Pravilnik o uvjetima za korištenje požetog materijala zaštićene sorte na vlastitom poljoprivrednom imanju i kriterijima za utvrđivanje malih poljoprivrednih proizvođača

NN 145/2011 (15.12.2011.), Pravilnik o uvjetima za korištenje požetog materijala zaštićene sorte na vlastitom poljoprivrednom imanju i kriterijima za utvrđivanje malih poljoprivrednih proizvođača

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2944

Na temelju članka 12.b. stavka 5. Zakona o zaštiti biljnih sorti (»Narodne novine«, broj 131/97, 62/00, 67/08, 124/11) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA KORIŠTENJE POŽETOG MATERIJALA ZAŠTIĆENE SORTE NA VLASTITOM POLJOPRIVREDNOM IMANJU I KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE MALIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

1) Ovim Pravilnikom propisuju se biljne vrste za koje poljoprivredni proizvođači smiju koristiti požeti materijal sa vlastitog imanja u svrhu reprodukcije na vlastitom imanju, visina odgovarajuće naknade, informacije koje moraju biti dostavljene nositelju oplemenjivačkog prava i kriteriji kojima se određuju mali poljoprivredni proizvođači.

2) Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Uredba Vijeća (EZ) br. 2100/94 od 27. srpnja 1994. godine o zaštiti biljnih sorti (SL L 227, 1. 9. 1994.);

– Uredba Komisije (EZ) br. 1768/95 od 24. srpnja 1995. godine o odredbama o izuzeću propisanom u članku 14. stavku 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2100/94 (SL L 173, 25. 7. 1995.).

II. POPIS BILJNIH VRSTA I NAKNADA

Članak 2.

1) Poljoprivredni proizvođači smiju koristiti požeti materijal određenih vrsta koje proizvode na vlastitom poljoprivrednom imanju u svrhu reprodukcije na vlastitom imanju, ali ga ne smiju stavljati na tržište. Ova odredba se primjenjuje na sljedeće poljoprivredne vrste:

Krmno bilje:

– Cicer arietinum L. – Slanutak

Medicago sativa L. – Lucerna

Lupinus luteus L. – Žuta lupina

Pisum sativum L. – Vrtni grašak

Trifolium alexandrinum L. – Aleksandrijska djetelina

Trifolium resupinatum L. – Perzijska djetelina

Vicia faba L. – Bob

Vicia sativa L. – Grahorica

Žitarice:

– Avena sativa L.– Zob

Hordeum vulgare L. – Ječam

Oryza sativa L. – Riža

Phalaris canariensis L. – Kanarska trava

Secale cereale L. – Raž

X Triticosecale Wittm. – Tritikale

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol. – Pšenica

Triticum durum Desf. – Durum (tvrda) pšenica

Triticum spelta L.– Pravi pir

Krumpir:

Solanum tuberosum L. – Krumpir

Uljarice i predivo bilje:

– Brassica napus L. – Uljana repica

Brassica rapa L. – Bijela repa

Linum usitatissimum L. – Uljni lan uz izuzetak predivog lana

2) Odredbe iz stavka 1. primjenjuju se na sorte s izuzećem hibrida i sintetskih sorti.

Članak 3.

1) Nositelj oplemenjivačkog prava ima pravo zatražiti odgovarajuću naknadu od poljoprivrednog proizvođača koji koristiti požeti materijal zaštićene sorte proizvedene na vlastitom imanju u svrhu reprodukcije na vlastitom imanju.

2) Nositelj oplemenjivačkog prava i poljoprivredni proizvođač mogu zaključiti ugovor o korištenju požetog materijala zaštićene sorte u svrhu reprodukcije na vlastitom imanju kojim će se odrediti visina naknade za korištenje požetog materijala.

3) Ukoliko ugovor iz stavka 2. nije zaključen, nositelj oplemenjivačkog prava ne može zatražiti naknadu veću od iznosa koji je zaključen između udruženja oplemenjivača i udruženja proizvođača sjemena.

4) Ukoliko ugovor iz stavka 2. nije zaključen, nositelj oplemenjivačkog prava ne može zatražiti naknadu veću od 50% iznosa licencije za najnižu kategoriju licenciranog sjemena.

III. INFORMACIJE

Članak 4.

1) Poljoprivredni proizvođač koji koristi požeti materijal zaštićene sorte u svrhu reprodukcije na vlastitom imanju, na zahtjev nositelja oplemenjivačkog prava, mora dostaviti sljedeće informacije nositelju oplemenjivačkog prava o:

a) proizvođaču: ime i prezime ili ime tvrtke, adresu;

b) poljoprivrednom imanju:

– ukupan broj ha poljoprivredne površine;

– ukupan broj ha proizvodnje žitarica;

– ukupan broj ha proizvodnje krmnog bilja, uljarica i predivog bilja;

– ukupan broj ha proizvodnje krumpira;

c) zaštićenim sortama, proizvodu požetog materijala koji se koristi za daljnju sjetvu na vlastitom imanju:

– imenu zaštićene sorte;

– količini korištenog inicijalnog certificiranog sjemena zaštićene sorte i datumu, proizvođaču i dobavljaču sjemena;

– ukupan prirod po zaštićenim sortama;

– količini proizvoda od požetog materijala po zaštićenoj sorti, korištene za daljnju sjetvu;

– ukoliko je materijal za daljnju sjetvu bio dorađen: ime i prezime, ime tvrtke i adresu dorađivača.

Članak 5.

1) Nositelj oplemenjivačkog prava može zahtijevati informacije iz članka 4. za tekuću godinu i najviše pet godina unatrag.

2) Nositelj oplemenjivačkog prava može zahtijevati informacije za razdoblje kada je sorta bila u postupku dodjeljivanja oplemenjivačkog prava. Prva godina kada može zahtijevati informacije je godina kada je kompletirani zahtjev za dodjeljivanje oplemenjivačkog prava objavljen u službenom glasilu Centra.

3) Poljoprivredni proizvođač može tražiti od nositelja oplemenjivačkog prava da opravda i dokaže da ima pravo tražiti informacije iz članka 4. Dokazom će se smatrati potvrda o upisu u Upisnik zahtjeva za dodjeljivanje oplemenjivačkog prava ili isprava o dodjeljivanju oplemenjivačkog prava.

4) Prikupljanje informacija je isključivo dužnost nositelja oplemenjivačkog prava i u tome ne može očekivati pomoć službenih tijela. Međutim, na zahtjev nositelja oplemenjivačkog prava informacije moraju dostaviti poljoprivredni proizvođači i dobavljači upisani u Upisnik dobavljača sjemena, te službena tijela koja u obavljanju svojih djelatnosti prikupljaju informacije o poljoprivrednoj proizvodnji.

IV. MALI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI

Članak 6.

1) Mali poljoprivredni proizvođači ne plaćaju naknadu za korištenje požetog materijala zaštićene sorte proizvedene na vlastitom imanju u svrhu reprodukcije na vlastitom imanju.

2) Mali poljoprivredni proizvođači su proizvođači čija ukupna proizvodna površina nije veća od 3 ha za poljoprivredne vrste iz članka 2. ovoga Pravilnika.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/130

Urbroj: 525-02-1-0005/11-1

Zagreb, 29. studenoga 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.