Pravilnik o obliku i sadržaju prijave poreza na promet nekretnina

NN 137/2011 (30.11.2011.), Pravilnik o obliku i sadržaju prijave poreza na promet nekretnina

MINISTARSTVO FINANCIJA

2748

Na temelju članka 17. stavka 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (»Narodne novine«, broj 69/97, 26/00 – Odluka USRH, 153/02 i 22/11) donosim

PRAVILNIK

O OBLIKU I SADRŽAJU PRIJAVE POREZA NA PROMET NEKRETNINA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj prijave poreza na promet nekretnina.

Članak 2.

(1) Porezni obveznik prijavljuje nastanak porezne obveze na obrascu: Prijava poreza na promet nekretnina, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) U prijavu poreza na promet nekretnina porezni obveznik upisuje:

1. pod I. podatke o datumu nastanka porezne obveze i prometu nekretnine – kupoprodaja, darovanje, zamjena, dioba, dosmrtno uzdržavanje, nasljeđivanje, sudska odluka, sudska odluka o dosjelosti, doživotno uzdržavanje, stjecanje na temelju suglasnosti ministra pravosuđa i ostalo,

2. pod II. podatke o zakonskom zastupniku (za maloljetne osobe i poslovno nesposobne) – OIB, osobno ime/naziv,

3. pod III. podatke o opunomoćeniku (ako je porezni obveznik opunomoćio osobu za postupak utvrđivanja poreza na promet nekretnina – OIB, osobno ime/naziv,

4. pod IV. podatke o cijeni – vrijednosti nekretnine – ukupna cijena, vrijednost zemljišta i komunalne infrastrukture za novosagrađene nekretnine, iznos preuzetog duga, opis duga, ukupna površina u m2, opterećenost nekretnine (uživanje, zaštićeni najmoprimac), nalazi li se nekretnina na području posebne državne skrbi te podatak o visini udjela u kojem porezni obveznik stječe nekretninu (ako nekretninu stječe više stjecatelja),

5. pod V. podatke o otuđitelju/otuđiteljima (prijašnjim vlasnicima) nekretnine – o otuđitelju nekretnine (OIB, osobno ime /naziv, srodstvo), podaci o stjecanju nekretnine koja se otuđuje (način stjecanja, datum i cijena stjecanja) te podatak preuzima li prodavatelj obvezu plaćanja poreza na promet nekretnina,

6. pod VI. opis nekretnine – porezni obveznik označuje vrstu nekretnine koju stječe (poljoprivredno zemljište, građevinsko zemljište, stan, kuća, poslovni prostor, garaža, parkirno mjesto, oprema i uređaj grobnog mjesta, posebne nekretnine, različite nekretnine i ostalo),

– ovisno o vrsti nekretnine koju stječe, porezni obveznik upisuje slijedeće podatke:

1. za poljoprivredno i građevinsko zemljište – adresa nekretnine, katastarska općina, broj katastarske čestice, broj zemljišnoknjižnog uloška, površina u m2, infrastruktura (struja, voda, plin, kanalizacija) i obilježja zemljišta (ravno, kosina, klizište, nepravilno)

2. za stan, kuću, poslovni prostor, garažu i parkirno mjesto – adresa nekretnine, katastarska općina, broj katastarske čestice, broj zemljišnoknjižnog uloška, površina u m2, godina izgradnje/adaptacije, površina parkirnog mjesta u m2, obilježja stana (broj kata, dizalo, tavan, suteren) dovršenost objekta (dovršen, visoki roh bau, niski roh bau), stanje objekta (luksuzno, dobro, za adaptaciju), infrastruktura (struja, voda, plin, kanalizacija),

3. za opremu i uređaj grobnog mjesta, posebne nekretnine, različite nekretnine i ostalo – adresa nekretnine, katastarska općina, broj katastarske čestice, broj zemljišnoknjižnog uloška, površina u m2, godina izgradnje/adaptacije, naziv groblja,

4. za sve vrste nekretnina – detaljan opis nekretnine,

7. pod VII. podatke o izvorima i iznosima sredstava za stjecanje nekretnine i to od – nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti, imovine i imovinskih prava, kapitala, osiguranja, nasljedstva, darova, kredita, otuđenja nekretnina, rada u inozemstvu i ostalo, te ukupan iznos koji čini zbroj iznosa iskazanih po svakom izvoru pojedinačno,

8. pod VIII. podatke o svrsi stjecanja nekretnine – privatne potrebe, poslovne potrebe, privatne i poslovne potrebe, daljnja prodaja,

9. pod IX. podatke za oslobođenje od plaćanja poreza – osnova po kojoj se traži porezno oslobođenje,

10. pod X. podatke za oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina za kupnju prve nekretnine kojom građanin rješava vlastito stambeno pitanje, za poreznog obveznika i članove uže obitelji (bračni drug i djeca) – OIB, osobno ime, srodstvo, prijašnja adresa i osnov stanovanja, prijavljeno prebivališta na kupljenoj nekretnini, nekretnine koje porezni obveznik i član uže obitelji ima u vlasništvu, uključujući i nekretnine otuđene u razdoblju od 1. siječnja 2003. do trenutka podnošenja prijave (opis, lokacija, površina i tržišna vrijednost),

11. pod XI. podatke o posredniku u prometu nekretnina (ako je u prometu nekretnina sudjelovao posrednik),

12. pod XII. napomene poreznog obveznika,

13. pod XIII. popis priloženih isprava.

Članak 3.

Iznimno od članka 2. stavak 1. ovoga Pravilnika, ako se nekretnina stječe na temelju pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju, porezni obveznik prijavljuje nastanak porezne obveze dostavom pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obliku i sadržaju prijave poreza na promet nekretnina (»Narodne novine«, broj 28/01 i 148/09).

Članak 5.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama« a stupa na snagu 1. siječnja 2012.

Klasa: 410-20/11-01/83
Urbroj: 513-07-21-01/11-1
Zagreb, 21. studenoga 2011.

Ministrica financija
mr. sc. Martina Dalić, v. r.


PRIJAVA POREZA NA PROMET NEKRETNINA