Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

NN 142/2011 (9.12.2011.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2852

Na temelju članka 78. stavaka 1. i 2. i članka 109. stavka 1. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/2001), a u vezi s člankom 144. stavkom 2. točkom a) Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005, 107/2007, 27/2008 i 49/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 15. studenoga 2011. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 37/2001, 38/2001 – ispravak, 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002 – ispravak, 17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004 – ispravak, 66/2005, 131/2005, 11/2007, 47/2007, 109/2007, 58/2008, 32/2009, 140/2009, 21/2010 38/2010, 77/2010, 113/2010 i 22/2011), u članku 9. podstavku a) Položaji I. vrste, u točki 3. riječ: »Upravnog« zamjenjuje se riječima: »Visokog upravnog«.

U podstavku d) Radna mjesta I. vrste, u točki 3. riječ: »Upravnom« zamjenjuje se riječima: »Visokom upravnom«.

U točki 4. riječ: »Upravnom« zamjenjuje se riječima: »Visokom upravnom«.

U točki 6. iza riječi: »općinskim« dodaje se zarez i riječ: »upravnim«.

U točki 9. iza riječi: »općinskim« dodaje se zarez i riječ: »upravnim«.

Članak 2.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»Posebni nazivi radnih mjesta u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i koeficijenti složenosti poslova su:

a) Položaji I. vrste

1. pročelnik područnog ureda                                  2,50

2. glavni građevinski inspektor                                 2,40

3. glavni inspektor zaštite okoliša                             2,40

4. glavni urbanistički inspektor                                 2,40

5. načelnik odjela građevinske inspekcije                 2,20

6. načelnik odjela inspekcije zaštite okoliša              2,20

7. načelnik odjela urbanističke inspekcije                 2,20

8. pročelnik područne jedinice                                 2,10

9. voditelj odsjeka građevinske inspekcije               2,05

10. voditelj odsjeka inspekcije zaštite okoliša          2,05

11. voditelj odsjeka urbanističke inspekcije             2,05

Stručni uvjeti za točke 1. – 11. kao za višeg inspektora, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

b) Radna mjesta I. vrste

1. viši građevinski inspektor                                   1,90

2. viši inspektor zaštite okoliša                               1,90

3. viši urbanistički inspektor                                   1,90

4. građevinski inspektor                                         1,60

5. inspektor zaštite okoliša                                     1,60

6. urbanistički inspektor                                         1,60

Stručni uvjeti za točke 1. – 6. prema zakonu, ostali uvjeti prema posebnim propisima.

c) Radna mjesta II. vrste

1. građevinski inspektor II. vrste                            1,20

Stručni uvjeti za točku 1: VŠS, preddiplomski sveučilišni ili stručni studij, ostali uvjeti prema posebnim propisima.«.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 1. ove Uredbe koji stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 120-02/11-01/01

Urbroj: 5030106-11-5

Zagreb, 15. studenoga 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.