Pravilnik o pivu

NN 142/2011 (9.12.2011.), Pravilnik o pivu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2867

Na temelju članka 94. stavka 2. Zakona o hrani (»Narodne novine« broj 46/07, 84/08, 55/11) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, donosi

PRAVILNIK O PIVU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju zahtjevi kakvoće kojima u proizvodnji i stavljanju na tržište mora udovoljavati pivo, a odnose se na:

– kategorizaciju, nazivlje i dodatne zahtjeve označavanja;

– senzorska svojstva, sastav i druge tvari koje se upotrebljavaju u proizvodnji;

– tehnološke postupke koji se primjenjuju u proizvodnji i preradi.

Članak 2.

Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na proizvode koji su zakonito proizvedeni i/ili stavljeni na tržište u državi članici Europske unije ili zakonito proizvedeni u državi članici EFTA-e koja je ugovorna strana Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru.

Članak 3.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. »pivo« – proizvod dobiven alkoholnim vrenjem pivske sladovine upotrebom čistih kultura pivskih kvasaca Saccharomyces cerevisiae, a iznimno spontanim vrenjem ili uporabom mješovitih mikrobnih kultura;

2. »pivska sladovina« – poluproizvod dobiven toplinskom i enzimskom razgradnjom osnovnih sirovina odnosno ječmenog i/ili
pšeničnog slada koji se može djelomično nadomjestiti s drugim žitaricama ili proizvodima od žitarica, šećerom i ostalim saharidima te šećernim i škrobnim sirupima, pod uvjetom da je jodna reakcija na škrob u pivu negativna, a koje sadrže ekstrakt za fermentaciju;

3. »ekstrakt u osnovnoj sladovini« – udio suhe tvari u pivskoj sladovini prije fermentacije, usklađen na udio suhe tvari u osnovnoj sladovini gotovog proizvoda;

4. »mikrobne kulture« – čista kultura pivskog kvasca Saccharomyces cerevisiae, mješovite mikrobne kulture kvasaca i odabranih sojeva bakterija mliječno-kiselog vrenja;

5. »EBC jedinica« – European Brewing Convention Unit – europska jedinica boje;

6. »potisni plinovi« – ugljikov dioksid ili dušik ili mješavina oba plina.

Članak 4.

Za proizvodnju piva dozvoljeno je koristiti sljedeće sastojke:

1. ječmeni i/ili pšenični slad;

2. neslađene žitarice i proizvodi od žitarica;

3. karamelni slad i drugi sladovi za bojenje;

4. prženi ječam i pšenica;

5. prženi ječmeni i pšenični slad;

6. šećeri i ostali saharidi, šećerni i škrobni sirupi;

7. hmelj i proizvodi od hmelja;

8. voda;

9. mikrobne kulture;

10. prehrambeni aditivi;

11. ugljikov dioksid i dušik;

12. voćna pulpa, voćna kaša, koncentrirana voćna kaša, vodeni ekstrakt voća.

Članak 5.

(1) U pivo je dozvoljeno dodavanje aroma, bilja, biljnih ekstrakata i svih drugih tvari koje mogu imati određene hranjive ili fiziološke učinke osim vitamina i minerala.

(2) Dozvoljeno je miješanje piva s voćnim sokovima, voćnim nektarima, osvježavajućim bezalkoholnim pićima, vinima, voćnim vinima, alkoholnim pićima te jakim alkoholnim pićima.

Članak 6.

Pivo mora udovoljavati sljedećim zahtjevima kakvoće:

– da je bistro i bez taloga, osim proizvoda iz članka 9. točka 6. i 7. ovoga Pravilnika;

– da je odgovarajuće boje, okusa i mirisa ovisno o vrsti piva,

– da sadrži najmanje 3 g/l ugljikovog dioksida;

– da sadržaj alkohola odgovara označenoj vrijednosti;

– da ima pH vrijednost od 2,8 do 4,8;

– da je jodna reakcija na škrob negativna;

– da ima primjerenu pjenu ovisno o vrsti piva.

Članak 7.

Za točenje piva iz spremnika dozvoljeno je koristiti potisne plinove.

II. OZNAČAVANJE I REKLAMIRANJE

Članak 8.

(1) Na označavanje piva primjenjuju se odredbe Pravilnika o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane (»Narodne novine« broj 63/11, 79/11) te odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na označavanje.

(2) U smislu članka 25. Pravilnika o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane pri označavanju piva iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika, osim točke 3. istoga stavka, obvezno je navesti samo sastojke iz Priloga 3.

Pravilnika o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane.

(3) Dozvoljeno je reklamiranje piva i proizvoda iz članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika osim piva miješanog s alkoholnim pićima, jakim alkoholnim pićima i vinima sukladno posebnim propisima o reklamiranju piva i vina.

Članak 9.

(1) Proizvod definiran u članku 3. stavku 1. ovoga Pravilnika stavlja se na tržište pod nazivom »pivo«, a može se razvrstavati u sljedeće kategorije:

1. »specijalno pivo« – proizvedeno od sladovine od 12 do 14% (m/m) ekstrakta u osnovnoj sladovini;

2. »jako pivo« – proizvedeno od sladovine s najmanje 14% (m/m) ekstrakta u osnovnoj sladovini;

3. »bezalkoholno pivo« – sadrži najviše 0,5% vol. alkohola;

4. »pšenično pivo« – proizvedeno iz najmanje 30% (m/m) pšeničnog slada;

5. »pivo proizvedeno s mješovitom mikrobnom kulturom«;

6. »mutno pivo« – pivo čija je mutnoća posljedica posebnih tehnoloških postupaka, a može biti i s talogom;

7. »nefiltrirano pivo« – mutno pivo iz kojeg tehnološkim postupcima nije uklonjena mikrobna kultura, a može biti i s talogom;

8. »svijetlo pivo« – pivo s intenzitetom boje do 15 EBC jedinica;

9. »crveno pivo« ili »tamno pivo« – pivo s intenzitetom boje od 16 do 40 EBC jedinica;

10. »crno pivo« – pivo s intenzitetom boje iznad 40 EBC jedinica.

(2) Naziv »pivo« može se zamijeniti nazivom kategorije.

Članak 10.

Ovisno o vrsti glavnog vrenja, pivo se može označiti sljedećim riječima:

– »ale« ili »alt bier« za pivo gornjeg vrenja;

– »lager« za pivo donjeg vrenja;

– »spontano prevrelo« za spontano prevrelo pivo.

Članak 11.

Za utvrđivanje sukladnosti piva s propisanim općim zahtjevima kakvoće u svrhu službene kontrole koriste se međunarodno priznate i validirane metode.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o pivu i pivu s dodacima (»Narodne novine« br. 42/05, 57/05, 69/08).

(2) Proizvodi proizvedeni i označeni sukladno propisu iz stavka. ovoga članka mogu se stavljati na tržište godinu dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika i nalaziti se na tržištu do isteka roka trajanja.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/95
Urbroj: 525-13-2-0731/11-22
Zagreb, 29. studenoga 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.