Odluka o troškovima u postupcima mirenja

NN 142/2011 (9.12.2011.), Odluka o troškovima u postupcima mirenja

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

2878

Na temelju članka 26. Statuta Hrvatske gospodarske komore (»Narodne novine« broj 11/94 – pročišćeni tekst, 108/95, 16/96, 64/01) Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore na 10. sjednici 30. studenoga 2011. godine donosi

ODLUKU

O TROŠKOVIMA U POSTUPCIMA MIRENJA

Članak 1.

Ovom odlukom određuju se pravila o troškovima u postupcima na koje se primjenjuje Pravilnik o mirenju Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (u daljnjem tekstu: Centar).

Članak 2.

Stranke koje sudjeluju u postupcima u okviru Centra snose troškove postupka koji se sastoje od:

a) upisne takse;

b) troškova nagrade izmiritelja;

c) administrativnih troškova;

d) materijalnih troškova postupka – putni troškovi, nagrade vještaka, troškova prevođenja i ostali troškovi.

Ako drugačije nije utvrđeno ovom Odlukom, ugovaranjem nadležnosti Centra, stranke pristaju na plaćanja svih navedenih troškova.

Stranke su dužne uplatiti troškove postupka na račun koji će odrediti Centar.

Članak 3.

Upisna taksa za provođenje postupka mirenja iznosi 120,00 EUR u protuvrijednosti te svote u valuti sjedišta Centra primjenom prodajnog tečaja iz tečajne liste Hrvatske narodne banke na dan uplate.

Članak 4.

Nagrada svakog izmiritelja koji sudjeluje u postupku iznosi za svaki započeti dan mirenja 1.200,00 kuna bruto. U sporovima veće složenosti, ovu nagradu predsjednik Centra može povećati u dogovoru s izmiriteljem i strankama.

Članak 5.

Administrativni troškovi iznose 20% nagrade izmiritelja iz članka 4. Ako mirenje provodi više izmiritelja, ti troškovi iznose 10% ukupne nagrade izmiritelja.

Članak 6.

Svaki izmiritelj koji sudjeluje u postupku ima pravo na putni trošak i dnevnice u visini utvrđenoj normativnim aktima Hrvatske gospodarske komore, ako izmiritelj ima prebivalište odnosno boravište izvan mjesta održavanja mirenja. Visina naknade za prijevoz utvrđuje se na osnovi odgovarajuće priložene dokumentacije.

Članak 7.

Prevoditelji, vještaci, snimatelji i druge osobe koje obavljaju određene poslove u postupcima mirenja, a nisu zaposlenici Hrvatske gospodarske komore, imaju pravo na naknadu u iznosu kojeg utvrdi predsjednik Centra pri čemu se uzimaju u obzir okolnosti konkretnog slučaja i uobičajena nagrada za takav rad.

Troškove navedene u stavku 1., po nalogu tajnika Centra, stanke su dužne podmiriti na jednake dijelove uplatom na odgovarajući račun Hrvatske gospodarske komore na temelju ispostavljenog računa.

Članak 8.

U postupku mirenja, ukoliko se stranke drugačije ne sporazume, svaka stranka snosi troškove postupka na jednake dijelove.

Ako se stranke drugačije ne sporazume, svaka stranka snosi vlastite troškove.

Članak 9.

Ova odluka primjenjuje se na sve sporove pokrenute nakon njenog stupanja na snagu, te na sporove pokrenute prije njenog stupanja na snagu, ako u njima još nije bila uplaćena upisna taksa.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe Odluke o troškovima u postupcima arbitraže i mirenja koje se odnose na troškove mirenja (»Narodne novine«, broj 108/2003 i 59/2007).

Članak 11.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-02/11-02/19
Urbroj: 311-17-11-02
Zagreb, 30. studenoga 2011.

Predsjednik
Nadan Vidošević, v. r.