Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara

NN 141/2011 (7.12.2011.), Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2825

Na temelju članka 28. stavka 10. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 92/10) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O OVLAŠTENJIMA ZA IZRADU ELABORATA ZAŠTITE OD POŽARA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način davanja, produživanja i oduzimanja ovlaštenja za izradu elaborata za zaštitu od požara za građevine (u daljnjem tekstu: ovlaštenje), te isprave i način dokazivanja činjenica na temelju kojih se ovlaštenje daje.

II. DAVANJE, PRODUŽENJE I ODUZIMANJE OVLAŠTENJA

Davanje ovlaštenja

Članak 2.

Ovlaštenje se daje fizičkoj osobi koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 92/10).

Zahtjev za ovlaštenje

Članak 3.

Zahtjev za davanje ovlaštenja podnosi se Ministarstvu.

Zahtjev iz stavka 1. ovog članka sadrži:

– ime i prezime podnositelja zahtjeva,

– OIB,

– datum i mjesto rođenja,

– zvanje i podatke o stjecanju zvanja,

– stručnu biografiju (curriculum vitae),

– dokaz o uplaćenoj naknadi za troškove postupka.

Dokazi za ispunjenje uvjeta

Članak 4.

Uz zahtjev za izdavanje ovlaštenja koji se podnosi Ministarstvu prilažu se i sljedeći dokazi u izvorniku ili preslike ovjerene kod javnog bilježnika:

a) kao dokaz stručne spreme, svjedodžba ili diploma o postignutom stupnju obrazovanja.

b) kao dokaz radnog iskustva:

Na poslovima projektiranja mjera zaštite od požara:

1. rješenje o imenovanju na poslove projektiranja mjera zaštite od požara izdano od strane poslodavca ili rješenje o stjecanju naziva ovlašteni arhitekt odnosno ovlašteni inženjer prema posebnom zakonu,

2. radnu knjižicu ili drugu odgovarajuću ispravu,

3. popis najmanje 10 građevina iz skupine 2 prema posebnom propisu za koje je dobivena građevna dozvola ili drugi akt kojim se odobrava građenje, a za koje je osoba izradila i potpisala ili supotpisala prikaz mjera zaštite od požara odnosno elaborat zaštite od požara. Među navedenim građevinama moraju biti građevine industrijske namjene ili najmanje 3 različite namjene (stambene, uredske, ugostiteljske, trgovačke, skladišne, industrijske, bolnički objekti, škole i slično),

Na poslovima nadzora mjera zaštite od požara:

1. rješenje o imenovanju na poslove nadzora mjera zaštite od požara izdano od strane poslodavca,

2. radnu knjižicu ili drugu odgovarajuću ispravu.

c) kao dokaz o položenom stručnom ispitu:

1. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova u graditeljstvu ili ispitu s njim izjednačenim prema posebnom zakonu, ili

2. uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu čiji ispitni program sadrži područje zaštite od požara.

d) kao dokaz upotpunjavanja i usavršavanja znanja u području zaštite od požara:

1. popis stručnih radova i/ili znanstvenih radova iz područja zaštite od požara i/ili

2. detaljan opis aktivnosti u tom području i/ili

3. opis aktivnosti na usavršavanju predviđen posebnim zakonom.

Članak 5.

Ministarstvo će na temelju podataka iz kaznenih i prekršajnih evidencija utvrditi je li podnositelj zahtjeva pravomoćno kažnjavan za djela iz područja zaštite od požara, te ukoliko jest, odbiti zahtjev za ovlaštenje.

O zahtjevu za ovlaštenjem iz članka 3. ovog Pravilnika odlučuje se rješenjem.

Protiv rješenja iz stavka 3. ovog članka ne može se izjaviti žalba.

Članak 6.

Ovlaštenje se daje na rok od 5 godina.

Ovlaštenjem se stječe naziv »ovlaštena osoba za izradu elaborata zaštite od požara« (u daljnjem tekstu: ovlaštena osoba), upisni broj i pravo na izradu i uporabu žiga.

Žig, u smislu ovog Pravilnika, je pravokutog oblika, izmjera 65x30 mm te se otiskuje na papir ili drugu odgovarajuću podlogu, a sadrži oznaku: »Ovlaštena osoba za izradu elaborata zaštite od požara« (u daljnjem tekstu: ovlaštena osoba), podatke o imenu, prezimenu i zvanju te upisni broj ovlaštenika.

Žig iz stavka 2. ovog članka predat će se Ministarstvu radi njegove pohrane odnosno uništenja u slučaju:

1. oštećenja žiga,

2. prestanka važenja ovlaštenja,

3. oduzimanja ovlaštenja,

4. prestanka rada na poslovima ovlaštenog inženjera.

Predložak izgleda i sadržaja žiga tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 1).

Produženje ovlaštenja

Članak 7.

Zahtjev za produženje ovlaštenja podnosi se Ministarstvu najkasnije 60 dana prije prestanka važenja ovlaštenja uz priložene dokaze iz članka 4. stavka 1. podstavka d za prethodno razdoblje.

Prestanak važenja i oduzimanje ovlaštenja

Članak 8.

Ovlaštenoj osobi prestat će važenje ovlaštenja:

1. na vlastiti zahtjev,

2. ako zahtjev za produženje ovlaštenja nije podnesen u propisanom roku odnosno ako je odbijen.

Ovlaštenoj osobi oduzet će se ovlaštenje:

1. ako je ovlaštenje izdano na temelju netočnih ili neistinitih podataka,

2. ako najmanje dva puta Povjerenstvo potvrdi nepravilnosti u radu ovlaštene osobe, koje narušavaju bitni zahtjev zaštite od požara,

3. ako se Ministarstvu na dva ponovljena zahtjeva ne dostave traženi podaci.

O prestanku važenja ovlaštenja i oduzimanju ovlaštenja Ministarstvo odlučuje rješenjem.

Protiv rješenja o prestaknu važenja odnosno oduzimanju ovlaštenja ne može se izjaviti žalba.

Članak 9.

Inspektor zaštite od požara koji utvrdi nepravilnost u radu ovlaštene osobe, kojom je narušen bitni zahtjev zaštite od požara, dužan je o tome izvijestiti Ministarstvo.

Ovlaštena osoba kojoj je ovlaštenje oduzeto na temelju članka 8. stavka 2. točke 2. ne može podnijeti zahtjev za ovlaštenje u roku od godinu dana od dana oduzimanja ovlaštenja.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Na internetskim stranicama Ministarstva objavljuju se sljedeći podaci iz evidencije:

1. upisni broj,

2. ime, prezime i zvanje ovlaštene osobe,

3. adresa ovlaštene osobe,

4. broj, datum i rok važenja rješenja o ovlaštenju.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-43363-2011

Zagreb, 24. studenoga 2011.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.

PRILOG 1.

Grafički prikaz žiga ovlaštene osobe za izradu elaborata zaštite od požara