Pravilnik o stručnim ispitima u području zaštite od požara

NN 141/2011 (7.12.2011.), Pravilnik o stručnim ispitima u području zaštite od požara

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2826

Na temelju članka 20. stavka 10. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 92/10), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O STRUČNIM ISPITIMA U PODRUČJU ZAŠTITE OD POŽARA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način i program polaganja stručnog ispita za djelatnike službi za zaštitu od požara i program polaganja stručnog ispita za djelatnike zadužene za obavljanje poslova i unapređenje stanja zaštite od požara kod vlasnika, odnosno korisnika građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora razvrstanih u kategorije ugroženosti od požara prema posebnom propisu.

Programi polaganja stručnog ispita iz stavka 1. ovog članka tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

II. NAČIN POLAGANJA STRUČNOG ISPITA

Članak 2.

Stručni ispit propisan ovim Pravilnikom polaže se pred ispitnim povjerenstvom kojeg rješenjem imenuje ministar unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: ministar).

Ispitno povjerenstvo čine predsjednik i četiri člana. Rješenjem o imenovanju predsjednika i članova ispitnog povjerenstva određuju se njihovi zamjenici te tajnik ispitnog povjerenstva i njegov zamjenik.

U ispitno povjerenstvo imenuju se službenici Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i drugih državnih tijela nadležnih za poslove zaštite od požara.

Predsjednik i članovi ispitnog povjerenstva i njihovi zamjenici moraju imati završen najmanje diplomski sveučilišni studij.

Članak 3.

Zahtjev za polaganje stručnog ispita podnosi se Ministarstvu putem pravne osobe kod koje je kandidat u radnom odnosu, a može ga podnijeti i sam kandidat.

Zahtjev za polaganje stručnog ispita sadrži:

1. ime i prezime kandidata,

2. datum, mjesto i državu rođenja kandidata,

3. mjesto prebivališta i adresu stanovanja kandidata,

4. vrstu i stupanj obrazovanja kandidata,

5. podatke o radnom mjestu kandidata te pravnoj osobi kod koje je kandidat u radnom odnosu,

6. naziv programa za koji se kandidat prijavljuje.

Uz zahtjev se prilaže ovjerena preslika ili prijepis svjedodžbe ili diplome o stečenom stupnju obrazovanja, preslike ugovora o radu odnosno drugog akta o zasnivanju radnog odnosa i izvatka iz matice rođenih te dokaz o uplati upravne pristojbe u iznosu propisanom posebnim propisom.

Članak 4.

Ispitno povjerenstvo utvrđuje ispunjava li kandidat propisane uvjete za pristupanje polaganju stručnog ispita i o tome donosi rješenje.

Rješenjem kojim se zahtjev odobrava utvrđuje se mjesto i vrijeme polaganja stručnog ispita te obveza plaćanja troškova provedbe stručnog ispita.

Kandidat kome je odobreno pristupanje polaganju stručnog ispita, mora biti obaviješten o danu polaganja ispita najkasnije 15 dana prije roka određenog za polaganje ispita.

Kandidat je dužan potvrdu o uplati troškova provedbe stručnog ispita predočiti prilikom pristupanja ispitu.

Ukoliko kandidat odustane od polaganja ili odgodi polaganje stručnog ispita i o tome obavijesti ispitno povjerenstvo najmanje 72 sata prije roka određenog za polaganje ispita, ne naplaćuju se troškovi provedbe stručnog ispita.

Kandidatu koji je odustao od polaganja ili je odgodio polaganje stručnog ispita u roku iz stavka 5. ovog članka, uplaćeni troškovi provedbe stručnog ispita mogu se smatrati uplatom za jedan od slijedećih ispitnih rokova.

Pristupanje polaganju stručnog ispita ili nastavak polaganja započetog ispita može se odgoditi na zahtjev kandidata zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga, o čemu odlučuje ispitno povjerenstvo.

Ako kandidat bez opravdanog razloga ne pristupi polaganju stručnog ispita, ili odustane od već započetog stručnog ispita, smatrat će se da ispit nije položio.

Članak 5.

Stručni ispit sastoji se od pisanog dijela (zadaće) i usmenog dijela.

Zadaća sadrži praktična pitanja iz programa za koji se kandidat prijavio, a sastavlja je član ispitnog povjerenstva kojeg odredi predsjednik ispitnog povjerenstva.

Vrijeme izrade zadaće određuje ispitno povjerenstvo, a ne može biti kraće od dva niti duže od četiri sata.

Prije početka izrade zadaće kandidatu se priopćava kojim se pomoćnim sredstvima smije služiti, a zadaća se izrađuje na papiru s otisnutim pečatom Ministarstva.

Članak 6.

Kandidat pristupa usmenom dijelu ispita ukoliko je zadaća ocijenjena ocjenom »zadovoljava«.

Ukoliko je zadaća ocijenjena ocjenom »ne zadovoljava«, kandidat se upućuje na ponovno polaganje stručnog ispita u cijelosti.

Usmeni dio ispita sastoji se od ispitnih pitanja iz svih područja utvrđenih Programom stručnog ispita za koji se kandidat prijavio.

Kandidat polaže ispit tijekom jednog dana.

Usmenom ispitivanju, uz predsjednika i članove ispitnog povjerenstva, nazočan je i tajnik kao zapisničar.

Članak 7.

Uspjeh kandidata na stručnom ispitu ocjenjuje se ocjenom »položio« ili »nije položio«.

Kandidat se ocjenjuje ocjenom »položio« ako je zadaća ocijenjena ocjenom »zadovoljava«, a svi predmeti ocijenjeni ocjenom »položio«.

Predsjednik ispitnog povjerenstva priopćuje ocjenu kandidatu usmeno, po završetku ispita.

Članak 8.

Kandidat koji na usmenom dijelu ispita bude ocijenjen ocjenom »nije položio« iz najviše dva područja Programa, može polagati popravni ispit iz tih područja u roku koji ne može biti kraći od mjesec dana niti duži od tri mjeseca od dana polaganja ispita.

Kandidat koji na usmenom dijelu ispita bude ocijenjen ocjenom »nije položio« iz tri ili više područja, može ponovno polagati ispit u cijelosti u roku koji ne može biti kraći od tri mjeseca, niti duži od šest mjeseci od dana polaganja ispita.

Zahtjev za polaganje popravnog ili ponovnog ispita iz stavka 1. i 2. ovog članka sadrži podatke iz članka 3. stavka 2. ovog Pravilnika.

Članak 9.

Kandidat koji ne položi popravni ispit iz članka 8. stavka 1. ovog Pravilnika može ponovno polagati ispit u cijelosti, ali ne prije isteka šest mjeseci od dana polaganja popravnog ispita.

Članak 10.

O tijeku ispita vodi se zapisnik za svakog kandidata posebno, a u zapisnik se unosi:

1. sastav ispitnog povjerenstva,

2. ime i prezime kandidata,

3. datum održavanja stručnog ispita,

4. vrsta programa po kojem kandidat polaže ispit,

5. pitanja postavljena kandidatu iz svakog područja,

6. odluka ispitnog povjerenstva o uspjehu kandidata.

Zapisnik vodi tajnik ispitnog povjerenstva, a potpisuju ga predsjednik, članovi ispitnog povjerenstva, tajnik i kandidat.

Članak 11.

Kandidatu koji je položio stručni ispit, Ministarstvo izdaje i dostavlja uvjerenje o položenom stručnom ispitu s naznakom programa po kojem je ispit održan.

Ukoliko je kandidat podnio zahtjev za polaganje stručnog ispita putem pravne osobe kod koje je u radnom odnosu, uvjerenje iz stavka 1. ovog članka dostavlja se i toj pravnoj osobi.

Članak 12.

Predsjednik, članovi ispitnog povjerenstva i tajnik imaju pravo na naknadu za rad u ispitnom povjerenstvu.

Naknada iz stavka 1. ovog članka određuje se po kandidatu, posebno za predsjednika i članove, a posebno za tajnika ispitnog povjerenstva.

Ministar rješenjem određuje troškove provedbe stručnog ispita te visinu naknade iz stavka 1. ovog članka.

Troškove provedbe stručnog ispita snosi pravna osoba putem koje je kandidat podnio zahtjev za polaganje stručnog ispita odnosno kandidat ukoliko je sam podnio zahtjev.

Rad ispitnog povjerenstva je javan.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Osobe koje su položile državni stručni ispit prema programu utvrđenom za područje zaštite od požara i osobe koje su položile stručni ispit prema programu za osobe odgovorne za zaštitu od požara iz Pravilnika o stručnim ispitima u području zaštite od požara (»Narodne novine«, broj 40/94), nisu obvezne polagati ispit propisan ovim Pravilnikom.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stručnim ispitima u području zaštite od požara (»Narodne novine«, broj 40/94).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-47007-2011
Zagreb, 24. studenoga 2011.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.

PROGRAM

stručnog ispita za djelatnike službe zaštite od požara

Stručni ispit obuhvaća sljedeća područja:

1. Normativno uređenje zaštite od požara:

– propisi koji uređuju područje zaštite od požara i zapaljive tekućine i plinove – općenito,

– osnovni pojmovi i definicije u sustavu zaštite od požara,

– bitni zahtjev zaštite od požara na građevinu,

– kategorije ugroženosti od požara i obveze po kategorizaciji,

– procjene ugroženosti, planovi i dokumenti zaštite od požara,

– prava, obveze i odgovornosti u zaštiti od požara,

– upoznavanje i osposobljavanje za zaštitu od požara,

– preventivno postupanje, obavješćivanje i gašenje početnih požara,

– zaštita od požara u uporabi građevina i prostora,

– evidencije u zaštiti od požara,

– nadzor nad provođenjem mjera zaštite od požara,

– stavljanje na tržište i uporabu proizvoda za zaštitu od požara – općenito,

– ovlasti inspektora zaštite od požara,

– planiranje i unapređenje zaštite od požara,

– osiguranje financijskih sredstava za provedbu zaštite od požara.

2. Požarno-preventivne mjere:

– tehničke mjere sprječavanja nastajanja i širenja požara i/ili tehnološke eksplozije u građevinama (zgrade, poslovni prostori, industrija i dr.),

– tehničke mjere sprječavanja nastajanja i širenja požara otvorenog prostora (šume, poljoprivredna zemljišta, nacionalni parkovi i dr.),

– tehničke mjere dojave i gašenja požara u građevinama,

– tehničke mjere gašenja požara otvorenog prostora,

– mjere zaštite od požara u slučaju privremenog povećanog požarnog rizika (zavarivanje, pretakanje zapaljivih tekućina i plinova, održavanje skupova sa većim brojem ljudi i sl.),

– mjere zaštite od nastajanja statičkog elektriciteta,

– mjere zaštite od atmosferskog pražnjenja,

– mjere zaštite od požara prostora sa potencijalno eksplozivnom atmosferom,

– opasnosti od požara i/ili tehnološke eksplozije u pojedinim granama djelatnosti,

– neposredni uzroci požara,

– vođenje evidencija u zaštiti od požara,

– organizacijske mjere sprječavanja nastajanja i širenja požara i/ili tehnološke eksplozije u građevinama i otvorenog prostora,

– organizacijske mjere dojave i gašenja požara i/ili tehnološke eksplozije u građevinama i otvorenog prostora,

– upoznavanje s opasnostima i mjerama zaštite od požara,

– uzbunjivanje u slučaju požara,

– evakuacija u slučaju požara,

– održavanje električnih, plinskih i drugih instalacija i instalacija za dojavu i gašenje požara,

– održavanje opreme i sredstava za gašenje požara,

– uvjeti osoba ovlaštenih za ispitivanje uređaja, opreme, sredstava i instalacija namijenjenih za dojavu i gašenje požara,

3. Teorija procesa gorenja i gašenja:

– uvjeti i proces gorenja, oksidacija, vrste oksidacije,

– gorenje krutih, tekućih i plinovitih tvari,

– vrsta tvari i njihovo gorenje bez prisutnosti kisika,

– omjeri i uvjeti za nastajanje eksplozivnih smjesa,

– samozapaljenje tvari,

– plamište zapaljivih tekućina,

– temperatura paljenja,

– ponašanje zapaljivih tvari i roba u požaru,

– definicija i klasifikacija požara,

– produkti gorenja zapaljivih i opasnih tvari,

– produkti gorenja sintetskih (plastičnih) tvari,

– produkti gorenja polivinilklorida i drugih kloriranih (halogeniranih) sintetskih tvari,

– okolnosti koje uzrokuju gorenje i širenje požara,

– izvori topline za izazivanje i nastajanje gorenja i požara,

– kontrolirana gorenja,

– razvoj i širenje požara, čimbenici,

– odvođenje dima i topline nastalih gorenjem i požarom,

– općenito o sredstvima za gašenje požara i podjela sredstava na klase prema namjeni.

4. Sustavi za dojavu i gašenje požara:

– stabilni sustav za dojavu požara,

– stabilni sustav za gašenje požara,

– podjela stabilnih sustava za gašenje požara s obzirom na sredstvo za gašenje požara,

– osnovni dijelovi stabilnog sustava za gašenje požara,

– ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti sustava za dojavu i gašenje požara,

– ovlaštenja za ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti sustava za dojavu i gašenje požara,

– primjena sustava za dojavu i gašenje požara,

– vrste javljača požara,

– vrste automatskih javljača požara,

– centrale za dojavu požara i vrste alarma,

– uređaji za mjerenje koncentracije plinova i para – eksplozimetar, plinski detektor,

– održavanje sustava za dojavu i gašenje požara,

– periodička ispitivanja sustava za dojavu i gašenje požara,

– pravne osobe za održavanje i ispitivanje sustava za dojavu i gašenje požara,

– vrste aparata za gašenje požara,

– održavanje i ispitivanje aparata za gašenje požara,

– hidrantska mreža za gašenje požara, unutarnja i vanjska.

5. Kaznenopravne i prekršajne sankcije:

– prekršaji iz Zakona o zaštiti od požara,

– prekršaji iz općinskih i gradskih odluka i planova,

– prekršaji iz općih akata,

– kazne za fizičke osobe, pravne osobe i odgovorne osobe u pravnim osobama,

– novčana kazna i zaštitna mjera,

– ponovljeni prekršaj i zaštitna mjera,

– kazne zbog nepostupanja po propisanim i naređenim mjerama zaštite od požara,

– kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine,

– kaznena djela protiv službene dužnosti i javnih ovlaštenja,

– prekršajna i kaznena djela zbog prikrivanja i neprijavljivanja požara i počinitelja požara,

– kaznena djela protiv uništavanja i prikrivanja tragova kaznenog djela požara.

PROGRAM
stručnog ispita djelatnika zaduženog za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara

Stručni ispit obuhvaća sljedeća područja:

1. Normativno uređenje zaštite od požara:

– propisi koji uređuju područje zaštite od požara i zapaljive tekućine i plinove – općenito,

– osnovni pojmovi i definicije u sustavu zaštite od požara,

– bitni zahtjev zaštite od požara na građevinu,

– kategorije ugroženosti od požara i obveze po kategorizaciji,

– prava, obveze i odgovornosti u zaštiti od požara,

– upoznavanje i osposobljavanje za zaštitu od požara,

– preventivno postupanje, obavješćivanje i gašenje početnih požara,

– zaštita od požara u uporabi građevina i prostora,

– evidencije u zaštiti od požara,

– ovlasti inspektora zaštite od požara,

– planiranje i unapređenje zaštite od požara,

2. Požarno-preventivne mjere:

– mjere sprječavanja nastajanja i širenja požara i/ili tehnološke eksplozije u građevinama i otvorenog prostora – općenito,

– mjere dojave i gašenja požara u građevinama i otvorenog prostora – općenito,

– mjere zaštite od požara u slučaju privremenog povećanog požarnog rizika (zavarivanje, pretakanje zapaljivih tekućina i plinova i sl.),

– opasnosti od požara i/ili tehnološke eksplozije u pojedinim granama djelatnosti,

– neposredni uzroci požara,

– vođenje evidencija u zaštiti od požara,

– upoznavanje s opasnostima i mjerama zaštite od požara,

– uzbunjivanje u slučaju požara,

– evakuacija u slučaju požara,

– održavanje električnih, plinskih i drugih instalacija i instalacija za dojavu i gašenje požara,

– održavanje opreme i sredstava za gašenje požara,

– uvjeti osoba ovlaštenih za ispitivanje uređaja, opreme, sredstava i instalacija namijenjenih za dojavu i gašenje požara,

3. Teorija procesa gorenja i gašenja:

– uvjeti i proces gorenja, oksidacija, vrste oksidacije,

– gorenje krutih, tekućih i plinovitih tvari,

– vrsta tvari i njihovo gorenje bez prisutnosti kisika,

– plamište zapaljivih tekućina,

– temperatura paljenja,

– produkti gorenja zapaljivih i opasnih tvari,

– izvori topline za izazivanje i nastajanje gorenja i požara,

– kontrolirana gorenja,

– razvoj i širenje požara, čimbenici,

– općenito o sredstvima za gašenje požara i podjela sredstava na klase prema namjeni.

4. Sustavi za dojavu i gašenje požara:

– stabilni sustav za dojavu požara,

– stabilni sustav za gašenje požara,

– ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti sustava za dojavu i gašenje požara,

– vrste javljača požara,

– vrste automatskih javljača požara,

– centrale za dojavu požara i vrste alarma,

– održavanje sustava za dojavu i gašenje požara,

– periodička ispitivanja sustava za dojavu i gašenje požara,

– pravne osobe za održavanje i ispitivanje sustava za dojavu i gašenje požara,

– vrste aparata za gašenje požara,

– održavanje i ispitivanje aparata za gašenje požara,

– hidrantska mreža za gašenje požara, unutarnja i vanjska.

5. Kaznenopravne i prekršajne sankcije:

– prekršaji iz Zakona o zaštiti od požara,

– prekršaji iz općih akata,

– kazne za fizičke osobe, pravne osobe i odgovorne osobe u pravnim osobama,

– novčana kazna i zaštitna mjera,

– kazne zbog nepostupanja po propisanim i naređenim mjerama zaštite od požara,

– prekršajna i kaznena djela zbog prikrivanja i neprijavljivanja požara i počinitelja požara,

– kaznena djela protiv uništavanja i prikrivanja tragova kaznenog djela požara.