Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu građevnog materijala izvan područja posebne državne skrbi

NN 144/2011 (14.12.2011.), Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu građevnog materijala izvan područja posebne državne skrbi

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2918

Na temelju članaka 10.c stavka 3. Zakona o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, br. 86/08 i 57/11), ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DODJELU GRAĐEVNOG MATERIJALA IZVAN PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za ostvarivanje prava na stambeno zbrinjavanje dodjelom građevnog materijala za popravak, obnovu ili izgradnju obiteljske kuće u vlasništvu korisnika izvan područja posebne državne skrbi i način ostvarivanja tog prava.

Članak 2.

Tijekom Domovinskog rata do završetka mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja

Pravo na dodjelu građevnog materijala izvan područja posebne državne skrbi može ostvariti:

1. osoba koja ima u vlasništvu u ratu oštećenu ili razorenu obiteljsku kuću izvan područja posebne državne skrbi čije oštećenje je nastalo za vrijeme Domovinskog rata do završetka mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja, a koja nije obnovljena prema Zakonu o obnovi, pod uvjetom da je osoba bila vlasnik te obiteljske kuće na dan 8. listopada 1991. godine,

2. povratnik koji je bivši nositelj stanarskog prava izvan područja posebne državne skrbi te ima u vlasništvu oštećenu ili razorenu obiteljsku kuću ili građevinsko zemljište izvan područja posebne državne skrbi,

3. osobito teški socijalni slučajevi i drugi korisnici socijalne skrbi čije imovinsko stanje je takvo da ne mogu osigurati osnovne životne potrebe i stanuju u nezadovoljavajućem stambenom prostoru, te imaju u vlasništvu oštećenu ili razorenu obiteljsku kuću ili građevinsko zemljište izvan područja posebne državne skrbi.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka mogu ostvariti navedeno pravo pod uvjetom da su hrvatski državljani, koji nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu drugu useljivu obiteljsku kuću ili stan na području Republike Hrvatske, području država nastalih raspadom SFRJ ili drugih država u kojima borave, ili ako istu nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili nakon 8. listopada 1991., odnosno ako nisu stekli pravni položaj zaštićenog najmoprimca te pod uvjetom da se u obnovljenu kuću ili stan vrate i u njoj prebivaju.

Članak 3.

Potvrdu o obiteljskoj kući koja je u ratu oštećena ili razorena i koja nije obnovljena prema Zakonu o obnovi, izdaje Ured državne uprave nadležan za poslove obnove za obiteljske kuće koje su bile predmetom procjene Komisije za popis i procjenu ratne štete.

Ako obiteljska kuća nije bila predmetom procjene Komisije za popis i procjenu ratne štete, status u ratu oštećene ili razorene obiteljske kuće utvrđuje Povjerenstvo za procjenu stanja stambenog objekta osnovano prema članku 9.a Zakona o područjima posebne državne skrbi. Povjerenstvo za procjenu stanja stambenog objekta može od podnositelja zahtjeva zatražiti i druge odgovarajuće dokaze o statusu u ratu oštećene ili razorene obiteljske kuće.

Pravo na dodjelu građevnog materijala može se ostvariti za obnovu ili izgradnju u ratu oštećene ili razorene obiteljske kuće na čestici na kojoj se nalazi oštećena ili razorena obiteljska kuća.

Članak 4.

Nezadovoljavajući stambeni prostor je stan ili obiteljska kuća površine manje od 35 m2 za jednu osobu, a za osobe s invaliditetom manji od 42 m2 te uvećanu za 10 m2 za svakog daljnjeg člana obitelji, odnosno stambeni prostor koji je neuseljiv ili useljiv s potrebom dodjele građevnog materijala prema članku 9.a. Zakona o područjima posebne državne skrbi.

Nezadovoljavajući stambeni prostor iz stavka 1. ovog članka mora biti u vlasništvu podnositelja zahtjeva ili članova obitelji koji se stambeno zbrinjavaju.

Status neuseljivog i useljivog, odnosno nezadovoljavajućeg stambenog prostora utvrđuje Povjerenstvo za procjenu stanja stambenog objekta.

Članak 5.

Osobito teški socijalni slučajevi i korisnici socijalne skrbi iz članka 2. stavka 1. točke 3. ovoga Pravilnika su osobe u sustavu socijalne skrbi, odnosno osobe koje svojim cjelokupnim imovinskim stanjem ne mogu zadovoljiti osnovne životne potrebe.

Odgovarajuće mišljenje za osobe iz stavka 1. ovoga članka daje nadležna ustanova socijalne skrbi u pisanom obliku, te jedinica lokalne samouprave na čijem području osoba prebiva.

Članak 6.

Pravo na dodjelu građevnog materijala s pravom na organiziranu ugradnju ostvaruju osobe iz članka 2. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika.

Osobe iz članka 2. stavka 1. točke 2. i 3. ovoga Pravilnika mogu ostvariti pravo na organiziranu ugradnju dodjeljenog građevnog materijala ako nisu u mogućnosti samostalno financirati obnovu ili izgradnju obiteljske kuće što dokazuju potvrdom nadležne ustanove socijalne skrbi i jedinice lokalne samouprave na čijem području prebivaju.

Zahtjev za dodjelu građevnog materijala s pravom na organiziranu ugradnju podnosi korisnik uz kojeg je potrebno priložiti mišljenje nadležne ustanove socijalne skrbi.

Članak 7.

Rješenje o pravu na stambeno zbrinjavanje dodjelom građevnog materijala izvan područja posebne državne skrbi za svaki predmet pojedinačno donosi ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva.

Odluku o pravu na organiziranu ugradnju darovanog građevnog materijala za svaki zahtjev pojedinačno donosi ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva nakon što je doneseno rješenje iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 8.

Na isporuku građevnog materijala za korisnike izvan područja posebne državne skrbi primjenjuju se na odgovarajući način mjerila iz Pravilnika o načinu izgradnje i mjerilima za popravak, obnovu i izgradnju obiteljske kuće dodjelom građevnog materijala i višestambenih objekata na područjima posebne državne skrbi.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 019-06/11-01/1704

Urbroj: 538-06-2/0137-11-2

Zagreb, 1. prosinca 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
regionalnog razvoja, šumarstva
i vodnoga gospodarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.