Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskom certificiranju zgrada

NN 135/2011 (25.11.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskom certificiranju zgrada

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

2704

Na temelju članka 15.b. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU ZGRADA

Članak 1.

U Pravilniku o energetskom certificiranju zgrada (»Narodne novine«, br. 36/10) u članku 1. stavku 2. podstavak 5. mijenja se i glasi:

»– energetsko certificiranje postojećih zgrada koje se prodaju ili iznajmljuju,«

U stavku 2. podstavku 6. brišu se riječi »i izlaganje energetskog certifikata«.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Ovim Pravilnikom implementira se Direktiva 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o energetskim svojstvima zgrada (prerađena) u dijelu koji se odnosi na:

– obvezu izdavanja energetskog certifikata za zgrade ili samostalne uporabne cjeline zgrade koje se grade, prodaju ili iznajmljuju novom najmoprimcu i

– obvezu izdavanja i javnog izlaganja energetskog certifikata zgrada koje koriste tijela javne vlasti i zgrada koje imaju velik promet ljudi.«

Članak 3.

U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Energetski certifikat mora imati svaka zgrada ili njezina samostalna uporabna cjelina koja se gradi, prodaje ili iznajmljuje ako ovim Pravilnikom nije drugačije propisano«.

Članak 4.

U članku 6. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. nove zgrade i postojeće zgrade koje se prodaju ili iznajmljuju i koje imaju uporabnu korisnu površinu manju od 50 m²«.

Članak 5.

U članku 15. stavku 2. briše se točka i dodaju se riječi: »ili koji su samostalne uporabne cjeline i imaju posebni uređaj za mjerenje potrošnje toplinske energije.«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Iznimno od stavka 1. ovoga članka za postojeće zgrade koje se prodaju ili iznajmljuju energetski certifikat se može izdati i za dio zgrade koji čini samostalnu uporabnu cjelinu zgrade kao što je na primjer ured, stan ili slično«.

Članak 6.

Naslov »V.B. ENERGETSKO CERTIFICIRANJE POSTOJEĆIH ZGRADA KOJE SE PRODAJU, IZNAJMLJUJU ILI DAJU NA LEASING«, mijenja se i glasi:

»V.B. ENERGETSKO CERTIFICIRANJE POSTOJEĆIH ZGRADA KOJE SE PRODAJU ILI IZNAJMLJUJU«

Članak 7.

Članak 24. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Vlasnik zgrade dužan je prilikom prodaje ili iznajmljivanja zgrade u cjelini ili njezinog dijela koji je samostalna uporabna cjelina (pojedini stan, pojedinačni uredski prostor i sl.) osigurati energetski certifikat zgrade odnosno njezinog dijela i dati ga na uvid potencijalnom kupcu ili najmoprimcu.«

Članak 8.

U članku 29 stavak 1. mijenja se i glasi:

»Zgrade javne namjene iz članka 28. ovoga Pravilnika ili dijelovi zgrada mješovite namjene koji se kao samostalna uporabna cjelina koriste za javnu namjenu ako imaju ukupnu korisnu površinu veću od 1000 m² moraju imati energetski certifikat izložen na mjestu jasno vidljivom posjetiteljima zgrade«.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 9.

Nove zgrade za koje se nakon 31. ožujka 2010. godine podnosi zahtjev za izdavanje akta na temelju kojega se može graditi moraju imati energetski certifikat izdan na način sukladno odredbama ovoga Pravilnika i u skladu s Odlukom o najvišim cijenama koštanja provođenja energetskih pregleda i izdavanja energetskih certifikata zgrada iz članka 31. stavka 3. ovoga Pravilnika.

Članak 10.

Nove zgrade za koje je zahtjev za izdavanje akta na temelju kojega se može graditi podnesen prije 31. ožujka 2010. godine moraju imati energetski certifikat izdan na način sukladno odredbama ovoga Pravilnika i u skladu s Odlukom o najvišim cijenama koštanja provođenja energetskih pregleda i izdavanja energetskih certifikata zgrada iz članka 31. stavka 3. ovoga Pravilnika kada se:

– završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine dostavlja nakon 10. veljače 2012. godine za zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m² i za zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m² a nisu izuzete od obveze energetskog certificiranja prema ovome Pravilniku,

– zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za zgradu podnosi nakon 10. veljače 2012. godine.«

Članak 11.

Postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju ili iznajmljuju moraju imati energetski certifikat izdan na način sukladno odredbama ovoga Pravilnika i u skladu s Odlukom o najvišim cijenama koštanja provođenja energetskih pregleda i izdavanja energetskih certifikata zgrada iz članka 31. stavka 3. ovoga Pravilnika dostupan na uvid kupcu ili najmoprimcu prije sklapanja ugovora o kupoprodaji ili iznajmljivanju najkasnije danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.«

Članak 12.

Zgrade javne namjene ili samostalne uporabne cjeline zgrada koje se koriste za javnu namjenu u zgradama mješovite namjene za koje je obvezno javno izlaganje energetskog certifikata sukladno članku 8. ovoga Pravilnika moraju imati izrađen i javno izložen energetski certifikat do 31. prosinca 2012. godine.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/11-04/18
Urbroj: 531-01-11-1
Zagreb, 18. studenoga 2011.

Ministar
Branko Bačić, v. r.