Program praćenja kakvoće tekućih naftnih goriva za 2012. godinu

NN 139/2011 (5.12.2011.), Program praćenja kakvoće tekućih naftnih goriva za 2012. godinu

V            

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

2801

Na temelju članka 27. stavka 2. Uredbe o kakvoći tekućih naftnih goriva (»Narodne novine«, broj 33/11), ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

PROGRAM

PRAĆENJA KAKVOĆE TEKUĆIH NAFTNIH GORIVA ZA 2012. GODINU

UVOD

Program praćenja kakvoće tekućih naftnih goriva koja se stavljaju u promet na domaće tržište ili koja se koriste za vlastite potrebe za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Program) sadrži:

– način uzorkovanja tekućih naftnih goriva posebno za benzinske postaje i skladišta,

– broj i učestalost uzimanja uzoraka,

– lokacije uzorkovanja ovisno o količini tekućih naftnih goriva koje je dobavljač stavio u promet na domaće tržište ili koje koristi za vlastite potrebe,

– laboratorijsku analizu uzoraka tekućih naftnih goriva.

I.

Način uzorkovanja, broj i učestalost uzimanja uzoraka tekućih naftnih goriva na benzinskim postajama

I.1. Način uzorkovanja tekućih naftnih goriva na benzinskim postajama

1. Uzorkovanje se obavlja prema normi HRN EN 14 275.

2. Uzorak se uzima preko uređaja za istakanje.

3. Neposredno prije početka uzorkovanja se preko ručke uređaja za istakanje istoče najmanje 4 litre goriva. To gorivo se ne smije upotrijebiti kao uzorak.

4. Neposredno nakon istakanja iz prethodne točke uzima se uzorak neposrednim punjenjem goriva u posude za uzorkovanje, čiji volumen nije manji od 4 litre.

5. Tijekom uzorkovanja treba uzeti tri usporedna uzorka, tako da je omogućeno izvođenje kasnijeg dodatnog ispitivanja kakvoće goriva u drugim laboratorijima bez prelijevanja i dijeljenja uzoraka.

6. Usporedni uzorci moraju biti zapečaćeni i odgovarajuće označeni zbog osiguranja sljedivosti od uzorkovanja do završetka postupka ispitivanja kakvoće goriva. Usporedne uzorke čuva izvoditelj uzorkovanja kakvoće tekućih naftnih goriva najmanje do zaključivanja postupka, tj. do dobivanja podataka o obavljenom ispitivanju, tj. u slučaju nesukladnih rezultata do dodatnog ispitivanja.

7. Posude za uzorkovanje, postupci rukovanja s njima, rukovanje s uzorcima i skladištenje moraju biti prema normi HRN EN ISO 3170.

I.2. Učestalost uzimanja uzoraka tekućih naftnih goriva na benzinskim postajama

Učestalost uzimanja uzoraka u pojedinom vremenskom razdoblju

Ukupan broj uzorkovanja za cijelu godinu

Vrsta goriva

Zimsko

Ljetna

01.10. – 30.04.

01.05. – 30.09.

Benzin

55

55

110

Dizelsko gorivo

80

80

160

Goriva sa količinom sumpora najviše 10 mg/kg

1)

1)

1)

Plinsko ulje

(Ekstra lako loživo ulje)

70

-

70

1) Količina uzetih uzoraka goriva s količinom sumpora najviše 10 mg/kg izračuna se na temelju proporcionalnog udjela u ukupnom volumenu prodaje pojedine vrste goriva.

Ljetno razdoblje traje od 1. svibnja do 30. rujna, a zimsko od 1. listopada do 30. travnja. Broj uzetih uzoraka u pojedinom razdoblju treba podjednako rasporediti po mjesecima.

Za potrebe provedbe praćenja kakvoće tekućih naftnih goriva u tekućoj godini broj uzoraka se u pojedinom vremenskom razdoblju dijeli među pojedinim dobavljačima goriva obzirom na njihov udjel prodaje pojedinog goriva na tržištu u protekloj godini, ali najmanje jedan uzorak u sezoni po pojedinom dobavljaču.

I.3. Broj uzorkovanja benzina na benzinskim postajama po dobavljačima na njihovim lokacijama

Dobavljač

Sjedište

Broj uzorkovanja

benzin

dizel

plinsko ulje

AB Petrol d.o.o.

Donja Bistra, Stubička 458

1

3

1

Adria oil d.o.o.

Kastav, Spinčići 38

1

2

2

Akord-Dubrava d.o.o.

Vrbovec, Konjica, Greda 17

1

1

1

Antunović TA d.o.o.

Zagreb, Zagrebačka avenija 100a

2

2

2

Arcus Delta

Pula, Kandlerova 8

1

2

1

Atika

Kraljevec, Kačkovec 1a

1

1

1

Auto-Ivec

Novi Marof, Varaždinska 120

1

1

1

Benzin Perić

Trogir, obilaznica Trogira, Krban d.d.

1

2

1

BP Brebrić

Lipovljani, Zagrebačka b.b.

1

2

1

Centar Kovačić

Ludbreg, Koprivnička 36

1

1

-

Croatia-petrol d.o.o.

Sl. Brod, Vinkovačkih žrtava 43

1

3

1

Crobenz d.d.

Zagreb, Radnička cesta 228

3

3

1

CRO-CAN CENTER d.o.o.

Sesvete, Slavonska avenija 63

2

2

1

Čukelj d.o.o.

Velika Gorica, Zagrebačka 79

1

1

1

D.D. Šenkovec d.o.o.

Marija Gorica, Kolodvorska 10

1

1

1

Dezel d.o.o

Zagreb, Branimirova 121

1

1

1

Euro petrol d.o.o.

Rijeka, Martinkovac 143b

4

4

2

Eurobenz d.o.o.

Zagreb, J. F. Kennedyja 6b

1

1

1

Ferotom d.o.o.

Dugo selo, Rugvička cesta 151a

1

1

1

Galić-benz d.o.o.

Sesvete, Soblinečka 46

1

2

1

Grcić Service station d.o.o.

Šibenik, Put sv. Mare b.b.

2

1

1

Gržinčić d.o.o.

Klana, Podstrmac 6

-

1

-

Hidroving d.o.o.

Virovitica, I. Mažuranića 11

1

2

1

INA – Industrija nafte d.d.

Zagreb, Avenija V. Holjevca 10

24

45

8

Interpetrol d.o.o.

Zagreb, Avenija Dubrovnik 10

1

2

1

Jadranmont d.o.o.

Split, Hrv. mornarice 1F

1

2

-

Kavazović limar d.o.o.

Krk, Stanka Vraza 5

1

2

1

Košuća petrol d.o.o.

Oprisavci, Oprisavci b.b.

1

2

1

Krklec trgovina d.o.o.

Hum na Sutli, Lupinjak b.b.

1

1

-

Kuna-petrol

Pregrada, J. Leskovara 36/2

1

1

1

Lukoil Croatia d.o.o.

Zagreb, Ulica grada Vukovara 284

3

4

1

Marimpex d.o.o.

Rakov Potok, Karlovačka 124

1

2

1

Marko-trgovina i prijevoz d.o.o.

Zagorska Sela, Poljana Sutlanska 71

1

2

1

Matić BP d.o.o.

Čakovec L. Kralja 32

1

2

-

MB Oktan d.o.o.

Jakovlje, Stubička bb

1

2

-

MC Benz d.o.o.

Đurđevac, Kralja Tomislava 2

1

2

1

Metal trgovina Filko d.o.o.

Zaprešić, Krapinska 10

1

1

1

Metalmineral

Sv. Nedjelja, Sv. Nedjeljska 16

1

1

1

Miki Benz d.o.o.

Kloštar Podravski, Kralja Tomislava 83

1

2

1

Mikol d.o.o.

Čakovec, Stjepana Bencea 10

1

2

1

Mirko Babić d.o.o.

Nova Kapela, Kralja Tomislava 46

1

2

1

Moharić commerce d.o.o.

Nedelišće, Čakovečka 119

1

2

1

NC Ulice d.o.o.

Županja, Županja b.b.

1

1

1

O.I.L. Fenix d.o.o.

Prelog, Čakovečka b.b.

1

1

1

OMV Hrvatska d.o.o.

Zagreb, Horvatova 35b

6

6

3

Panprodukt d.o.o.

Križevci, N. Tesle 51

1

1

1

Paragon d.o.o.

Đakovo, Kardinala Stepinca 5

1

1

1

Petrol trgovina d.o.o.

Zagreb, Oreškovićeva 3d

4

5

2

Petros d.o.o.

Osijek, Vinkovačka 68

1

2

1

Petros Nekretnine d.o.o.

Osijek, Vinkovačka 68

1

2

1

Pilip-Samobor d.o.o.

Bregana, Zagrebačka 13

1

1

-

Protektor-Bandag-Katalinić d.o.o.

Gerovo, Snježnička 34

1

1

1

PTO Jozinović

Vinkovci, Ivankovo, Zrinjevac 30

1

1

1

Ravlić d.o.o.

Kučište, Kučište 149

1

1

1

ROX d.o.o.

Zagreb, Slavonska avenija 100

1

1

1

Smokvica d.o.o.

Smokvica

1

1

-

Sun truck d.o.o.

Đakovo, Josipa Jelačića 70

1

1

1

Šemper d.o.o.

Sesvete, Sesvetska cesta 49

1

2

-

Šija d.o.o.

Pridraga, Pridraga 59

1

1

1

Šilec d.o.o.

Selnik, Varaždinska 30

2

2

1

Šurbek petrol d.o.o.

Desinić, Trg sv. Jurja

1

1

1

Tifon d.o.o.

Zagreb, Martićeva 65

5

5

2

Trgograd d.o.o.

Selnik, Cehovska 40

1

2

1

Trgovina Krk d.d.

Malinska, Dubašljanska 80

2

2

-

UKUPNO

110

160

70

II.

Način uzorkovanja, učestalost i broj uzimanja uzoraka tekućih naftnih goriva na skladištima

II.1. Način uzorkovanja tekućih naftnih goriva na skladištima

1. Uzorak na skladištima se uzima iz nadzemnih ili podzemnih spremnika.

2. Prilikom neposredne isporuke uzorak se uzima iz autocisterne ili drugog transportnog sredstva.

3. Uzorkovanje se mora obavljati prema normi HRN EN ISO 3170.

4. Zahtjevi koji se odnose na broj jednakih usporednih uzoraka, pečaćenje i označavanje vrijede isti kao za uzorkovanje na benzinskim postajama.

5. Posude za uzorkovanje, postupci rukovanja s njima, rukovanje s uzorcima i skladištenje moraju u cijelosti biti prema normi HRN EN ISO 3170.

II.2. Učestalost uzimanja uzoraka tekućih naftnih goriva na skladištima

Vrsta goriva

Najmanji broj uzoraka na godinu (NBU)

Benzin

40 uzoraka (1)

Dizelsko gorivo

50 uzoraka (1)

Plinsko ulje kao ekstra lako ulje

40 uzoraka (1)

Loživa ulja

1 uzorak na količinu goriva koja je jednaka kapacitetu spremnika

1 uzorak na 1000 tona, ali najviše 6 uzoraka godišnje

Brodsko gorivo

3 uzorka

Napomena:

(1) Najmanji broj uzoraka goriva za pojedinog dobavljača se utvrđuje na temelju količine prodaje pojedinog goriva s pojedinog skladišta prema sljedećim kriterijima:

Opseg prodaje u m3 (t)

Broj uzoraka

manje od 1000

1

od 1001 do 4000

2

od 4001 do 10000

3

od 10001 do 40000

4

od 40001 do 80000

5

više od 80000

prema jednadžbi(2) ali ne manje od 6 uzoraka

(2) Najmanji broj uzoraka po pojedinom dobavljaču koji isporučuje više od 80000 m3 (t) goriva godišnje izračunava se prema sljedećoj jednadžbi:

broj uzoraka = BU +P/8x104

BU – broj uzoraka određen za dobavljača s količinom prodaje do 80000 m3 (t) goriva godišnje

P – godišnja količina prodaje goriva pojedinog dobavljača koji prodaje više od 80000 m3 (t) goriva godišnje.

II.3. Broj uzorkovanja tekućih naftnih goriva na skladištima po dobavljačima na njihovim lokacijama

Skladišta

Broj uzorkovanja

benzin

dizel

plinsko ulje

loživo ulje

brodsko gorivo

Naziv skladišta

Dobavljač – Korisnik skladišta

Rafinerija nafte Sisak

A. Kovačića 1, Sisak

INA – Industrija nafte d.d. – Zagreb

13

16

10

-

-

Rafinerija nafte Rijeka

Urinj b.b., Kostrena

INA – Industrija nafte d.d. – Zagreb

14

16

12

-

3

Skladište Osijek

Vukovarska 306, Osijek

INA – Industrija nafte d.d. – Zagreb

4

6

6

-

-

Skladište Solin

Krešimirova 37, Solin

INA – Industrija nafte d.d. – Zagreb

8

10

4

-

1

JANAF-Omišalj

Polje 2, Omišalj

OMV d.o.o. – Zagreb

4

7

-

-

-

Lukoil Croatia d.o.o. Zagreb

-

2

-

-

-

JANAF-Žitnjak

Žitnjak b.b., Zagreb

OMV – Zagreb

2

1

Tifon d.o.o. – Zabok

Tifon d.o.o. – Zabok

5

6

2

-

-

Skladište goriva Antunović; Kobiljačka 102, Zagreb

Antunović TA d.o.o. – Sesvetski Kraljevec

1

3

1

-

-

TTTR Gaženica

Gaženička c. bb, Zadar

INA – Industrija nafte

Hrvatska elektroprivreda d.d.

4

4

2 + 1(1)

2(1)

Terminal tekućih tereta

Luka Ploče trgovina d.o.o.

1

Terminal Dunav

Priljevo 22 A, Vukovar

Lukoil Croatia d.o.o.

2

2

1

Terminal Slavonski Brod

Terminal Slavonski Brod d.o.o.

4

4

Hrvatska elektroprivreda

Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagrreb

2

(1)

6

(1)

(1) – dio svojih goriva HEP skladišti u Zadru

III.

Laboratorijska analiza uzoraka tekućih naftnih goriva

Uzorkovanje i laboratorijsku analizu goriva može obavljati akreditirani laboratorij prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025 ili pravna osoba koja je stručno i tehnički udovoljava zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17020, A vrste i ima ugovor s akreditiranim laboratorijem prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17025.

Uzorkovanje tekućeg naftnog goriva na skladištu, plovilu i cisterni za prijevoz goriva izvodi se prema normi HRN EN ISO 3170 i HRN EN ISO 3171, a na benzinskim postajama prema normi HRN EN 14275.

Izvoditelj uzorkovanja provodi uzorkovanje tekućih naftnih goriva na benzinskim postajama i skladištima za pojedinog dobavljača prema ovom Programu, određuje mjesto i vrijeme izvođenja uzorkovanja i dužan je označiti svaki uzorak na način da zaštiti podatka o tome od kuda potječe gorivo.

Izvoditelj uzorkovanja dužan je najkasnije do 31. prosinca tekuće godine dostaviti Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva plan uzorkovanja za svakog dobavljača s kojim je ugovorio provođenje Programa u sljedećoj godini. Plan treba sadržavati sljedeće podatke:

– popis objekata dobavljača na kojima će izvodi uzorkovanje tekućih naftnih goriva, sjedišta svakog objekta,

– vrste goriva koje se uzorkuje,

– datum (dan i mjesec) kada se planira izvoditi pojedino uzorkovanje.

Podaci o mjestu i vremenu uzorkovanja su tajni i o njima izvoditelj uzorkovanja ne obavještava dobavljača.

Kod dobavljača koji posjeduje veći broj objekata od broja uzorkovanja tekućih naftnih goriva koje im je propisano, uzorkovanje se izvodi na način da se iz godine u godinu mijenjaju objekti na kojima se uzorkovanje izvodi tako da tijekom vremena budu obuhvaćeni svi objekti tog dobavljača.

IV.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/11-09/162

Urbroj: 531-01-11-5

Zagreb, 18. studenoga 2011.

Ministar
Branko Bačić, dipl. ing., v. r.