.

Daljnje pojedinosti teorijskog osposobljavanja određene su u AMC FCL 1.125.

OSPOSOBLJAVANJE U LETU

3 Nastavni program osposobljavanja u letu za dozvolu privatnog pilota PPL(A) obuhvatit će sljedeće:

(a) Postupke prije leta, uključujući određivanje mase i ravnoteže, pregled i opskrbu aviona;

(b) Postupke u školskom krugu i zoni aerodroma, postupke i mjere opreza za izbjegavanje sudara;

(c) Upravljanje avionom pomoću vanjskih vizualnih orijentira;

(d) Let pri kritično malim brzinama, prepoznavanje i izlazak iz prevlačenja, početno prevlačenje i puno prevlačenje;

(e) Let pri kritično velikim brzinama, prepoznavanje i izlazak iz spiralnog poniranja;

(f) Polijetanja i slijetanja u normalnim uvjetima i s bočnim vjetrom;

(g) Maksimalne sposobnosti u polijetanju s kratke staze i slijetanju na kratke staze (kratke staze i prelijetanje prepreka);

(h) Letenje isključivo po instrumentima, uključujući izvođenje horizontalnog zaokreta za 180 stupnjeva (ova vježba može se izvesti s instruktorom letenja FI(A) ili STI(A));

(i) Letenje na ruti uz uporabu vizualnih orijentira, računske navigacije i, gdje je moguće, radionavigacijskih sredstava;

(j) Postupke u slučaju opasnosti, uključujući simulirane kvarove avionske opreme;

(k) Let i postupke do i od kontroliranih aerodroma, pridržavanje postupaka kontrole zračne plovidbe, komunikacije i frazeologije.

OSNOVNI UREĐAJ ZA INSTRUMENTALNO OSPOSOBLJAVANJE (BITD – Basic Instrument Training Device)

4 BITD se može koristiti za letačko osposobljavanje za:

– letenje isključivo po instrumentima;

– navigaciju koristeći radionavigacijska pomagala (vidi vježbe u odjeljku 3 gore); i

– osnovni instrumentalni let (vidi AMC FCL 1.125, vježbe 18C i 19).

Upotreba BITD podložna je sljedećem:

– osposobljavanje će biti nadopunjeno vježbama na avionu;

– zapisi o parametrima leta moraju biti dostupni; i

– FI(A) ili STI(A) će obavljati osposobljavanje.

AVIONI ZA OSPOSOBLJAVANJE

5 Na raspolaganju mora biti odgovarajuća flota aviona za osposobljavanje prilagođenih programima osposobljavanja, opremljena i održavana prema odgovarajućim JAR standardima. Osposobljavanje na avionima koji imaju svjedodžbu o plovidbenosti izdanu ili prihvaćenu od države članice JAA, omogućit će kandidatu pribavljanje ovlaštenja za jednomotorne klipne avione kod izdavanja dozvole. Osposobljavanje obavljeno na motornoj jedrilici u skladu s JAR-22 omogućit će kandidatu pribavljanje ovlaštenja za motorne jedrilice. Svaki avion mora biti opremljen dvostrukim (udvojenim) osnovnim komandama koje mogu koristiti instruktor i učenik. Nije dozvoljena upotreba jednostrukih letnih komandi s premještanjem upravljača (swing-over). Ukoliko je to primjereno osposobljavanju, u floti moraju biti uključeni avioni s kojima je moguće prikazati postupke izbjegavanja prevlačenja i kovita, i avioni primjereno opremljeni za letenje u simuliranim instrumentalnim meteorološkim uvjetima.

Nadležno tijelo mora odobriti avione koji su namijenjeni za osposobljavanje.

Dodatak 1 JAR-FCL 1.125 (nastavak)

AERODROMI

6 Osnovni aerodrom, i svi ostali alternativni aerodromi na kojima se izvodi osposobljavanje moraju zadovoljiti sljedeće uvjete odnosno imati:

(a) najmanje jednu uzletno-sletnu stazu ili površinu za polijetanje koja školskom avionu omogućava normalno polijetanje ili slijetanje sa maksimalno dozvoljenom poletnom ili sletnom masom:

(i) u uvjetima bez vjetra (brzina vjetra, manja od 4 čvora) pri temperaturi koja je jednaka za najtopliji mjesec u godini u operativnom području;

(ii) prelijetanje svih prepreka na uzletnoj putanji u visini od najmanje 50 stopa (ft);

(iii) s motorima u pogonu, stajnim trapom i zakrilcima (ukoliko to odgovara uvjetima) u položaju koje preporuča proizvođač;

(iv) s blagim prelaskom iz polijetanja do najveće brzine vertikalnog penjanja koje ne zahtijeva izuzetnu pilotsku uvježbanost ili posebnu tehniku pilotiranja

(b) pokazivač smjera vjetra koji je vidljiv na razini zemlje sa svakog kraja uzletno-sletne staze.

(c) stalno osvijetljene uzletno-sletne staze, ako se koristi za osposobljavanje za noćno letenje.

(d) na raspolaganju sredstva komunikacije zrak-zemlja prihvatljiva nadležnom tijelu.

Za detalje pogledaj AMC FCL 1.125.

Dodatak 2 JAR-FCL 1.125

Registracija organizacije samo za PPL(A) osposobljavanje

(vidi JAR-FCL 1.125)

1 Zahtjev za registraciju organizacije podnosi vlasnik ili odgovorna osoba u organizaciji za osposobljavanje, nadležnom tijelu države članice JAA u kojoj se organizacija nalazi, koje će podnositelju zahtjeva osigurati obrazac za registraciju organizacije.

2 Obrazac za registraciju organizacije mora sadržavati podatke iz Dodatka 3 JAR-FCL 1.125.

3 Po prijemu potpuno popunjenog obrasca zahtjeva nadležno tijelo države članice JAA će registrirati organizaciju za obavljanje PPL(A) osposobljavanja unutar te države, bez formalnog postupka odobravanja osim u slučaju kada posumnja u sigurno izvođenje osposobljavanja. Nadležno tijelo će o tome obavijestiti podnositelja zahtjeva.

4 Sve promjene podataka na obrascu za registraciju organizacije moraju se prijaviti nadležnom tijelu prije nego što se provedu.

5 Organizacija će ostati registrirana sve dok ne obavijesti nadležno tijelo da je osposobljavanje za PPL(A) prestalo, ili dok nadležno tijelo ne ustanovi da se osposobljavanje ne obavlja sigurno i/ili u skladu s JAR-FCL. U oba ova slučaja registracija organizacije bit će poništena.

Dodatak 3 JAR-FCL 1.125

Sadržaj obrasca zahtjeva za registraciju organizacije za osposobljavanje za PPL(A)

(vidi JAR-FCL 1.115)

(vidi JAR-FCL 1.125)

a

Ime i naziv pod kojim organizacija djeluje, npr. klub, škola, skupina

b

Vlasnik/ci

c

Datum planiranog početka rada

d

Ime, adresa i broj telefona instruktora letenja i njihove kvalifikacije

e

(i) Naziv i adresa aerodroma, na kojem će se provoditi osposobljavanje

(ii) Naziv operatora aerodroma

f

Popis aviona uključujući uređaje za vježbanje letenja (ako se primjenjuje) koji će se koristiti u organizaciji za osposobljavanje, navodeći:

klasu/tip aviona, registraciju(je), registrirani vlasnik(ci) i kategoriju svjedodžbe plovidbenosti

g

Vrsta osposobljavanja koje će se provoditi u školi:

Teorijsko osposobljavanje za PPL(A)

Letačko osposobljavanje za PPL(A)

Osposobljavanje za noćno letenje

Ovlaštenje za klasu jednomotornog aviona i motorne jedrilice

Drugo (specificiraj) (vidi JAR-FCL 1.017)

h

Podaci o osiguranju aviona

i

Izjava da li organizacija namjerava raditi stalno ili povremeno

j

Neke dodatne informacije koje može zahtijevati nadležno tijelo

k

Izjava podnositelja zahtjeva da su informacije navedene od (a) do (j) točne i da će se osposobljavanje provoditi u skladu s JAR–FCL

Nadnevak:

Potpis:

Dodatak 1 JAR-FCL 1.130 i 1.135

Teorijski ispit i provjera praktične osposobljenosti za PPL(A)

(vidi JAR-FCL 1.130 i 1.135)

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.125)

(vidi IEM FCL 1.135)

TEORIJSKI ISPIT

1 Ova provjera mora biti u pismenom obliku i može trajati jedan ili više dana ako to dozvoli nadležno tijelo te se mora sastojati od devet predmeta kao što je prikazano u tablici. Jedan test može pokrivati nekoliko predmeta. Ukupni broj pitanja mora biti minimalno 120.

PREDMET

Vrijeme trajanja ispita određuje se prema nahođenju nadležnog tijela.

Zrakoplovni propisi i ATC postupci

Opće poznavanje zrakoplova

Planiranje i performanse zrakoplova

Ljudske sposobnosti i ograničenja

Meteorologija

Navigacija

Operativni postupci

Teorija letenja

Komunikacije

Ukupno

Prema nahođenju nadležnog tijela može se provesti i praktični ispit iz komunikacije

2 Većina pitanja mora biti sa više ponuđenih odgovora.

3 Ispit će se održati na jeziku (jezicima) koji je prihvatljiv nadležnom tijelu. Nadležno tijelo će obavijestiti kandidata o jeziku na kojem će se ispit održati.

4 Prolaznom ocjenom će se ocijeniti onaj kandidat koji postigne najmanje 75% od broja bodova za određeni predmet. Bodovi se daju samo za točne odgovore.

5 Ovisno o drugim uvjetima JAR-FCL, kandidatu se mora priznati da je uspješno položio ispit iz teorijskog znanja samo ako uspješno položi sve dijelove teorijskog ispita za PPL u razdoblju od 18 mjeseci, koji počinju s krajem kalendarskog mjeseca u kojem je kandidat prvi puta pristupio ispitu. Prolazna ocjena iz provjere teorijskog znanja će se prihvatiti za izdavanje dozvole privatnog pilota aviona, tijekom 24 mjeseca od dana uspješno položenog zadnjeg ispita.

Dodatak 1 JAR-FCL 1.130 i 1.135 (nastavak)

PROVJERA PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI

6 Kandidat za provjeru praktične osposobljenosti za PPL(A) mora se osposobljavati na istom tipu/klasi aviona na kojem se obavlja provjera praktične osposobljenosti. Kandidatu se mora omogućiti da se provjera obavi na jednomotornom ili višemotornom avionu ako posjeduje potrebno iskustvo propisano u JAR-FCL 1.255 ili 1.260 od 70 sati kao zapovjednik aviona. Avion koji se koristi za provjeru praktične osposobljenosti mora udovoljavati uvjetima propisanim za avione za osposobljavanje (vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.125).

7 Nadležno tijelo će odrediti administrativne postupke kojima se dokazuje da kandidat ispunjava uvjete za pristupanje provjeri praktične osposobljenosti. Ispitivač prije pristupanja kandidata provjeri praktične osposobljenosti može izvršiti uvid u zapise o osposobljavanju kandidata.

8 Pri provjeri praktične osposobljenosti, kandidat mora proći sekcije 1 do 5 provjere praktične osposobljenosti, a i sekciju 6 ako će se koristiti višemotorni avion. Kandidat mora položiti sve dijelove jedne sekcije, ne položeni bilo koji dio sekcije znači da je cijela sekcija ne položena. Ako ne položi više od jedne sekcije, od kandidata će se zahtijevati da obavi ponovno cijelu provjeru. Kandidat koji nije položio samo jednu sekciju mora ponoviti provjeru samo te sekcije. Ukoliko na ponovnoj provjeri kandidat ne položi bilo koju sekciju, uključujući i one sekcije koje je prošao na prethodnom pokušaju, zahtijevat će se da kandidat ponovno obavi cijelu provjeru. Sve sekcije provjere praktične osposobljenosti moraju se obaviti u razdoblju od šest mjeseci.

Dodatak 1 JAR-FCL 1.130 i 1.135 (nastavak)

9 Nakon što kandidat ne zadovolji na provjeri praktične osposobljenosti može se zahtijevati daljnje osposobljavanje. Ako u drugom pokušaju ne položi sve sekcije provjere, nadležno tijelo će zahtijevati od kandidata daljnje osposobljavanje. Ne postoji ograničenje broja provjera stručne osposobljenosti.

TIJEK PROVJERE

10 Nadležno tijelo će ovlaštenom ispitivaču (FE) dati potrebne sigurnosne naputke te tako omogućiti sigurno provođenje provjere.

11 Ako kandidat odluči prekinuti provjeru praktične osposobljenosti zbog razloga koji po mišljenju ispitivača (FE) nisu opravdani, kandidat mora ponoviti cijelu provjeru praktične osposobljenosti. Ako je provjera prekinuta iz razloga koje ovlašteni ispitivač smatra opravdanim, u nastavku leta provjeravat će se samo one sekcije koje nisu završene.

12 Kandidat može bilo koji manevar ili postupak ponoviti jednom. Ispitivač (FE) može prekinuti provjeru na bilo kojoj elementu provjere ukoliko smatra da prikaz kandidatove praktične osposobljenosti zahtjeva ponavljanje cjelokupne provjere.

13 Od kandidata će se zahtijevati da leti avionom s pozicije s koje je moguće obavljanje dužnosti zapovjednika aviona i da obavi let kao da je jedini član posade u avionu. Odgovornost za let mora se dodijeliti u skladu s nacionalnim propisima.

14 Rutu koja će se letjeti za provjeru navigacije mora izabrati FE. Ruta može završavati na aerodromu polijetanja ili na nekom drugom aerodromu. Kandidat mora biti odgovoran za planiranje leta i mora osigurati da su oprema i dokumentacija za obavljanje leta u avionu. Provjera navigacijske sekcije, kao što je propisano u Dodatku 2 JAR-FCL 1.135 mora trajati najmanje 60 minuta. Kandidat i ispitivač (FE) mogu se dogovoriti da se provjera iz navigacije obavi kao poseban let.

15 Kandidat mora ispitivaču (FE) davati na znanje koje provjere i dužnosti obavlja uključujući i prepoznavanje sredstava radioveze. Provjere se moraju obaviti u skladu s odobrenom listom provjere za avion na kojem se obavlja provjera. Tijekom prijeletne provjere kandidat mora odrediti podešavanje snage i brzine. Izračun performansi za polijetanje, prilaz i slijetanje mora biti sukladno operativnom ili letačkom priručniku aviona koji se koristi.

16 FE neće aktivno sudjelovati u upravljanju avionom osim kad je neophodno intervenirati zbog sigurnosti ili izbjegavanja neprihvatljivog kašnjenja ostalog prometa.

DOZVOLJENA ODSTUPANJA KOD PRAKTIČNE PROVJERE

17 Kandidat mora pokazati sposobnost:

– upravljanja avionom unutar njegovih ograničenja;

– izvođenje svih manevara pažljivo i precizno;

– donošenje dobrih procjena i ponašanje;

– primjene aeronautičkog zynanja;

– upravljanja avionom u svakom trenutku tako da se ne sumnja u sigurno izvođenje postupaka ili manevara.

18 Sljedeća ograničenja su dana kao opći naputak. FE će uzeti u obzir uvjete turbulencije, upravljivost i operativne karakteristike aviona koji se koristi:

Visina

normalan let ± 150 stopa(ft)

sa simuliranim otkazom motora ± 200 stopa(ft)

Održavanje smjera pomoću radionavigacijskih sredstava

normalan let ± 100

sa simuliranim otkazom motora ± 150

Brzina

uzlijetanja i prilaza + 15/-5 čvorova (kt)

ostali režimi leta ± 15 čvorova (kt)

Dodatak 1 JAR-FCL 1.130 i 1.135 (nastavak)

SADRŽAJ PROVJERE PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI

19 Sadržaj provjere praktične osposobljenosti i sekcije propisane u Dodatku 2 JAR-FCL 1.135 mora se koristiti za provjeru praktične osposobljenosti za izdavanje PPL(A) na jednomotornim i višemotornim avionima. Nadležno tijelo može odrediti obrazac prijave za provjeru praktične osposobljenosti (vidi IEM FCL 1.135).

Dodatak 2 JAR-FCL 1.135

Sadržaj provjere praktične osposobljenosti za izdavanje PPL(A)

(vidi JAR-FCL 1.135)

(vidi IEM FCL 1.135)

SEKCIJA 1

PREDPOLETNE OPERACIJE (POSTUPCI) I ODLET

Korištenje liste provjere, letačke vještine (kontrola aviona po vanjskim vizualnim oznakama, postupci protiv zaleđivanja i za razleđivanje)

a

Prijeletna dokumentacija i meteorološko izvješće

b

Masa i ravnoteža aviona i proračun performansi

c

Prijeletni pregled aviona i održavanje

d

Pokretanje motora i postupci nakon pokretanja

e

Vožnja po tlu, postupci na aerodromu, postupci prije polijetanja

f

Polijetanje i provjere nakon polijetanja

g

Postupci odleta sa aerodroma

h

Komunikacija sa ATC, R/T postupci

SEKCIJA 2

OPĆI ZRAKOPLOVNI POSTUPCI

a

Komunikacija sa ATC, R/T postupci

b

Horizontalni pravolinijski let, s promjenama brzine

c

Penjanje:

(i) Najbolje penjanje

(ii) Penjući zaokreti

(iii) Prevođenje u horizontalan let

d

Zaokreti 30o

e

Oštri zaokreti (45o) (uključujući prepoznavanje i vađenje iz spirale)

f

Letenje na kritično malim brzinama sa i bez zakrilaca

g

Prevlačenje:

(i) Čista konfiguracija i povratak sa snagom

(ii) Prilaz do prevlačenja u spuštajućem zaokretu nagiba 20o, prilazna konfiguracija

(iii) Prilaz do prevlačenja u konfiguraciji za slijetanje

h

Snižavanje:

(i) Sa i bez snage

(ii) Zaokreti u snižavanju (oštri)

(iii) Prevođenje u horizontalan let

SEKCIJA 3

POSTUPCI NA RUTI

a

Plan leta, računska navigacija i čitanje karte

b

Održavanje visine, brzine i smjera

c

Orijentacija, praćenje vremena (timing) i ispravke očekivanog vremena dolaska (ETA), popunjavanje navigacijskog plana

d

Promjena rute prema alternativnom aerodromu (planiranje i izvođenje)

e

Upotreba radio-navigacijskih uređaja

f

Osnovna provjera instrumentalnog letenja (zaokreti za 180o u simuliranim IMC uvjetima)

g

Vođenje leta (provjere, gorivni sustav, zaleđivanje rasplinjača, itd), suradnja i komunikacija sa ATC, R/T postupci

Dodatak 2 JAR-FCL 1.135 (nastavak)

SEKCIJA 4;

POSTUPCI DOLASKA I SLIJETANJA

a

Postupci dolaska na aerodrom

b

*Precizno slijetanje (slijetanje na kratku stazu), sa bočnim vjetrom, ako su na raspolaganju pogodni uvjeti

c

*Slijetanje bez zakrilaca

d

*Prilaz za slijetanje sa snagom na minimumu (idle power) (SAMO JEDNOMOTORNI)

e

Slijetanje sa produžavanjem

f

Produžavanje s male visine

g

ATC komunikacija-suradnja, R/T postupci

h

Radnje poslije leta

SEKCIJA 5

NEUOBIČAJENE I IZVANREDNE PROCEDURE

Ova sekcija može biti kombinirana sa sekcijama 1 do 4

a

Simulirani otkaz motora nakon polijetanja (SAMO JEDNOMOTORNI)

b

*Simulirano prisilno slijetanje (SAMO JEDNOMOTORNI)

c

Simulirano slijetanje iz predostrožnosti (SAMO JEDNOMOTORNI)

d

Simulirane procedure u opasnosti

SEKCIJA 6

SIMULIRANI ASIMETRIČNI LET I BITNE STAVKE ZA POJEDINU KLASU/TIP AVIONA

Ova sekcija se može kombinirati sa sekcijama 1 do 5

a

Simulirani otkaz motora za vrijeme polijetanja (na sigurnoj visini dok se ne izvede na simulatoru)

b

Asimetrični prilaz sa produžavanjem (go-around)

c

Asimetrični prilaz sa slijetanjem sa potpunim zaustavljanjem

d

Gašenje motora i ponovno pokretanje (engine shutdown)

e

ATC komunikacija-suradnja, R/T postupci, vođenje aviona

f

Kako je odredio ispitivač, bilo koja bitna stavka provjere praktične osposobljenosti za klasu/tip aviona, ako je primjenjivo:

(i) Sustavi aviona sa upotrebom autopilota

(ii) Sustav za održavanje pritiska (pressurisation system)

(iii) Upotreba sustava protiv zaleđivanja i sustava za razleđivanje

g

Usmeno ispitivanje

*Ispitivač (FE) može kombinirati neke od ovih stavaka.

PODODJELJAK D – DOZVOLA PROFESIONALNOG PILOTA (Aviona) CPL(A)

JAR-FCL 1.140 Minimalna starosna dob

Kandidat za dozvolu profesionalnog pilota aviona CPL(A) mora biti star najmanje 18 godina.

JAR-FCL 1.145 Zdravstvena sposobnost

Kandidat za CPL(A) mora imati važeću svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 1. Da bi mogao koristiti privilegije CPL(A) pilot mora posjedovati važeću svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 1.

JAR-FCL 1.150 Privilegije i uvjeti

(a) Privilegije. Ovisno o bilo kojim drugim uvjetima određenim ovim Pravilnikom, povlastice imatelja CPL(A) su:

(1) obavljanje poslova imatelja dozvole privatnog pilota aviona – PPL(A);

(2) obavljanje poslova zapovjednika aviona ili kopilota bilo kojeg aviona uključenog u operacije koje nisu komercijalni zračni prijevoz;

(3) obavljanje poslova zapovjednika aviona u komercijalnom zračnom prijevozu na bilo kojem jednopilotnom avionu;

(4) obavljanje poslova kopilota u komercijalnom zračnom prijevozu;

(b) Uvjeti: Za kandidata za CPL(A) koji je udovoljio uvjetima određenim JAR-FCL 1.140, 1.145, 1.155, 1.160, 1.165, 1.170 i, ako je primjenjivo, 1.010(a)(4) smatrat će se da je zadovoljio uvjete za izdavanje CPL(A) dozvole koja najmanje sadrži ovlaštenje za klasu/tip aviona koji se koristio u provjeri praktične osposobljenosti, te ovlaštenje za instrumentalno letenje ako je završen tečaj osposobljavanja u skladu sa Pododjeljkom E ovoga Pravilnika.

JAR-FCL 1.155 Iskustvo i priznavanje

(vidi JAR-FCL 1.050(a)(3))

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.160 i 1.165(a)(1) do (4))

(vidi Dodatak 1 i 2 JAR-FCL 1.170)

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.205)

(vidi JAR-FCL 1.510(a)(2))

(vidi AMC FCL 1.160 i 1.165(a)(1) do (3))

(a) Integrirano osposobljavanje

(1) Iskustvo. Kandidat za dozvolu CPL(A) koji je uspješno završio integrirano osposobljavanje mora u ulozi pilota aviona naletjeti najmanje 150 sati na avionu čiju je svjedodžbu o plovidbenosti izdalo ili prihvatilo nadležno tijelo članice JAA.

(2) Priznavanje: Za detalje priznavanja zahtijevanog naleta u točki (a)(1), vidi stavak 4 u Dodatku 1 JAR-FCL 1.160 i 1.165(a)(1), stavak 4 u Dodatku 1 JAR-FCL 1.160 i 1.165 (a)(2) ili stavak 4 u Dodatku 1 JAR-FCL 1.160 i 1.165 (a)(3).

(b) Modularno osposobljavanje

(1) Iskustvo. Kandidat za CPL(A) koji nije završio integrirano osposobljavanje mora naletjeti najmanje 200 sati na avionu čiju je svjedodžbu o plovidbenosti izdalo ili prihvatilo nadležno tijelo članice JAA.

(2) Priznavanje. U 200 sati letenja iz stavka (1) može se priznati nalet:

(i) 30 sati na dužnosti zapovjednika zrakoplova koji posjeduje privatnu dozvolu pilota helikoptera – PPL(H); ili

(ii) 100 sati na dužnosti zapovjednika zrakoplova koji posjeduje profesionalnu dozvolu pilota helikoptera – CPL(H); ili

(iii) 30 sati na dužnosti zapovjednika zrakoplova na motornim jedrilicama ili jedrilicama.

(c) Nalet. Kandidat mora na avionu tijekom integriranog osposobljavanja naletjeti 150 sati (vidi JAR-FCL 1.050(a)(3) a u modularnom osposobljavanju 200 sati uključujući najmanje:

(1) 100 sati kao zapovjednik aviona, ili 70 sati kao zapovjednik aviona, ako je to izvršeno tijekom integriranog osposobljavanja kao što je propisano u Dodatku 1 JAR-FCL 1.160 i 1.165(a) (1) do (3) i AMC FCL 1.160 / 1.165 (a) (1), (2) i (3);

(2) 20 sati letenja na ruti kao zapovjednik aviona tijekom osposobljavanja, uključujući rutu dužine najmanje 540 km (300 NM) sa slijetanjem i zaustavljanjem na dva aerodroma koja nisu aerodromi polijetanja;

(3) 10 sati instrumentalnog naleta s instruktorom, od kojih najviše 5 sati instrumentalnog naleta na zemlji;

(4) 5 sati noćnog letenja, kao što je propisano u JAR-FCL 1.165(b).

(d) Kandidatu koji posjeduje svjedodžbu o završenom tečaju za modul osnovnog instrumentalnog letenja, kako je propisano u JAR-FCL 1.205, može se priznati najviše 10 sati za udovoljavanje uvjetima propisanog letačkog osposobljavanja za instrumentalno letenje na integriranom ili modularnom tečaju.

(e) Imatelji MPL(A). Prije korištenja privilegija CPL(A), imatelj MPL(A) će u avionu odletjeti:

(1) 70 sati, bilo kao zapovjednik zrakoplova, ili ne manje od 10 sati kao zapovjednik zrakoplova te dodatno potrebno vrijeme kao PICUS, od čega će 20 sati biti VFR rutnog letenja u ulozi zapovjednika zrakoplova ili ne manje od 10 sati rutnog letenja u ulozi zapovjednika zrakoplova i 10 sati rutnog letenja kao PICUS. Ovo uključuje rutni let koji nije kraći od 540 km (300 NM) tijekom kojeg će biti izvršena dva potpuna slijetanja na dva različita aerodroma u ulozi zapovjednika zrakoplova.

(2) Elemente modularnog tečaja osposobljavanja za CPL(A) prema Dodatku 1 JAR-FCL 1.160 i 1.165(a)(4) odjeljci 11(a) i 12; i

(3) Provjeru praktične osposobljenosti za izdavanje CPL(A) na jednomotornom ili višemotornom avionu sukladno Dodatku 1 i 2 JAR-FCL 1.170.

JAR-FCL 1.160 Teorijsko znanje

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.160 i 1.165(a)(1) do (4))

(a) Osposobljavanje. Kandidat za dozvolu CPL(A) mora završiti odobreno teorijsko osposobljavanje u ovlaštenoj organizaciji za osposobljavanje (FTO). Osposobljavanje mora biti kombinirano s letačkim osposobljavanjem kao što je propisano u JAR-FCL 1.165.

(b) Ispitivanje. Kandidat za dozvolu CPL(A) mora pokazati znanje koje odgovara privilegijama iz CPL(A), a mora udovoljiti zahtjevima propisanim u JAR-FCL 1 Pododjeljak J.

(c) Kandidat koji je pohađao integrirano osposobljavanje mora dokazati razinu znanja koju zahtjeva to osposobljavanje, kao što je propisano u Dodatku 1 JAR-FCL 1.160 i 1.165(a)(1) do (3).

JAR-FCL 1.165 Letačko osposobljavanje

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.160 i 1.165(a)(1) do (4) i AMC FCL 1.160 i 1.165(a)(1) do (4))

(a) Osposobljavanje. Kandidat za dozvolu CPL(A) mora u ovlaštenoj organizaciji za osposobljavanje završiti odobreno integrirano ili modularno osposobljavanje na avionu kojem je svjedodžbu o plovidbenosti izdalo ili prihvatilo nadležno tijelo. Praktično osposobljavanje treba biti kombinirano s teorijskim. Za detalje odobrenog osposobljavanja vidi sljedeće:

(1) ATP(A) Integrirano osposobljavanje – Dodatak 1 JAR-FCL 1.160 i 1.165(a)(1) i AMC FCL 1.160 i 1.165 (a)(1);

(2) CPL(A)/IR Integrirano osposobljavanje – Dodatak 1 JAR-FCL 1.160 i 1.165(a)(2) te AMC FCL 1.160 i 1.165(a)(2);

(3) CPL(A) Integrirano osposobljavanje – Dodatak 1 JAR-FCL 1.160 i 1.165 (a)(3) i AMC FCL 1.160 i 1.165(a)(3); i

(4) CPL(A) Modularno osposobljavanje – Dodatak 1 JAR-FCL 1.160 i 1.165 (a)(4) i AMC FCL 1.160 i 1.165(a)(4)

(b) Osposobljavanje za noćno letenje. Kandidat mora letjeti avionom najmanje 5 sati noću od čega najmanje 3 sata s instruktorom, uključujući 1 sat rutnog navigacijskog letenja te 5 samostalnih polijetanja i slijetanja sa zaustavljanjem.

JAR-FCL 1.170 Praktična osposobljenost

(vidi Dodatke 1 i 2 JAR-FCL 1.170)

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.160 i 1.165(a)(1) do (4))

Kandidat za dozvolu CPL(A) mora pokazati sposobnost djelovanja kao zapovjednik zrakoplova u letenju i postupcima propisanima u Dodatku 1 i 2 JAR-FCL 1.170 sukladno ovlastima iz CPL(A). Kandidat koji je pohađao integrirano osposobljavanje mora pokazati praktičnu osposobljenost propisanu u Dodatku 1 JAR-FCL 1.160 i 1.165(a)(1) do (4).

Dodatak 1 JAR-FCL 1.160 i 1.165(a)(1)

ATP(A) Integrirano osposobljavanje

(vidi JAR-FCL 1.160, 1.165 i 1.170)

(vidi Dodatak 1 i 2 JAR-FCL 1.170)

(vidi Dodatak 1 i 2 JAR-FCL 1.210)

(vidi AMC FCL 1.160 i 1.165(a)(1))

(vidi AMC FCL 1.470)

(vidi IEM FCL 1.170)

1 Cilj integriranog osposobljavanja za ATP(A) je osposobiti pilote do stručnosti potrebne za obavljanje poslova kopilota u avionu s višečlanom posadom višemotornog aviona u komercijalnom zračnom prijevozu i stjecanje CPL(A)/IR.

2 Učenik koji želi pohađati integrirano osposobljavanje za ATP(A) mora, pod nadzorom HT ovlaštene FTO, završiti sve stupnjeve odobrenog kontinuiranog integriranog osposobljavanja organiziranog od strane FTO.

3 Osposobljavanje mora trajati između 12 i 36 mjeseci. Posebno određenim uvjetima i po odobrenju nadležnog tijela dodatno osposobljavanje može trajati dulje od 36 mjeseci samo ako je dodatno osposobljavanje u letenju ili na zemlji osigurano u FTO.

4 Učenik se može osposobljavati kao početnik, ili kao imatelj dozvole PPL(A) ili PPL(H) izdane u skladu s ICAO Annex 1. Početnik mora zadovoljiti zahtjeve za učenika pilota propisane u JAR-FCL Pododjeljak B. U slučaju kada je kandidat imatelj PPL(A) ili PPL(H), 50% naleta koji je naletio prije ovog osposobljavanja može se priznati za ukupni potrebni nalet (JAR-FCL 1.165(a)(1) i Dodatak 1 JAR-FCL 1.165(a)(1) stavak 13), a najviše do 40 sati letenja ili 45 sati ako posjeduje ovlaštenje za letenje noću, od kojeg najviše 20 sati može biti nalet s instruktorom. FTO odlučuje o priznavanju ovog naleta koji se tada upisuje u učenikovu knjigu osposobljavanja. Uz odobrenje nadležnog tijela učenik pilot, koji nema pilotsku dozvolu, može neke vježbe odletjeti (vidi AMC FCL 1.160 i 1.165(a)(1), dio 2 i 3) na motornoj jedrilici ili helikopteru kako to već odredi FTO, ali do maksimalno 20 sati.

5 Učenik koji nije zadovoljio ili nije u mogućnosti završiti cijelo osposobljavanje za ATP(A) može zatražiti od nadležnog tijela ispit iz teorije i provjeru praktične osposobljenosti za nižu dozvolu i, ako je prihvatljivo, za ovlaštenje za instrumentalno letenje.

6 Učenik koji želi prijeći u neku drugu FTO tijekom trajanja osposobljavanja mora se prijaviti nadležnom tijelu kako bi dobio procjenu potrebnih sati osposobljavanja kod druge FTO.

7 FTO mora osigurati da kandidat prije početka osposobljavanja posjeduje odgovarajuće znanje iz Matematike, Fizike i Engleskog za razumijevanje teorijskog osposobljavanja od kojeg se osposobljavanje sastoji. Učenik mora pokazati mogućnosti korištenja engleskog jezika u skladu s Dodatakom 1 JAR-FCL 1.200.

8 Osposobljavanje mora sadržavati:

(a) teorijsko osposobljavanje do razine znanja potrebne za ATPL(A);

(b) osposobljavanje u vizualnom i instrumentalnom letenju; i

(c) osposobljavanje za rad u višečlanoj posadi radi letenja na avionu s višečlanom posadom.

9 Uspješno završeni teorijski ispit(i) iz stavka 12 i provjera praktične osposobljenosti iz stavka 14 preduvjet su teorijskog znanja i praktične osposobljenosti potrebnih za izdavanje CPL(A) uključujući ovlaštenje za klasu ili tip aviona korištenih za provjeru i ovlaštenja za instrumentalno letenje višemotornim avionom.

TEORIJSKO ZNANJE

10 Program teorijskog osposobljavanja propisan je u AMC FCL 1.470(a). Odobreno teorijsko osposobljavanje za ATP(A) mora trajati najmanje 750 sati (1 sat = 60 minuta) koji mogu uključivati rad u učionici, video program, audio i video zapise, odijeljeni prostor za osposobljavanje (boks), osposobljavanje na računalu ili nekom drugom mediju kojeg je odobrilo nadležno tijelo.

Dodatak 1 JAR-FCL 1.160 i 1.165(a)(1) (nastavak)

750 sati bit će podijeljeno prema sljedećim temama uz navedeni minimalni broj sati po predmetu:

Predmet sati

Zrakoplovni propisi 40

Opće poznavanje zrakoplova 80

Planiranje i performanse zrakoplova 90

Ljudske sposobnosti i ograničenja 50

Meteorologija 60

Navigacija 150

Operativni postupci 20

Teorija letenja 30

Komunikacija 30

Drugačija raspodjela sati može biti usuglašena između nadležnog tijela i FTO-a.

11 MCC osposobljavanje mora sadržati minimalno 25 sati teorije i zadataka.

Teorijski ispit

12 Kandidat mora pokazati razinu znanja koja odgovara privilegijama što mu ih ATPL(A) daje, u skladu sa zahtjevima u JAR-FCL 1 Pododjeljak J.

LETAČKO OSPOSOBLJAVANJE

13 Letačko osposobljavanje, ne uključujući osposobljavanje za tip, sastoji se od najmanje 195 sati uključujući sve provjere u letu, od kojih najviše 55 sati u integriranom osposobljavanju može biti instrumentalnog naleta na simulatoru letenja. U 195 sati, kandidat mora obaviti najmanje:

(a) 95 sati letenja s instruktorom od kojih najviše 55 sati može biti instrumentalni nalet na simulatoru letenja;

(b) 70 sati kao zapovjednik zrakoplova uključujući VFR i instrumentalni nalet u svojstvu učenika zapovjednika zrakoplova (učenik pilot in command – SPIC). (SPIC nalet mora se priznati kao nalet zapovjednika aviona, osim ako instruktor letenja utječe ili kontrolira neki dio leta avionom. Poslijeletne upute instruktora (de-briefing) ne utječu na priznavanje naleta kao zapovjednika zrakoplova);

(c) 50 sati rutnog letenja kao zapovjednik zrakoplova uključujući i VFR rutu od najmanje 540 km (300 NM) u kojoj je učenik imao dva slijetanja sa zaustavljanjem na aerodromima koji nisu aerodromi polijetanja;

(d) 5 sati naleta na avionima mora se odletjeti noću, od čega 3 sata s instruktorom i najmanje 1 sat noćnog rutnog letenja te 5 samostalnih polijetanja i 5 samostalnih slijetanja sa zaustavljanjem;

(e) 115 sati instrumentalnog naleta koji se sastoji od najmanje:

(i) 50 sati instrumentalnog letenja s instruktorom od kojih najviše 25 sati može biti instrumentalno letenje na FNPT I, ili 40 sati, ako je ukupni instrumentalni nalet obavljen na FNPT II ili simulatoru letenja;

(ii) 20 sati kao SPIC;

(iii) 15 sati letačkog osposobljavanja u višečlanoj posadi za koje se može koristiti simulator letenja ili FNPT II.

Vidi AMC-FCL 1.160 i 1.165(a)(1) za program letačkog osposobljavanja.

PROVJERE PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI

14 Po završetku odgovarajućeg letačkog osposobljavanja učenik mora pristupiti provjeri praktične osposobljenosti na jednomotornom ili višemotornom avionu, za izdavanje CPL(A) sukladno Dodatku 1 i 2 JAR-FCL 1.170 i provjeri praktične osposobljenosti za upis ovlaštenja za instrumentalno letenje na višemotornom avionu u skladu s Dodatkom 1 i 2 JAR-FCL 1.210 i ostalim provjerama propisanim u JAR-FCL 1.262(c).

Dodatak 1 JAR-FCL 1.160 i 1.165(a)(2)

CPL(A)/IR integrirano osposobljavanje

(vidi JAR-FCL 1.160, 1.165 i 1.170)

(vidi Dodatak 1 i 2 JAR-FCL 1.170)

(vidi Dodatak 1 i 2 JAR-FCL 1.210)

(vidi AMC FCL 1.160 i 1.165(a)(2))

(vidi AMC FCL 1.470)

(vidi IEM FCL 1.170)

1 Cilj CPL(A) / IR integriranog osposobljavanja je osposobiti pilote do razine stručnosti potrebne za upravljanje jednopilotnim jednomotornim ili višemotornim avionima u komercijalnom zračnom prijevozu i za stjecanje CPL(A)/IR.

2 Učenik koji želi pohađati integrirano osposobljavanje za CPL(A)/IR mora, pod nadzorom HT ovlaštene FTO, završiti sve stupnjeve odobrenog kontinuiranog integriranog osposobljavanja organiziranog od strane FTO.

3 Osposobljavanje će trajati između 9 i 30 mjeseci.

4 Učenik se može osposobljavati kao početnik, ili kao imatelj dozvole PPL(A) ili PPL(H) izdane u skladu s ICAO Annex 1. Početnik mora zadovoljiti zahtjeve za učenika pilota propisane u JAR-FCL Pododjeljak B. U slučaju kada kandidat ima PPL(A) ili PPL(H), 50% naleta koji je naletio prije ovog osposobljavanja može se priznati za ukupni potrebni nalet (JAR-FCL 1.165(a)(2) i Dodatak 1 JAR-FCL 1.165(a)(2) stavak 12), a najviše do 40 sati letenja ili 45 sati ako se posjeduje ovlaštenje za letenje noću, od kojeg najviše 20 sati može biti nalet s instruktorom. FTO odlučuje o priznavanju ovog naleta koji se tada upisuje u učenikovu knjigu osposobljavanja Uz odobrenje nadležnog tijela učenik pilot, koji nema pilotsku dozvolu, može neke vježbe odletjeti (vidi AMC FCL1.160 i 1.165(a)(2) dio 2 i 3) na motornoj jedrilici ili helikopteru, kako to već odredi FTO, ali do maksimalno 20 sati.

5 Učenik koji nije zadovoljio ili nije u mogućnosti uspješno završiti cijelo osposobljavanje za CPL(A)/IR, može zatražiti od nadležnog tijela da polaže ispit iz teorije i provjeru praktične osposobljenosti za nižu dozvolu i, ako je prihvatljivo, za ovlaštenje za instrumentalno letenje.

6 Učenik koji želi prijeći u neku drugu FTO tijekom trajanja osposobljavanja mora se prijaviti nadležnom tijelu kako bi dobio službenu procjenu potrebnih sati osposobljavanja kod druge FTO.

7 FTO mora osigurati da kandidat prije početka osposobljavanja posjeduje odgovarajuće znanje iz Matematike, Fizike i Engleskog za razumijevanje teorijskog osposobljavanja. Kandidat mora pokazati mogućnosti korištenja engleskog jezika prema Dodatku 1 JAR-FCL 1.200.

8 Osposobljavanje mora sadržavati:

(a) teorijsko osposobljavanje do razine znanja potrebne za CPL(A) i IR; i

(b) vizualno i instrumentalno letačko osposobljavanje.

9 Uspješno završeni teorijski ispit(i) iz stavka 11 i provjera praktične osposobljenosti iz stavka 13 preduvjet su teorijskog znanja i praktične osposobljenosti potrebnih za izdavanje dozvole CPL(A) uključujući ovlaštenje za klasu ili tip aviona korištenih za provjeru i ovlaštenja za instrumentalno letenje na jednomotornom ili višemotornom avionu.

TEORIJSKO ZNANJE

10 Program teorijskog osposobljavanja propisan je u Dodatku 1 JAR-FCL 1.470. Odobreno CPL(A)/IR teorijsko osposobljavanje mora trajati najmanje 500 sati koji mogu uključivati rad u učionici, video program, audio i video zapise, odijeljene prostore za osposobljavanje (boksove), osposobljavanje na računalu ili nekom drugom mediju kojeg je odobrilo nadležno tijelo. Tih 500 sati (1 sat = 60 minuta) bit će podijeljeno prema slijedećim temama uz minimalni broj sati po predmetu:

PREDMET Sati

Zrakoplovni propisi 30

Opće poznavanje zrakoplova 50

Planiranje i performanse zrakoplova 60

Ljudske sposobnosti i ograničenja 15

Meteorologija 40

Navigacija 100

Operativni postupci 10

Dodatak 1 JAR-FCL 1.160 i 1.165(a)(2) (nastavak)

Teorija letenja 25

Komunikacija 30

Drugačija raspodjela sati može biti usuglašena između nadležnog tijela i FTO-a.

TEORIJSKI ISPIT

11 Kandidat mora pokazati razinu znanja koja odgovara privilegijama koje mu daje dozvola CPL(A) i instrumentalno ovlaštenje, prema zahtjevima JAR-FCL 1 Pododjeljak J.

LETAČKO OSPOSOBLJAVANJE

12 Letačko osposobljavanje, ne uključujući osposobljavanje za tip, traje najmanje 180 sati uključujući sve provjere u letu od kojih do 40 sati osposobljavanja može biti instrumentalni nalet na zemlji. U 180 sati učenik mora obaviti najmanje:

(a) 80 sati letenja s instruktorom od kojih najviše 40 sati može biti instrumentalno letenje na zemlji;

(b) 70 sati kao zapovjednik zrakoplova uključujući VFR i instrumentalni nalet u svojstvu učenika zapovjednika zrakoplova (učenik pilot in command – SPIC). (SPIC nalet mora se priznati kao nalet zapovjednika aviona, osim ako instruktor letenja utječe ili kontrolira neki dio leta avionom. Upute instruktora poslije leta (de-briefing) ne utječu na priznavanje naleta kao zapovjednika zrakoplova);

(c) 50 sati letenja na ruti kao zapovjednik zrakoplova uključujući i VFR rutu najmanje duljine 540 km (300 NM) u kojoj je kandidat imao dva slijetanja sa zaustavljanjem na aerodromima koji nisu aerodromi polijetanja;

(d) 5 sati naleta na avionima mora se odletjeti noću, od toga najmanje 3 sata s instruktorom uključujući najmanje 1 sat noćnog rutnog leta te 5 samostalnih polijetanja i 5 samostalnih slijetanja sa zaustavljanjem;

(e) 100 sati instrumentalnog naleta koji se sastoji od barem:

(i) 50 sati instrumentalnog naleta s instruktorom od kojih 25 sati može biti instrumentalno letenje na FNPT I, ili 40 sati ako je ukupni instrumentalni nalet obavljen na FNPT II ili simulatoru letenja;

(ii) 20 sati kao SPIC.

(vidi AMC FCL 1.160 1.165(a)(2) za program letačkog osposobljavanja)

PROVJERE PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI

13 Po završetku odgovarajućega letačkog osposobljavanja učenik mora pristupiti provjeri praktične osposobljenosti na jednomotornom ili višemotornom avionu za izdavanje dozvole CPL(A) sukladno Dodatku 1 i 2 JAR-FCL 1.170 i provjeri praktične osposobljenosti za upis ovlaštenja za instrumentalno letenje na jednomotornom ili višemotornom avionu u skladu s Dodatkom 1 i 2 JAR-FCL 1.210.

Dodatak 1 JAR-FCL 1.160 i 1.165(a)(3)

CPL(A) integrirano osposobljavanje

(vidi JAR-FCL 1.160, 1.165 i 1.170)

(vidi Dodatak 1 i 2 JAR-FCL 1.170)

(vidi AMC FCL 1.160 i 1.165(a)(3))

(vidi AMC-FCL 1.470)

(vidi IEM-FCL 1.170)

1 Cilj CPL(A) integriranog osposobljavanja je osposobiti pilote do razine stručnosti potrebne za izdavanje dozvole CPL(A), te za daljnje letačko osposobljavanje koje učenik želi završiti, isključujući osposobljavanje za instruktora letenja i osposobljavanje za ovlaštenje za instrumentalno letenje.

2 Učenik koji želi pohađati integrirano osposobljavanje za CPL(A), mora pod nadzorom HT ovlaštene FTO, završiti sve stupnjeve odobrenog kontinuiranog integriranog osposobljavanja organiziranog od strane FTO.

3 Osposobljavanje će trajati između 9 i 24 mjeseci.

4 Učenik se može osposobljavati kao početnik, ili kao imatelj dozvole PPL(A) izdane u skladu s ICAO Annex 1. Početnik mora zadovoljiti zahtjeve za učenika pilota propisane u JAR-FCL Pododjeljak B. U slučaju kada kandidat ima PPL(A), 50% naleta koji je naletio prije ovog osposobljavanja može se priznati za ukupni potrebni nalet (JAR-FCL 1.165(a)(3) i Dodatak 1 JAR-FCL 1.165(a)(3), stavak 12), a najviše do 40 sati letenja ili 45 sati ako se posjeduje ovlaštenje za letenje noću, od kojeg najviše 20 sati može biti nalet s instruktorom. FTO odlučuje o priznavanju ovog naleta koji se tada upisuje u učenikovu knjigu osposobljavanja. Uz odobrenje nadležnog tijela učenik pilot, koji nema pilotsku dozvolu, može neke vježbe odletjeti (vidi AMC FCL 1.160 i 1.165(a)(2), dio 2 i 3) na motornoj jedrilici ili helikopteru kako to već odredi FTO, ali do maksimalno 20 sati.

5 Učenik koji nije zadovoljio ili nije u mogućnosti završiti cjelovito osposobljavanje za CPL(A) može zatražiti od nadležnog tijela ispit iz teorije i provjeru praktične osposobljenosti za nižu dozvolu.

6 Učenik koji želi prijeći u neku drugu FTO tijekom trajanja osposobljavanja treba se prijaviti nadležnom tijelu kako bi dobio procjenu potrebnih sati osposobljavanja kod druge FTO.

7 FTO mora osigurati da učenik prije početka osposobljavanja posjeduje odgovarajuće znanje iz Matematike i Fizike za razumijevanje teorijskog osposobljavanja.

8 Osposobljavanje mora sadržavati:

(a) teorijsko osposobljavanje do razine znanja potrebne za CPL(A);

(b) vizualno i instrumentalno letačko osposobljavanje.

9 Uspješno završeni teorijski ispiti iz stavka 11 i provjera praktične osposobljenosti iz stavka 13 preduvjet su teorijskog znanja i praktične osposobljenosti potrebnih za izdavanje dozvole CPL(A) uključujući ovlaštenje za klasu ili tip aviona korištenih za provjeru.

TEORIJSKO ZNANJE

10 Program teorijskog osposobljavanje za CPL(A) je propisan u AMC FCL 1.470(b). Odobreno CPL(A) teorijsko osposobljavanje mora trajati najmanje 300 sati (1 sat = 60 minuta) (ili 200 sati za imatelja PPL) koji mogu uključivati rad u učionici, video program, audio i video zapise, boksove za osposobljavanje, osposobljavanje na računalu ili nekom drugom mediju kojeg je odobrilo nadležno tijelo.

Teorijski ispit

11 Učenik mora pokazati razinu znanja koja odgovara ovlastima koje mu daje CPL(A) prema zahtjevima Pododjeljak J ovoga Pravilnika.

LETAČKO OSPOSOBLJAVANJE

12 Letačko osposobljavanje ne uključujući osposobljavanje za tip, traje najmanje 150 sati, s uključenim svim provjerama u letu, od kojih najviše 5 sati u cijelom osposobljavanju može biti instrumentalni nalet na zemlji. U 150 sati učenik mora obaviti najmanje:

Dodatak 1 JAR-FCL 1.160 i 1.165(a)(3) (nastavak)

(a) 80 sati letenja s instruktorom od kojih najviše 5 sati može biti instrumentalno letenje na zemlji;

(b) 70 sati kao zapovjednik zrakoplova;

(c) 20 sati rutnog letenja kao zapovjednik zrakoplova uključujući i VFR rutu najmanje duljine 540 km (300 NM) u kojoj je učenik imao dva slijetanja sa zaustavljanjem na aerodromima koji nisu aerodromi polijetanja;

(d) 5 sati naleta na avionima mora se odletjeti noću, a od toga najmanje 3 sata s instruktorom, uključujući najmanje 1 sat noćnog rutnog leta te 5 samostalnih polijetanja i 5 samostalnih slijetanja sa zaustavljanjem;

(e) 10 sati instrumentalnog naleta od kojih 5 sati može biti instrumentalno letenje na zemlji na FNPT I ili FNPT II ili simulatoru letenja.

(f) 5 sati mora biti na avionu certificiranom za prijevoz najmanje 4 osobe, koji ima promjenjivi kut elise i uvlačeći stajni trap.

Vidi AMC FCL 1.160 1.165(a)(3) za sadržaj letačkog osposobljavanja.

PROVJERA PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI

13 Po završetku odgovarajućega letačkog osposobljavanja učenik mora pristupiti provjeri praktične osposobljenosti za CPL(A) na jednomotornom ili višemotornom avionu sukladno Dodatku 1 i 2 JAR-FCL 1.170.

Dodatak 1 JAR-FCL 1.160 i 1.165(a)(4)

CPL(A) Modularno osposobljavanje

(vidi JAR-FCL 1.125)

(vidi JAR-FCL 1.160, 1.165 i 1.170)

(vidi Dodatak 1 i 2 JAR-FCL 1.170)

(vidi AMC FCL 1.160 i 1.165(a)(4))

(vidi AMC-FCL 1.470(b))

(vidi IEM-FCL 1.170)

1 Cilj CPL(A) modularnog osposobljavanja je osposobiti imatelja PPL(A) do razine stručnosti potrebne za izdavanje dozvole CPL(A).

2 (a) Prije započinjanja modularnog osposobljavanja za CPL(A) učenik mora imati dozvolu PPL(A) izdanu u skladu s ICAO Dodatak 1;

(b) Prije početka letačkog osposobljavanja kandidat mora:

(i) imati nalet od 150 sati kao pilot;

(ii) zadovoljiti zahtjeve JAR-FCL 1.225 i 1.240 ako se koristi višemotorni avion za provjeru praktične osposobljenosti.

3 Učenik koji želi pohađati modularno osposobljavanje za CPL(A), mora pod nadzorom HT ovlaštene FTO, završiti sve stupnjeve odobrenog kontinuiranog modularnog osposobljavanja organiziranog od strane FTO. Teorijsko osposobljavanje može se održati u organizaciji specijaliziranoj za teorijsko osposobljavanje, u kojem slučaju HT te organizacije mora nadzirati taj dio osposobljavanja.

4 Teorijsko osposobljavanje mora završiti unutar 18 mjeseci. Letačko osposobljavanje i provjera praktične osposobljenosti mora završiti u razdoblju važenja teorijskih ispita, kao što je propisano u JAR-FCL 1.495.

5 FTO mora osigurati da učenik prije početka osposobljavanja posjeduje odgovarajuće znanje iz Matematike i Fizike za razumijevanje teorijskog osposobljavanja.

6 Modularno osposobljavanje mora sadržavati:

(a) teorijsko osposobljavanje do razine znanja potrebne za CPL(A);

(b) vizualno i instrumentalno letačko osposobljavanje.

7 Uspješno završeni teorijski ispiti iz stavka 9 i provjera vještine letenja iz stavka 13 preduvjet su teorijskog znanja i praktične osposobljenosti potrebnih za izdavanje dozvole CPL(A) uključujući ovlaštenje za klasu ili tip aviona korištenih za provjeru.

TEORIJSKO ZNANJE

8 Program teorijskog osposobljavanja za dozvolu CPL(A) propisan je u dodatku 1 JAR-FCL 1.470. Odobreno modularno osposobljavanje za CPL(A) mora trajati najmanje 200 sati (1 sat = 60 minuta) koji mogu uključivati rad u učionici, video program, audio i video zapise, odijeljene prostore za osposobljavanje (boksove), osposobljavanje na računalu, ili nekim drugim medijima koje je odobrilo nadležno tijelo. Odobreno dopisno modularno osposobljavanje može također biti ponuđeno kao dio osposobljavanja prema odluci nadležnog tijela.

Teorijski ispit

9 Učenik mora pokazati razinu znanja koja odgovara privilegijama koje mu daje dozvola CPL(A) prema zahtjevima JAR-FCL pododjeljak J.

LETAČKO OSPOSOBLJAVANJE

10 Učenik bez ovlaštenja za instrumentalno letenje mora odletjeti 25 sati s instruktorom (vidi AMC FCL 1.160 i 1.165(a)(4)), uključujući 10 sati osposobljavanja za instrumentalno letenje, od kojih najviše 5 sati može biti u BITD ili FNPT I ili FNPT II ili simulatoru letenja (vidi AMC FCL 1.160 i 1.165(a)(4)). Kandidatima koji posjeduju važeći IR(A) priznaje se instrumentalni nalet umjesto instrumentalnog naleta sa instruktorom. Kandidatima koji posjeduju važeći IR(H) može se priznati do 5 sati instrumentalnog naleta sa instruktorom, u tom slučaju 5 sati instrumentalnog naleta sa instruktorom mora biti na avionima.

Dodatak 1 JAR-FCL 1.160 i 1.165(a)(4) (nastavak)

11 (a) Učenici s važećim ovlaštenjem za instrumentalno letenje moraju letjeti vizualno najmanje 15 sati s instruktorom.

(b) Učenici bez ovlaštenja za let noću moraju se školovati dodatno 5 sati noću (vidi JAR-FCL 1.125c).

12 Najmanje pet sati osposobljavanja u letu mora se letjeti na avionu odobrenom za prijevoz najmanje četiri osobe te koji ima elisu promjenjiva koraka i uvlačeći stajni trap.

(vidi AMC FCL 1.160 i 1.165(a)(4) za sadržaj letačkog osposobljavanja.)

PROVJERA PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI

13 Po završetku odgovarajućeg letačkog osposobljavanja učenik mora pristupiti provjeri praktične osposobljenosti na jednomotornom ili višemotornom avionu za izdavanje dozvole CPL(A) sukladno Dodatku 1 i 2 JAR-FCL 1.170.

Dodatak 1 JAR- FCL 1.170

Provjera praktične osposobljenosti za izdavanje CPL(A)

(vidi JAR-FCL 1.170)

(vidi Dodatak 2 JAR-FCL 1.170)

(vidi IEM FCL 1.170)

1 Učenik za provjeru praktične osposobljenosti za dozvolu CPL(A) mora na zadovoljavajući način završiti sve što se zahtjeva tijekom osposobljavanja, uključujući osposobljavanje na istom tipu/klasi aviona koji će se koristiti na provjeri. Učeniku se mora omogućiti izbor provjere na jednomotornom ili višemotornom avionu ovisno o naletu od 70 sati kao zapovjednik zrakoplova, sukladno JAR-FCL 1.255 ili JAR-FCL 1.260. Avion koji se koristi za provjeru praktične osposobljenosti mora zadovoljavati zahtjeve za avione za osposobljavanje prema Dodatku 1 JAR-FCL 1.055 i mora biti certificiran za prijevoz najmanje četiri osobe, imati elisu promjenjivog koraka i uvlačeći stajni trap.

2 Nadležno tijelo će odrediti administrativne postupke kojima se dokazuje da kandidat ispunjava uvjete za pristupanje provjeri praktične osposobljenosti. Ispitivač prije pristupanja kandidata provjeri praktične osposobljenosti može izvršiti uvid u zapise o osposobljavanju kandidata.

3 Učenik mora uspješno obaviti zahtjeve iz sekcije 1 do 5 provjere praktične osposobljenosti i sekcije 6 ako koristi višemotorni avion. Neuspjeh u dvije ili više sekcija obvezuje kandidata na ponavljanje cijele provjere. Zbog neuspjeha u samo jednoj sekciji učenik mora ponoviti provjeru samo iz te sekcije. Neuspjeh u bilo kojoj sekciji ponovljene provjere, uključujući sekcije koje je u prethodnom pokušaju uspješno položio, zahtijeva ponavljanje cijele provjere. Sve sekcije provjere praktične osposobljenosti moraju se završiti u roku od šest mjeseci od dana započinjanja provjere.

4 Nakon neuspješne provjere praktične osposobljenosti može se zahtijevati dodatno osposobljavanje. Neuspjeh u dva pokušaja zahtijevat će dodatno osposobljavanje kako to odredi nadležno tijelo. Broj provjera praktične osposobljenosti nije ograničen.

PROVOĐENJE PROVJERE

5 Nadležno će tijelo izdati ispitivaču odgovarajuće upute radi sigurnog provođenja provjere.

6 Ako učenik odluči prekinuti provjeru praktične osposobljenosti, a iz razloga koje ispitivač smatra neopravdanim, učenik mora ponoviti čitavu provjeru. Ako je provjera prekinuta iz razloga koje ispitivač smatra opravdanim, provjeravat će se samo sekcije koje nisu odrađene.

7 Ispitivač može od učenika zahtijevati jedno ponavljanje bilo kojeg manevra ili postupka koji su dijelovi provjere. Ispitivač može prekinuti provjeru u bilo kojoj fazi ako ustanovi da praktična osposobljenost ne zadovoljava kriterije te može zahtijevati ponavljanje cijele provjere.

8 Od kandidata će se zahtijevati da leti avionom s pozicije s koje je moguće obavljanje dužnosti zapovjednika aviona i da obavi let kao da je jedini član posade u avionu. Odgovornost za let se preuzima u skladu s nacionalnim propisima.

9 Rutu koja će se letjeti mora odrediti ispitivač, a destinacija mora biti kontrolirani aerodrom. Ruta može završiti na aerodromu polijetanja ili na nekom drugom aerodromu. Učenik je odgovoran za planiranje leta te mora osigurati svu opremu i dokumentaciju potrebnu za let. Trajanje provjere praktične osposobljenosti mora trajati najmanje 90 minuta.

10 Učenik mora pokazati ispitivaču provjere i radnje koje provodi, uključujući i prepoznavanje radionavigacijskih sredstava. Provjere se moraju obaviti u skladu s odobrenom listom provjere za avion na kojem se provjera provodi. Podešavanje snage i brzine moraju se dogovoriti s ispitivačem prije početka provjere i moraju biti sukladne operativnom ili letačkom priručniku aviona koji se koristi.

11 Ispitivač ne smije sudjelovati u upravljanju avionom osim ako to nije neophodno u interesu sigurnosti ili da bi se izbjeglo neprihvatljivo kašnjenje ostalog prometa.

ODSTUPANJA TIJEKOM PROVJERE U LETU

12 Učenik mora pokazati da:

– upravlja avionom unutar njegovih ograničenja;

– sve manevre izvodi mirno i besprijekorno;

– ima dobru prosudbu i pilotsko razmišljanje;

Dodatak 1 JAR-FCL 1.170 (nastavak)

– primjenjuje aeronautička znanja;

– kontrolira avion za vrijeme čitavog leta tako da uspješno izvršavanje postupaka i manevara ne dolazi u pitanje.

13 Sljedeća ograničenja su samo za opću primjenu. Ispitivač mora dopustiti slijedeća odstupanja radi turbulentne atmosfere te kvalitete upravljanja i performansi aviona koji se koristi za provjeru:

Visina

normalan let ± 100 stopa (ft)

pri simuliranom otkazu motora ± 150 stopa (ft)

Putanja leta po radio sredstvu ± 50

Smjer leta

normalan let ± 100

pri simuliranom otkazu motora ± 150

Brzina

polijetanje i prilaz ± 5 čvorova

svi ostali režimi leta ± 10 čvorova

SADRŽAJ PROVJERE

14 Sadržaj provjere praktične osposobljenosti i sekcije prikazane u Dodatku 2 JAR-FCL 1.170 mora se koristiti pri provjeri praktične osposobljenosti. Izgled i sadržaj zahtjeva i formulara za provjeru praktične osposobljenosti može odrediti nadležno tijelo (vidi IEM FCL 1.170). Stavke c i e (iv) u Sekciji 2 i cijele Sekcije 5 i 6 mogu se provoditi na FNPT II ili simulatoru letenja.

Dodatak 2 JAR-FCL 1.170

Sadržaj provjere praktične osposobljenosti za izdavanje CPL(A)

(vidi JAR-FCL 1.170)

(vidi IEM FCL 1.170)

SEKCIJA 1

PREDPOLETNE OPERACIJE I ODLET

Korištenje liste provjere, letačke vještine (kontrola aviona po vanjskim vizualnim oznakama, postupci protiv zaleđivanja i za razleđivanje)

a

Prije leta, dokumentacija, masa i ravnoteža, upute o meteo uvjetima

b

Pregled i opskrba aviona

c

Voženje i polijetanje

d

Uravnoteženje (trim) aviona

e

Operacije u zoni aerodroma i u školskom krugu

f

Procedura odleta, podešavanje visinomjera i sprečavanje sudara (promatranje)

g

Suradnja s ATC – R/T postupci

SEKCIJA 2

RAD U ZRAKU

a

Upravljanje avionom prema vanjskim vizualnim orijentirima, uključujući pravolinijski, horizontalni, penjući i spuštajući let te promatranje okoline.

b

Let pri kritično malim brzinama uključujući prepoznavanje i ispravljanje početnog i potpunog gubitka brzine (stall)

c

Zaokret, uključujući i zaokrete u konfiguraciji za slijetanje te oštri zaokreti

d

Let na kritično velikim brzinama, uključujući i prepoznavanje i izvlačenje iz spiralnog poniranja

e

Let isključivo po instrumentima, uključujući:

i. Horizontalni let, konfiguracija za horizontalni let, kontrola smjera, visine i brzine leta

ii. Penjući i ponirući zaokreti 100-300 nagiba

iii. Ispravljanje aviona iz neuobičajenih položaja

iv. Djelomična ploča instrumenata

f

Suradnja sa ATC-R/T procedure

SEKCIJA 3

POSTUPCI NA RUTI

a

Upravljanje avionom prema vanjskim vizualnim orijentirima

b

Orijentacija, čitanje karte

c

Visina, brzina, kontrola smjera aviona, promatranje

d

Podešavanje visinomjera, suradnja sa ATC, R/T procedure

e

Nadgledanje tijeka leta, dnevnik letenja, potrošnja goriva, procjena odstupanja od zadane linije puta i ispravljanje

f

Promatranje meteoroloških uvjeta, procjena razvoja, planiranje skretanja

g

Let po zadanoj liniji puta, određivanje položaja (NDB,VOR), identifikacija sredstava, primjena promijenjenog plana leta na alternativni aerodrom

SEKCIJA 4

PRILAZ I SLIJETANJE

a

Postupci prilaza, postavljanje visinomjera, provjere

b

Suradnja s ATC – R/T postupci

c

Produžavanje s male visine

d

Normalno slijetanje, slijetanje s bočnim vjetrom (u pogodnim uvjetima)

e

Slijetanje na kratku stazu

f

Prilaz i slijetanje bez snage (jednomotorni)

g

Slijetanje bez zakrilaca

h

Radnje poslije leta

Dodatak 2 JAR-FCL 1.170 (nastavak)

SEKCIJA 5

IZVANREDNI POSTUPCI I POSTUPCI U SLUČAJU OPASNOSTI

Ova sekcija se može kombinirati sa sekcijom 1 do 4

a

Simulirani otkaz motora poslije polijetanja (na sigurnoj visini), požarna vježba

b

Otkazi opreme

Uključujući otkaz sustava za izvlačenje stajnog trapa, otkazi kočnica i elektroopreme

c

Prisilno slijetanje (simulirano)

d

Suradnja sa ATC-R/T procedure

e

Usmeno ispitivanje

SEKCIJA 6

SIMULIRANI ASIMETRIČNI LET I BITNE STAVKE ZA POJEDINU KLASU/TIP AVIONA

Ova sekcija se može kombinirati sa sekcijama 1 do 5

a

Simulirani otkaz motora za vrijeme polijetanja (na sigurnoj visini dok se ne izvede na simulatoru)

b

Asimetrični prilaz sa produžavanjem (go-around)

c

Asimetrični prilaz sa slijetanjem sa potpunim zaustavljanjem

d

Gašenje motora i ponovno pokretanje (engine shutdown)

e

ATC komunikacija-suradnja, R/T postupci, vođenje aviona

f

Kako je odredio ispitivač, bilo koja bitna stavka provjere praktične osposobljenosti za klasu/tip aviona, ako je primjenjivo:

i: Sustavi aviona uključujući upotrebu auto-pilota

ii: Sustav za održavanje pritiska (pressurisation system)

iii: Upotreba sustava protiv zaleđivanja i sustava za odleđivanje

g

Usmeno ispitivanje

PODODJELJAK E – OVLAŠTENJE ZA INSTRUMENTALNO LETENJE (Avion) IR(A))

JAR-FCL 1.174 Zdravstvena sposobnost

Kandidat za IR(A) mora biti zdravstveno sposoban u skladu sa JAR-FCL 3.355(b).

JAR-FCL 1.175 Okolnosti u kojima se zahtjeva IR(A)

(a) Imatelj pilotske dozvole ne smije ni u kojem slučaju upravljati avionom po pravilima instrumentalnog letenja (IFR), osim ako je pilot na provjeri praktične osposobljenosti ili tijekom osposobljavanja s instruktorom, ili ako imatelj dozvole ima ovlaštenje za instrumentalno letenje (IR) sukladno kategoriji aviona, a izdano u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(b) U zemljama članicama JAA gdje nacionalno zakonodavstvo nalaže let po pravilima instrumentalnog letenja u specifičnim okolnostima (npr. noću), imatelj pilotske dozvole može letjeti po pravilima instrumentalnog letenja (IFR). Nacionalne kvalifikacije koje omogućavaju pilotima da lete po IFR, osim u VMC, a da ne posjeduju IR(A) ovlaštenje, bit će ograničene na uporabu samo na teritoriju države izdavanja dozvole.

JAR-FCL 1.180 Privilegije i uvjeti

(a) Privilegije.

(1) Ovisno o ograničenju ovlaštenja koje se propisuje zbog uporabe drugog pilota kao kopilota (višepilotno ograničenje) tijekom provjere praktične osposobljenosti propisane u Dodacima 1 i 2 JAR-FCL 1.210 i bilo kojim drugim uvjetima propisanih ovim Pravilnikom, privilegije imatelja višemotornog IR(A) su upravljanje višemotornim i jednomotornim avionom po IFR s minimalnom visinom odluke 200 stopa (ft) (60 m). Visine odluke ispod 200 stopa (ft) nadležno tijelo može odobriti poslije dodatnog osposobljavanja i provjere u skladu s JAR-OPS, AMC FCL 1.250(2) članak 6 i Dodatak 2 JAR-FCL 1.240 sekcija 6.

(2) Podložno provjeri praktične osposobljenosti propisane u Dodacima 1 i 2 JAR-FCL 1.210, i bilo kojim drugim uvjetima propisanih ovim Pravilnikom, privilegije imatelja jednomotornog IR(A) su upravljanje jednomotornim avionom po IFR s minimalnom visinom odluke 200 stopa (ft) (60 m).

(b) Uvjeti.

Učenik koji je zadovoljio uvjete propisane u JAR-FCL 1.185 do 1.210 ispunjava zahtjeve za izdavanje ovlaštenja IR(A).

JAR-FCL 1.185 Valjanost, produžavanje valjanosti i obnavljanje

(a) IR(A) ovlaštenje je važeće jednu godinu od datuma izdavanja ili obnavljanja, ili od datuma isteka važećeg IR(A) ovlaštenja ako je produženo u skladu sa JAR-FCL 1.246(a).

(b) Ako je IR(A) ovlaštenje ograničeno samo na višepilotne operacije, produžavanje valjanosti ili obnavljanje će se odraditi u višepilotnom okruženju.

(c) Ako se ovlaštenje IR(A) nije produžavalo/obnavljalo unazad sedam godina, imatelj je dužan ponovno pristupiti polaganju IR(A) teorijskog ispita i provjere praktične osposobljenosti u skladu sa Dodatkom 1 JAR-FCL 1.210.

JAR-FCL 1.190 Iskustvo i priznavanje

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.205)

(vidi AMC FCL 1.205)

(a) Kandidat za IR(A) mora imati dozvolu PPL(A) koja uključuje i ovlaštenje za letenje noću ili CPL(A) te mora imati najmanje 50 sati rutnog letenja kao zapovjednik zrakoplova u avionima ili helikopterima, od kojih najmanje 10 sati mora biti u avionima.

(b) Ako je kandidat za IR(A) imatelj IR(H) ukupno trajanje osposobljavanja u letu propisanog u Dodatku 1 JAR-FCL 1.205 može biti smanjeno na 10 sati u avionu.

(c) Ako je kandidat za IR(A) imatelj CPL(A) izdane sukladno ICAO, ukupno trajanje osposobljavanja u letu propisanog u Dodatku 1 JAR-FCL 1.205 može biti smanjeno za 10 sati; ili

(d) Ako je kandidat za IR(A) imatelj svjedodžbe o završenom tečaju za modul osnovnog instrumentalnog letenja, kako je propisano u Dodatku 1 JAR-FCL 1.205, ili je imatelj CPL(A), ukupno osposobljavanje u letu propisano u Dodatku 1 JAR-FCL 1.205 može se smanjiti za 10 sati.

JAR-FCL 1.195 Teorijsko znanje

(a) Osposobljavanje. Kandidat za IR(A) mora završiti odobreno teorijsko osposobljavanje u ovlaštenoj FTO. Teorijsko osposobljavanje mora se, gdje god je to moguće, kombinirati s letačkim osposobljavanjem.

(b) Ispitivanje. Kandidat mora pokazati razinu znanja koja odgovara privilegijama danim imatelju IR(A), i mora zadovoljiti uvjete propisane u JAR-FCL 1 Pododjeljak J.

JAR-FCL 1.200 Uporaba engleskog jezika

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.200)

(a) Kandidat za IR(A), MPL(A), ATPL(A) ili validaciju mora dokazati poznavanje engleskog jezika kao što je propisano u Dodatku 1 JAR-FCL 1.200.

(b) Imatelju IR(A) izdanog u skladu sa Dodatkom 1 JAR-FCL 1.200 proširuje se PPL (A), CPL(A), MPL(A) ili ATPL(A) sa privilegijama radiotelefonije na engleskom jeziku.

JAR-FCL 1.205 Letačko osposobljavanje

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.205)

Kandidat za IR(A) ovlaštenje mora pohađati Integrirano osposobljavanje koje uključuje osposobljavanje za IR(A) (vidi JAR-FCL 1.165) ili mora završiti odobreno modularno osposobljavanje prikazano u Dodatku 1 JAR-FCL 1.205.

JAR-FCL 1.210 Praktična osposobljenost

(vidi Dodatke 1 i 2 JAR-FCL 1.210)

(a) Općenito. Kandidat za IR(A) mora pokazati sposobnost izvođenja postupaka i manevara prikazanih u Dodacima 1 i 2 JAR-FCL 1.210 na razini koja odgovara privilegijama dodijeljenima imatelju IR(A).

(b) Višemotorni avioni. Provjera za ovlaštenje za instrumentalno letenje za višemotorni avion obavit će se na višemotornom avionu.

Kandidat za ovlaštenje za tip/klasu za avion koji se koristiti na provjeri praktične osposobljenosti također mora ispuniti zahtjeve JAR-FCL 1.262.

(c) Jednomotorni avioni. Provjera za instrumentalno ovlaštenje za jednomotorni avion izvršit će se na jednomotornom avionu. Višemotorni avion s potisnom silom u uzdužnoj osi aviona smatrat će se kao jednomotorni avion za potrebe instrumentalnog ovlaštenja za jednomotorni avion.

Dodatak 1 JAR-FCL 1.200

IR(A) – Uporaba engleskog jezika

(vidi JAR-FCL 1.200)

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.005)

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.015)

UPORABA ENGLESKOG JEZIKA

1 Kandidat za IR(A) mora biti sposoban koristiti engleski jezik u sljedećim okolnostima:

(a) letenju:

radiotelefonijom koja je bitna u svim fazama leta, uključujući situacije u nuždi.

Ovaj uvjet se smatra ispunjenim ako je kandidat uspješno završio provjeru praktične osposobljenosti ili provjeru stručnosti za IR ovlaštenje, MPL(A) ili ATPL tijekom koje se dvosmjerna radiotelefonijska komunikacija odvijala na engleskom jeziku.

(b) na zemlji:

sve informacije bitne za provođenje leta, npr.

– biti sposoban čitati i pokazati razumijevanje tehničkog priručnika na engleskom (operativni priručnik, letački priručnik zrakoplova itd.)

– pretpoletno planiranje, prikupljanje meteoroloških informacija, NOTAM-i, ATC planove leta itd.;

– korištenje svih aeronautičkih rutnih, odlaznih i prilaznih karata i pripadajućih dokumenata pisanih na engleskom jeziku.

Ovaj uvjet se smatra ispunjenim, ako je kandidat uspješno završio teorijsko osposobljavanje za IR, MPL ili ATP na engleskom jeziku ili ako je kandidat uspješno završio teorijske ispite za IR ovlaštenje ili ATPL na engleskom jeziku.

(c) komunikacija:

da je u stanju komunicirati s ostalim članovima posade na engleskom tijekom svih faza leta, uključujući pripremu leta.

Ovaj uvjet se smatra ispunjenim ako je kandidat uspješno završio osposobljavanje za rad u višečlanoj posadi na engleskom jeziku i posjeduje odgovarajuću svjedodžbu sukladno sa JAR-FCL 1.250(a)(3) ili je uspješno završio provjeru praktične osposobljenosti za višečlanu posadu sukladno s Dodacima 1 JAR-FCL 1.240. i 1.295 tijekom koje se dvosmjerna radiotelefonijska komunikacija i komunikacija s drugim članovima posade odvijala na engleskom jeziku.

2 Gore navedeni uvjeti mogu se zadovoljiti i polaganjem specijalnog ispita kojeg organizira nadležno tijelo ili se organizira u ime nadležnog tijela poslije osposobljavanja koje omogućuje kandidatu ispunjavanje zahtjeva naznačenih u 1(a), (b) i (c).

3 Ako metoda ispitivanja navedena u odjeljcima (1) i (2) gore, udovoljava uvjetima jezične sposobnosti propisanim u JAR-FCL 1.010(a)(4), može se iskoristiti u svrhu upisa o jezičnoj sposobnosti u dozvolu sukladno JAR-FCL 1.005(b)(5).

Dodatak 1 JAR-FCL 1.205

IR(A) Modularno osposobljavanje

(vidi JAR-FCL 1.205)

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.470)

1 Cilj modularnog osposobljavanja za IR(A) je osposobljavanje pilota do razine stručnosti potrebne za upravljanje avionom pod IFR i u IMC uvjetima u skladu s ICAO PANS-OPS Dokumentom 8168. Osposobljavanje se sastoji od dva modula, koji se mogu pohađati svaki zasebno ili kombinirano:

(a) Modul osnovnog instrumentalnog letenja

Ovaj modul se sastoji od 10 sati osposobljavanja instrumentalnog letenja, od kojih do 5 sati može biti instrumentalnog naleta na zemaljskom uređaju (BITD, FNPT I ili II, ili FS – vidi AMC FCL 1.205). Ovaj modul će se provoditi u odobrenoj organizaciji za letačko osposobljavanje (FTO). Svi moduli moraju biti odobreni od strane nadležnog tijela. Po završetku modula instrumentalnog letenja pod nadzorom i na zadovoljstvo voditelja školstva (HT), kandidatu će se izdati potvrda o završenom osposobljavanju (vidi Dodatak 1 AMC FCL 1.025).

(b) Modul proceduralnog instrumentalnog letenja

Ovaj modul se sastoji od ostatka programa osposobljavanja za stjecanje IR(A), 40 sati instrumentalnog naleta na jednomotornom avionu ili 45 sati instrumentalnog naleta na višemotornom avionu te teorijskog dijela osposobljavanja za stjecanje IR(A). Ovaj modul će se provoditi u odobrenoj organizaciji za letačko osposobljavanje (FTO). Svi moduli moraju biti odobreni od strane nadležnog tijela.

2 Kandidat za stjecanje IR(A) ovlaštenja mora biti imatelj PPL(A) ili CPL(A) dozvole uključujući ovlaštenje za letenje noću, izdano u skladu s ICAO Annex 1. Kandidat za modul proceduralnog instrumentalnog letenja, a koji nije imatelj CPL(A), mora biti imatelj potvrde o završenom osposobljavanju za modul osnovnog instrumentalnog letenja. Organizacija za osposobljavanje će osigurati da kandidat za stjecanje ovlaštenja IR(A) za višemotorne avione, koji nije bio imatelj klase ili tipa višemotornog aviona, završi osposobljavanje za stjecanje ovlaštenja za klasu višemotornih aviona prema JAR-FCL 1.261(b)(2) prije započinjanja letačkog osposobljavanja za IR(A) ovlaštenje.

3 Kandidat koji želi pohađati modularno osposobljavanje za ovlaštenje IR(A) mora, pod nadzorom HT ovlaštene organizacije za letačko osposobljavanje, završiti sve stupnjeve odobrenog kontinuiranog modularnog osposobljavanja kako je određeno u FTO. Prije započinjanja osposobljavanja za modul proceduralnog instrumentalnog letenja FTO će se uvjeriti u sposobnost kandidata u osnovnom instrumentalnom letenju. Osposobljavanje za osvježenje znanja će biti određeno po potrebi. Teorijsko osposobljavanje može se održati u FTO koja obavlja samo teorijsko osposobljavanje, u kojem slučaju HT te organizacije mora nadzirati taj dio osposobljavanja.

4 Teorijsko osposobljavanje mora se završiti u roku od 18 mjeseci. Modul proceduralnog instrumentalnog letenja i provjera praktične osposobljenosti moraju se završiti u razdoblju valjanosti moraju se završiti u razdoblju valjanosti položenih teorijskih ispita, kako je propisano u JAR-FCL 1.495.

5 Modularno osposobljavanje mora sadržavati:

(a) teorijsko osposobljavanje do razine znanja potrebne za IR(A) ovlaštenje;

(b) instrumentalno letačko osposobljavanje.

6 Uspješno završeni ispit iz teorijskog znanja prema stavku 8 te provjera praktične osposobljenosti prema stavku 14, podrazumijevaju ispunjenje uvjeta teorijskog znanja i praktične osposobljenosti propisanih za izdavanje ovlaštenja IR(A).

TEORIJSKO ZNANJE

7 Nastavni program teorijskog osposobljavanja za IR(A) propisan je u dodatku 1 JAR-FCL 1.470. Odobreno modularno osposobljavanje za IR(A) mora trajati najmanje 200 sati (1 sat = 60 minuta) koji mogu uključivati rad u učionici, videoprogram, audio i video zapise, odvojene prostore za osposobljavanje (boksove), osposobljavanje na računalu ili nekom drugom mediju kojeg je odobrilo nadležno tijelo. Odobreno dopisno osposobljavanje može također biti ponuđeno kao dio osposobljavanja prema odluci nadležnog tijela.

PROVJERA TEORIJSKOG ZNANJA

8 Učenik mora pokazati razinu znanja prikladno privilegijama IR(A) ovlaštenjem u skladu s procedurama iz Pododjeljka J ovoga pravilnika.

LETAČKO OSPOSOBLJAVANJE

9 Osposobljavanje za IR(A) ovlaštenje za jednomotorni avion mora se sastojati od najmanje 50 sati instrumentalnog letenja s instruktorom, od kojih do 20 sati može biti u FNPT I, ili do 35 sati u simulatoru letenja ili

Dodatak 1 JAR-FCL 1.205 (nastavak)

FNPT II, ako to odobri nadležno tijelo. Uz odobrenje nadležnog tijela najviše 10 sati letenja na simulatoru letenja ili FNPT II može biti odrađeno na FNPT I.

10 Osposobljavanje za IR(A) ovlaštenje za višemotorni avion mora se sastojati od najmanje 55 sati instrumentalnog letenja s instruktorom, od kojih do 25 sati može biti u FNPT I ili do 40 sati u simulatoru letenja ili FNPT II, ako to odobri nadležno tijelo. Uz odobrenje nadležnog tijela najviše 10 sati letenja na simulatoru letenja ili FNPT II može biti odrađeno na FNPT I. Preostalo instrumentalno letenje mora sadržavati najmanje 15 sati na višemotornim avionima.

11 Imatelj IR(A) za jednomotorni avion koji posjeduje ovlaštenje za tip ili klasu višemotornog aviona, ako želi dobiti IR(A) ovlaštenje za višemotorni avion, mora uspješno završiti osposobljavanje u odobrenoj FTO/TRTO koje sadrži najmanje 5 sati instrumentalnog letenja na višemotornim avionima, od kojih 3 sata mogu biti na simulatoru ili FNPT II.

12 Imatelju dozvole CPL(A) izdane sukladno ICAO ili potvrde o završenom osposobljavanju za modul osnovnog instrumentalnog letenja ukupno trajanje letačkog osposobljavanja zahtijevano u članku 9 ili 10 može biti skraćeno za 10 sati. Ukupno vrijeme instrumentalnog osposobljavanja u avionu mora biti sukladno s člankom 9 ili 10, kako je primjenjivo.

13 Do provjere praktične osposobljenosti za IR(A) ovlaštenje, letačko će osposobljavanje sadržavati:

(a) Modul osnovnog instrumentalnog letenja:

Procedure i manevri za osnovni instrumentalni let koje pokrivaju najmanje:

– osnovni instrumentalni let bez vanjskih vizualnih pomagala

– horizontalni let

– penjanje

– spuštanje

– okreti u ravnom letu, penjanje, spuštanje

– instrumentalni uzorak

– oštri zaokret

– radionavigacija

– povratak sa neuobičajenih visina

– ograničeni panel

– prepoznavanje i povratak sa djelomičnog i punog prevlačenja

(b) Modul proceduralnog instrumentalnog letenja:

(1) prijeletne postupke za IFR letenje, uključujući korištenje letačkog priručnika i odgovarajućih dokumenata potrebnih za pripremu IFR plana leta;

(2) postupke i manevre za IFR operacije pod normalnim, izvanrednim i prinudnim uvjetima leta, a najmanje za:

– prijelaz iz vizualnog na instrumentalni let tijekom polijetanja;

– standardne instrumentalne odlaske i prilaze;

– IFR postupke na ruti;

– postupke za krug čekanja;

– instrumentalne prilaze do određenih minimuma;

– postupke prekinutog prilaza;

– slijetanja poslije instrumentalnog prilaza, uključujući niski krug,

(3) manevre u letu i određene karakteristike leta;

(4) ako je potrebno, upravljanje višemotornim avionom u navedenom osposobljavanju, uključujući letove isključivo po instrumentima sa simulacijom otkaza jednog motora te gašenjem motora i ponovnim pokretanjem (navedene vježbe trebaju se izvoditi na sigurnoj visini osim ako se izvode u simulatoru letenja ili FNPT II).

PROVJERA PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI

14 (a) Po završetku odgovarajućeg letačkog osposobljavanja i ispunjenja predviđenih uvjeta u JAR-FCL 1.190 kandidat mora pristupiti IR(A) provjeri praktične osposobljenosti na višemotornom avionu ili na jednomotornom avionu u skladu s Dodacima 1 i 2 JAR-FCL 1.210.

(b) Po završetku osposobljavanja iz gore navedenog paragrafa 11, kandidat će pristupiti provjeri praktične osposobljenosti na višemotornom avionu u skladu s Dodacima 1 i 2 JAR-FCL 1.210.

Dodatak 1 JAR-FCL 1.210

IR(A) – Provjera praktične osposobljenosti i provjera stručnosti

(vidi JAR-FCL 1.185 i 1.210)

(vidi IEM FCL 1.210)

1 Kandidat koji pristupa provjeri praktične osposobljenosti za IR(A) mora biti provjeren na istom tipu ili klasi aviona na kojem se osposobljavao. Avion korišten za provjeru praktične osposobljenosti mora zadovoljavati uvjete za avione za osposobljavanje koji su propisani u Dodatku 1a JAR-FCL 1.055.

2 Nadležno tijelo će odrediti administrativne postupke kojima se dokazuje da kandidat ispunjava uvjete za pristupanje provjeri praktične osposobljenosti. Ispitivač prije pristupanja kandidata provjeri praktične osposobljenosti može izvršiti uvid u zapise o osposobljavanju kandidata.

3 Kandidat mora uspješno zadovoljiti zahtjeve iz sekcije 1 do 5 provjere praktične osposobljenosti i sekciju 6 Dodatka 2 JAR-FCL 1.210 ako se koristi višemotorni avion. Ako ne zadovolji bilo koju stavku u sekciji, smatra se da nije zadovoljio cijelu sekciju. Ako ne zadovolji više od jedne sekcije kandidat će morati ponoviti kompletnu provjeru praktične osposobljenosti. Neuspjeh kandidata u samo jednoj sekciji, zahtjeva ponavljanje provjere samo iz te sekcije. Neuspjeh u bilo kojoj sekciji ponovljene provjere, uključujući sekcije koje je u prethodnom pokušaju uspješno položio, zahtijeva ponavljanje cijele provjere. Zadovoljavajuća provjera praktične osposobljenosti mora se završiti u roku od šest mjeseci.

4 Nakon neuspješne provjere praktične osposobljenosti može se zahtijevati dodatno osposobljavanje. Nakon neuspjeha u dva pokušaja mora se zahtijevati dodatno osposobljavanje kako to odredi nadležno tijelo. Broj provjera praktične osposobljenosti nije ograničen.

PROVOĐENJE PROVJERE

5 Provjerom se simulira stvaran let. Rutu koja će se letjeti mora odrediti ispitivač. Bitan element je sposobnost kandidata da planira i provede let prema materijalu dobivenom na prijeletnim uputama (briefing). Kandidat mora planirati let i osigurati da su oprema i potrebna dokumentacija za let u avionu. Ispitni let mora trajati najmanje 1 sat.

6 Nadležno tijelo će ispitivaču izdati odgovarajuće upute radi sigurnog provođenja provjere.

7 Ako kandidat odluči prekinuti provjeru praktične osposobljenosti iz razloga koje ispitivač smatra neopravdanim, kandidat treba ponoviti čitavu provjeru. Ako je provjera prekinuta iz razloga koje ispitivač smatra opravdanim, u sljedećem letu provjeravat će se samo neizvršene sekcije.

8 Ispitivač može od kandidata zahtijevati jedno ponavljanje bilo kojeg manevra ili postupka koji su dijelovi provjere. Ispitivač može prekinuti provjeru u bilo kojoj fazi ako ustanovi da praktična osposobljenost kandidata zahtijeva ponavljanje kompletne provjere.

9 Od kandidata će se zahtijevati da leti avionom s pozicije s koje je moguće obavljanje dužnosti zapovjednika aviona i da obavi let kao da je jedini član posade u avionu. Ispitivač ne smije sudjelovati u upravljanju avionom osim ako to nije neophodno u interesu sigurnosti ili da bi se izbjeglo neprihvatljivo kašnjenje ostalog prometa. Kada ispitivač ili neki drugi pilot djeluje kao kopilot tijekom provjeravanja, privilegije ovlaštenja za instrumentalno letenje bit će ograničene samo za letenje u višečlanoj posadi. Ograničenje se može poništiti ako kandidat obavi drugu provjeru praktične osposobljenosti za ovlaštenje za instrumentalno letenje djelujući kao da nema drugih članova posade u jednopilotnom avionu. Odgovornost za let mora se uskladiti s nacionalnim propisima.

10 Visinu odluke, minimalnu visinu prilaza i točku neuspjelog prilaza mora odrediti kandidat i usuglasiti s ispitivačem.

11 Kandidat za IR(A) mora ispitivaču pokazati provjere i zadaće koje provodi, uključujući i prepoznavanje radionavigacijskih sredstava. Provjere se moraju obaviti u skladu s odobrenom listom provjere za avion na kojem se provjera provodi. Prije početka provjere kandidat mora obaviti podešavanje snage i brzine. Podatke o performansama za polijetanje, prilaz i slijetanje treba izračunati kandidat sukladno operativnom ili letačkim priručnikom aviona koji se koristi.

ODSTUPANJA TIJEKOM PRAKTIČNE PROVJERE

12 Kandidat mora pokazati sposobnost da:

– upravlja avionom unutar njegovih ograničenja;

– sve manevre izvodi mirno i ispravno;

Dodatak 2 JAR-FCL 1.210 (nastavak)

– ima dobru prosudbu i pilotsko razmišljanje;

– primjenjuje aeronautička znanja;

– kontrolira avion sve vrijeme leta tako da uspješno izvršavanje postupaka i manevara ne dolazi u pitanje.

13 Sljedeća ograničenja su samo za opću primjenu. Ispitivač mora dopustiti sljedeća odstupanja radi turbulentne atmosfere te upravljivosti i performansi aviona koji se koristi za provjeru:

Visina

općenito ± 100 stopa (ft)

početak prekinutog prilaza na

visini odluke + 50 stopa (ft)/- 0 stopa (ft)

minimalna visina

poniranja/MAP/visine + 50 stopa (ft)/- 0 stopa (ft)

Putanja leta:

po radio sredstvu ± 50

precizni prilaz pola otklona, smjer i ravnina poniranja

Smjer leta

svi motori radeći ± 50

pri simuliranom otkazu motora ± 100

Brzina

svi motori u pogonu ± 5 čvorova

pri simuliranom otkazu motora + 10 čvorova/-5 čvorova

SADRŽAJ PROVJERE

14 Sadržaj provjere praktične osposobljenosti i sekcije prikazane u Dodatku 2 JAR-FCL 1.210 moraju se koristiti pri provjeri praktične osposobljenosti. Izgled i sadržaj zahtjeva i formulara za provjeru praktične osposobljenosti može odrediti nadležno tijelo (vidi IEM FCL 1.210). Stavka d) u Sekciji 2 i Sekcija 6 provjere praktične osposobljenosti i provjera stručnosti mogu se iz razloga sigurnosti provoditi u simulatoru letenja ili FNPT II.

Dodatak 2 JAR-FCL 1.210

Sadržaj provjere praktične osposobljenosti/provjere stručnosti za izdavanje IR(A)

(vidi JAR-FCL 1.185 i 1.210)

(vidi IEM FCL 1.210)

SEKCIJA 1

ODLET

Korištenje liste provjere, letačke vještine, postupci protiv zaleđivanja i za odleđivanje primjenjivi u svim sekcijama.

a

Korištenje letačkog priručnika (ili slično) posebno za izračunavanje performansi aviona, mase i ravnoteže

b

Korištenje dokumenata servisa zračnog prometa, meteoroloških izvješća

c

Priprema ATC plana leta, IFR plana leta/dokumentacija

d

Pretpoletni pregled aviona

e

Meteorološki minimumi

f

Voženje po tlu

g

Upute prije polijetanja. Polijetanje

h

Prijelaz na instrumentalno letenje

i

Postupci instrumentalnog odlaska, podešavanje visinomjera

j

Suradnja s ATC – R/T postupci

SEKCIJA 2

OPĆE UPRAVLJANJE

a

Upravljanje avionom isključivo prema instrumentima, uključujući: horizontalni let pri različitim brzinama, trim

b

Penjuće i spuštajuće zaokrete s održavanjem nagiba 300

c

Povratak iz nepravilnih položaja, uključujući zaokret s 450 nagiba i oštri spuštajući zaokret

d*

Ispravljanje početnoga gubitka brzine u horizontalnom letu ili blagom penjućem/spuštajućem zaokretu

e

Otkaz instrumenata, stabilizirani penjući/spuštajući zaokret s 300 nagiba prema zadanom kursu, povratak iz nepravilnih položaja

SEKCIJA 3

IFR POSTUPCI NA RUTI

a

Praćenje, uključujući presretanje signala, npr. NDB, VOR, RNAV

b

Korištenje radio sredstava

c

Horizontalni let, kontrola smjera, visine i brzine leta, podešavanje snage, tehnika uravnoteženja (trimanja)

d

Podešavanje visinomjera

e

Mjerenje vremena i ispravljanje predviđenog vremena dolaska (ETA)

f

Nadgledanje tijeka leta, bilješke o letu, potrošnja goriva, upravljanje sustavom

g

Postupci zaštite od zaleđivanja, simulirati ako je potrebno

h

Suradnja s ATC – R/T postupci

SEKCIJA 4

PRECIZNI PRILAZ

a

Podešavanje i provjeravanje navigacijskih uređaja, identifikacija sredstava

b

Postupci dolaska, provjere visinomjera

c

Dogovor (briefing) za prilaz i slijetanje, uključujući provjere pri snižavanju/prilaženju/slijetanju

d+

Postupci kruga čekanja

e

Pridržavanje objavljenih postupaka za prilaz

f

Mjerenje vremena u prilazu

g

Kontrola visine, brzine i smjera, stabilizirani prilaz

h+

Prekinuti prilaz/slijetanje

i+

Postupak prekinutog prilaza/slijetanja

j

Suradnja s ATC – R/T postupci

+ izvodi se u Sekciji 4 ili Sekciji 5

Dodatak 2 JAR-FCL 1.210 (nastavak)

SEKCIJA 5

NEPRECIZNI PRILAZ

a

Podešavanje i provjeravanje navigacijskih uređaja, identifikacija sredstava

b

Postupci dolaska, podešavanje visinomjera

c

Dogovor (briefing) za prilaz i slijetanje, uključujući provjere pri snižavanju/prilaženju/slijetanju

d+

Postupci kruga čekanja

e

Pridržavanje objavljenih postupaka za prilaz

f

Mjerenje vremena u prilazu

g

Kontrola visine, brzine i smjera, (stabilizirani prilaz)

h+

Prekinuti prilaz/slijetanje

i+

Postupak prekinutog prilaza/slijetanja

j

Suradnja s ATC – R/T postupci

+ izvodi se u Sekciji 4 ili Sekciji 5

SEKCIJA 6 (ako je primjenjivo)

SIMULIRANI LET S ASIMETRIČNIM POTISKOM

a

Otkaz motora poslije polijetanja i prilaza

b

Prilaz s nesimetričnim pogonom i prekinuti prilaz

c

Prilaz s nesimetričnim pogonom i slijetanje sa zaustavljanjem

d

Suradnja s ATC – R/T postupci

* Može se koristiti simulator ili FNPT II

PODODJELJAK F – OVLAŠTENJE ZA TIP I KLASU (Aviona)

JAR-FCL 1.215 Ovlaštenje za klasu aviona (A)

(a) Podjela. Ovlaštenje za klasu mora biti uspostavljeno za jednopilotne avione, koji ne zahtijevaju ovlaštenje za tip, kako slijedi:

(1) za sve jednomotorne klipne avione (kopno);

(2) za sve jednomotorne klipne avione (voda);

(3) za sve motorne jedrilice;

(4) za svakog proizvođača jednomotornih turboelisnih aviona (kopno);

(5) za svakog proizvođača jednomotornih turboelisnih aviona (voda);

(6) za sve višemotorne klipne avione (kopno); i

(7) za sve višemotorne klipne avione (voda).

(b) Lista.

(1) Ovlaštenje za klasu aviona bit će izdano sukladno propisanim administrativnim procedurama prihvaćenim od strane JAA. Radi promjene na drugi tip ili varijantu aviona u okviru ovlaštenja za jednu klasu, zahtjeva se osposobljavanje za razliku ili osposobljavanje za upoznavanje;

(2) Avioni koji nisu navedeni u propisanim administrativnim procedurama mogu biti upisani u JAR-FCL dozvolu, ali će privilegije takvog ovlaštenja biti ograničene na državu izdavanja ovlaštenja.

(c) Uvjete za izdavanje, produljenje i obnavljanje sljedećih ovlaštenja za klasu određuje nadležno tijelo prema nahođenju:

(1) Avioni (voda)

(2) Višemotorni s centralnim potiskom (avioni)

(3) Avioni s jednim sjedalom

JAR-FCL 1.220 Ovlaštenje za tip (A)

(a) Kriterij. Uspostavljanje ovlaštenja za tipove aviona koji nisu uključeni u JAR-FCL 1.215 bit će temeljeno na osnovi sljedećih kriterija:

(1) ako avion ima posebnu potvrdu o plovidbenosti za tip;

(2) karakteristike upravljanja;

(3) zadovoljeni uvjeti za minimalni sastav članova posade;

(4) nivo tehnologije.

(b) Podjela. Ovlaštenje za tip aviona će biti uspostavljeno:

(1) za svaki tip višepilotnog aviona; ili

(2) za svaki tip višemotornog jednopilotnog aviona koji ima turboelisne ili turbomlazne motore; ili

(3) za svaki tip jednomotornog jednopilotnog aviona koji ima turbomlazni motor; ili

(4) za neki drugi tip aviona ako se to smatra potrebnim.

(c) Lista.

(1) Ovlaštenje za tip aviona bit će izdano sukladno propisanim administrativnim procedurama prihvaćenim od strane JAA. Radi promjene na drugu varijantu aviona u okviru ovlaštenja za jedan tip zahtjeva se osposobljavanje za razliku ili osposobljavanje za upoznavanje.

(2) (i) tipovi aviona koji nisu certificirani sukladno FAR/JAR 23, FAR/JAR 23 commuter kategorija, FAR/JAR 25, BCAR ili AIR 2051; ili

(ii) tipovi aviona certificirani od strane države članice JAA pod posebnom registracijom kao vojni, bivši vojni, eksperimentalni ili tipovi aviona posebne povijesne vrijednosti;

nisu navedeni u propisanim administrativnim procedurama.

(3) Avioni koji nisu navedeni u propisanim administrativnim procedurama mogu biti upisani u JAR-FCL dozvolu, ali će privilegije takvog ovlaštenja biti ograničene na državu izdavanja ovlaštenja.

JAR-FCL 1.221 Jednopilotni avioni visokih performansi (High Performance Aeroplanes)

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.215 i 1.220)

(a) Kriterij. Uspostavljanje ovlaštenja za klasu ili tip za jednopilotne avione određene kao one visokih performansi bit će temeljeno na osnovu slijedećih kriterija:

(1) tip pogonskog uređaja;

(2) opremljenost i sposobnosti sistema aviona;

(3) kabina pod tlakom (cabin pressurizaton);

(4) mogućnosti navigacijskog sistema;

(5) mogućnosti na aerodromu i ruti;

(6) karakteristike upravljanja.

(b) Lista. Avioni određeni kao oni s visokim performansama bit će navedeni kao takvi propisanim administrativnim procedurama u okviru odgovarajuće liste ovlaštenja za klasu ili tip koristeći tumačenje HPA.

JAR-FCL 1.225 Okolnosti u kojima je ovlaštenje za klasu ili tip aviona potrebno

Ako imatelj dozvole za pilota nema važeće ovlaštenje za tip ili klasu aviona, ne smije upravljati u svojstvu pilota aviona, osim ako je na osposobljavanju ili provjeri praktične osposobljenosti. Ako je ovlaštenje za klasu ili tip aviona izdano s ograničenjima privilegija samo na letenje u svojstvu kopilota, ili ako postoje neki drugi uvjeti dogovoreni unutar JAA, takva ograničenja bit će upisana u ovlaštenje.

JAR-FCL 1.230 Posebno odobrenje za ovlaštenje za tip ili klasu aviona

Nadležno tijelo može, u svrhu posebnih letova bez naknade (npr. testiranje aviona u letu), izdati posebno odobrenje u pismenom obliku imatelju dozvole, umjesto izdavanja ovlaštenja za tip ili klasu sukladno JAR-FCL 1.225. To odobrenje ima ograničenu valjanost za vrijeme izvođenja posebnog leta.

JAR-FCL 1.235 Ovlaštenje za tip ili klasu aviona – privilegije, broj i varijante

(a) Privilegije. S obzirom na JAR-FCL 1.215 (b) i (c) i JAR-FCL 1.220 (a) i (b) gore, privilegije imatelja ovlaštenja za klasu ili tip aviona su letenje u svojstvu pilota na tipu ili klasi aviona navedenih u ovlaštenju.

(b) Broj ovlaštenja za tip/klasu. U JAR-FCL ne postoji ograničenje broja ovlaštenja za tip ili klasu aviona koja pilot može imati istovremeno. Međutim JAR-OPS može ograničiti broj ovlaštenja koji se mogu koristiti u isto vrijeme.

(c) Varijante. Ako se varijanta nije letjela u periodu od 2 godine poslije osposobljavanja za razliku, tražit će se daljnje osposobljavanje za razlike ili provjera stručnosti na toj varijanti osim za tipove ili varijante u okviru SEP klase ovlaštenja.

(1) Osposobljavanje za razlike zahtjeva dodatna znanja i osposobljavanje na odgovarajućim uređajima ili na avionu.

Osposobljavanje za razlike mora biti upisano u knjižicu letenja pilota ili sličan dokument i potpisana od CRI/TRI/SFI(A) ili FI(A), ovisno o nadležnosti.

(2) Osposobljavanje za upoznavanje zahtjeva stjecanje dodatnih znanja.

JAR-FCL 1.240 Ovlaštenje za tip i klasu aviona – zahtjevi

(vidi Dodatke 1 do 3 JAR-FCL 1.240)

(a) Općenito

(1) kandidat za ovlaštenje za tip za višepilotni avion mora udovoljiti zahtjevima propisanim u JAR-FCL 1.250, 1.261 i 1.262.

(2) kandidat za ovlaštenje za tip za jednopilotni avion mora udovoljiti zahtjevima sukladno JAR-FCL 1.255, 1.261(a), (b) i (c) i 1.262(a) i ako je primjenjivo JAR-FCL 1.251.

(3) kandidat za ovlaštenje za klasu aviona treba zadovoljiti uvjete sukladno JAR-FCL 1.260, 1.261(a) (b) i (c) i 1.262(a) i ako je primjenljivo JAR-FCL 1.251.

(4) osposobljavanje za ovlaštenje za tip, uključujući teorijski dio osposobljavanja mora se završiti u periodu od 6 mjeseci koji prethode provjeri praktične osposobljenosti.

(5) prema nahođenju nadležnog tijela ovlaštenje za klasu ili tip aviona može se izdati podnositelju zahtjeva koji udovoljava zahtjevima za to ovlaštenje države nečlanice JAA pod uvjetom da su ispunjeni zahtjevi iz JAR-FCL 1.250, 1.255 ili 1.260. Takvo ovlaštenje bit će ograničeno na avione registrirane u toj državi nečlanici JAA, ili korištenim od operatora te države nečlanice JAA. Ograničenje može biti skinuto kada je imatelj ovlaštenja naletio najmanje 500 sati letenja kao pilot na tipu ili klasi i udovoljava zahtjevima za produljenje valjanosti prema JAR-FCL 1.245 i ako je primjenjivo JAR-FCL 1.251.

(6) Važeće ovlaštenje za tip upisano u dozvolu izdanu od države nečlanice JAA može se prevesti u JAR-FCL dozvolu, pod uvjetom da se obavi odgovarajuća provjera stručnosti i da podnositelj zahtjeva aktivno leti i ima najmanje 500 sati letačkog iskustva kao pilot na tom tipu pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti iz JAR-FCL 1.250, 1.251, 1.255 ili 1.260.

(7) Važeće ovlaštenje za klasu upisano u dozvolu izdanu od države nečlanice JAA može se prevesti u JAR-FCL dozvolu, pod uvjetom da se obavi odgovarajuća provjera stručnosti i da podnositelj zahtjeva aktivno leti i ima najmanje 100 sati letačkog iskustva kao pilot na toj klasi pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti iz JAR-FCL 1.251 ili 1.260.

(8) Važeće ovlaštenje upisano u dozvolu izdanu od države članice JAA može se prevesti u JAR-FCL dozvolu pod uvjetom da je važeće i da je zadnje produljenje / obnavljanje valjanosti ovlaštenja obavljeno prema zahtjevima JAR-FCL i JAR-FCL 1.250, 1.255 ili 1.260, kako je primjenjivo.

(b) Provjera praktične osposobljenosti

(1) Sadržaj provjere praktične osposobljenosti i sekcija za ovlaštenje za višemotorne višepilotne avione prikazan je u Dodacima 1 i 2 JAR-FCL 1.240; i

(2) Sadržaj provjere praktične osposobljenosti i sekcija za ovlaštenje za višemotorne jednopilotne avione i za jednomotorne avione prikazan je u Dodacima 1 i 3 JAR-FCL 1.240.

Svaka primjenjiva točka u odgovarajućoj provjeri praktične osposobljenosti mora biti zadovoljavajuće izvršena u periodu od 6 mjeseci koji prethode datumu prijema zahtjeva za izdavanje ovlaštenja.

JAR-FCL 1.245 Ovlaštenje za tip i klasu aviona – valjanost, produžavanje i obnavljanje

(vidi Dodatak 1 do 3 JAR-FCL 1.240)

(a) Valjanost ovlaštenja za tip i ovlaštenja za klasu višemotornih aviona. Valjanost ovlaštenja za tip i ovlaštenja za klasu višemotornih aviona iznosi jednu godinu od dana izdavanja ili dana isteka, ako je valjanost ovlaštenja produžena unutar perioda valjanosti.

(b) Produžavanje valjanosti ovlaštenja za tip i ovlaštenja za klasu višemotornih aviona. Za produžavanje valjanosti ovlaštenja za tip aviona i ovlaštenja za klasu višemotornih aviona, kandidat mora obaviti:

(1) provjeru stručnosti u skladu s Dodatkom 1 JAR-FCL 1.240 za odgovarajući tip ili klasu aviona u roku od 3 mjeseca koji prethode datumu isteka valjanosti ovlaštenja; i

(2) najmanje 10 rutnih sektora kao pilot na odgovarajućem tipu ili klasi aviona, ili jedan rutni sektor u ulozi pilota odgovarajućeg tipa ili klase aviona ili simulatoru letenja s ispitivačem unutar valjanosti ovlaštenja.

(3) produljenje valjanosti za IR(A) treba biti kombinirano s provjerom stručnosti za ovlaštenje za tip/klasu prema Dodatku 1 JAR-FCL 1.240 i 1.295.

(c) Valjanost i produžavanje valjanosti ovlaštenja za klasu jednopilotnih jednomotornih aviona. Valjanost ovlaštenja za klasu jednopilotnog jednomotornog aviona iznosi dvije godine od dana izdavanja, ili od dana isteka, ako je produžavanje valjanosti ovlaštenja izvršeno u periodu valjanosti.

(1) Produžavanje valjanosti ovlaštenja za klasu (kopno) jednomotornoga klipnog aviona i svih ovlaštenja za motorne jedrilice. Za produžavanje valjanosti ovlaštenja za klasu za jednopilotne jednomotorne klipne avione (kopno) i/ili ovlaštenja za klasu motorne jedrilice, kandidat mora:

(i) u roku od 3 mjeseca koji prethode datumu isteka valjanosti ovlaštenja, položiti provjeru stručnosti s ovlaštenim ispitivačem u odgovarajućoj klasi, a prema Dodacima 1 i 3 JAR-FCL 1.240 ili Dodacima 1 i 2 JAR-FCL 1.210 ili:

(ii) u roku 12 mjeseci koji prethode datumu isteka valjanosti ovlaštenja naletjeti 12 sati na jednomotornom klipnom avionu ili motornoj jedrilici (TMG) uključujući:

(A) 6 sati kao zapovjednik aviona;

(B) 12 polijetanja i 12 slijetanja; i

(C) završiti školski let dužine najmanje jedan sat sa instruktorom leta FI(A) ili CRI(A). Ovaj let se može zamijeniti bilo kojom drugom provjerom stručnosti ili provjerom praktične osposobljenosti.

(iii) kada podnositelj zahtjeva ima oba ovlaštenja – za jednomotorni klipni avion (kopno) za klasu i ovlaštenje za motornu jedrilicu, on može ispuniti zahtjeve u (i) gore u bilo kojoj klasi ili u (ii) gore u bilo kojoj klasi ili kombinacijom klasa i steći produljenje valjanosti za oba ovlaštenja.

(2) Produžavanje valjanosti ovlaštenja za klasu jednopilotnih jednomotornih turboelisnih aviona (kopno). Za produžavanje valjanosti ovlaštenja za klasu jednopilotnih jednomotornih turboelisnih aviona (kopno), kandidat mora u roku od tri mjeseca koji prethode datumu isteka valjanosti ovlaštenja, uspješno položiti provjeru stručnosti s ovlaštenim ispitivačem na odgovarajućoj klasi aviona.

(d) Podnositelj zahtjeva koji nije uspješno položio sve sekcije u provjeri stručnosti prije datuma istjecanja ovlaštenja za tip ili klasu ne može koristiti prava iz tog ovlaštenja dok uspješno ne položi provjeru stručnosti.

(e) Produljenje perioda valjanosti ili produljenje ovlaštenja u posebnim okolnostima:

(1) Kada su prava iz ovlaštenja za tip aviona, klase ili instrumentalnog ovlaštenja obavljena samo na avionu registriranom u državi nečlanici JAA, nadležno tijelo može prema svom nahođenju produžiti period valjanosti ovlaštenja, ili produžiti valjanost ovlaštenje pod uvjetom da su ispunjeni zahtjevi te države nečlanice JAA.

(2) Kada su prava iz ovlaštenja za tip aviona, klasu ili instrumentalno ovlaštenje obavljena samo na avionu registriranom u državi JAA koji je korišten od operatora države nečlanice JAA, a prema pravilima članka 83bis iz Međunarodne konvencije civilnog zrakoplovstva, Chicago, (ICAO), nadležno tijelo može prema svom nahođenju produžiti period valjanosti ovlaštenja ili produžiti ovlaštenje pod uvjetom da su ispunjeni zahtjevi te države nečlanice JAA.

(3) Bilo koje ovlaštenje produženo prema odredbi (1) ili (2) gore mora biti produženo sukladno JAR-FCL 1.245(b) ili (c) i ako je primjenjivo JAR-FCL 1.185 prije nego se privilegije koriste na avionu registriranom u državi članici JAA i korištenom od operatora države članice JAA.

(4) Ovlaštenje izdano ili korišteno u državi nečlanici JAA može ostati u JAR-FCL dozvoli prema nahođenju nadležnog tijela pod uvjetom da su zahtjevi te države ispunjeni i ovlaštenje je ograničeno na avion registriran u toj državi.

(f) Ovlaštenja kojima je istekla valjanost

(1) Ako je valjanost ovlaštenja za tip ili ovlaštenje za klasu jednopilotnih višemotornih aviona istekla, kandidat mora obaviti osposobljavanje za osvježenje znanja propisano od strane nadležnog tijela, kako slijedi:

(i) ako je valjanost ovlaštenja za klasu jednopilotnih višemotornih aviona istekla do 3 godine kandidat mora položiti provjeru stručnosti sukladno Dodatku 3 JAR-FCL 1.240 s ovlaštenim ispitivačem. Dodatno osposobljavanje nije obvezno, ali kandidat može prema osobnom nahođenju osposobljavanje obaviti u ovlaštenoj FTO.

(ii) ako je valjanost ovlaštenja za klasu jednopilotnih višemotornih aviona istekla više od 3 godine kandidat mora završiti teorijsko osposobljavanje i položiti teorijski ispit u ovlaštenoj FTO (vidi JAR FCL 1.261 (a)« obaviti 10 sektora osposobljavanja u letu sa instruktorom u ovlaštenoj FTO te položiti provjeru stručnosti sukladno Dodatku 3 JAR-FCL 1.240 s ovlaštenim ispitivačem.

(iii) ako je valjanost ovlaštenja za tip jednopilotnih aviona istekla do 3 godine kandidat mora položiti provjeru stručnosti sukladno Dodatku 3 JAR-FCL 1.240 s ovlaštenim ispitivačem. Ukoliko je ovlaštenje za instrumentalno letenje bilo vezano uz ovlaštenje za tip jednopilotnih aviona potrebno je udovoljiti zahtjevima propisanima u JAR-FCL 1.246(b). Dodatno osposobljavanje nije obvezno, ali kandidat može prema osobnom nahođenju osposobljavanje obaviti u ovlaštenoj FTO ili TRTO.

(iv) ako je valjanost ovlaštenja za tip jednopilotnih aviona istekla više od 3 godine kandidat mora završiti teorijsko osposobljavanje i položiti teorijski ispit u ovlaštenoj FTO ili TRTO (vidi JAR FCL 1.261 (a), obaviti osposobljavanje u letu sa instruktorom prema nahođenju HT ovlaštene FTO ili TRTO, te položiti provjeru stručnosti sukladno Dodatku 3 JAR-FCL 1.240 s ovlaštenim ispitivačem. Nakon uspješno položene provjere praktične osposobljenosti kandidat mora obaviti 3 polijetanja i slijetanja na tipu aviona za kojeg se ovlaštenje obnavlja. Ukoliko je ovlaštenje za instrumentalno letenje bilo vezano uz ovlaštenje za tip jednopilotnih aviona potrebno je udovoljiti zahtjevima propisanima u JAR-FCL 1.246(b).

(v) ako je valjanost ovlaštenja za tip višepilotnog aviona istekla do 3 godine kandidat mora položiti provjeru praktične osposobljenosti sukladno Dodatku 1 i 2 JAR-FCL 1.240 i 1.295 s ovlaštenim ispitivačem. Dodatno osposobljavanje nije obvezno, ali kandidat može prema osobnom nahođenju osposobljavanje obaviti u ovlaštenoj FTO ili TRTO. Ukoliko je ovlaštenje za instrumentalno letenje bilo vezano uz ovlaštenje za tip višepilotnih aviona potrebno je udovoljiti zahtjevima propisanima u JAR-FCL 1.246(b).

(vi) ako je valjanost ovlaštenje za tip višepilotnog aviona istekla više od 3 godine kandidat mora završiti teorijsko osposobljavanje za stjecanje ovlaštenja za tip i položiti teorijski ispit u ovlaštenoj TRTO, završiti praktično osposobljavanje za stjecanje ovlaštenja za tip prema nahođenju HT ovlaštene FTO ili TRTO, te položiti provjeru stručnosti sukladno Dodatku 1 i 2 JAR-FCL 1.240 i 1.295 s ovlaštenim ispitivačem. Nakon uspješno položene provjere praktične osposobljenosti kandidat mora obaviti 3 polijetanja i slijetanja na tipu aviona za kojeg se ovlaštenje obnavlja osim, ako osposobljavanje nije odobreno kao ZFTT. Ukoliko je ovlaštenje za instrumentalno letenje bilo vezano uz ovlaštenje za tip višepilotnih aviona potrebno je udovoljiti zahtjevima propisanima u JAR-FCL 1.246(b).

Ovlaštenje će vrijediti od datuma ispunjenja zahtjeva za obnavljanje ovlaštenja.

(2) Ako je istekla valjanost ovlaštenje za klasu jednopilotnih jednomotornih aviona kandidat mora završiti provjeru praktične osposobljenosti kako je propisano u Dodatku 1 i 3 JAR-FCL 1.240.

(g) Usklađenost s JAR-OPS. Uvjeti za produljenje valjanosti propisani u JAR-FCL 1.245(b) smatrat će se ispunjenim kada kandidat koji leti sukladno JAR-OPS 1 udovolji OPC (Operator Proficiency Check) uvjetima sadržanima u JAR-OPS 1.965 i ukoliko operator dokaže nadležnom tijelu da su obvezne vježbe iz Dodatka 2 i 3 JAR-FCL 1.240 odrađene unutar 12 mjeseci koji prethode produljenju sukladno s JAR-OPS 1.965(a)(2). OPC će u ovu svrhu bit odrađen unutar tri mjeseca koji prethode isteku valjanosti ovlaštenja.

JAR-FCL 1.246 Ovlaštenje za instrumentalno letenje, produžavanje valjanosti i obnavljanje

(vidi JAR-FCL 1.185)

(vidi Dodatak 1 JAR_FCL 1.246)

(a) Produžavanje valjanosti

Valjanost IR(A) će biti produžena unutar tri mjeseca koji prethode datumu isteka ovlaštenja. Kada god je to moguće, produžavanje valjanosti IR(A) će biti kombinirano s provjerom stručnosti za produžavanje valjanosti ovlaštenja za klasu ili tip.

(1) Kada je produžavanje valjanosti IR(A) kombinirano sa ovlaštenjem za klasu ili tip, kandidat će tada odraditi provjeru stručnosti sukladno Dodacima 1 i 2 JAR-FCL 1.240 i 1.295, ili Dodatkom 3 JAR-FCL 1.240. U ovom slučaju će valjanost ovlaštenja za instrumentalno letenje biti ista kao i valjanost ovlaštenja za tip ili klasu, osim u slučaju ovlaštenja za klasu jednopilotnih jednomotornih aviona gdje će valjanost IR biti 12 mjeseci.

(2) Kada produžavanje valjanosti IR(A) nije kombinirano sa produžavanjem valjanosti ovlaštenja za klasu ili tip kandidat će:

(i) odraditi sekciju 3b Dodatka 3 JAR-FCL 1.240;

(ii) i one dijelove sekcije 1 koji se odnose na namjeravani let;

(iii) i, za višemotorne avione, sekciju 6 Dodatka 3 JAR-FCL 1.240 kao provjeru stručnosti isključivo prema instrumentima.

FNPT II ili simulator leta može se koristiti, s tim da svaka druga provjera stručnosti za produžavanje valjanosti IR(A) ovlaštenja u ovim uvjetima mora biti obavljena na avionu.

(3) Priznavanje će biti u skladu s Dodatkom 1 JAR-FCL 1.246.

(4) Kandidat koji ne ostvari prolaz u odgovarajućim sekcijama IR(A) provjere stručnosti sukladno s JAR-FCL 1.246(a)(1) ili (a)(2) prije isteka valjanosti IR(A) ovlaštenja neće koristiti IR(A) privilegije sve dok provjera stručnosti nije položena u potpunosti.

(b) Obnavljanje valjanosti

Ako je valjanost ovlaštenja za instrumentalno letenje istekla, kandidat će obaviti osposobljavanje za osvježenje znanja propisano od strane nadležnog tijela, kako slijedi:

(i) ako je valjanost ovlaštenja za instrumentalno letenje na klasi jednopilotnih jednomotornih aviona istekla do 7 godina kandidat mora obaviti 5 sektora osposobljavanja u letu sa instruktorom u ovlaštenoj FTO te položiti sekciju 3b provjere praktične osposobljenosti sukladno Dodatku 3 JAR-FCL 1.240, uključujući i pripremu leta.

(ii) ako je valjanost ovlaštenja za instrumentalno letenje na klasi jednopilotnih višemotornih aviona istekla do 7 godina kandidat mora obaviti 10 sektora osposobljavanja u letu sa instruktorom u ovlaštenoj FTO te položiti sekciju 3b provjere praktične osposobljenosti sukladno Dodatku 3 JAR-FCL 1.240, uključujući i pripremu leta.

(iii) ako je valjanost ovlaštenja za instrumentalno letenje na jednopilotnom tipu aviona istekla do 7 godina kandidat mora položiti provjeru praktične osposobljenosti za stjecanje ovlaštenja za tip sukladno Dodatku 3 JAR-FCL 1.240 s ovlaštenim ispitivačem. Ukoliko se obnavlja i ovlaštenje za tip jednopilotnog aviona moguće je kombinirati oba osposobljavanja za osvježenje znanja.

(iv) ako je valjanost ovlaštenja za instrumentalno letenje na višepilotnom tipu aviona istekla do 7 godina kandidat mora položiti provjeru praktične osposobljenosti za stjecanje ovlaštenja za tip sukladno Dodatku 1 i 2 JAR-FCL 1.240 i 1.295 s ovlaštenim ispitivačem. Ukoliko se obnavlja i ovlaštenje za tip višepilotnog aviona moguće je kombinirati oba osposobljavanja za osvježenje znanja.

Ovlaštenje će biti valjano od datuma udovoljavanja uvjetima za obnavljanje.

JAR-FCL 1.250 Ovlaštenje za tip, višepilotni avion – Uvjeti

(vidi AMC FCL 1.261(d))

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.261 (d))

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.520 i 1.525)

(a) Preduvjeti za osposobljavanje: Kandidat na tečaju osposobljavanja za stjecanje prvog tipa višepilotnog aviona mora:

(1) (i) imati najmanje 100 sati naleta u svojstvu zapovjednika aviona;

(ii) imati valjano ovlaštenje za instrumentalno letenje na višemotornom avionu;

(iii) imati potvrdu o uspješno završenom tečaju za rad u višečlanoj posadi (MCC). Ako se MCC tečaj namjerava dodati tečaju za ovlaštenje na tipu (vidi JAR-FCL 1.261 i 1.262 i AMC FCL 1.261(d) i Dodatak 1 JAR-FCL 1.261(d)), ovaj zahtjev nije primjenjiv; i

(iv) zadovoljiti uvjete iz JAR-FCL 1.285, ili

(2) biti kandidat koji trenutačno pohađa tečaj integriranog MPL(A) osposobljavanja.

(b) Kandidatima koji imaju:

(1) bilo svjedodžbu o uspješnom završetku MCC tečaja prema JAR-FCL 2 i iskustvo kao pilot na višepilotnom helikopteru sa više od 100 sati, ili

(2) iskustvo od više od 500 sati kao pilot na višepilotnom helikopteru, ili

(3) iskustvo od barem 500 sati kao pilot u višečlanim operacijama sukladno JAR-OPS na jednopilotnim JAR/FAR-23 višemotornim avionima, smatrat će se da udovoljava uvjetima propisanima za MCC.

(c) Razina znanja koju se smatra da posjeduje imatelj PPL(A) ili CPL(A) dozvole i ovlaštenja za višepilotni tip aviona koja su izdana po zahtjevima koji nisu sukladni JAR-FCL, neće biti priznati kao zamjena za ispunjavanje uvjeta propisanih u gornjoj točki (a)(1)(iv).

(d) Izdavanje dodatnih ovlaštenja za višepilotni tip aviona zahtjeva važeće ovlaštenje za instrumentalno letenje na višemotornom avionu.

JAR-FCL 1.251 Ovlaštenje za tip/klasu za jednopilotne avione visokih performansi (HPA) – Uvjeti

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.251 i AMC-FCL 1.251)

(a) Preduvjeti za osposobljavanje: Kandidat za prvo ovlaštenje za tip/klasu za jednopilotne avione visokih performansi (HPA) mora:

(1) imati najmanje 200 sati ukupnog letačkog iskustva;

(2) zadovoljiti uvjete iz JAR-FCL 1.255 ili 1.260, kako je primjenjivo; i

(3) (i) imati svjedodžbu o uspješno završenom pristupnom odobrenom tečaju sukladno Dodatku 1 JAR-FCL 1.251 koji će se obaviti u FTO ili TRTO; ili

(ii) položiti ispit iz teorijskog znanja za ATPL(A) sukladno JAR-FCL 1.285; ili

(iii) imati važeću ICAO ATPL(A) ili CPL/IR s potvrdom o teorijskom znanju za ATPL(A);

(b) Kandidat koji posjeduje dozvolu izdanu od države članice JAA u kojoj je upisano ovlaštenje za tip/klasu za jednopilotni avion visokih performansi (HPA) bit će priznato zahtijevano teorijsko znanje prema stavku (a) (3) gore kada se ovlaštenje prenosi u JAR-FCL dozvolu koju izdaje država.

JAR-FCL 1.255 Ovlaštenje za tip za jednopilotni avion – Uvjeti

Iskustvo na višemotornom avionu (samo)

Kandidat za stjecanje prvog ovlaštenja za tip na jednopilotnom višemotornom avionu mora naletjeti najmanje 70 sati kao zapovjednik aviona.

JAR-FCL 1.260 Ovlaštenje za klasu aviona –Uvjeti

Iskustvo na višemotornom avionu (samo)

Kandidat za stjecanje ovlaštenja za klasu na jednopilotnom višemotornom avionu mora naletjeti najmanje 70 sati kao zapovjednik aviona.

JAR-FCL 1.261 Ovlaštenje za tip ili klasu aviona – znanje i letačko osposobljavanje

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.261(a) i AMC FCL 1.261(a))

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.261 (c) (2))

(vidi Dodatak 1, 2 i 3 JAR-FCL 1.240)

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.261 (d))

(vidi Dodatak 2 JAR-FCL 1.055)

(vidi AMC FCL 1.261(c)(2), AMC FCL 1.261(d), JAR-FCL 1.251 i AMC 1.251)

(a) Teorijsko osposobljavanje i zahtjevi provjere

(1) Kandidat za stjecanje ovlaštenja za tip ili klasu na jednomotornom ili višemotornom avionu mora završiti potrebno teorijsko osposobljavanje (vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.261(a) i AMC FCL 1.261(a)) te pokazati razinu znanja potrebnu za sigurno upravljanje tipom aviona za koji stječe ovlaštenje.

(2) Samo višemotorni avioni. Kandidat za ovlaštenje za klasu jednopilotnih višemotornih aviona mora završiti najmanje 7 sati teorijskog osposobljavanja o upravljanju višemotornim avionom.

(b) Letačko osposobljavanje

(1) Kandidat za ovlaštenje za klasu/tip jednopilotnih jednomotornih ili višemotornih aviona mora završiti letačko osposobljavanje vezano na provjeru praktične osposobljenosti za klasu/tip aviona za koji se traži ovlaštenje (vidi Dodatak 3 JAR-FCL 1.240).

(2) Samo višemotorni avioni. Kandidat za ovlaštenje za tip/klasu jednopilotnih višemotornih aviona mora imati najmanje 2 sata i 30 minuta letenja u osposobljavanju u normalnim uvjetima na višemotornom avionu, i najmanje 3 sata i 30 minuta letenja u osposobljavanju u uvjetima otkaza motora i tehnika asimetričnog leta.

(3) Kandidat za ovlaštenje za tip višepilotnih aviona mora završiti letačko osposobljavanje vezano za provjeru praktičnog znanja za tip za koji se traži ovlaštenje (vidi Dodatak 2 JAR-FCL 1.240).

(c) Provođenje osposobljavanja

(1) Tečaj osposobljavanja će se provoditi u FTO ili TRTO. Tečajevi osposobljavanja mogu se također izvoditi u ustanovi ili u ustanovi pod ugovorom koju osigura operator ili proizvođač, ili, u posebnim uvjetima, s individualno ovlaštenim instruktorom.

(2) Takve tečajeve mora odobriti nadležno tijelo (vidi AMC-FCL 1.261 (c)(2)) i takve ustanove moraju udovoljiti odgovarajuće zahtjeve iz Dodatka 2 JAR-FCL 1.055, određenih od nadležnog tijela. Za ZFTT (Zero Flight Time Training) vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.261 (c)(2).

(3) Usprkos stavcima (c)1 i 2 gore osposobljavanje za ovlaštenje za klasu jednomotornih aviona ili motornih jedrilica može provoditi instruktor letenja FI ili instruktor za ovlaštenje za klasu CRI.

(d) Osposobljavanje za suradnju višečlane letačke posade – MCC (vidi JAR-FCL 1.250 (a) (3))

(1) Svrha tečaja je provođenje osposobljavanja za suradnju višečlane letačke posade (MCC) u dva slučaja:

(i) za učenike koji pohađaju cjelokupni tečaj za prometnog pilota (ATP) sukladno ciljevima tog tečaja (vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.160 i 1.165 (a) (1));

(ii) za imatelje PPL/IR ili CPL/IR, koji nisu završili cjelokupni tečaj za prometnog pilota ATP, ali žele dobiti početno ovlaštenje za tip na višepilotnim avionima vidi JAR-FCL 1.250 (a) (3).

Osposobljavanje za suradnju višečlane letačke posade (MCC) mora sadržavati najmanje 25 sati teorijskog osposobljavanja i vježbi i 20 sati MCC osposobljavanja. Učenicima koji polaze integrirani tečaj za prometnog pilota (ATP) zahtjevi za praktično osposobljavanje umanjuju se za 5 sati. Kada god je moguće MCC osposobljavanje treba kombinirati s tečajem za početno ovlaštenje za tip na višepilotnim avionima.

(2) MCC osposobljavanje mora biti završeno u roku od šest mjeseci pod nadzorom HT ovlaštene FTO ili, ovlaštene TRTO ili, na odobrenom tečaju osposobljavanja koju provodi operator. Tečaj koji provodi operator mora zadovoljiti uvjete sukladno Dodatku 2 JAR-FCL 1.055, kako je odredilo nadležno tijelo. Za detaljnija pojašnjenja o MCC osposobljavanju vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.261(d) i AMC FCL 1.261 (d). Za osposobljavanje se mora koristiti FNPT II ili simulator letenja. Kada god je moguće MCC osposobljavanje treba kombinirati s tečajem za početno ovlaštenje za tip na višepilotnim avionima, u kojem slučaju se zahtjevi za praktično MCC osposobljavanje mogu reducirati za ne manje od 10 sati ako je isti simulator korišten za MCC osposobljavanje i osposobljavanje za ovlaštenje za tip.

JAR-FCL 1.262 Ovlaštenje za tip i klasu – praktično znanje

(vidi Dodatak 1, 2 i 3 JAR-FCL 1.240)

(vidi Dodatak 1 AMC-FCL 1.261(d))

(a) Provjera praktične osposobljenosti za jednopilotni avion. Kandidat za stjecanje ovlaštenja za tip ili klasu jednopilotnog aviona mora pokazati potrebnu letačku vještinu za sigurno upravljanje tipa ili klase aviona za koji se traži ovlaštenje, sukladno Dodacima 1 i 3 JAR-FCL 1.240.

(b) Provjera praktične osposobljenosti za višepilotni avion. Kandidat za stjecanje ovlaštenja za tip na višepilotnom avionu mora pokazati potrebnu letačku vještinu za sigurno upravljanje tipom aviona u uvjetima višečlane posade za koji se traži ovlaštenje, kao zapovjednik aviona ili kao kopilot sukladno Dodacima 1 i 2 JAR-FCL 1.240.

(c) Rad u višečlanoj letačkoj posadi (MCC). Po završetku MCC osposobljavanja kandidat mora ili pokazati sposobnost obavljanja dužnosti pilota u višepilotnom avionu uspješnim završetkom provjere praktičnog znanja za dobivanje ovlaštenja na tipu višepilotnog aviona sukladno JAR-FCL 1.240 Dodaci 1 i 2, ili mu se mora izdati potvrda o završetku MCC osposobljavanja sukladno AMC FCL 1.261(d) Dodatak 1.

Dodatak 1 JAR-FCL 1.240 i 1.295

Provjera praktične osposobljenosti i provjera stručnosti za ovlaštenje za tip/klasu aviona i ATPL

(vidi JAR-FCL 1.240 do 1.262 i 1.295))

(vidi Dodatak 1 FCL 1.261(a))

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.520 & 1.525)

(vidi AMC-FCL 1.261(a))

1 Kandidat treba završiti potrebno osposobljavanje sukladno nastavnom planu (vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.261(a) i Dodatke 2 i 3 JAR-FCL 1.240). Kada je to propisano od strane JOEB (Joint Operational Evaluation Board) te prihvaćeno od strane JAA, ukoliko je pilot iskusan na određenom tipu moguće je na provjeri praktične osposobljenosti priznati određene vježbe primjenjive na druge tipove ili varijante zrakoplova. Ovo priznavanje nije primjenjivo za vrijeme provjere praktične osposobljenosti za stjecanje ATPL(A). Potrebne administrativne aktivnosti kojima kandidat dokazuje da je zadovoljio uvjete pristupanja ispitu, uključujući i davanje svih zapisa osposobljavanja kandidata ispitivaču na uvid, odredit će nadležno tijelo.

2 Teme koje će provjera praktične osposobljenosti i stručnosti sadržavati dane su u Dodacima 2 i 3 JAR-FCL 1.240. Kada je to propisano od strane JOEB te prihvaćeno od strane JAA, ukoliko je pilot iskusan na određenom tipu moguće je na provjeri praktične osposobljenosti priznati određene vježbe primjenjive na druge tipove ili varijante zrakoplova. Ovo priznavanje nije primjenjivo za vrijeme provjere praktične osposobljenosti za stjecanje ATPL(A). Nekoliko različitih scenarija provjera praktične osposobljenosti i stručnosti, koje sadržavaju simulirane uvjete linijskog letenja, mogu biti utemeljeni uz odobrenje nadležnog tijela. Ispitivač će odabrati jedan od tih scenarija. Simulatori leta te ostala odobrena oprema mogu se koristiti tijekom provjere.

3 (a) Za SPA: Kandidat mora položiti sve dijelove provjere praktičnog znanja i provjere stručnosti. Ukoliko kandidat ne položi bilo koju točku u sekciji, ta sekcija se smatra neuspješnom. Neuspjeh u više od jedne sekcije obvezuje kandidata ponoviti ispit u cijelosti. Ukoliko kandidat ne položi samo jednu sekciju obvezan je ponoviti samo sekciju koje nije položio. Ukoliko kandidat ne položi bilo koju sekciju na ponovnoj provjeri uključujući i one dijelove koje je položio u prethodnom pokušaju obvezan je ponoviti ispit u cijelosti.

(b) Za MPA: Kandidat mora položiti sve dijelove provjere praktičnog znanja i stručnosti. Neuspjeh u više od 5 točaka obvezuje kandidata ponoviti ispit u cijelosti. Ukoliko kandidat ne položi 5 ili manje točaka ponovit će ispit iz tih točaka. Ukoliko kandidat ne položi bilo koju točku na ponovnoj provjeri uključujući i one točke koje je položio u prethodnom pokušaju obvezan je ponoviti ispit u cijelosti.

(c) Ukoliko kandidat ne položi samo sekciju 6 ili je uopće nije polagao, ovlaštenje za tip bit će izdano bez CAT II ili CAT III ovlasti.

(d) Sekcija 6 nije dio ATPL ili MPL provjere praktične osposobljenosti.

4 Dodatno osposobljavanje može se zahtijevati poslije neuspjele provjere. Neuspjeh postizanja prolaza u svim sekcijama u dva pokušaja uzrokovat će pristupanje kandidata daljnjem osposobljavanju koje će odrediti ispitivač. Nema ograničenja u broju provjera praktične osposobljenosti/provjere stručnosti.

PROVOĐENJE PROVJERE – OPĆENITO

5 Nadležno tijelo će ispitivaču odrediti sigurnosne kriterije koji će se promatrati u provođenju provjere.

6 Ako kandidat odluči prekinuti provjeru znanja iz razloga koje ispitivač smatra neopravdanim, smatrat će se da nije položio one dijelove ispita koji slijede nakon odluke o prekidu provjere znanja. Ako je provjera znanja prekinuta iz razloga koje ispitivač smatra opravdanim u slijedećem letu se moraju provjeriti samo oni dijelovi ispita koji nisu završeni.

7 Ukoliko ispitivač smatra potrebnim, kandidat može jednom ponoviti svaku praktičnu radnju ili postupak. Ispitivač može prekinuti provjeru znanja u bilo kojoj fazi ukoliko smatra da kandidatova sposobnost zahtjeva ponavljanje kompletne provjere.

8 Provjere i procedure u pilotskoj kabini provodit će se prema odobrenoj listi provjere za avion koji se koristi za provjeru znanja i, ako je primjenjivo, za rad s višečlanom posadom (MCC). Kandidat će izračunati potrebne tehničke podatke za polijetanje, prilaz i slijetanje u skladu s operativnim ili letačkim priručnikom za avion koji se koristi pri provjeri znanja. Visinu odluke (DH/A) i minimalnu visinu snižavanja (MDH/A) te točku neuspjelog prilaza (MAP) odredit će kandidat za ATPL(A) i/ili za ovlaštenje za tip/klasu za vrijeme provjere stručnosti.

Dodatak 1 JAR-FCL 1.240 i 1.295 (nastavak)

POSEBNI UVJETI ZA PROVJERU PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI/PROVJERU STRUČNOSTI ZA VIŠEPILOTNE AVIONE I ZA PROVJERU PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI ZA ATPL(A)

9 Provjera i ispitivanje na višepilotnom avionu odvijat će se u okruženju višečlane posade. Drugi kandidat/pilot može biti u funkciji drugog pilota. Ukoliko se za provjeru koristi avion umjesto simulatora, drugi pilot mora biti instruktor.

10 Od kandidata se zahtijeva da upravlja avionom kao pilot koji leti (pilot flying (PF)) tijekom svih faza provjere osim točke 2.6 i abnormalnih procedura i procedura hitnosti točke 3.4.0 do 3.4.14 i točke 3.6.0 do 3.6.9 gdje pilot može biti u ulozi PF ili PNF sukladno sa MCC (prema Dodatku 2 JAR-FCL 1.240 i 1.295). Kandidat za stjecanje prvog ovlaštenja za tip ili dozvole prometnog pilota aviona mora pokazati mogućnost djelovanja kao pilot koji ne leti avionom (pilot not flying (PNF)). Kandidat može, prema svom nahođenju, izabrati lijevo ili desno sjedalo aviona tijekom provjere ako sve vježbe mogu biti izvedene sa odabranog sjedala.

11 Tijekom provjere kandidata za ATPL(A) ili za ovlaštenje za tip višepilotnog aviona prošireno do dužnosti zapovjednika aviona (PIC), bez obzira na to da li kandidat leti kao PF ili PNF, posebno će se provjeravati:

(a) suradnja u višečlanoj posadi;

(b) nadzor (općenito) nad upravljanjem avionom s odgovarajućom kontrolom;

(c) definiranje prioriteta i donošenje odluka u skladu s postupcima sigurnosti, odgovarajućim pravilima i propisima adekvatnim situaciji, uključujući izvanredne situacije.

12 Provjeru treba provoditi u IFR uvjetima i kada god je to moguće u okruženju komercijalnog zračnog prometa. Ključni element je sposobnost planiranja i provođenje leta prema uobičajenom postupku za provjeru pripreme leta (briefing).

DOZVOLJENA ODSTUPANJA U PROVJERI U LETU

13 Kandidat treba pokazati da može:

(a) upravljati avionom unutar njegovih ograničenja;

(b) izvršavati sve radnje s lakoćom i precizno;

(c) dobro procjenjivati i razmišljati;

(d) primijeniti stečeno zrakoplovno znanje;

(e) kontrolirati upravljanje avionom cijelo vrijeme tako da izvođenje letačkih radnji i procedura nije upitno;

(f) razumjeti i primijeniti MCC postupke i postupke u slučaju nesposobnosti posade;

(g) uspješno komunicirati s ostalim članovima posade.

14 Dolje navedena ograničenja predstavljaju općenite smjernice. Ispitivač mora uzeti u obzir turbulentne uvjete, kakvoću upravljanja i performanse tipa aviona koji se koristi.

Visina

općenito ± 100 stopa (ft)

početak procedure prekinutog

prilaza na visini odluke + 50 stopa (ft) / -0 stopa (ft)

minimalna visina

snižavanja (MDA/H) + 50 stopa (ft) / -0 stopa (ft)

Vođenje po smjeru aviona

po radionavigacijskom sredstvu ± 50

u preciznom prilazu pola otklona skale, po

smjeru i liniji

poniranja (glide path)

Smjer leta aviona

svi motori rade normalno ± 50

sa simuliranim otkazom motora ± 100

Brzina

svi motori rade normalno ± 5 čvorova

sa simuliranim otkazom motora + 10 čvorova / -5 čvorova

Dodatak 1 JAR-FCL 1.240 i 1.295 (nastavak)

SADRŽAJ PROVJERE PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI/PROVJERE STRUČNOSTI

15 (a) Sadržaj provjere praktične osposobljenosti i provjere stručnosti te sekcije navedene su u Dodatku 2 JAR-FCL 1.240 za višepilotne avione i u Dodatku 3 JAR-FCL 1.240 za jednopilotne avione. Format i obrazac prijave za provjeru praktične osposobljenosti može odrediti nadležno tijelo (vidi IEM FCL 1.240(1) i (2)).

(b) Kada osposobljavanje za ovlaštenje za tip sadrži manje od 2 sata letačkog osposobljavanja na avionu, provjera praktične osposobljenosti može se obaviti samo na simulatoru i može se izvršiti prije letačkog osposobljavanja na avionu. U tom slučaju, potvrda o završetku osposobljavanja za ovlaštenje za tip uključujući letačko osposobljavanje na avionu, mora biti dostavljena nadležnom tijelu prije upisa novog ovlaštenja za tip u dozvolu kandidata.

Dodatak 2 JAR-FCL 1.240 i 1.295

Sadržaj provjere praktične osposobljenosti i provjere stručnosti za ATPL/MPL/ovlaštenje za tip/osposobljavanje na višepilotnim avionima

(vidi JAR-FCL 1.240 do 1.262 i 1.295)

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.520 i 1.525)

1 Sljedeći simboli znače:

P = osposobljen kao zapovjednik aviona ili drugi kopilot kao pilot koji leti (Pilot flying (PF)) i pilot koji ne leti (pilot not flying (PNF)) za izdavanje ovlaštenja na tipu.

X = za ovu vježbu mora biti korišten simulator, ako je raspoloživ; u protivnom mora se koristiti avion ako je prikladan za manevre i procedure.

P# = osposobljavanje mora biti nadopunjeno nadzorom u avionu.

2 Praktično osposobljavanje mora se provoditi najmanje na razini opreme prikazanom kao (P) ili na opremi više razine označene strelicama().

Sljedeće kratice koriste se za označavanje opreme za osposobljavanje:

A = Avion

FS = Simulator leta (Flight simulator)

FTD = Uređaj za letačko osposobljavanje (Flight training device)

OTD = Ostali uređaji za osposobljavanje (Other training device)

3 Stavke označene s (*) letjet će se samo po instrumentima. Ukoliko se za vrijeme provjere praktične osposobljenosti ili provjere stručnosti ovi uvjeti ne mogu osigurati, ovlaštenje za tip bit će ograničeno samo na VFR.

4 Slovo »M« u provjeri praktične osposobljenosti/provjeri stručnosti označavat će obveznu vježbu.

5 Simulator leta mora se koristiti za praktično osposobljavanje i provjere ako je letenje na simulatoru dio odobrenog osposobljavanja za stjecanje ovlaštenja na tipu aviona. Da bi osposobljavanje bilo odobreno, treba uzeti u obzir sljedeće uvjete:

(a) kvalifikaciju simulatora leta ili FNPT II sukladno JAR-STD;

(b) kvalifikaciju instruktora i ispitivača;

(c) količina linijski usmjerenog osposobljavanja na simulatoru;

(d) kvalifikacije i prijašnje iskustvo u linijskom letenju pilota koji se osposobljava;

(e) trajanje linijskog letenja pod nadzorom koje je provedeno poslije novog ovlaštenja za tip.

Dodatak 2 JAR-FCL 1.240 i 1.295 (nastavak)

PRAKTIČNO OSPOSOBLJAVANJE

PROVJERA PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI/PROVJERA STRUČNOSTI ZA ATPL/MPL/OVLAŠTENJE ZA TIP

Manevri/Procedure (uključujući MCC)

Paraf instruktora

(po završetku osposobljavanja)

Provjera

Paraf ispitivača (nakon testa)

OTD

FTD

FS

A

FS A

SEKCIJA 1

P

1 Priprema leta

1.1 Izračun sposobnosti

1.2 Vizualni vanjski pregled aviona; lokacija svake stavke i svrha inspekcije

P#

P

1.3. Provjera kokpita

P

1.4 Korištenje liste provjere prije startanja motora, procedura startanja, provjera radio navigacijske opreme, provjera opreme, odabir i postavljanje navigacijske i komunikacijske opreme

P →

M

1.5 Taksiranje u skladu s instrukcijama kontrole leta ili instruktora letenja

P →

1.6 Pretpoletna provjera

P →

M

SEKCIJA 2

P →

2 Polijetanja

2.1 Normalno polijetanje s različitim korištenjem zakrilaca, uključujući ubrzano polijetanje

2.2* Instrumentalno polijetanje: prelazak na instrumentalno letenje prilikom rotacije ili neposredno nakon uzleta

P →

2.3 Polijetanje u uvjetima bočnog vjetra (na avionu ako je prikladno)

P →

2.4 Polijetanje s maksimalnom masom polijetanja (pravo ili simulirano polijetanje s maksimalnom masom polijetanja)

P →

2.5 Polijetanje sa simulacijom otkaza motora

2.5.1* ubrzo nakon V2 (u avionima koji nisu odobreni kao transportna kategorija (JAR/FAR 25) ili kao kategorija za neredoviti prijevoz (SFAR 23), otkaz motora neće se simulirati dok se ne dosegne minimalna visina od 500 ft iznad kraja staze. U avionima koji imaju iste karakteristike kao transportna kategorija bez obzira na masu aviona pri polijetanju i visine po gustini, instruktor može simulirati otkaz motora ubrzo nakon V2

P →

Dodatak 2 JAR-FCL 1.240 i 1.295 (nastavak)

PRAKTIČNO OSPOSOBLJAVANJE

PROVJERA PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI/PROVJERA STRUČNOSTI ZA ATPL/MPL/OVLAŠTENJE ZA TIP

Manevri/Procedure

(uključujući MCC)

Paraf instruktora

(po završetku osposobljavanja)

Provjera

Paraf ispitivača (nakon testa)

OTD

FTD

FS

A

FS

A

2.5.2* između V1 i V2

P

X

M

samo FS

2.6 Prekinuto polijetanje na razumnoj brzini prije dostizanja V1

P →

→ X

M

SEKCIJA 3

P →

3 Manevri leta i procedure

3.1 Zaokreti sa spojlerom i bez spojlera

3.2. Podrhtavanje prije i nakon kritičnog Machovog broja, i ostale specifične karakteristike leta aviona, (npr. Dutch roll)

– istovremene oscilacije po pravcu i nagibu

P →

→ X

avion ne može biti upotrijebljen za ovu vježbu

3.3 Normalan rad sustava i kontrola inženjerskog panela

P →

3.4 Normalne i izvanredne operacije sljedećih sustava:

M

Moraju biti odabrane najmanje tri stavke (od 3.4.0 do 3.4.14 uključujući)

3.4.0 Motor (ako je potrebno propeler)

P →

3.4.1 Održavanje tlaka (prešurizacija) i klimatizacija

P →

3.4.2 Pitot/sustav statike

P →

3.4.3 Sustav goriva

P →

3.4.4 Električni sustav

P →

3.4.5 Hidraulični sustav

P →

3.4.6. Sustav trimera i upravljačkih površina

P →

3.4.7 Sistem za zaštitu od zaleđivanja i odleđivanja, grijanje vjetrobrana

P →

3.4.8 Autopilot/Flight director

P →

3.4.9 Uređaj za indikaciju gubitka uzgona ili uređaj za izbjegavanje gubitka uzgona i uređaj za povećanje stabilnosti

P →

3.4.10 Uređaj za upozorenje blizine zemlje meteorološki radar, radiovisinomjer, transponder

P →

Dodatak 2 JAR-FCL 1.240 i 1.295 (nastavak)

PRAKTIČNO OSPOSOBLJAVANJE

PROVJERA PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI/PROVJERA STRUČNOSTI ZA ATPL/MPL/OVLAŠTENJE ZA TIP

Manevri/Procedure

(uključujući MCC)

Paraf instruktora

(po završetku osposobljavanja)

Provjera

Paraf ispitivača (nakon testa)

OTD

FTD

FS

A

FS

A

3.4.11 Radio, navigacijska oprema, instrumenti, sustav upravljanja letom

P →

3.4.12 Sustav stajnog trapa i kočnica

P →

3.4.13 Sustav slotova i zakrilaca

P →

3.4.14 APU

(pomoćna pogonska grupa)

P →

NAMJERNO OSTAVLJENO PRAZNO

3.6 Abnormalne procedure i procedure hitnosti

M

Moraju biti odabrane najmanje tri stavke (od 3.6.1 do 3.6.9 uključujući)

3.6.1 Vježbe u slučaju požara npr. motora, APU, kabine, odjeljka za teret, pilotske kabine, krila i električne mreže, uključujući evakuaciju

P →

3.6.2 Kontrola i uklanjanje dima

P →

3.6.3 Otkaz motora, gašenje i ponovno startanje na sigurnoj visini

P →

3.6.4 Izbacivanje goriva (simulacija)

P →

3.6.5. Bočni udar vjetra u fazi polijetanja/slijetanja

P

X

samo FS

3.6.6 Simulacija pada tlaka u kabini aviona/ izvanredno snižavanje

P →

3.6.7 Nesposobnost jednog od članova letačke posade

P →

3.6.8 Ostale procedure izvanrednih situacija kako je istaknuto u odgovarajućem Letačkom priručniku

P →

3.6.9 ACAS događaj

P →

samo FS

3.7 Oštri zaokret s 45° nagiba, za 180° do 360° lijevi i desni

P →

Dodatak 2 JAR-FCL 1.240 i 1.295 (nastavak)

PRAKTIČNO OSPOSOBLJAVANJE

PROVJERA PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI/PROVJERA STRUČNOSTI ZA ATPL/MPL/OVLAŠTENJE ZA TIP

Manevri/Procedure

(uključujući MCC)

Paraf instruktora

(po završetku osposobljavanja)

Provjera

Paraf ispitivača (nakon testa)

OTD

FTD

FS

A

FS

A

3.8 Rano prepoznavanje i mjere protiv prevlačenja aviona. Do aktiviranja sustava za upozorenje približavanja kutu gubitka uzgona u konfiguraciji za polijetanje (zakrilca u poziciji polijetanja), u konfiguraciji krstarenja za slijetanje (zakrilca u konfiguraciji za slijetanje, izvučeni stajni trap)

3.8.1 Izlazak iz potpunog prevlačenja aviona ili poslije aktivacije upozorenja za približavanje kritičnom napadnom kutu u režimu penjanja, krstarenja i konfiguraciji za slijetanje.

P →

P

X

3.9 Procedure instrumentalnog letenja

3.9.1* Pridržavanje odlaznih i dolaznih ruta i instrukcije ATC

P →

M

3.9.2* Procedure kruga čekanja

P →

3.9.3* Precizni prilaz do visine odluke (DH) ne niže od 60 m (200 ft)

3.9.3.1* ručno upravljanje, bez uređaja za upravljanje letom (flight director)

P →

M

(samo provjera praktične osposobljenosti)

3.9.3.2* Ručno upravljanje, s flight directorom

P →

3.9.3.3* Automatski s autopilotom

P →

Dodatak 2 JAR-FCL 1.240 i 1.295 (nastavak)

PRAKTIČNO OSPOSOBLJAVANJE

PROVJERA PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI/PROVJERA STRUČNOSTI ZA ATPL/MPL/OVLAŠTENJE ZA TIP

Manevri/Procedure (uključujući MCC)

Paraf instruktora (po završetku osposobljavanja)

Provjera

Paraf ispitivača (nakon testa)

OTD

FTD

FS

A

FS A

3.9.3.4* ručno, simulacijom otkaza jednog motora; simulacija otkaza jednog motora mora započeti za vrijeme završnog prilaza prije prelaska Outer markera (OM) pa sve do slijetanja ili tijekom cijeloga prekinutog prilaza

U avionu koji nije odobren kao transportna kategorija aviona (JAR/FAR 25) ili kao »commuter« kategorija aviona (SFAR 23), prilaz sa simuliranim otkazom motora i procedurom prekinutog prilaza se mora započeti u skladu s NDB ili VOR prilazom opisanim u 3.9.4. Procedura prekinutog prilaza mora se započeti prilikom dolaska na dozvoljenu visinu u odnosu na prepreku (obstacle clearence height) (OCH/A). no ne kasnije od dolaska na minimalnu visinu snižavanja(MDH/A) od 500 ft iznad nadmorske visine početka staze. U avionu koji ima jednake karakteristike kao transportna kategorija aviona koja se odnosi na masu polijetanja i visinu po gustoći, instruktor može simulirati otkaz motora u skladu sa 3.9.3.4

P →

M

3.9.4* NDB ili VOR/LOC – prilaz do MDH/A

P*→

M

3.9.5 Krug prilaženja pod sljedećim uvjetima:

(a)* prilaz do minimalne dopuštene visine za krug prilaženja na dotičnom aerodromu u skladu s lokalnim instrumentalnim prilaznim sredstvima u simuliranim instrumentalnim uvjetima leta;

nakon kojeg slijedi:

(b) krug prilaženja na drugu stazu za slijetanje najmanje 900 od središnje crte završnog prilaza koji se koristi u točki (a), na minimalnoj dopuštenoj visini kruga prilaženja

Primjedba: ako (a) i (b) nije moguće izvesti iz razloga SKL(ATC), može se izvesti simulirani niski vizualni krug prilaženja.

P*→

Dodatak 2 JAR-FCL 1.240 i 1.295 (nastavak)

PRAKTIČNO OSPOSOBLJAVANJE

PROVJERA PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI/PROVJERA STRUČNOSTI ZA ATPL/MPL/OVLAŠTENJE ZA TIP

Manevri/Procedure

(uključujući MCC)

Paraf instruktora

(po završetku osposobljavanja)

Provjera

Paraf ispitivača (nakon testa)

OTD

FTD

FS

A

FS

A

SEKCIJA 4

P*→

4 Procedura prekinutog prilaza

4.1 Procedura prekinutog prilaza sa svim motorima operativnim* poslije ILS prilaza a prilikom dostizanja visine odluke

4.2 Ostale procedure prekinutog prilaza

P*→

4.3* Ručna procedura prekinutog prilaza sa simuliranim otkazom kritičnog motora poslije instrumentalnog prilaza do dostizanja DH, MDH ili MAPt

P*→

M

4.4 Prekinuto slijetanje na 15 m (50 ft) iznad početka staze i procedura prekinutog prilaza

P →

SEKCIJA 5

P

5 Slijetanja

5.1 Normalno slijetanje* također poslije ILS prilaza s prelaskom na vizualni prilaz prilikom dostizanja DH

5.2 Slijetanje sa simulacijom zaglavljenja horizontalnog stabilizatora u bilo kojem položaju koji nije onaj na koji je podešen

P →

nije dozvoljeno koristiti avion za ovu

vježbu

5.3 Slijetanje s bočnim vjetrom (avion, ako je prikladno)

P →

5.4 Školski krug i slijetanje bez izvučenih ili djelomično izvučenih zakrilaca i pretkrilaca

P →

Dodatak 2 JAR-FCL 1.240 i 1.295 (nastavak)

PRAKTIČNO OSPOSOBLJAVANJE

PROVJERA PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI /PROVJERA STRUČNOSTI ZA ATPL/MPL/OVLAŠTENJE ZA TIP

Manevri/Procedure

(uključujući MCC)

Paraf instruktora

(po završetku osposobljavanja)

Provjera

Paraf ispitivača (nakon testa)

OTD

FTD

FS

A

FS

A

5.5 Slijetanje sa simulacijom kritičnog otkaza motora

P →

M

5.6 Slijetanje sa simulacijom otkaza dvaju motora:

– avion s tri motora: centralni i jedan vanjski motor koliko je to moguće u skladu s podacima iz AFM

– avion s četiri motora: dva motora na jednoj strani

P

X

M

samo FS

(samo provjera praktične osposobljenosti)

OPĆA NAPOMENA:

Specijalni zahtjevi za proširenje ovlaštenja za tip za instrumentalne prilaze do visine odluke manje od 200 stopa (ft) (60 m), npr. CAT II/III operacije.

(Vidi Pododjeljak E, JAR-FCL 1.180)

Dodatak 2 JAR-FCL 1.240 i 1.295 (nastavak)

PRAKTIČNO OSPOSOBLJAVANJE

PROVJERA PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI /PROVJERA STRUČNOSTI ZA ATPL/MPL/OVLAŠTENJE ZA TIP

Manevri/Procedure

(uključujući MCC)

Paraf instruktora

(po završetku osposobljavanja)

Provjera

Paraf ispitivača (nakon testa)

OTD

FTD

FS

A

FS

A

SEKCIJA 6

P*→

→ X

nije dopušteno koristiti avion za ovu vježbu

M*

6 Ovlaštenje za tip za instrumentalne prilaze na visinu manju od 60 m (200ft)(CATII/III)

Sljedeći manevri i procedure su minimalni uvjeti za osposobljavanje za odobrenje instrumentalnog prilaza na DH manju od 60 m (200 ft)

Tijekom daljnjih instrumentalnih prilaza i procedura prekinutog slijetanja koristit će se sva oprema aviona potrebna za izdavanje potvrde tipa za instrumentalni prilaz na DH manju od 60 m (200 ft)

6.1* Prekinuto polijetanje na minimalno dopuštenom RVR

6.2* ILS Prilaz u simuliranim instrumentalnim uvjetima leta do dozvoljene DH, koristeći se sustavom za navođenje. Standardne procedure za koordinaciju posade (podjela zadataka, procedure poziva u kokpitu, zajednički nadzor, razmjenjivanje podataka i podrška) će se kontrolirati

P →

M

6.3* Prekinuti prilaz

poslije prilaza kako je prikazano u 6.2 prilikom dostizanja DH.

Osposobljavanje će uključivati i proceduru prekinutog prilaza zbog (simuliranog) nedovoljnog RVR, smicanja vjetra, skretanja aviona izvan granica prilaza za uspješan prilaz, otkaz zemaljske/avionske opreme prije dostizanja DH i procedura prekinutog prilaza sa simuliranim otkazom opreme u avionu.

P →

M*

6.4* Slijetanje (a)

s vizualnom referencijom uspostavljenom na DH koja slijedi nakon instrumentalnog prilaza. Oslanjajući se na određeni sustav navođenja, obavljat će se automatsko slijetanje.

P →

M

NAPOMENA: CAT II/III operacije će biti obavljene u skladu s operativnim pravilima.

Dodatak 3 JAR-FCL 1.240

Sadržaj provjere praktične osposobljenosti i provjere stručnosti za ovlaštenje za klasu/tip jednomotornih i višemotornih jednopilotnih aviona

(vidi JAR-FCL 1.240 do 1.262 i 1.295)

1 Sljedeći simboli znače:

P = Osposobljen kao zapovjednik aviona za izdavanje ovlaštenja za klasu/tip.

X = Za ovu vježbu mora biti korišten simulator, ako je raspoloživ, u protivnom se mora koristiti avion ako je prikladan za manevre i procedure.

2 Praktično osposobljavanje mora se izvoditi na opremi najniže razine prikazane kao (P) ili može biti izvođena na bilo kojoj opremi više razine prikazane sa (→)

Slijedeće kratice se koriste da označe opremu za osposobljavanje:

A = Avion

FS = Simulator leta

FTD = Uređaj za letačko osposobljavanje (uključujući FNPT II za ovlaštenje za klasu višemotornih aviona)

3 Točke označene sa (*) u sekciji 3B i, u sekciji 6 višemotorni avioni, moraju se letjeti samo pomoću instrumenata ako je produljenje/obnavljanje valjanosti za instrumentalno ovlaštenje uključeno u provjeru praktične osposobljenosti ili provjeru stručnosti. Ako se točke označene sa (*) nisu letjele samo po instrumentima za vrijeme provjere praktične osposobljenosti ili provjere stručnosti i kada nema priznavanja privilegija za instrumentalno letenje ovlaštenje za tip/klasu bit će ograničeno samo na VFR.

4 Sekcija 3A mora biti kompletirana za produljenje valjanosti ovlaštenja za klasu višemotornih aviona samo za VFR, ukoliko potrebno iskustvo od 10 sektora na ruti u prethodnih 12 mjeseci nije kompletirano. Ne zahtjeva se sekcija 3A ukoliko je sekcija 3B izvršena.

5 Slovo »M« u provjeri praktične osposobljenosti/provjeri stručnosti označava obveznu vježbu ili mogućnost izbora gdje je više od jedne vježbe prikazano.

6 Kada se provjera stručnosti na jednopilotnom avionu provodi u operiranju sa više pilota sukladno sa JAR-OPS, ovlaštenje za tip/klasu bit će ograničeno na višepilotno.

7 Simulator leta ili FNPT II mora biti korišten za praktična osposobljavanja za ovlaštenja za tip ili za klasu višemotornog aviona, ukoliko simulator ili FNPT II čini dio odobrenog osposobljavanja za ovlaštenje za tip ili klasu. Sljedeće se mora uzeti u razmatranje kod odobravanja tečaja:

(a) Kvalifikacije simulatora leta ili FNPT II sukladno JAR-STD;

(b) Kvalifikacije instruktora i ispitivača;

(c) Količina osposobljavanja na simulatoru leta ili FNPT II koja je osigurana na osposobljavanju;

(d) Kvalifikacije i prethodno iskustvo pilota koji su na osposobljavanju.

Dodatak 3 JAR-FCL 1.240 (nastavak)

PRAKTIČNO OSPOSOBLJAVANJE

PROVJERA PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI/ PROVJERA STRUČNOSTI ZA OVLAŠTENJE ZA TIP/KLASU (jednopilotni avioni)

Manevri/Procedure

Paraf instruktora

(po završetku osposobljavanja)

Provjera

Paraf ispitivača

(nakon testa)

FTD

FS

A

FS

A

SEKCIJA 1

1 Odlet

1.1 Priprema za let uključuje:

Dokumentacija

Masa i ravnoteža

Meteorološki izvještaj

1.2 Provjera prije pokretanja motora

Vanjska/unutarnja

P

M

1.3 Pokretanje motora:

Normalno

Tehničke neispravnosti

P →

M

1.4 Taksiranje

P →

M

1.5 Pretpoletne provjere:

Provjera motora (ako je prihvatljivo)

P →

M

1.6 Procedure polijetanja:

Normalna sa namještanjem zakrilaca po Letačkom priručniku

Bočni vjetar (ako postoje uvjeti)

P →

1.7 Penjanje:

Vx/Vy

Zaokreti u zadani smjer

Izravnavanje

P →

M

1.8 ATC suradnja – pridržavanje, R/T procedure

SEKCIJA 2

2 Let u zoni (VFR)

2.1 Ravan i horizontalan let na različitim brzinama uključujući let na kritično malim brzinama sa i bez zakrilaca (uključujući dolazak na VMCA kada je prihvatljivo)

P →

2.2 Oštri zaokret (360° lijevo i desno 45° nagiba)

P →

M

2.3 Slom uzgona i oporavak:

i. slom uzgona bez konfiguracije

ii. slom uzgona u spuštajućem zaokretu sa nagibom i prilaznom konfiguracijom i snagom

iii. slom uzgona sa konfiguracijom za slijetanje i snagom

iv. Slom uzgona, penjajući zaokret sa zakrilcima za polijetanje i snagom za penjanje (samo jednomotorni avioni)

P →

M

Dodatak 3 JAR-FCL 1.240 (nastavak)

PRAKTIČNO OSPOSOBLJAVANJE

PROVJERA PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI/ PROVJERA STRUČNOSTI ZA OVLAŠTENJE ZA TIP/KLASU (jednopilotni avioni)

Manevri/Procedure

Paraf instruktora

(po završetku osposobljavanja)

Provjera

Paraf ispitivača

(nakon testa)

FTD

FS

A

FS

A

2.4 Upravljanje koristeći autopilota i flight directora (može biti izvedeno u sekciji 3) ako je prihvatljivo

P →

M

2.5 ATC suradnja – razumijevanje, R/T procedure

SEKCIJA 3A

3A Rutne VFR procedure (vidi Dodatak 3 JAR-FCL 1.240 stavak 3 i 4)

3A.1 Plan leta, računska navigacija i čitanje karte

3A.2 Održavanje visine, smjera i brzine

3A.3 Orijentacija, vremenska točnost i ispravljanje ETA-e

3A.4 Uporaba radionavigacijskih sredstava (ako je prihvatljivo)

3A.5 Upravljanje letom (zapisnik tijeka leta, rutinske provjere uključujući gorivo, sustave i zaleđivanje)

3A.6 ATC suradnja – pridržavanje, R/T procedure

SEKCIJA 3B

3B Instrumentalno letenje

3B.1* IFR odlet

P →

M

3B.2* Rutno IFR

P →

M

3B.3* Procedure kruga čekanja

P →

M

3B.4* ILS do DH/A na 200’ (60 m) ili do procedura minimuma (autopilot se može koristiti za presretanje prilazne putanje zrakoplova po visini)

P →

M

3B.5* Neprecizni prilaz do MDH/A i MAP

P →

M

3B.6* Vježbe letenja uključujući simulirani otkaz kompasa i prikaznika položaja

Kutna brzina 1 zaokreta

Oporavak od neuobičajenih položaja

P →

M

Dodatak 3 JAR-FCL 1.240 (nastavak)

PRAKTIČNO OSPOSOBLJAVANJE

PROVJERA PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI/PROVJERA STRUČNOSTI ZA OVLAŠTENJE ZA TIP/KLASU (jednopilotni avioni)

Manevri/Procedure

Paraf instruktora

(po završetku osposobljavanja)

Provjera

Paraf ispitivača

(nakon testa)

FTD

FS

A

FS

A

3B.7* Otkaz prikaznika prilazne putanje zrakoplova po visini ili po smjeru

P →

3B.8*ATC suradnja – pridržavanje, R/T procedure

SEKCIJA 4

4 Dolasci slijetanja

4.1 Aerodromska dolazna procedura

P →

M

4.2 Normalno slijetanje

P →

M

4.3 Slijetanje bez zakrilaca

P →

M

4.4 Slijetanje s bočnim vjetrom (ako su odgovarajući uvjeti)

P →

4.5 Prilaz i slijetanje s oduzetom snagom od 2000’ iznad sletne staze (samo jednomotorni zrakoplovi)

P →

4.6 Produžavanje sa minimalne visine

P →

M

4.7 Noćno produžavanje i slijetanje (ako je prihvatljivo)

P →

4.8 ATC suradnja– pridržavanje, R/T procedure

SEKCIJA 5

5 Abnormalne procedure i postupci hitnosti

(Ova sekcija se može kombinirati sa sekcijom 1 do 4)

5.1 Prekinuto polijetanje na razumnoj brzini

P →

M

5.2 Simulirani otkaz motora nakon polijetanja (samo jednomotorni zrakoplovi)

P

M

5.3 Simulirano prisilno slijetanje bez snage (samo jednomotorni zrakoplovi)

P

M

5.4 Simulirani postupci hitnosti:

i. Vatra ili dim u letu

ii. Primjerene tehničke neispravnosti sustava (ako je primjenjivo)

P →

Dodatak 3 JAR-FCL 1.240 (nastavak)

PRAKTIČNO OSPOSOBLJAVANJE

PROVJERA PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI/ PROVJERA STRUČNOSTI ZA OVLAŠTENJE ZA TIP/KLASU (jednopilotni avioni)

Manevri/Procedure

Paraf instruktora

(po završetku osposobljavanja)

Provjera

Paraf ispitivača

(nakon testa)

FTD

FS

A

FS

A

SEKCIJA 6

5.5 Gašenje i pokretanje motora (samo ME provjera vještine)

P →

5.6 ATC suradnja– pridržavanje, R/T procedure

6 Simulirani asimetrični let

6.1* (Ova sekcija se može kombinirati sa sekcijom 1 do 5)

Simulirani otkaz motora za vrijeme polijetanja (na sigurnosnoj visini, osim ako se izvodi naFS ili FNPT II)

P →

→ X

M

6.2* Asimetrični prilaz i produžavanje

P →

M

6.3* Asimetrični prilaz i slijetanje sa zaustavljanjem

P →

M

6.4 ATC suradnja– pridržavanje, R/T procedure

Dodatak 1 JAR-FCL 1.246

Priznavanje IR dijela provjere stručnosti

(Vidi JAR-FCL 1.246)

Priznavanje je moguće samo u slučaju kada imatelj dozvole produljava IR privilegije za jednomotorne i jednopilotne višemotorne avione.

Kada se obavlja provjera stručnosti, uključujući IR, a imatelj ima važeće:

Priznaje se samo IR dio provjere stručnosti za:

(1)

(2)

Ovlaštenje za tip višepilotnog aviona

a. ovlaštenje za klasu jednomotornih jednopilotnih aviona* i

b. ovlaštenje za tip jednomotornog jednopilotnog aviona*, i

c. ovlaštenje za klasu i tip višemotornog jednopilotnog aviona, samo priznavanje sekcije 3b Dodatka 3 JAR-FCL 1.240

(a)

Ovlaštenje za tip jednopilotnog višemotornog aviona, u jednopilotnim operacijama

a. ovlaštenje za klasu jednopilotnih višemotornih aviona, i

b. ovlaštenje za klasu i tip jednopilotnog jednomotornog aviona

(b)

Ovlaštenje za tip jednopilotnog višemotornog aviona, ograničeno na višepilotne operacije

a. ovlaštenje za klasu jednopilotnih višemotornih aviona*, i

b. ovlaštenje za klasu i tip jednopilotnog jednomotornog aviona*

(c)

Ovlaštenje za klasu jednopilotih višemotornih aviona, u jednopilotnim operacijama

a. ovlaštenje za klasu i tip jednopilotnog jednomotornog aviona, i

b. ovlaštenje za tip jednopilotnog višemotornog aviona

(d)

Ovlaštenje za klasu jednopilotih višemotornih aviona, ograničeno na višepilotne operacije

a. ovlaštenje za klasu i tip jednopilotnog jednomotornog aviona*, i

b. ovlaštenje za tip jednopilotnog višemotornog aviona*

(e)

Ovlaštenje za klasu jednopilotnih jednomotornih aviona

Ovlaštenje za tip i klasu jednopilotnih jednomotornih aviona

(f)

Ovlaštenje za tip jednopilotnog jednomotornog aviona

Ovlaštenje za tip i klasu jednopilotnih jednomotornih aviona

(g)

* Pod uvjetom da su u prethodnih 12 mjeseci najmanje 3 IFR odlaska i prilaza odrađena na tipu ili klasi jednopilotnog aviona u jednopilotnim operacijama.

Dodatak 1 JAR-FCL 1.251

Tečaj dodatnog teorijskog osposobljavanja za ovlaštenje za tip/klasu za jednopilotne avione visokih performansi

(vidi Dodatak 3 JAR-FCL 1.055)

(vidi JAR-FCL 1.251)

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.285)

(vidi AMC FCL 1.055(a))

(vidi AMC FCL 1.251)

OSPOSOBLJAVANJE NA AVIONIMA VISOKIH PERFORMANSI

1 Cilj tečaja teorijskog osposobljavanja je da kandidatu osigura dovoljno znanja u pogledu operiranja avionima koji su u mogućnosti operiranja na velikim brzinama i visinama i sistemima aviona potrebnim za takve operacije.

2 Imatelju ICAO ATPL(A) dozvole ili položenog ispita teorijskog znanja za ATPL(A) priznat će se da udovoljava zahtjevima JAR-FCL 1.251 (a)(3).

3 Položeni ispit iz teorijskog znanja kao dio HPA osposobljavanja neće biti priznat za udovoljavanje budućih zahtjeva teorijskog ispita za izdavanje CPL(A), ATPL(A) ili IR(A) ovlaštenja.

PROVOĐENJE OSPOSOBLJAVANJA

4 Teorijsko osposobljavanje za avione visokih performansi (HPA) mogu se obaviti u FTO odobrenoj za provođenje teorijskog osposobljavanja za ATPL(A). Tečajevi se također mogu provoditi u TRTO koja nudi osposobljavanje za ovlaštenje za HPA klasu/tip, u kojem slučaju se za tečaj mora ishoditi posebno odobrenje. Provoditelj tečaja mora potvrditi završetak osposobljavanja i prikazivanje znanja od strane kandidata kao preduvjet za osposobljavanje za početno ovlaštenje za tip/klasu za avione označene s visokim performansama.

NASTAVNI PROGRAM

5 Ne postoji obavezni minimum ili maksimum trajanja teorijskog osposobljavanja, koje može biti obavljeno na udaljenosti (distance learning). Predmeti koje treba obuhvatiti na tečaju i pismeni ispit prikazani su u priloženoj tabeli.

Glavni predmeti prikazani su velikim slovima, pregled nastavnog plana s brojevima predmeta prikazan je normalnim slovima. Brojevi po predmetima odnose se na program teorijskog osposobljavanja za avion sadržan u Dodatku 1 JAR-FCL 1.470. Sadržaj nastavnog programa je opći prikaz područja koja treba obuhvatiti i sadržaj ispita treba obuhvatiti sve brojeve predmeta bez obzira na njihovu važnost/primjenjivost na bilo koji tip ili klasu aviona.

Dodatak 1 JAR-FCL 1.251 (nastavak)

Broj predmeta

Sadržaj programa

021 00 00 00

TRUP AVIONA I SISTEMI, ELEKTRIKA, POGONSKA SNAGA

021 02 02 01 do

021 02 02 03

Izmjenična struja – općenito

Generatori

Distribucija naizmjenične struje

021 01 08 03

Prešurizacija (Zračno pogonjeni sistemi – klipni motori)

021 01 09 04

Prešurizacija (Zračno pogonjeni sistemi – mlazni i turbo-elisni motori)

021 03 01 06 021 03 01 07 021 03 01 08 021 03 01 09

Sposobnosti motora – klipni motori

Povećanje snage (turbo – superpunjenje)

Gorivo

Mješavina

021 03 02 00 do

021 03 04 09

Turbomotori

021 04 05 00

Oprema za kisik na avionu

032 02 00 00

SPOSOBNOSTI AVIONA KLASE B – VIŠEMOTORNI AVIONI

032 02 01 00 do

032 02 04 01

Sposobnosti višemotornih aviona koji nisu certificirani prema JAR/FAR 25 – u cijelosti.

040 02 00 00

LJUDSKE SPOSOBNOSTI

040 02 01 00 do

040 02 01 03

Temeljna ljudska psihologija i

Ambijent na velikim visinama

050 00 00 00

METEOROLOGIJA – VJETAR I OPASNOSTI LETA

050 02 07 00 do

050 02 08 01

Mlazne struje

Turbulencija lijepog vremena (CAT)

Stalno valovito gibanje

050 09 01 00 do

050 09 04 05

Opasnosti leta

Zaleđivanje i turbulencija

Oluje

062 02 00 00

OSNOVNI PRINCIPI RADARA

062 02 01 00 do

062 02 05 00

Osnovni principi radara

Radar na avionu

Radar za pretraživanje (SSR)

081 00 00 00

TEORIJA LETENJA AVIONA

081 02 01 00 do

081 02 03 02

Okozvučna aerodinamika – u cijelosti

Machov broj/udarni valovi

Granični udari/aerodinamički plafon

ISPIT

6 Pismeni ispit treba sadržavati ne manje od 60 pitanja (s mogućnošću više odgovora) i može se podijeliti na pojedinačne predmete prema nahođenju FTO/TRTO. Kandidat je uspješno položio ispit ako ispravno odgovori na 75% pitanja.

Dodatak 1 JAR-FCL 1.261(a)

Zahtjevi teorijskog osposobljavanja provjeru praktične osposobljenosti / provjeru stručnosti za ovlaštenje za klasu/tip aviona

(vidi JAR-FCL 1.261(a))

(vidi AMC FCL 1.261(a))

1 Teorijsko osposobljavanje provodit će ovlašteni instruktor s ovlaštenjem za tip/klasu aviona ili instruktor s odgovarajućim iskustvom u zrakoplovstvu i znanjem o tipu ili klasi aviona o kojem se radi, npr. zrakoplovni inženjer leta, inženjer za održavanje, letačko-operativni djelatnik.

2 Teorijsko osposobljavanje će sadržavati program iz AMC FCL 1.261(a), sukladno klasi/tipu aviona o kojem se radi. Ovisno o ugrađenoj opremi i sistemima, osposobljavanje obuhvaća zahtjeve osposobljavanja, ali nije ograničeno samo na sljedeći sadržaj:

(a) Strukturu aviona i opremu, normalne operacije sistema i kvarove

– Dimenzije

– Motor, uključujući pomoćni uređaj za snagu (APU)

– Gorivni sistem

– Prešurizacija i klimatizacija

– Zaštita od zaleđivanja, brisači vjetrobrana i sredstvo za otklanjanje kiše (rain repellent)

– Hidraulički sustavi

– Stajni trap

– Komande leta i uređaji za povećanje uzgona

– Opskrba električnom energijom

– Letački instrumenti, komunikacija, radar i navigacijska oprema

– Pilotska kabina, kabina i odjel za smještaj tereta

– Oprema u slučaju opasnosti

(b) Ograničenja

– Opća ograničenja

– Ograničenja motora

– Ograničenja sistema

– Lista minimalne opreme

(c) Performanse, planiranje leta i nadgledanje

– Performanse

– Planiranje leta

– Nadgledanje leta

(d) Teret, balans i opsluživanje

– Teret i balans

– Opsluživanje na zemlji

(e) Procedure u opasnosti

(f) Posebni zahtjevi za proširenje ovlaštenja za tip za instrumentalne prilaze do visine odluke manje od 200 ft (60 m)

– Oprema na avionu, procedure i ograničenja

(g) Posebni zahtjevi za »glass cockpit“ avione

– sustavi elektroničkih letačkih instrumenata (EFIS, EICAS)

(h) Sistem upravljanja letom (FMS)

3 Za prvo izdavanje ovlaštenja za višepilotni tip aviona pismeni ispit ili ispit koji se izvodi na računalu će sadržavati sto pitanja s više ponuđenih odgovora, koja su raspoređena po glavnim predmetima navedenim u programu. Kandidat je uspješno položio ispit ako je ispravno odgovorio na 75% pitanja iz svakog od glavnih predmeta programa.

4 Za prvo izdavanje ovlaštenja za tip/klasu jednopilotnog višemotornog aviona, broj pitanja sa više ponuđenih odgovora u pismenom ispitu ili ispitu provedenom na računalu ovisit će od složenosti aviona. Kandidat je uspješno položio ispit ako je ispravno odgovorio na 75% pitanja.

5 Za jednopilotne jednomotorne avione ispitivač može usmeno provoditi provjeru teorijskog znanja kao dio provjere praktičnog znanja/provjere stručnosti te tako ustanoviti da li je postignuta zadovoljavajuća razina znanja.

6 Za provjeru stručnosti na višepilotnom i jednopilotnom višemotornom avionu, provjera teorijskog znanja mora se provoditi pismenim ispitom koji će sadržavati pitanja s više ponuđenih odgovora ili drugom odgovarajućom metodom.

Dodatak 1 JAR-FCL 1.261 (c)(2)

Odobrenje tečajeva osposobljavanja za ovlaštenje za tip na simulatoru odobrenom za ZFTT bez osposobljavanja na avionu (Zero Flight Time Training)

1 OPĆENITO

(a) Odobrenje za ZFTT odobrit će se samo organizaciji za osposobljavanje JAR-OPS 1 operatora ili organizaciji za osposobljavanje koja ima posebno odobren sporazum sa JAR-OPS 1 operatorom.

(b) Organizacija za osposobljavanje će osigurati da kandidat ispunjava preduvjete prije započinjanja osposobljavanja za ovlaštenje za tip.

(c) Ovlaštenje za tip će biti ograničeno na tog operatora dok se ne završi letenje pod nadzorom.

2 ODOBRENJE OSPOSOBLJAVANJA NA SIMULATORU ODOBRENOM ZA ZFTT

(a) Simulator koji će se koristiti mora biti kvalificiran prema JAR-STD i odobren za ZFTT od nadležnog tijela. Odobrenje će se izdati samo ako simulator odgovara avionu koji koristi operator.

(b) Simulator odobren za ZFTT mora biti upotrebljiv sukladno kriteriju kvalitete STD operatora (vidi AMC STD 1A.025). Neka oprema može biti neupotrebljiva pod uvjetom da nije uvjetovana tijekom osposobljavanja na simulatoru. Vizualni sustav i sustav za simulaciju pokreta će biti upotrebljivi u potpunosti.

(c) Ukoliko nije drukčije određeno, posebna simulatorska sekcija uključujući najmanje 6 dodatnih polijetanja i slijetanja uključenih u osposobljavanje za ovlaštenje za tip će biti odrađena sukladno JAR-OPS 1.945 (d)(2).

(d) Za prvo odobrenje ZFTT osposobljavanja operator je morao imati JAR-OPS Svjedodžbu o sposobnosti (AOC) najmanje jednu godine. Ovaj period može biti smanjen prema nahođenju nadležnog tijela ukoliko operator i TRTO posjeduju iskustvo u osposobljavanju za tip.

(e) Odobrenje za ZFTT dat će se samo ako operator ima najmanje 90 dana operativnog iskustva na tom tipu aviona. U slučaju ZFTT koje pruža organizacija sa posebno odobrenim sporazumom s JAR-OPS 1 operatorom, uvjet od 90 dana iskustva neće biti primjenjiv ako je TRI(A) koji je uključen u provođenje uvjeta dodatnih polijetanja i slijetanja sukladno JAR-OPS 1.945(d)(2) ima operativno iskustvo na primjenjivom tipu aviona prihvatljivo nadležnom tijelu.

(f) Provjera propisana u JAR-OPS 1.965(b) može biti kombinirana s provjerom praktične osposobljenosti za stjecanje ovlaštenja za tip. U slučaju kada se ovo ne radi, mora se odraditi tečaj prijelaznog osposobljavanja uz provjeru sukladno JAR-OPS 1.945 prije provedbe posebne simulatorske sekcije.

3 ZAHTIJEVANO ISKUSTVO PILOTA

Pilot koji započinje ZFTT osposobljavanje mora imati, na višepilotnom turbomlaznom tipu aviona transportne kategorije ili na višepilotnom turboprop tipu aviona sa MTOM (Maximum Take Off Mass) ne manjom od 10 tona ili odobrenom konfiguracijom putničkih sjedala ne manjom od 19 putnika, barem:

(a) 1500 sati naleta ili 250 rutnih sektora na odgovarajućem tipu aviona ako je tijekom tečaja osposobljavanja korišten simulator leta kvalificiran za razinu CG, C ili privremeni C; ili

(b) 500 sati letenja ili 100 rutnih sektora na odgovarajućem tipu ako je tijekom tečaja osposobljavanja korišten simulator leta kvalificiran za razinu DG, prijelazni D ili D.

Kada pilot prelazi sa turboprop aviona na turbomlazni avion ili obratno potrebno je obaviti dodatno osposobljavanje na simulatoru odobreno od strane nadležnog tijela.

Dodatak 1 JAR-FCL 1.261 (d)

Osposobljavanje za suradnju u višečlanoj posade (MCC)

(vidi JAR-FCL 1.261 (d))

(vidi AMC-FCL 1.261 (d))

1 Cilj osposobljavanja je da pilot postane stručan u suradnji višečlane posade (MCC) u svrhu da sigurno upravlja višepilotnim višemotornim avionom u instrumentalnim uvjetima (IFR) i osigura da:

(a) Zapovjednik ispunjava svoje dužnosti u donošenju odluka i upravljanju bez obzira da li je pilot koji leti PF ili PNF.

(b) Dužnosti pilota koji leti (PF) i pilota koji ne leti (PNF) su jasno određene i raspoređene na takav način da pilot koji leti (PF) može usmjeriti njegovu punu pažnju na upravljanje i kontrolu zrakoplova.

(c) Suradnja se uredno provodi na način koji odgovara normalnim, abnormalnim i opasnim situacijama.

(d) Zajednički nadzor, informiranje i podrška je osigurana cijelo vrijeme.

INSTRUKTORI

2 Instruktori za MCC moraju biti u potpunosti upoznati sa ljudskim faktorima i sa zajedničkim djelovanjem u pilotskoj kabini (CRM). Oni trebaju biti upoznati sa zadnjim dostignućima u osposobljavanju o ljudskim faktorima i u CRM tehnikama.

TEORIJSKO ZNANJE

3 Nastavni program teorijskog osposobljavanja prikazan je u AMC FCL 1.261 (d). Odobreni tečaj teorijskog osposobljavanja za suradnji višečlane posade (MCC) mora sadržavati ne manje od 25 sati nastave.

OSPOSOBLJAVANJE U LETU

4 Nastavni program letačkog osposobljavanja prikazan je u AMC FCL 1.261 (d).

SVJEDODŽBA O ZAVRŠENOM TEČAJU OSPOSOBLJAVANJA

5 Po završenom osposobljavanju, kandidatu se može izdati potvrda o uspješnom završetku osposobljavanja.

PRIZNAVANJE

6 Imatelj svjedodžbe o završetku MCC tečaja na helikopteru mora biti izuzet od zahtjeva da završi program teorijskog znanja prikazan u AMC FCL 1.261 (d).

PODODJELJAK G – DOZVOLA PROMETNOG PILOTA (Avion) – ATPL(A)

JAR-FCL 1.265 Minimalna starosna dob

Kandidat za ATPL(A) mora biti star najmanje 21 godinu.

JAR-FCL 1.270 Zdravstvena sposobnost

Kandidat za ATPL(A) mora imati važeću svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti Kategorije 1. Za korištenje privilegija ATPL(A) potrebno je posjedovati važeću svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 1.

JAR-FCL 1.275 Privilegije i uvjeti

(a) Privilegije imatelja ATPL(A) stečenog na osnovu CPL(A). U skladu sa uvjetima specificiranim u ovom Pravilniku, privilegije imatelja ATPL(A) stečenog na osnovu CPL(A) su:

(1) Privilegije imatelja PPL(A), CPL(A) i IR(A);

i

(2) Obavljanje dužnosti zapovjednika ili kopilota aviona u komercijalnom zračnom prometu.

(b) U slučaju kada je imatelj ATPL(A) prethodno bio imatelj samo MPL(A) privilegije te dozvole će biti ograničene samo na višepilotne operacije ukoliko imatelj nije udovoljio uvjetima propisanima u JAR-FCL 1 Pododjeljku C i JAR-FCL 1.510(a)(2) i (a)(3) kako je primjenjivo za operacije jednopilotnih aviona. Takvo ograničenje će biti upisano u dozvolu.

(c) Uvjeti. Kandidat za ATPL(A) koji je udovoljio uvjetima navedenim u JAR-FCL 1.010(a)(4), 1.265, 1.270, 1.280, 1.285, 1.290 i 1.295 ispunjava zahtjeve za izdavanje ATPL(A) s ovlaštenjem za tip aviona koji se koristi za provjeru praktične osposobljenosti.

JAR-FCL 1.280 Iskustvo i priznavanje

(vidi JAR-FCL 1.050(a)(3))

(a) Kandidat za ATPL(A) mora imati najmanje 1500 sati letenja u svojstvu pilota aviona (vidi JAR-FCL 1.050(a) (3)). Od 1500 sati letenja, do 100 sati može biti u simulatoru i FNPT od kojih maksimum od 25 sati može biti u FNPT, uključujući najmanje:

(1) 500 sati u višepilotnim operacijama na avionima certificiranim u skladu sa JAR/EASA-CS/FAR-25 prometnom kategorijom ili JAR/EASA-CS/FAR-23 commuter kategorijom ili BCAR ili AIR 2051;

(2) (i) 500 sati u ulozi zapovjednika aviona pod nadzorom (PICUS); ili

(ii) 250 sati bilo kao zapovjednik aviona; ili

(iii) 250 sati koji se sastoje od barem 70 sati u ulozi zapovjednika aviona i ostalog potrebnog vremena u ulozi zapovjednika aviona pod nadzorom (PICUS).

(3) 200 sati rutnog letenja od kojih će najmanje 100 sati biti u svojstvu zapovjednika ili zapovjednika aviona pod nadzorom (PICUS).

(4) 75 sati instrumentalnog naleta od kojih ne više od 30 sati može biti instrumentalni nalet na zemaljskom uređaju.

(5) 100 sati letenja noću u svojstvu zapovjednika ili kopilota.

(b) (1) Imatelju pilotske dozvole ili ekvivalentnog dokumenta za druge kategorije zrakoplova bit će priznati sati u tim drugim kategorijama zrakoplova, kao što je navedeno u JAR-FCL 1.155, osim naleta u helikopterima koji će biti priznat do 50% ukupno potrebnog naleta zahtjevanog u podparagrafu (a).

(2) Imateljima dozvole inženjera leta bit će priznato 50% stečenog naleta do maksimuma od 250 sati. Ovih 250 sati može biti priznato prema ostvarivanju uvjeta od 1500 sati naleta zahtijevanog u podparagrafu (a) i prema 500 sati zahtijevanim u podparagrafu (a)(1), pod uvjetom da ukupni broj priznatih sati prema zahtjevima iz bilo kojeg od ovih podparagrafa ne iznosi više od 250 sati.

(c) Uvjeti glede iskustva bit će zadovoljeni prije provjere praktične sposobnosti prikazane u JAR-FCL 1.295.

JAR-FCL 1.285 Teorijsko znanje

(vidi AMC FCL 1.285)

(a) Osposobljavanje. Kandidat za ATPL(A) će teorijsko osposobljavanje završiti na odobrenom tečaju osposobljavanja u odobrenoj FTO. Kandidat koji teorijsko osposobljavanje nije završio u sklopu integriranog osposobljavanja pohađati će osposobljavanje specificirano u Dodatku 1 JAR-FCL 1.285.

(b) Ispit. Kandidat mora pokazati razinu znanja koja odgovara privilegijama imatelja ATPL(A) i mora zadovoljiti uvjete propisane u JAR-FCL 1 Pododjeljak J.

JAR-FCL 1.290 Letačko osposobljavanje

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.261 (d))

(vidi AMC FCL 1.261 (d))

Kandidat za ATPL(A) mora biti imatelj CPL(A), IR(A) ovlaštenja za višemotorni avion i završiti osposobljavanje za rad u višečlanoj posadi (MCC) kao što je propisano u JAR-FCL 1.261(d) (vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.261 (d) i AMC FCL 1.261(d)) ili biti imatelj MPL(A).

JAR-FCL-1.295 Praktična osposobljenost

(a) Kandidat za ATPL(A) mora pokazati sposobnost obavljanja dužnosti zapovjednika aviona odobrenog za minimalnu posadu od dva pilota po IFR (vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.220 dio B), izvođenja postupaka i manevara prikazanih u Dodacima 1 i 2 JAR-FCL 1.240 i 1.295 na razini koja odgovara privilegijama dodijeljenim imatelju ATPL(A).

(b) Provjera praktične osposobljenosti za ATPL(A) može istovremeno služiti kao provjera za izdavanje dozvole i kao provjera stručnosti za produženja valjanost ovlaštenja za tip aviona koji se koristi u provjeri praktične osposobljenosti i može se kombinirati sa provjerom praktične osposobljenosti za izdavanje ovlaštenja za tip višepilotnog aviona.

Dodatak 1 JAR-FCL 1.285

ATPL(A) – Modularno teorijsko osposobljavanje

(vidi JAR-FCL 1.285)

(vidi Dodatak 1a JAR-FCL 1.055)

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.470)

1 Cilj modularnog osposobljavanja je osposobljavanje pilota koji nisu pohađali teorijsko osposobljavanje u sklopu integralnog osposobljavanja do nivoa teorijskog znanja potrebnog za ATPL(A).

2 Učenik koji želi pohađati tečaj modularnog teorijskog osposobljavanja za ATPL(A) mora, pod HT ovlaštene organizacije za osposobljavanje završiti 650 sati (1sat = 60 min instrukcije) instrukcija ATPL teorije u periodu od 18 mjeseci. Učenik će imati dozvolu PPL(A) izdanu u skladu sa ICAO Annex 1.

Imateljima CPL(A)/IR zahtijevani sati instrukcija teorije mogu se smanjiti za 350 sati.

Imateljima CPL(A) zahtijevani sati instrukcija teorije mogu se smanjiti za 200 sati i imateljima IR ovlaštenja sati teorijskih instrukcija mogu se smanjiti za 200 sati.

3 Organizacija za letačko osposobljavanje dužna je osigurati da kandidat prije primanja na osposobljavanje ima adekvatno znanje Matematike i Fizike da bi se olakšalo razumijevanje materije.

4 Instrukcije će pokriti sve pojedinosti u odgovarajućem programu osposobljavanja kako je navedeno u Dodatku 1 JAR-FCL 1.470. Odobreno osposobljavanje treba uključivati rad u učionici i može uključivati uporabu pomagala kao što su interaktivni video, projekcije/videoprezentacije, pregradnje odjeljaka za učenje, osposobljavanje uz pomoć računala i druga sredstva odobrena od strane nadležnog tijela. Odobreno dopisno osposobljavanje može također biti ponuđeno kao dio osposobljavanja prema odluci nadležnog tijela.

PODODJELJAK H – OVLAŠTENJA INSTRUKTORA (Avion)

JAR-FCL 1.300 Osposobljavanje – općenito

(a) Osoba ne smije provoditi letačko osposobljavanje potrebno za stjecanje bilo koje pilotske dozvole ili ovlaštenja osim pod uvjetom da:

(1) posjeduje dozvolu pilota s ovlaštenjem instruktora; ili

(2) ima posebno ovlaštenje izdano od države članice JAA u slučajevima kada:

(i) se uvode novi tipovi aviona; ili

(ii) se radi o povijesnim avionima osobite vrijednosti ili registriranim avionima posebne proizvodnje, a za koje ne postoji osoba s instruktorskim ovlaštenjem; ili

(iii) se osposobljavanje provodi izvan države članice JAA od instruktora koji ne posjeduje JAR-FCL dozvolu (vidi Dodatak 1 JAR- FCL 1.300).

(b) Osoba ne smije obavljati osposobljavanje na sintetičkom uređaju ukoliko ne posjeduje FI(A), TRI(A), IRI(A), CRI(A) ovlaštenje ili MCCI(A), SFI(A) ili STI(A) odobrenje. Odjeljak (a)(2) također vrijedi kod osposobljavanja na sintetičkom uređaju.

JAR-FCL 1.305 Ovlaštenja instruktora i odobrenja – svrha

Postoji 7 instruktorskih kategorija:

(a) Ovlaštenje za instruktora letenja – avion (Flight Instructor – FI(A)

(b) Ovlaštenje za instruktora na tipu – avion (Type Rating Instructor – TRI(A)

(c) Ovlaštenje instruktora za klasu – avion (Class Rating Instructor – CRI(A)

(d) Ovlaštenje za instruktora za instrumentalno letenje – avion (Instrument Rating Instructor – IRI(A)

(e) Odobrenje za instruktora na simulatoru letenja – avion (Synthetic Flight Instructor – SFI(A)

(f) Odobrenje instruktora za suradnju pilota u višečlanoj posadi aviona (Multi Crew Cooperation Instructor. MCCI(A)

(g) Odobrenje instruktora na sintetičkim uređajima – avion (Synthetic Training Instructor – STI(A)

JAR-FCL 1.310 Ovlaštenja instruktora i odobrenja – općenito

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.310(d))

(a) Preduvjeti. Svi instruktori moraju, osim ako nije drugačije određeno:

(i) posjedovati najmanje dozvolu, ovlaštenje i kvalifikacije za osposobljavanje koje obavljaju; i

(ii) imati najmanje 15 sati iskustva na tipu ili klasi aviona za koji se obavlja osposobljavanje; i

(iii) biti ovlašteni za ulogu zapovjednika aviona tijekom provođenja takvog osposobljavanja.

(b) Višestruke uloge instruktora. Ukoliko zadovoljavaju uvjete kvalificiranosti i zahtijevanog iskustva iz ovoga Pododjeljka za svako osposobljavanje koje obavljaju, instruktori nisu ograničeni na samo jedno od ovlaštenja koje posjeduju, npr. instruktora letenja (FI), instruktora za tip aviona (TRI), instruktora za klasu aviona (CRI) ili instruktora za instrumentalno letenje (IRI).

(c) Povlastice kod stjecanja dodatnih odobrenja ili ovlaštenja. Polaznicima koji nastavljaju osposobljavanje za dodatna instruktorska odobrenja ili ovlaštenja može se priznati osposobljenost dijela programa osposobljavanja Dio 1 – Poučavanje i Učenje (Teaching and Learning) koju su pokazali kod stjecanja ovlaštenja instruktora koje posjeduju.

(d) (1) Sposobnosti instruktora za MPL(A).

Instruktori koji žele obavljati osposobljavanje sa pristupom zasnovanim na sposobnosti moraju:

(i) posjedovati važeće instruktorsko ovlaštenje ili odobrenje; i

(ii) udovoljiti odgovarajućim uvjetima ovoga Pododjeljka; i

(iii) uspješno završiti tečaj osposobljavanja za MPL instruktora kako je propisano u Dodatku 1 JAR-FCL 1.310(d).

(iv) za osnovnu, prelaznu i naprednu fazu integriranog tečaja osposobljavanja za MPL(A), posjedovati iskustvo u višepilotim operacijama prihvatljivo nadležnom tijelu te odraditi CRM dijelove osposobljavanja operatora za novi tip aviona sukladno JAR-OPS 1.945(a)(9).

(2) Održavanje kvalifikacija za MPL instruktora.

Za održavanje kvalifikacija za MPL(A) instruktora instruktor će unutar zadnjih 12 mjeseci provesti jedan od slijedećih dijelova potpunog MPL(A) tečaja osposobljavanja:

(i) jednu simulatorsku sekciju od najmanje 3 sata; ili

(ii) jednu vježbu u zraku u trajanju od barem 1 sat koja se sastoji od najmanje 2 polijetanja i slijetanja.

(3) Ukoliko MPL(A) instruktor nije udovoljio uvjetima iz (2) gore mora odraditi osposobljavanje za osvježenje znanja za ovlaštenje MPL(A) instruktora prihvatljivo nadležnom tijelu.

JAR-FCL 1.315 Ovlaštenja instruktora i odobrenja – Rok valjanosti

(a) Sva instruktorska ovlaštenja i odobrenja vrijede 3 godine.

(b) Rok valjanosti specifičnog odobrenja ne smije prijeći 3 godine.

(c) Polaznik koji ne uspije zadovoljiti sve dijelove provjere stručnosti prije isteka roka valjanosti ovlaštenja ne smije koristiti privilegije tog ovlaštenja dok nije s uspjehom završio provjeru stručnosti.

JAR-FCL 1.320 Ovlaštenje za instruktora letenja (avion) (FI(A)) – Donja dobna granica

Kandidat za instruktora letenja mora biti star najmanje 18 godina.

JAR-FCL 1.325 FI(A) Ograničenje privilegija

(a) Vrijeme ograničenja. Privilegije imatelja FI(A) ovlaštenja su ograničene sve dok nije obavio 100 sati letačkog osposobljavanja i dok nije nadgledao najmanje 25 solo letova učenika. Ograničenje će se ukinuti kad se ispune navedeni uvjeti, a na preporuku instruktora koji ga je nadzirao.

(b) Ograničenja. Privilegije pod nadzorom ovlaštenog FI(A) ograničene su na izvođenje:

(1) praktičnog osposobljavanja za stjecanje PPL(A) – ili one dijelove integriranog osposobljavanja do razine PPL(A) – ovlaštenja za klasu ili tip jednomotornih aviona, ali ne i za odobravanje prvih samostalnih letova po danu ili noći te prvih samostalnih navigacijskih letova po danu ili noći;

(2) noćno letenje, pod uvjetom da je kvalificiran za noćno letenje i da je zadovoljen uvjet vremenskog kontinuiteta za noćno letenje (JAR-FCL 1.026), te da je prikazao sposobnost osposobljavanja noću ovlaštenom FI(A) (JAR-FCL 1.330(f)).

JAR-FCL 1.330 FI(A) – Instruktor letenja – Privilegije i uvjeti

(vidi JAR-FCL 1.325)

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.330 i 1.345)

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.395)

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.520 & 1.525)

(vidi AMC FCL 1.395)

Imatelj ovlaštenja FI(A) (za ograničenja vidi JAR-FCL 1.325) ima privilegiju obavljati letačko osposobljavanje za:

(a) stjecanje PPL(A) i ovlaštenja za klasu i tip jednomotornog aviona;

(b) stjecanje CPL(A), pod uvjetom da je FI(A) naletio najmanje 500 sati kao pilot aviona uključujući najmanje 200 sati osposobljavanja u letenju;

(c) noćno letenje, pod uvjetom da je kvalificiran za noćno letenje i da je zadovoljen uvjet vremenskog kontinuiteta za noćno letenje (JAR-FCL 1.026), te da je prikazao sposobnost osposobljavanja noću ovlaštenom FI(A) (JAR-FCL 1.330(f)).

(d) (1) stjecanje ovlaštenja za instrumentalno letenje IR(A) pod uvjetom da:

(i) instruktor ima najmanje 200 sati letenja po pravilima instrumentalnog letenja, od čega do 50 sati može biti instrumentalni nalet izvršen u simulatoru leta ili FNPT II; i

(ii) je instruktor u svojstvu učenika obavio odobreno osposobljavanje od najmanje 5 sati letačkog osposobljavanja u avionu, simulatoru leta ili FNPT (vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.395 i AMC FCL 1.395) i da je s uspjehom završio provjeru praktične osposobljenosti kako je propisano u Dodatku 1 JAR-FCL 1.330 i 1.345;

(2) dodatno, za stjecanje ovlaštenja IR(A) na višemotornim avionima instruktor mora zadovoljavati uvjete propisane u JAR-FCL 1.380(a);

(e) stjecanje ovlaštenja za tip ili klasu jednopilotnog višemotornog aviona pod uvjetom da instruktor udovoljava zahtjevima iz JAR-FCL 1.380(a);

(f) stjecanje ovlaštenja instruktora leta FI(A) pod uvjetom da je instruktor:

(1) izvršio najmanje 500 sati osposobljavanja u avionima; i

(2) demonstrirao pred FI(A) ispitivačem sposobnost osposobljavanja tijekom provjere vještine izvršene u skladu sa zahtjevima iz Dodatka 1 JAR-FCL 1.330 i 1.345, i

(3) ovlašten od strane nadležnog tijela.

(g) za stjecanje MPL(A):

(1) udovoljiti uvjetima propisanima u JAR-FCL 1.310(d)

(2) za temeljnu fazu letačkog osposobljavanja (vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.520 i 1.525), pod uvjetima da FI(A) ima barem 500 sati kao pilot aviona uključujući barem 200 sati u ulozi instruktora

(3) za osnovnu fazu letačkog osposobljavanja (vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.520 i 1.525) pod uvjetom da FI(A) posjeduje IR/ME(A) i IR(A) instruktorske privilegije; i

(i) ima barem 1500 sati naleta u višečlanim operacijama; ili

(ii) za postojeće FI(A) na ATP(A) ili CPL(A)/IR integriranom osposobljavanju, slijediti strukturu osposobljavanja koja se sastoji od:

a) MCC kvalifikacija; i

b) promatranja 5 sekcija osposobljavanja u Fazi 3 MPL(A) tečaja osposobljavanja; i

c) promatranja 5 sekcija osposobljavanja u Fazi 4 MPL(A) tečaja osposobljavanja; i

d) promatranja 5 LOFT sekcija operatorskog periodičnog osposobljavanja; i

e) sadržaj tečaja osposobljavanja za MCCI(A) (AMC FCL 1.417); i

f) prvih 5 instrukcijskih sekcija će biti pod nadzorom TRI(A) određenog od nadležnog tijela u tu svrhu.

JAR-FCL 1.335 Instruktor letenja FI(A) – Preduvjeti

(vidi AMC FCL 1.470(b))

Prije početka odobrenog osposobljavanja za ovlaštenje instruktora letenja FI(A) kandidat mora:

(a) biti imatelj barem CPL(A) ili izvršiti najmanje 200 sati letenja od kojih 150 sati kao zapovjednik zrakoplova ako posjeduje dozvolu privatnog pilota PPL(A);

(b) udovoljiti zahtjevima znanja potrebnim za dozvolu profesionalnog pilota CPL(A) kao što je navedeno u Dodatku 1 JAR-FCL 1.470;

(c) izvršiti najmanje 30 sati letenja na jednomotornim klipnim avionima, od kojih najmanje 5 sati tijekom šest mjeseci koji prethode pristupanju praktičnoj provjeri navedenoj u stavci (f);

(d) dobiti najmanje 10 sati instrumentalnog osposobljavanja u letenju od kojih najviše 5 sati instrumentalnog letenja na FNPT ili simulatoru letenja;

(e) izvršiti najmanje 20 sati rutnog letenja, kao zapovjednik zrakoplova, uključujući let ne kraći od 540 km (300 nm) pri kojem se mora sletjeti na dva različita aerodroma s potpunim zaustavljanjem;

(f) prethodno položiti posebni ispit u letu s instruktorom letenja, FI(A), kvalificiranim u skladu s JAR-FCL 1.330(f), zasnovanom na provjeri stručnosti, kao što je navedeno u Dodatku 3 1.240 u roku od šest mjeseci koji prethode početku osposobljavanja. Ispitnim letom će se procijeniti sposobnost kandidata za početak osposobljavanja za instruktora letenja.

JAR-FCL 1.340 FI(A) – Osposobljavanje

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.340)

(vidi AMC FCL 1.340)

(a) Kandidat za ovlaštenje instruktora letenja FI(A) mora završiti odobreno teorijsko i letačko osposobljavanje u ovlaštenoj organizaciji za letačko osposobljavanje (vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.340 i AMC FCL 1.340).

(b) Cilj osposobljavanja je osposobiti kandidata za osposobljavanje na jednomotornim avionima do razine privatnog pilota PPL(A). Letačko osposobljavanje mora sadržavati najmanje 30 sati osposobljavanja u letu, od kojih 25 sati mora biti letenje s instruktorom. Preostalih pet sati može biti zajedničko letenje (tj. dva kandidata lete zajedno radi vježbanja letenja). Od 25 sati, pet sati se može letjeti na simulatoru letenja ili FNPT II odobrenom u tu svrhu od nadležnog tijela. Provjera praktične osposobljenosti se dodaje na vrijeme osposobljavanja.

JAR-FCL 1.345 FI(A) – Vještina

(vidi Dodatke 1 i 2 JAR-FCL 1.330 i 1.345)

Kandidat za ovlaštenje instruktora letenja FI(A) mora pokazati ispitivaču, određenom od nadležnog tijela u ovu svrhu, sposobnost osposobljavanja učenika pilota do potrebnog nivoa za stjecanje dozvole privatnog pilota PPL(A) uključujući pretpoletnu i poslijeletnu razradu kao i teorijsko instruiranje sukladno zahtjevima Dodataka 1 i 2 JAR-FCL 1.330 i 1.345.

JAR-FCL 1.350 FI(A) – Stjecanje ovlaštenja

Za kandidata za ovlaštenje instruktora letenja FI(A):

(a) koji je udovoljio uvjetima navedenim u JAR-FCL 1.310, 1.315 i 1.335 do 1.345, ili

(b) kojemu je izdana posebna autorizacija sukladno Dodatku 1 JAR-FCL 1.300, koji udovoljava uvjetima propisanima JAR-FCL 1.355 i imatelj je JAR-FCL dozvole,

smatrat će se da je ispunio zahtjev za stjecanje ovlaštenja instruktora letenja FI(A) koji uključuje početna ograničenja navedena u JAR-FCL 1.325.

JAR-FCL 1.355 FI(A) – Produžavanje valjanosti i obnavljanje ovlaštenja

(vidi Dodatke 1 i 2 JAR-FCL 1.330 i 1.345)

(vidi AMC FCL 1.355(a)(2))

(vidi IEM-FCL 1.355)

(a) Za produžavanje valjanosti ovlaštenja instruktora letenja FI(A) imatelj ovlaštenja mora ispuniti dva od slijedeća tri zahtjeva:

(1) izvršiti najmanje 100 sati osposobljavanja u letu kao FI, CRI, IRI ili kao ispitivač u periodu valjanosti ovlaštenja, uključujući najmanje 30 sati osposobljavanja u letu tijekom 12 mjeseci koji prethode datumu istjecanja ovlaštenja FI, od čega 10 sati od ovih 30 mora biti osposobljavanje za instrumentalno ovlaštenje, ako se žele zadržati privilegije osposobljavanja IR ovlaštenja;

(2) prisustvovati seminaru osvježenja znanja za FI (vidi AMC FCL 1.355(a)(2)), odobrenom od nadležnog tijela, tijekom valjanosti FI ovlaštenja;

(3) položiti, kao provjeru stručnosti, provjeru praktične osposobljenosti određenu u Dodacima 1 i 2 JAR-FCL 1.330 i 1.345 unutar 12 mjeseci do isteka FI ovlaštenja.

(b) Imatelj FI(A) ovlaštenja će za svako ponovno obnavljanje ovlaštenja morati proći, kao provjeru stručnosti, provjeru praktične osposobljenosti određenu u Dodacima 1 i 2 JAR-FCL 1.330 i 1.345 kao jedan od dva uvjeta koji moraju biti zadovoljeni u svrhu sukladnosti s JAR-FCL 1.355(a).

(c) Ako je ovlaštenje isteklo kandidat mora udovoljiti uvjetima propisanim u (a)(2) i (a)(3) prethodnog stavka, unutar 12 mjeseci koji prethode datumu isteka ovlaštenja.

JAR-FCL 1.360 Ovlaštenje instruktora za tip (višepilotni avion) (TRI(MPA)) – Privlegije

(vidi JAR-FCL 1.261(d))

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.261(d))

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.520 i 1.525)

(vidi AMC FCL 1.261(d))

(a) Privilegije imatelja ovlaštenja TRI(MPA) su:

(1) osposobljavanje imatelja dozvole za stjecanje ovlaštenja na tipu višepilotnog aviona,

(2) osposobljavanje za suradnju u višečlanoj posadi (MCC) (vidi JAR-FCL 1.261 (d), Dodatak 1 JAR-FCL 1.261(d) i AMC FCL 1.261(d).

(3) osposobljavanje tijekom osnovne faze integriranog tečaja osposobljavanja za MPL(A) (vidi Dodatak JAR-FCL 1.520 i 1.525), pod uvjetom da je imatelj FI(A) ili IR(A) te da su udovoljeni uvjeti propisani u JAR-FCL 1.310(d).

(4) osposobljavanje tijekom prelazne i napredne faze integriranog tečaja osposobljavanja za MPL(A) (vidi Dodatak JAR-FCL 1.520 i 1.525), pod uvjetom da su udovoljeni uvjeti propisani u JAR-FCL 1.310(d).

(b) Ukoliko se osposobljavanje za TRI(A) obavlja samo na simulatoru, tada ovlaštenje neće važiti za osposobljavanje izvanrednih i postupaka u nuždi koje se obavlja na avionu. Da bi se ova restrikcija ukinula, imatelj TRI(A) ovlaštenja mora izvršiti osposobljavanje sadržano u AMC FCL 1.365 dio 2 odjeljak 8 na avionu.

JAR-FCL 1.365 TRI(MPA) – Zahtjevi

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.365)

(vidi AMC FCL 1.365)

(a) Za stjecanje ovlaštenja TRI(MPA) kandidat mora imati:

(1) uspješno završeno odobreno TRI osposobljavanje u ovlaštenom FTO ili TRTO (vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.365 i AMC FCL 1.365);

(2) nalet od najmanje 1500 sati kao pilot višepilotnog aviona;

(3) tijekom 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva naletjeti najmanje 30 rutnih sektora, koji uključuju polijetanja i slijetanja kao zapovjednik aviona ili kopilot na primjenjivom tipu aviona, po odobrenju nadležnog tijela, od kojih najviše 15 sektora može biti na simulatoru letenja; i

(4) provesti u sklopu cjelovitog osposobljavanja za ovlaštenje na tipu, najmanje 3 sata praktičnog osposobljavanja u letu ili na simulatoru, obnašajući dužnosti TRI na određenom tipu aviona, pod nadzorom i dobiti pozitivnu ocjenu od TRI ovlaštenog u tu svrhu od nadležnog tijela.

(b) Prije nego se povlastice prošire na ostale tipove višepilotnih aviona, imatelj mora udovoljiti slijedećim zahtjevima:

(1) tijekom 12 mjeseci prije predaje zahtjeva, naletjeti najmanje 15 rutnih sektora, uključujući polijetanja i slijetanja u ulozi zapovjednika aviona ili kopilota na primjenjivom tipu aviona ili sličnom tipu, odobrenom od strane nadležnog tijela vlasti, od kojih najviše 7 rutnih sektora obavljenih u simulatoru letenja;

(2) uspješno završeno odgovarajuće tehničko osposobljavanje propisano u odobrenom programu osposobljavanja za TRI u odobrenoj FTO ili TRTO (vidi AMC FCL 1.365) i;

(3) provesti u sklopu cjelovitog osposobljavanja za ovlaštenje na tipu, najmanje 3 sata praktičnog osposobljavanja u letu ili na simulatoru, obnašajući dužnosti TRI(MPA) na određenom tipu aviona pod nadzorom i dobiti pozitivnu ocjenu od TRI ovlaštenog za tu priliku od nadležnog tijela.

JAR-FCL 1.370 TRI(MPA) – Produžavanje valjanosti i obnavljanje

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.365)

(vidi AMC FCL 1.365)

(a) Za produžavanje valjanosti TRI(MPA) ovlaštenja, kandidat mora unutar 12 mjeseci prije datuma isteka ovlaštenja:

(1) izvršiti jedan od slijedećih dijelova cjelovitog osposobljavanja za ovlaštenje na tipu/ osvježenja znanja /obnove znanja;

(i) jednu simulatorsku sekciju u trajanju od najmanje 3 sata; ili

(ii) jednu letačku vježbu u trajanju od najmanje jednog sata uključujući najmanje dva polijetanja i slijetanja; ili

(2) izvršiti osvježenje znanja u ulozi TRI odobreno od nadležnog tijela.

(b) Ako je ovlaštenje isteklo kandidat mora:

(1) unutar 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za obnavljanje, odletjeti najmanje 30 rutnih sektora s polijetanjima i slijetanjima u ulozi zapovjednika zrakoplova ili kopilota na određenom ili sličnom tipu aviona, prihvaćenom od nadležnog tijela, od kojih najviše 15 rutnih sektora može biti na simulatoru.

(2) uspješno završiti odgovarajuće dijelove TRI(MPA) osposobljavanja, odobrenog od nadležnog tijela (vidi AMC FCL 1.365) uzimajući u obzir prethodno iskustvo kandidata; i

(3) provesti u sklopu cjelovitog osposobljavanja za ovlaštenje na tipu, najmanje 3 sata praktičnog osposobljavanja u letu ili na simulatoru, obnašajući dužnosti TRI(MPA), na određenom tipu aviona, pod nadzorom i dobiti pozitivnu ocjenu od TRI ovlaštenog u tu svrhu od nadležnog tijela.

JAR-FCL 1.375 Ovlaštenje instruktora za klasu (jednopilotni avion) (CRI(SPA)) – Privilegije

(vidi JAR-FCL 1.310(a))

Privilegij imatelja CRI(SPA) je osposobljavanje imatelja dozvole za stjecanje ovlaštenja za klasu ili tip jednopilotnog aviona. Imatelj može osposobljavati na jednomotornom ili višemotornom avionu za koji je već odgovarajuće osposobljen (vidi JAR-FCL 1.310(a)).

JAR-FCL 1.380 CRI(SPA) – Zahtjevi

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.330 i 1.345)

(vidi Dodatke 1 i 2 JAR-FCL 1.380)

(vidi AMC FCL 1.380)

(a) Višemotorni avioni. Kandidat za stjecanje CRI(SPA) ovlaštenja za višemotorne avione mora imati:

(1) najmanje 500 sati naleta kao pilot aviona;

(2) nalet od najmanje 30 sati u ulozi zapovjednika odgovarajućeg tipa ili klase aviona, prije započinjanja osposobljavanja;

(3) završiti odobreno osposobljavanje u ovlaštenom FTO ili TRTO koje uključuje najmanje 5 sati osposobljavanja u letu izvršenog od strane instruktora ovlaštenog od nadležnog tijela u tu svrhu (vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.380 i AMC FCL 1.380); i

(4) uspješno obavljenu provjeru praktične osposobljenosti sukladno Dodatku 1 i sekcijama 1, 2, 3, 5 i 7 Dodatka 2 JAR-FCL 1.330 i 1.345.

(b) Jednomotorni avioni. Kandidat za ovlaštenje CRI(SPA) za jednomotorne avione mora imati:

(1) 300 sati naleta kao pilot aviona;

(2) nalet od 30 sati leta kao zapovjednik aviona odgovarajućeg tipa ili klase, prije započinjanja osposobljavanja;

(3) završiti odobreno osposobljavanje u ovlaštenom FTO ili TRTO koje uključuje najmanje 3 sata osposobljavanja u letu izvršenog od strane instruktora ovlaštenog od nadležnog tijela u tu svrhu (vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.380); i

(4) uspješno obavljenu provjeru praktične osposobljenosti sukladno Dodatku 1 i sekcijama 1, 2, 3, 4 i 7 Dodatka 2 JAR-FCL 1.330 i 1.345.

(c) Prije proširenja povlastica na sljedeći tip ili klasu aviona, imatelj mora unutar posljednjih 12 mjeseci naletjeti najmanje 10 sati na avionima odgovarajućeg ili sličnog tipa ili klase, odobrenog od nadležnog tijela.

Za proširenje CRI(A) ovlaštenja sa jednomotornih na višemotorne avione, potrebno je udovoljiti zahtjevima datim u stavku (a) ovoga članka.

JAR-FCL 1.385 CRI(SPA) – Produžavanje valjanosti i obnavljanje

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.330 i 1.345)

(a) Za produžavanje valjanosti CRI(SPA) kandidat mora u roku od 12 mjeseci koji su prethodili datumu isteka ovlaštenja:

(1) (i) naletjeti najmanje 10 sati kao instruktor u ulozi CRI(SPA), i

(ii) ukoliko je kandidat kvalificiran kao CRI(SPA) i na jednomotornim i na višemotornim avionima, naletjeti najmanje 5 sati na jednomotornom avionu i 5 sati na višemotornom avionu u sklopu 10 propisanih sati u ulozi instruktora;

(2) uspješno provesti osposobljavanje za osvježenje znanja koje je prihvatljivo nadležnom tijelu ili;

(3) prisustvovati osposobljavanju za osvježenje znanja u svojstvu CRI(A).

(b) Ako je ovlaštenje isteklo, kandidat mora u roku od 12 mjeseci koji su prethodili podnošenju zahtjeva za obnavljanje ovlaštenja:

(1) prisustvovati osposobljavanju za osvježenje znanja u svojstvu CRI(A) koje je prihvatljivo nadležnom tijelu; i

(2) uspješno položiti odgovarajući dio provjere stručnosti (npr. SE ili ME) kao provjeru praktične osposobljenosti propisane u Dodatku 1 i 2 JAR-FCL 1.330 i 1.345.

JAR-FCL 1.390 Ovlaštenje za instruktora instrumentalnog letenja(avion) (IRI(A)) – Privilegije

Privilegije imatelja IRI(A) ovlaštenja su ograničena na letačko osposobljavanje u svrhu:

(a) stjecanja IR(A) za jednomotorne avione

(b) stjecanja IR(A) za višemotorne avione, pod uvjetom da instruktor zadovoljava uvjete JAR-FCL 1.380(a).

(c) osnovne faze osposobljavanja (vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.520 i 1.525) pod uvjetom da IRI(A) posjeduje IR/ME(A) i IR(A) instruktorske privilegije; i

(1) ima barem 1500 sati naleta u višečlanim operacijama; ili

(2) za postojeće FI(A) na ATP(A) ili CPL(A)/IR integriranom osposobljavanju, slijediti strukturu osposobljavanja koja se sastoji od:

(i) MCC kvalifikacija; i

(ii) promatranja 5 sekcija osposobljavanja u Fazi 3 MPL(A) tečaja osposobljavanja; i

(iii) promatranja 5 sekcija osposobljavanja u Fazi 4 MPL(A) tečaja osposobljavanja; i

(iv) promatranja 5 LOFT sekcija operatorskog periodičnog osposobljavanja; i

(v) sadržaj tečaja osposobljavanja za MCCI(A) (AMC FCL 1.417); i

(vi) prvih 5 instrukcijskih sekcija će biti pod nadzorom TRI(A) određenog od nadležnog tijela u tu svrhu.

JAR-FCL 1.395 IRI(A) – Uvjeti

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.330 i 1.345)

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.395)

(vidi AMC FCL 1.395)

Kandidat za IRI(A)ovlaštenje mora;

(a) imati najmanje 800 sati letenja u uvjetima IFR, od čega najmanje 400 sati mora biti u avionima;

(b) uspješno završiti odobreno osposobljavanje (vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.395 i AMC FCL 1.395) koje sadrži teorijsko osposobljavanje i najmanje 10 sati osposobljavanja u letu na avionu, simulatoru leta ili FNPT II; i

(c) uspješno završiti provjeru praktične osposobljenosti iz Dodataka 1 i 2 JAR-FCL 1.330 i 1.345.

JAR-FCL 1.400 IRI(A) – Produžavanje valjanosti i obnavljanje

(a) Za produžavanje valjanosti imatelj IRI(A) mora udovoljiti zahtjevima navedenim u JAR-FCL 1.355(a).

(b) Ako je ovlaštenje isteklo, imatelj mora udovoljiti zahtjevima navedenim u JAR-FCL 1.355(b) i bilo kojem drugom zahtjevu koje propiše nadležno tijelo.

JAR-FCL 1.405 Odobrenje instruktora na simulatoru letenja (avion) (SFI(A)) – Privilegije

(vidi JAR-FCL 1.261(d))

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.520 i 1.525)

Privilegije imatelja SFI(A) odobrenja su:

(a) Osposobljavanje koje se obavlja na simulatoru letenja u svrhu stjecanja ovlaštenja za tip aviona;

(b) Osposobljavanje za suradnju u višečlanoj posadi (MCC) (vidi JAR-FCL 1.261 (d), Dodatak 1 JAR-FCL 1.261(d) i AMC FCL 1.261(d); i

(c) Tijekom:

(i) osnovne faze osposobljavanja integriranog tečaja osposobljavanja za MPL(A) (vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.520 i 1.525) pod uvjetom da instruktor posjeduje ili je posjedovao FI(A) ili IRI(A) ovlaštenje i da su udovoljeni uvjeti propisani u JAR-FCL 1.310(d).

(ii) prelazne i napredne faze integriranog tečaja osposobljavanja za MPL(A) (vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.520 i 1.525) pod uvjetom da su udovoljeni uvjeti propisani u JAR-FCL 1.310(d).

JAR-FCL 1.410 SFI(A) – Uvjeti

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.240)

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.365)

(vidi AMC FCL 1.365)

(a) Kandidat za SFI(A) odobrenje mora:

(1) imati (ili je imao) dozvolu profesionalnog pilota aviona izdanu od države članice JAA ili dozvolu profesionalnog pilota aviona koja nije izdana u skladu JAR-FCL, a koja je prihvatljiva nadležnom tijelu;

(2) imati završen simulatorski dio primjenjivog osposobljavanja za tip u ovlaštenom FTO ili TRTO;

(3) imati najmanje 1500 sati naleta kao pilot na višepilotnim avionima;

(4) imati završeno odobreno osposobljavanje za TRI(A) (vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.365 i AMC FCL 1.365);

(5) provesti u sklopu cjelovitog osposobljavanja na tipu najmanje 3 sata praktičnog osposobljavanja, obnašajući dužnost TRI(A) na određenom tipu aviona pod nadzorom i dobiti pozitivnu ocjenu od TRI(A) ovlaštenog za tu priliku od nadležnog tijela;

(6) uspješno izvršiti provjeru stručnosti u roku od 12 mjeseci koji prethode podnošenju zahtjeva, kako je navedeno u Dodacima 1 i 2 JAR-FCL 1.240, na simulatoru određenom za taj tip; i

(7) (i) tijekom 12 mjeseci koji prethode podnošenju zahtjeva odletjeti najmanje 3 rutna sektora kao promatrač u pilotskoj kabini na dotičnom tipu aviona ili na simulatoru za taj tip po odobrenju nadležnog tijela.

(ii) u periodu od 12 mjeseci koji prethode zahtjevu, odraditi barem 2 LOFT (Line Orientated Flight Training) simulatorske sekcije vođene od strane kvalificirane letačke posade u ulozi promatrača u pilotskoj kabini primjenjivog tipa ili sličnog tipa u dogovoru s nadležnim tijelom. Ove simulatorske sekcije će se sastojati od:

(A) leta između 2 različite zračne luke u trajanju od barem 2 sata svaki, i

(B) vezano prijeletno planiranje i poslijeletne upute (de-briefing).

Gore navedeni uvjeti su ispunjeni ukoliko je kandidatu izdano posebno odobrenje sukladno Dodatku 1 JAR-FCL 1.300 i ako udovoljava uvjetima propisanima JAR-FCL 1.415.

(b) Ako će se povlastice proširivati na dodatne tipove višepilotnih aviona imatelj povlastice mora:

(1) uspješno završiti simulatorski dio odobrenog osposobljavanja za tip; i

(2) provesti u sklopu cjelovitog osposobljavanja na tipu najmanje 3 sata praktičnog osposobljavanja, obnašajući dužnost TRI(A) na određenom tipu aviona, pod nadzorom i dobiti pozitivnu ocjenu od TRI(A) ovlaštenog za tu priliku od nadležnog tijela.

JAR-FCL 1.415 SFI(A) – Produžavanje valjanosti i obnavljanje odobrenja

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.240)

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.365)

(vidi AMC FCL 1.365)

(a) Za produžavanje valjanosti SFI(A) odobrenja, kandidat mora u 12 mjeseci koji prethode isteku valjanosti ovlaštenja:

(1) izvršiti jednu simulatorsku sekciju od najmanje 3 sata u sklopu kompletnog osposobljavanja za stjecanje ovlaštenja za tip /osvježenja znanja/ obnavljanja znanja;

(2) uspješno izvršiti provjeru stručnosti danu u Dodacima 1 i 2 JAR-FCL 1.240 u određenom simulatoru leta za tip.

(b) Ako je ovlaštenje isteklo kandidat mora:

(1) izvršiti simulatorski dio propisanog programa za stjecanje ovlaštenja za tip;

(2) uspješno izvršiti odobreni program za TRI(A) u dogovoru sa nadležnim tijelom (vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.365 i AMC FCL 1.365);

(3) provesti u sklopu cjelovitog osposobljavanja na tipu najmanje 3 sata praktičnog osposobljavanja, obnašajući dužnost TRI(A) na određenom tipu aviona, pod nadzorom i dobiti pozitivnu ocjenu od TRI ovlaštenog od nadležnog tijela za tu priliku;

(4) izvršiti provjeru stručnosti kako je propisano u Dodatku 1 JAR-FCL 1.240 u simulatoru leta za određeni tip.

JAR-FCL 1.416 Osposobljavanje za instruktorsko odobrenje za suradnju u višečlanoj posadi (avion)

MCCI(A) – Privilegije

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.520 i 1.525)

Privilegije imatelja MCCI(A) odobrenja su obavljanje osposobljavanje tijekom:

(a) praktičnog dijela MCC osposobljavanja kada isto nije kombinirano s osposobljavanjem za ovlaštenje za tip;

(b) osnovne faze integriranog tečaja osposobljavanja za MPL(A) (vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.520 i JAR-FCL 1.525), pod uvjetom da instruktor posjeduje, ili je posjedovao FI(A) ovlaštenje i da su udovoljeni uvjeti propisani u JAR-FCL 1.310(d).

JAR-FCL 1.417 MCCI(A) – Uvjeti

(a) Kandidat za MCCI(A) mora:

(1) imati (ili je imao) dozvolu profesionalnog pilota aviona izdanu od države članice JAA, ili dozvolu profesionalnog pilota aviona koja nije izdana u skladu sa JAR-FCL, a koja je prihvatljiva nadležnom tijelu;

(2) imati najmanje 1500 sati iskustva u letenju kao pilot na višepilotnim avionima;

(3) završiti odobreno MCCI osposobljavanje na FNPT II ili simulatoru leta (vidi AMC FCL 1.417);

(4) izvršiti u sklopu cjelovitog osposobljavanja najmanje 3 sata praktičnog osposobljavanja/MCC-osposobljavanja na određenom FNPT II ili simulatoru leta, pod nadzorom i dobiti pozitivnu ocjenu od TRI(A), SFI(A), ili MCCI(A) ovlaštenog za tu priliku od nadležnog tijela.

(b) Ako se privilegije proširuju na drugi tip FNPT II ili simulatora leta imatelj mora završiti (a) (4) iz prethodnog stavka za taj tip FNPT II ili simulatora leta.

JAR-FCL 1.418 MCCI(A) Produžavanje valjanosti i obnavljanje odobrenja

(a) Za produžavanje valjanosti MCCI(A) kandidat mora unutar 12 mjeseci koji prethode podnošenju zahtjeva za produljenje zadovoljiti zahtjev propisan u JAR-FCL 1.417 (a)(4).

(b) Ukoliko je valjanost odobrenja istekla, kandidat mora:

(1) zadovoljiti zahtjev osvježenja znanja određen od nadležnog tijela; i

(2) zadovoljiti zahtjev propisan u JAR-FCL 1.417(a)(4).

JAR-FCL 1.419 Odobrenje instruktora na sintetičkim uređajima STI(A) – Privilegije, uvjeti, produžavanje valjanosti i obnavljanje

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.520 i 1.525)

(a) Privilegije

Privilegije imatelja STI(A) odobrenja su da provodi osposobljavanje na sintetičkom uređaju:

(1) u svrhu stjecanja dozvole;

(2) u svrhu stjecanja ovlaštenja za instrumentalno letenje i ovlaštenja za klasu i tip za jednopilotne avione; i

(3) tijekom temeljne faze letačkog osposobljavanja integriranog tečaja osposobljavanja za MPL(A) (vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.520 i 1.525) pod uvjetom da su udovoljeni uvjeti propisani u JAR-FCL 1.310(d).

(b) Uvjeti. Kandidat za stjecanje STI(A) odobrenja mora:

(1) biti imatelj, ili da je unutar prethodne 3 godine bio imatelj pilotske dozvole, koja sadrži instruktorske kvalifikacije prikladne za osposobljavanje koje se planira obavljati, ili dozvolu izdanu od države koja nije članica JAA prihvatljivu nadležnom tijelu;

(2) (i) odraditi u simulatoru letenja ili FNPTII barem 3 sata osposobljavanja u letu vezanog za dužnosti STI(A) pod nadzorom i na zadovoljstvo FIE(A) određenog od nadležnog tijela u ovu svrhu; ili

(ii) za STI(A) koji želi školovati smo u BITD, završiti u BITD barem 3 sata osposobljavanja pod nadzorom i na zadovoljstvo FIE(A) određenog od nadležnog tijela u ovu svrhu.

(3) (i) u periodu od 12 mjeseci koji prethode zahtjevu odraditi provjeru stručnosti sukladno Dodatku 3 JAR-FCL 1.240 u FNPT klase ili tipa aviona primjenjivog za planirano osposobljavanje; ili

(ii) za STI(A) koji želi školovati samo u BITD, u periodu od 12 mjeseci koji prethode zahtjevu odraditi provjeru stručnosti pokrivajući samo one vježbe navedene u Dodatku 1 JAR-FCL 1.125.

(c) Za produljenje STI(A) odobrenja kandidat u zadnjih 12 mjeseci valjanosti odobrenja mora:

(1) odraditi barem 3 sata osposobljavanja u simulatoru leta ili FNPT II ili BITD gdje je primjenjivo kao dio cjelovitog CPL, IR, PPL ili osposobljavanja za tip ili klasu, i

(2) odraditi sekciju 3b provjere stručnosti sukladno Dodatku 3 JAR-FCL 1.240 za primjenjiv tip ili klasu aviona u simulatoru letenja ili FNPT II na kojima se osposobljavanje općenito obavlja; ili

(3) za STI(A) koji školuje samo u BITD odraditi provjeru stručnosti pokrivajući samo one vježbe navedene u Dodatku 1 JAR-FCL 1.125.

(d) Ukoliko je odobrenje isteklo kandidat će:

(1) (i) odraditi barem 3 sata osposobljavanja za osvježenje znanja u simulatoru letenja ili FNPT II; ili

(ii) za STI(A) koji školuje samo u BITD, odraditi barem 3 sata osposobljavanja za osvježenje znanja u BITD.

(2) odraditi na cjelovitom CPL, IR PPL ili osposobljavanju za tip ili klasu barem 3 sata osposobljavanja pod nadzorom i na zadovoljstvo FIE(A), FI(A), CRI(A), IRI(A), TRI(A) ili SFI(A) određenog od nadležnog tijela u ovu svrhu. Barem jedan sat osposobljavanja će biti pod nadzorom i na zadovoljstvo FIE(A).

(3) (i) odraditi sekciju 3b provjere stručnosti skladno Dodatku 3 JAR-FCL 1.240 za odgovarajući tip ili klasu aviona u simulatoru letenja ili FNPT II na kojima se osposobljavanje inače obavlja; ili

(ii) za STI(A) koji školuje samo u BITD odraditi provjeru stručnosti pokrivajući samo one vježbe navedene u Dodatku 1 JAR-FCL 1.125.

Dodatak 1 JAR-FCL 1.300

Zahtjevi za posebno ovlaštenje instruktora koji nema JAR-FCL dozvolu, a želi osposobljavati u FTO ili TRTO izvan države članice JAA sukladno Dodatku 1 JAR-FCL 1.055

(vidi JAR-FCL 1.300(a)(2)(iii)

1 (a) Instruktori koji žele školovati za JAR-FCL dozvolu, uključujući IR ovlaštenje i ovlaštenje za klasu, trebaju:

(i) imati najmanje CPL i ovlaštenja izdana u skladu s ICAO Annex 1, a zahtijevana od strane države nečlanice JAA ako žele školovati na zrakoplovima registriranim u toj državi;

(ii) imati minimalno 500 sati naleta kao pilot aviona, od kojih minimalno 200 sati mora biti kao instruktor, uključujući iskustvo u ulozi za koju se osposobljavanje obavlja i mora zadovoljiti zahtjeve iskustva iz JAR-FCL 1.330(a), (b), (c), (d) i/ili (e);

(iii) završiti odobreni tečaj teorije i letenja u skladu sa JAR-FCL. Tečaj može biti prilagođen, kako je odobren od nadležnog tijela, na taj način da vodi računa o prijašnjem iskustvu i osposobljavanju kandidata, ali se mora sastojati od minimalno 30 sati osposobljavanja na zemlji i 15 sati letenja s instruktorom koji ima JAR-FCL dozvolu i ovlaštenje u skladu sa JAR-FCL 1.330(f);

(iv) položiti provjeru praktične osposobljenosti iz JAR-FCL 1.345;

(v) period valjanosti ovlaštenja će odrediti nadležno tijelo, ali ne preko 3 godine;

(vi) ne obavljati osposobljavanje na dijelu MPL osposobljavanja na kojem se uče osnove MCC;

(vii) produženje ili obnavljanje ovlaštenja izdanog u skladu s točkama (i)-(iv) će biti u skladu s JAR-FCL 1.355.

(b) Ograničenja ovlaštenja:

(i) nema osposobljavanja za izdavanje bilo kojeg instruktorskog ovlaštenja;

(ii) nije dozvoljeno osposobljavanje unutar države članice JAA;

(iii) dozvoljeno je osposobljavanje samo onih studenata koji imaju dovoljno znanja jezika na kojem se osposobljavanje obavlja;

(iv) na one dijelove integriranog ATP tečaja za koje instruktor pokaže odgovarajuće iskustvo namijenjenom osposobljavanju sukladno sa točkom 1 (a)(ii);

(v) nema MCC osposobljavanja prema Dodatku 1 JAR-FCL 1.261(d) i AMC FCL 1.261(d).

2 (a) Instruktori koji žele osposobljavati za JAR-FCL ovlaštenje za tip moraju:

(i) imati najmanje dozvolu i ovlaštenja izdana u skladu s ICAO Annex 1, a zahtijevana od strane države nečlanice JAA ako žele osposobljavati na zrakoplovima registriranim u toj državi;

(ii) zadovoljiti zahtjeve iskustva iz JAR-FCL 1.365(a)(2) i (3) ako žele djelovati kao TRI(A) ili JAR-FCL 1.410 (a)(3) i (7) za SFI(A);

(iii) imati kao TRI(A) (ili slično) minimalno 100 instrukcija sati na avionu ili simulatoru;

(iv) period valjanosti ovlaštenja će odrediti nadležno tijelo, ali ne preko 3 godine;

(v) zadovoljiti uvjete za produljenje u skladu sa JAR-FCL 1.370 za TRI(A) ili JAR-FCL 1.415 za SFI(A).

(b) Ograničenja ovlaštenja:

(i) ne može osposobljavati za izdavanje bilo kojeg instruktorskog ovlaštenja;

(ii) ne može osposobljavati unutar države članice JAA;

(iii) dozvoljeno je osposobljavanje samo onih studenata koji imaju dovoljno znanja jezika na kojem se osposobljavanje obavlja;

(iv) ne može osposobljavati za MCC prema Dodatku 1 JAR-FCL 1.261(d) i AMC FCL 1.261(d).

Dodatak 1 JAR-FCL 1.310(d)

Tečaj osposobljavanja za MPL(A) instruktora

(vidi JAR-FCL 1.310(d))

(vidi AMC FCL 1.310(d))

(vidi IEM FCL 1.310(d))

CILJ TEČAJA

1. Instruktori koji obavljaju MPL osposobljavanje moraju biti sposobni pružiti osposobljavanje zasnovano na sposobnosti, a posebno:

a. prikazati znanje o pristupu osposobljavanju zasnovanom za sposobnosti,

b. pripremom sredstava,

c. stvaranje atmosfere pogodne za učenje,

d. prikazivanje znanja,

e. integriranje upravljanja prijetnjom, upravljanja greškom i CRM,

f. upravljanje vremenom da bi se postigli ciljevi osposobljavanja,

g. olakšavanje učenja,

h. procjena učinka učenika,

i. pratiti i ocjenjivati napredak,

j. procjena sekcija osposobljavanja,

k. izvještavanje o rezultatima.

2. Cilj tečaja osposobljavanja za MPL(A) instruktora je da kandidata osposobi za provođenje osposobljavanja sukladno obilježjima pristupa osposobljavanju i procjeni zasnovanog na sposobnosti.

Odobreni tečaj za MPL(A) instruktora neće trajati manje od 14 sati.

3. Odobrenje za tečaj osposobljavanja za MPL(A) instruktora će biti dano samo FTO JAR-OPS 1 operatora ili FTO koja ima odobren poseban sporazum sa JAR-OPS 1 operatorom. Sam FTO će biti odobren za provođenje tečaja osposobljavanja za MPL(A) instruktora.

4. Po završetku tečaja osposobljavanja, procjena sposobnosti instruktora će biti praktična demonstracija osposobljavanja u odgovarajućoj fazi MPL(A) tečaja osposobljavanja. Tečaj osposobljavanja će biti proveden pod nadzorom i na zadovoljstvo TRI(A) nominiranog u ovu svrhu od nadležnog tijela. FTO će kandidatima izdati certifikat kao dokaz o uspješno završenom tečaju osposobljavanja.

Dodatak 1 JAR-FCL 1.330 i 1.345

Odredbe za provjeru praktične osposobljenosti, provjeru stručnosti i usmeni teorijski ispit kod stjecanja ovlaštenja instruktora (FI(A))

(vidi JAR-FCL 1.330, 1.345, 1.355, 1.380, 1.385, i 1.395)

1 Provjera praktične osposobljenosti za ovlaštenje FI(A) opisana je u Dodatku 2 JAR-FCL 1.330 i 1.345. Provjera sadrži usmeni teorijski ispit na zemlji, pretpoletne i poslijeletne upute te upute FI(A) u letu tijekom provjere praktične osposobljenosti na avionu.

2 Kandidat za provjeru praktične osposobljenosti mora biti odškolovan na istom tipu ili klasi aviona koji se koristi za provjeru. Avion koji se koristi za provjeru mora ispunjavati zahtjeve navedene u Dodatku 1a JAR-FCL 1.055, članak 25.

3 Prije pristupanja provjeri praktične osposobljenosti kandidat mora završiti zahtijevano osposobljavanje. FTO mora na zahtjev ispitivača dati na uvid zapise o osposobljavanju kandidata.

4 Sekcija 1, usmeni teorijski ispit pri provjeri praktične osposobljenosti podijeljen je u dva dijela:

(a) od kandidata se traži da u provjeri održi predavanje »učenicima«, od kojih jedan mora biti ispitivač. Provjera treba biti odabrana iz stavaka a do h Sekcije 1. Potrebno vrijeme za pripremu provjere mora s ispitivačem biti dogovoreno unaprijed. Kandidat može koristiti odgovarajuću literaturu. Vrijeme provjere ne treba biti dulje od 45 minuta.

(b) Kandidata ispitivač usmeno provjerava iz znanja navedenih u stavcima a do i Sekcije 1, te u »Poučavanju i učenju« navedenog u osposobljavanju za ovlaštenje za FI(A).

5 Sekcije 2, 3 i 7 su za ovlaštenje FI(A) za jednomotorni (SE) jednopilotni avion (SPA). Ove sekcije sadrže vježbe za demonstraciju sposobnosti prenošenja znanja kao FI(A) (npr. instruktorovo pokazivanje vježbi), izabrane od ispitivača iz letačkoga programa osposobljavanja za ovlaštenje FI(A) (vidi AMC-FCL 1.340, 1.380 i 1.395). Od kandidata se zahtjeva prikaz sposobnosti za FI(A), uključujući predpoletne i poslijeletne upute te instrukcije u letu.

6 Sekcija 4 je namjerno prazna i može biti korištena za uključivanje drugih FI(A) prikaza osposobljavanja, prema odluci ispitivača i potvrdi kandidata prije provjere praktične osposobljenosti.

7 Sekcija 5 sadrži dodatne prikaze instruktorskih vježbi za ovlaštenje FI(A) za višemotorne jednopilotne avione (ME SPA). Ako se traži ova sekcija, mora se koristiti višemotorni jednopilotni avion (ME SPA), simulator ili FNPT II. Ako se koristi simulator ili FNPT, on mora simulirati ME avion. Ova sekcija mora biti kompletirana sa sekcijom 2, 3 i 4 (ako je primjenjivo) te sekcijom 7.

8 Sekcija 6 namjerno je prazna. Ovaj dio uključit će dodatne prikaze instruktorskih vježbi za ovlaštenje FI(A), prema odluci ispitivača i potvrdu kandidata prije provjere vještina, za ovlaštenje instruktora FI(A) za instrumentalno ovlaštenje (IR). Ovi prikazi bit će povezani sa zahtjevima osposobljavanja za stjecanje IR.

9 Tijekom provjere praktične osposobljenosti kandidat će u avionu biti na sjedalu namijenjenom FI(A). Ispitivač ili drugi FI(A) mora se ponašati kao »učenik«. Kandidat mora objasniti odgovarajuće vježbe i pokazati njihovo izvođenje »učeniku«, gdje je moguće. Nakon toga »učenik« mora obaviti iste manevre uključujući tipične greške neiskusnog »učenika«. Od kandidata se očekuje da greške ispravi usmeno i/ili intervencijom ako je to potrebno.

10 Sekcije 1 i 2 do 7 (kako odgovaraju) moraju biti obavljene tijekom šest mjeseci, ali sve sekcije bi trebale biti, kad god je moguće, završene isti dan. Neuspjeh bilo koje vježbe iz sekcija 2, 3, i 4 (ako je primjenjivo) i 5/6 (ako odgovara) zahtjeva novu provjeru i ponavljanje svih vježbi. Zbog neuspjeha iz sekcije 1, ponovna provjera može se obaviti odvojeno.

11 Ispitivač može prekinuti provjeru u bilo kojem trenutku ako smatra da kandidatov prikaz vještina letenja ili vještina osposobljavanja zahtjeva novu provjeru.

12 Ispitivač mora biti zapovjednik zrakoplova, osim u slučaju dogovora s ispitivačem da je za taj let drugi FI(A) određen kao zapovjednik zrakoplova. Odgovornost za let mora biti određena sukladno nacionalnim propisima.

13 Sadržaj provjere praktične osposobljenosti i sekcija propisan u Dodatku 2 JAR-FCL 1.330 i 1.345 mora biti korišten u provjeri praktične osposobljenosti. Opseg i sadržaj zahtjeva za provjeru praktične osposobljenosti može biti određen od nadležnog tijela (vidi IEM FCL 1.130).

Dodatak 2 JAR-FCL 1.330 i 1.345

Sadržaj provjere praktične osposobljenosti za ovlaštenje instruktora letenja (FI(A)), usmeni teorijski ispit i provjera stručnosti

(vidi JAR-FCL 1.330, 1.345)

(vidi IEM FCL 1.330)

SEKCIJA 1

USMENI ISPIT IZ TEORIJE

a

Zrakoplovni propisi

b

Opće poznavanje aviona

c

Planiranje i performanse zrakoplova

d

Ljudske sposobnosti i ograničenja

e

Meteorologija

f

Navigacija

g

Operativni postupci

h

Teorija letenja

i

Dokumentacija osposobljavanja

SEKCIJE 2 i 3 – ODABRANE GLAVNE VJEŽBE

SEKCIJA 2

PREDPOLETNE UPUTE

a

Vizualna prezentacija

b

Tehnička ispravnost

c

Jasnoća objašnjavanja

d

Jasnoća govora

e

Tehnika osposobljavanja

f

Uporaba modela i pomoćnih sredstava

g

Sudjelovanje učenika

SEKCIJA 3

LET

a

Dogovor o demonstracijskom letu

b

Usklađivanje predavanja i demonstracije

c

Ispravljanje grešaka

d

Upravljanje avionom

e

Tehnike osposobljavanja

f

Opće zrakoplovno ponašanje/sigurnost

g

Određivanje položaja i korištenje zračnog prostora

SEKCIJA 4

OSTALE VJEŽBE

a

b

c

d

e

f

g

SEKCIJA 5

VJEŽBE NA VIŠEMOTORNOM AVIONU

a

1 Radnje poslije otkaza motora nakon polijetanja

b

1 Jednomotorni prilaz s produžavanjem

c

1 Jednomotorni prilaz i slijetanje

d

e

f

g

1 Ovi postupci se moraju izvršiti prilikom provjere praktične osposobljenosti za ovlaštenje instruktora letenja za klasu višemotornih aviona s jednim članom posade.

Dodatak 2 JAR-FCL 1.330 i 1.345 (nastavak)

SEKCIJA 6

VJEŽBE INSTRUMENTALNOG LETENJA

a

b

c

d

e

f

g

SEKCIJA 7

UPUTE POSLIJE LETA

a

Vizualna prezentacija

b

Tehnička ispravnost

c

Jasnoća objašnjavanja

d

Jasnoća govora

e

Tehnika osposobljavanja

f

Upotreba modela i pomoćnih sredstava

g

Sudjelovanje učenika

Dodatak 1 JAR-FCL 1.340

Tečaj za instruktora letenja (FI(A))

(vidi JAR-FCL 1.340)

(vidi AMC FCL 1.340)

CILJ TEČAJA

1 Svrha tečaja je osposobiti imatelja pilotske dozvole do razine potrebnog za izdavanje FI(A) ovlaštenja, a za to je potrebno:

a. obnoviti tehničko znanje kandidata;

b. osposobiti kandidata za obavljanje teorijskog osposobljavanja i vježbe u zraku;

c. uvjeriti se da kandidat raspolaže dovoljnom kvalitetom znanja i vještina; i

d. naučiti kandidata osnove osposobljavanja i kako ih primijeniti na PPL(A) razini.

2 Uz iznimku predmeta »Poučavanje i učenje« detalji ostalih predmeta iz programa letačke i teorijskog osposobljavanja su isti kao u programu za PPL(A) i kandidat ih mora znati.

3 Na FI(A) tečaju se posebno treba obratiti pažnja na ulogu pojedinca u odnosu na međudjelovanje (ljudski faktor) na relaciji čovjek-stroj i na važnost teorijskog znanja. Posebna pozornost se treba obratiti na sposobnost kandidatove procjene i razumijevanja ljudi, njihovog ponašanja i nivoa znanja.

4 Za vrijeme tečaja kandidate treba upozoriti na njihov pristup koji je važan za sigurnost letenja. Unaprijediti sigurnost je jedan od osnovnih ciljeva tečaja. Na tečaju je bitno dati kandidatu znanja, vještine i stavove koji su potrebni za izvršavanje uloge instruktora.

5 Nakon uspješnog završetka tečaja i završnog ispita, kandidatu može biti izdano FI(A) ovlaštenje.

POUČAVANJE I UČENJE

6 Nastavni plan propisan je u AMC FCL 1.340, dio 1. Odobreni teorijski FI(A) tečaj treba sadržavati minimalno 125 sati, uključujući testiranja. Pilotu koji ima ili je imao FI(H) ovlaštenje priznaje se 75 od 125 sati od »Poučavanje i učenje dio 1« dijela FI(A) tečaja osposobljavanja.

LETAČKO OSPOSOBLJAVANJE

7 Nastavni plan letačkog osposobljavanja propisan je u AMC FCL 1.340, dio 2. Odobreni FI(A) tečaj treba se sastojati od minimalno 30 sati osposobljavanja u letenju.

PROVJERA PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI

8 Nakon završetka tečaja, kandidat treba položiti provjeru praktične osposobljenosti u skladu sa Dodacima 1 i 2 JAR-FCL 1.330 i 1.345.

Dodatak 1 JAR-FCL 1.365

Tečaj za ovlaštenje instruktora za višepilotne avione (TRI(MPA))

(vidi JAR-FCL 1.365)

(vidi AMC FCL 1.365)

CILJ TEČAJA

1 Svrha TRI(A) tečaja osposobljavanje je osposobiti imatelja pilotske dozvole sa više od 1500 sati kao pilot višepilotnih aviona do razine stručnosti potrebne za izdavanje TRI(A) ovlaštenja. Tečaj će biti pripremljen tako da kandidatu pruža odgovarajuće osposobljavanje iz teorijskog znanja, letnih instrukcija i letnih instrukcija na simulatoru da bi osposobljavao za ona ovlaštenja višepilotnog aviona za koja je kvalificiran (vidi JAR-FCL 1.365).

POUČAVANJE I UČENJE

2 Nastavni plan je određen u AMC FCL 1.365. Odobreni TRI(A) »Poučavanje i učenje« tečaj treba trajati ne manje od 25 sati. Pilotima koji imaju ili su imali jedno od sljedećih ovlaštenja priznat će se »Poučavanje i učenje« dio TRI tečaja:

FI(A), CRI(A), IRI(A)

FI(H), TRI(H), IRI(H), SFI(H)

LETAČKO OSPOSOBLJAVANJE

3 Nastavni plan letačkog osposobljavanja određen je u AMC FCL 1.365.

Dodatak 1 JAR-FCL 1.380

Tečaj za ovlaštenje instruktora za jednopilotnu višemotornu klasu (avion) (CRI(SPA)

(vidi JAR-FCL 1.380)

(vidi AMC FCL 1.380)

1 Svrha tečaja je odškolovati imatelja pilotske dozvole sa više od 500 sati naleta kao pilot aviona do razine stručnosti potrebne za izdavanje CRI(A) ovlaštenja za jednopilotne višemotorne avione. Tečaj će biti pripremljen tako da kandidatu pruža odgovarajuće osposobljavanje iz teorijskog znanja, letnih instrukcija i letnih instrukcija na simulatoru da bi osposobljavao za ona ovlaštenja za jednopilotnu višemotornu klasu ili tip aviona za koja je kvalificiran (vidi JAR-FCL 1.380).

POUČAVANJE I UČENJE

2 Nastavni plan je određen u AMC FCL 1.380. Odobreni CRI(A) »Poučavanje i učenje« tečaj treba trajati ne manje od 25 sati. Pilotima koji imaju ili su imali jedno od slijedećih ovlaštenja priznati će se »Poučavanje i učenje« dio CRI tečaja:

FI(A), TRI(A), IRI(A), SFI(A), STI(A), MCCI(A)

FI(H), TRI(H), IRI(H), SFI(H)

LETAČKO OSPOSOBLJAVANJE

3 Kandidat za izdavanje CRI(SPA) ovlaštenja za višemotorne zrakoplove mora izvršiti ne manje od 5 sati letačkog osposobljavanja koje obavlja instruktor, odobren u ovu svrhu. Cilj letačkog osposobljavanja je osiguravanje da je kandidat sposoban podučavati vježbama u zraku sigurno i efikasno polaznike osposobljavanja za izdavanje ovlaštenja za jednopilotnu višemotornu klasu/tip. Nastavni plan letačkog osposobljavanja određen je u AMC FCL 1.380.

PROVJERA PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI

4 Nakon završetka tečaja, kandidat treba položiti provjeru praktične osposobljenosti u skladu sa Dodatkom 1 i sekcijama 1, 2, 3, 5 i 7 Dodatka 2 JAR-FCL 1.330 i 1.345.

Dodatak 2 JAR-FCL 1.380

Tečaj za ovlaštenje instruktora za jednopilotnu jednomotornu klasu (avion) (CRI(SPA)

(vidi JAR-FCL 1.380)

1 Svrha tečaja je odškolovati imatelja pilotske dozvole sa više od 300 sati naleta kao pilot aviona do razine stručnosti potrebne za izdavanje CRI(A) ovlaštenja za jednopilotne jednomotorne avione. Tečaj će biti pripremljen tako da kandidatu pruža odgovarajuće osposobljavanje iz teorijskog znanja, letnih instrukcija i letnih instrukcija na simulatoru da bi osposobljavao za ona ovlaštenja za jednopilotnu jednomotornu klasu ili tip aviona za koja je kvalificiran (vidi JAR-FCL 1.380).

POUČAVANJE I UČENJE

2 Odobreni CRI(A) »Poučavanje i učenje« tečaj treba trajati ne manje od 25 sati. Pilotima koji imaju ili su imali jedno od sljedećih ovlaštenja priznati će se »Poučavanje i učenje« dio CRI tečaja:

FI(A), TRI(A), IRI(A), SFI(A), STI(A), MCCI(A)

FI(H), TRI(H), IRI(H), SFI(H)

LETAČKO OSPOSOBLJAVANJE

3 Kandidat za izdavanje CRI(SPA) ovlaštenja za jednomotorne zrakoplove mora izvršiti ne manje od 3 sata letačkog osposobljavanja koje obavlja instruktor, odobren u ovu svrhu. Cilj letačkog osposobljavanja je osiguravanje da je kandidat sposoban podučavati vježbama u zraku sigurno i efikasno polaznike osposobljavanja za izdavanje ovlaštenja za jednopilotnu jednomotornu klasu/tip.

PROVJERA PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI

4 Nakon završetka tečaja, kandidat treba položiti provjeru praktične osposobljenosti u skladu sa Dodatkom 1 i sekcijama 1, 2, 3, 4 i 7 Dodatka 2 JAR-FCL 1.330 i 1.345.

Dodatak 1 JAR-FCL 1.395

Tečaj za ovlaštenje instruktora za instrumentalno ovlaštenje (IRI(A)

(vidi JAR-FCL 1.395)

(vidi AMC FCL 1.395)

1 Svrha tečaja je osposobiti imatelja pilotske dozvole do razine stručnosti potrebne za izdavanje IRI(A) ovlaštenja. Tečaj će biti pripremljen tako da kandidatu pruži odgovarajuće osposobljavanje u zemaljskim i letačkim tehnikama instruiranja prema utvrđenim metodama predavanja.

POUČAVANJE I UČENJE

2 Nastavni plan je određen u AMC FCL 1.395. Odobreni IRI(A) tečaj »Poučavanje i učenje« treba trajati ne manje od 25 sati. Pilotima koji imaju ili su imali jedno od sljedećih ovlaštenja se priznaje dio »Poučavanje i učenje« tečaja za IRI(A):

FI(A), CRI(A), TRI(A), SFI(A), STI(A), MCCI(A);

FI(H), TRI(H) i SFI(H);

Pilotima koji imaju IRI(H), a zadovoljavaju zahtjeve iz JAR-FCL 1.395(a) priznaju se svi dijelovi osim »Long briefing 2«, »Air Exercises 2« i provjera praktične osposobljenosti.

LETAČKO OSPOSOBLJAVANJE

3 Odobreni IRI(A) tečaj treba trajati ne manje od 10 sati ili 5 sati u slučaju da je kandidat FI(A) na avionu, simulatoru ili FPNT II.

PROVJERA PRAKTIČNE OSPOSOBLJENOSTI

4 Nakon završetka osposobljavanja kandidat treba položiti provjeru praktične osposobljenosti u skladu s Dodacima 1 i 2 JAR-FCL 1.330 i 1.345.

PODODJELJAK I – ISPITIVAČI (Avion)

JAR-FCL 1.420 Ispitivači – Svrhe

Ispitivači se dijele u 6 kategorija:

(a) Ispitivač u letu – FE(A),

(b) Ispitivač za ovlaštenje za tip – TRE(A),

(c) Ispitivač za ovlaštenje za klasu zrakoplova – CRE(A),

(d) Ispitivač za ovlaštenje za instrumentalno letenje – IRE(A),

(e) Ispitivač na simulatoru – SFE(A),

(f) Ispitivač instruktora leta – FIE(A).

JAR-FCL 1.425 Ispitivači – Općenito

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.425)

(vidi AMC FCL 1.425)

(vidi IEM FCL 1.425)

(a) Preduvjeti:

(1) Ispitivači moraju posjedovati dozvolu i ovlaštenje najmanje jednako dozvoli i ovlasti za koje su ovlašteni provoditi provjeru stručnosti ili provjeru praktične osposobljenosti i ukoliko nije drugačije propisano, imati pravo osposobljavanja za stjecanje tih dozvola i ovlaštenja;

(2) Ispitivači moraju biti kvalificirani za obnašanje dužnosti zapovjednika zrakoplova tijekom provjere stručnosti ili provjere praktične osposobljenosti, ukoliko nije drukčije određeno te trebaju zadovoljiti uvjete iskustva propisane u JAR–FCL 1.435 do 1.460. Gdje nema kvalificiranih ispitivača, a po odluci nadležnog tijela, ispitivači/inspektori se mogu ovlastiti bez odgovarajućih ovlaštenja za instruktora/tip/klasu kao što je navedeno.

(3) Kandidat za ovlaštenje ispitivača treba obaviti barem jednu provjeru vještine u ulozi ispitivača, za ovlaštenje za koje se prijavio, uključujući predpoletne upute, provjeru praktične osposobljenosti, procjenu kandidata čija se provjera provodi, poslijeletne upute i zabilješke/dokumentaciju. Tu »Provjeru sposobnosti za ispitivača« nadgledat će inspektor ili stariji ispitivač u tu svrhu posebno ovlašten od nadležnog tijela.

(b) Višestruke uloge ispitivača. Ako imaju kvalifikacije i udovoljavaju zahtjevima navedenim u ovom Pododjeljku kao i potrebno iskustvo za pojedina ovlaštenja, ispitivači nisu ograničeni samo na jedno ovlaštenje kao FE(A), TRE(A), CRE(A), IRE(A) ili FIE(A).

(c) Usklađivanje s JAR-om. Ispitivači će biti ovlašteni sukladno JAR-FCL 1.030. Ispitivač mora udovoljavati odgovarajućim standardima za ispitivača koje je odredilo ili odobrilo nadležno tijelo (vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.425, AMC FCL 1.425 i IEM FCL 1.425).

(d) Upis u dozvolu. U dozvolu gdje ispitivač može upisivati produženja ovlaštenja, ispitivač će:

(1) upisati slijedeće detalje: ovlaštenja, datum provjere, rok valjanosti do, broj ovlaštenja i potpis;

(2) proslijediti original obrasca provjere stručnosti/provjere praktične osposobljenosti nadležnom tijelu, a jednu kopiju odložiti u osobnu dokumentaciju.

JAR-FCL 1.430 Ispitivači – Period valjanosti

Valjanost ovlaštenja ispitivača vrijedi najviše tri godine. Produžavanje valjanosti ovlaštenja ispitivača podložno je odluci nadležnog tijela i sukladno s Dodatkom 1 JAR-FCL 1.425.

JAR-FCL 1.435 Ispitivač u letu (avion) (FE(A) –Privilegije/Zahtjevi

Privilegije FE(A) su provođenje:

(a) provjera praktične osposobljenosti za stjecanje PPL(A), provođenje provjera stručnosti/provjera praktične osposobljenosti na za ovlaštenje za klasu/tip jednopilotnog aviona, ako ima najmanje 1000 sati naleta kao pilot aviona, od kojih ne manje od 250 sati kao instruktor letenja;

(b) provjera praktične osposobljenosti za stjecanje CPL(A), provođenje provjera stručnosti/provjera praktične osposobljenosti na za ovlaštenje za klasu/tip jednopilotnog aviona, ako ima najmanje 2000 sati naleta kao pilot aviona, od kojih ne manje od 250 sati kao instruktor letenja.

JAR-FCL 1.440 Ispitivač za ovlaštenje za tip zrakoplova (avion) (TRE(A)) – Privilegije/Zahtjevi

Privilegije TRE(A) su provođenje:

(a) provjera praktične osposobljenosti za stjecanje ovlaštenja za tip višepilotnog aviona;

(b) provjera stručnosti radi produljenja valjanosti ovlaštenja za tip višepilotnog aviona i ovlaštenja za instrumentalno letenje;

(c) provjera praktične osposobljenosti za stjecanje ATPL(A);

(d) provjera praktične osposobljenosti za stjecanje MPL(A), pod uvjetom da je ispitivač udovoljio uvjetima propisanima u JAR-FCL 1.310(d);

pod uvjetom da je ispitivač naletio najmanje 1500 sati kao pilot na višepilotnom avionu od kojih najmanje 500 sati moraju biti u ulozi zapovjednika zrakoplova, te ima ili je ranije imao TRI(A) ovlaštenje ili odobrenje.

JAR-FCL 1.445 Ovlaštenje ispitivača za klasu (avion) (CRE(A)) – Privilegije/Zahtjevi

Privilegije CRE(A) su da provodi:

(a) provjeru praktične osposobljenosti za stjecanje ovlaštenja za klasu i tip jednopilotnog aviona;

(b) provjeru stručnosti za produljenje valjanosti ovlaštenja za klasu i tip jednopilotnog aviona i produljenje valjanosti ovlaštenja za instrumentalno letenje;

(c) pod uvjetom da ispitivač ima ili je prije imao dozvolu profesionalnog pilota aviona te ima i PPL(A) i da je naletio najmanje 500 sati kao pilot aviona.

JAR-FCL 1.450 Ispitivač za instrumentalno letenje (avion) (IRE(A)) – Privilegije/Zahtjevi

Privilegije IRE(A) su provođenje provjera praktične osposobljenosti za stjecanje i provjeru stručnosti za produljenje ili obnavljanje valjanosti ovlaštenja za instrumentalno letenje, pod uvjetom da ispitivač ima najmanje 2000 sati naleta kao pilot aviona, uključujući najmanje 450 sati u uvjetima IFR od kojih 250 sati moraju biti u ulozi instruktora letenja.

JAR-FCL 1.455 Ispitivač na simulatoru letenja (SFE(A)) – Privilegije/Zahtjevi

Privilegije SFE(A) su provođenje u simulatoru letenja:

(a) provjera praktične osposobljenosti za stjecanje ovlaštenja za tip višepilotnog aviona;

(b) provjera stručnosti za produljenje ili obnavljanje ovlaštenja za tip višepilotnog aviona i ovlaštenja za instrumentalno letenje;

pod uvjetom da ispitivač posjeduje ATPL(A), ima najmanje 1500 sati naleta kao pilot aviona u višečlanoj posadi i ovlaštenje da koristi povlastice SFI(A) i u svrhu provođenja provjera iz točke (a) biti imatelj važećeg ovlaštenja za tip na primjenjivom tipu aviona (vidi JAR-FCL 1.405).

JAR-FCL 1.460 Ispitivač instruktora letenja (avion) (FIE(A)) – Privilegije/Zahtjevi

Privilegije FIE(A) su provođenje provjera praktične osposobljenosti i provjera stručnosti za stjecanje, produljenje i obnavljanje valjanosti ovlaštenja instruktora letenja, pod uvjetom da taj ispitivač ima najmanje 2000 sati naleta kao pilot aviona, od kojih ne manje od 100 sati osposobljavanja kandidata za stjecanje ovlaštenja instruktora letenja (FI(A)).

Dodatak 1 JAR-FCL 1.425

Standardizacija ispitivača

(vidi JAR-FCL 1.425 i 1.430)

(vidi AMC-FCL 1.425)

OPĆENITO

1 Svaka će članica JAA objaviti i poslati JAA listu ovlaštenih ispitivača sa specifikacijom za što su ovlašteni.

2 Ispitivači će dosljedno primjenjivati JAR-FCL standarde za vrijeme testa/provjere, vodeći računa o uvjetima pod kojim se test/provjera izvodi.

ODREĐIVANJE I ODOBRAVANJE ISPITIVAČA

3 Ispitivač će biti određen i odobren u skladu s JAR-FCL i bit će:

(a) inspektor iz nadležnog tijela; ili

(b) instruktor iz registrirane ustanove, FTO-a, TRTO-a, proizvođača ili podugovorne ustanove; ili

(c) pilot koji ima posebno ovlaštenje od države članice JAA.

4 Svi ispitivači moraju biti adekvatno osposobljeni, kvalificirani i imati iskustvo za tu ulogu na odgovarajućem tipu/klasi aviona. Ne mogu postojati posebna pravila (izvan propisanih) za kvalifikacije ispitivača zbog različitih uvjeta u organizacijama. Bitno je, međutim, da ispitivač zbog svog znanja i iskustva uživa povjerenje zrakoplovne zajednice.

PRODUŽENJE OVLAŠTENJA ISPITIVAČA

5 Ovlaštenje ispitivača može biti produženo u skladu sa JAR-FCL 1.430. Da bi mu se produžilo ovlaštenje, ispitivač treba napraviti minimalno 2 provjere praktične osposobljenosti ili provjere stručnosti godišnje unutar 3 godine valjanosti ovlaštenja. Jedna od provjera, obavljena tijekom trajanja ovlaštenja, treba biti napravljena uz nazočnost inspektora ili starijeg ispitivača, posebno ovlaštenog od nadležnog tijela u tu svrhu.

PODODJELJAK J – ZAHTJEVI U SVEZI TEORIJSKOG ZNANJA I POSTUPAKA PROVOĐENJA ISPITA TEORIJSKOG ZNANJA ZA DOZVOLE PROFESIONALNIH PILOTA I OVLAŠTENJE ZA INSTRUMENTALNO LETENJE

JAR-FCL 1.465 Zahtjevi

Kandidat za profesionalnu dozvolu pilota s ovlaštenjem za instrumentalno letenje mora dokazati razinu znanja odgovarajuću povlasticama dozvole ili ovlaštenja za koja polaznik aplicira, i to uspjehom na ispitu iz teorijskog znanja sukladno postupcima navedenim u JAR-FCL 1.470 do 1.495.

JAR-FCL 1.470 Opseg ispita teorijskog znanja

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.470)

(a) Kandidat za ATPL(A) ili MPL(A) treba pokazati razinu znanja prikladnu privilegijama iz slijedećih predmeta: Air Law; Aircraft General Knowledge Airframe/Systems/Powerplant; Aircraft General Knowledge – Instrumentation; Mass and Balance; Performance; Flight Planning and Monitoring; Human Performance; Meteorology; General Navigation; Radio Navigation; Operational Procedures; Principles of Flight; VFR Communications; IFR Communications..

(b) Kandidat za CPL(A) treba pokazati razinu znanja prikladnu privilegijama iz sljedećih predmeta: Air Law; Aircraft General Knowledge; Flight Performance and Planning; Human Performance; Meteorology; Navigation; Operational Procedures; Principles of Flight; VFR Communications.

(c) Kandidat za IR(A) treba pokazati razinu znanja prikladnu privilegijama iz slijedećih predmeta: Air Law; Aircraft General Knowledge; Flight Performance and Planning; Human Performance; Meteorology; Navigation; IFR Communications.

(d) Rasčlanjivanje predmeta u ispite, dozvoljeno vrijeme polaganja te ukupni broj i distribucija ispitnih pitanja bit će specificirana u propisanim procedurama.

JAR-FCL 1.475 Pitanja

(vidi IEM FCL 1.475(a) i (b))

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.470)

(a) Centralna banka pitanja. Pitanja koja su u skladu s programima (vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.470) bit će u JAA centralnoj banci pitanja (Central Question Bank (CQB)). Pitanja unesena u CQB bit će sastavljena na engleskom jeziku, sukladno načinima opisanim u IEM FCL 1.475(a), koristeći se kraticama (vidi IEM FCL 1.475(b)), i posložena u kompatibilan računalni format. Pitanja trebaju imati više ponuđenih odgovora. Nadležno tijelo ima pravo odabira pitanja za ispit sukladno JAR-FCL 1.480.

(b) Objavljivanje. Pitanja i više ponuđenih odgovora JAA će povremeno objavljivati.

JAR-FCL 1.480 Postupci ispitivanja

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.470)

(a) Učestalost. Država članica JAA će omogućiti kandidatima polaganje potrebnih ispita sukladno postupcima propisanim u ovom Pododjeljku. Kompletan ispit za dozvolu ili ovlaštenje za instrumentalno letenje sastojat će se od ispita po pojedinim temama opisanim u Dodatku 1 JAR-FCL 1.470.

(b) Jezik. Ispit će se održati na jeziku koji nadležno tijelo smatra prikladnim. Nadležno tijelo će obavijestiti kandidate o jeziku na kojem će se ispit održati.

(c) Sadržaj. Pitanja za ispit odabrat će nadležno tijelo iz CQB, sukladno uobičajenoj metodi koja omogućuje pokrivanje cijelog sadržaja za svaku temu. Sadržaj pitanja se neće mijenjati, osim za potrebe prijevoda na nacionalni jezik(e). Stil odgovora na pitanja koja zahtijevaju matematičko računanje ili grafički prikaz može se mijenjati u druge oblike prihvatljive nadležnom tijelu. Ispitivanje iz komunikacija može se obavljati odvojeno od ostalih tema, prema odluci nadležnog tijela. Kandidat koji je prije položio jedan ili oba ispita iz VFR i IFR komunikacije neće biti ponovno ispitivan.

(d) Usmeno ispitivanje. Usmeno ispitivanje neće se provoditi umjesto pismenog ili kompjutorskog ispitivanja.

(e) Pribor. Nadležno tijelo će osigurati odgovarajuće karte, zemljovide i obrasce potrebne za odgovaranje na pitanja.

(f) Sigurnost. Identitet kandidata ustanovit će se prije početka ispita.

(g) Povjerljivost. Sadržaj ispitnih dokumenata zadržat će status povjerljivog dokumenta.

JAR-FCL 1.485 Odgovornosti kandidata

(a) Kandidat mora pristupiti kompletnom ispitu u jednoj državi članici JAA.

(b) Kandidat mora imati preporuku za izlazak na ispit izdanu od ovlaštenog FTO u kojem je obavljao osposobljavanje, nakon što je završio potrebne elemente programa teorijskog osposobljavanja s potrebnim uspjehom. Kandidat koji ne uspije završiti ispit s rezultatom propisanim u JAR-FCL 1.490, mora kao dodatak predočiti dokaz o dodatnom osposobljavanju od ovlaštene FTO.

(c) Ako nadležno tijelo smatra da kandidat ne poštuje postupke ispita tijekom njegovog provođenja, to će biti uzrok neuspjehu kandidata u pojedinom predmetu ili na ispitu u cijelosti.

JAR-FCL 1.490 Kriteriji za uspješno položeni ispit

(a) Uspješni prolaz na pojedinom ispitu postiže kandidat koji ima najmanje 75% bodova. Na ispitu nema negativnih bodova.

(b) Ovisno o drugim uvjetima iz JAR-ova, za kandidata će se smatrati da je uspješno završio ispit iz propisanog teorijskog znanja za odgovarajuću pilotsku dozvolu ili ovlaštenje, nakon što je uspješno položio sve propisane predmete unutar vremenskog perioda od 18 mjeseci, započeto s krajem kalendarskog mjeseca kada je kandidat prvi put izašao na ispit.

(c) Kandidat treba ponoviti cijeli ispit, ako nije položio bilo koji predmet iz 4 pokušaja, ili ako nije položio ispite u periodu iz točke (b). Prije ponovnog polaganja kandidat treba dodatno osposobljavanje koje će odrediti nadležno tijelo.

JAR-FCL 1.495 Period prihvaćanja

(a) Uspjeh na teorijskom ispitu sukladno JAR-FCL 1.490 bit će priznat za stjecanje CPL(A) ili IR(A) tijekom 36 mjeseci od datuma kada je položen ispit.

(b) Pod uvjetom da je IR(A) stečen u skladu sa stavkom (a), uspjeh na teorijskim ispitima za ATPL(A) ostaje važeći 7 godina od zadnjeg dana važenja IR(A) upisanog u CPL(A) u svrhu stjecanja ATPL(A).

(c) Položeni ispiti za ATPL(A) će vrijediti 7 godina od datuma zadnjeg produženja ovlaštenja za tip iz F/E dozvole.

Dodatak 1 JAR-FCL 1.470

Teorijsko znanje – ATPL, CPL i IR

(vidi JAR-FCL 1.470)

1 Kandidat mora odraditi odobreni tečaj teorijskog osposobljavanja u odobrenoj organizaciji za osposobljavanje (FTO) prema nastavnom programu i temama navedenim dolje (pozvati se na Theoretical Knowledge Learning Objectives)

ATPL

Aeroplane

Helikopter

IR

CPL

ATPL/IR

ATPL

CPL

010 00 00 00

AIR LAW AND ATC PROCEDURES

x

x

x

x

x

x

010 01 00 00

INTERNATIONAL LAW: CONVENTIONS, AGREEMENTS AND ORGANISATIONS

010 02 00 00

AIRWORTHINESS OF AIRCRAFT

010 03 00 00

AIRCRAFT NATIONALITY AND REGISTRATION MARKS

010 04 00 00

PERSONNEL LICENSING

010 05 00 00

RULES OF THE AIR

010 06 00 00

PROCEDURES FOR AIR NAVIGATION SERVICES – AIRCRAFT OPERATIONS

010 07 00 00

AIR TRAFFIC SERVICES AND AIR TRAFFIC MANAGEMENT

010 08 00 00

AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE

010 09 00 00

AERODROMES/HELIPORTS

010 10 00 00

FACILITATION

010 11 00 00

SEARCH AND RESCUE

010 12 00 00

SECURITY

010 13 00 00

AIRCRAFT ACCIDENT AND INCIDENT INVESTIGATION

021 00 00 00

AIRCRAFT GENERAL KNOWLEDGE – AIRFRAME AND SYSTEMS, ELECTRICS, POWERPLANT, EMERGENCY EQUIPMENT

x

x

x

x

x

x

021 01 00 00

SYSTEM DESIGN, LOADS, STRESSES, MAINTENANCE

x

x

x

x

x

x

021 02 00 00

AIRFRAME

021 03 00 00

HYDRAULICS

021 04 00 00

LANDING GEAR, WHEELS, TYRES, BRAKES

021 05 00 00

FLIGHT CONTROLS

021 06 00 00

PNEUMATICS – PRESSURISATION AND AIR CONDITIONING

021 07 00 00

ANTI AND DE-ICING SYSTEMS

021 08 00 00

FUEL SYSTEM

021 09 00 00

ELECTRICS

021 10 00 00

PISTON ENGINES

021 11 00 00

TURBINE ENGINES

Dodatak 1 JAR-FCL 1.470 (nastavak)

ATPL

Aeroplane

Helikopter

IR

CPL

ATPL/IR

ATPL

CPL

021

12 00 00

PROTECTION AND DETECTION SYSTEMS

021

13 00 00

OXYGEN SYSTEMS

021

14 00 00

HELICOPTER: MISCELLANEOUS SYSTEMS

021

15 00 00

HELICOPTER: ROTOR HEADS

021

16 00 00

HELICOPTER: TRANSMISSION

021

17 00 00

HELICOPTER: BLADES

022

00 00 00

AIRCRAFT GENERAL KNOWLEDGE – INSTRUMENTATION

x

x

x

x

x

x

022

01 00 00

SENSORS AND INSTRUMENTS

022

02 00 00

MEASUREMENT OF AIR DATA PARAMETERS

022

03 00 00

MAGNETISM – DIRECT READING COMPASS AND FLUX VALVE

022

04 00 00

GYROSCOPIC INSTRUMENTS

022

05 00 00

INERTIAL NAVIGATION AND REFERENCE SYSTEMS

022

06 00 00

AEROPLANE: AUTOMATIC FLIGHT CONTROL SYSTEMS

022

07 00 00

HELICOPTER: AUTOMATIC FLIGHT CONTROL SYSTEMS

022

08 00 00

TRIMS – YAW DAMPER – FLIGHT ENVELOPE PROTECTION

022

09 00 00

AUTOTHROTTLE – AUTOMATIC THRUST CONTROL

022

10 00 00

COMMUNICATION SYSTEMS

022

11 00 00

FLIGHT MANAGEMENT SYSTEM (F.M.S.)

022

12 00 00

ALERTING SYSTEMS, PROXIMITY SYSTEMS

022

13 00 00

INTEGRATED INSTRUMENTS – ELECTRONIC DISPLAYS

022

14 00 00

MAINTENANCE, MONITORING AND RECORDING SYSTEMS

022

15 00 00

DIGITAL CIRCUITS AND COMPUTERS

030

00 00 00

FLIGHT PERFORMANCE AND PLANNING

x

x

x

x

x

x

031

00 00 00

MASS AND BALANCE – AEROPLANES/HELICOPTERS

x

x

x

x

x

x

031

01 00 00

PURPOSE OF MASS AND BALANCE CONSIDERATIONS

031

02 00 00

LOADING

031

03 00 00

FUNDAMENTALS OF CG CALCULATIONS

031

04 00 00

MASS AND BALANCE DETAILS OF AIRCRAFT

031

05 00 00

DETERMINATION OF CG POSITION

031

06 00 00

CARGO HANDLING

Dodatak 1 JAR-FCL 1.470 (nastavak)

ATPL

Aeroplane

Helikopter

IR

CPL

ATPL/ IR

ATPL

CPL

032 00 00 00

PERFORMANCE – AEROPLANES

x

x

032 01 00 00

GENERAL

032 02 00 00

PERFORMANCE CLASS B – SINGLE-ENGINE AEROPLANES

032 03 00 00

PERFORMANCE CLASS B – MULTI-ENGINE AEROPLANES

032 04 00 00

PERFORMANCE CLASS A – AEROPLANES CERTIFICATED UNDER CS 25 ONLY

033 00 00 00

FLIGHT PLANNING AND FLIGHT MONITORING

x

x

x

x

x

x

033 01 00

00 FLIGHT PLANNING FOR VFR FLIGHTS

033 02 00

00 FLIGHT PLANNING FOR IFR FLIGHTS

033 03 00 00

FUEL PLANNING

033 04 00 00

PRE-FLIGHT PREPARATION

033 05 00 00

ATS FLIGHT PLAN

033 06 00 00

FLIGHT MONITORING AND IN-FLIGHT RE-PLANNING UNDER CS 25 ONLY

040 00 00 00

HUMAN PERFORMANCE

x

x

x

x

x

x

040 01 00 00

HUMAN FACTORS: BASIC CONCEPTS

040 02 00 00

BASIC AVIATION PHYSIOLOGY AND HEALTH MAINTENANCE

040 03 00 00

BASIC AVIATION PSYCHOLOGY

050 00 00 00

METEOROLOGY

x

x

x

x

x

x

050 01 00 00

THE ATMOSPHERE

050 02 00 00

WIND

050 03 00 00

THERMODYNAMICS

050 04 00 00

CLOUDS AND FOG

050 05 00 00

PRECIPITATION

050 06 00 00

AIR MASSES AND FRONTS

050 07 00 00

PRESSURE SYSTEMS

050 08 00 00

CLIMATOLOGY

050 09 00 00

FLIGHT HAZARDS

050 10 00 00

METEOROLOGICAL INFORMATION

060 00 00 00

NAVIGATION

x

x

x

x

x

x

061 00 00 00

GENERAL NAVIGATION

x

x

x

x

x

x

061 01 00 00

BASICS OF NAVIGATION

061 02 00 00

MAGNETISM AND COMPASSES

061 03 00 00

CHARTS

061 04 00 00

DEAD RECKONING NAVIGATION (DR)

061 05 00 00

IN-FLIGHT NAVIGATION

Dodatak 1 JAR-FCL 1.470 (nastavak)

ATPL

Aeroplane

Helikopter

IR

CPL

ATPL/IR

ATPL

CPL

062 00 00 00

RADIO NAVIGATION

x

x

x

x

x

x

062 01 00 00

BASIC RADIO PROPAGATION THEORY

062 02 00 00

RADIO AIDS

062 03 00 00

RADAR

062 04 00 00

Intentionally left blank

062 05 00 00

AREA NAVIGATION SYSTEMS, RNAV/FMS

062 06 00 00

GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEMS

070 00 00 00

OPERATIONAL PROCEDURES

x

x

x

x

x

x

071 01 00 00

GENERAL REQUIREMENTS

071 02 00 00

SPECIAL OPERATIONAL PROCEDURES AND HAZARDS (GENERAL ASPECTS)

071 03 00 00

HELICOPTER EMERGENCY PROCEDURES

080 00 00 00

PRINCIPLES OF FLIGHT

x

x

x

x

x

081 00 00 00

PRINCIPLES OF FLIGHT – AEROPLANE

x

x

081 01 00 00

SUBSONIC AERODYNAMICS

081 02 00 00

HIGH SPEED AERODYNAMICS

081 03 00 00

Intentionally left blank

081 04 00 00

STABILITY

081 05 00 00

CONTROL

081 06 00 00

LIMITATIONS

081 07 00 00

PROPELLERS

081 08 00 00

FLIGHT MECHANICS

081 05 00 00

CONTROL

081 06 00 00

LIMITATIONS

081 07 00 00

PROPELLERS

081 08 00 00

FLIGHT MECHANICS

090 00 00 00

COMMUNICATIONS

x

x

x

x

x

x

091 00 00 00

VFR COMMUNICATIONS

091 01 00 00

DEFINITIONS

091 02 00 00

GENERAL OPERATING PROCEDURES

091 03 00 00

RELEVANT WEATHER INFORMATION TERMS (VFR)

091 04 00 00

ACTION REQUIRED TO BE TAKEN IN CASE OF COMMUNICATION FAILURE

Dodatak 1 JAR-FCL 1.470 (nastavak)

ATPL

Aeroplane

Helikopter

IR

CPL

ATPL/IR

ATPL

CPL

091 05 00 00

DISTRESS AND URGENCY PROCEDURES

091 06 00 00

GENERAL PRINCIPLES OF VHF PROPAGATION AND ALLOCATION OF FREQUENCIES

092 00 00 00

IFR COMMUNICATIONS

092 01 00 00

DEFINITIONS

092 02 00 00

GENERAL OPERATING PROCEDURES

092 03 00 00

ACTION REQUIRED TO BE TAKEN IN CASE OF COMMUNICATION FAILURE

092 04 00 00

DISTRESS AND URGENCY PROCEDURES

092 05 00 00

RELEVANT WEATHER INFORMATION TERMS (IFR)

092 06 00 00

GENERAL PRINCIPLES OF VHF PROPAGATION AND ALLOCATION OF FREQUENCIES

092 07 00 00

MORSE CODE

PODODJELJAK K- DOZVOLA PILOTA VIŠEČLANE POSADE (Avion)- MPL(A)

JAR-FCL 1.500 Minimalna starosna dob

Kandidat za MPL(A) mora biti star najmanje 18 godina.

JAR-FCL 1.505 Zdravstvena sposobnost

Kandidat za MPL(A) mora imati važeću svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti Kategorije 1. Za korištenje privilegija MPL(A) potrebno je posjedovati važeću svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti kategorije 1.

JAR-FCL 1.510 Privilegije i uvjeti

(a) Privilegije. Sukladno drugim uvjetima u JAR-FCL, privilegije imatelja MPL(A) su:

(1) privilegije imatelja PPL(A), pod uvjetom da su udovoljeni uvjeti za PPL(A) propisani u Pododjeljku C.

(2) privilegije imatelja CPL(A), pod uvjetom da su udovoljeni uvjeti za CPL(A) propisani u JAR-FCL 1.155(d).

(3) privilegije IR(A) u jednopilotnim operacijama u avionu, pod uvjetom da je imatelj dozvole dokazao mogućnost letenja u ulozi zapovjednika aviona u jednopilotnim operacijama koristeći isključivo instrumente završavanjem posebnog tečaja osposobljavanja prema nahođenju nadležnog tijela te udovoljio uvjetima propisanima u JAR-FCL 1.210. Kod priznavanja znanja nadležno tijelo može prihvatiti preporuku FTO;

(4) privilegije IR(A) u avionu kojim se mora operirati s kopilotom;

(5) privilegije kopilota u avionu kojim se mora operirati s kopilotom.

(b) Uvjeti. Kandidat za MPL(A) koji je udovoljio uvjetima propisanim u JAR-FCL 1.500, 1.505, 1.515, 1.530 i ako je primjenjivo 1.010(a)(4) ispunjava uvjete za izdavanje MPL(A) s ovlaštenjem za tip aviona koji se koristi za provjeru praktične osposobljenosti i IR(A) ovlaštenje ograničeno na avion koji se mora operirati s kopilotom.

JAR-FCL 1.515 Iskustvo i priznavanje

(a) Kandidat za MPL(A) će na odobrenom tečaju osposobljavanja odletjeti ne manje od 240 sati kao pilot koji leti (PF) i kao pilot koji ne leti (PNF) u stvarnom ili simuliranom letu.

(b) Letačko iskustvo u stvarnom letu će sadržavati sve uvjete iskustva propisane u JAR-FCL 1.120 i 1.125(b), osposobljavanje za povratak zrakoplova iz iznenadnog nepravilnog položaja, noćno letenje, letenje koristeći isključivo instrumente te postizanje letačke vještine.

c) Osposobljavanje u asimetričnom letu će biti obavljeno, bilo na avionu ili na simulatoru letenja, u odgovarajućim fazama.

(d) Dodatno uvjetima propisanima u (b) gore, kandidat će steći, na višemotornom turbinski pogonjenom avionu certificiranom za operacije s posadom od barem 2 pilota ili na FSTD, iskustvo potrebno za postizanje napredne razine sposobnosti definirane u Dodatku 1 JAR-FCL 1.520 i 1.525 odlomak 16.

(e) Zahtijevano iskustvo mora biti ostvareno prije provjere praktične osposobljenosti date u JAR-FCL 1.530.

JAR-FCL 1.520 Teorijsko znanje

(a) Osposobljavanje. Kandidat za MPL(A) će teorijsko osposobljavanje završiti na odobrenom tečaju u odobrenoj FTO.

(b) Ispit. Kandidat za MPL(A) mora pokazati razinu znanja koja odgovara privilegijama imatelja ATPL(A) sukladno uvjetima propisanim u Pododjeljku J JAR-FCL 1 i za tečaj osposobljavanja za ovlaštenje za tip višepilotnog aviona.

JAR-FCL 1.525 Letačko osposobljavanje

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.261 (d))

(vidi AMC FCL 1.261 (d))

(a) Kandidat za MPL(A) će završiti odobreni tečaj osposobljavanja koji ispunjava uvjete iskustva propisane u JAR-FCL 1.515.

(b) Kandidat će završiti letačko osposobljavanje za sve jedinice sposobnosti navedene u Dodatku 1 JAR-FCL 1.520 i 1.525, do razine potrebne za izdavanje MPL(A).

JAR-FCL 1.530 Praktična osposobljenost

(a) Kandidat za MPL(A) mora pokazati vještinu zahtijevanu za svaku jedinicu sposobnosti propisanu u Dodatku 1 JAR-FCL 1.520 i 1.525 kao pilot koji leti (PF) i pilot koji ne leti (PNF), do razine potrebne da obavlja ulogu kopilota višemotornog turbinski pogonjenog aviona certificiranog za operacije s posadom od barem 2 pilota pod VFR i IFR sa stupnjem osposobljenosti prikladnim privilegijama imatelja MPL(A). Kandidat će provjeru praktične osposobljenosti polagati kako je propisano u Dodatku 1 i 2 JAR-FCL 1.240 i 1.295 na tipu aviona korištenom u naprednoj fazi integriranog tečaja osposobljavanja za MPL(A).

(b) Napredak stjecanja vještina navedenih pod (a) gore mora biti stalno ocjenjivan i dokumentiran.

JAR-FCL 1.535 Nadzor primjene – Savjetodavni odbor za dozvolu pilota višečlane posade

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.535)

(vidi Dodatak 2 JAR-FCL 1.535)

(a) Razmjena informacija između civilnih zrakoplovnih vlasti, organizacija za osposobljavanje i operatora uključenih u MPL(A) osposobljavanje te organizacija koje zastupaju pilote je nužna da bi se postigla uspješna primjena MPL(A). Uspostavljeno je Savjetodavno vijeće, nazvano »MPL Advisory Board to the Licencing Sectorial Team«, da bi koristilo ove informacije i time pružalo smjernice zrakoplovnim vlastima i zainteresiranim stranama za primjenu i poboljšanje MPL(A) tečajeva za osposobljavanje.

(b) Organizacije za osposobljavanje odobrene za provođenje MPL(A) tečajeva osposobljavanja će redovito pružati povratne informacije zrakoplovnim vlastima, sukladno s uvjetima odobrenja, kako je određeno u Dodatku 1 JAR-FCL 1.535, posebno u svrhu pružanja relevantnih informacija Savjetodavnom odboru za MPL(A).

Dodatak 1 JAR-FCL 1.520 i 1.525

MPL(A) – Integrirani tečaj osposobljavanja za dozvolu pilota višečlane posade

(vidi JAR-FCL 1.520)

(vidi JAR-FCL 1.525)

(vidi JAR-FCL 1.535)

(vidi Dodatak 1a JAR-FCL 1.055)

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.240 i 1.295)

(vidi Dodatak 2 JAR-FCL 1.240 i 1.295)

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.261(c)(2))

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.535)

(vidi Dodatak 2 JAR-FCL 1.535)

(vidi Dodatak 1 JAR-FCL 1.470)

(vidi AMC FCL 1.261(a))

(vidi AMC FCL 1.520 i 1.525)

(vidi IEM br. 1 Dodatka 1 JAR-FCL 1.520 i 1.525)

(vidi IEM br. 2 Dodatka 1 JAR-FCL 1.520 i 1.525)

(vidi JAR-OPS 1.945)

1 (a) Cilj integriranog tečaja osposobljavanja za MPL(A) je osposobiti pilote do razine stručnosti potrebne za izvođenje dužnosti kopilota višemotornon turbinski pogonjenog aviona u zračnom prometu certificiranog za operacije s posadom od barem 2 pilota pod VFR i IFR i za stjecanje MPL(A).

(b) Očekivana razina sposobnosti od imatelja MPL(A) je detaljno propisana u ovom Pododjeljku. U širem smislu, od imatelja MPL(A) se očekuje da s visokom vjerojatnošću uspjeha završi osposobljavanje operatora za novi tip aviona sukladno Pododjeljku N JAR-OPS 1 u vremenskom roku uobičajeno propisanom za ovu fazu. Ova razina sposobnosti je jednaka onoj koja se trenutačno očekuje od kandidata koji završavaju integrirani tečaj osposobljavanja za ATP(A) koji su završili osposobljavanje za ovlaštenje za tip.

(c) Uobičajeni pristup je da se postojeći integrirani tečaj osposobljavanja za ATP(A) koristi kao referenca te da se postepeno primjenjuje integrirani tečaj osposobljavanja za MPL(A) posebno kod prijelaza sa stvarnog leta na simulirani let.

(d) Ovaj prijelaz će biti organiziran na način koji je sličan pristupu koji se koristi za ETOPS. Uzastopnim razvojem programa osposobljavanja postepeno će se uvoditi sve više simuliranog letenja, a smanjivati će se stvarno letenje. Promjena s jedne verzije na drugu će nastupiti tek nakon što se stekne dovoljno iskustva i onda nakon što su rezultati, uključujući one s osposobljavanja operatora za novi tip aviona, analizirani i uzeti u obzir.

2 Odobrenje za tečaj osposobljavanja za MPL(A) bit će izdano FTO JAR-OPS 1 operatora ili FTO koja ima odobren poseban sporazum s JAR-OPS 1 operatorom. Dozvola će biti ograničena na tog operatora do završetka osposobljavanja za novi tip aviona sukladno JAR-OPS 1 Pododjeljka N.

3 Kandidat koji želi pohađati integrirani tečaj osposobljavanja za MPL(A) će, pod nadzorom šefa školstva od strane FTO, završiti sve faze osposobljavanja u jednom neprekidnom odobrenom tečaju osposobljavanja kako je određeno od strane te FTO. Osposobljavanje će biti zasnovano na sposobnosti te provedena u okruženju višečlane posade.

4 Kandidat će na osposobljavanje biti primljen isključivo kao početnik. Kandidat koji uspješno ne završi ili nije u mogućnosti završiti cijeli tečaj osposobljavanja za MPL(A) može nadležnom tijelu podnijeti zahtjev za priznavanje teorijskih ispita i provjere praktične osposobljenosti za neku drugu dozvolu i, ako je primjenjivo, ovlaštenje za instrumentalno letenje.

5 Učenik koji želi preći u neku drugu FTO tijekom trajanja osposobljavanja treba se prijaviti nadležnom tijelu kako bi dobio procjenu potrebnih sati osposobljavanja kod druge FTO.

6 FTO mora osigurati da učenik prije početka osposobljavanja posjeduje odgovarajuće znanje koje bi olakšalo razumijevanje teorijskog znanja i praktičnih vještina koje tečaj osposobljavanja sadrži.

7 Tečaj osposobljavanja će se sastojati od:

(a) teorijskog osposobljavanja do razine potrebne za ATPL(A);

(b) letačkog osposobljavanja u vizualnim i instrumentalnim uvjetima;

(c) osposobljavanja za suradnju u višečlanoj posadi za upravljanje višepilotnim avionom; i

(d) osposobljavanja za ovlaštenje za tip.

Dodatak 1 JAR-FCL 1.520 i 1.525 (nastavak)

8 Uspješnim završetkom teorijskih ispita iz odlomka 10 dolje te prikazom vještina iz odlomaka 18 i 19 dolje ispunjavaju se svi uvjeti teorijskog znanja i praktične osposobljenosti za izdavanje MPL(A) koja uključuje ovlaštenje za tip aviona koji je korišten na provjeri i IR(A) ograničeno na avione na kojima se mora operirati s kopilotom.

TEORIJSKO ZNANJE

9 Program osposobljavanja za teorijsko znanje je propisan u Dodatku 1 JAR-FCL 1.470. Odobreni teorijski tečaj osposobljavanja za ATPL(A) će se sastojati od barem 750 sati osposobljavanja (1 sat=60 minuta osposobljavanja) koji mogu uključiti rad u učionici, interaktivni video, prezentacije, prostorije za učenje, osposobljavanje na računalu te ostalim načinima odobrenim od strane nadležnog tijela, u odgovarajućim udjelima:

750 sati osposobljavanja bit će podijeljeno tako da minimalni broj sati za svaki predmet iznosi:

Predmet sati

Air Law 40

Aircraft General Knowledge 80

Flight Performance & Planning 90

Human Performance 50

Meteorology 60

Navigation 150

Operational Procedures 20

Principles of Flight 30

Communications 30

Drukčija podjela sati može biti dogovorena između nadležnog tijela i FTO.

Teorijsko osposobljavanje za ovlaštenje za tip bit će sukladno s Dodatkom 1 JAR-FCL 1.261(a).

TEORIJSKI ISPIT

10 Kandidat mora dokazati razinu znanja prikladnu privilegijama imatelja ATPL(A), sukladno uvjetima iz Pododjeljka J JAR-FCL 1 i tečaja osposobljavanja za ovlaštenje za tip višepilotnog aviona.

LETAČKO OSPOSOBLJAVANJE

11 Letačko osposobljavanje će se sastojati od barem 240 sati i pokrivajući sljedeće 4 faze osposobljavanja:

(a) Faza 1 – temeljno letačko znanje

Specifično osnovno jednopilotno osposobljavanje u avionu.

(b) Faza 2 – osnove

Uvođenje višečlanih operacija i instrumentalnog leta.

(c) Faza 3 – prijelazna

Primjena višečlanih operacija na višemotorni turbinski pogonjeni avion visokih performansi.

(d) Faza 4 – napredna

Osposobljavanje za ovlaštenje za tip u kompanijskom okruženju. MCC zahtjevi će biti uključeni u odgovarajuće faze gore. Osposobljavanje za ovlaštenje za tip će sadržavati odgovarajuće uvjete Dodatka 1 i 2 JAR-FCL 1.240 i 1.295.

12 Svaka faza programa letačkog osposobljavanja će se sastojati od osposobljavanja za osnovno znanje kao i segmenta praktičnog osposobljavanja. Osposobljavanje za osnovno znanje zahtijevano za MPL(A) će tako biti u potpunosti integrirano s osposobljavanjem za zahtijevanu vještinu.

13 Tečaj osposobljavanja će sadržavati neprekidni proces procjene kandidata koji se prema tome programu osposobljavaju na način prihvatljiv nadležnom tijelu. Procjena će osigurati da:

(a) osposobljenost i ocjene odgovaraju zadacima kopilota višepilotnog aviona; i

(b) kandidati steknu potrebnu razinu osposobljenosti na prihvatljiv i postupan način.

14 Tečaj osposobljavanja će sadržavati barem 12 polijetanja i slijetanja da bi se osigurala sposobnost. Ova polijetanja i slijetanja će biti izvedena pod nadzorom instruktora u avionu za koji će se upisati ovlaštenje za tip.

Dodatak 1 JAR-FCL 1.520 i 1.525 (nastavak)

RAZINA PROCJENE

15 Kandidat za MPL(A) u kategoriji aviona mora uspješno prikazati izvođenje svih 9 jedinica sposobnosti propisanih u odlomku 16 dolje, na naprednoj razini sposobnosti određenoj kao razini sposobnosti potrebnoj za upravljanje i suradnju u ulozi kopilota turbinski pogonjenog aviona certificiranog za operacije s posadom od barem dva pilota, pod vizualnim i instrumentalnim uvjetima. Procjena će utvrditi da je kontrola aviona ili situacije cijelo vrijeme na razini koja osigurava uspješno izvođenje procedure ili manevra. Kandidat mora dosljedno prikazivati znanje, sposobnosti i stavove potrebne za sigurno upravljanje primjenjivim tipom aviona kao što je prikazano u kriterijima izvođenja.

JEDINICE SPOSOBNOSTI

16 9 jedinica sposobnosti koje kandidat mora prikazati sukladno JAR-FCL 1.515(d) su kako slijedi:

– 1. primjena načela ljudskih mogućnosti, uključujući načela upravljanja prijetnjom i upravljanja greškom;

– 2. izvođenje zemaljskih radova na avionu;

– 3. izvođenje polijetanja;

– 4. izvođenje penjanja;

– 5. izvođenje krstarenja;

– 6. izvođenje spuštanja;

– 7. izvođenje prilaza;

– 8. izvođenje slijetanja; i

– 9. izvođenje radova nakon slijetanja i radova nakon leta.

SIMULIRANI LET

17 Minimalni zahtjevi za FSTD:

(a) Faza 1 – temeljno letačko znanje

E-osposobljavanje i uređaji odobreni od nadležnog tijela koji posjeduju slijedeće karakteristike:

– dodatnu opremu koja nije uobičajeno vezana sa stolnim računalima, kao npr. funkcionalne replike kontrole snage motora, side-stick kontroler ili FMS tipkovnicu; i

– obuhvaćaju psihomotorne aktivnosti s odgovarajućom primjenom sile i vremenom odaziva

(b) Faza 2 – osnove

FNPT II MCC koji predstavlja općeniti višemotorni turbinski avion.

(c) Faza 3 – prijelazna

FSTD koji predstavlja višemotorni turbinski pogonjen avion koji je potrebno operirati s kopilotom te kvalificiran do razine jednake razini B, dodatno uključujući:

– vizualni sustav kokpita za dan/sumrak/noć s minimalnim usporednim vidnim poljem koje pruža svakom pilotu 180 stupnjeva vodoravne i 40 stupnjeva okomite vidljivosti; i

– simulaciju ATC okruženja.

(d) Faza 4 – napredna

FS koji je u potpunosti jednak razini osposobljenosti D ili C sa poboljšanim vizualnim sustavom za period danjeg svjetla, uključujući simulaciju ATC okruženja.

VJEŠTINE

18 Napredak u stjecanju vještina propisanih u JAR-FCL 1.530(d) će biti stalno procjenjivan.

19 Kandidat će prikazati vještine zahtijevane za ispunjenje svih jedinica sposobnosti određenih u odlomku 16 kao pilot koji leti (PF) ili kao pilot koji ne leti (PNF), do razine potrebne da obavlja ulogu kopilota turbinski pogonjenih aviona certificiranih za operacije sa posadom od barem dva pilota pod VFR i IFR, kako je određeno u Dodacima 1 i 2 JAR-FCL 1.240 i 1.295.

Dodatak 1 JAR-FCL 1.535

Razmjena informacija

(vidi JAR-FCL 1.535)

1. Brza, jasna i redovita razmjena informacija vezanih za MPL(A) na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini je ključna za uspjeh implementacije MPL osposobljavanja.

2. Organizacije za osposobljavanje koje se prijavljuju ili već posjeduju odobrenje za obavljanje MPL(A) osposobljavanja, nadležnom će tijelu davati važne podatke koji uključuju:

(a) opis tečaja osposobljavanja za MPL(A);

(b) detalje o vremenskom trajanju praktičnog i teorijskog osposobljavanja;

(c) avion(e), FSTD i drugu opremu koja će se koristiti;

(d) korištene metode procjene;

(e) pregled statistika rezultata procjena napretka i zadnjih ispita;

(f) proceduru revizije za prilagođavanje i poboljšavanje tečaja osposobljavanja zasnovanog na analizi izvedbe kandidata.

Dodatak 2 JAR-FCL 1.535

Sastav i opseg djelovanja – MPL savjetodavni odbor

(vidi JAR-FCL 1.535)

MPL savjetodavni odbor LST-a je sastavljen na sljedeći način s opsegom djelovanja:

1. Sastav.

Odbor će se sastojati od:

– Predsjednika LST-a ili njegovog predstavnika

– 2 predstavnika nadležnih tijela iz JAA LST

– 1 predstavnik organizacije koja zastupa pilote

– 1 predstavnik organizacije koja zastupa operatore

– 1 stručnjak koji predstavlja organizaciju koja zastupa organizacije za osposobljavanje

Sastav odbora svake godine dogovara LST.

2. Opseg djelovanja.

(a) Svrha

Odbor je uspostavljen da bi se olakšala koordinacija i suradnja, kroz razmjenu informacija, između nadležnog tijela, FTO i operatora koji će zapošljavati kandidate koji su završili MPL(A) osposobljavanje i organizacije koje zastupaju pilote uključene u MPL osposobljavanje. Odbor služi i kao focal point za pružanje povratne informacije ICAO o temama vezanim za implementaciju MPL za države članice JAA.

(b) Zadaci

Odbor će:

– izvještavati predsjednika LST,

– objaviti svoj poslovnik na odobrenje od strane LST,

– zaprimati izvještaje, informacije i preporuke nadležnih tijela koje imaju odobrene tečajeve osposobljavanja za MPL,

– pripremati podatke i preporuke JAA LST, na osnovu izvješća, uključujući sažetak nacionalnih izvješća i bio kojih važnih tema koje su se pojavile tijekom perioda pokrivenog izvješćem. Sva izvješća će uzeti u obzir povjerljivost i potrebu zaštite komercijalno osjetljivih podataka,

– kada to zahtijeva LST, savjetovati vezano uz zahtjeve za LTE,

– savjetovati LST, gdje je to prikladno, o problemima implementacije koji proizlaze od povratnih informacija primljenih od nadležnih tijela ili organizacija za osposobljavanje,

– proizvesti godišnje izvješće koje pruža analizu podataka primljenih tijekom godine,

– kada to zahtjeva LST, razviti nacrt NPA materijala za izmjenu JAR-FCL 1, uzevši u obzir JAR 11 proces

– držati LST informiran o svjetskim podacima vezanim za MPL,

– koordinirati s drugim savjetodavnim ili nadzornim grupama uspostavljenim izvan Europe te izraditi prikladna redovita izvješća za ICAO sukladno načelima implementacije MPL.