Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obavljanja poslova humanitarnog razminiranja

NN 141/2011 (7.12.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obavljanja poslova humanitarnog razminiranja

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2832

Na temelju članka 68. stavka 1. podstavka 1., 2., 3., 4., i 5. Zakona o humanitarnom razminiranju (»Narodne novine«, br. 153/2005, 63/2007. i 152/2008.), ministar unutarnjih poslova, uz prethodno pribavljeno mišljenje ravnatelja Hrvatskog centra za razminiranje, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA HUMANITARNOG RAZMINIRANJA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu obavljanja poslova humanitarnog razminiranja, (»Narodne novine«, br. 53/2007 i 111/2007.) u članku 2. stavku 1. u podstavku 12. iza riječi: »potisnu i/ili brizantnu)« dodaje se zarez i riječi: »čiji kalibar je definiran idejnim projektom«.

Iza podstavka 12. dodaje se novi podstavak 13. koji glasi:

»– područje zagađeno kazetnim streljivom i/ili većim količinama drugoga NUS-a, sastavni je dio minski sumnjivog područja za koje ne postoji sumnja da je zagađeno MES-om, te je kao takvo definirano od strane HCR-a.«.

Dosadašnji podstavak 13. postaje podstavak 14.

Članak 2.

U članku 4. stavku 1. riječ: »površina«, zamjenjuje se riječju: »područja«.

Članak 3.

U članku 5. stavak 1. podstavak 3. mijenja se i glasi:

»–Ministarstvo unutarnjih poslova,«.

Članak 4.

U članku 9. stavku 1. riječi: »površina«, zamjenjuju se riječju: »područja«.

Članak 5.

U članku 14. stavku 3. podstavku 2. riječ: »površina«, zamjenjuje se riječju: »područja«.

Članak 6.

Iza članka 23. dodaju se novi članci 23a., 23b. i 23c. koji glase:

»Članak 23 a.

HCR je dužan područja zagađena kazetnim streljivom obilježiti tablama opasnosti od NUS-a.

Članak 23b.

Tabla opasnosti od NUS-a je način obilježavanja područja gdje je moguć pronalazak NUS-a.

Ona predstavlja jasno vizualno upozorenje na veliku opasnost od NUS-a, kao i upozorenje stanovništvu na mogući pronalazak NUS-a.

Tabla opasnosti od NUS-a postavlja se na mjestima mogućeg pristupa pretpostavljenom zagađenom području od kazetnog streljiva (putevi, staze i druge površine gdje se očekuje kretanje ljudi).

Tabla opasnosti od NUS-a postavlja se na preglednim mjestima te mora biti vidljiva i prepoznatljiva s udaljenosti od najmanje 50 metara.

Članak 23c

Tabla opasnosti od NUS-a izrađuje se od aluminijskog lima veličine 600 X 400 mm.

Nosiva željezna konstrukcija se sastoji od cijevi (vertikalnog nosača table) duljine 2000 mm i dvije poprečne metalne cijevi ili letve 15X15X500 mm. Natpisna podloga je bijele boje. Tekst (kao na slikovnom prikazu table) sa slikama je u crvenom okviru (debljine 5 mm). Okvir je na odstojanju od 2 cm od ruba table. U središnjem dijelu table nalazi se slika mrtvačke glave na crvenoj podlozi kojoj se s lijeve strane nalazi crtež minobacačke i tromblonske mine (crno na bijeloj podlozi), a s desne strane crtež kazetne bomblete KB-1 (crno na bijeloj podlozi). U donjem desnom kutu okvira se nalazi LOGO HCR-a crvene boje.

Slikovni prikaz table nalazi se u Prilogu 1. (slika 5.) ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Tabla osim na željezni stup može biti postavljena na građevinu, stup, stijenu, deblo stabla i sl.«.

Članak 7.

U članku 32. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Obilježavanje pretraženog dijela radilišta (radnih staza) provodi se obostrano pomoću zastavica s crvenim vrhom koje se postavljaju duž pravca pretraživanja radilišta na razmaku od 1 m do 5 m ili crvenom trakom koja se fiksira za čvrstu podlogu svakih 1 do 3 metra, ovisno o konfiguraciji zemljišta i o zahtjevu ovlaštenih djelatnika HCR-a za provedbu stručnog nadzora.«.

Članak 8.

U članku 36. stavku 2. iza riječi: »ovlast« dodaju se riječi: »i iskaznicu humanitarnog razminiranja za«.

Članak 9.

Iza članka 45 dodaje se novi članak 45 a. koji glasi:

»Članak 45 a.

Poslovi razminiranja područja zagađenih kazetnim streljivom mogu se obavljati:

– ručnom detekcijom mina;

– kombinacijom stroja za razminiranje i ručne detekcije mina nakon stroja;

– kombinacijom stroja za razminiranje i pasa za otkrivanje MES-a i NUS-a nakon stroja.«

Članak 10.

U članku 48. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Prilikom pretraživanja odnosno razminiranja ručnom detekcijom mina, pirotehničar je dužan ispitati sve detekcije te ukloniti sav MES, NUS i njihove dijelove.«.

Članak 11.

Članak 49. mijenja se i glasi:

»Članak 49.

»Procjene mogućih učinaka pirotehničara kod primjene ručne detekcije mina (kao prve metode), te primjene ručne detekcije mina nakon uporabe strojeva za razminiranje (kao druge metode) navede su u Prilogu 3. koji je tiskan uz ovaj Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Ako to zemljišni i minski uvjeti omogućavaju pirotehnički nadzornik može odobriti i veće učinke od učinaka navedenih u Prilogu 3. ovog Pravilnika.

Protiv odluke iz stavka 2. ovoga članka može se uložiti prigovor.

Postupak odobravanja većih učinaka, kao i postupak kontrole odobravanja većih učinaka te način postupanja po prigovoru protiv odluke pirotehničkog nadzornika propisuje ravnatelj HCR-a.

Zemljišni uvjeti koji su definirani vrstom, kategorijom tla, konfiguracijom zemljišta te stanjem vegetacije navedeni su u Prilogu 4. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.«

Članak 12.

Iza članka 49. dodaje se novi članak 49a. koji glasi:

»Članak 49 a.

Prilikom razminiranja područja zagađenih kazetnim streljivom pirotehničar je dužan ispitati sve detekcije te ukloniti sav NUS, MES i njihove dijelove do dubine određene projektom.

Članak 13.

U članku 62. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Ovlaštena pravna osoba ili obrtnik dužni su prilikom obavljanja poslova uništavanja na radilištu izvijestiti policijsku upravu nadležnu za područje na kojoj se radilište nalazi najkasnije 2 sata prije uništavanja.«.

Članak 14.

U članku 78. stavku 1. riječi: » od zadnjeg stručnog nadzora u tijeku«, zamjenjuju se riječima: » od zadnjeg stručnog nadzora koji je obavio pirotehnički nadzornik«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ponavljanje radova obavljenih od zadnjeg stručnog nadzora koji je obavio pirotehnički nadzornik u tijeku obavljanja poslova razminiranja odnosno pretraživanja naložit će se:«

Članak 15.

Iza članka 78. dodaje se novi članak 78 a. koji glasi:

»Članak 78 a.

Ako pirotehnički nadzornik prilikom provedbe stručnog nadzora u tijeku obavljanja poslova razminiranja područja zagađenog kazetnim streljivom na radilištu ili prema izvješću /dnevniku pirotehničkog nadglednika utvrdi da se poslovi ne obavljaju sukladno izvedbenom projektu usmeno će naložiti voditelju radilišta da uočene nedostatke na radilištu odmah otkloni, a u slučaju pronalaska NUS-a i/ili njegovih dijelova naložiti ponavljanje svih poslova koji su obavljeni od zadnjeg stručnog nadzora kojeg je obavio pirotehnički nadzornik.«.

Članak 16.

Iza članka 83. dodaje se novi članak 83 a. koji glasi:

»Članak 83 a.

Pirotehnički nadzornik dužan je izraditi zapisnik o stručnom nadzoru na obavljenim poslovima razminiranja područja zagađenih kazetnim streljivom.

Uz zapisnik iz stavka 1. ovog članka pirotehnički nadzornik dužan je izraditi:

– zemljovid u mjerilu 1:5000 ili katastarski plan s ucrtanim pozicijama kontrolnih uzoraka.

Ukoliko se prilikom provedbe stručnog nadzora nad obavljenim poslovima razminiranja područja zagađenih kazetnim streljivom pronađe NUS i/ili njegovi dijelovi, pirotehnički nadzornik dužan je izraditi zapisnik o stručnom nadzoru nad obavljenim poslovima razminiranja područja zagađenih kazetnim streljivom s pronađenim NUS-om. Izgled i sadržaj zapisnika propisuje ravnatelj HCR-a.

Uz zapisnik iz stavka 3. ovog članka pirotehnički nadzornik dužan je izraditi sljedeću dokumentaciju:

– fotodokumentaciju pronađenog NUS-a,

– zemljovid u mjerilu 1:5000 ili katastarski plan s ucrtanom pozicijom kontrolnih uzoraka i ucrtanom pozicijom pronalaska NUS-a.«.

Članak 17.

Članak 84. briše se.

Članak 18.

U članku 88. stavku 4. riječi: »stavka 2.«, zamjenjuju se riječima: »stavka 3.«

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-25256-11/2011.

Zagreb, 28. studenoga 2011.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.

Slika 5: TABLA OPASNOSTI OD NUS-a