Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju - pilotima helikoptera

NN 133/2011 (21.11.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju - pilotima helikoptera

MINISTARSTVO MORA, PROMETA  I INFRASTRUKTURE

2670

Na temelju članka 142. točke 1. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine« broj 69/09 i 84/11), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU STJECANJA, IZDAVANJA, OBNAVLJANJA I PRODUŽAVANJA DOZVOLE I OVLAŠTENJA ZRAKOPLOVNOM OSOBLJU – PILOTIMA HELIKOPTERA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju – pilotima helikoptera (»Narodne novine« broj 54/10), u članku 7. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Osim udovoljavanja odredbama ovoga Pravilnika, operatori i organizacije za osposobljavanje moraju udovoljavati odgovarajućim Zajedničkim zrakoplovnim propisima (Joint Aviation Requirements – JARs), koji su povezani s njihovim operacijama i to: JAR-FSTD(H) – Helicopter Flight Simulators Training Devices (Sekcija 1 i 2).“

Članak 2.

U članku 7. iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

»(6) Sljedeći dokumenti na koje upućuju odredbe ovoga Pravilnika prihvaćaju se u izvornom obliku na engleskom jeziku:

a) JAR-FSTD(H) – Sekcija 1, prvo izdanje, 1. svibnja 2008.

b) JAR- FSTD(H) – Sekcija 2 – Advisory Circulars Joint (ACJ).

(7) Zadnje verzije sljedećih dokumenata na koje upućuju odredbe JAR-FSTD(H) iz stavka 6. ovoga članka prihvaćaju se u izvornom obliku na engleskom jeziku:

a) JAR STD 1H (Sekcija 1 i 2),

b) JAR STD 2H (Sekcija 1 i 2),

c) JAR STD 3H (Sekcija 1 i 2).“

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 8.

Članak 3.

Članak JAR FCL 2.015 (e) briše se.

Članak 4.

U članku JAR-FCL 2.490 (a) zadnja rečenica mijenja se i glasi: »Na ispitu nema negativnih bodova.«

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-01/35

Urbroj: 530-09-11-5

Zagreb, 8. studenoga 2011.

Ministar
mora, prometa i infrastrukture
Božidar Kalmeta, v. r.