Pravilnik o uvjetima i načinu dodjele spomen-značke ili kratkog vatrenog oružja

NN 141/2011 (7.12.2011.), Pravilnik o uvjetima i načinu dodjele spomen-značke ili kratkog vatrenog oružja

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2833

Na temelju članka 21. stavka 5. Zakona o policiji (»Narodne novine« broj: 34/2011), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU DODJELE SPOMEN-
-ZNAČKE ILI KRATKOG VATRENOG ORUŽJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način dodjele spomen-značke ili kratkog vatrenog oružja te se određuju osobe kojima se mogu dodijeliti.

Članak 2.

Osobi koja ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom može se dodijeliti spomen-značka ili kratko vatreno oružje.

Članak 3.

Spomen-značka ima izgled službene značke policijskog službenika na kojoj piše ime i prezime policijskog službenika kojem se dodjeljuje te broj značke koju je zaduživao, odnosno ime i prezime osobe kojoj se spomen-značka dodjeljuje.

Značka je ugrađena u drvenu podlogu.

Službena značka policijskog službenika iz stavka 1. ovog članka, broja ispisanog na spomen-znački, izuzima se iz upotrebe i poništava.

Članak 4.

Kratkim vatrenim oružjem iz članka 1. ovog Pravilnika smatra se pištolj ili revolver kojega je policijski službenik imao na zaduženju tijekom radnog odnosa.

Članak 5.

Spomen-značka može se dodijeliti:

– policijskom službeniku kojem prestaje radni odnos s pravom na mirovinu,

– posmrtno, članu uže obitelji policijskog službenika poginulog u Domovinskom ratu, odnosno poginulog ili preminulog u obavljanju policijskih poslova,

– osobi koja nije policijski službenik, a svojim je radom i djelovanjem značajno doprinijela razvoju i učinkovitosti policijske službe ili je svojim djelom spasila život ili zdravlje policijskom službeniku.

Osoba iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, zamolbu za dodjelu spomen-značke podnosi rukovoditelju ustrojstvene jedinice u kojoj je zaposlena prilikom odlasku u mirovinu, a najkasnije u roku od godine dana od dana prestanka radnog odnosa s pravom na mirovinu.

Članak 6.

Kratko vatreno oružje može se dodijeliti osobi iz članka 5. stavka 1. podstavka 1. ovoga Pravilnika, ukoliko je toj osobi izdano odobrenje za nabavu kratkog vatrenog oružja.

Osoba iz članka 5. stavka 1. podstavka 1. ovoga Pravilnika, zamolbu za dodjelu kratkog vatrenog oružja podnosi rukovoditelju ustrojstvene jedinice u kojoj je zaposlena prilikom odlasku u mirovinu, a najkasnije u roku od godine dana od dana prestanka radnog odnosa s pravom na mirovinu.

Uz zamolbu za dodjelu kratkog vatrenog oružja mora se priložiti važeće odobrenje za nabavu kratkog vatrenog oružja koje će biti dodijeljeno u trajno vlasništvo.

Članak 7.

Iznimno, na temelju obrazloženog prijedloga ovlaštenih predlagača iz članka 8. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika, spomen-značka ili kratko vatreno oružje može se dodijeliti i osobama koje nisu podnijele zamolbu u rokovima propisanim člankom 5. stavkom 2. i člankom 6. stavkom 2. ovoga Pravilnika, uz uvjet da se glavni ravnatelj policije, nadležni ravnatelj, tajnik Kabineta ministra odnosno tajnik Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) suglase s obrazloženjem prijedloga i predlože ministru unutarnjih poslova donošenje rješenja o dodjeli spomen-značke ili kratkog vatrenog oružja.

Članak 8.

Načelnik policijske uprave, načelnik uprave, sektora ili odjela u sjedištu Ministarstva, načelnik Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, načelnik Ureda glavnog ravnatelja, načelnik Operativno-komunikacijskog centra policije, zapovjednik Zapovjedništva specijalne policije, načelnik Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja »Ivan Vučetić«, te načelnik Policijske akademije dostavljaju glavnom ravnatelju policije odnosno nadležnom ravnatelju obrazloženi prijedlog za dodjelu spomen-značke ili kratkog vatrenog oružja osobama iz članka 5. stavka 1. podstavka 1. i 2. odnosno članka 6. ovog Pravilnika.

Načelnik odjela u Kabinetu ministra, načelnik Samostalnog odjela za unutarnju reviziju te načelnik Odjela za suradnju s Vojnim ordinarijatom u Republici Hrvatskoj dostavljaju obrazloženi prijedlog za dodjelu spomen-značke ili kratkog vatrenog oružja osobama iz članka 5. odnosno članka 6. ovog Pravilnika tajniku Kabineta ministra, a načelnik odjela u Tajništvu Ministarstva tajniku Ministarstva.

Glavni ravnatelj policije odnosno nadležni ravnatelj, načelnik Kabineta ministra odnosno tajnik Ministarstva razmatra prijedloge za dodjelu spomen-značke ili kratkog vatrenog oružja, procjenjuje njihovu osnovanost te ukoliko ocijeni da su prijedlozi osnovani, predlaže ministru unutarnjih poslova donošenje rješenja o dodjeli spomen-značke ili kratkog vatrenog oružja.

Prijedlog za dodjelu spomen-značke ili kratkog vatrenog oružja s ocjenom osnovanosti dostavlja se Odjelu za statusna pitanja i radno pravne odnose Ministarstva koji nakon provjere podataka u evidencijama Ministarstva izrađuje rješenje o dodjeli spomen-značke ili kratkog vatrenog oružja i dostavlja ga ministru unutarnjih poslova na potpis.

Dodjelu spomen-značke osobama iz članka 5. stavka 1. podstavka 3. ovog Pravilnika predlaže glavni ravnatelj policije.

Na izradu rješenja o dodjeli spomen-značke osobama iz članka 5. stavka 1. podstavka 3. ovog Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se odredbe stavka 4. ovog članka.

Članak 9.

Nadležni rukovoditelji iz članka 8. stavka 3. ovog Pravilnika dopisom će obavijestiti podnositelja zamolbe o činjenici da ne udovoljava uvjetima za dodjelu spomen-značke ili kratkog vatrenog oružja, što će i obrazložiti.

Članak 10.

Spomen-značka ili kratko vatreno oružje može se uručiti na svečani i prigodan način povodom Dana policije.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o dodjeli Spomen značke i kratkog vatrenog oružja broj: 511-01-152-15307/4-2008. od 6. studenog 2008. godine, broj: 511-01-152-15307/5-2008. od 4. rujna 2009. godine i broj: 511-01-152-15307/6-2008. od 1. prosinca 2009. godine.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-15251876-2011.

Zagreb, 25. studenoga 2011.

Ministar
Tomislav Karamarsko, v. r.