Dopune Sudskog poslovnika

NN 138/2011 (1.12.2011.), Dopune Sudskog poslovnika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2766

Na temelju članka 68. stavka 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, br. 150/05, 16/07, 113/08, 153/09, 116/10, 27/11) donosim

DOPUNE

SUDSKOG POSLOVNIKA

Članak 1.

U Sudskom poslovniku (»Narodne novine«, broj 158/09, 3/11, 34/11, 100/11 i 123/11) u članku 302. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Kod drugostupanjskih sudova predmeti se smatraju dovršenim u trenutku otpreme sudske odluke iz službe evidencije predmetnog suda. Sudska pisarnica u daljnjem roku od 8 dana ima obvezu otpremiti predmetnu odluku sa suda.«

Dosadašnji stavci 2. 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 2.

U članku 321. stavak 1. ispod riječi: »Upisnik za ovrhu Ovr i Ovrv (Obrazac br. 35) dodaju se riječi: »Upisnik za ovršne predmete proslijeđene od javnih ovršitelja Ovr-jo (Obrazac 35.a)«.

Članak 3.

Ove dopune Sudskog poslovnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-02/5
Urbroj: 514-02-02-11-1
Zagreb, 15. studenoga 2011.

Ministar
Dražen Bošnjaković, v. r.