Odluka o stopi doprinosa i iznosu članarine Hrvatskoj revizorskoj komori

NN 146/2011 (16.12.2011.), Odluka o stopi doprinosa i iznosu članarine Hrvatskoj revizorskoj komori

HRVATSKA REVIZORSKA KOMORA

2978

Na temelju članka 32. stavka 2. točke 10., članka 34., članka 38. stavka 2. točke 2. Zakona o reviziji (»Narodne novine« broj 146/05 i 139/08) i članka 13. stavka 1. točke 2. Statuta Hrvatske revizorske Komore (»Narodne novine« broj 63/06 i 53/09), Skupština Hrvatske revizorske komore na sjednici 11. lipnja 2011., donosi

ODLUKU

O STOPI DOPRINOSA I IZNOSU ČLANARINE HRVATSKOJ REVIZORSKOJ KOMORI

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Za potrebe obavljanja javnih ovlasti, Hrvatska revizorska Komora (u daljnjem tekstu: Komora) financira se iz članarina i doprinosa, naknada za polaganje ispita za ovlaštenog revizora, te iz drugih prihoda.

(2) Ovom Odlukom utvrđuju se obveznici, osnovice, stopa, način obračunavanja, rokovi plaćanja i tijelo ovlašteno za nadzor nad obračunom i uplatom doprinosa i članarine.

OBVEZNICI DOPRINOSA I ČLANARINE

Članak 2.

(1) Obveznici plaćanja doprinosa su:

– samostalni revizor koji na temelju članka 8. Zakona o reviziji obavlja reviziju i upisan je u registar samostalnih revizora koji se vodi u Komori,

– zajednički revizorski ured koji obavlja reviziju na temelju članka 9. Zakona o reviziji,

– revizorsko društvo koje obavlja reviziju na temelju članka 10. i članka 11. Zakona o reviziji.

(2) Obveznici plaćanja članarine su svi ovlašteni revizori upisani u Registar ovlaštenih revizora.

RAZDOBLJE PLAĆANJA DOPRINOSA I ČLANARINE

Članak 3.

(1) Obveza plaćanja doprinosa i članarine za obveznike iz stavaka 1. i 2. članka 2. ove Odluke počinje danom upisa u propisane registre koje vodi Komora.

(2) Obveza plaćanja doprinosa i članarine za obveznike iz stavaka 1. i 2. članka 2. ove Odluke prestaje brisanjem iz registra Komore, odnosno oduzimanjem dozvole za rad.

OSNOVICA I STOPA DOPRINOSA

Članak 4.

Doprinos se plaća u postotku na osnovicu koju čini prihod obveznika doprinosa od obavljanja usluga revizije i dodatnih djelatnosti uz revizorske poslove iz članka 11. Zakona o reviziji, ostvaren u prethodnoj poslovnoj godini.

Članak 5.

Doprinos se plaća po stopi od 5 ‰ (pet promila) godišnje na osnovicu iz članka 4. ove Odluke.

ČLANARINA

Članak 6.

(1) Visina godišnje članarine koju plaćaju ovlašteni revizori iznosi 800,00 kuna.

(2) Revizorska društva, samostalni revizori i zajednički revizorski uredi mogu plaćati članarinu za svoje zaposlene ovlaštene revizore.

Članak 6a.

Doprinos za 2011. i članarina za 2012. godinu, koji se plaćaju u 2012. godini, iznimno se plaćaju po stopi u visini od 50% iznosa iz članka 5. i članka 6. ove Odluke.

OSLOBOĐENJA, OTPISI I OBROČNA OTPLATA ČLANARINE I DOPRINOSA

Članak 7.

(1) Upravno vijeće Komore samo u izuzetnim i opravdanim okolnostima osloboditi će, otpisati i odobriti obročnu otplatu potraživanja s osnova članarine i doprinosa obvezniku koji nije u mogućnosti izvršiti svoju obvezu zbog privremenog zatvaranja djelatnosti radi nastupa više sile, bolesti, za vrijeme trajanja porodnog dopusta ili slično.

(2) Obveznik je dužan u primjerenom roku dostaviti Komori pisani zahtjev i vjerodostojne isprave iz kojih je vidljiv nastup razloga nemogućnosti izvršenja obveze.

NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA OBVEZA, KAMATA

Članak 8.

(1) Doprinos utvrđen ovom Odlukom, obveznici doprinosa iz članka 2. stavka 1. ove Odluke dužni su uplatiti jednokratno najkasnije do 30. travnja tekuće godine za proteklu godinu, na temelju podataka iz prethodne poslovne godine.

(2) Članarinu utvrđenu ovom Odlukom, obveznici članarine iz članka 2. stavka 2. ove Odluke dužni su uplatiti jednokratno do 31. ožujka, za tekuću godinu, a novi članovi jednokratno na dan upisa u registar Komore.

Članak 9.

Za doprinose i članarinu neuplaćene u rokovima iz članka 8. ove Odluke, zaračunavaju se zatezne kamate sukladno važećim propisima. U slučaju neplaćanja doprinosa, odnosno članarine, Komora ima pravo provesti postupak radi prisilne naplate dospjelih obveza.

NADZOR

Članak 10.

Nadzor obračuna i uplate doprinosa i članarine utvrđenih ovom Odlukom provodi stručna služba Komore.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o stopi doprinosa i iznosu članarine Hrvatskoj revizorskoj Komori (»Narodne novine« broj: 63/06) i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o stopi doprinosa i iznosu članarine Hrvatskoj revizorskoj Komori (»Narodne novine« broj: 80/07).

Ova Odluka važeća je i primjenjuje se do donošenja nove Odluke.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 003-05/11-01/2

Urbroj: 251-442-01-11-01

Zagreb, 6. prosinca 2011.

Predsjednica
Hrvatske revizorske komore
Ana Krivičić, dipl. oec., v. r.