Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 137/2011 (30.11.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2756

Na osnovi članka 87. stavka 1. točke 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08., 94/09., 153/09., 71/10., 139/10. i 49/11.) i članka 26. točke 1. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10. i 8/11.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 27. sjednici održanoj 15. studenoga 2011. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Pravilniku o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 67/09., 116/09., 4/10., 13/10., 88/10., 131/10., 1/11., 16/11. i 87/11.) u članku 45. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»U slučaju da ugovorna bolnička zdravstvena ustanova iz stavka 6. ovog članka nema smještajnih kapaciteta roditelj djeteta ostvaruje pravo na naknadu troškova smještaja do maksimalnog iznosa po danu u visini dnevnice utvrđene Odlukom o visini dnevnice za službeno putovanje i visini naknade za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna.«

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 8.

Članak 2.

Tiskanica Obavijest o trajanju bolovanja koja je tiskana kao sastavni dio Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 4/10.) mijenja se i sastavni je dio ovog Pravilnika.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/11-01/187

Urbroj: 338-01-01-11-1

Zagreb, 15. studenoga 2011.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
mr. Dražen Jurković, dr. med., v. r.


Obavijest o trajanju bolovanja