Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

NN 142/2011 (9.12.2011.), Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2849

Na temelju članka 6. stavka 2. i članka 7. stavka 1. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, broj 27/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. studenoga 2011. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (»Narodne novine«, br. 38/2001, 112/2001, 62/2002, 156/2002, 162/2003, 39/2005, 82/2005, 133/2005, 30/2006, 118/2006, 22/2007, 112/2007, 127/2007 i 124/2011), u članku 9. podstavak a) Položaji I. vrste, mijenja se i glasi:

»a) Položaji I. vrste

1.

ravnatelj zavoda za socijalnu skrb u županiji s više od 200 radnika

ravnatelj doma socijalne skrbi s više od 200 radnika

2,10

2.

ravnatelj zavoda za socijalnu skrb u županiji s više od 100 do 200 radnika

ravnatelj doma socijalne skrbi s više od 100 do 200 radnika

2,05

3.

ravnatelj zavoda za socijalnu skrb u županiji do 100 radnika

ravnatelj doma socijalne skrbi s više od 50 do 100 radnika

1,95

4.

predstojnik područnog centra za socijalnu skrb s više od 20 radnika

ravnatelj doma socijalne skrbi do 50 radnika

ravnatelj obiteljskog centra

1,85

5.

predstojnik područnog centra za socijalnu skrb do 20 radnika

voditelj dislocirane jedinice doma socijalne skrbi

predstojnik podružnice obiteljskog centra

1,75

6.

voditelj ureda u zavodu za socijalnu skrb u županiji

1,50

7.

voditelj odjela

1,35

8.

voditelj odsjeka

1,30«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/11-01/03
Urbroj: 5030106-11-6
Zagreb, 10. studenoga 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.