Uredba o proglašenju Posebnog ornitološkog rezervata "Veliki Pažut"

NN 142/2011 (9.12.2011.), Uredba o proglašenju Posebnog ornitološkog rezervata "Veliki Pažut"

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2847

Na temelju članka 21. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 70/2005, 139/2008 i 57/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. studenoga 2011. godine donijela

UREDBU

O PROGLAŠENJU POSEBNOG ORNITOLOŠKOG REZERVATA »VELIKI PAŽUT«

Članak 1.

Ovom Uredbom proglašava se Posebni ornitološki rezervat »Veliki Pažut«, ukupne površine od 571 hektara.

Članak 2.

Granica Posebnog ornitološkog rezervata »Veliki Pažut« (u daljnjem tekstu: Posebni ornitološki rezervat) ide na njegovom sjeverozapadnom dijelu od točke T1 (X 5643339,02; Y 5135883,965) na obali rijeke Mure na državnoj granici s Republikom Mađarskom, prateći državnu granicu u smjeru juga do točke T2 (X 5645077,408; Y 5130647,06). Odatle ide pravocrtno u smjeru jugozapada, siječe kopno i rijeku Dravu do točke T3 (X 5644647,499; Y 5130295,387). Dalje granica prati desnu obalu rukavca Drave u smjeru jugozapada do točke T4 (X 5644494,328; Y 5129986,108), odakle nastavlja putem do točke T5 (X 5644450,158; Y 5129931,046) koja se nalazi na obrambenom nasipu. Odatle granica teče prema sjeverozapadu sjevernim rubom obrambenog nasipa do točke T6 (X 5642577,832; Y 5130552,154) idući u smjeru sjevera presijeca rukavac Drave do točke T7 (X 5642576,017; Y 5130646,999) na lijevoj obali rukavca. Dalje granica prati lijevu obalu rukavca u smjeru sjeveroistoka do točke T8 (X 5642987,619; Y 5131372,181), koja se nalazi na mjestu utoka rukavca u glavni tok rijeke Drave. Odatle u smjeru sjeverozapada prelazi rijeku Dravu do točke T9 (X 5642906,387; Y 5131560,51) na obrambenom nasipu. Granica dalje prati južni rub nasipa prema istoku do zavoja gdje se nalazi točka T10 (X 5643436,432; Y 5131516,491) iz koje ravnom linijom ide na sjeveroistok i siječe vodotok Rakovnicu do točke T11 (X 5643612,509; Y 5131617,689), koja se nalazi na nasipu s lijeve strane vodotoka. Odatle granica prati kanal prema sjeveru do točke T12 (X 5643555,512; Y 5131833,975) i siječe nasip u smjeru sjeveroistoka do točke T13 (X 5643578,473; Y 5131866,375) koja se nalazi na putu sa sjeverne obale nasipa. U točki T13 granica skreće prema jugoistoku prateći put uz nasip do točke T14 (X 5644381,709; Y5131625,404), koja se nalazi na raskrižju puteva, u kojoj skreće na put u smjeru sjeveroistoka do točke T15 (X 5644674,413; Y 5132213,99), koja se nalazi na putu uz desnu obalu rijeke Mure. Odatle granica prati put uz rijeku Muru u smjeru sjevera do točke T16 (X 5644447,964; Y 5132934,633), te nastavlja sjevernim rubom puta do točke T17 (X 5644393,962; Y 5132950,516). Granica dalje prati put uz istočni rub obrambenog nasipa u smjeru sjevera do točke T18 (X 5643007,307; Y 5135065,456) iz koje ravnom linijom u smjeru sjeveroistoka sječe šumu Hrlič do točke T19 (X 5643522,828; Y 5135833,034), koja se nalazi na poljskom putu. Granica dalje prati put u smjeru zapada i jugozapada do točke T20 (X 5643238,353; Y 5135729,653). Odatle skreće putem u smjeru sjeveroistoka do točke T21 (X 5643338,109; Y 5135858,839). Iz točke T21 granica ide ravnom linijom u smjeru sjevera do obale rijeke Mure u početnu točku T1.

Granica Posebnog ornitološkog rezervata ucrtana je na topografskoj karti u mjerilu 1:25.000 u Prilogu ove Uredbe i njezin je sastavni dio.

Po jedan primjerak topografske karte, u digitalnom i analognom obliku, čuva se u Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvu kulture i u Državnom zavodu za zaštitu prirode.

Članak 3.

Proglašenje Posebnog ornitološkog rezervata neće ograničiti nastavak zatečenih djelatnosti u zaštićenom području kojima se ne narušavaju svojstva zbog kojih je proglašen, uvažavajući odredbe Strategije i Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 50/99).

Članak 4.

Posebni ornitološki rezervat upisuje se u Upisnik zaštićenih područja koji vodi Ministarstvo kulture.

Područjem Posebnog ornitološkog rezervata upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Križevačko-koprivničke županije.

Članak 5.

Sukladno članku 24. stavku 3. Zakona o zaštiti prirode, Ministarstvo kulture će ovu Uredbu dostaviti nadležnom uredu za katastar radi evidentiranja posebnog pravnog režima.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Odluka o proglašenju »Posebnog zoološkog rezervata Veliki Pažut«, koju je donijela Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije na sjednici održanoj 10. prosinca 1998. godine.

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/11-02/09
Urbroj: 5030114-11-1
Zagreb, 15. studenoga 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

PRILOG

Kartografski prikaz granice Posebnog ornitološkog rezervata »Veliki Pažut«