Pravilnik o evidenciji odgojnih mjera

NN 141/2011 (7.12.2011.), Pravilnik o evidenciji odgojnih mjera

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

2839

Na temelju članka 185. stavka 3. Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine« br. 152/2008., 76/2009. i 80/2011.) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O EVIDENCIJI ODGOJNIH MJERA

Glava I.
OPĆE ODREDBE

Osnovne odredbe

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se evidencija odgojnih mjera izrečenih maloljetnicima/mlađim punoljetnicima za kaznena djela i prekršaje(u daljem tekstu:Evidencija), koju vode zavodi za socijalnu skrb u županiji (u daljnjem tekstu:Zavod), za područje svoje mjesne nadležnosti i ministarstvo nadležno za socijalnu skrb za područje Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Evidencija se vodi za maloljetnike i mlađe punoljetnike kojima je izrečena odgojna mjera i pridržaj izricanja kazne maloljetničkog zatvora, ako je tijekom pridržaja izrečena odgojna mjera pojačane brige i nadzora i/ili jedna ili više posebnih obveza.

Glava II.
SADRŽAJ EVIDENCIJE

Sadržaj evidencije

Članak 2.

Evidencija sadrži podatke o:

– maloljetniku ili mlađem punoljetniku i njegovoj obitelji

– odgojnoj mjeri.

Podaci o maloljetniku ili mlađem punoljetniku i njegovoj obitelji

Članak 3.

Evidencija sadrži sljedeće podatke o maloljetniku/mlađem punoljetniku i njegovoj obitelji:

– ime i prezime, rođeno prezime i nadimak

– spol,

– osobni identifikacijski broj (OIB),

– prezime i ime oca i majke, djevojačko prezime majke,

– datum, mjesto, općina i država rođenja,

– državljanstvo,

– boravište (puna adresa)

– prebivalište (puna adresa)

– obrazovni status,

– radni status,

– lokalnu zajednica njegova okruženja,

– obiteljski status i obiteljske prilike.

Podaci o odgojnoj mjeri

Članak 4.

Podaci o odgojnoj mjeri izrečenoj odlukom suda za mladež su:

– naziv i sjedište suda za mladež,

– broj i datum odluke,

– datum kada je odgojna mjera postala pravomoćna,

– kazneno djelo (naziv i pravna oznaka kaznenog djela),

– vrsta odgojne mjere (naziv i pravna oznaka odgojne mjere),

– trajanje odgojne mjere,

– odluka o izrečenoj sigurnosnoj odnosno zaštitnoj mjeri uz odgojnu mjeru,

– prekršaj (naziv i pravna oznaka prekršaja)

– podaci o tijeku izvršavanja odgojne mjere (datum početka, uvjetnog otpusta, obustave, odgode i završetka izvršavanja odgojne mjere i datumi kontrolnih ročišta).

Glava III.
NAČIN VOĐENJA EVIDENCIJE

Način vođenja evidencije

Članak 5.

(1) Evidencija se vodi u sustavu elektroničke obrade podataka (u daljnjem tekstu: EOP).

(2) Svi podaci uneseni u računalo moraju imati dvije sigurnosne kopije od kojih jedna mora biti na prijenosnom magnetnom mediju i osigurana na odgovarajući način.

(3) Sigurnosne kopije se izrađuju najmanje jedanput dnevno.

Glava IV.
DOSTAVA I UPIS PODATAKA

Tijela koja daju podatke i opseg Evidencije

Članak 6.

(1) Za upis u Evidenciju, Zavodu dostavljaju podatke:

– općinski sudovi za mladež,

– županijski sudovi za mladež,

– prekršajni sudovi,

– ustanova socijalne skrbi ili odgojni zavod u kojoj se izvršava odgojna mjera.

(2) Zavod vodi prikuplja i vodi podatke o odgojnim mjerama za područje županije u elektronskom obliku, koja je sastavni dio Evidencije.

(3) Zavod prikupljene podatke za podučje županije dostavlja Ministarstvu, koje vodi jedinstvenu Evidenciju za područje Republike Hrvatske u elektronskom obliku.

Upis podataka i dostava dokumentacije

Članak 7.

(1) Sudovi iz članka 6. stavka 1. alineje 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika neposredno unose podatke u Obrazac broj 1. pod točkama 1. i 2. na temelju pravomoćnih sudskih odluka o izrečenoj odgojnoj mjeri, a ustanove iz članka 6. stavka 1. alineje 4. ovoga Pravilnika neposredno unose podatke u Obrazac broj 2. na temelju drugih akata i podataka koje vode u svezi izrečene odgojne mjere.

(2) Obrasci br. 1. i 2. nalaze se u prilogu i sastavni su dio ovoga Pravilnika.

Članak 8.

(1) Sudovi i ustanove iz članka 6. ovoga Pravilnika dostavljaju sudske odluke i druge akte zajedno s Obrascima br. 1. i 2., mjesno nadležnom Zavodu.

(2) Zavod ispunjava podatke u Obrascu broj 1. pod točkom 3. i Obrazac broj 2., ukoliko sam izvršava odgojnu mjeru.

(3) Zavod dostavlja elektroničkim putem popunjene Obrasce br. 1. i 2. Ministarstvu u Evidenciju.

Glava V.
TAJNOST PODATAKA I PRISTUP PODACIMA

Tajnost podataka

Članak 9.

Podaci iz Evidencije su službena tajna i podliježu zaštiti prema propisima o zaštiti osobnih podataka i zaštititi tajnosti podataka.

Pristup podacima

Članak 10.

(1) Pristup podacima iz Evidencije ima Ministarstvo, a podaci se mogu dati državnom odvjetništvu i sudu u svrhu provođenja kaznenog postupka prema evidentiranoj osobi kao i ustanovi, kod koje se izvršava odgojna mjera.

(2) Pristup podacima iz Evidencije imaju i tijela unutarnjih poslova u okviru svojih zakonskih ovlasti u svrhu otkrivanja počinitelja kaznenog djela.

(3) Građanin ima pravo tražiti podatke iz Evidencije za sebe samo radi ostvarivanja prava u stranoj državi.

Obrazac zahtjeva i izvatka

Članak 11.

(1) Sudovi i druga tijela te ustanove koje su zakonom ovlaštene za dobivanje podataka iz Evidencije moraju navesti svrhu i zakonsko ovlaštenje za dobivanje podataka, a zahtjev kojim se traži izvadak iz Evidencije podnosi se Ministarstvu na Obrascu br. 3.

(2) Osoba iz članka 10. ovoga Pravilnika koja podnese zahtjev radi ostvarivanja prava u stranoj državi mora navesti koja prava želi ostvariti, a zahtjev podnosi na Obrascu br. 3.

(3) Ministarstvo daje tražitelju podatke na Obrascu br. 4..

Članak 12.

(1) Ako Ministarstvo utvrdi da je zahtjev iz članka 11. ovoga Pravilnika nejasan ili nepotpun, pozvat će podnositelja da u roku od 15 dana zahtjev objasni ili nadopuni.

(2) Ako podnositelj ne postupi u skladu s pozivom iz stavka 1. ovoga članka, smatrat će se da zahtjev nije niti podnesen.

Članak 13.

Ministarstvo će osigurati sudovima i državnim odvjetništvima neposredan uvid u Evidenciju putem računalnog sustava.

Glava VI.
BRISANJE PODATAKA IZ EVIDENCIJE

Rokovi brisanja podataka

Članak 14.

(1) Podaci o izrečenoj odgojnoj mjeri brišu se iz evidencije nakon proteka roka od tri godine od dana kada je prestalo izvršenje odgojne mjere, ili naknadno izrečene odgojne mjere, a potpuno kada evidentirana osoba navrši dvadeset i četiri godine života.

(2) Ako je evidentirana osoba u međuvremenu osuđena na kaznu zatvora ili maloljetničkog zatvora, podaci o odgojnoj mjeri brisat će se iz evidencije protekom rokova za brisanje iz kaznene evidencije.

Način brisanja podataka

Članak 15.

Brisanje iz evidencije provodi se potpunim brisanjem podataka iz elektroničkog sustava na način da se onemogući daljnje korištenje tih podataka.

Glava VII.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

(1) Obrasci broj 1., 2., 3. i 4. čiji je oblik i sadržaj propisan ovim Pravilnikom, tiskani su uz Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

(2) Obrasci iz stavka 1. ovog članka bijele su boje.

(3) Obrasci iz stavka 1. ovog članka mogu se koristiti u elektroničkom obliku u kojem se nalaze na web-stranici Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

Članak 17.

Ministarstvo će najkasnije do 1. siječnja 2013. godine osigurati uvjete za potpunu provedbu članka 13. ovoga Pravilnika.

Članak 18.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o evidenciji odgojnih mjera (»Narodne novine« 111/02).

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-06/29

Urbroj: 534-09-2/1-11-12

Zagreb: 23. studenoga 2011.

Potpredsjednik Vlade i
ministar zdravstva i socijalne skrbi
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.

                                                                                  Obrazac 1.

                       EVIDENCIJA ODGOJNIH MJERA

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv i sjedište suda: __________________________________

Broj i datum odluke: __________________________________

ZAVODU U ________________ŽUPANIJI

Podaci za upis u evidenciju odgojnih mjera

1. OSOBNI PODACI

Prezime: ____________ Ime: ___________ Nadimak: ________

Spol: M Ž                             OIB: ________________________

Prezime i ime oca ____________________________________

Prezime, djevojačko prezime i ime majke ___________________

Dan, mjesec i godina rođenja: ____________________________

mjesto rođenja: ______________________________________

Općina rođenja: ____________ Država rođenja: _____________

Državljanstvo: _______________________________________

Prebivalište/boravište (puna adresa)

__________________________________________________

2. ODLUKA SUDA

Naziv i sjedište suda i broj i datum odluke: __________________

Datum pravomoćnosti odluke o izrečenoj odgojnoj mjeri: _______

Kazneno djelo (naziv i pravna oznaka): ___________________

Vrsta odgojne mjere (naziv i pravna oznaka): _______________

Trajanje odgojne mjere: ________________________________

Sigurnosna mjera uz odgojnu mjeru: _______________________

Zaštitna mjera uz odgojnu mjeru: _________________________

Prekršaj (naziv i pravna oznaka): ________________________

3. OSTALI PODACI O MALOLJETNIKU/MLAĐEM PUNOLJETNIKU

Obrazovni status (u produžetku označiti znakom (+) samo jedno od ponuđenog)

– učenik osnovne škole                              __________________

– učenik srednje škole                                __________________

– student                                                    __________________

– prekinuto osnovnoškolsko obrazovanje    __________________

– prekinuto srednjoškolsko obrazovanje      __________________

– stečeni stupanj obrazovanja (ako obrazovanje nije u tijeku)

Radni status (obilježiti znakom +) zaposlen/a _______ nezaposlen/a
______________________________________________________

Tip naselja u kojem živi (obilježiti znakom +); gradu _______ selu _______

Obiteljski status: (u produžetku označiti znakom (+) samo jedno od ponuđenog)

– živi s oba roditelja                                     __________________

– živi s jednim roditeljem                              __________________

– živi izvan vlastite obitelji                            ___________________

Prisutnost nekih socijalno neprihvatljivih oblika ponašanja u obitelji:
(označiti znakom +)

– sklonost neradu                                        __________________

– alkoholizam                                             __________________

– drugi oblici ovisnosti (napisati koji)              ________________

– nasilje u obitelji                                       __________________

– ostalo (napisati što)                                 __________________

                                                           ______________________

M.P.                                                       (potpis ovlaštene osobe)                                                                                      Obrazac 2.

                  IZVRŠAVANJE ODGOJNE MJERE

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv suda, ustanove izvršavanja

__________________________________________________

Klasa ____________________________

                        Zavod _________________________________

Podaci za upis u evidenciju odgojnih mjera

Prezime: ___________ Ime:__________ Nadimak: __________

Spol: ______     OIB _________________________________

Prezime i ime oca ____________________________________

Prezime, djevojačko prezime i ime majke ___________________

Dan, mjesec i godina rođenja: ____________________________

Mjesto rođenja: ______________________________________

Općina rođenja:______________________________________.

Država rođenja: ______________________________________

Prebivalište (puna adresa)

Boravište (puna adresa) ________________________________

Datum početka izvršavanja odgojne mjere __________________

Datum održavanja kontrolnog ročišta ______________________

Datum obustave izvršavanja _____________________________

Podaci o odgodi zavodske odgojne mjere (navesti razlog)

__________________________________________________

Podaci o uvjetnom otpustu ______________________________

Napomena

__________________________________________________

                                                         ______________________

M.P.                                                       (potpis ovlaštene osobe)


                                                                                       Obrazac 3.

      PODACI IZ EVIDENCIJE ODGOJNIH MJERA

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv tijela/ime i prezime i adresa tražitelja podataka

__________________________________________________

                                              MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I

                                              SOCIJALNE SKRBI

                                              Uprava za socijalnu skrb

PREDMET: Zahtjev za davanjem podataka iz evidencije odgojnih mjera

Molim/o da mi/nam dostavite podatke iz Evidencije odgojnih mjera za:

Prezime: _____________ Ime: ___________ Nadimak: _______

Spol: ______________________ OIB ____________________

Prezime i ime oca ____________________________________

Prezime, djevojačko prezime i ime majke ___________________

Dan, mjesec i godina rođenja: __________ mjesto rođenja: _____

Općina rođenja: _____________. Država rođenja: ___________

Prebivalište (puna adresa) ______________________________

Boravište (puna adresa) ________________________________

Zanimanje: __________________________________________

Obrazovanje: ________________________________________

Podaci iz evidencije odgojnih mjera potrebni su radi:

__________________________________________________

Podatke molimo dostaviti pozivom na broj spisa: _____________

                                                        ______________________

M.P.                                                  (potpis tražitelja podataka)


                                                                                  Obrazac 4.

Ministarstvo zdravstva i

socijalne skrbi

KLASA: ___________________________

URBROJ: __________________________

Zagreb, ____________________________

                                              _________________________

                                              _________________________

                                              _________________________

PREDMET: Izvadak iz evidencije odgojnih mjera

Dostavljamo vam podatke iz evidencije odgojnih mjera kako slijedi:

Prezime:_________ Ime: ___________ Nadimak: ___________

Spol:________________________OIB___________________

Prezime i ime oca_____________________________________

Prezime, djevojačko prezime i ime majke ___________________

___________________________________________________

Dan, mjesec i godina rođenja:_________ mjesto rođenja:________

Općina rođenja:_____________ Država rođenja: _____________

Prebivalište (puna adresa): ______________________________

Boravište (puna adresa): _______________________________

Obrazovanje: ________________________________________

Zanimanje: _________________________________________

Sud koji je izrekao mjeru: ______________________________

Vrsta odgojne mjere: __________________________________

Sigurnosna mjera uz odgojnu mjeru: _______________________

Odluka o izmjeni odgojne mjere: __________________________

Napomena: _________________________________________

                                                        ______________________

M.P.                                                    (potpis ovlaštene osobe)