Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi

NN 142/2011 (9.12.2011.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2851

Na temelju članka 45.b stavka 4. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005, 107/2007, 27/2008 i 49/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. studenoga 2011. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O RASPISIVANJU I PROVEDBI JAVNOG NATJEČAJA I INTERNOG OGLASA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Članak 1.

U Uredbi o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (»Narodne novine«, broj 74/2010), u članku 2. stavku 3. iza riječi: »službenika« dodaju se riječi: »te prijmom u službu osobe koja je na temelju ugovora o stipendiranju ili školovanju u obvezi raditi određeno vrijeme u državnoj službi«.

Članak 2.

U članku 4. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Obavijest o raspisivanju javnog natječaja obvezno se dostavlja nadležnoj službi za zapošljavanje.«.

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Članak 3.

U članku 9. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Dostavljanje pisane obavijesti iz stavka 2. ovoga članka nije upravni postupak u smislu zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.«.

Članak 4.

Članak 20. mijenja se i glasi:

»U postupku provedbe javnog natječaja za prijam osoba u državnu službu, čelnik tijela ili službena osoba u opisu poslova koje je rješavanje o tome, sukladno propisima o ustrojstvu državnog tijela, donosi rješenje o prijmu u državnu službu.

Po izvršnosti rješenja o prijmu, osoba iz stavka 1. ovoga članka donosi rješenje o rasporedu na radno mjesto.

Ako je putem javnog natječaja ili internog oglasa izabran kandidat koji je državni službenik, čelnik tijela ili službena osoba u opisu poslova koje je rješavanje o tome, sukladno propisima o ustrojstvu državnog tijela, donosi rješenje o izboru kandidata.

Po izvršnosti rješenja o izboru kandidata, osoba iz stavka 3. ovoga članka donosi rješenje o rasporedu na radno mjesto.

Rješenja iz stavaka 1. – 4. ovoga članka donose se u upravnom postupku.«.

Članak 5.

U članku 21. u drugoj zagradi, iza riječi: »kod« dodaju se riječi: »javnog natječaja ili«.

Članak 6.

U članku 22. stavku 1. riječi: »članka 45. stavka 5.« zamjenjuju se riječima: »članka 50.b stavaka 1. i 2.«, a riječi: »postupak prijma u državnu službu po raspisanom javnom natječaju, odnosno internom oglasu« zamjenjuju se riječima: »provedbu postupka javnog natječaja, odnosno internog oglasa«.

Članak 7.

U članku 23. riječi: »rješenje o rasporedu na radno mjesto« zamjenjuju se riječima: »rješenje o izboru kandidata«, a iza riječi: »oglasa« dodaju se riječi: »ili javnog natječaja«.

Članak 8.

U članku 25. stavku 1. riječ: »primitka« zamjenjuje se riječju: »dostave«.

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-01/11-01/01

Urbroj: 5030106-11-1

Zagreb, 10. studenoga 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.