Pravilnik o revidentima iz zaštite od požara

NN 141/2011 (7.12.2011.), Pravilnik o revidentima iz zaštite od požara

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2824

Na temelju članka 29. stavka 7. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 92/10) ministar unutarnjih poslova, uz suglasnost ministra zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

O REVIDENTIMA IZ ZAŠTITE OD POŽARA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za davanje, produženje važenja i oduzimanje ovlaštenja za obavljanje provjere projekata iz zaštite od požara (u daljnjem tekstu: ovlaštenje) fizičkim osobama u odnosu na radno i stručno iskustvo kao i način kojim se dokazuje odnosno ocjenjuje ispunjavanje tih uvjeta, vrstu građevina za koje se provjera projekata provodi te sadržaj i način vođenja očevidnika o ovlaštenjima.

Članak 2.

Ovlaštenje se daje fizičkoj osobi koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 92/10) i ovim Pravilnikom u propisanom postupku.

Postupak iz stavka 1. ovog članka uključuje i razgovor s osobom koja je podnijela zahtjev radi utvrđivanja relevantnih činjenica.

II. DAVANJE, PRODUŽENJE VAŽENJA I ODUZIMANJE OVLAŠTENJA

Članak 3.

Zahtjev za davanjem ovlaštenja podnosi se Ministarstvu unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Zahtjev iz stavka 1. ovog članka koji sadrži:

– ime i prezime podnositelja zahtjeva,

– OIB,

– datum i mjesto rođenja,

– zvanje i podatke o stjecanju zvanja,

– stručnu biografiju (curiculum vitae),

– dokaz o uplaćenoj naknadi za troškove postupka.

Zahtjevu se prilažu dokazi o ispunjavanju propisanih uvjeta:

– o stečenom zvanju odnosno stručnoj spremi (u izvorniku ili preslike ovjerene kod javnog bilježnika),

– o pravu na obavljanje poslova projektiranja u području zaštite od požara prema propisima koji uređuju prostorno uređenje i gradnju, odnosno o radnom iskustvu u inspekcijskom nadzoru zaštite od požara građevina osobite inženjerske složenosti,

– o položenom državnom stručnom ispitu čiji ispitni program sadrži područje zaštite od požara,

– o radnom iskustvu u projektiranju, u svojstvu odgovorne osobe, za osobe ovlaštene za poslove projektiranja,

– o načinu na koji je ostvaren doprinos unapređenju tehničke struke u području zaštite od požara.

Uz dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta mogu se priložiti:

– popis objavljenih stručnih i znanstvenih radova,

– popis prezentiranih radova na stručnim skupovima, savjetovanjima, radionicama, predavanja i slično,

– popis sudjelovanja na stručnim skupovima, tečajevima i slično, u svrhu stjecanja i usavršavanja znanja iz područja gradnje i primjene stručne prakse u projektiranju građevina,

– popis građevina osobite složenosti iz zaštite od požara za koje je dobivena građevinska dozvola ili drugi akt kojim se odobrava građenje, s opisom doprinosa podnositelja zahtjeva zaštiti od požara te građevine,

– preporuke znanstvenih, obrazovnih i stručnih udruga te istaknutih pojedinaca i drugih institucija koje djeluju u području zaštite od požara,

– drugi navodi i dokumenti kojima se obrazlaže i opravdava zahtjev.

Članak 4.

O zahtjevu za ovlaštenje odlučuje se rješenjem protiv kojega se ne može izjaviti žalba.

Ovlaštenje se daje na početni probni rok od 2 godine.

Članak 5

Ovlaštenje se može produžiti na rok od 5 godina na temelju zahtjeva za produženje ovlaštenja.

Zahtjev za produženje ovlaštenja podnosi se prije isteka roka na koji je ovlaštenje dano.

Zahtjevu za produženje ovlaštenja prilažu se novi dokazi na temelju kojih se odlučuje o zahtjevu, a kojima ovlašteni revident dokazuje opseg i kvalitetu rada, stručno osposobljavanje i usavršavanje te doprinos unapređenju tehničke struke u području zaštite od požara u razdoblju proteklom od podnošenja prethodnog zahtjeva.

Ovlaštenje se produžuje ukoliko u prethodnom periodu nisu utvrđeni nedostaci i nepravilnosti u radu ovlaštenog revidenta, odnosno kada se na temelju dokaza iz stavka 3. ovog članka rad ovlaštenog revidenta u prethodnom periodu može ocijeniti pravilnim, kvalitetnim i stručnim.

O produženju ovlaštenja se donosi rješenje protiv kojeg se ne može izjaviti žalba.

Članak 6.

Ovlaštenjem se stječe naziv »ovlašteni revident za zaštitu od požara« (u daljem tekstu: ovlašteni revident), upisni broj i pravo na izradu i uporabu pečata.

Pečat iz stavka 1. ovog članka je pravokutnog oblika, izmjera 65x35 mm te sadrži oznaku »ovlašteni revident za zaštite od požara«, podatke o imenu, prezimenu i zvanju i upisni broj.

Predložak izgleda i sadržaja pečata iz stavka 2. ovog članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 1.)

Članak 7.

Pečat iz članka 5. ovog Pravilnika predaje se Ministarstvu radi njegove pohrane odnosno uništenja u slučaju:

1. oštećenja pečata,

2. prestanka važenja ovlaštenja,

3. oduzimanja ovlaštenja,

4. prestanka rada na poslovima ovlaštenog revidenta za zaštitu od požara.

Članak 8.

Ovlaštenom revidentu prestat će važenje ovlaštenja:

1. na vlastiti zahtjev,

2. ako zahtjev za produženje ovlaštenja nije podnesen u propisanom roku, odnosno ako je odbijen.

O prestanku važenja ovlaštenja u slučaju iz stavka 1. točke 1. ovog članka odlučuje se rješenjem protiv kojega se ne može izjaviti žalba.

Ovlaštenom revidentu oduzet će se ovlaštenje:

1. ako je ovlaštenje izdano na temelju netočnih ili neistinitih podataka,

2. ako ovlašteni revident više ne ispunjava uvjete za stjecanje ovlaštenja,

3. ako se utvrde nepravilnosti u radu ovlaštenog revidenta, odnosno u slučaju da u projektu koji je provjerio i ovjerio ovlašteni revident nije ispunjen bitni zahtjev zaštite od požara za građevinu,

4. ako se Ministarstvu na najmanje dva ponovljena zahtjeva ne dostave traženi podaci potrebni za ocjenu stručnosti i kvalitete rada.

O oduzimanju ovlaštenja odlučuje se rješenjem protiv kojega se ne može izjaviti žalba.

III. VRSTE GRAĐEVINA ZA KOJE PROVJERU PROJEKATA PROVODI JEDAN ILI VIŠE REVIDENATA

Članak 9.

Provjera projekta (revizija) provodi se za najzahtjevnije građevine u pogledu zaštite od požara, koje ispunjavaju najmanje jedan od sljedećih uvjeta:

– građevine javne namjene ugrožene požarom u kojima boravi, radi ili se zadržava više od 20 nepokretnih ili slabo pokretnih osoba ili osoba čije je kretanje ograničeno (pritvorenici, osobe sa duševnim smetnjama i sl.),

– građevine ugrožene eksplozijom kojom je moguće ugrožavanje života 50 i više osoba,

– građevine javne namjene ugrožene požarom u kojem je moguće ugrožavanje života 100 i više osoba,

– građevine ugrožene požarom ili eksplozijom kojima je moguće ugrožavanje javne komunalne infrastukture u bitnom opsegu,

– građevine kod kojih se bitni zahtjevi zaštite od požara dokazuju metodama proračuna i modelima,

– građevine javne namjene kod kojih se odstupa od bitnih zahtjeva zaštite od požara prema posebnom propisu.

Ovisno o složenosti tehničkih rješenja građevine glede zaštite od požara, provjeru projekta (reviziju) provodi jedan ili više ovlaštenih revidenata.

U slučaju revizije od strane više ovlaštenih revidenata, revidirani dijelovi projekta ne smiju se preklapati, a svaki revident provodi reviziju samostalno, izrađuje zasebni izvještaj o reviziji i samostalno ovjerava dijelove projekta koje je revidirao.

Troškovi postupka

Članak 10.

Troškove postupka iz ovog Pravilnika snosi podnositelj zahtjeva.

Visinu naknade za troškove postupka određuje ministar unutarnjih poslova rješenjem koje se objavljuje u »Narodnim novinama«.

Ministar unutarnjih poslova odlučuje i o raspodjeli naknade iz stavka 2. ovog članka.

IV. OČEVIDNIK O OVLAŠTENJIMA

Članak 11.

Na internetskim stranicama Ministarstva objavljuju se sljedeći podaci iz očevidnika o izdanim ovlaštenjima za provjeru tehničkog rješenja zaštite od požara:

1. upisni broj,

2. ime i prezime i zvanje ovlaštenog revidenta,

3. adresa ovlaštenog revidenta,

4. broj, datum i rok važenja rješenja o ovlaštenju.

Ovlašteni revident dužan je pisanim putem obavijestiti Ministarstvo o svakoj promjeni uvjeta na temelju kojih je stečeno ovlaštenje.

Članak 12.

Očevidnik iz članka 11. ovog Pravilnika čuva se trajno, dok se ostali spisi čuvaju dvadeset godina.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-43362-2011

Zagreb, 24. studenoga 2011.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.

             PRILOG 1.

OVLAŠTENI REVIDENT

ZA ZAŠTITU OD POŽARA

Ime i prezime, zvanje

UPISNI BROJ: 12345