Pravilnik o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta

NN 137/2011 (30.11.2011.), Pravilnik o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

2755

Na temelju članka 29.a stavka 1. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 68/01, 177/04, 76/07, 152/08 i 127/10), Hrvatska energetska regulatorna agencija na sjednici Upravnog vijeća održanoj 22. studenoga 2011. donosi

PRAVILNIK

O NAKNADI ZA PRIKLJUČENJE NA PLINSKI DISTRIBUCIJSKI ILI TRANSPORTNI SUSTAV I ZA POVEĆANJE PRIKLJUČNOG KAPACITETA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se:

– stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom ili transportnom sustavu,

– metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (u daljnjem tekstu: naknada za priključenje) i

– raspolaganje priključkom.

(2) Prilozi 1. do 4. sastavni su dio ovoga Pravilnika.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik dužan je primjenjivati:

– operator distribucijskog sustava i operator transportnog sustava (u daljnjem tekstu: operator sustava),

– investitor ili vlasnik građevine koja se priključuje na distribucijski ili transportni sustav, uključujući i organizatora posebne zone (u daljnjem tekstu: investitor građevine) i

– izvođač priključka.

Članak 3.

(1) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju značenja utvrđena Zakonom o energiji, Zakonom o tržištu plina, Općim uvjetima za opskrbu prirodnim plinom, Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava, Mrežnim pravilima transportnog sustava, posebnim zakonom kojim se uređuje područje prostornog uređenja, gradnje, građevnih proizvoda i Zakonom o zapaljivim tekućinama i plinovima.

(2) U ovom Pravilniku koriste se i izrazi koji u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. izvedba priključka – pripremno-završni radovi i građenje priključka,

2. pripremno-završni radovi – radovi koje u svrhu izvedbe priključka izvodi operator sustava, a koje čine: provjera usklađenosti građenja priključka s glavnim projektom, utvrđivanje da je uspješno izvršeno ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti priključka, utvrđivanje da je izvršeno geodetsko snimanje izvedenog stanja priključka, povezivanje na distribucijski ili transportni sustav, punjenje priključka plinom, utvrđivanje da je uspješno izvršeno ispitivanje nepropusnosti priključka pod plinom i administrativni poslovi,

3. građenje priključka – nabava potrebnog materijala i opreme, te strojarski, elektro, građevinski, geodetski i ostali radovi koje u svrhu izvedbe priključka izvodi izvođač priključka,

4. višestruko priključenje – izvedba deset i više priključaka na distribucijski sustav istovremeno s građenjem ili rekonstrukcijom plinovoda,

5. prethodna godina – kalendarska godina koja neposredno prethodi sadašnjoj godini,

6. sadašnja godina – kalendarska godina koja neposredno prethodi regulacijskoj godini, a tijekom koje se utvrđuje visina naknade za priključenje za regulacijsku godinu,

7. regulacijska godina – kalendarska godina za koju se utvrđuje visina naknade za priključenje.

Članak 4.

(1) Kategorije priključaka na distribucijski sustav su:

– Kategorija I – priključak građevine s priključnim kapacitetom manjim ili jednakim 100 kWh/h,

– Kategorija II – priključak građevine s priključnim kapacitetom većim od 100 kWh/h, a manjim ili jednakim 400 kWh/h,

– Kategorija III – priključak građevine s priključnim kapacitetom većim od 400 kWh/h, a manjim ili jednakim 4.000 kWh/h i

– Kategorija IV – priključak građevine s priključnim kapacitetom većim od 4.000 kWh/h.

(2) Kategorije priključaka na transportni sustav su:

– Kategorija I – priključak građevine s priključnim kapacitetom manjim ili jednakim 40.000 kWh/h,

– Kategorija II – priključak građevine s priključnim kapacitetom većim od 40.000 kWh/h, a manjim ili jednakim 200.000 kWh/h,

– Kategorija III – priključak građevine s priključnim kapacitetom većim od 200.000 kWh/h.

Članak 5.

Pripremno-završni radovi razvrstavaju se u sljedeće grupe složenosti radova:

– Grupa 1 – administrativni poslovi,

– Grupa 2 – povezivanje na distribucijski ili transportni sustav i punjenje priključka plinom,

– Grupa 3 – utvrđivanje da je uspješno izvršeno ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti priključka, utvrđivanje da je uspješno izvršeno ispitivanje nepropusnosti priključka pod plinom, te utvrđivanje da je izvršeno geodetsko snimanje izvedenog stanja priključka,

– Grupa 4 – provjera usklađenosti građenja priključka s glavnim projektom.

Članak 6.

(1) Pripremno-završne radove obavlja isključivo operator sustava.

(2) Kod višestrukog priključenja sve priključke gradi operator distribucijskog sustava ili izvođač priključka kojega odabere operator distribucijskog sustava.

(3) Operator sustava provjerava usklađenost građenja priključka s glavnim projektom kojim se daje tehničko rješenje priključka tijekom i nakon građenja priključka.

II. STVARANJE TEHNIČKIH UVJETA U DISTRIBUCIJSKOM ILI TRANSPORTNOM SUSTAVU

Članak 7.

(1) Pod stvaranjem tehničkih uvjeta u distribucijskom ili transportnom sustavu razumijeva se gradnja novih dijelova distribucijskog ili transportnog sustava i/ili rekonstrukcija postojećih dijelova distribucijskog ili transportnog sustava, kao i sva gradnja i/ili rekonstrukcija distribucijskog ili transportnog sustava izvedena u svrhu stvaranja uvjeta za priključenje građevina na plinski distribucijski ili transportni sustav, odnosno povećanja priključnog kapaciteta već priključenih građevina.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka pod izvanrednim stvaranjem tehničkih uvjeta u distribucijskom ili transportnom sustavu razumijeva se gradnja novih dijelova distribucijskog ili transportnog sustava koja nije planirana u petogodišnjem planu razvoja distribucijskog sustava ili petogodišnjem planu razvoja transportnog sustava (u daljnjem tekstu: petogodišnji plan), kao i gradnja planirana petogodišnjim planom, ali u vremenskom razdoblju koje ne odgovara investitoru građevine.

Članak 8.

(1) Investitor stvaranja tehničkih uvjeta u distribucijskom ili transportnom sustavu je operator sustava.

(2) Stvaranje tehničkih uvjeta u transportnom sustavu financira se iz naknade za korištenje transportnog sustava plinovoda, prema Tarifnom sustavu za transport prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki.

(3) Stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu financira se dijelom iz ukupnog prihoda ostvarenog putem tarifnih stavki, prema Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, a dijelom iz naknade za priključenje.

(4) Izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom ili transportnom sustavu financira se iz naknade za priključenje.

Članak 9.

(1) U slučaju da je za priključenje građevine potrebno izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom ili transportnom sustavu, operator sustava dužan je na zahtjev investitora građevine izraditi elaborat izvanrednog stvaranja tehničkih uvjeta u distribucijskom ili transportnom sustavu (u daljnjem tekstu: elaborat).

(2) Elaboratom se utvrđuje osobito:

– tehnički detalji gradnje novih dijelova distribucijskog ili transportnog sustava,

– usklađenost gradnje novih dijelova distribucijskog ili transportnog sustava s prostorno-planskom dokumentacijom,

– popis odgovarajućih odobrenja koja je potrebno ishoditi u odnosu na propise koji reguliraju prostorno uređenje i gradnju,

– procijenjeni trošak gradnje novih dijelova distribucijskog ili transportnog sustava,

– popis građevina koje se mogu priključiti na distribucijski ili transportni sustav u slučaju gradnje novih dijelova distribucijskog ili transportnog sustava,

– popis građevina čiji su investitori građevine zainteresirani za financiranje gradnje novih dijelova distribucijskog ili transportnog sustava,

– procijenjeni ukupni priključni kapacitet koji nastaje izvanrednim stvaranjem tehničkih uvjeta,

– procijenjeni pojedinačni priključni kapacitet zainteresiranih investitora građevine,

– način raspodjele troška za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta.

(3) U slučaju priključenja na transportni sustav uz sadržaj elaborata propisan stavkom 2. ovoga članka, elaboratom se provjerava pripada li zahvat u one zahvate za koje je obvezno provođenje postupka procjene utjecaja na okoliš, odnosno ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš.

(4) Izradu elaborata plaća investitor građevine prema cjeniku za nestandardne usluge operatora distribucijskog sustava ili cjeniku za nestandardne usluge operatora transportnog sustava.

(5) Iznimno od stavka 1. ovoga članka elaborat može izraditi pravna ili fizička osoba ovlaštena za projektiranje, u kojem slučaju suglasnost na elaborat daje operator sustava.

(6) Odnosi između operatora sustava i investitora građevine vezani za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom ili transportnom sustavu iz članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika uređuju se ugovorom.

(7) Način raspodjele eventualne razlike između procijenjenog troška gradnje novih dijelova distribucijskog ili transportnog sustava (u daljnjem tekstu: trošak za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta) i stvarnog troška gradnje novih dijelova distribucijskog ili transportnog sustava bitni je sastojak ugovora iz stavka 6. ovoga članka.

III. METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE

Članak 10.

(1) Naknada za priključenje sastoji se od:

– troška za stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu ili troška za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom ili transportnom sustavu i

– troška izvedbe priključka na distribucijski ili transportni sustav.

(2) Naknadu za priključenje iz stavka 1. ovoga članka dužan je platiti investitor građevine.

Trošak za stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu

Članak 11.

(1) Trošak za stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu utvrđuje se zasebno za svakog investitora građevine prema sljedećoj formuli:

gdje je:

TSUIG– trošak za stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu [Kn],

PKIG – priključni kapacitet građevine koja se priključuje na distribucijski sustav utvrđen energetskom suglasnošću [kWh/h],

JT– jedinični trošak za stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu za pripadajuću kategoriju priključka, koji se utvrđuje na osnovu PK/INV koeficijenta, a prema Tablicama 1. do 4. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika [Kn/kWh/h]

FT– fiksni trošak za stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu za pripadajuću kategoriju priključka, koji se utvrđuje na osnovu PK/INV koeficijenta i jediničnog troška za stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu za pripadajuću kategoriju priključka, a prema Tablicama 1. do 4. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika.

(2) PK/INV koeficijent utvrđuje se prema sljedećoj formuli:

gdje je:

INV – ostvarene investicije u prethodnoj godini i stavljene u uporabu, koje se utvrđuju prema Prilogu 4. točki 1. ovoga Pravilnika [Kn],

PKuk – ukupni priključni kapacitet ostvaren i stavljen u uporabu u prethodnoj godini za priključenje korisnika na distribucijski sustav, koji se utvrđuju prema Prilogu 4. točki 1. ovoga Pravilnika [kWh/h].

Trošak za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom ili transportnom sustavu

Članak 12.

Trošak za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta utvrđuje se elaboratom iz članka 9. ovoga Pravilnika, a sastoji se od sljedećih troškova:

– izrada projektne dokumentacije,

– ishođenje potrebnih dozvola prema odredbama posebnih zakona,

– rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i

– nabava potrebnog materijala i opreme, te izvođenje strojarskih, elektro, građevinskih, geodetskih i ostalih pripadajućih radova.

Članak 13.

Jedinični trošak za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta utvrđuje se zasebno za svaku gradnju novih dijelova distribucijskog ili transportnog sustava koja se izvodi prema elaboratu iz članka 9. ovoga Pravilnika prema sljedećoj formuli:

gdje je:

JTI – jedinični trošak za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta [Kn/kWh/h],

TSUI – trošak za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta [Kn] i

PKIuk – procijenjeni ukupni priključni kapacitet koji nastaje izvanrednim stvaranjem tehničkih uvjeta [kWh/h].

Članak 14.

Dio troška za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta utvrđuje se zasebno za svakog od zainteresiranih investitora građevine prema sljedećoj formuli:

gdje je:

DTSUIIG – dio troška za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta koji plaća zainteresirani investitor građevine [Kn],

PKIIG – dio ukupnog priključnog kapaciteta, utvrđen energetskom suglasnošću, koji nastaje izvanrednim stvaranjem tehničkih uvjeta, a koji financira zainteresirani investitor građevine [kWh/h],

JTI– jedinični trošak za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta [Kn/kWh/h].

Članak 15.

(1) Operator sustava može o vlastitom trošku financirati dio ukupnog priključnog kapaciteta koji nastaje izvanrednim stvaranjem tehničkih uvjeta ukoliko ocijeni da je ulaganje opravdano.

(2) Operator sustava trošak iz stavka 1. ovoga članka naplaćuje budućim investitorima građevine, koji će preuzeti dio ukupnog priključnog kapaciteta nastalog izvanrednim stvaranjem tehničkih uvjeta koji financira operator sustava, kod obračuna naknade za priključenje s osnove troška za stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom ili transportnom sustavu.

(3) Dio ukupnog priključnog kapaciteta koji nastaje izvanrednim stvaranjem tehničkih uvjeta, a koji financira operator sustava utvrđuje se prema sljedećoj formuli:

gdje je:

PKIOS– dio ukupnog priključnog kapaciteta koji nastaje izvanrednim stvaranjem tehničkih uvjeta, a koji financira operator sustava [kWh/h],

PKIuk – procijenjeni ukupni priključni kapacitet koji nastaje izvanrednim stvaranjem tehničkih uvjeta [kWh/h],

PKIIG – dio ukupnog priključnog kapaciteta, utvrđen energetskom suglasnošću, koji nastaje izvanrednim stvaranjem tehničkih uvjeta, a koji financira zainteresirani investitor građevine [kWh/h] i

n – broj zainteresiranih investitora građevine.

(4) Dio troška za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta koji financira operator sustava utvrđuje se prema sljedećoj formuli:

gdje je:

DTSUIOS– dio troška za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta koji financira operator sustava [Kn],

PKIOS– dio ukupnog priključnog kapaciteta koji nastaje izvanrednim stvaranjem tehničkih uvjeta, a koji financira operator sustava [kWh/h],

JTI – jedinični trošak za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta [Kn/kWh/h].

Članak 16.

(1) Ukoliko se investitor građevine priključuje na distribucijski ili transportni sustav na mjestu na kojem će koristiti sav ili dio preostalog priključnog kapaciteta nastalog izvanrednim stvaranjem tehničkih uvjeta koje je financirao operator sustava, operator sustava ima pravo obračunati mu pripadajući dio troška za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta.

(2) Pripadajući dio troška iz stavka 1. ovoga članka obračunava se u naknadi za priključenje, prema sljedećoj formuli:

gdje je:

DTSUINIG – dio troška za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta koji je financirao operator sustava, a plaća ga investitor građevine koji se namjerava priključiti na distribucijski ili transportni sustav [Kn],

PKINIG – dio ukupnog priključnog kapaciteta, utvrđen energetskom suglasnošću, koji je nastao izvanrednim stvaranjem tehničkih uvjeta i koji je financirao operator sustava, a koji će biti na raspolaganju investitoru građevine koji se namjerava priključiti na distribucijski ili transportni sustav [kWh/h],

JTI– jedinični trošak za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta [Kn/kWh/h],

ES – eskontna stopa prema podacima Hrvatske narodne banke na dan obračuna.

Trošak izvedbe priključka na distribucijski ili transportni sustav

Članak 17.

Trošak izvedbe priključka na distribucijski ili transportni sustav sastoji se od:

– troška pripremno-završnih radova i

– troška građenja priključka.

Članak 18.

Trošak pripremno-završnih radova određuje se za regulacijsku godinu zasebno za priključenje na distribucijski sustav i zasebno za priključenje na transportni sustav, a ovisi o kategoriji priključka i grupi složenosti radova.

Članak 19.

Za svaku od kategorija priključaka iz članka 4. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika trošak pripremno-završnih radova za regulacijsku godinu utvrđuje se prema sljedećoj formuli:

gdje je:

TPZ – trošak pripremno-završnih radova za pojedinu kategoriju priključka [Kn],

TGj – trošak pripremno-završnih radova za grupu složenosti radova j [Kn],

s – broj grupa složenosti radova iz članka 5. ovoga Pravilnika.

Članak 20.

(1) Za svaku od grupa složenosti radova iz članka 5. ovoga Pravilnika trošak pripremno-završnih radova za regulacijsku godinu utvrđuje se prema sljedećoj formuli:

gdje je:

TG – trošak pripremno-završnih radova za pojedinu grupu složenosti radova [Kn],

Brs – potrebni broj radnih sati za izvođenje radova pojedine grupe složenosti koji se za priključenje na distribucijski sustav utvrđuje prema Tablici 1. iz Priloga 2. ovoga Pravilnika, a za priključenje na transportni sustav prema Tablici 2. iz Priloga 2. ovoga Pravilnika [h],

JCrs – jedinična cijena radnog sata radnika koji izvodi radove pojedine grupe složenosti [Kn/h].

(2) Za svaku od grupa složenosti radova iz članka 5. ovoga Pravilnika jedinična cijena radnog sata utvrđuje se za regulacijsku godinu prema sljedećoj formuli:

gdje je:

JCrs – jedinična cijena radnog sata radnika koji izvodi radove pojedine grupe složenosti [Kn/h],

PCrs – prosječna cijena radnog sata radnika [Kn/h],

kkp – koeficijent kategorije priključka koji se za priključenje na distribucijski sustav utvrđuje prema Tablici 3. iz Priloga 2. ovoga Pravilnika, a za priključenje na transportni sustav prema Tablici 4. iz Priloga 2. ovoga Pravilnika i

ksr– koeficijent složenosti radova koji se za priključenje na distribucijski ili transportni sustav utvrđuje prema Tablici 5. iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.

(3) Prosječna cijena radnog sata radnika za regulacijsku godinu utvrđuje se prema sljedećoj formuli:

gdje je:

PCrs – prosječna cijena radnog sata radnika [Kn/h],

TOj – trošak osiguravanja radnih uvjeta za prethodnu godinu za pojedinog operatora sustava [Kn],

GFrs – godišnji fond radnih sati za prethodnu godinu [h],

BRj – broj radnika zaposlenih kod operatora sustava na dan 31. prosinca prethodne godine,

I – procijenjena stopa rasta potrošačkih cijena za sadašnju godinu [%] i

m – broj operatora sustava na dan 31. prosinca prethodne godine za koje se utvrđuje prosječna cijena radnog sata, a koji je za priključenje na distribucijski sustav jednak broju operatora distribucijskog sustava koji su dostavili podatke sukladno članku 28. ovoga Pravilnika, dok za priključenje na transportni sustav iznosi 1.

Članak 21.

(1) Trošak osiguravanja radnih uvjeta za prethodnu godinu za pojedinog operatora sustava utvrđuje se kod priključenja na distribucijski ili transportni sustav na temelju opravdanih troškova prema Tablici iz Priloga 3. ovoga Pravilnika.

(2) Broj radnika zaposlenih kod operatora sustava na dan 31. prosinca prethodne godine utvrđuje se za priključenje na distribucijski ili transportni sustav prema Tablici iz Priloga 3. ovoga Pravilnika.

Članak 22.

U slučaju višestrukog priključenja, trošak pripremno-završnih radova umanjuje se za 50%.

Članak 23.

Montaža plinomjera i druge mjerne, regulacijske i sigurnosne opreme smatra se pripremno-završnim radovima, a trošak montaže plaća se prema cjeniku za nestandardne usluge operatora distribucijskog sustava ili cjeniku za nestandardne usluge operatora transportnog

Članak 24.

(1) Trošak građenja priključka sastoji se od sljedećih troškova:

– ishođenje i provedba propisanih akata nadležnih tijela potrebnih za građenje priključka (dozvola za prekop, regulacija prometa, parkiranje za strojeve i dr.),

– nabava potrebnog materijala i opreme za građenje priključka uključujući materijal i opremu potrebnu za povezivanje na distribucijski ili transportni sustav,

– izvođenje građevinskih radova na građenju priključka uključujući radove potrebne za povezivanje na distribucijski ili transportni sustav,

– izvođenje strojarskih radova na građenju priključka uključujući radove potrebne za povezivanje na distribucijski ili transportni sustav,

– izvođenje elektro radova na građenju priključka uključujući radove potrebne za povezivanje na distribucijski ili transportni sustav,

– ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti priključka,

– ispitivanje nepropusnosti priključka pod plinom te

– izvođenje geodetskih radova na građenju priključka, te izrada dokumentacije potrebne za unos priključka u katastar vodova distribucijskog sustava koji vodi operator distribucijskog sustava.

(2) Izvođač priključka i investitor građevine naknadu za priključenje u dijelu troška građenja priključka određuju slobodno.

Povećanje priključnog kapaciteta

Članak 25.

(1) U slučaju povećanja priključnog kapaciteta trošak pripremno-završnih radova umanjuje se za 20%.

(2) Ukoliko se povećanjem priključnog kapaciteta mijenja kategorija priključka, pripadajući dio priključnog kapaciteta do granice kategorije kojoj je pripadao priključak obračunava se na način određen za tu kategoriju, a preostali dio priključnog kapaciteta obračunava se na način određen za sljedeću kategoriju priključka, odnosno sljedeće kategorije priključka u slučaju da se povećanjem priključnog kapaciteta mijenja više od jedne kategorije priključka.

IV. RASPOLAGANJE PRIKLJUČKOM

Članak 26.

Investitor građevine dužan je priključak nakon građenja, a prije punjenja plinom:

a) predati u vlasništvo operatoru sustava ili

b) ustupiti na gospodarsko upravljanje operatoru sustava.

Članak 27.

(1) Kada investitor građevine ustupa priključak na gospodarsko upravljanje operatoru sustava, operator sustava i investitor građevine dužni su sklopiti ugovor o održavanju priključka na distribucijski sustav ili ugovor o održavanju priključka na transportni sustav (u daljnjem tekstu: ugovor o održavanju priključka).

(2) Ugovor o održavanju priključka iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke o ugovornim stranama, broj energetske suglasnosti, datum i mjesto priključenja na distribucijski ili transportni sustav, a bitni sastojci ugovora su odredbe da se ustupanje priključka na gospodarsko upravljanje operatoru sustava obavlja bez naknade, da operator sustava održava priključak i kontrolira nepropusnost, da su troškovi održavanja i kontrole nepropusnosti priključka uključeni u visinu tarifnih stavki za korištenje distribucijskog ili transportnog sustava te da investitor građevine financira zamjenu priključka uslijed njegove dotrajalosti.

(3) Ugovor o održavanju priključka sklapa se na neodređeno vrijeme i bez naknade.

V. DOSTAVA PODATAKA I DOKUMENTACIJE

Članak 28.

(1) Operator sustava dužan je najkasnije do 30. travnja sadašnje godine dostaviti Agenciji podatke za prethodnu godinu propisane u Prilogu 3. i Prilogu 4. ovoga Pravilnika, kao i druge podatke i dokumentaciju na zahtjev Agencije.

(2) Podaci i dokumentacija iz stavka 1. ovoga članka trebaju biti potpisani od strane ovlaštene osobe i ovjereni pečatom.

Članak 29.

Operatoru distribucijskog sustava koji ne dostavi podatke za prethodnu godinu sukladno odredbama članka 28. ovoga Pravilnika trošak za stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu utvrđuje se u iznosu nula.

Članak 30.

(1) Agencija je dužna do 1. listopada sadašnje godine izračunati i dostaviti Ministarstvu prosječnu cijenu radnog sata radnika za prethodnu godinu zasebno za priključenje na distribucijski sustav i zasebno za priključenje na transportni sustav.

(2) Agencija je dužna do 1. listopada sadašnje godine provjeriti opravdanost podataka iz Priloga 4. točke 1. ovoga Pravilnika, te dostaviti Ministarstvu jedinični trošak i fiksni trošak za stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu za svaku od kategorija priključaka, i to za svakog od operatora distribucijskog sustava koji Agenciji dostavi podatke sukladno odredbama članka 28. ovoga Pravilnika.

VI. NADZOR

Članak 31.

Primjenu ovoga Pravilnika nadzire Agencija.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

(1) Operator sustava dužan je do 30. lipnja 2013. preuzeti na gospodarsko upravljanje priključke koji na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika nisu u njegovom vlasništvu.

(2) Investitor građevine koja je priključena na distribucijski ili transportni sustav dužan je operatoru sustava, na čiji sustav je građevina priključena, do 30. lipnja 2013. ustupiti na gospodarsko upravljanje priključak koji je na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika u njegovom vlasništvu.

Članak 33.

Iznimno od članka 28. ovoga Pravilnika operator sustava dužan je najkasnije do 31. prosinca 2011. dostaviti Agenciji podatke za 2010. godinu propisane u Prilogu 3. i Prilogu 4. ovoga Pravilnika.

Članak 34.

(1) Iznimno od članka 28. ovoga Pravilnika operator sustava koji započne obavljati energetsku djelatnost distribucije plina ili energetsku djelatnost transporta prirodnog plina nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika, dužan je, najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršnosti rješenja kojim se izdaje dozvola za obavljanje te energetske djelatnosti, dostaviti Agenciji procijenjene podatke propisane u Prilogu 3. i Prilogu 4. točki 1. ovoga Pravilnika, za prvu regulacijsku godinu u kojoj počinje obavljati tu energetsku djelatnost.

(2) Troškovi iz Priloga 3. i Priloga 4. točke 1. ovoga Pravilnika koje dostavlja operator sustava iz stavka 1. ovoga članka moraju biti opravdani, a njihovu opravdanost utvrđuje Agencija.

(3) Iznimno od članka 20. stavka 3. ovoga Pravilnika, operatoru sustava iz stavka 1. ovoga članka prosječna cijena radnog sata radnika utvrđuje se za prvu regulacijsku godinu na temelju procijenjenog troška osiguravanja radnih uvjeta za tog operatora sustava i broja radnika koje taj operator sustava planira zaposliti u prvoj regulacijskoj godini.

(4) Iznimno od članka 30. ovoga Pravilnika Agencija će u roku od 30 dana od dana predaje Agenciji uredno ispunjenog Priloga 3. i Priloga 4. točke 1. ovoga Pravilnika, za operatora sustava iz stavka 1. ovoga članka izračunati i zasebno dostaviti Ministarstvu prosječnu cijenu radnog sata radnika, te jedinični trošak i fiksni trošak za stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu za svaku od kategorija priključaka.

Članak 35.

Za priključke za koje je postupak priključenja započet prije donošenja odluke o naknadi za priključenje sukladno ovom Pravilniku primjenjivat će se izračun naknade za priključenje važeći na dan 1. studenoga 2009.

Članak 36.

Ukoliko Vlada Republike Hrvatske po isteku regulacijske godine ne propiše naknadu za priključenje za narednu regulacijsku godinu, do njezina propisivanja primjenjuje se posljednja propisana naknada za priključenje.

Članak 37.

(1) Umjesto mjerne jedinice kWh do 1. siječnja 2012. primjenjivat će se mjerna jedinica m3.

(2) Umjesto mjerne jedinice kWh/h do 1. siječnja 2012. primjenjivat će se mjerna jedinica m3/h.

(3) Do 1. siječnja 2012. priključkom građevine s priključnim kapacitetom manjim ili jednakim 100 kWh/h smatrat će se priključak građevine s priključnim kapacitetom manjim ili jednakim 10 m3/h, priključkom građevine s priključnim kapacitetom većim od 100 kWh/h, a manjim ili jednakim 400 kWh/h smatrat će se priključak građevine s priključnim kapacitetom većim od 10 m3/h, a manjim ili jednakim 40 m3/h, priključkom građevine s priključnim kapacitetom većim od 400 kWh/h, a manjim ili jednakim 4.000 kWh/h smatrat će se priključak građevine s priključnim kapacitetom većim od 40 m3/h, a manjim ili jednakim 400 m3/h i priključkom građevine s priključnim kapacitetom većim od 4.000 kWh/h smatrat će se priključak građevine s priključnim kapacitetom većim od 400 m3/h.

(4) Do 1. siječnja 2012. priključkom građevine s priključnim kapacitetom manjim ili jednakim 40.000 kWh/h smatrat će se priključak građevine s priključnim kapacitetom manjim ili jednakim 4.000 m3/h, priključkom građevine s priključnim kapacitetom većim od 40.000 kWh/h, a manjim ili jednakim 200.000 kWh/h smatrat će se priključak građevine s priključnim kapacitetom većim od 4.000 m3/h, a manjim ili jednakim 20.000 m3/h i priključkom građevine s priključnim kapacitetom većim od 200.000 kWh/h smatrat će se priključak građevine s priključnim kapacitetom većim od 20.000 m3/h.

Članak 38.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-05/09-02/60

Urbroj: 371-06/11-58

Zagreb, 22. studenoga 2011.

Predsjednik
Upravnog vijeća
mr. sc. Danijel Žamboki, v. r.

Prilog 1.

TABLICE ZA UTVRĐIVANJE JEDINIČNOG TROŠKA I FIKSNOG TROŠKA ZA STVARANJE TEHNIČKIH UVJETA U DISTRIBUCIJSKOM SUSTAVU ZA PRIPADAJUĆU KATEGORIJU PRIKLJUČKA

Tablica 1. Jedinični trošak (JT) i fiksni trošak (FT) za stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu za pripadajuću kategoriju priključka kod PK/INV > 15

Kategorija priključka

JT

FT

JT

FT

JT

FT

JT

FT

I

5

0

10

0

15

0

20

0

II

3

222

7

343

12

363

15

585

III

2

691

5

1.295

8

2.213

10

2.905

IV

1

5.125

2

14.358

4

19.920

5

25.045

Tablica 2. Jedinični trošak (JT) i fiksni trošak (FT) za stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu za pripadajuću kategoriju priključka kod PK/INV ≤ 15

Kategorija priključka

JT

FT

JT

FT

JT

FT

I

5

0

10

0

15

0

II

3

222

7

343

12

363

III

2

691

5

1.295

8

2.213

IV

1

5.125

2

14.358

4

19.920

Tablica 3. Jedinični trošak (JT) i fiksni trošak (FT) za stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu za pripadajuću kategoriju priključka kod PK/INV ≤ 10

Kategorija priključka

JT

FT

JT

FT

I

5

0

10

0

II

3

222

7

343

III

2

691

5

1.295

IV

1

5.125

2

14.358

Tablica 4. Jedinični trošak (JT) i fiksni trošak (FT) za stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu za pripadajuću kategoriju priključka kod PK/INV ≤ 5

Kategorija priključka

JT

FT

I

5

0

II

3

222

III

2

691

IV

1

5.125

Prilog 2.

TABLICE ZA UTVRĐIVANJE BROJA RADNIH SATI, KOEFICIJENTA KATEGORIJE PRIKLJUČKA I KOEFICIJENTA SLOŽENOSTI RADA

Tablica 1. Potrebni broj radnih sati za izvođenje radova pojedine grupe složenosti radova za priključenje na distribucijski sustav

Broj radnih sati, Brs

Grupa složenosti radova

Kategorija priključka

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Kategorija I

1

5

2

2

Kategorija II

1,5

9

3,5

3

Kategorija III

1,75

12

4

4

Kategorija IV

2,25

16

5

5

Tablica 2. Potrebni broj radnih sati za izvođenje radova pojedine grupe složenosti radova za priključenje na transportni sustav

Broj radnih sati, Brs

Grupa složenosti radova

Kategorija priključka

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Kategorija I

1,5

9

3,5

3

Kategorija II

1,75

12

4

4

Kategorija III

2,25

16

5

5

Tablica 3. Koeficijent kategorije priključka za priključenje na distribucijski sustav

Kategorija priključka

I

II

III

IV

Koeficijent kategorije priključka, kkp

0,8

1,5

2

2,5

Tablica 4. Koeficijent kategorije priključka za priključenje na transportni sustav

Kategorija priključka

I

II

III

Koeficijent kategorije priključka, kkp

0,6

0,8

1

Tablica 5. Koeficijent složenosti radova za priključenje na transportni ili distribucijski sustav

Grupa složenosti radova

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Koeficijent složenosti radova, ksr

0,8

1

1,1

1,2

Prilog 3.

TABLICA ZA UTVRĐIVANJE TROŠKA OSIGURAVANJA RADNIH UVJETA

R.b.

Troškovi

Prethodna
godina

ostvareni iznos (kn)

1

2

3

1.

Materijalni troškovi

1.1.

Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskanice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.)

1.2.

Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje

1.3.

Troškovi otpisa sitnog inventara

1.4.

Uniformirana radna odjeća i obuća

1.5.

Troškovi sitnog inventara,

1.6.

Troškovi autoguma (za kamione, autobuse, teretna vozila i strojeve)

1.7.

70% troška autoguma za osobne automobile i dr. sredstva prijevoza za potrebe administracije, uprave i prodaje

1.8.

30% troška inventara i autoguma za osobne automobile +30% PDV-a

1.9.

Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje (isključujući transportni i distribucijski sustav)

1.10.

Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji (električna energija, plin, toplinska energija, briketi, drva, gorivo za vozila i sl.)

1.11.

Ostali materijalni troškovi (specificirati)

2.

Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)

2.1.

Troškovi telefona, interneta i sl.

2.2.

Poštanski troškovi

2.3.

Prijevozne usluge

2.4.

Grafičke usluge tiska i uveza

2.5.

Usluge hotela i smještaja radnika na terenu

2.6.

Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova, isključujući transportni i distribucijski sustav)

2.7.

Nabavljene usluge za investicijsko održavanje i popravke (bez vlastitog materijala i dijelova, isključujući transportni i distribucijski sustav)

2.8.

Usluge čišćenja i pranja

2.9.

Usluge održavanja softvera i web-stranica

2.10.

Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša

2.11.

Usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba

2.12.

Ostale servisne usluge i usluge osoba (specificirati)

2.13.

Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola

2.14.

Usluge zakupa i/ili lizinga (isključujući transportni i distribucijski sustav)

2.15.

Usluge najma informatičke opreme

2.16.

Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.

2.17.

Usluge specijalističkog obrazovanja, znanstvenoistraživačke usluge, usluge informacija i sl.

2.18.

Konzultantske i savjetničke usluge

2.19.

Knjigovodstvene usluge

2.20.

Usluge poreznih savjetnika

2.21.

Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzeća

2.22.

Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata

2.23.

Komunalna naknada

2.24.

Odvoz smeća i fekalija

2.25.

Voda i odvodnja

2.26.

Održavanje zelenila

2.27.

Garažiranje i parkiranje vozila

2.28.

Deratizacija i dezinfekcijske usluge

2.29.

Dimnjačarske i ekološke usluge

2.30.

Veterinarske, sanitarne i usluge zbrinjavanja otpada

2.31.

Ostale komunalne i ekološke usluge (specificirati)

2.32.

Troškovi ostalih vanjskih usluga (specificirati)

2.33.

Hotelske usluge (osim reprezentacije)

2.34.

Troškovi oglašavanja u tisku za slobodna radna mjesta, objava financijskih izvješća i sl. (osim promidžbe)

2.35.

Trošak autoputa, tunela i mostarina

2.36.

Troškovi fotokopiranja, prijepisa, izrade naljepnica i fotografija i sl.

2.37.

Ostali nespomenuti vanjski troškovi – usluge

3.

Troškovi osoblja – plaće

 

3.1.

Neto plaće i nadoknade

 

3.2.

Troškovi poreza i prireza

 

3.3.

Troškovi doprinosa iz plaća

 

3.4.

Doprinosi na plaće

 

4.

Amortizacija

 

4.1.

Amortizacija nematerijalne imovine (isključujući transportni i distribucijski sustav)

 

4.2.

Amortizacija materijalne imovine (isključujući transportni i distribucijski sustav)

 

4.3.

Amortizacija osobnih automobila i dr. sredstava za osobni prijevoz

 

5.

Ostali troškovi poslovanja

 

5.1.

Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi

 

5.2.

Troškovi prijevoza na posao i s posla

 

5.3.

Terenski dodatak – pomorski dodatak

 

5.4.

Nadoknade za odvojeni život

 

5.5.

Darovi djeci i slične potpore (ako nisu dohodak)

 

5.6.

Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, dar u naravi)

 

5.7.

Potpora zbog bolesti, invalidnosti, smrti, elementarnih nepogoda i sl.

 

5.8.

Ostali troškovi zaposlenika (specificirati)

 

5.9.

Nadoknade stečajnim upraviteljima

 

5.10.

Nadoknade prokuristima, članovima skupštine društva i dr.

 

5.11.

Premije osiguranja (isključujući transportni i distribucijski sustav)

 

5.12.

Bankovne usluge i troškovi platnog prometa

 

5.13.

Članarine, nadoknade i slična davanja

 

5.14.

Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika (stručno obrazovanje, seminari, simpoziji, stručni ispiti,stručno usavršavanje, prekvalifikacije, fakulteti, poslijediplomski, doktorati, učenje jezika i sl.)

 

5.15.

Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu

 

5.16.

Troškovi službenih glasila

 

5.17.

Sudski troškovi i pristojbe

 

5.18.

Troškovi obveznih liječničkih pregleda

 

5.19.

Troškovi sistematskih kontrolnih liječničkih pregleda zaposlenika

 

5.20.

Troškovi osnivanja (bilježnik, sud, oglasi, odvjetnik)

 

5.21.

Troškovi licenciranja, certifikata i sl.

 

5.22.

Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi (specificirati)

 

6.

Ostali poslovni rashodi

 

6.1.

Rashodi – otpisi nematerijalne i materijalne imovine

(isključujući transportni i distribucijski sustav)

 

Trošak osiguravanja radnih uvjeta (TO) (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)

 

Broj radnika (BR) zaposlenih u energetskoj djelatnosti distribucije plina

na dan 31.12. prethodne godine

Broj radnika (BR) zaposlenih u energetskoj djelatnosti transporta prirodnog plina

na dan 31.12. prethodne godine

Prilog 4.

PODACI KOJE JE OPERATOR SUSTAVA DUŽAN SVAKE GODINE DOSTAVLJATI AGENCIJI

1. Podaci potrebni za utvrđivanje troška za stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu pojedinog operatora distribucijskog sustava za regulacijsku godinu, prema sljedećoj tablici (popunjava samo operator distribucijskog sustava):

1.

Ostvarene investicije u prethodnoj godini i stavljene u uporabu, Kn

1.1.

Gradnja distribucijskog sustava, isključujući priključke i opremu obračunskog mjernog mjesta

1.2.

Rekonstrukcija distribucijskog sustava, isključujući priključke i opremu obračunskog mjernog mjesta

2.

Ukupni priključni kapacitet ostvaren i stavljen u uporabu u prethodnoj godini za priključenje korisnika na distribucijski sustav utvrđen prema glavnom projektu za svaku gradnju i rekonstrukciju distribucijskog sustava iz točke 1. ove Tablice, kWh/h

3.

PK/INV koeficijent u prethodnoj godini izračunat prema formuli iz članka 11. stavka 2. ovoga Pravilnika

4.

Operator distribucijskog sustava u regulacijskoj godini namjerava naplaćivati naknadu s osnove troška stvaranja tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu u iznosu nula

(u slučaju da je odgovor DA, točke 5. do 8. u ovoj Tablici se ne popunjavaju)

DA

NE

5.

Očekivani jedinični trošak za stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu (JT) u regulacijskoj godini za kategoriju priključka I (odabrati jedan od ponuđenih iznosa do maksimalno iznosa određenog PK/INV koeficijentom u prethodnoj godini, a prema Tablici 1. do 4. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika)

5

10

15

20

6.

Očekivani jedinični trošak za stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu (JT) u regulacijskoj godini za kategoriju priključka II (odabrati jedan od ponuđenih iznosa do maksimalno iznosa određenog PK/INV koeficijentom u prethodnoj godini, a prema Tablici 1. do 4. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika)

3

7

12

15

7.

Očekivani jedinični trošak za stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu (JT) u regulacijskoj godini za kategoriju priključka III (odabrati jedan od ponuđenih iznosa do maksimalno iznosa određenog PK/INV koeficijentom u prethodnoj godini, a prema Tablici 1. do 4. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika)

2

5

8

10

8.

Očekivani jedinični trošak za stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu (JT) u regulacijskoj godini za kategoriju priključka IV (odabrati jedan od ponuđenih iznosa do maksimalno iznosa određenog PK/INV koeficijentom u prethodnoj godini, a prema Tablici 1. do 4. iz Priloga 1. ovoga Pravilnika)

1

2

4

5

Operator distribucijskog sustava u prilogu ove tablice dužan je dostaviti Popis uporabnih dozvola ili potrebnih isprava prema posebnom zakonu kojim se uređuje područje prostornog uređenja, gradnje, građevnih proizvoda i posebnim propisima na temelju kojih su građevine i/ili oprema iz točke 1. ove tablice stavljene u uporabu. Za svaku od građevina popis mora sadržavati oznaku (klasa i urudžbeni broj) uporabne dozvole ili potrebne isprave, datum stavljanja u uporabu, projektom predviđeni priključni kapacitet i podatke o građevini u naturalnim i financijskim pokazateljima.

2. Podaci o investicijama za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta u sustavu za koje dio troška za stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom ili transportnom sustavu koji je financirao operator sustava nije prenesen na zainteresirane investitore građevine na dan 31.12. prethodne godine, prema sljedećoj tablici:

Broj i datum elaborata

PKIuk – procijenjeni ukupni priključni kapacitet koji nastaje izvanrednim stvaranjem tehničkih uvjeta [kWh/h]

TSUI – trošak za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta

[Kn]

JTI – jedinični trošak za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta [Kn/kWh/h]

PKIOS – dio ukupnog priključnog kapaciteta koji nastaje izvanrednim stvaranjem tehničkih uvjeta, a koji financira operator sustava [kWh/h]

DTSUIOS – dio troška za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta koji financira operator sustava [Kn]

∑PKINIG – suma dijelova ukupnog priključnog kapaciteta koji je nastao izvanrednim stvaranjem tehničkih uvjeta i koji je financirao operator sustava, prenesena na zainteresirane investitore građevine [kWh/h]

∑DTSUINIG – suma dijelova troška za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta koji je financirao operator sustava, prenesena na zainteresirane investitore građevine (bez uključene eskontne stope)

[Kn]

Ukupno

3. Podaci o izvedenim priključcima u prethodnoj godini po kategorijama priključka prema sljedećoj tablici:

Kategorija priključka

Broj priključaka koje je izveo operator sustava

Ukupno izvedeno priključaka

višestruko priključenje

ostalo

I

II

III

IV

Ukupno

Napomena: operator transportnog sustava popunjava kategorije priključka I do III

4. Podaci o povećanju priključnog kapaciteta u prethodnoj godini po kategorijama priključka prema sljedećoj tablici:

Kategorija priključka

Broj priključaka za koje je povećanje priključnog kapaciteta izvedeno samo izmjenom opreme obračunskog mjernog mjesta

Broj priključaka za koje je povećanje priključnog kapaciteta izvedeno izmjenom distribucijskog ili transportnog sustava (uključivo opremu obračunskog mjernog mjesta)

Broj priključaka koje je izveo operator sustava

Ukupno izvedeno priključaka

I

II

III

IV

Ukupno

Napomena: operator transportnog sustava popunjava kategorije priključka I do III

5. Podaci o stvarnim prihodima operatora sustava u prethodnoj godini od:

a. Naknade za priključenje s osnove troška stvaranja tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu (popunjava samo operator distribucijskog sustava)

_________________________ Kn

b. Naknade za priključenje s osnove troška pripremno-završnih radova

_________________________ Kn

c. Naknade za priključenje s osnove troška građenja priključka

_________________________ Kn za kategoriju priključka I

_________________________ Kn za kategoriju priključka II

_________________________ Kn za kategoriju priključka III

_________________________ Kn za kategoriju priključka IV

(popunjava samo operator distribucijskog sustava)

d. Naknade za povećanje priključnog kapaciteta s osnove troška stvaranja tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu (popunjava samo operator distribucijskog sustava)

_________________________ Kn

e. Naknade za povećanje priključnog kapaciteta s osnove troška pripremno-završnih radova

_________________________ Kn

f. Naknade za povećanje priključnog kapaciteta s osnove troška građenja priključka

_________________________ Kn za kategoriju priključka I

_________________________ Kn za kategoriju priključka II

_________________________ Kn za kategoriju priključka III

_________________________ Kn za kategoriju priključka IV

(popunjava samo operator distribucijskog sustava)