Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

NN 137/2011 (30.11.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit

MINISTARSTVO FINANCIJA

2749

Na temelju članka 20.a točke 1. podtočke 1.3., članka 20.r stavka 3., članka 31.a točke 3. podtočaka 3.1. i 3.3., članka 31.c stavka 7., te članka 37. Zakona o porezu na dobit (»Narodne novine« broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08 i 80/10) i članka 14. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (»Narodne novine« broj 80/10) donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DOBIT

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dobit (»Narodne novine« broj 95/05, 133/07, 156/08, 146/09 i 123/10) u članku 35.a stavak 1. briše se.

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 1., 2. i 3.

Članak 2.

Iza članka 41. dodaje se nova glava koja glasi: »VI. SPAJANJE, PODJELA, DJELOMIČNA PODJELA, PRIJENOS IMOVINE I ZAMJENA DIONICA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA IZ RAZLIČITIH DRŽAVA ČLANICA EU PREMA DIREKTIVAMA 90/434/EEZ I 2005/19/EZ« te naslovi i članci 41.a, 41.b, 41.c, 41.d, 41.e, 41.f, 41.g, 41.h, 41.i, 41.j, 41.k i 41.l koji glase:

»1. Opće odredbe

Članak 41.a

(1) Prijenosom imovine iz članka 20.a točke 5. Zakona smatra se poslovna aktivnost u kojoj društvo, bez da se gasi, prenosi, sve ili jednu ili više gospodarstvenih cjelina, u drugo već osnovano društvo ili u društvo koje osniva u zamjenu za prijenos vrijednosnih papira koji predstavljaju kapital društva preuzimatelja. Postupkom prijenosa imovine društvo preuzimatelj djelomično postaje podružnica prenesenog društva.

(2) Prenesenim društvom iz članka 20.a točke 7. Zakona smatra se i društvo koje prenosi sve gospodarske cjeline.

(3) Društvom preuzimateljem iz članka 20.a točke 8. Zakona smatra se i društvo koje prima sve gospodarske cjeline prenesenog društva.

(4) Gospodarskom cjelinom iz članka 20.a točke 11. Zakona smatra se i sva imovina i obveze dijela društva koje u poslovno organizacijskom smislu predstavlja neovisni poslovni subjekt odnosno subjekt sposoban za potpuno samostalno poslovanje vlastitom imovinom.

(5) Prema članku 20.b stavku 2. Zakona, iznos koji predstavlja skrivene pričuve iznimno se može izračunati na temelju vrijednosti na dan transakcije ili na unaprijed utvrđeni dan u svrhu oporezivanja, ako se radi o transakcijama između društava drugih država članica EU, koje nisu Republika Hrvatska, odnosno u slučaju primjene retroaktivnih dogovora, ugovora ili pravnih normi uređenim poreznim propisima tih država članica EU.

2. Prijenos imovine

Članak 41.b

(1) U smislu članka 20.d stavka 1. Zakona, poslovna jedinica društva preuzimatelja može preuzeti rezerviranja koje je stvorilo preneseno društvo te prava i obveze u svezi s tim rezerviranjima pod istim uvjetima koji bi vrijedili za preneseno društvo, ako se pripisuju prenesenoj gospodarskoj cjelini.

(2) U smislu članka 20.d stavka 2. Zakona, poslovna jedinica društva preuzimatelja može preuzeti porezne gubitke pod istim uvjetima koji bi vrijedili za preneseno društvo, da je postupak izvršen između društava iz Republike Hrvatske i ako se mogu pripisati prenesenoj gospodarskoj cjelini.

Članak 41.c

(1) U slučajevima kada tuzemno preneseno društvo prenosi dio ili cijelu gospodarstvenu cjelinu na društvo preuzimatelja rezidenta države članice EU odnosno sa sjedištem u državi članici EU u skladu s odredbama Zakona, u zamjenu za dionice društva preuzimatelja, sukladno članku 20.e stavku 1. Zakona, ne oporezuju se kapitalni dobici koji se izračunavaju kao razlika između fer vrijednosti prenesene imovine i obveza i njihove vrijednosti u svrhu oporezivanja, pod uvjetom da su imovina i obveze stvarno povezani sa stalnom poslovnom jedinicom tuzemnog društva preuzimatelja i sudjeluju u stvaranju dobiti ili gubitaka koji se obračunavaju u porezne svrhe.

(2) U slučajevima kada preneseno društvo rezident države članice EU odnosno sa sjedište u državi članicu EU u skladu s odredbama Zakona, a koje u tuzemstvu obavlja djelatnost putem poslovne jedinice, prenosi dio ili cijelu gospodarstvenu cjelinu, uključujući i tu poslovnu jedinicu, na društvo preuzimatelja u drugoj državi članici u zamjenu za dionice prenesenog društva, ne oporezuju se kapitalni dobici koji se obračunavaju kao razlika koja nastaje između fer vrijednosti imovine i obveza poslovne jedinice i njihove vrijednosti u svrhu oporezivanja, pod uvjetom da društvo preuzimatelj nastavi obavljati djelatnost u tuzemstvu putem poslovne jedinice.

Članak 41.d

Odredba članka 20.g stavka 1. Zakona primjenjuje se pod uvjetom da su prenesena imovina i obveze stvarno povezani s poslovnom jedinicom tuzemnog društva preuzimatelja i sudjeluju u stvaranju dobiti ili gubitka koji se obračunavaju u porezne svrhe.

Članak 41.e

(1) Pod vrijednosnim papirima iz članka 20.h stavka 5. Zakona smatraju se vrijednosni papiri koji predstavljaju kapital društva preuzimatelja.

(2) Član društva, u smislu članka 20.h stavka 7. Zakona, neće primljenim vrijednosnim papirima društva preuzimatelja pripisati vrijednost koja je u svrhu oporezivanja veća od vrijednosti koju su vrijednosni papiri prenesenog društva imali u trenutku spajanja, podjele ili djelomične podjele.

3. Prijenos poslovne jedinice

Članak 41.f

Kod spajanja, podjele, djelomične podjele ili prijenosa imovine između društava iz članka 20.a Zakona koja nisu rezidenti Republike Hrvatske, ali koja imaju poslovne jedinice na području Republike Hrvatske, država članica društva preuzimatelja i Republika Hrvatska na takav prijenos primijenit će glede oporezivanja odredbe članaka 20.a – 20.o Zakona. Istovjetno se primjenjuje kada se stalna poslovna jedinica nalazi u istoj državi članici u kojoj je društvo preuzimatelj.

4. Prijava postupaka

Članak 41.g

Porezni obveznik obvezan je Poreznoj upravi prijaviti postupak spajanja, podjele, djelomične podjele, prijenosa imovine i zamjene dionica.

4.1. Prijava postupka prijenosa imovine

Članak 41.h

(1) Poreznim obveznikom iz članka 41.g ovoga Pravilnika u postupku prijenosa imovine smatra se preneseno društvo ili društvo preuzimatelj, koje je rezident Republike Hrvatske ili preneseno društvo ako su oba društva rezidenti Republike Hrvatske ili društvo stjecatelj ako niti jedno društvo nije rezident Republike Hrvatske.

(2) Porezni obveznik iz stavka 1. ovoga članka obvezan je Poreznoj upravi dostaviti sljedeće vjerodostojne isprave i podatke:

1. dokaze da se preneseno društvo odnosno društvo stjecatelj smatraju rezidentima države članice EU, koja nije Republika Hrvatska, prema članku 20.f stavku 2. Zakona, ako jedno od društava ili oba nisu rezidenti Republike Hrvatske,

2. opis imovine koja se prenosi, zadnju bilancu stanja prenesenog društva s iskazanim podacima o sredstvima i obvezama koje pripadaju prenesenoj gospodarskoj cjelini ili cjelinama, te navođenjem postupaka koji dokazuju da u poslovnom i organizacijskom smislu gospodarska cjelina ili cjeline predstavljaju neovisni poslovni subjekt odnosno subjekt sposoban za potpuno samostalno poslovanje vlastitom imovinom,

3. iznose pričuva i rezerviranja koje je stvorilo preneseno društvo u zadnjoj bilanci stanja i koji se pripisuju prenesenoj ili prenesenim gospodarskim cjelinama,

4. iznose prenesenih poreznih gubitaka prenesenog društva koji se pripisuju prenesenoj gospodarskoj cjelini ili cjelinama te porezna oslobođenja u svezi s njima koji bi vrijedili za preneseno društvo kada prijenos ne bi bio izvršen,

5. izjavu društva stjecatelja da će nakon prijenosa prenesena sredstva, obveze, rezerviranja, pričuve i gubici pripadati poslovnoj jedinici društva stjecatelja u Republici Hrvatskoj ili društvu stjecatelju koje je rezident Republike Hrvatske, a ne njezinoj poslovnoj jedinici izvan Republike Hrvatske,

6. tržišnu cijenu vrijednosnih papira društva stjecatelja na dan prije predviđene transakcije,

7. detaljan opis i navode poreznih, poslovnih i financijskih razloga za provođenje transakcije,

8. izračun procijenjenih iznosa poreznih, poslovnih i financijskih posljedica transakcije,

9. ostale isprave i podatke koji su bitni i dokazuju postupak koji se provodi.

(3) Ako porezni obveznik u trenutku prijave postupka ne raspolaže s potrebnim ispravama iz stavka 2. ovoga članka, može je priložiti naknadno ako o istome pisanim putem izvijesti Poreznu upravu. U tom slučaju, porezni obveznik je obvezan dostaviti vjerodostojne isprave čim s njima raspolaže.

(4) Porezna uprava može u roku od 90 dana izdati rješenje o odbijanju povlastica prema člancima 20.c – 20.f Zakona.

(5) Ako Porezna uprava ne izda rješenje iz stavka 4. ovoga članka, moguća je obnova postupka.

(6) Porezna uprava izdat će rješenje o odbijanju povlastica prema člancima 20.c – 20.f Zakona, ako nisu ispunjeni Zakonom propisani uvjeti, ili ako utvrdi da je bila osnovna namjera ili jedna od glavnih namjera transakcije manje plaćanje poreza odnosno izbjegavanje plaćanja poreza osobito kada za transakciju nema utemeljenih poslovnih razloga kao što su reorganizacija ili racionalizacija poslovanja prenesenog odnosno društva preuzimatelja ili drugi utemeljeni poslovni ili financijski razlozi.

(7) Preneseno društvo odnosno društvo preuzimatelj koje je sukladno stavku 1. ovoga članka određeno za izvrši prijavu postupka mora Poreznoj upravi priložiti vjerodostojne isprave koje dokazuju ispunjenje uvjeta, vrednovanje i preuzimanje prava i obveza prema člancima 20.c – 20.f Zakona, s kojima raspolaže preneseno društvo odnosno društvo preuzimatelj, koje nije rezident ili nerezident prema Zakonu i nije ustanovljeno u Republici Hrvatskoj.

(8) Ako nakon izvršene transakcije (postupka) nastanu bilo kakve izmjene u svezi s transakcijom, preneseno društvo odnosno društvo preuzimatelj obvezno je o nastalim izmjenama odmah pisano izvijestiti Poreznu upravu.

4.2. Prijava postupka zamjene dionica i udjela

Članak 41.i

(1) Poreznim obveznikom iz članka 41.g ovoga Pravilnika u postupku zamjene dionica i udjela smatra se za članove preuzetog društva preuzeto društvo prije predviđenog nadnevka transakcije iz članka 20.l Zakona.

(2) Porezni obveznik iz stavka 1. ovoga članka obvezan je Poreznoj upravi dostaviti sljedeće vjerodostojne isprave i podatke:

1. navode preuzetog društva i svih članova preuzetog društva i društva stjecatelja,

2. dokaze o rezidentnosti preuzetog društva i društva stjecatelja, dokaze o rezidentnosti članova preuzetog društva i društva stjecatelja koji zamjenjuju dionice i udjele te dokaze o vlasništvu vrijednosnih papira članova društva koji nisu rezidenti Republike Hrvatske u skladu s člankom 20. m Zakona,

3. tržišnu i knjigovodstvenu vrijednost vrijednosnih papira preuzetog društva i društva stjecatelja na dan prije transakcije,

4. procijenjene iznose plaćanja u novcu koje će biti obavljeno pojedinim članovima društva umjesto izdavanja ili prijenosa vrijednosnih papira,

5. vjerodostojne isprave koje je potrebno priložiti zajedno s prijedlogom za upis transakcije u sudski registar sukladno posebnom propisu koji uređuje trgovačka društva odnosno registar države članice EU,

6. izjavu o predviđenom udjelu društva stjecatelja u preuzetom društvu nakon zamjene dionica i udjela,

7. ostale isprave i podatke koji su bitni i dokazuju postupak koji se provodi.

(3) Pri provođenju postupka zamjene dionica i udjela primjenjuju se odredbe članka 40.h stavaka 4. – 8. ovoga Pravilnika.

(4) Preuzeto društvo i društvo stjecatelj obvezni su Poreznoj upravi dostavljati obavijesti o trajanju preuzimanja i nadnevku izvršenja preuzimanja te burzi preko koje je preuzimanje izvršeno.

4.3. Prijava postupka spajanja i podjele

Članak 41.j

(1) Poreznim obveznikom iz članka 41.g ovoga Pravilnika u postupku spajanja i podjele smatra se preneseno društvo ili društvo preuzimatelj, koje je rezident Republike Hrvatske ili preneseno društvo ako su oba društva rezidenti Republike Hrvatske ili društvo preuzimatelj ako niti jedno društvo nije rezident Republike Hrvatske, pred predviđenim nadnevkom spajanja ili podjele.

(2) Porezni obveznik iz stavka 1. ovoga članka obvezan je Poreznoj upravi dostaviti sljedeće vjerodostojne isprave i podatke:

1. navode društava koja se spajaju ili dijele,

2. dokaze da se preneseno društvo odnosno društvo preuzimatelj smatraju rezidentima države članice EU, koja nije Republika Hrvatska, prema članku 20.j Zakona, ako jedno od društava ili oba nisu rezidenti Republike Hrvatske,

3. dokaze o rezidentnosti članova prenesenog društva koji će u postupku spajanja ili podjele zamijeniti vrijednosne papire u prenesenom društvu za vrijednosne papire u društvu stjecatelju i dokaze o vlasništvu vrijednosnih papira u skladu s člankom 20. h stavkom 6. Zakona,

4. bilancu stanja prenesenog društva odnosno prenesenih društava ako ih je više na obračunski dan spajanja ili podjele, opis imovine (gospodarske cjeline) koja se prenosi te navođenjem postupaka koji dokazuju da u poslovnom i organizacijskom smislu gospodarska cjelina ili cjeline predstavljaju neovisni poslovni subjekt odnosno subjekt sposoban za potpuno samostalno poslovanje vlastitom imovinom,

5. iznose pričuva i rezerviranja u bilanci stanja na obračunski dan spajanja ili podjele, iznose poreznih gubitaka prenesenog društva, porezna oslobođenja u svezi s njima, koji bi vrijedili za preneseno društvo kada prijenos ne bi bio izvršen, navode udjela ako ih društvo preuzimatelj ima u prenesenom društvu,

6. izjavu društva preuzimatelja da po spajanju ili podjeli prenesena sredstva, obveze, rezerviranja, pričuve i porezni gubici neće pripasti poslovnoj jedinici društva preuzimatelja izvan Republike Hrvatske odnosno da će po spajanju ili podjeli prenesena sredstva, obveze, rezerviranja, pričuve i gubici pripasti poslovnoj jedinici društva preuzimatelja u Republici Hrvatskoj,

7. procijenjene iznose plaćanja u novcu koji će biti obavljen pojedinim članovima društva na dan prije transakcije,

8. tržišnu i knjigovodstvenu vrijednost vrijednosnih papira društva preuzimatelja na dan prije transakcije,

9. detaljan opis i navode poreznih, poslovnih i financijskih razloga za provođenje transakcije (postupka),

10. izračun procijenjenih iznosa poreznih, poslovnih i financijskih posljedica transakcije,

11. ostale isprave i podatke koji su bitni i dokazuju postupak koji se provodi.

(3) Pri provođenju postupka zamjene dionica i udjela primjenjuju se odredbe članka 40.h stavaka 4. – 8. ovoga Pravilnika.

5. Prijenos sjedišta Europskog društva (SE) ili Europske zadruge (SCE)

Članak 41.k

(1) Kod prijenosa sjedišta SE ili SCE društva iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu EU, takav prijenos sjedišta, u skladu s člankom 20.n Zakona, ne dovodi do oporezivanja kapitalnih dobitaka obračunanih u skladu s člankom 20.e Zakona ostvarenih od imovine i obveza SE ili SCE društva koja ostaju povezana sa stalnom poslovnom jedinicom tog SE ili SCE društva u Republici Hrvatskoj.

(2) Stavak 1. ovoga članka primjenjuje se isključivo onda kada SE ili SCE izračuna novu amortizaciju i dobit ili gubitke u pogledu imovine i obveza koje ostaju stvarno povezane s tom stalnom poslovnom jedinicom kao da sjedište nije preneseno ili SE ili SCE na taj način nije prestao biti porezni rezident.

(3) Kada u skladu s pravom države članice (Republike Hrvatske) iz koje je sjedište preneseno, SE ili SCE ima pravo na novu amortizaciju i dobit ili gubitke u vezi s imovinom i obvezama koje ostaju u odnosnoj državi članici (Republici Hrvatskoj), a koje se izračunavaju na način drugačiji od onoga iz stavka 2. ovoga članka, stavak 1. ovoga članka ne primjenjuje se na imovinu i obveze u pogledu kojih je ta mogućnost iskorištena.

(4) Kada su rezerviranja i pričuve koje je SE ili SCE proveo na odgovarajući način prije prijenosa sjedišta, djelomice ili u cijelosti izuzeta od oporezivanja i iste ne potječu od stalnih poslovnih jedinica iz inozemstva, takva rezerviranja i pričuve stalna poslovna jedinica SE-a ili SCE-a koja se nalazi na području države članice iz koje je sjedište preneseno može prenijeti uz isto izuzeće od oporezivanja.

(5) Kada društvo koje prenosi sjedište unutar područja države članice ima pravo na prijenos porezno neiskorištenih gubitaka, odnosna država članica dopušta stalnoj poslovnoj jedinici SE-a ili SCE-a koje prenosi sjedište, a koja se nalazi na području te države članice, da preuzme porezno neiskorištene gubitke SE-a i SCE-a pod uvjetom da je takav prijenos gubitaka u usporedivim okolnostima dostupan društvu koje je zadržalo sjedište u toj državi članici ili je nastavilo biti porezni rezident te države članice.

6. Popis društava za koji se primjenjuje zajednički sustav oporezivanja koji vrijedi za spajanja, podjelu, djelomičnu podjelu, prijenos imovine i zamjenu dionica

Članak 41.l

(1) Društvom iz države članice EU iz članka 20.a točke 1. podtočke 1.1. Zakona smatra se društvo ustrojeno u jednom od oblika koji se navode u Dodatku A koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Društvom iz države članice EU iz članka 20.a točke 1. podtočke 1.3. Zakona smatra se društvo koje je obveznik jednog od poreza iz Dodatka B, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.«

Dosadašnje glave VI., VII., VIII., IX. i X. postaju glave VII., VIII., IX., X. i XI.

Članak 3.

U članku 47. stavku 3. točke 50. i 51. mijenjaju se i glase:

»50. Na ovom rednom broju iskazuje se ukupan iznos poticaja ulaganja prema Zakonu o poticanju ulaganja (»Narodne novine« broj 138/06 i 61/11). Na ovom rednom broju iznos upisuju nositelji poticajnih mjera prema navedenom Zakonu i korisnici slobodnih zona koji vrše početno ulaganje sukladno posebnim propisima iz članka 43. stavka 5. ovoga Pravilnika. Dobiveni iznosi na ovom rednom broju i pojedinim rednim podbrojevima ne mogu biti veći od porezne obveze iskazane na rednom broju 44.

50.1. Na ovom rednom broju iskazuje se iznos za koji se smanjuje porezna obveza na temelju izvršenih ulaganja u visini protuvrijednosti kuna od 300.000,00 eura do 1,5 milijuna eura, nositelju poticajnih mjera i korisnicima slobodnih zona koji vrše početno ulaganje, stopa poreza na dobit umanjuje se za 50% od propisane stope poreza na dobit, te plaćaju porez na dobit po stopi od 10% u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 10 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, i to unutar razdoblja od tri godine nakon stjecanja statusa nositelja poticajnih mjera, odnosno početka ulaganja. Na ovom rednom broju iskazuje se i iznos za koji se smanjuje porezna obveza na temelju izvršenih ulaganja iz članka 11. Zakona o poticanju ulaganja u visini protuvrijednosti kuna od 100.000,00 eura do 1,5 milijuna eura nositelju poticajnih mjera i korisnicima slobodnih zona koji vrše početno ulaganje, stopa poreza na dobit umanjuje se za 50% od propisane stope poreza na dobit, te plaćaju porez na dobit po stopi od 10% u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 5 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, i to unutar razdoblja od tri godine nakon stjecanja statusa nositelja poticajnih mjera, odnosno početka ulaganja. Iznos olakšice izračunava se tako da se na ostvarenu dobit primijeni stopa 10% i dobiveni iznos upisuje se na ovaj redni broj.

50.2. Na ovom rednom broju iskazuje se iznos za koji se smanjuje porezna obveza na temelju izvršenih ulaganja u visini protuvrijednosti kuna od 1,5 do 4 milijuna eura, nositelju poticajnih mjera i korisnicima slobodnih zona koji vrše početno ulaganje, stopa poreza na dobit umanjuje se za 65% od propisane stope poreza na dobit, te plaćaju porez na dobit po stopi od 7% u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 30 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, i to unutar razdoblja od tri godine nakon stjecanja statusa nositelja poticajnih mjera, odnosno početka ulaganja. Na ovom rednom broju iskazuje se i iznos za koji se smanjuje porezna obveza na temelju izvršenih ulaganja iz članka 11. Zakona o poticanju ulaganja u visini protuvrijednosti kuna od 1,5 do 4 milijuna eura, nositelju poticajnih mjera i korisnicima slobodnih zona koji vrše početno ulaganje, stopa poreza na dobit umanjuje se za 65% od propisane stope poreza na dobit, te plaćaju porez na dobit po stopi od 7% u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 15 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, i to unutar razdoblja od tri godine nakon stjecanja statusa nositelja poticajnih mjera, odnosno početka ulaganja. Iznos olakšice izračunava se tako da se na ostvarenu dobit primijeni stopa 13% i dobiveni iznos upisuje se na ovaj redni broj.

50.3. Na ovom rednom broju iskazuje se iznos za koji se smanjuje porezna obveza na temelju izvršenih ulaganja u visini protuvrijednosti kuna od 4 do 8 milijuna eura, nositelju poticajnih mjera i korisnicima slobodnih zona koji vrše početno ulaganje, stopa poreza na dobit umanjuje se za 85% od propisane stope poreza na dobit, te plaćaju porez na dobit po stopi od 3% u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 50 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, i to unutar razdoblja od tri godine nakon stjecanja statusa nositelja poticajnih mjera, odnosno početka ulaganja. Na ovom rednom broju iskazuje se i iznos za koji se smanjuje porezna obveza na temelju izvršenih ulaganja iz članka 11. Zakona o poticanju ulaganja u visini protuvrijednosti kuna od 4 do 8 milijuna eura, nositelju poticajnih mjera i korisnicima slobodnih zona koji vrše početno ulaganje, stopa poreza na dobit umanjuje se za 85% od propisane stope poreza na dobit, te plaćaju porez na dobit po stopi od 3% u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 25 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, i to unutar razdoblja od tri godine nakon stjecanja statusa nositelja poticajnih mjera, odnosno početka ulaganja. Iznos olakšice izračunava se tako da se na ostvarenu dobit primijeni stopa 17% i dobiveni iznos upisuje se na ovaj redni broj.

50.4. Na ovom rednom broju iskazuje se iznos za koji se smanjuje porezna obveza na temelju izvršenih ulaganja u visini protuvrijednosti kuna preko 8 milijuna eura, nositelju poticajnih mjera i korisnicima slobodnih zona koji vrše početno ulaganje, stopa poreza na dobit umanjuje se za 100% od propisane stope poreza na dobit, te plaćaju porez na dobit po stopi od 0% u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 75 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, i to unutar razdoblja od tri godine nakon stjecanja statusa nositelja poticajnih mjera, odnosno početka ulaganja. Na ovom rednom broju iskazuje se i iznos za koji se smanjuje porezna obveza na temelju izvršenih ulaganja iz članka 11. Zakona o poticanju ulaganja u visini protuvrijednosti kuna preko 8 milijuna eura, nositelju poticajnih mjera i korisnicima slobodnih zona koji vrše početno ulaganje, stopa poreza na dobit umanjuje se za 100% od propisane stope poreza na dobit, te plaćaju porez na dobit po stopi od 0% u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 50 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, i to unutar razdoblja od tri godine nakon stjecanja statusa nositelja poticajnih mjera, odnosno početka ulaganja. Iznos olakšice izračunava se tako da se na ostvarenu dobit primijeni stopa 20% i dobiveni iznos upisuje se na ovaj redni broj.

51. Na ovom rednom broju iskazuje se ukupni iznos poticaja ulaganja, stečenih prema Zakonu o poticanju ulaganja (»Narodne novine«, broj 73/00) iskazanih na rednom broju 49 i prema Zakona o poticanju ulaganja (»Narodne novine«, broj 138/06 i 61/11) iskazanih na rednom broju 50.«

Članak 4.

Iza članka 51. dodaje se novi naslov i članak 51.a koji glasi:

»3.1. Isplate kamata i autorskih naknada između povezanih društava koja se nalaze u različitim državama članicama prema Direktivi 2003/49/EZ

Članak 51.a

(1) U skladu s člankom 31.b stavku 1. Zakona, porez po odbitku se ne plaća na isplate kamata i autorskih naknada između društva koje je rezident Republike Hrvatske ili stalne poslovne jedinice u Republici Hrvatskoj društva iz neke druge države članice EU i povezanog društva u državi članici ili stalne poslovne jedinice u nekoj drugoj državi članici povezanog društva u državi članici prema članku 31. točki 4. Zakona, pod uvjetom da su oni stvarni korisnici kamata ili autorskih naknada.

(2) Stalna poslovna jedinica se smatra isplatiteljem kamata i autorskih naknada samo ako za stalnu poslovnu jedinicu ta isplata predstavlja porezno priznati rashod u Republici Hrvatskoj, u skladu s člankom 31.c stavkom 1. Zakona.

(3) Porezna uprava izdaje potvrdu iz članka 31.c stavka 6. Zakona na temelju zahtjeva poreznog obveznika koji se predaje u svezi s svakim ugovorom o isplati kamata ili autorskih naknada, vrijedi tijekom najmanje jedne godine, ali ne dulje od tri godine od datuma izdavanja i sadrži slijedeće isprave i podatke:

1. dokaz o rezidentnosti društva primatelja za porezne svrhe i, kada je potrebno, o postojanju poslovne jedinice potvrđeno od poreznih tijela države članice u kojoj se društvo primatelj smatra rezidentom za porezne svrhe ili u kojoj je poslovna jedinica smještena,

2. dokaz da je društvo primatelj stvarni korisnik u skladu s člankom 31.c stavkom 2. Zakona ili ispunjenju uvjeta u skladu s člankom 31.c stavkom 5. Zakona u slučaju poslovne jedinice,

3. dokaz o ispunjenju uvjeta u skladu s člankom 31.a točkom 3. podtočkom 3.3. Zakona u slučaju društva primatelja,

4. dokaz o minimumu udjela u kapitalu ili kriterij minimalnog raspolaganja pravom glasa u skladu s člankom 31.a točkom 4. Zakona te ispunjavanju uvjeta razdoblja u kome se drže udjeli u kapitalu društva u skladu s člankom 31. b stavkom 3. Zakona,

5. pravnu podlogu za isplatu (ugovor).

(4) Zahtjev iz stavka 3. ovoga članka se podnosi za svaku isplatu, koja se temelji na drugoj pravnoj odnosno ugovornoj podlozi, posebno. Valjanost dokaza koje sadrži zahtjev jest 12 mjeseci od njihova izdavanja.

(5) Porezna uprava obvezna je izdati potvrdu iz stavka 3. ovoga članka u roku od 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva. Potvrda vrijedi godinu dana od dana izdavanja.

(6) Ako uvjeti za izuzeće od plaćanja poreza po odbitku više nisu ispunjeni, društvo primatelj ili stalna poslovna jedinica obvezni su odmah izvijestiti društvo ili stalnu poslovnu jedinicu koji su isplatili kamate ili autorske naknade. Obvezni su izvijestiti i porezno tijelo države izvora.

(7) Ako su društvo ili stalna poslovna jedinica koji isplaćuju kamate ili autorske naknade platili porez po odbitku, a bili su ispunjeni uvjeti za njegovo neplaćanje, može se od Porezne uprave zatražiti povrat plaćenog poreza. U tom slučaju Porezna uprava može zatražiti isprave i podatke iz stavka 3. ovoga članka. Zahtjev za povrat poreza mora se podnijeti u roku od dvije godine od dana kada su kamate ili autorske naknade isplaćene.

(8) Porezna uprava obvezna je izvršiti povrat plaćenog poreza u roku od godine dana od dana podnošenja zahtjeva za povrat poreza i podnošenja isprava i podataka, ako su opravdano zatraženi. Ako Porezna uprava u propisanom roku ne izvrši povrat plaćenog poreza, primatelj, društvo ili stalna poslovna jedinica, imaju pravo, od isteka toga roka, na zateznu kamatu, u skladu s posebnim propisima, na iznos poreza koji je trebao biti vraćen.

(9) Društvom iz države članice EU iz članka 31.a točke 3. podtočke 3.1. Zakona smatra se društvo ustrojeno u jednom od oblika koji se navode u Dodatku C koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(10) Društvom iz države članice EU iz članka 31.a točke 3. podtočke 3.3. Zakona smatra se društvo koje je obveznik jednog od poreza iz Dodatka D, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.«

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članaka 2. i 4. ovoga Pravilnika koje stupaju na snagu danom prijema Republike Hrvatske u članstvo u Europskoj uniji.

Klasa: 011-01/11-01/375

Urbroj: 513-07-21-01/11-4

Zagreb, 18. studenoga 2011.

Ministrica financija
mr. sc. Martina Dalić, v. r.

DODATAK A

POPIS DRUŠTAVA IZ ČLANKA 20.a TOČKE 1. PODTOČKE 1.1. ZAKONA O POREZU NA DOBIT

(a) društva (SE) osnovana u skladu s Uredbom (EZ-a) br. 2157/2001 i Direktivom Vijeća 2001/86/EZ od 8. listopada 2001. kojom se dopunjuje Statut Europskoga društva s obzirom na sudjelovanje zaposlenika u upravljanju1 te Europske zadruge (SCE) osnovane u skladu s Uredbom (EZ-a) br. 1435/2003 i Direktivom Vijeća 2003/72/EZ od 22. srpnja 2003. kojom se dopunjuje Statut Europske zadruge s obzirom na sudjelovanje zaposlenika u upravljanju;

(b) društva prema belgijskom pravu naziva »société anonyme«/»naamloze vennootschap«, »société en commandite par actions«/»commanditaire vennootschap op aandelen«, »société privée à responsabilité limitée«/»besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid«, »société coopérative à responsabilité limitée«/»coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid«, »société coopérative à responsabilité illimitée«/»coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid«, »société en nom collectif«/»vennootschap onder firma«, »société en commandite simple«/»gewone commanditaire vennootschap«, javna poduzeća koja su preuzela jedan od prethodnih pravnih oblika i druga društva osnovana u skladu s belgijskim pravom koja su obveznici belgijskog poreza na dobit pravnih osoba;

(c) društva prema bugarskom pravu naziva »събирателното дружество«, »командитното дружество«, »дружеството с ограничена отговорност«, »акционерното дружество«, »командитното дружество с акции«, »кооперации«, »кооперативни съюзи« i »държавни предприятия«, koja su osnovana u skladu s bugarskim pravom i obavljaju trgovačke djelatnosti;

(d) društva prema češkom pravu naziva »akciová společnost« i »společnost s ručením omezeným«;

(e) društva prema danskom pravu naziva »aktieselskab« i »anpartsselskab« te ostala društva koja su obveznici poreza na dobit pravnih osoba u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih osoba ukoliko se njihovi oporezivi prihodi izračunavaju i oporezuju u skladu s općim odredbama poreznog zakonodavstva koje se vrijede za »aktieselskaber«;

(f) društva prema njemačkom pravu naziva »Aktiengesellschaft«, »Kommanditgesellschaft auf Aktien«, »Gesellschaft mit beschränkter Haftung«, »Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit«, »Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft«, »Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts« te ostala društva osnovana u skladu s njemačkim pravom koja su obveznici njemačkog poreza na dobit pravnih osoba;

(g) društva prema estonskom pravu naziva »täisühing«, »usaldusühing«, »osaühing«, »aktsiaselts« i »tulundusühistu«;

(h) društva koja su osnovana ili registrirana prema irskom pravu, tijela registrirana u skladu sa zakonom »Industrial and Provident Societies Act«, »building societies« osnovana u skladu sa zakonom »Building Societies Acts« i »trustee savings banks« u smislu zakona »Trustee Savings Banks Act« iz 1989.;

(i) društva prema grčkom pravu naziva »ανώνυμη εταιρεία« i »εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)«;

(j) društva prema španjolskom pravu naziva »sociedad anónima«, »sociedad comanditaria por acciones«, »sociedad de responsabilidad limitada« te ona javnopravna tijela koja posluju na temelju privatnog prava;

(k) društva prema francuskom pravu naziva »société anonyme«, »société en commandite par actions«, »société à responsabilité limitée«, »sociétés par actions simplifiées«, »sociétés d’assurances mutuelles«, »caisses d’épargne et de prévoyance«, »sociétés civiles« koji su automatski obveznici poreza na dobit pravnih osoba, »coopératives«, »unions de coopératives«, industrijske i trgovačke javne ustanove i poduzeća te druga društva osnovana u skladu s francuskim pravom koja su obveznici francuskog poreza na dobit pravnih osoba;

(l) društva prema talijanskom pravu naziva »società per azioni«, »società in accomandita per azioni«, »società a responsabilità limitata«, »società cooperative«, »società di mutua assicurazione« te privatni i javni subjekti koji isključivo ili pretežno obavljaju trgovačku djelatnost;

(m) društva (εταιρείες) prema ciparskom pravu kako se definiraju u zakonima o porezu na dohodak;

(n) društva prema latvijskom pravu naziva »akciju sabiedrība« i »sabiedrība ar ierobežotu atbildību«;

(o) društva koja su osnovana prema litvanskom pravu;

(p) društva prema luksemburškom pravu naziva »société anonyme«, »société en commandite par actions«, »société à responsabilité limitée«, »société coopérative«, »société coopérative organisée comme une société anonyme«, »association d’assurances mutuelles«, »association d’épargne-pension«, »entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l’État, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public« i druga društva osnovana u skladu s luksemburškim pravom koja su obveznici luksemburškog poreza na dobit pravnih osoba;

(q) društva prema mađarskom pravu naziva »közkereseti társaság«, »betéti társaság«, »közös vállalat«, »korlátolt felelősségű társaság«, »részvénytársaság«, »egyesülés«, »közhasznú társaság« i »szövetkezet«;

(r) društva prema malteškom pravu naziva »Kumpaniji ta’ Responsabilita Limitata« i »Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f’azzjonijiet«;

(s) društva prema nizozemskom pravu naziva »naamloze vennootschap«, »besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid«, »Open commanditaire vennootschap«, »Coöperatie«, »onderlinge waarborgmaatschappij«, »Fonds voor gemene rekening«, »vereniging op coöperatieve grondslag« i »vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt« te ostala društva koja su osnovana u skladu s nizozemskim pravom koja su obveznici nizozemskog poreza na dobit pravnih osoba;

(t) društva prema austrijskom pravu naziva »Aktiengesellschaft«, »Gesellschaft mit beschränkter Haftung« i »Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften«;

(u) društva prema poljskom pravu naziva »spółka akcyjna« i »spółka z ograniczoną odpowiedzialnością«;

(v) trgovačka društva ili društva na temelju građanskoga prava koja imaju trgovački oblik te druge pravne osobe koje se bave trgovačkom ili industrijskom djelatnošću, a koje su osnovane u skladu s portugalskim pravom;

(w) društva prema rumunjskom pravu naziva »societăţi pe acţiuni«, »societăţi în comandită pe acţiuni« i »societăţi cu răspundere limitată«;

(x) društva prema slovenskom pravu naziva »delniška družba«, »komanditna družba« i »družba z omejeno odgovornostjo«;

(y) društva prema slovačkom pravu naziva »akciová spoločnosť«, »spoločnosť s ručením obmedzeným« i »komanditná spoločnosť«;

(z) društva prema finskom pravu naziva »osakeyhtiö«/»aktiebolag«, »osuuskunta«/»andelslag«, »säästöpankki«/»sparbank« i »vakuutusyhtiö«/»försäkringsbolag«;

(aa) društva prema švedskom pravu naziva »aktiebolag«, »försäkringsaktiebolag«, »ekonomiska föreningar«, »sparbanker« i »ömsesidiga försäkringsbolag«;

(ab) društva koja su osnovana u skladu s pravom Ujedinjenog Kraljevstva;

(ac) društva prema hrvatskom pravu naziva »dionička društva« i »društva s ograničenom odgovornošću« te ostala društva koja su prema hrvatskim propisima obveznici poreza na dobit.

DODATAK B

POPIS POREZA IZ ČLANKA 20.a TOČKE 1. PODTOČKE 1.3. ZAKONA O POREZU NA DOBIT

– impôt des sociétés/vennootschapsbelasting u Belgiji,

– корпоративен данък u Bugarskoj,

– Daň z příjmů právnických osobin u Republici Češkoj,

– selskabsskat u Danskoj,

– Körperschaftssteuer u SR Njemačkoj,

– Tulumaks in Estoniji,

– corporation tax u Irskoj,

– φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα u Grčkoj,

– impuesto sobre sociedades u Španjolskoj,

– impôt sur les sociétés u Francuskoj,

– imposta sul reddito delle società u Italiji,

– Φόρος Εισοδήματος na Cipru,

– uzņēmumu ienākuma nodoklis u Latviji,

– Pelno mokestis u Litvi,

– impôt sur le revenu des collectivités u Luksemburgu,

– Társasági adó u Mađarskoj,

– Taxxa fuq l-income u Malti,

– vennootschapsbelasting u Nizozemskoj,

– Körperschaftsteuer u Austriji,

– Podatek dochodowy od osób prawnych u Poljskoj,

– imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas u Portugalu,

– impozit pe profit u Rumunjskoj,

– Davek od dobička pravnih oseb u Sloveniji,

– Daň z príjmov právnických osôb u Slovačkoj,

– yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund u Finskoj,

– statlig inkomstskatt u Švedskoj,

– corporation tax u Ujedinjenom Kraljevstvu,

– porez na dobit u Republici Hrvatskoj.

DODATAK C

POPIS DRUŠTAVA IZ ČLANKA 31.a TOČKE 3. PODTOČKE 3.1. ZAKONA O POREZU NA DOBIT

(a) Društva u belgijskom zakonu poznata kao: »naamloze vennootschap/société anonyme, commanditaire vennootschap op aandelen/société en commandite par actions, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid/société privée á responsabilité limitée« i ona tijela s javnim ovlastima koja djeluju pod privatnim zakonom;

(b) društva u danskom zakonu poznata kao: »aktieselskab« i »anpartsselskab«;

(c) društva u njemačkom zakonu poznata kao: »Aktiengesellschaft, Kommanditgesellschaft auf Aktien, Gesellschaft mit beschränkter Haftung« i »bergrechtliche Gewerkschaft«;

(d) društva u grčkom zakonu poznata kao: »ανώνυμη εταιρíα«

(e) društva u španjolskom zakonu poznata kao: »sociedad anónima, sociedad comanditaria por acciones, sociedad de responsabilidad limitada« i ona tijela s javnim ovlastima koja djeluju pod privatnim zakonom;

(f) društva u francuskom zakonu poznata kao: »société anonyme, société en commandite par actions, société á responsabilité limitée« te industrijske i komercijalne javne ustanove (engl. public establishments) i poduzetništva;

(g) društva u irskom zakonu poznata kao: javna društva ograničena dionicama ili jamstvima (engl. public companies limited by shares or by guarantee), privatna društva ograničena dionicama ili jamstvima (engl. private companies limited by shares or by guarantee), tijela registrirana prema Zakonu o industrijskim i potpornim društvima (engl. The Industrial and Provident Societies Acts) ili kreditna udruženja za građevinske zajmove registrirana prema Zakonu o kreditnim udruženjima za građevinske zajmove (engl. The Building Societies Acts);

(h) društva u talijanskom zakonu poznata kao: »societá per azioni, societá in accomandita per azioni, societá a responsabilitá limitata« te javna i privatna tijela (engl. entities) koja obavljaju industrijske i komercijalne aktivnosti;

(i) društva u luksemburškom zakonu poznata kao: »société anonyme, société en commandite par actions and société á responsabilité limitée«;

(j) društva u nizozemskom zakonu poznata kao: »naamloze vennootschap« i »besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid«;

(k) društva u austrijskom zakonu poznata kao: »Aktiengesellschaft« i »Gesellschaft mit beschränkter Haftung«;

(l) komercijalna društva ili društva građanskog prava (engl. civil law companies) koja imaju komercijalni oblik, kooperativi (zadruge) i javna poduzetništva osnovana u skladu s portugalskim zakonom;

(m) društva u finskom zakonu poznata kao: »osakeyhtiö/aktiebolag, osuuskunta/andelslag, säästöpankki/sparbank« i »vakuutusyhtiö/försäkringsbolag«;

(n) društva u švedskom zakonu poznata kao: »aktiebolag« i »försäkringsaktiebolag«;

(o) društva osnovana prema zakonu Velike Britanije;

(p) društva prema češkom pravu poznata kao: »akciová společnost«, »společnost s ručením omezeným«, »veřejná obchodní společnost«, »komanditní společnost«, »družstvo«,

(q) društva prema estonskom pravu poznata kao: »täisühing«, »usaldusühing«, »osaühing«, »aktsiaselts«, »tulundusühistu«,

(r) društva prema ciparskom zakonu poznata kao: društva u skladu sa Zakonom o društvima (engl.: Company’s Law), tijela javnih društava (engl.: Public Corporate Bodies) kao i svako drugo tijelo (engl. other Body) koja se smatraju društvima u skladu sa Zakonima o porezu na dohodak,

(s) društva prema latvijskom pravu poznata kao: »akciju sabiedrība«, »sabiedrība ar ierobežotu atbildību«,

(t) društva osnovana prema litvanskom pravu,

(u) društva prema mađarskom pravu poznata kao: »közkereseti társaság«, »betéti társaság«, »közös vállalat«, »korlátolt felelősségű társaság«, »részvénytársaság«, »egyesülés«, »közhasznú társaság«, »szövetkezet«,

(v) društva prema malteškom pravu poznata kao: »Kumpaniji ta’ Responsabilita’ Limitata«, »Soċjetajiet in akkomandita li l-kapital tagħhom maqsum f’azzjonijiet«

(w) društva prema poljskom pravu naziva: »spółka akcyjna«, »spółka z ograniczoną odpowiedzialnością«

(x) društva prema slovenskom pravu poznata kao: »delniška družba«, »komanditna delniška družba«, »komanditna družba«, »družba z omejeno odgovornostjo«, »družba z neomejeno odgovornostjo«

(y) društva prema slovačkom pravu poznata kao: »akciová spoločnos«, »spoločnosť s ručením obmedzeným«, »komanditná spoločnos«, »verejná obchodná spoločnos«, »družstvo«

(aa) društva u skladu s bugarskim pravom poznata kao »събирателното дружество«, »командитното дружество«, »дружеството с ограничена отговорност«, »акционерното дружество«, »командитното дружество с акции«, »кооперации«, »кооперативни съюзи«, »държавни предприятия«, osnovana u skladu s bugarskim zakonima i koja obavljaju trgovačke djelatnosti (engl. commercial activities) (ab) društva u skladu s rumunjskim pravom poznata kao »societăţi pe acţiuni«, »societăţi în comandită pe acţiuni«, »societăţi cu răspundere limitată«;

(ab) društva u skladu s rumunjskim pravom »societăţi pe acţiuni«, »societăţi în comandită pe acţiuni«, »societăţi cu răspundere limitată«;

(ac) društva prema hrvatskom pravu naziva »dionička društva« i »društva s ograničenom odgovornošću« te ostala društva koja su prema hrvatskim propisima obveznici poreza na dobit.

DODATAK D

POPIS POREZA IZ ČLANKA 31.a TOČKE 3. PODTOČKE 3.3. ZAKONA O POREZU NA DOBIT

– impôt des sociétés/vennootschapsbelasting u Belgiji,

– selskabsskat u Danskoj,

– Körperschaftsteuer u Njemačkoj,

– Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων u Grčkoj

– impuesto sobre sociedades u Španjolskoj,

– impôt sur les sociétés u Francuskoj,

– corporation tax u Irskoj,

– imposta sul reddito delle persone giuridiche u Italiji,

– impôt sur le revenu des collectivités u Luksemburgu,

– vennootschapsbelasting u Nizozemskoj,

– Körperschaftsteuer u Austriji,

– imposto sobre o rendimento da pessoas colectivas u Portugalu,

– yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund u Finskoj,

– statlig inkomstskatt u Švedskoj,

– corporation tax u Velikoj Britaniji,

– Daň z příjmů právnických osob u Češkoj,

– Tulumaks u Estoniji,

– φόρος εισοδήματος na Cipru,

– Uzņēmumu ienākuma nodoklis u Latviji,

– Pelno mokestis u Livi,

– Társasági adó u Mađarskoj,

– Taxxa fuq l-income na Malti,

– Podatek dochodowy od osób prawnych u Poljskoj,

– Davek od dobička pravnih oseb u Sloveniji,

– Daň z príjmov právnických osôb u Slovačkoj,

– корпоративен данък u Bugarskoj,

– impozit pe profit, impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi u Rumunjskoj,

– porez na dobit u Republici Hrvatskoj.