Pravilnik o uvjetima i postupku za ostvarivanje prava na korištenje kopnenih voda radi uzgoja riba i drugih vodenih organizama

NN 133/2011 (21.11.2011.), Pravilnik o uvjetima i postupku za ostvarivanje prava na korištenje kopnenih voda radi uzgoja riba i drugih vodenih organizama

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2671

Na temelju članka 50. stavka 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 63/11), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za vodno gospodarstvo, klasa: 011-02/11-01/12; urbroj: 538-10-2/0275-11-5 od 27. listopada 2011. godine, donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA KORIŠTENJE KOPNENIH VODA RADI UZGOJA RIBA I DRUGIH VODENIH ORGANIZAMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuju uvjeti i postupak za ostvarivanje prava na korištenje kopnenih voda radi uzgoja riba i drugih vodenih organizama pogodnih za gospodarski uzgoj u ribnjacima i ribogojilištima koji su u vlasništvu ili posjedu fizičkih ili pravnih osoba.

Članak 2.

Pravo na korištenje kopnenih voda radi uzgoja riba i drugih vodenih organizama pogodnih za gospodarski uzgoj može ostvariti fizička ili pravna osoba koja je vlasnik ribnjaka ili ribogojilišta, odnosno posjednik ribnjaka ili ribogojilišta u vlasništvu druge fizičke ili pravne osobe.

Članak 3.

Fizička ili pravna osoba iz članka 2. ovoga Pravilnika podnosi zahtjev za ostvarivanje prava na korištenje kopnenih voda za uzgoj ribe i drugih vodenih organizama pogodnih za gospodarski uzgoj (u daljnjem tekstu: zahtjev) Agenciji za poljoprivredno zemljište (u daljnjem tekstu: Agencija).

Članak 4.

Zahtjev sadrži sljedeće:

1. podatke o podnositelju zahtjeva (ime i prezime ili naziv, te adresu odnosno sjedište, OIB),

2. dokaz o vlasništvu ili posjedu ribnjaka ili ribogojilišta (z.k. izvadak ili posjedovni list ili ugovor o zakupu ili slično),

3. podatke o mjestu planiranog korištenja i/ili zahvaćanja voda: županija, općina/grad, katastarska općina, katastarska čestica, stacionaža vodotoka ili druga oznaka koja omogućava da se mjesto korištenja i/ili zahvaćanja voda nedvojbeno utvrdi,

4. akt o usklađenosti zahvata putem kojeg se ostvaruje korištenje kopnenih voda s prostorno-planskom dokumentacijom (lokacijska dozvola ili akt nadležnog tijela prema posebnom propisu o gradnji na temelju kojeg se može pristupiti gradnji, ili uporabna dozvola ili vodopravni uvjeti i vodopravna potvrda ili zapisnik s tehničkog pregleda predstavnika nadležnog za poslove vodnoga gospodarstva i slično),

5. ukupnu zapreminu ribnjaka (m3), zapreminu ribnjaka u kojima će se vršiti uzgoj, kao i potrebnu količinu vode bilanciranu po mjesecima za ne kalendarsku (uzgojni ciklus) godinu.

Članak 5.

Za ostvarivanje prava na korištenje kopnenih voda radi uzgoja riba i drugih vodenih organizama pogodnih za gospodarski uzgoj, Hrvatske vode izdaju stručno mišljenje i posebne uvjete korištenja voda sukladno posebnom propisu.

Članak 6.

Odluku o ostvarivanju prava na korištenje kopnenih voda radi uzgoja riba i drugih vodenih organizama pogodnih za gospodarski uzgoj (u daljnjem tekstu: Odluka) donosi Agencija.

Stručno mišljenje i posebni uvjeti korištenja voda iz članka 5. ovoga Pravilnika sastavni su dio Odluke iz stavka 1. ovog Pravilnika.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/115
Urbroj: 525-09-1-0371/11-19
Zagreb, 9. studenoga 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.