Pravilnik o izmjenama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktor medicine

NN 133/2011 (21.11.2011.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktor medicine

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

2672

Na temelju članka 139. stavka 2. i članka 140. stavka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11 i 84/11) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU DOKTORA MEDICINE

Članak 1.

U Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (»Narodne novine«, br. 100/11) u članku 11. stavci 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»Iznimno od stavka 3. ovoga članka, ako doktor medicine otkaže ugovor o radu u zdravstvenoj ustanovi čiji je osnivač Republika Hrvatska, županija, odnosno grad, i uz pribavljenu suglasnost ministra te sklopljeni ugovor zdravstvenih ustanova o međusobnim pravima i obvezama, zasnuje radni odnos u drugoj zdravstvenoj ustanovi čiji je osnivač Republika Hrvatska, županija, odnosno grad, obveza rada iz stavka 2. ovoga članka nastavlja se u zdravstvenoj ustanovi u kojoj je doktor medicine zasnovao radni odnos.

Naknadu štete sukladno ugovoru zdravstvene ustanove i specijalizanta iz stavka 1. ovoga članka, odnosno ugovoru zdravstvenih ustanova iz stavka 4. ovoga članka snosi pravna, odnosno fizička osoba u kojoj se specijalizant ili specijalist zaposli za vrijeme trajanja obveze iz stavka 2. ovoga članka.«

Članak 2.

Članak 37. mijenja se i glasi:

»Zdravstvene ustanove obvezne su u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, specijalizantima ponuditi sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme ako s njima imaju sklopljene ugovore o radu na određeno vrijeme.

Zdravstvene ustanove obvezne su u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika ponuditi specijalizantu sklapanje izmijenjenog ugovora o međusobnim pravima i obvezama sukladno članku 11. ovoga Pravilnika.

Zdravstvene ustanove obvezne su u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika ponuditi specijalistu koji je na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika u obvezi rada na temelju sklopljenog ugovora o specijalističkom usavršavanju, sklapanje izmijenjenog ugovora o međusobnim pravima i obvezama sukladno članku 11. stavku 2. ovoga Pravilnika.

Zdravstvenoj ustanovi koja ne postupi prema stavku 1., 2. i 3. ovoga članka oduzet će se ovlaštenje za provođenje specijalističkog usavršavanja.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-04/30

Urbroj: 534-07-11-1

Zagreb, 9. studenoga 2011.

Potpredsjednik Vlade
i ministar zdravstva i socijalne skrbi
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.