Pravilnik o načinu provedbe unutarnje kontrole i nadzora rada službenika i ustrojstvenih jedinica Ministarstva unutarnjih poslova

NN 141/2011 (7.12.2011.), Pravilnik o načinu provedbe unutarnje kontrole i nadzora rada službenika i ustrojstvenih jedinica Ministarstva unutarnjih poslova

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2828

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o policiji (»Narodne novine«, broj: 34/2011) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O NAČINU PROVEDBE UNUTARNJE KONTROLE I NADZORA RADA SLUŽBENIKA I USTROJSTVENIH JEDINICA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način provedbe unutarnje kontrole i nadzora rada policijskih službenika i drugih državnih službenika i namještenika, te ustrojstvenih jedinica Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 2.

U smislu ovog Pravilnika:

– unutarnja kontrola je skup postupaka uspostavljen za provjeru zakonitosti, profesionalnosti i etičnosti rada policijskih službenika i drugih državnih službenika i namještenika, te ustrojstvenih jedinica Ministarstva;

– nadzor rada je skup metoda i postupaka za praćenje procesa ostvarenja postavljenih ciljeva te poduzimanje korektivnih mjera u slučajevima njihova neostvarivanja.

2. PROVEDBA UNUTARNJE KONTROLE

Članak 3.

Unutarnju kontrolu u Ministarstvu provode policijski službenici Odjela za unutarnju kontrolu.

Prije provedbe unutarnje kontrole nad policijskim službenicima i državnim službenicima Ravnateljstva policije u sjedištu, u pravilu, izvijestit će se glavni ravnatelj policije ili osoba koju on za to ovlasti, a u policijskoj upravi izvijestit će se načelnik policijske uprave.

Za nadzor provedbe unutarnje kontrole u Ministarstvu nadležan je ministar unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: ministar) ili osoba koju on za to ovlasti.

Članak 4.

Unutarnja kontrola nad policijskim službenicima Odjela za unutarnju kontrolu provodi se po nalogu ministra.

Unutarnja kontrola nad glavnim ravnateljem policije i tajnikom Kabineta ministra provest će se uz prethodnu obavijest ministru.

Članak 5.

Za provedbu unutarnje kontrole u policijskoj upravi, Odjel unutarnje kontrole može ovlastiti policijske službenike za zakonitost postupanja u policijskim upravama.

Za nadzor provedbe unutarnje kontrole u policijskoj upravi nadležan je načelnik policijske uprave.

Članak 6.

Policijski službenici koji provode unutarnju kontrolu primjenjuju policijske ovlasti propisane Zakonom o policijskim poslovima i ovlastima.

Članak 7.

Pri obavljanju poslova iz svoje nadležnosti policijski službenici Odjela za unutarnju kontrolu dužni su predstaviti se pokazivanjem službene značke i iskaznice.

Članak 8.

Policijski službenici koji provode unutarnju kontrolu:

– analiziraju i ocjenjuju zakonitost primjene policijskih ovlasti;

– provode postupke prema predstavkama i pritužbama fizičkih i pravnih osoba;

– poduzimaju potrebne radnje u svrhu prikupljanja podataka i izvješća koji ukazuju na različite oblike nedoličnog ponašanja i neprofesionalnog ili nezakonitog postupanja policijskih službenika i drugih zaposlenika Ministarstva;

– obavljaju operativne provjere podataka i izvješća, sistematiziraju ih te iniciraju rad operativnih službi sa svrhom rješavanja konkretnog slučaja, uključuju se u rad i nadziru pokrenute postupke do njihova ostvarenja;

– prate stanje unutarnje stege i profesionalne etike;

– izrađuju potrebne analize i izvješća;

– predlažu mjere za unaprjeđenje sustava unutarnje kontrole;

– u poslovima unutarnje kontrole surađuju s Ravnateljstvom policije.

Članak 9.

Policijski službenici koji provode unutarnju kontrolu mogu:

– obaviti razgovor s policijskim službenicima i drugim zaposlenicima Ministarstva;

– ući i izvršiti uvid u svaki prostor na korištenju u Ministarstvu koji u svom radu ili u svezi s obavljanjem službenih poslova koriste policijski službenici i drugi zaposlenici Ministarstva;

– izvršiti uvid i koristiti podatke iz evidencija koje vode policijski službenici i drugi zaposlenici Ministarstva;

– izvršiti uvid u Dnevnik događaja, upisnike, zapisnike, fotoelaborate, izvješća, naloge, odluke, zaključke, službene zabilješke, skice, bilješke i druge dokumente koje sastavljaju, pribavljaju, zaprimaju ili izdaju policijski službenici i drugi zaposlenici Ministarstva, a prema potrebi zahtijevati i njihovu dostavu u izvornom obliku ili preslici;

– izvršiti uvid u ateste, tehničke i druge podatke o tehničkim sredstvima i opremi koju u radu primjenjuju policijski službenici i drugi zaposlenici Ministarstva te zahtijevati dokaze o osposobljenosti za njezinu uporabu;

– prisustvovati provedbi policijskih poslova;

– od policijskih službenika i drugih zaposlenika Ministarstva zatražiti i druge podatke i obavijesti važne za uspješnu provedbu kontrole i nadzora njihova rada;

– obaviti i druge potrebne mjere i radnje u sklopu policijskih ovlasti.

Članak 10.

Radi sprječavanja ili otkrivanja nepravilnog ili nezakonitog rada policijskih službenika i drugih državnih službenika te ustrojstvenih jedinica Ministarstva, policijski službenici Odjela za unutarnju kontrolu surađuju i s tijelima državne uprave, tijelima sudbene vlasti, državnim odvjetništvom, pučkim pravobraniteljem, sindikatima, udrugama civilnog društva i građanima.

Članak 11.

Radi unaprjeđenja rada Odjel za unutarnju kontrolu razmjenjuje stručna iskustva i nove spoznaje sa srodnim službama drugih država.

Članak 12.

Podatke o svom radu Odjel za unutarnju kontrolu učinit će dostupnima javnosti ako to nije u suprotnosti s propisima kojima se regulira zaštita i tajnost podataka.

Članak 13.

Načelnik Odjela za unutarnju kontrolu najmanje jedanput godišnje ministru podnosi izvješće u pisanom obliku.

3. NADZOR RADA

Članak 14.

Nadzor rada policijskih službenika i drugih državnih službenika i namještenika, te ustrojstvenih jedinica Ministarstva može biti redoviti ili izvanredni nadzor.

Redoviti nadzor rada policijskih službenika i drugih državnih službenika i namještenika, te ustrojstvenih jedinica Ministarstva je unaprijed planirani postupak za praćenje ostvarenja postavljenih ciljeva. Redoviti nadzor rada obavlja se na temelju pisanog plana.

Izvanredni nadzor rada je postupak koji se poduzima kad posebne okolnosti ukazuju na nužnost njegove provedbe.

Članak 15.

Redoviti nadzor rada ustrojstvenih jedinica Kabineta ministra provodi tajnik Kabineta ministra, odnosno osobe koje on za to ovlasti.

Redoviti nadzor rada ustrojstvenih jedinica Ravnateljstva policije u sjedištu, policijskih uprava, uprava Ministarstva u sjedištu, provode glavni ravnatelj policije, odnosno ravnatelji uprava ili osobe koje oni za to ovlaste.

Članak 16.

Načelnik policijske uprave ili osobe koje on za to ovlasti provode redoviti nadzor rada policijskih službenika ili drugih državnih službenika i namještenika, te ustrojstvenih jedinica policijske uprave.

Članak 17.

O rezultatima provedenog redovitog nadzora rukovoditelj skupine koja je obavila nadzor u roku od sedam dana dostavlja izvješće u pisanom obliku rukovoditelju koji je odobrio plan redovitog nadzora.

Izvješće o obavljenom redovitom nadzoru s utvrđenim stanjem dostavlja se rukovoditelju ustrojstvene jedinice u kojoj se obavljao redoviti nadzor u roku od petnaest dana.

Rukovoditelj ustrojstvene jedinice u kojoj je obavljen redoviti nadzor u roku od trideset dana po zaprimanju izvješća u pisanom obliku o obavljenom nadzoru dužan je otkloniti utvrđene nepravilnosti i o tome dostaviti izvješće rukovoditelju po čijem nalogu je proveden redoviti nadzor.

Ponovni nadzor može se provesti u svrhu provjere jesu li uočeni nedostaci otklonjeni, a o utvrđenom stanju se nadređenom rukovoditelju dostavlja izvješće u pisanom obliku.

Članak 18.

Izvanredni nadzor obavlja se na temelju pisanog ili usmenog naloga.

Izvanredni nadzor rada ustrojstvenih jedinica Kabineta ministra provodi tajnik Kabineta ministra, odnosno osobe koje on za to ovlasti.

Izvanredni nadzor rada ustrojstvenih jedinica Ravnateljstva policije u sjedištu, policijskih uprava, uprava Ministarstva u sjedištu, provode glavni ravnatelj policije, odnosno ravnatelji uprava ili osobe koje oni za to ovlaste.

Načelnik policijske uprave ili osobe koje on za to ovlasti provodi izvanredni nadzor rada policijskih službenika ili drugih državnih službenika i namještenika, te ustrojstvenih jedinica policijske uprave.

O izvanrednom nadzoru, prije njegove provedbe, mora se izvijestiti Odjel za unutarnju kontrolu, osim ako i on nije obuhvaćen izvanrednim nadzorom, čiji načelnik će odlučiti o uključivanju službenika Odjela u provedbu izvanrednog nadzora.

O provedbi izvanrednog nadzora te utvrđenim činjenicama u najkraćem roku, a najdulje u roku od sedam dana po izvršenom nadzoru, osobe koje su izvršile nadzor sastavljaju izvješće i dostavljaju ga rukovoditelju koji je dao nalog za nadzor.

Na pitanja dostave izvješća o izvanrednom nadzoru rukovoditelju ustrojstvene jedinice u kojoj je obavljen nadzor i njegove obveze u svezi s otklanjanjem uočenih nedostataka, odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 17. ovog Pravilnika.

Članak 19.

U izvršavanju poslova nadzora rada policijski službenici i drugi državni službenici Ministarstva postupaju sukladno zakonima kojima se uređuje njihov rad.

Članak 20.

Ako su nadzorom rada utvrđene nepravilnosti radi kojih je protiv odgovornog službenika podnesen zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka ili je podnesena prekršajna ili kaznena prijava, izvješća iz članka 17. i 18. ovoga Pravilnika moraju se dostaviti i Odjelu za unutarnju kontrolu.

4. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-44749-2011.

Zagreb, 25. studenoga 2011.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.