Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama

NN 145/2011 (15.12.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2942

Na temelju članka 236. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj: 67/08, 48/10 i 74/11) ministar mora, prometa i infrastrukture, uz suglasnost ministra nadležnog za unutarnje poslove, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM UVJETIMA VOZILA U PROMETU NA CESTAMA

Članak 1.

U Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (»Narodne novine« br. 51/10 i 84/10) u članku 10. u stavku 1. iza riječi: »masa« dodaju se riječi: » i ukupna masa«.

U točki 1. iza riječi: »mase« dodaju se riječi: »i ukupne mase«.

Članak 2.

U članku 47. u stavku 1. u točki 2. riječi »L1« brišu se.

Članak 3.

Članak 86. mijenja se i glasi:

»Motorna vozila moraju biti opremljena sljedećom količinom i vrstom vatrogasnih aparata punjenih prahom ABC:

– osobni automobil za obavljanje autotaksi prijevoza – jedan vatrogasni aparat od 2 kg,

– osobni automobil u vlasništvu (ili na korištenju na temelju ugovora o zakupu odnosno leasingu) pravnih osoba, obrtnika, tijela državne uprave i tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave koji služe prijevozu za vlastite potrebe – jedan vatrogasni aparat od 1 kg,

– osobni automobil (8+1) i tramvajska motorna kola – jedan vatrogasni aparat od 2 kg,

– autobusi kategorije M2 i teretna motorna vozila kategorije N1- jedan vatrogasni aparat od 3 kg,

– autobusi kategorije M3 i teretna motorna vozila kategorije N2 i N3 – jedan vatrogasni aparat od 6 kg,

– teretna motorna vozila s prikolicom ili poluprikolicom – dva vatrogasna aparata od 6 kg.«

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-02/73

Urbroj: 530-07-11-1

Zagreb, 1. prosinca 2011.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.