Pravilnik o načinu izgradnje i mjerilima za popravak, obnovu i izgradnju obiteljskih kuća dodjelom građevinskog materijala i višestambenih objekata na područjima posebne državne skrbi

NN 144/2011 (14.12.2011.), Pravilnik o načinu izgradnje i mjerilima za popravak, obnovu i izgradnju obiteljskih kuća dodjelom građevinskog materijala i višestambenih objekata na područjima posebne državne skrbi

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2919

Na temelju članaka 13. stavka 2. Zakona o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, br. 86/08 i 57/11), ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, donosi

PRAVILNIK

O NAČINU IZGRADNJE I MJERILIMA ZA POPRAVAK, OBNOVU I IZGRADNJU OBITELJSKIH KUĆA DODJELOM GRAĐEVNOG MATERIJALA I VIŠESTAMBENIH OBJEKATA NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način izgradnje i mjerila za popravak, obnovu i izgradnju obiteljskih kuća dodjelom građevnog materijala i višestambenih objekata za stambeno zbrinjavanje korisnika na područjima posebne državne skrbi na jedan od načina iz članka 8. stavka 1. točke 2., 3., 4. i 5 Zakona o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine« broj 86/08 i 57/11) (u daljnjem tekstu: Zakon):

1. davanjem u najam oštećene obiteljske kuće u državnom vlasništvu i dodjelom građevnog materijala,

2. darovanje građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće,

3. darovanjem građevnog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ili stana, odnosno izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja zahtjeva,

4. darovanje građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala za izgradnju stambene jedinice u višestambenom objektu.

Članak 2.

(1) Izvođenje radova građenja obiteljske kuće ili stana dodjelom građevnog materijala iz članka 1. ovoga Pravilnika, korisnik stambenog zbrinjavanja provodi u vlastitoj organizaciji i vlastitim sredstvima na način i u rokovima koji su utvrđeni ovim Pravilnikom.

(2) Izvođenje radova građenja obiteljske kuće iz članka 1. ovoga Pravilnika, može se odobriti kroz program organizirane ugradnje građevnog materijala za korisnike iz članka 11. Zakona stavka 6., 7. i 8., koju provodi Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) na način i u rokovima utvrđenim ovim Pravilnikom.

Članak 3.

(1) Količina i vrsta osnovnog građevnog materijala, instalaterskog materijala i sanitarne opreme (u daljnjem tekstu: građevni materijal) koji se daruje korisniku, utvrđuje se prema obimu i vrsti potrebnih radova za popravak, obnovu, nadogradnju ili izgradnju obiteljske kuće ili stana za stambenu površinu utvrđenu rješenjem o načinu stambenog zbrinjavanja koje je izdalo Ministarstvo korisniku.

(2) Količina i vrsta građevnog materijala, te način isporuke i ugradnje građevnog materijala utvrđuje se i iskazuje Uputom o načinu sanacije ili gradnje (u daljnjem tekstu: Uputa).

Članak 4.

(1) Kod darovanja građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala Ministarstvo s korisnikom sklapa ugovor o darovanju građevnog materijala prije početka isporuke građevnog materijala, a nakon završetka izgradnje obiteljske kuće ili višestambenog objekta Ministarstvo s korisnikom sklapa ugovor o darovanju građevinskog zemljišta.

(2) Ugovorom o darovanju građevnog materijala Ministarstvo na korisnika prenosi investitorska prava građenja na nekretnini u državnom vlasništvu, a korisnik se obvezuje da u roku od 30 dana od dostave sklopljenog ugovora o darovanju građevnog materijala podnese zahtjev za izmjenu rješenja o uvjetima građenja s osnove promjene investitora.

(3) Nakon završetka gradnje komunalne infrastrukture na građevinskom zemljištu u državnom vlasništvu prema članku 11. stavku 13. Zakona te završetka gradnje obiteljskih kuća ili višestambenih objekata i njihova priključenja na komunalnu infrastrukturu, Ministarstvo prenosi vlasništvo čestica zemljišta na kojima je izgrađena infrastrukturna mreža na lokalnu samoupravu.

II. PROJEKTIRANJE

Članak 5.

(1) Uputa se izrađuje u formi elaborata i sadržava: akt o ostvarivanju prava na stambeno zbrinjavanje te odgovarajuću procjenu nadležnog Povjerenstva za procjenu stanja stambenog objekta prema članku 9.a stavak 4. Zakona o stanju stambenog objekta za kojeg je podnesen zahtjev za dodjelu građevnog materijala (PSSO-01 ili PSSO-03), izvadak iz katastarskog operata, prikaz zatečenog stanja s tehničkim opisom i arhitektonskim snimkom postojećeg stanja, prikaz načina sanacije s tehničkim opisom, arhitektonskim i građevinskim nacrtima s iskazom površina, troškovnik radova, specifikaciju građevnog materijala po etapama, te foto dokumentaciju zatečenog stanja.

(2) Kod manjeg stupnja oštećenja kad se stambeni objekt popravlja ili obnavlja i vraća u prvobitno stanje u smislu članka 238. i članka 332. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), stambeni objekt se sanira na temelju Upute koju u cijelosti financira Ministarstvo.

(3) Ako je za predviđeni zahvat u prostoru propisana obveza ishođenja rješenja o uvjetima građenja ili stambeni objekt nije evidentiran u katastarskom operatu, Ministarstvo osim Upute, korisniku stambenog zbrinjavanja osigurava idejni i glavni projekt za ishođenje rješenja o uvjetima gradnje.

(4) Uputa se izrađuje na temelju terenskog obilaska i snimanjem zatečenog stanja, a korisnik stambenog zbrinjavanja u znak suglasnosti potpisuje izrađenu uputu.

(5) Uputu za sanaciju, idejni i glavni projekt izrađuje ovlašteni i od Ministarstva ugovoreni projektant (nadalje: projektant) u četiri (4) primjerka.

(6) Za postojeće neuseljive, oštećene ili uništene stambene objekte u Uputi se označava projektantska procjena stupnja oštećenja oznakama I. do VI.

(7) Prema predviđenom zahvatu u prostoru i načinu izvedbe radova, Uputa se označava jednom od slijedećih oznaka:

N – za građenje novog ili zamjenskog stambenog objekta za koji je potrebno ishoditi rješenje o uvjetima građenja,

D – za nadogradnju (rekonstrukciju) stambenog objekta za koji je potrebno ishoditi rješenje o uvjetima građenja,

S – za popravak i obnovu (održavanje) stambenog objekta za koji nije potrebno ishoditi rješenje o uvjetima građenja,

N/S – za popravak i obnovu (održavanje) stambenog objekta za koji je potrebno ishoditi rješenje o uvjetima građenja ako stambeni objekt nije evidentiran u katastarskom operatu.

(8) Prilikom snimanja na terenu projektant utvrđuje stanje komunalnih priključaka, pri čemu posebno evidentira u Uputi i upisuje u bazu podataka stanje priključka na elektroenergetsku mrežu. Oznakom »N« označava se novi elektroenergetski priključak za kuće ili stanove koji nisu ranije imale priključak, a oznakom »O« označava se zamjena ili obnova priključka za kuće ili stanove koje su imale priključak.

(9) Prilagođena Uputa o načinu sanacije ili gradnje (nadalje: prilagođena Uputa) izrađuje se za stambene objekte čija je stambena površina povećana u odnosu na stambenu površinu utvrđenu prema broju članova obitelji na rješenju o stambenom zbrinjavanju. Prilagođena Uputa mora sadržavati tehnički opis i troškovnik radova i ukupnog građevnog materijala potrebnog za završetak izgradnje obiteljske kuće, a stavke radova i građevnog materijala za koje trošak snosi Ministarstvo trebaju biti posebno naznačene kao i stavke za koje trošak snosi korisnik stambenog zbrinjavanja.

(10) Osim dokumentacije navedene u stavku 1. ovoga članka, prilagođena Uputa mora sadržavati zahtjev korisnika za povećanje stambene površine potpisan od korisnika i ovjeren od projektanta odnosno odobrenje Ministarstva za sufinanciranje gdje je potrebno, te odvojeno navedene vrste i količine građevnog materijala čiji trošak snosi Ministarstvo i vrste i količine građevnog materijala čiji trošak snosi korisnik, te ovjerenu izjavu korisnika da će snositi trošak razlike građevnog materijala.

Članak 6.

(1) Vlasnik građevinskog zemljišta podnosi zahtjev za izdavanje rješenja o uvjetima građenja, a za obiteljske kuće i građevinsko zemljište u državnom vlasništvu zahtjev za izdavanje rješenja o uvjetima građenja podnosi po punomoći projektant za Ministarstvo kao investitora.

(2) Kod gradnje stambenog objekta na građevinskom zemljištu u državnom vlasništvu ili vlasništvu korisnika, Ministarstvo snosi troškove izrade Upute, idejnog i glavnog projekta izrađenog za stambenu površinu utvrđenu rješenjem o načinu stambenog zbrinjavanja odnosno za stambenu površinu utvrđenu prema broju članova obitelji navedenih u rješenju o načinu stambenog zbrinjavanja.

(3) Stambenom površinom obiteljske kuće ili stana smatra se korisna stambena površina koja odgovara broju članova obiteljskog domaćinstva korisnika stambenog zbrinjavanja navedenih u rješenju o načinu stambenog zbrinjavanja, oblikom prilagođena građevinskom zemljištu, konfiguraciji terena i urbanističkim uvjetima. U stambenu površinu obiteljske kuće ili stana ne ulaze: unutarnja stubišta, neuređeno potkrovlje i drugi neuređeni dijelovi obiteljske kuće ili stana, tavan, podrum, garaža, parkirališno mjesto, kotlovnica i pomoćne građevine, te drugi dijelovi koji se mogu smatrati zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade.

(4) U slučajevima da je zbog konfiguracije tla i nagiba terena potrebno izvođenje nad temeljnih zidova visine veće od 1,5 m, mjereno od kote prizemlja do kote uređenog i zaravnanog terena, dozvoljena je izrada Uputa i projekta sa suterenom ili podrumom.

(5) Korisniku koji traži povećanje tlocrtne površine nove kuće ili stana do 20% stambene površine i povećanje potkrovlja do 140 cm visine prema članku 9.b stavku 4. Zakona, Ministarstvo osigurava odgovarajući projekt za kuću ili stan bez posebnog odobrenja. Ministarstvo snosi trošak izrade prilagođene Upute, idejnog i glavnog projekta, pri čemu korisnik snosi trošak sufinanciranja prilagođene Upute u visini 20% od ugovorene cijene osnovne Upute.

(6) Za povećanje stambene površine iz stavka 5. ovoga članka korisnik predaje projektantu zahtjev koji ga ovjerava i dostavlja Ministarstvu. Zahtjev se smatra odobren kada korisnik uplati trošak sufinanciranja prilagođene Upute prema stavka 5. ovoga članka na račun državnog proračuna.

(7) Korisnik je dužan potpisati i ovjeriti kod javnog bilježnika izjavu kojom se obvezuje da će snositi trošak razlike građevnog materijala koji je iskazan u prilagođenoj Uputi.

(8) Ministarstvo će izraditi Upute propisane ovim člankom za stambenu površinu obiteljskih kuća za samca te dvočlane do deseteročlanih obitelji, uključujući prilagođene Upute s odobrenim povećanjem stambene površine do 20% i visine nadozida tavana do 140 cm, koje se smatraju tipskim Uputama o načinu sanacije ili gradnje.

(9) U slučajevima dogradnje obiteljske kuće projektnu dokumentaciju za gradnju osigurava korisnik, a Ministarstvo osigurava i financira u potpunosti prilagođenu Uputu.

Članak 7.

(1) Ako korisnik stambenog zbrinjavanja traži izgradnju obiteljske kuće ili stana stambene površine veće od predviđene člankom 6. ovoga Pravilnika, dužan je putem nadležnog projektanta Ministarstvu podnijeti pisani zahtjev za odobrenje sufinanciranja.

(2) Projektant mora napraviti obračun stambene površine s posebno naznačenim obračunom stambene površine prema broju članova navedenih u rješenju o stambenom zbrinjavanju i obračunom viška stambene površine iz zahtjeva korisnika odnosno iz idejnog i glavnog projekta.

(3) Ministarstvo može odobriti zahtjev za sufinanciranje obiteljske kuće ili stana čija stambena površina može odstupati maksimalno do 100% od propisane člankom 6. stavkom 3. ovoga Pravilnika s mogućnošću povećanja potkrovlja do 140 cm visine.

(4) Nakon što je korisniku odobren zahtjev za sufinanciranje iz stavka 3. ovoga Pravilnika, korisnik je dužan o svom trošku osigurati idejni i glavni projekt te ishoditi rješenje o uvjetima građenja koje predaje nadležnom projektantu radi izrade prilagođene Upute.

(5) Korisnik je dužan potpisati i ovjeriti kod javnog bilježnika izjavu kojom se obvezuje da će snositi trošak razlike građevnog materijala koji je iskazan u prilagođenoj Uputi za sanaciju.

Članak 8.

(1) Tehnički opis i troškovnik radova uz ostalo treba sadržavati popis radova za koje je predviđeno darovanje građevnog materijala te popis radova za koje je građevni materijal u obvezi osigurati korisnik. Troškovnik radova treba sadržavati sve radove nužne za završetak kuće ili stana, a stavke radova za koje je predviđeno darovanje materijala trebaju biti posebno naznačene.

(2) Građevni materijal naveden u specifikaciji za darovanje može biti namijenjen za potrebe izvođenja radova predviđenih u članku 13. ovoga Pravilnika, a vrijednost građevnog materijala navedenog u specifikaciji za darovanje ne može biti veća od vrijednosti materijala potrebnog za izgradnju kuće ili stana za stambenu površinu na koju je korisnik ostvario pravo navedenu u rješenju o stambenom zbrinjavanju.

Članak 9.

(1) U slučajevima kada je korisnik ostvario pravo na obnovu IV.-VI. stupnja oštećenja po Zakonu o obnovi i stambenog zbrinjavanja po Zakonu, Ministarstvo osigurava Uputu kojom se iskazuje ukupna vrsta i količina građevnog materijala potrebna za popravak, obnovu, izgradnju ili nadogradnju obiteljske kuće ili stana za ukupnu stambenu površinu prema broju članova obitelji na rješenju o stambenom zbrinjavanju.

(2) U Uputi se označava vrsta i količina građevnog materijala koja se isporučuje korisniku nakon umanjenja stambene površine s osnove ostvarenog prava na obnovu i prava na stambeno zbrinjavanje, a koje je iskazano u rješenju o stambenom zbrinjavanju. Navedeno umanjenje stambene površine iskazuje se u rješenju o načinu stambenog zbrinjavanja u financijskom iznosu prema sljedećem obračunu:

a) za novoizgrađenu kuću za korisnika koji je bio član obitelji koja je ostvarila pravo na obnovu kuće ili stambeno zbrinjavanje isporukom građevnog materijala, od ukupnog financijskog iznosa koji je utrošen za izgradnju kuće prema Zakonu o obnovi ili za nabavu građevnog materijala prema Zakonu o područjima posebne državne skrbi utvrđuje se obveza korisnika u iznosu od: 15% za novoizgrađenu kuću za dvočlanu obitelj, 12% iznosa za novoizgrađenu kuću za tročlanu obitelj, 10% iznosa za novoizgrađenu kuću za četveročlanu obitelj, 8% iznosa za novoizgrađenu kuću za peteročlanu obitelj, te po 6% za novoizgrađene kuće za šesteročlanu obitelj i obitelji s više članova;

b) za obnovljenu kuću za korisnika koji je bio član obitelji koja je ostvarila pravo na obnovu kuće ili stambeno zbrinjavanje isporukom građevnog materijala, ukupan financijski iznos koji je utrošen za unutarnje uređenje kuće prema Zakonu o obnovi ili za nabavu građevnog materijala za unutarnje uređenje kuće prema Zakonu podijeli se s ukupnom stambenom površinom obnove odnosno stambenog zbrinjavanja, a zatim se tako dobiveni iznos pomnoži sa stambenom površinom na koju je korisnik ostvario pravo (10 m2 po članu);

c) za korisnika koji je bio član obitelji koja je ostvarila pravo na stambeno zbrinjavanje dodjelom državne kuće ili stana u državnom vlasništvu, ukupan financijski iznos navedene nekretnine obračunava se po članku 9.b stavak 5. Zakona koji se podijeli s ukupnom stambenom površinom stambenog zbrinjavanja, a zatim se tako dobiveni iznos pomnoži sa stambenom površinom na koju je korisnik ostvario pravo (10 m2 po članu).

(3) Umanjena vrsta i količina građevnog materijala umanjuje se za građevni materijal predviđen početnom ili završnom fazom isporuke građevnog materijala iz članka 13. ovoga Pravilnika, o čemu se korisnik treba pismeno izjasniti.

Članak 10.

(1) Uputa podliježe kontroli ovlaštene tvrtke ili druge ovlaštene osobe koju odredi Ministarstvo (nadalje: revident).

(2) Revident u ime Ministarstva provodi kontrolu Upute izrađene od projektanata na način da kontrolira predviđene količine i vrste građevnog materijala navedene u Uputi u odnosu na stambenu površinu odobrenu rješenjem o načinu stambenog zbrinjavanja i predviđeni opseg radova propisan ovim Pravilnikom, te usklađenost s idejnim i glavnim projektom i izdanim rješenjima o uvjetima građenja ako postoje.

(3) Revident je dužan izvršiti kontrolu Upute u roku do 8 dana od dana dostave od projektanta i kontroliranu Uputu vratiti projektantu koji mu je dostavio na kontrolu.

(4) Jedan primjerak kontrolirane Upute te idejnog i glavnog projekta kao i rješenja o uvjetima građenja ako postoje, dostavljaju se korisniku stambenog zbrinjavanja prije početka isporuke građevnog materijala. Ostali primjerci dostavljaju se Ministarstvu i područnom nadzoru koji iste dostavlja stručnom nadzoru.

(5) Za Upute koji odstupaju od propisanih tehničkih uvjeta, revident je dužan uz pismeno obrazloženje vratiti Uputu projektantu koji je dužan očitovati se u roku od daljnjih 8 dana te utvrditi rok za otklanjanje odstupanja ako je to moguće. Rok za otklanjanje odstupanja ne može biti dulji od 30 dana. Oba obrazloženja moraju se dostaviti Ministarstvu.

(6) U slučaju nemogućnosti otklanjanja odstupanja ili nemogućnosti otklanjanja odstupanja u roku do 30 dana, projektant o tome pismeno izvještava područni nadzor koji se u roku od daljnih 8 dana očituje o mogućnosti otklanjanja odstupanja te o tome izvještava Ministarstvo.

(7) U slučaju različitog mišljenja revidenta i područnog nadzora o naravi odstupanja, konačnu odluku o usklađenosti Upute donosi Ministarstvo.

(8) Evidentiranje izdanih rješenja o načinu stambenog zbrinjavanja koja su dodijeljena projektantima, vođenje baze podataka, dostavu Uputa i projekata te druge dokumentacije od projektanta prema revidentu, stručnom nadzoru, ugovorenom isporučitelju i Ministarstvu, obavlja područni nadzor kao koordinator isporuke građevnog materijala za Ministarstvo kao naručitelja. Područni nadzor također obavlja posao koordinacije narudžbe i isporuke građevnog materijala.

III. ISPORUKA I UGRADNJA GRAĐEVNOG MATERIJALA

Članak 11.

(1) Ugovor o darovanju građevnog materijala sklapa Ministarstvo s korisnikom nakon zaprimljene i kontrolirane Upute, koja je potpisana od strane projektanta, korisnika i revidenta, te izdanog rješenja o uvjetima građenja ako je potrebno, a ovisno o odobrenim raspoloživim proračunskim sredstvima za tekuću proračunsku godinu.

(2) Narudžba za isporuku građevnog materijala može se izdati nakon što je potpisan Ugovor o darovanju građevnog materijala.

(3) Isporuku građevnog materijala obavlja ugovorni izvršitelj isporuke građevnog materijala ovlašten od Ministarstva (nadalje: ugovorni isporučitelj)

(4) Građevni materijal koji se isporučuje i dodjeljuje korisnicima mora zadovoljavati kvalitetu i važeće standarde, što se dokazuje certifikatima i atestima izdanim od ovlaštenih institucija za ispitivanje kvalitete građevnog materijala i opreme u Republici Hrvatskoj.

Članak 12.

(1) Nakon ispunjavanju uvjeta iz članka 11. ovoga Pravilnika koordinaciju narudžbe i isporuke građevnog materijala obavlja područni nadzor u suradnji s stručni nadzorom. Stručni nadzor izrađuje popis korisnika s količinom građevnog materijala za koje se može izvršiti narudžba građevnog materijala.

(2) Područni nadzor određuje ugovorenog isporučitelja kod kojeg se može izvršiti narudžba te obavijest dostavlja stručnom nadzoru, koji potom ispostavlja narudžbu određenom ugovorenom isporučitelju.

(3) Narudžbu odobrava Ministarstvo u skladu s raspoloživim proračunskim sredstvima.

Članak 13.

Nabava, isporuka i dodjela građevnog materijala provodi se u tri etape isporuke:

I. etapa uključuje isporuku građevnog materijala za konstruktivnu sanaciju odnosno za gradnju kuće do pod krov (kameni agregat, cement, vapno, opeka, »fert- strop«, betonsko željezo).

II. etapa uključuje isporuku građevnog materijala za krovnu konstrukciju, pokrov i vanjsko zatvaranje (drvena građa za krovište, crijep, limarija, vanjska stolarija).

III. etapa uključuje isporuku građevnog materijala za unutarnje uređenje (cement, vapno, pregradna puna i šuplja opeka, izolacije, dimnjački elementi, unutarnja stolarija, keramika, instalacijski materijal i sanitarna oprema).

Članak 14.

(1) Građevni materijal isporučuje se kompletno po etapama i to isključivo na lokaciju obnove ili izgradnje obiteljske kuće pojedinih korisnika.

(2) Narudžba i isporuka građevnog materijala II. i III. etape obavlja se po završenoj ugradnji građevnog materijala iz I. odnosno II. etape isporuke. Kod popravaka i obnove manjeg obima isporuka građevnog materijala vrši se u cijelosti za sve tri etape radova.

(3) Isporuka građevnog materijala obavlja se u etapama prema sljedećim rokovima:

– 15 dana za isporuku građevnog materijala iz I. etape isporuke,

– 8 dana za isporuku građevnog materijala iz II. etape isporuke,

– 8 dana za isporuku građevnog materijala iz III. etape isporuke.

(4) Za izvršene isporuke materijala po etapama, ugovorni isporučitelj ispostavlja račune odnosno obračunske situacije koje sadrže podatke o isporučenim vrstama i količinama građevnog materijala pojedinačno po korisniku i podatke o ukupno isporučenim vrstama i količinama. Računi odnosno obračunske situacije temelje se na ugovornom troškovniku i od korisnika ovjerenim otpremnicama.

(5) Dokumentacija o vrstama, količinama i kvaliteti izvršenih isporuka građevnog materijala su narudžbe, ovjerene otpremnice i atesti koje pribavlja i vodi ugovorni isporučitelj. Jedan primjerak ovjerenih otpremnica i atesta dostavljaju se stručnom nadzoru radi praćenja, izvještavanja i ovjeravanja obračunskih situacija.

Članak 15.

Za izvršene isporuke građevnog materijala ugovoreni isporučitelj ispostavlja račune, odnosno privremene i okončane obračunske situacije koje moraju biti kontrolirane i ovjerene od strane stručnog nadzora te moraju odgovarati stvarnoj vrsti, količini i kvaliteti isporučenog građevnog materijala.

Članak 16.

(1) Korisnik stambenog zbrinjavanja dužan je isporučeni građevni materijal ugrađivati prema glavnom projektu i uputi za sanaciju te rješenju o uvjetima građenja.

(2) Korisnik koji preuzima dodijeljeni građevni materijal, dužan je voditi brigu oko preuzimanja, skladištenja, čuvanja i namjenskog korištenja istoga. U slučaju da je korisnik otuđio ili uništio isporučeni građevni materijal, protiv njega će se pokrenuti odgovarajući postupak za pričinjenu materijalnu štetu.

(3) Ugradnju građevnog materijala te izvođenje radova na popravku, obnovi, nadogradnji ili izgradnji obiteljske kuće ili stana, korisnici stambenog zbrinjavanja trebaju izvesti u sljedećim rokovima tijekom građevinske sezone:

– 60 dana za I. etapu radova,

– 60 dana za II. etapu radova,

– 90 dana za III. etapu radova.

(4) Krajnji rok u kojem je korisnik stambenog zbrinjavanja dužan ugraditi sav isporučen materijal iznosi 90 dana od zadnje isporuke građevnog materijala.

(5) Ako se korisnik stambenog zbrinjavanja ne pridržava dinamike ugradnje građevnog materijala i rokova iz ovog članka, Ministarstvo će obustaviti daljnju isporuku materijala i pokrenuti odgovarajući postupak materijalne odgovornosti.

(6) Ako korisnik ima opravdane razloge (smrt člana obitelji, ostanak bez posla i druge nepredvidive opravdane situacije) radi kojih nije započeo ili kasni s rokovima ugradnje građevnog materijala o tome treba pismeno obavijestiti Ministarstvo putem područnog nadzora te zatražiti odgodu izvršenja isporuke i ugradnje građevnog materijala. Zahtjev korisnika odobrava Ministarstvo.

IV. KONTROLA I NADZOR NA DOBAVI I UGRADNJI GRAĐEVNOG MATERIJALA

Članak 17.

(1) Kontrolu kvalitete i količine isporučenog građevnog materijala, prema specifikaciji materijala iz Upute, provodi stručni nadzor ovlašten od Ministarstva. Građevni materijal predviđen za pojedinu etapu radova (isporuke) se isporučuje u cijelosti te je dužnost stručnog nadzora da osigura poštivanje provedbe navedenog načela, kako ne bi dolazilo do zastoja radova i propadanja već isporučenog materijala.

(2) Stručni nadzor u ime Ministarstva prema zakonu i propisima donesenim na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji nadzire građenje tako da bude u skladu s rješenjem o uvjetima građenja i potvrđenim glavnim projektom, odnosno građevinskom dozvolom i posebnim propisima. Vrši nadzor nad izvođačem radova, obavještava Ministarstvo sa svim nedostacima odnosno nepravilnostima koje uoči tijekom građenja, određuje način na koji će se otkloniti nedostaci te o poduzetim mjerama obavještava Ministarstvo, građevinsku inspekciju i druge inspekcije.

(3) Stručni nadzor kontrolira i ugradnju građevnog materijala, odnosno izvođenje radova obnove ili izgradnje kuće, prema dinamici i rokovima iz ovoga Pravilnika, pri čemu je obvezno osigurati poštivanje odredbi ugovora o darovanju građevnog materijala i propisa iz Zakon o prostornom uređenju i gradnji.

(4) Ispitivanje i izdavanje isprave o ispravnosti izvedenih radova na elektroinstalacijama (atest) obavlja ovlaštena tvrtka za elektroinstalacije koju po završetku radova na elektroinstalacijama obavještava i poziva stručni nadzor ili korisnik. O provedenom ispitivanju, ovlaštena tvrtka odnosno ovlaštena osoba sastavlja zapisnik o ispravnosti izvedenih instalacija i dostavlja vlasniku i nadležnom operateru distribucijskog područja Hrvatske elektroprivrede (nadalje: HEP) na daljnje postupanje.

(5) O provedbi stručnog nadzora građenja, kada je to propisano Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, nadzorni inženjer je dužan sastaviti završno izvješće o izvedbi građevine.

Članak 18.

(1) Uvjeti za obavljanje tehničkog pregleda izvedenih radova su: kompletno isporučen i ugrađen darovani građevni materijal, odnosno neovisno o prethodno navedenom ako je proteklo više od 6 mjeseci od dana zadnje kompletne isporuke građevnog materijala.

(2) Tehnički pregled obavlja stručni nadzor koji je dužan o istome sastaviti zapisnik prema obrascu naručitelja. Zapisnik o tehničkom pregledu sastavlja se u pet (5) istovjetnih primjeraka, od kojih po jedan primjerak zadržavaju korisnik, stručni nadzor i područni nadzor, a dva primjerka se dostavljaju Ministarstvu.

(3) Za stambene objekte u koje je kompletno ugrađen darovani građevni materijal i koji su priključeni na komunalnu infrastrukturu i elektroenergetsku mrežu a izgrađeni su sukladno rješenju o uvjetima građenja, korisnik može zatražiti izradu Završnog izvješća o izvedbi građevine od strane ovlaštenog nadzornog inženjera kako je propisano Zakonom o prostornom uređenju i gradnji. Trošak izrade Završnog izvješća o izvedbi građevine snosi Ministarstvo.

Članak 19.

(1) Zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti i priključenje na elektroenergetsku mrežu podnosi vlasnik stambenog objekta ili građevinskog zemljišta operateru distribucijskog područja HEP-a, nakon ugradnje elektroinstalaterskog materijala i provedenog ispitivanja ispravnosti elektroinstalacija.

(2) Trošak novog priključka snosi Ministarstvo iz sredstava državnog proračuna u okviru redovitih aktivnosti ako je korisnik zahtjev podnio u roku od 6 mjeseci od dana tehničkog pregleda. Trošak obnove priključka po zahtjevu vlasnika snosi HEP.

(3) Ministarstvo predaje operateru distribucijskog područja HEP-a popis obnovljenih i izgrađenih stambenih jedinica odnosno obnovljenih i novih priključaka.

(4) Priključenje na elektroenergetsku mrežu vrši se prema odredbama Općih uvjeta za opskrbu električnom energijom (»Narodne novine«, broj 14/06) i Pravilnika o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage (»Narodne novine«, broj 86/08). Maksimalna priključna snaga po mjernom mjestu iznosi do 5,75 kW.

(5) Ugovorom koji sklapa Ministarstvo s HEP-om ugovaraju se između ostaloga radovi i materijali koji spadaju u naknadu za priključenje te investitorska prava i rokovi za priključenje stambenih objekata na elektroenergetsku mrežu.

(6) Izvođenje ostalih priključaka na komunalnu infrastrukturu organizira i financira vlasnik stambenog objekta odnosno građevinskog zemljišta.

V. ISPLATA JEDNOKRATNE NOVČANE POTPORE

Članak 20.

(1) Jednokratna novčana potpora za gradnju u organizaciji korisnika sukladno članku 11. stavak 5. Zakona isplaćuje se korisnicima stambenog zbrinjavanja iz članka 2. stavka. 1 ovog Pravilnika, nakon ugradnje kompletnog građevnog materijala i Ministarstvu dostavljenog zapisnika o obavljenom tehničkom pregledu.

(2) Korisnicima koji privremeno koriste državnu kuću ili stan i koji su zadovoljili uvjete iz stavka 1. ovoga članka, jednokratna novčana potpora za gradnju isplatit će se nakon iseljenja iz državne kuće ili stana.

VI. ORGANIZIRANA UGRADNJA GRAĐEVNOG MATERIJALA

Članak 21.

Ministarstvo može u iznimnim slučajevima donijeti odluku o organiziranoj ugradnji građevnog materijala iz članka 8. stavka 1. točke 4. Zakona za:

1. bivše nositelje stanarskog prava radi obnove obiteljske kuće koja je bila u ratu oštećena ili uništena i za koju je podnesen zahtjev za popravak i obnovu, a pravo nije ostvareno prema Zakonu o obnovi,

2. korisnike koji imaju u vlasništvu na područjima posebne državne skrbi ratom uništenu ili oštećenu obiteljsku kuću u kojoj su prebivali 1991. godine, a nisu podnijeli zahtjev za obnovu prema Zakonu o obnovi,

3. korisnike koji su ostvarili pravo na stambeno zbrinjavanje dodjelom građevnog materijala, a radove obnove ili izgradnje nisu u mogućnosti provesti u vlastitoj organizaciji i vlastitim sredstvima radi opravdanih razloga.

Članak 22.

Potvrdu o obiteljskoj kući koja je u ratu oštećena ili uništena i za koju nije podnesen zahtjev prema Zakonu o obnovi, izdaje Ured državne uprave nadležan za poslove obnove za obiteljske kuće koje su bile predmetom procjene Komisije za popis i procjenu ratne štete.

Ako obiteljska kuća nije bila predmetom procjene Komisije za popis i procjenu ratne štete, status u ratu oštećene ili uništene obiteljske kuće utvrđuje Povjerenstvo za procjenu stanja stambenog objekta osnovano prema članku 9.a Zakona o područjima posebne državne skrbi. Ministarstvo ili Povjerenstvo za procjenu stanja stambenog objekta može od podnositelja zahtjeva zatražiti i druge odgovarajuće dokaze o statusu u ratu oštećene ili razorene obiteljske kuće.

Članak 23.

Za utvrđivanja prava na organiziranu ugradnju građevnog materijala za korisnike iz točke 3. članka 19. ovog Pravilnika potrebno je utvrditi jednu od sljedećih okolnosti:

– osobito teški socijalni slučajevi i drugi korisnici socijalne skrbi čije imovinsko stanje je takvo da ne mogu osigurati osnovne životne potrebe i stanuju u nezadovoljavajućem stambenom prostoru, što dokazuju pismenim mišljenjem nadležne ustanove socijalne skrbi te potvrdom lokalne samouprave na čijem području korisnici prebivaju,

– status korisnika u posebnoj potrebi što se dokazuje mišljenjem nadležnog Ministarstva te potvrdom lokalne samouprave na čijem području korisnici prebivaju,

– posebne tehničke i građevinske okolnosti zbog kojih korisnik ne može samostalno i u vlastitoj organizaciji izvesti radove gradnje obiteljske kuće što se dokazuje mišljenjem Ministarstva, stručnog nadzora ili projektanta.

Članak 24.

(1) Za navedene kategorije korisnika primjenjuju se u cijelosti mjerila iz glave II. ovoga Pravilnika koje se odnose na projektiranje, te se na odgovarajući način primjenjuju mjerila ostalih glava ovog Pravilnika.

(2) Na korisnike koji ostvare pravo na organiziranu ugradnju građevnog materijala ne primjenjuju se odredbe iz glave V. ovog Pravilnika koje se odnose na isplate jednokratne novčane potpore.

Članak 25.

(1) Za radove građenja obiteljske kuće uključujući dobavu potrebnog građevnog materijala, Ministarstvo angažira ovlaštene ugovorne izvođače radova organizirane ugradnje građevnog materijala (nadalje: ugovorni izvođač).

(2) Za izvedene radove organizirane ugradnje građevnog materijala, ugovorni izvođač ispostavlja Ministarstvu račune, odnosno privremene i okončane obračunske situacije koje moraju biti kontrolirane i ovjerene od strane stručnog nadzora te moraju odgovarati stvarnoj vrsti, količini i kvaliteti isporučenog i ugrađenog građevnog materijala.

VII. IZGRADNJA VIŠESTAMBENOG OBJEKTA NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU DAROVANJEM GRAĐEVNOG MATERIJALA

Članak 26.

(1) Izvođenje radova gradnje stambenih jedinica u višestambenom objektu koji se gradi na građevinskom zemljištu u državnom vlasništvu darovanim građevnim materijalom može se odobriti skupini korisnika stambenog zbrinjavanja, koji u vlastitoj organizaciji i vlastitim sredstvima grade višestambeni objekt na način da međusobne odnose urede ugovorom i da za gradnju angažiraju ovlaštenog izvođača radova koji će u njihovo ime graditi višestambeni objekt darovanim građevnim materijalom na način i u rokovima utvrđenim ovim Pravilnikom.

(2) Korisnici su dužni nakon sklapanja ugovora o darovanju građevnog materijala, sklopiti međusobni ugovor i ugovor s ovlaštenim izvođačem radova, te o tome izvijestiti Ministarstvo u roku do 90 dana od dostave ugovora o darovanju građevnog materijala.

Članak 27.

(1) Za provedbu darovanja građevnog materijala za izgradnju stambene jedinice u višestambenom objektu koji se gradi na građevinskom zemljištu u državnom vlasništvu primjenjuju se na odgovarajući način mjerila iz glava I. do V. ovoga Pravilnika.

(2) Kod izgradnje višestambenog objekta na građevinskom zemljištu u državnom vlasništvu darovanim građevnim materijalom, Ministarstvo snosi troškove izrade prilagođenih Uputa za stambenu površinu stanova utvrđenu korisnicima prema broju članova obitelji navedenih na rješenjima o načinu stambenog zbrinjavanja za sve korisnike u višestambenom objektu, te Uputu, idejni i glavni projekt za gradnju cijelog višestambenog objekta sa zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade.

(3) Ostale odredbe glave II. Ovoga Pravilnika koje se odnose na projektiranje, odgovarajuće se primjenjuju na provedbu navedenog načina stambenog zbrinjavanja.

(4) Osim građevnog materijala iz članka 13. ovoga Pravilnika, građevni materijal koje Ministarstvo isporučuje za izgradnju višestambenog objekta sadrži također građevni materijal potreban za izgradnju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade.

(5) Na korisnike navedenog načina stambenog zbrinjavanja primjenjuju se odredbe iz glave V. ovog Pravilnika koje se odnose na isplatu jednokratne novčane potpore.

(6) Za provedbu darovanja građevnog materijala za izgradnju stambene jedinice u višestambenom objektu koji se gradi na građevinskom zemljištu u državnom vlasništvu primjenjuju se na odgovarajući način ostala mjerila iz glava I. do V. ovoga Pravilnika.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 019-06/11-01/1705

Urbroj: 538-06-2/0137-11-2

Zagreb, 1. prosinca 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
regionalnog razvoja, šumarstava i vodnoga gospodarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.