Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa

NN 135/2011 (25.11.2011.), Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o načinu otvaranja transakcijskih računa

HRVATSKA NARODNA BANKA

2706

Na temelju članka 58. stavka 4. i članka 60. stavka 3. Zakona o platnom prometu (»Narodne novine«, br. 133/2009.) i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O NAČINU OTVARANJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNA

Članak 1.

U Odluci o načinu otvaranja transakcijskih računa (»Narodne novine«, br. 3/2011., 35/2011., 50/2011., 89/2011. i 101/2011.) članak 13. mijenja se i glasi:

»Članak 13.

(1) Od 1. lipnja 2012. kreditna institucija može omogućiti upotrebu IBAN konstrukcije transakcijskih računa i za izvršavanje nacionalnih platnih transakcija, te može otvarati nove transakcijske račune u skladu s člankom 9. ove Odluke prema IBAN konstrukciji i za izvršavanje nacionalnih platnih transakcija.

(2) Od trenutka kada kreditna institucija u skladu sa stavkom 1. ovog članka omogući upotrebu IBAN konstrukcije transakcijskog računa otvorenog u skladu s člankom 5. ove Odluke i za izvršavanje nacionalnih platnih transakcija, smatrat će se da je taj transakcijski račun otvoren u skladu s člankom 9. ove Odluke prema IBAN konstrukciji.

(3) Od 1. lipnja 2013. IBAN konstrukcija transakcijskih računa koristi se za izvršavanje svih platnih transakcija, a kreditna institucija otvara transakcijske račune u skladu s člankom 9. ove Odluke prema IBAN konstrukciji.

(4) Ako kreditna institucija primatelja plaćanja izvršava platnu transakciju u kojoj je transakcijski račun primatelja plaćanja naveden u skladu s člankom 5. ove Odluke, a kreditna je institucija u skladu sa stavkom 1. ovog članka omogućila upotrebu IBAN konstrukcije za taj transakcijski račun, kreditna institucija primatelja plaćanja obradit će tu platnu transakciju kao da je transakcijski račun primatelja plaćanja naveden prema IBAN konstrukciji.

(5) Kreditna institucija dužna je zaprimati naloge za plaćanje u kojima je transakcijski račun primatelja plaćanja naveden u skladu s člankom 5. ove Odluke, prenositi informaciju o tako navedenom transakcijskom računu kreditnoj instituciji primatelja plaćanja i provoditi obradu u skladu sa stavkom 4. ovog članka do 1. lipnja 2014.

(6) Kreditna institucija dužna je pravodobno i na odgovarajući način obavijestiti korisnike platnih usluga o upotrebi IBAN konstrukcije transakcijskih računa u skladu s odredbama ove Odluke.

(7) Kreditna institucija dužna je uskladiti konstrukciju transakcijskih računa otvorenih na ime nerezidenata s odredbama ove Odluke najkasnije do 31. svibnja 2013.«

Članak 2.

U Prilog 1. Abecedni popis država i zemalja i njihovih oznaka unosi se sljedeća izmjena:

1. Pod entitetom »LIBIJA« mijenja se službeni i kratki naziv, tako da tekst sada glasi:

LIBIJA

LIBYA

LY

LBY

434

Članak 3.

U Prilog 2. Popis novčanih jedinica i drugih platnih sredstava i njihovih oznaka unosi se sljedeća izmjena i dopuna:

1. Pod entitetom »ARUBA« mijenja se naziv valute tako da tekst sada glasi:

ARUBA

arupski florin

Aruban Florin

AWG

533

2

2. Ispod entiteta »JORDAN« uvrštava se novi entitet, »JUŽNI SUDAN« s pripadajućim slovnim i brojčanim oznakama kako slijedi:

JUŽNI SUDAN

južnosudanska funta

South Sudanese Pound

SSP

728

2

Napomena: Dana 18. srpnja 2011. uvedena je južnosudanska funta kao novo zakonsko sredstvo plaćanja u Južnom Sudanu, uz napomenu da se do 1. rujna 2011. istodobno upotrebljavala i sudanska funta.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br.: 315-020/11-11/ŽR

Zagreb, 16. studenoga 2011.

Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.