Pravilnik o provenijencijama svojiti šumskog drveća

NN 147/2011 (19.12.2011.), Pravilnik o provenijencijama svojiti šumskog drveća

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2987

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu (»Narodne novine«, br. 75/09 i 61/11), ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O PROVENIJENCIJAMA SVOJTI ŠUMSKOG DRVEĆA

Članak 1.

Ovim pravilnikom se propisuju provenijencije za svojte šumskog drveća od gospodarskog značaja i rijetke šumske svojte.

Članak 2.

Provenijencija označava lokalitet ili grupu lokaliteta vrlo sličnih ekoloških uvjeta u kojima sjemenski izvori ili sjemenske sastojine pokazuju slične fenotipske ili genotipske osobine, uzimajući u obzir i visinske granice, gdje je to moguće.

Članak 3.

Popis svojti šumskog drveća od gospodarskog značaja i rijetkih šumskih svojti na koje se odnosi ovaj pravilnik određuje se sukladno posebnom propisu.

Članak 4.

Provenijencije svojti šumskog drveća od gospodarskog značaja se dijele na sljedeće sjemenske jedinice:

– sjemenske oblasti

– sjemenske zone

– sjemenske regije

Članak 5.

Provenijencije svojti šumskog drveća od gospodarskog značaja dijele se na sljedeće sjemenske oblasti:

1. Oblast nizinskih šuma (80 – 200 mnv)

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sjeverne Hrvatske (150 – 1 000 mnv)

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma (150 – 1 500 mnv)

4. Oblast submediteranskih šuma (0 – 1 000 mnv)

5. Oblast eumediteranskih šuma (0 – 400 mnv)

Članak 6.

Sjemenske oblasti svojti šumskog drveća od gospodarskog značaja dijele se na sjemenske zone, kako slijedi:

1. Oblast nizinskih šuma

1.1. Sjemenska zona nizinskih šuma Podravine i Podunavlja

1.2. Sjemenska zona nizinskih šuma Posavine, srednje Hrvatske i Pokuplja

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sjeverne Hrvatske

2.1. Sjemenska zona šuma hrasta kitnjaka, bukve i pitomog kestena

2.2. Sjemenska zona gorske bukove šume

2.3. Sjemenska zona šume panonske bukve i jele

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma

3.1. Sjemenska zona šuma hrasta kitnjaka i pitomog kestena

3.2. Sjemenska zona gorske bukove šume

3.3. Sjemenska zona dinarskih šuma bukve i jele

3.4. Sjemenska zona primorskih bukovih šuma

4. Oblast submediteranskih šuma

4.1. Sjemenska zona jugozapadna

4.2. Sjemenska zona jugoistočna

5. Oblast eumediteranskih šuma

5.1. Sjemenska zona šuma hrasta crnike

5.2. Sjemenska zona šuma dalmatinskog crnog bora

Članak 7.

Sjemenske zone svojti šumskog drveća od gospodarskog značaja dijele se na sjemenske regije, kako slijedi:

Svojta šumskog drveća:
Quercus robur L. – hrast lužnjak

1. Oblast nizinskih šuma

1.1. Sjemenska zona nizinskih šuma Podravine i Podunavlja

1.1.1. Sjemenska regija Baranja, Đakovački i Vukovarski ravnjak

1.1.2. Sjemenska regija srednja Podravina

1.1.3. Sjemenska regija gornja Podravina

1.2. Sjemenska zona nizinskih šuma Posavine, srednje Hrvatske i Pokuplja

1.2.1. Sjemenska regija donja Posavina

1.2.2. Sjemenska regija srednja Posavina

1.2.3. Sjemenska regija gornja Posavina i Pokuplje

4. Oblast submediteranskih šuma

4.1. Sjemenska zona jugozapadna

4.1.1. Sjemenska regija Motovunska šuma

Svojta šumskog drveća:
Quercus petraea (Matt.) Liebl. – hrast kitnjak

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sjeverne Hrvatske

2.1. Sjemenska zona šuma hrasta kitnjaka, bukve i pitomog kestena

2.1.1. Sjemenska regija srednja Hrvatska

2.1.2. Sjemenska regija Moslavina

2.1.3. Sjemenska regija Zagorje – Bilogora

2.1.4. Sjemenska regija Kordun – Banovina

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma

3.1. Sjemenska zona šuma hrasta kitnjaka i pitomog kestena

3.1.1. Sjemenska regija Lika

Svojta šumskog drveća:
Quercus ilex L. – hrast crnika

5. Oblast eumediteranskih šuma

5.1. Sjemenska zona šuma hrasta crnike

5.1.1. Sjemenska regija sjeverna

5.1.2. Sjemenska regija srednja

5.1.3. Sjemenska regija južna

Svojta šumskog drveća:
Quercus pubescens Willd. – hrast medunac

4. Oblast submediteranskih šuma

4.1. Sjemenska zona jugozapadna

4.1.1. Sjemenska regija medunčevih šuma s bjelograbićem

4.1.2. Sjemenska regija medunčevih šuma s crnim grabom

4.2. Sjemenska zona jugoistočna

4.2.1. Sjemenska regija medunčevih šuma s bjelograbićem

4.2.2. Sjemenska regija medunčevih šuma s crnim grabom

Svojta šumskog drveća:
Fagus sylvatica L. – obična bukva

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sjeverne Hrvatske

2.2. Sjemenska zona gorske bukove šume

2.2.1. Sjemenska regija Dilj – Psunj

2.2.2. Sjemenska regija Zagorje – Bilogora

2.2.3. Sjemenska regija Žumberak – Pokuplje – Banovina

2.3. Sjemenska zona šuma panonske bukve i jele

2.3.1. Sjemenska regija Papuk

2.3.2. Sjemenska regija Sljeme

2.3.3. Sjemenska regija Zagorje

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma

3.3. Sjemenska zona dinarskih šuma bukve i jele

3.3.1. Sjemenska regija Gorski kotar

3.3.2. Sjemenska regija Kapela – Velebit

3.4. Sjemenska zona primorskih bukovih šuma

3.4.1. Sjemenska regija Istra

3.4.2. Sjemenska regija Velebit – Dinara

3.4.3. Sjemenska regija Mosor – Biokovo

Svojta šumskog drveća:
Fraxinus angustifolia Vahl – poljski jasen

1. Oblast nizinskih šuma

1.1. Sjemenska zona nizinskih šuma Podravine i Podunavlja

1.1.1. Sjemenska regija Podunavlja

1.1.2. Sjemenska regija srednje i gornje Podravine

1.2. Sjemenska zona nizinskih šuma Posavine, srednje Hrvatske i Pokuplja

1.2.1. Sjemenska regija donje Posavine

1.2.2. Sjemenska regija srednje Posavine

1.2.3. Sjemenska regija gornje Posavine, srednje Hrvatske i Pokuplja

Svojta šumskog drveća:
Fraxinus excelsior L. – obični jasen

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sjeverne Hrvatske

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma

Svojta šumskog drveća:
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. – crna joha

1. Oblast nizinskih šuma

1.1. Sjemenska zona nizinskih šuma Podravine i Podunavlja

1.1.1. Sjemenska regija srednje i gornje Podravine

1.2. Sjemenska zona nizinskih šuma Posavine, srednje Hrvatske i Pokuplja

1.2.1. Sjemenska regija Posavine

1.2.2. Sjemenska regija Pokuplja

Svojta šumskog drveća:
Salix alba L. – bijela vrba i njezini hibridi

1. Oblast nizinskih šuma

1.1. Sjemenska zona nizinskih šuma Podravine i Podunavlja

1.2. Sjemenska zona nizinskih šuma Posavine, srednje Hrvatske i Pokuplja

Svojta šumskog drveća:
Populus sp. – topole i njezini hibridi

– Europska crna topola (Populus nigra L.);

– Bijela topola (Populus alba L.);

– Trepetljika (Populus tremula L.);

– Američka crna topola (Populus deltoides Marsh.).

1. Oblast nizinskih šuma

1.1. Sjemenska zona nizinskih šuma Podravine i Podunavlja

1.2. Sjemenska zona nizinskih šuma Posavine, srednje Hrvatske i Pokuplja

4. Oblast submediteranskih šuma

4.1. Sjemenska zona jugozapadna

Svojta šumskog drveća:
Abies alba Mill. – obična jela

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sjeverne Hrvatske

2.3. Sjemenska zona šume panonske bukve i jele

2.3.1. Sjemenska regija međuriječja rijeka Save i Drave

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma

3.3. Sjemenska zona dinarskih šuma bukve i jele

3.3.1. Sjemenska regija Gorski kotar – Velebit

3.3.2. Sjemenska regija Biokovo

Svojta šumskog drveća:
Picea abies (L.) H. Karst. – obična smreka

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sjeverne Hrvatske

2.1. Sjemenska zona šuma hrasta kitnjaka, bukve i pitomog kestena

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma

3.2. Sjemenska zona gorske bukove šume

3.2.1. Sjemenska regija Gorski kotar i Lika

3.3. Sjemenska zona dinarskih šuma bukve i jele

3.3.1. Sjemenska regija Gorski kotar

3.3.2. Sjemenska regija Velebit i Lika

Svojta šumskog drveća:
Pinus sylvestris L. – obični bor

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sjeverne Hrvatske

2.1. Sjemenska zona šuma hrasta kitnjaka, bukve i pitomog kestena

2.1.1. Sjemenska regija šuma običnog bora srednje i sjeverne Hrvatske

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma

3.2. Sjemenska zona gorske bukove šume

3.2.1. Sjemenska regija šuma običnog bora gorske Hrvatske

Svojta šumskog drveća:
Pinus nigra J. F. Arnold – crni bor

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma

3.3. Sjemenska zona dinarskih šuma bukve i jele

3.3.1. Sjemenska regija austrijskog crnog bora (kontinentalna Hrvatska)

4. Oblast submediteranskih šuma

4.1. Sjemenska zona jugozapadna

4.2. Sjemenska zona jugoistočna

5. Oblast eumediteranskih šuma

5.1. Sjemenska zona šuma hrasta crnike

5.1.1. Sjemenska regija korzičkog crnog bora (Istra i Kvarner)

5.1.2. Sjemenska regija od Šibenika na sjever (uključujući i otoke)

5.1.3. Sjemenska regija od Šibenika na jug (uključujući i otoke)

5.2. Sjemenska zona šuma dalmatinskog crnog bora

5.2.1. Sjemenska regija dalmatinskog crnog bora (otoci južnije od Šibenika i Pelješac)

Svojta šumskog drveća:
Pinus halepensis Mill. – alepski bor i Pinus brutia Ten. – brucijski bor

5. Oblast eumediteranskih šuma

5.1. Sjemenska zona šuma hrasta crnike

5.1.1. Sjemenska regija od Šibenika na sjever (uključujući i otoke)

5.1.2. Sjemenska regija od Šibenika na jug (uključujući i otoke)

Svojta šumskog drveća:
Cupressus sempervirens L. – obični čempres

5. Oblast eumediteranskih šuma

5.1. Sjemenska zona šuma hrasta crnike

5.1.1. Sjemenska regija sjeverna

5.1.2. Sjemenska regija srednja

5.1.3. Sjemenska regija južna

Članak 8.

Detaljan opis provenijencija svojti šumskog drveća od gospodarskog značaja, s pripadajućim šumskim zajednicama, tablično prikazanim stanišnim podacima i kartografskim prikazima granica provenijencija sadržan je u Prilogu I ovoga pravilnika i njegov je sastavni dio.

Popis gospodarskih jedinica prema pripadnosti po sjemenskim regijama sadržan je u Prilogu II ovog pravilnika i njegov je sastavni dio.

Iznimno od stavka 2. ovog članka za šume u vlasništvu šumoposjednika pripadnost pojedine gospodarske jedinice sjemenskoj regiji za svaku svojtu od gospodarskog značaja zasebno, određuje se u odnosu prema najbližoj sjemenskoj regiji za tu šumsku svojtu.

Način utvrđivanja pripadnosti pojedine gospodarske jedinice sjemenskoj regiji, opisan u stavku 3. ovog pravilnika, primjenjuje se do trenutka izrade svih šumskogospodarskih planova za šume šumoposjednika na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.

U slučaju sumnje ili spora kojoj sjemenskoj regiji pripada pojedina gospodarska jedinica šuma šumoposjednika, Hrvatski šumarski institut određuje se nadležnim tijelom za utvrđivanje stvarne pripadnosti.

Članak 9.

Za rijetke svojte šumskog drveća ne određuje se provenijencija po sjemenskim jedinicama za svaku svojtu zasebno, već se provenijencijom za sve rijetke svojte šumskog drveća određuje čitavo područje Republike Hrvatske.

Korištenje šumskog reprodukcijskog materijala rijetkih svojti šumskog drveća s namjenom za upotrebu u šumarstvu dozvoljava se na način da se određivanje mikro područja Republike Hrvatske na kojemu će se koristiti pojedina rijetka šumska svojta temelji na znanstveno-stručnim saznanjima i rezultatima.

Članak 10.

Korištenje šumskog reprodukcijskog materijala svojti šumskog drveća od gospodarskog značaja u šumarstvu dopušteno je samo u skladu sa smjernicama propisanim u Prilogu I ovog pravilnika, osim za potrebe znanstvenoistraživačkog rada uz prethodnu suglasnost Povjerenstva za šumski reprodukcijski materijal.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-01/119

Urbroj: 538-07-2/0156-11-1

Zagreb, 24. studenoga 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar regionalnog razvoja, šumarstva i
vodnoga gospodarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

PRILOG I

RAZDJELBA ŠUMA I ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA NA PROVENIJENCIJE

Na temelju dosadašnjih istraživanja, uvažavajući saznanja do kojih je došla šumarska znanost i struka, predložena je podjela šuma i šumskih zemljišta Republike Hrvatske na sjemenske oblasti, zone i regije.

1. Oblast nizinskih šuma (80 – 200 mnv)

Oblast nizinskih šuma pripada eurosibirsko-sjevernoameričkom šumskom području, a rasprostire se uz naše velike vodotoke. Oblast nizinskih šuma obuhvaća dvije sjemenske zone koje su obrasle listopadnim drvećem, a ponajviše hrastom lužnjakom. Ova oblast obuhvaća planarni i najniži dio Republike Hrvatske do 200 mnv Glavnina oblasti smještena je između rijeka Save, Drave i Dunava, u njihovim dolinama i oko njihovih pritoka.

Oblast je izložena djelovanju umjereno tople kišne klime, bez izrazito suhog razdoblja. Srednja godišnja temperatura zraka kreće se od 10 – 11 °C. Ukupne godišnje količine oborina iznose od 600 – 900 mm koje su jednoliko razdijeljene tijekom godine. Najsuši dio godine pada u hladno doba godine. Prema istoku ukupna godišnja količina oborina se smanjuje. Prema Köppenovoj klasifikaciji tip klime je Cfwbx" i Cfwb "x".

Oborinska, poplavna i podzemna voda te mikroreljef ove oblasti bitno utječu na preraspodjelu vlage u tlu što se odražava na pedogenetske procese i pojavu vegetacije.

Geološku podlogu ove oblasti čine aluvijalni nanosi i pretaloženi močvarni prapor. Na takvoj geološkoj podlozi dolaze močvarna (euglejna) tla s podtipovima hipoglejno, epiglejno i amfiglejno. Velike površine zauzima nizinski pseudoglej na pleistocenim ilovinama i glinama na terasama i gredama (mikrouzvisinama). Uže zone uz riječne tokove zauzimaju aluvijalna tla.

Unutar ove oblasti izdvojene su dvije zone:

1.1. Sjemenska zona nizinskih šuma Podravine i Podunavlja (80 – 200 mnv)

Glavno obilježje daje rijeka Drava. Svojom snagom, količinom vode, njezinim vodostajem i dinamikom plavljenja stvoreni su tipovi tala sa specifičnim obilježjima. Veliko učešće pijeska i šljunka stvaraju posebne hidrološke prilike što ova staništa čini različitim od onih u području Save. Direktna blizina sjevernog dijela Panonske nizine utječe na klimatske parametre koji su obilježeni s ne toliko toplijom, koliko sušom klimom. Utjecaj Alpa odnosno topljenje snijega u njima odrazio se i na vrijeme poplava koje su u ovim staništima prisutne nešto kasnije nego uz rijeku Savu, a najčešće u kasno proljeće. Osnovni sinekološki čimbenici opisani su za cjelokupnu nizinsku oblast.

Sjemenska zona nizinskih šuma Podravine i Podunavlja obuhvaća provenijencije tri sjemenske regije u kojima su razvijene šumske zajednice i to:

a) ŠUMA HRASTA LUŽNJAKA I VELIKE ŽUTILOVKE S RASTAVLJENIM ŠAŠEM

(Genisto elatae-Quercetum roboris caricetosum remotae I. Horvat 1938)

b) TIPIČNA ŠUMA HRASTA LUŽNJAKA I OBIČNOGA GRABA

(Carpino betuli-Quercetum roboris »typicum« Rauš 1971)

c) ŠUMA HRASTA LUŽNJAKA I OBIČNOGA GRABA S CEROM

(Carpino betuli-Quercetum roboris quercetosum cerris Rauš 1969)

d) ŠUMA HRASTA LUŽNJAKA I OBIČNOGA GRABA S BUKVOM

(Carpino betuli-Quercetum roboris fagetosum Rauš 1971)

e) ŠUMA HRASTA LUŽNJAKA I OBIČNOGA GRABA S LIPOM

(Carpino betuli-Quercetum roboris tilietosum tomentosae Rauš 1969)

f) ŠUMA CRNE JOHE S TRUŠLJOM

(Frangulo-Alnetum glutinosae Rauš 1968)

g) ŠUMA CRNE JOHE I POLJSKOG JASENA SA SREMZOM

(Pruno-Fraxinetum angustifoliae Oberdorfer 1953)

h) ŠUMA CRNE I BIJELE TOPOLE

(Populetum nigrae-albae Slavnić 1952)

i) ŠUMA BIJELE VRBE I CRNE TOPOLE

(Salici albae-Populetum nigrae Tüxen 1931)

j) ŠUMA BIJELE VRBE

(Salicetum albae Issler 1926)

k) ŠUMA BIJELE VRBE I CRNE TOPOLE S PLAVOM KUPINOM

(Salici – Populetum nigrae rubetosum caesii Rauš 1973)

1.2. Sjemenska zona nizinskih šuma Posavine, srednje Hrvatske i Pokuplja (80 – 200 mnv)

Vodni odnosi u ovoj zoni ovisni su o rijeci Savi, koja ove prostore plavi najčešće u rano proljeće. Povratne vode nabujalih potoka često izazivaju poplave i tijekom vegetacijskog razdoblja. Osnovni činitelj rasporeda vode je mikroreljef koji je u ovim prostorima naročito izražen mikrouzvisinama i mikroudubinama, nazvan u narodu grede, nize i bare.

Raznolikost terena uvjetovao je mozaički raspored tala koja su u odnosu na podravsko – podunavsku sjemensku zonu težeg mehaničkog sastava, dubljeg ekološkog profila i duže zadržavaju akumuliranu vlagu. Različitost stanišnih prilika uvjetovala je pridolazak šumskih zajednica hrasta lužnjaka i poljskog jasena. U ovoj zoni prevladava kontinentalna klima opisana u oblasti nizinskih šuma.

Sjemenska zona nizinskih šuma Posavine, srednje Hrvatske i Pokuplja obuhvaća provenijencije u tri sjemenske regije u kojima su razvijene šumske zajednice i to:

a) ŠUMA HRASTA LUŽNJAKA I VELIKE ŽUTILOVKE S DRHTAVIM ŠAŠEM

(Genisto elatae-Quercetum roboris caricetosum brizoides I. Horvat 1938)

b) ŠUMA HRASTA LUŽNJAKA I VELIKE ŽUTILOVKE S RASTAVLJENIM ŠAŠEM

(Genisto elatae-Quercetum roboris caricetosum remotae I. Horvat 1938)

c) ŠUMA HRASTA LUŽNJAKA I VELIKE ŽUTILOVKE S ŽESTILJEM

(Genisto elatae-Quercetum roboris aceretosum tatarici Rauš 1971)

d) TIPIČNA ŠUMA HRASTA LUŽNJAKA I OBIČNOGA GRABA

(Carpino betuli-Quercetum roboris »typicum« Rauš 1971)

e) ŠUMA HRASTA LUŽNJAKA I OBIČNOGA GRABA S BUKVOM

(Carpino betuli-Quercetum roboris fagetosum Rauš 1971)

f) ŠUMA HRASTA LUŽNJAKA I OBIČNOGA GRABA S CEROM

(Carpino betuli-Quercetum roboris quercetosum cerris Rauš 1969)

g) ŠUMA POLJSKOG JASENA S KASNIM DRIJEMOVCEM

(Leucojo-Fraxinetum angustifoliae Glavač 1959)

h) ŠUMA VEZA I POLJSKOG JASENA

(Fraxino angustifoliae-Ulmetum laevis Slavnić 1952)

i) ŠUMA CRNE JOHE S TRUŠLJOM

(Frangulo-Alnetum glutinosae Rauš 1968)

j) ŠUMA CRNE JOHE I POLJSKOG JASENA SA SREMZOM

(Pruno-Fraxinetum angustifoliae Oberdorfer 1953)

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sjeverne Hrvatske (150 – 1 000 mnv)

Ova oblast jasno je obilježena rijekom Savom i Dravom, te se proteže do podnožja Velike i Male Kapele. Većina masiva vrlo je razgranata, s puno dolina i jaruga, tako da ovo područje obiluje mnoštvom različitih stanišnih prilika. Zauzima područje od 150 mnv do 1061 m na Ivanščici. Šume na nižim položajima iskrčene su na većim površinama, dok se iznad 400 mnv prostiru cjeloviti šumski kompleksi.

Velika složenost pedološkog pokrova ovog prostora uvjetovana je, u prvom redu, složenom litološkom građom, a zatim geomorfološkom raščlanjenošću prostora. Pedogenetski čimbenici bitno su utjecali na površinsku preraspodjelu oborina, taložnih tvari i solarne energije te na transport i transformacije mineralne i organske komponente tla.

Prevladava umjereno topla kišna klima, oznake Cfwbx" prema Köppenu. Nadmorska visina i ekspozicija bitno utječu na promjene pojedinih parametara klime, što stvara puno mikroklimatskih karakteristika. Oborine su dobro raspoređene tijekom cijele godine, a značajnije povećanje događa se iznad 500 mnv.

S obzirom na petrografiju i sastav stijena, uočava se vertikalna zonalnost tala. Na tvorbu, njihovih tipova i podtipova te sastojina koje obitavaju na njima naročito je utjecala izmjena silikatnih i karbonatnih stijena. Na osojnim padinama razvijeni su vlažniji, dublji tipovi tala, podtipovi i njihovi varijeteti. Na tim površinama, uglavnom su rasprostranjene bukovo – jelove i submontanske bukove šume, a samo lokalno šume gorskog javora i jasena. Prisojne strane pokrivene su plićim i sušim tlima, na kojima se razvijaju šume hrasta kitnjaka s povećanim udjelom hrasta cera.

Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sjeverne Hrvatske pripada eurosibirsko -sjevernoameričkom šumskom području. Ovu oblast tvore tri sjemenske zone.

2.1. Sjemenska zona šuma hrasta kitnjaka, bukve i pitomog kestena (150 – 300 mnv)

Ovaj kotlinski ili brežuljkasti pojas karakteriziran je šumama gdje dominira hrast kitnjak. Klimatski odnosi i tlo uvjetuju širinu ovog pojasa. Na grebenima, toplijim ekspozicijama te plitkim do srednje dubokim tlima dominira hrast kitnjak. Na nešto dubljim i svježim tlima, gdje se duže zadržavaju hladne zračne mase, prevladava obična bukva. Na toplijim zaravnima, sedlima ili blagim padinama, na tlima dubljeg ekološkog profila prostire se pitomi kesten.

Sjemenska zona šuma hrasta kitnjaka, bukve i pitomog kestena obuhvaća provenijencije pet sjemenskih regija u kojima se rasprostiru šumske zajednice hrasta kitnjaka i to:

a) ŠUMA HRASTA KITNJAKA S BEKICOM

(Luzulo luzuloidi-Quercetum /Hilitzer 1932/ Passarge 1953)

b) ACIDOFILNA ŠUMA HRASTA KITNJAKA S GROZDASTOM RUNJIKOM

(Hieracio racemosi-Quercetum Vukelić /1990/ 1991)

c) ŠUMA HRASTA KITNJAKA S BRDSKOM VLASULJOM

(Festuco drymeiae-Quercetum /Janković 1968/ Hruška 1974)

d) ŠUMA HRASTA KITNJAKA I OBIČNOGA GRABA

(Epimedio-Carpinetum betuli /I. Horvat 1938/ Borhidi 1963)

2.2. Sjemenska zona gorske bukove šume (300 – 800 mnv)

Ova zona obilježena je oštrijom klimom, godišnja temperatura kreće se oko 8 °C, a prosječna količina oborina iznosi oko 1200 mm. Geološka podloga sačinjena je od pretežno silikatnih stijena. Tla su acidofilna, više ili manje duboka o čemu ovise dimenzije i kvaliteta šumskih sastojina. Prevladavaju šume obične bukve, jednoličnog izgleda.

Sjemenska zona gorske bukove šume obuhvaća provenijencije u tri sjemenske regije u kojima pridolaze šumske zajednice obične bukve i to:

a) BUKOVA ŠUMA S VELIKOM MRTVOM KOPRIVOM

(Lamio orvalae -Fagetum /I. Horvat 1938/ Borhidi 1963)

b) BUKOVA ŠUMA S BJELKASTOM BEKICOM

(Luzulo-Fagetum Meusel 1937)

c) BRDSKA BUKOVA ŠUMA S DLAKAVIM ŠAŠEM

(Carici pilosae-Fagetum Oberdorfer 1957)

d) BUKOVA ŠUMA SA ŠIROKOLISNOM GRAŠOLIKOM

(Vicio oroboidi-Fagetum (I. Horvat 1938/ Pocs et Borhidi 1960)

2.3. Sjemenska zona šume panonske bukve i jele
(800 – 1 000 mnv)

Najviši pojas u ovoj zoni izložen je oštrim klimatskim prilikama i dovoljnim količinama vlage. Šume su pod utjecajem panonske klime, s istoka i alpske klime, koja obiluje oborinama i manjih je temperaturnih kolebanja. Rasprostranjene su na Medvednici, Ivanščici, Macelju i Papuku, na južnim ekspozicijama iznad 800 mnv, a na sjevernim ponekad već od 300 mnv na pješčenjacima i škriljevacima, a ostali zapadni dijelovi areala nalaze se na karbonatnim stijenama.

Sjemenska zona šume panonske bukve i jele obuhvaća provenijencije u tri sjemenske regije u kojima se razvijaju šumske zajednice obične bukve i jele te zajednica gorskog javora i običnog jasena:

a) PANONSKA BUKOVO-JELOVA ŠUMA S VLASULJOM

(Festuco drymeiae-Abietetum Vukelić et Baričević 2007)

b) ŠUMA GORSKOG JAVORA I OBIČNOG JASENA

(Aceri – Fraxinetum excelsioris /I. Horvat 1938/ Borhidi 1963)

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma (150 – 1 500 mnv)

Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma pripada eurosibirsko-
-sjevernoameričkom šumskom području u gorsko-kotarskoj i dinarskoj regiji. Ovu oblast čine četiri sjemenske zone.

Šume visokih gora i planina dinarskog područja Hrvatske zauzimaju prostore Gorskog kotara, Like i visokih planina Dalmacije, kao što su Dinara, Svilaja i Biokovo. Na relativno malom prostoru smjestio se velik broj šumskih zajednica nastalih prirodnim putem, s prirodnom strukturom i velikim brojem biljaka, koje su za razliku od sličnih područja Europe dosta dobro očuvane.

Tla ovih šuma su se razvila na pretežno čistim vapnencima i dolomitima, vapnenim brečama i konglomeratima te djelomično na silikatima paleozojskih i verfenskih klastita. Na takvim geološkim podlogama najčešće susrećemo smeđa tla na vapnencima i dolomitima, tla tipa vapneno-dolomitne crnice, smeđa i lesivirana tla i rendzine. Što je veća nadmorska visina, udio crnice i plitkih kalkokambisola je veći.

Što se tiče klime, dolaze do izražaja mediteranska klima, utjecaj Atlantika sa sjeverozapada preko Alpa i kontinentalna klima koja utječe sa sjevera preko Panonske nizine. Prema Köppenu klimatski tip definiran je formulom Cfsbx«, što označava umjereno toplu kišnu klimu, bez sušnog razdoblja, s oborinama jednoliko raspoređenim na cijelu godinu. Najsuši dio godine pada u toplo godišnje doba. Maksimumu oborine u početku toplog dijela godine pridružuje se maksimum u kasnoj jeseni koji je veći od prvoga. U planinskim predjelima iznad 1200 m nadmorske visine javlja se borealni tip klime – Dfsbx". Srednja mjesečna temperatura najhladnijeg mjeseca niža je od -3 °C, a najtoplijeg mjeseca iznad 10 °C, te postoji toplo ljeto i oštra zima. Temperatura najtoplijeg mjeseca je ispod 22 °C. Tlo je prekriveno dugotrajnim snježnim prekrivačem. Oborine su jednoliko raspodijeljene na cijelu godinu, ali najsušniji dio pada u toplo doba godine.

Uzajamnim utjecajem sinekoloških čimbenika tijekom tisuća godina na tom su se prostoru formirale različite šumske zajednice. Neke od njih su klimatogene zajednice, a neke su prijelazne odnosno azonalne. Klimatogene zajednice tvore na tim prostorima mješovite ili čiste sastojine obične jele (Abies alba Mill.) i obične bukve (Fagus sylvatica L.). Prijelazne zajednice tvore one vrste drveća koje imaju široku ekološku valenciju, što ih svrstava u grupu pionirskih vrsta drveća. To su ponajprije obična smreka (Picea abies (L.) H. Karst.), obični bor (Pinus sylvestris L.), crni bor (Pinus nigra J.F.Arnold.), tisa (Taxus baccata L.), bor krivulj (Pinus mugo Turra), gorski javor (Acer pseudoplatanus L.), obični jasen (Fraxinus excelsior L.) i dr. Pionirske vrste drveća na tim prostorima zauzimaju ekstremno loše stojbine, bilo da se radi o plitkim kamenitim tlima, mrazištima ili stojbinama izloženima pretežni dio godine niskim temperaturama, vjetru, ledu i snijegu. Vrlo često se događa da pionirske vrste drveća ispune svoj zadatak stvaranja povoljnih ekoloških uvjeta na staništu koje zauzimaju te omogućuju pridolazak vrsta i klimatogenih zajednica, npr. bukovih ili jelovo-bukovih šuma. Na ekstremno lošim stanišnim uvjetima, kao što su velika stjenovitost bez kvalitetnog tla ili velike visine blizu granice šumske vegetacije gdje vladaju vrlo niske temperature, taj proces je vrlo spor i teško uočljiv, ali se on ipak odvija. Gdje se god nalaze šume koje tvore pionirske vrste drveća, nastaje progresija stojbine i progresivna sukcesija vrsta drveća koje tvore klimatogene zajednice.

3.1. Sjemenska zona šuma hrasta kitnjaka i pitomog kestena (150 – 400 mnv)

Obuhvaća zapadni dio naše zemlje na nižim položajima kontinentalne klime, što ju čini bitno različitom od zone u panonskom dijelu Hrvatske.

Sjemenska zona šuma hrasta kitnjaka i pitomog kestena čini provenijencije jedne sjemenske regije.

3.2. Sjemenska zona gorske bukove šume (300 – 800 mnv)

Sjemenska zona obuhvaća područje Velike i Male Kapele, Ličke Plješivice, Risnjaka i Velebita. Litološka podloga su uglavnom vapnenci i dolomiti, puno manje pješčenjaci na kojima su se razvila tla bogata skeletom (većim učešćem kamenja) i koja su slabo do umjereno lesivirana. Oštrija klima i obilnije oborine glavna su razlika između ove zone i zone u gorskoj bukovoj šumi (2.2.).

Sjemenska zona gorske bukove šume obuhvaća provenijencije u dvije sjemenske regije u kojima se razvijaju šumske zajednice gorske bukove šume:

a) BUKOVA ŠUMA S REBRAČOM

(Blechno-Fagetum Horvat ex Marinček 1970)

b) BUKOVA ŠUMA S VELIKOM MRTVOM KOPRIVOM

(Lamio orvale-Fagetum /I. Horvat 1938/ Borhidi 1963)

c) BUKOVA ŠUMA S CRNIM GRABOM

(Ostryo-Fagetum M. Wraber ex Trinajstić 1972)

3.3. Sjemenska zona dinarskih šuma bukve i jele (700 – 1 200 mnv)

Zona se prostire na području Gorskog kotara, Like i viših planina Dalmacije. Ima veliku visinsku amplitudu gdje su se uzajamnim utjecajem ekoloških čimbenika formirale klimatogene i azonalne zajednice. Uz raznolikost zajednica izraženi krški fenomeni i geološke specifičnosti na vapneno-dolomitnoj i silikatnoj podlozi daju osnovno obilježje ovoj zoni. Klima je također oštrija, od zone u panonskom dijelu sa puno više oborina i dužim zadržavanjem snijega.

Sjemenska zona dinarskih šuma bukve i jele obuhvaća provenijencije u Gorsko-kotarskoj sjemenskoj regiji u šumskim zajednicama:

a) DINARSKA BUKOVO-JELOVA ŠUMA

(Omphalodo-Fagetum Marinček et al. 1992)

b) JELOVA ŠUMA S REBRAČOM

(Blechno-Abietetum I. Horvat 1950)

c) ŠUMA CRNOGA BORA S KRESTUŠCEM

(Chamaebuxo-Pinetum I. Horvat 1956)

d) ŠUMA CRNOGA I OBIČNOGA BORA S KUKURIJEKOM

(Helleboro nigri-Pinetum sylvestris I. Horvat 1958)

e) ŠUMA CRNOG BORA i PUSTENASTE DUNJARICE

(Cotoneastro-Pinetum nigrae I. Horvat 1938)

f) GORSKA ŠUMA SMREKE SA ŠUMSKIM PAVLOVCEM

(Aremonio-Piceetum I. Horvat 1938)

g) ŠUMA SMREKE S KUKURIJEKOM NA DOLOMITU

(Helleboro nigri-Piceetum /I. Horvat 1950/ Trinajstić et Pelcer 2005)

3.4. Sjemenska zona primorskih bukovih šuma (800 – 1 000 mnv)

Sjemenska zona utjecana je značajnim djelovanjem primorske klime koja se sukobljava s oštrom kontinentalnom.

Sjemenska zona primorskih bukovih šuma obuhvaća provenijencije tri sjemenske regije u kojima se razvija šumska zajednica:

a) PRIMORSKA BUKOVA ŠUMA S JESENSKOM ŠAŠIKOM

(Seslerio autumnalis-Fagetum /I. Horvat 1938/ M. Wraber ex Borhidi 1963)

4. Oblast submediteranskih šuma (0 – 1 000 mnv)

Oblast ovih šuma obuhvaća nešto hladniji pojas našeg primorja, koji se pruža na primorskoj strani Dinarida. U ovoj oblasti prevladava umjereno topla kišna klima, oznake Cfsax". Ljeta su vruća sa srednjom mjesečnom temperaturom iznad 22 °C. Zimsko kišno razdoblje je široko rascijepljeno u proljetni (travanj do lipanj) i jesensko-zimski maksimu (listopad – studeni). Najsuši dio godine pada u toplo godišnje doba. Na nadmorskim visinama iznad 600 m dolazi varijanta osnovnog tipa klime sredozemnih obala Csbx". Ljeta su svježa i suha, jer je srednja mjesečna temperatura najtoplijeg mjeseca ispod 22 °C, s količinom oborina u najsušnijem mjesecu od 50 – 70 mm.

Litološka podloga većinom je sačinjena od vapnenca, dolomita i fliša, različite starosti. Ovo degradirano krško područje karakterizirano je veoma niskom produktivnom sposobnošću tla. Tla su, u pravilu, plitka i bogata skeletom, prevladavaju vapneno-dolomitne crnice, rendzine na dolomitu i flišu, luvisoli i u manjem dijelu crvenice. Tla su umjereno do jako erodirana. Klima je umjereno topla, kišna, s vrućim i suhim ljetima. Zima je nešto hladnija i s povremenim snježnim padalinama, koje se kratko zadržavaju. Vanjski izgled ovih šuma, uglavnom je dosta loš, upravo radi teških i nepovoljnih edafskih, hidroloških i klimatskih prilika.

Oblast submediteranskih šuma obuhvaća Istru i sve strane okrenute Jadranskom moru. Unutar ove oblasti razlikujemo dvije zone u kojima rastu šumske zajednice hrasta medunca.

4.1. Sjemenska zona jugozapadna (do Tijarice) (0 – 1000 mnv)

Sjemenska zona obuhvaća priobalni pojas sjevernog Hrvatskog primorja. Na otocima kvarnerskog zaljeva, u vapnenačkom dijelu Istre, duž priobalnog dijela podvelebitskog kanala i u Ravnim kotarima, na plitkoj kamenoj podlozi antiklinala zauzima velike površine. Obilježena je zajednicom medunca i bijelog graba u litoralnom pojasu, te šumama medunca i crnoga graba u montanskom pojasu. Ovakav razvitak u vertikalnom profilu upućuje na hladnije klimatske prilike, čime se potvrđuje i izostanak vazdazelenih mediteranskih elemenata. Ovu zonu tvore provenijencije sa dvije sjemenske regije koje obuhvaćaju zajednice:

a) ŠUMA I ŠIKARA HRASTA MEDUNCA I BIJELOGA GRABA

(Querco-Carpinetum orientalis Horvatić 1939)

b) MJEŠOVITA ŠUMA I ŠIKARA HRASTA MEDUNCA I CRNOGA GRABA

(Ostryo-Quercetum pubescentis I. Horvat 1938)

4.2. Sjemenska zona jugoistočna (od Tijarice) (0 – 1 000 mnv)

Sjemenska zona proteže se od rijeke Zrmanje na istok, naročito na dubljim smeđim tlima. Hrast medunac postupno zamjenjuje dub (Quercus virgiliana (Ten.)Ten.) koji u dubrovačkom području dominira. Razlika u odnosu na medunčeve šume očituje se u jačem učešću ilirsko – apeninskih vrsta. Ovu zonu čini provenijencija dvije sjemenske regije koje obuhvaćaju zajednice:

a) ŠUMA DUBA I BIJELOGA GRABA

(Carpino orientalis-Quercetum virgilianae Trinajstić 1987)

b) MJEŠOVITA ŠUMA i ŠIKARA HRASTA MEDUNCA I CRNOGA GRABA

(Ostryo-Quercetum pubescentis I. Horvat 1938)

5. Oblast eumediteranskih šuma (0 – 400 mnv)

Nastavlja se na oblast submediteranskih šuma. Ova oblast predstavlja tipično mediteransko područje u kojem u cijelosti dolazi do izražaja osnovni tip mediteranske klime. Obilježen je toplim i sušim ljetima i blagim zimama, bez snijega. Proteže se duž cijele obale Jadranskog mora, pa su i razlike u djelovanju nekih meteoroloških elemenata i pojava između sjevernih i južnih područja očekivane.

U ovoj oblasti vlada tip klime sredozemnih obala. Obilježen je blagom zimom i suhim ljetom s barem tri puta toliko oborine u najkišnijem mjesecu zime kao u najsušnijem mjesecu ljeta. Količina oborine u najsušnijem mjesecu manja je od 40 mm. Ljeta su vruća, suha i vedra. Ovaj tip klime označava se i kao klima masline.

Litološka podloga predstavljena je vapnencima i dolomitima s malo fliša, na kojima se razvijaju skeletna i skeletoidna tla, tipa rendzina, smeđa tla na vapnencima i dolomitima, te plitke crvenice.

Oblast eumediteranskih šuma pripada mediteranskom području, a razvijena je na uskom obalnom području Jadrana i jadranskim otocima. U toj oblasti nalazi se sjemenska zona šuma hrasta crnike s tri sjemenske regije u kojima su razvijene šumske zajednice hrasta crnike.

5.1. Sjemenska zona šuma hrasta crnike (0 – 400 mnv)

To je tipično mediteransko područje koje ne zauzima veliku površinu, ali se proteže duž cijele obale. Visinska razlika je relativno mala, najviše do 400 mnv na nekim dalmatinskim otocima. Razlika u klimi između sjevernih i južnih područja određuje florni sastav, a utjecaj čovjeka i djelovanje ekoloških čimbenika utječe na izgled sastojine.

U sjemenskoj zoni šuma hrasta crnike unutar šumskih zajednica hrasta crnike i crnoga jasena, kao i u zajednicama alepskog bora, razvija se obični čempres u manjim skupinama.

Ovu zonu čine provenijencije s tri sjemenske regije koje obuhvaćaju zajednice:

a) ČISTA, VAZDAZELENA ŠUMA I ŠIKARA HRASTA CRNIKE S MIRTOM

(Myrto-Quercetum ilicis /Horvatić 1956/ Trinajstić 1985)

b) MJEŠOVITA ŠUMA I MAKIJA HRASTA CRNIKE S CRNIM JASENOM

(Fraxino orni-Quercetum ilicis Horvatić /1956/ 1958)

c) ŠUMA ALEPSKOG BORA SA SOMINOM

(Junipero phoeniceae-Pinetum halepensis Trinajstić 1988)

d) ŠUMA ALEPSKOG BORA S RESIKOM

(Erico-Pinetum halepensis Krause et al. 1963)

e) MJEŠOVITA ŠUMA ALEPSKOG BORA I HRASTA CRNIKE

(Querco ilicis-Pinetum halepensis Loisel 1971)

5.2. Sjemenska zona šuma dalmatinskog crnog bora (otoci, iznad 400 mnv)

Zona se nalazi se unutar zimzelenog eumediteranskog područja na višim položajima (400 m). Najveće površine nalaze se na otoku Braču, a ima ih na Korčuli, Hvaru i poluotoku Pelješcu. U tom području dalmatinski crni bor tvori mješovite šume s crnikom, koje se mogu smatrati trajnim stadijem, nastalim degradacijom crnikovih šuma.

Ovu zonu čine provenijencije sa dvije sjemenske regije koje obuhvaćaju zajednice:

a) ŠUMA DALMATINSKOGA CRNOGA BORA S PRIMORSKOM RESIKOM NA DOLOMITIMA

(Erico manipuliflorae-Pinetum dalmaticae Trinajstić 1977)

b) ŠUMA DALMATINSKOGA CRNOGA BORA S KLEČICOM

(Junipero sibiricae-Pinetum dalmaticae Domac /1962/ 1965)

RAZDJELBA PROVENIJENCIJA ZA SVOJTE ŠUMSKOG DRVEĆA OD GOSPODARSKOG ZNAČAJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Svojta: Quercus robur L. – hrast lužnjak

1. Oblast nizinskih šuma

1.1. Sjemenska zona nizinskih šuma Podravine i Podunavlja

1.1.1. Sjemenska regija Baranja, Đakovački i Vukovarski ravnjak

1.1.2. Sjemenska regija srednja Podravina

1.1.3. Sjemenska regija gornja Podravina

1.2. Sjemenska zona nizinskih šuma Posavine, srednje Hrvatske i Pokuplja (

1.2.1. Sjemenska regija donja Posavina

1.2.2. Sjemenska regija srednja Posavina

1.2.3. Sjemenska regija gornja Posavina i Pokuplje

4. Oblast submediteranskih šuma

4.1. Sjemenska zona jugozapadna (do Tijarice)

4.1.1. Sjemenska regija Motovunska šuma

Smjernica za korištenje šumskog reprodukcijskog materijala

Korištenje šumskog reprodukcijskog materijala preporuča se unutar jedne sjemenske zone, a dozvoljeno je unutar jedne oblasti.

U oblasti submediteranskih šuma, dozvoljeno je korištenje šumskog reprodukcijskog materijala samo unutar sjemenske regije.

Svojta: Quercus petraea (Matt.) Liebl. – hrast kitnjak

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sieverne Hrvatske

2.1. Sjemenska zona šuma hrasta kitnjaka, bukve i pitomog kestena

2.1.1. Sjemenska regija srednja Hrvatska

2.1.2. Sjemenska regija Moslavina

2.1.3. Sjemenska regija Zagorje – Bilogora

2.1.4. Sjemenska regija Kordun – Banovina

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma

3.1. Sjemenska zona šuma hrasta kitnjaka i pitomog kestena

3.1.1. Sjemenska regija Lika

Smjernice za korištenje šumskog reprodukcijskog materijala

Korištenje šumskog reprodukcijskog materijala dozvoljeno je unutar pojedine sjemenske oblasti.

Svojta: Quercus ilex L. – hrast crnika

5. Oblast eumediteranskih šuma

5.1. Sjemenska zona šuma hrasta crnike

5.1.1. Sjemenska regija sjeverna

5.1.2. Sjemenska regija srednja

5.1.3. Sjemenska regija južna

Smjernice za korištenie šumskog reprodukcijskog materijala

Korištenje šumskog reprodukcijskog materijala dozvoljeno je unutar sjemenske regije.

Svojta: Quercus pubescens Willd. – hrast medunac

4. Oblast submediteranskih šuma

4.1. Sjemenska zona jugozapadna (do Tijarice)

4.1.1. Sjemenska regija medunčevih šuma s bjelograbićem

4.1.2. Sjemenska regija medunčevih šuma s crnim grabom

4.2. Sjemenska zona jugoistočna (od Tijarice)

4.2.1. Sjemenska regija medunčevih šuma s bjelograbićem

4.2.2. Sjemenska regija medunčevih šuma s crnim grabom

Smjernice za korištenje šumskog reprodukcijskog materijala

Korištenje šumskog reprodukcijskog materijala dozvoljeno je unutar iste sjemenske oblasti.

Svojta: Fagus sylvatica L. – obična bukva

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sjeverne Hrvatske

2.2. Sjemenska zona gorske bukove šume

2.2.1. Sjemenska regija Dilj – Psunj

2.2.2. Sjemenska regija Zagorje – Bilogora

2.2.3. Sjemenska regija Žumberak – Pokuplje – Banovina

2.3. Sjemenska zona šuma panonske bukve i jele

2.3.1. Sjemenska regija Papuk

2.3.2. Sjemenska regija Sljeme

2.3.3. Sjemenska regija Zagorje

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma

3.3. Sjemenska zona dinarskih šuma bukve i jele

3.3.1. Sjemenska regija Gorski kotar

3.3.2. Sjemenska regija Kapela – Velebit

3.4. Sjemenska zona primorskih bukovih šuma

3.4.1. Sjemenska regija Istara

3.4.2. Sjemenska regija Velebit – Dinara

3.5.3. Sjemenska regija Mosor – Biokovo

Smjernica za korištenje šumskog reprodukcijskog materijala

Korištenje šumskog reprodukcijskog materijala dozvoljeno je unutar iste sjemenske zone, poštivajući visinske pojaseve rasprostranjenosti svojte.

Svojta: Fraxinus angustifolia Vahl – poljski jasen i Fraxinus excelsior L. – obični jasen

Fraxinus angustifolia Vahl – poljski jasen

1. Oblast nizinskih šuma

1.1. Sjemenska zona nizinskih šuma Podravine i Podunavlja

1.1.1. Sjemenska regija Podunavlja

1.1.2. Sjemenska regija srednje i gornje Podravine

1.2. Sjemenska zona nizinskih šuma Posavine, srednje Hrvatske i Pokuplja

1.2.1. Sjemenska regija donje Posavine

1.2.2. Sjemenska regija srednje Posavine

1.2.3. Sjemenska regija gornje Posavine, srednje Hrvatske i Pokuplja

Fraxinus excelsior L. – obični jasen

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sjeverne Hrvatske

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma

Smjernica za korištenje šumskog reprodukcijskog materijala

Fraxinus angustifolia Vahl

Korištenje šumskog reprodukcijskog materijala dozvoljeno je unutar jedne sjemenske zone.

Fraxinus excelsior L.

Korištenje šumskog reprodukcijskog materijala dozvoljeno je unutar jedne sjemenske oblasti.

Svojta: Alnus glutinosa (L.) Gaertn. – crna joha

1. Oblast nizinskih šuma

1.1. Sjemenska zona Podravine i Podunavlja

1.1.2. Sjemenska regija srednje i gornje Podravine

1.2. Sjemenska zona nizinskih šuma Posavine, srednje Hrvatske i Pokuplja

1.2.1. Sjemenska regija Posavine

1.2.2. Sjemenska regija Pokuplja

Smjernice za uporabu šumskog reprodukcijskog materijala

Korištenje šumskog reprodukcijskog materijala dozvoljeno je unutar sjemenske zone.

Svojta: Salix alba L. – bijela vrba i njezini hibridi

1. Oblast nizinskih šuma

1.1. Sjemenska zona nizinskih šuma Podravine i Podunavlja

1.2. Sjemenska zona nizinskih šuma Posavine, srednje Hrvatske i Pokuplja

Smjernice za korištenje šumskog reprodukcijskog materijala

Korištenje šumskog reprodukcijskog materijala dozvoljeno unutar sjemenske zone.

Na području sjemenske zone nizinskih šuma Podravine i Podunavlja u kulturama koristiti klonove stablastih vrba sa izraženom fenotipskom stabilnošću.

Na području sjemenske zone nizinskih šuma Posavine, srednje Hrvatske i Pokuplja koristiti klonove stablastih vrba specifične adaptacije.

Vrsta: Populus sp. – topole i njezini hibridi

1. Oblast nizinskih šuma

1.1. Sjemenska zona nizinskih šuma Podravine i Podunavlja

1.2. Sjemenska zona nizinskih šuma Posavine, srednje Hrvatske i Pokuplja

4. Oblast submediteranskih šuma

4.1. Sjemenska zona jugozapadna (do Tijarice)

Smjernice za korištenje šumskog reprodukcijskog materijala

Kod podizanja kultura i plantaža crnih topola i njezinih hibrida unutar sjemenske oblasti koristiti fenotipski stabilne klonove, a na težim, neplavljenim tlima koristiti klonove sa specifičnom adaptacijom za to stanište.

Kod bijelih topola i njezinih hibrida, te trepetiljke unutar sjemenske oblasti koristiti šumski reprodukcijski materijal iz lokalnih populacija.

Svojta: Abies alba Mill. – obična jela

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sjeverne Hrvatske

2.3. Sjemenska zona šume panonske bukve i jele

2.3.1. Sjemenska regija međuriječja rijeka Save i Drave

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma

3.3. Sjemenska zona dinarskih šuma bukve i jele

3.3.1. Sjemenska regija Gorski kotar – Velebit

3.3.2. Sjemenska regija Biokovo

Smjernice za korištenje šumskog reprodukcijskog materijala

Korištenje šumskog reprodukcijskog materijala dozvoljeno iz lokalnih populacija unutar jedne sjemenske regije, poštivajući visinske pojaseve rasprostranjenosti vrste.

Svojta: Picea abies (L.) H. Karst. – obična smreka

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sjeverne Hrvatske

2.1. Sjemenska zona šuma hrasta kitnjaka, bukve i pitomog kestena

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma

3.2. Sjemenska zona gorske bukove šume

3.2.1. Sjemenska regija Gorski kotar i Lika

3.3. Sjemenska zona dinarskih šuma bukve i jele

3.3.1. Sjemenska regija Gorski kotar

3.3.2. Sjemenska regija Velebit i Lika

Smjernice za korištenje šumskog reprodukcijskog materijala

Korištenje šumskog reprodukcijskog materijala dozvoljeno iz lokalnih populacija unutar jedne sjemenske oblasti, poštivajući visinske pojaseve rasprostranjenosti vrste.

Svojta: Pinus sylvestris L.- obični bor

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sjeverne Hrvatske

2.1. Sjemenska zona šuma hrasta kitnjaka, bukve i pitomog kestena

2.1.1. Sjemenska regija šuma običnog bora srednje i sjeverne Hrvatske

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma

3.2. Sjemenska zona gorske bukove šume

3.2.1. Sjemenska regija šuma običnog bora gorske Hrvatske

Smjernice za korištenje šumskog reprodukcijskog materijala

Korištenje šumskog reprodukcijskog materijala dozvoljeno unutar pojedine sjemenske oblasti.

Svojta: Pinus nigra J. F. Arnold – crni bor

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma

3.3. Sjemenska zona dinarskih šuma bukve i jele

3.3.1. Sjemenska regija austrijskog crnog bora (kontinentalna Hrvatska)

4. Oblast submediteranskih šuma

4.1. Sjemenska zona jugozapadna (do Tijarice)

4.2. Sjemenska zona jugoistočna (od Tijarice)

5. Oblast eumediteranskih šuma

5.1. Sjemenska zona šuma hrasta crnike

5.1.1. Sjemenska regija korzičkog crnog bora (Istra i Kvarner)

5.1.2. Sjemenska regija od Šibenika na sjever (uključujući i otoke)

5.1.3. Sjemenska regija od Šibenika na jug (uključujući i otoke)

5.2. Sjemenska zona šuma dalmatinskog crnog bora

5.2.1. Sjemenska regija dalmatinskog crnog bora (otoci južnije od Šibenika i Pelješac)

Smjernice za uporabu šumskog reprodukcijskog materijala

Korištenje šumskog reprodukcijskog materijala pojedine rase dozvoljeno je unutar iste sjemenske oblasti.

Za rasu dalmatinskog crnog bora korištenje šumskog reprodukcijskog materijala dozvoljeno je unutar sjemenske regije.

Svojta: Pinus halepensis Mill. – alepski bor i

Pinus brutia Ten. – brucijski bor

5. Oblast eumediteranskih šuma

5.1. Sjemenska zona šuma hrasta crnike

5.1.1. Sjemenska regija od Šibenika na sjever (uključujući i otoke)

5.1.2. Sjemenska regija od Šibenika na jug (uključujući i otoke)

Smjernice za korištenie šumskog reprodukcijskog materijala

Korištenje šumskog reprodukcijskog materijala dozvoljeno je unutar sjemenske oblasti.

Svojta: Cupressus sempervirens L. – obični čempres

5. Oblast eumediteranskih šuma

5.1. Sjemenska zona šuma hrasta crnike

5.1.1. Sjemenska regija sjeverna

5.1.2. Sjemenska regija srednja

5.1.3. Sjemenska regija južna

Smjernice za korištenie šumskog reprodukcijskog materijala

Korištenje šumskog reprodukcijskog materijala dozvoljeno je unutar sjemenske zone.


PRILOG II

Svojta: Quercus robur L. – hrast lužnjak

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

1. Oblast nizinskih šuma (80 – 200 m n. v.)

1.1. Sjemenska zona nizinskih šuma

Podravine i Podunavlja (80 – 200 m n. v.)

1.1.1. Baranja, Đakovački i Vukovarski ravnjak

Osijek

Valpovačke podravske šume

Valpovačke nizinske šume

Osječke podravske šume

Erdutske podunavske šume

Osječke nizinske šume

Đakovački lugovi i gajevi

Vuka

Breznica

Sjeverni Dilj

Kujnjak – Rakovac – Mačkovac

Jagodnjačke šume

Zmajevačke podunavske šume

Tikveške podunavske šume

Dvorac – Siget

Haljevo – Kozaračke šume

Darđanske šume

Kopačevske podunavske šume

Baranjska planina

Bačke šume

Torjanačke šume

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

1. Oblast nizinskih šuma (80 – 200 m n. v.)

1.1. Sjemenska zona nizinskih šuma

Podravine i Podunavlja (80 – 200 m n. v.)

1.1.1. Baranja, Đakovački i Vukovarski ravnjak

Vinkovci

Dubrave

Jelaš

Vukovarske dunavske ade

Iločke šume

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

1. Oblast nizinskih šuma (80 – 200 m n. v.)

1.1. Sjemenska zona nizinskih šuma Podravine i Podunavlja (80 – 200 m n. v.)

1.1.2. Srednja Podravina

Našice

Miholjačke podravske šume

Čađavački lug – Jelas – Đol

Kapelački lug – Karaš

Lacić – Gložđe

Bugodišće – Breza – Lugovi

Đurđenovačke nizinske šume

Krndija Našička

Obradovačke nizinske šume

Pušinska planina

Gaj

Slatinske podravske šume

Slatinske nizinske šume

Slatinske prigorske šume

Jovac – Slana voda

Sekulinačka planina

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

1. Oblast nizinskih šuma (80 – 200 m n. v.)

1.1. Sjemenska zona nizinskih šuma Podravine i Podunavlja (80 – 200 m n. v.)

1.1.3. Gornja Podravina

Koprivnica

Banov Brod

Đurđevačka bilogora

Đurđevačke nizinske šume

Đurđevački peski

Jazmak – Kosturač – Buk – Drobna

Kalnik – Kolačka

Koprivničke nizinske šume

Križevačke prigorske šume

Mesarica – Plavo

Novigradska planina

Pitomačka Bilogora

Polum – Medenjak

Repaš – Gabajeva greda

Seča

Donje Međimurje

Gornje Međimurje

Vinica – Plitvica – Željeznica

Lijepa Gorica

Križančija

Ludbreške podravske šume

Varaždinske podravske šume

Svibovica

Kalnik

Zelendvor

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

1. Oblast nizinskih šuma (80 – 200 m n. v.)

1.1. Sjemenska zona nizinskih šuma Podravine i Podunavlja (80 – 200 m n. v.)

1.1.3. Gornja Podravina

Bjelovar

Suhopoljska Bilogora

Suhopoljske – Virovitičke nizinske šume

Virovitička Bilogora

Suhopoljske dravske šume

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

1. Oblast nizinskih šuma (80 – 200 m n. v.)

1.2. Sjemenska zona nizinskih šuma Posavine (80 – 200 m n. v.)

1.2.1. Donja Posavina

Vinkovci

Trstenik

Merolino

Orljak

Durgutovica

Muško ostrvo

Vrapčana

Dionica

Kunjevci

Ceranski lugovi

Krivsko ostrvo

Banov dol

Otočke šume

Slavir

Kusare

Kragujna

Vrbanjske šume

Desićevo

Trizlovi – Rastovo

Savski lugovi

Debrinja

Dubovica

Narače

Topolovac

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

1. Oblast nizinskih šuma (80 – 200 m n. v.)

1.2. Sjemenska zona nizinskih šuma Posavine (80 – 200 m n. v.)

1.2.2. Srednja Posavina

Požega

Zapadni Papuk Zvečevački

Južna Krndija Kutjevačka

Južna Krndija Čaglinska

Sjeverni Dilj Pleternički

Sjeverni Dilj Čaglinski

Požeška gora

Poljadijske šume

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

1. Oblast nizinskih šuma (80 – 200 m n. v.)

1.2. Sjemenska zona nizinskih šuma Posavine (80 – 200 m n. v.)

1.2.2. Srednja Posavina

Zagreb

Josip Kozarac

Jamaričko brdo

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

1. Oblast nizinskih šuma (80 – 200 m n. v.)

1.2. Sjemenska zona nizinskih šuma Posavine (80 – 200 m n. v.)

1.2.2. Srednja Posavina

Nova Gradiška

Stupničko brdo – Cerje

Mrsunjski lug – Migalovci

Glovac – Renovica

Dolca

Ilijanska – Jelas

Radinje

Ješevik – Briknjevača

Ključevi

Prašnik

Ljeskovača

Međustrugovi

Novsko brdo

Trstika

Grede Kamare

Krapje – Đol

Žabarski bok

Zelenika

Podložje

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

1. Oblast nizinskih šuma (80 – 200 m n. v.)

1.2. Sjemenska zona nizinskih šuma Posavine (80 – 200 m n. v.)

1.2.3. Gornja Posavina i Pokuplje

Bjelovar

Bastajske šume – Krivaja – Klisa

Bedenik

Bjelovarska Bilogora

Blatuško brdo

Bolčanski – Žabljački lug

Bukovac

Čazmanske nizinske šume

Česma

Daruvarske prigorske šume

Dišnica – Zobikovac – Petkovača

Dugački gaj – Jasenova – Drljež

Garjevica – Čazma

Grđevačka Bilogora

Grubišnopoljska Bilogora

Krnjača – Gradina – Sječa

Ivanske prigorske šume

Lugovi

Međuvođe – Ilovski lug

Miletina rijeka

Novakuša – Šikava

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

1. Oblast nizinskih šuma (80 – 200 m n. v.)

1.2. Sjemenska zona nizinskih šuma Posavine (80 – 200 m n. v.)

1.2.3. Gornja Posavina i Pokuplje

Bjelovar

Pisanička Bilogora

Vrbovečke prigorske šume

Zdenački gaj – Prespinjača

Trupinski – Pašijanski gaj

Varoški lug

Garjevica – Ivanska

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

1. Oblast nizinskih šuma (80 – 200 m n. v.)

1.2. Sjemenska zona nizinskih šuma Posavine (80 – 200 m n. v.)

1.2.3. Gornja Posavina i Pokuplje

Zagreb

Kutinske nizinske šume

Kutinske prigorske šume

Popovačke nizinske šume

Žutica

Veliki Jantak

Čret – Varoški lug

Marča

Bistranska gora

Duboki jarak

Črnovščak

Obreški lug

Savski vrbaci

Limbuš – Sava

Zlatarske prigorske šume

Zelinske šume

Šiljakovačka Dubrava II

Vukomeričke gorice – Horvati

Pregrada – Klanjec

Stubičko podgorje

Turopoljski lug

Vukomeričke gorice

Stupnički lug

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

1. Oblast nizinskih šuma (80 – 200 m n. v.)

1.2. Sjemenska zona nizinskih šuma Posavine (80 – 200 m n. v.)

1.2.3. Gornja Posavina i Pokuplje

Karlovac

Draganički lugovi

Jastrebarski lugovi

Pisarovinski lugovi

Rečički lugovi

Domačaj lug – Kovačevački lug

Gračec – Lučelnica

Orlova

Veliko brdo

Crna draga

Topličke kose

Jastrebarske prigorske šume

Loskunja

Stražnji vrh

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

1. Oblast nizinskih šuma (80 – 200 m n. v.)

1.2. Sjemenska zona nizinskih šuma Posavine (80 – 200 m n. v.)

1.2.3. Gornja Posavina i Pokuplje

Sisak

Belčićev gaj – Šikara

Brezovica

Kalje

Letovanički lug

Lonja

Petrinjski lug – Piškornjač

Pešćenica – Cerje

Pogledić – Biljeg

Posavske šume – Sunja

Vučjak – Tješnjak

Leklan

Pokupske šume

Kotar – Stari gaj

Prolom – Kobiljak – Šašava

Posavske šume – Dubica

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

4. Oblast submediteranskih šuma (0 – 1000 m n.v.)

4.1. Sjemenska zona jugozapadna (do Tijarice) (0-1000 m n. v.)

4.1.1. Motovunska šuma

Buzet

Mirna

Svojta: Quercus petraea (Matt.) Liebl. – hrast kitnjak

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sjeverne Hrvatske (150 – 1000 m n. v.)

2.1. Sjemenska zona šuma hrasta kitnjaka, bukve i pitomog kestena (150 – 300 m n. v.)

2.1.1. Srednja Hrvatska

Našice

Krndija Gazijska

Krndija Našička

Krndija Seonska

Duzlučka planina

Pištanske prigorske šume

Kokočačka planina

Orahovačka planina

Pušinska planina

Drenovačka planina

Gaj

Slatinske prigorske šume

Čeralijske prigorske šume

Medveđak – Kusac

Jovanovica

Djedovica – Trešnjevica

Jovac – Slana voda

Kotline

Sekulinačka planina

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sjeverne Hrvatske (150 – 1000 m n. v.)

2.1. Sjemenska zona šuma hrasta kitnjaka, bukve i pitomog kestena (150 – 300 m n. v.)

2.1.1. Srednja Hrvatska

Požega

Zapadni Papuk Kamenski

Zapadni Papuk Zvečevački

Južni Papuk

Poljanačke šume

Južna Krndija Kutjevačka

Južna Krndija Čaglinska

Sjeverni Dilj Pleternički

Sjeverni Dilj Čaglinski

Požeška gora

Sjeverna Babja gora

Poljadijske šume

Istočni Psunj

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sjeverne Hrvatske (150 – 1000 m n. v.)

2.1. Sjemenska zona šuma hrasta kitnjaka, bukve i pitomog kestena (150 – 300 m n. v.)

2.1.1. Srednja Hrvatska

Osijek

Đakovački lugovi i gajevi

Vuka

Breznica

Sjeverni Dilj

Kujnjak – Rakovac – Mačkovac

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sjeverne Hrvatske (150 – 1000 m n. v.)

2.1. Sjemenska zona šuma hrasta kitnjaka, bukve i pitomog kestena (150 – 300 m n. v.)

2.1.1. Srednja Hrvatska

Bjelovar

Bastajske šume – Krivaja – Klisa

Blatuško brdo

Daruvarske prigorske šume

Javornik

Miletina rijeka

Pakračka gora – Zapadni Papuk

Rogoljica

Sjeverni Psunj – Javorovica

Vrani kamen

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sjeverne Hrvatske (150 – 1000 m n. v.)

2.1. Sjemenska zona šuma hrasta kitnjaka, bukve i pitomog kestena (150 – 300 m n. v.)

2.1.1. Srednja Hrvatska

Nova Gradiška

Stupničko brdo – Cerje

Mlada vodica – Puavica

Južni Dilj

Bratljevci

Dolca

Ješevik – Brikljevača

Južna Babja gora

Gradiška brda

Južni Psunj

Zapadni Psunj

Okučanska brda

Novsko brdo

Rajičko brdo

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sjeverne Hrvatske (150 – 1000 m n. v.)

2.1. Sjemenska zona šuma hrasta kitnjaka, bukve i pitomog kestena (150 – 300 m n. v.)

2.1.2. Moslavina

Bjelovar

Dišnica – Zobikovac – Petkovača

Dugački gaj – Jasenak

Garjevica – Čazma

Ivanske prigorske šume

Krnjača – Gradina – Sječa

Garjevica – Ivanska

Garjevica – Garešnica

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sjeverne Hrvatske (150 – 1000 m n. v.)

2.1. Sjemenska zona šuma hrasta kitnjaka, bukve i pitomog kestena (150 – 300 m n. v.)

2.1.2. Moslavina

Zagreb

Jamaričko brdo

Kutinske prigorske šume

Kutinska Garjevica

Popovačke prigorske šume

Veliki Jantak

Marča

Popovačka Garjevica

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sjeverne Hrvatske (150 – 1000 m n. v.)

2.1. Sjemenska zona šuma hrasta kitnjaka, bukve i pitomog kestena (150 – 300 m n. v.)

2.1.3 Zagorje – Bilogora

Bjelovar

Bjelovarska Bilogora

Bukovac

Grđevačka Bilogora

Grubišnopoljska Bilogora

Pisanička Bilogora

Suhopoljska Bilogora

Virovitička Bilogora

Vrbovečke prigorske šume

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sjeverne Hrvatske (150 – 1000 m n. v.)

2.1. Sjemenska zona šuma hrasta kitnjaka, bukve i pitomog kestena (150 – 300 m n. v.)

2.1.3. Zagorje – Bilogora

Zagreb

Macelj

Sljeme – Medvedgradske šume

Markuševačka gora

Bistranska gora

Stubička gora

Duboki jarak

Južna Ivančica

Kal – Javorac

Limbuš – Sava

Strahinjčica – Trnovec

Zlatarske prigorske šume

Žumberak – Novoselska gora

Zelinske šume

Pregrada – Klanjec

Stubičko podgorje

Tepec – Palačnik – Stražnik

Park – šume grada Zagreba

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sjeverne Hrvatske (150 – 1000 m n. v.)

2.1. Sjemenska zona šuma hrasta kitnjaka, bukve i pitomog kestena (150 – 300 m n. v.)

2.1.3 Zagorje – Bilogora

Koprivnica

Dugačko brdo

Đurđevačka Bilogora

Jazmak – Kosturač – Buk – Drobna

Kalnik – Kolačka

Križevačke prigorske šume

Mesarica – Plavo

Novigradska planina

Pitomačka Bilogora

Polum – Medenjak

Seča

Gornje Međimurje

Sjeverna Ivanščica

Ravna Gora

Trakošćan

Vinica – Plitvica – Željeznica

Lijepa Gorica

Kalnik

Varaždinbreg

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sj. Hrv. (150 – 1000 m n. v.)

2.1. Sjemenska zona šuma hrasta kitnjaka, bukve i pitomog kestena (150 – 300 m n. v.)

2.1.4 Kordun – Banovina

Zagreb

Vukomeričke gorice – Horvati

Vukomeričke gorice

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sjeverne Hrvatske (150 – 1000 m n. v.)

2.1. Sjemenska zona šuma hrasta kitnjaka, bukve i pitomog kestena (150 – 300 m n. v.)

2.1.4 Kordun – Banovina

Ogulin

Međuvođe – Zale

Krpel

Pištenik – Hum

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sjeverne Hrvatske (150 – 1000 m n. v.)

2.1. Sjemenska zona šuma hrasta kitnjaka, bukve i pitomog kestena (150 – 300 m n. v.)

2.1.4 Kordun – Banovina

Karlovac

Draganički lugovi

Jastrebarski lugovi

Domačaj lug – Kovačevački lug

Blaževa gora

Sušica

Slapnica

Kupčina – Žumberak

Jazbina Vučjak

Jastrebarske prigorske šume

Plešivica

Gračec – Lučelnica

Orlova

Veliko brdo

Petrova gora – Petrovac

Petrova gora – Bublen

Petrova gora – Bistra

Trepča

Crna draga

Kremešnica

Kozarac

Topličke kose

Loskunja

Debela kosa – Markovac

Crno Osovje – Veliki Lisac

Glinica – Otmić

Strmačka

Repušnjak – Duga kosa

Gredarska kosa – Begovac

Komesarska kosa – Trnovi

Stražnji vrh

Dobra

Perjasička kosa

Bosiljevac

Skradska gora

Koranska Dubrava

Kremenita glavica

Zvjerinjak – Broćarska kosa

Mašvina

Lipovača

Kozjača

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sjeverne Hrvatske (150 – 1000 m n. v.)

2.1. Sjemenska zona šuma hrasta kitnjaka, bukve i pitomog kestena (150 – 300 m n. v.)

2.1.4 Kordun – Banovina

Sisak

Čorkovača – Karlice

Javornik

Kljuka

Kotar – Stari gaj

Letovanički lug

Petrinjčica

Petrinjski lug – Piškornjač

Pešćenica – Cerje

Pogledić – Biljeg

Pokule – Pećine

Pokupske šume

Popov gaj

Posavske šume – Sunja

Prolom – Kobiljak – Šašava

Šamarica 1

Šamarica 2

Vinica – Kobiljača

Vučjak – Tješnjak

Zrinska brda

Posavske šume – Dubica

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sj. Hrv. (150 – 1000 m n. v.)

2.1. Sjemenska zona šuma hrasta kitnjaka, bukve i pitomog kestena (150 – 300 m n. v.)

2.1.4 Kordun – Banovina

Vojni poligon Slunj

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

3. Oblast brdsko – gorsko-planinskih šuma (150 – 1500 m n. v.)

3.1. Sjemenska zona šuma hrasta kitnjaka i pitomog kestena (150 – 1500 m n. v.)

3.1.1 Lika

Gospić

Bovan – Jelar

Konjska draga – Begovača

Žitnik

Duman

Godača – Veliki kotao

Crno jezero – Marković rudine

Svilaruša – Kalčevac

Grabar – Brušljan

Kompoljski vrh

Krekovača – Vrbovice

Smolčić uvala

Stajnička Kapela

Bijeli vrh – Dolac

Trovrh – Kik

Orlovača

Marina glava

Mrsinj

Ivčević kosa

Vidovača

Crni vrh

Staza

Vrebačka staza

Srednja gora

Trovrh – Mirkača

Medačke borove kulture

Oštrac bok

Ostrvica

Risovac – Grabovača

Jadovno – Jazbine

Šedrvan – Bukova glava

Kosurina – Bogunica

Grabar – Duliba

Smrdljivac – Kom

Bubinka – Marčića vrh

Kestenovac – Nebljuška gora

Visočica – Lisac

Šijanova kosa

Kalčić vrh – Obljaj

Svojta: Quercus ilex L. – hrast crnika

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

5. Oblast eumediteranskih šuma
(0 – 400 m n. v.)

5.1. Sjemenska zona šuma hrasta crnike
(0 – 400 m n. v.)

5.1.1. Sjeverna

Buzet

Park šume Lošinja

Dubrava

Rovinj

Proština

Smokvica

Ubaš

Lošinj

Punta Križa

Tranomtana

Vrana

Priobalne šume Rovinja

Presika

Lim

Magran – Cuf

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

5. Oblast eumediteranskih šuma (0 – 400 m n. v.)

5.1. Sjemenska zona šuma hrasta crnike (0 – 400 m n. v.)

5.1.1. Sjeverna

Senj

Obzova

Kras – Gabonjin

Kamenjak

Glavotok

Pag

Novalja

Kalifront

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

5. Oblast eumediteranskih šuma (0 – 400 m n. v.)

5.1. Sjemenska zona šuma hrasta crnike (0 – 400 m n. v.)

5.1.2. Srednja

Split

Nin – Kožino

Ražanac – Vrsi

Musapstan

Sukošan

Starigrad

Novigrad

Zadarski otoci

Posedarje

Biograd

Turanj

Pašman – Vrgada

Jelinjak

Hartić

Jamina

Mosor – Perun

Kozjak – Zagora

Opor

Marina

Bročanac

Šumarija Šibenik – neuređeno

Šumarija Biograd – neuređeno

Šumarija Zadar – neuređeno

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

5. Oblast eumediteranskih šuma (0 – 400 m n. v.)

5.1. Sjemenska zona šuma hrasta crnike (0 – 400 m n. v.)

5.1.3. Južna

Split

Omiška Dinara

Šćadin

Šolta

Vis

Blato na Cetini

Dol

Gornji humac

Plame

Vidova gora

Drvenik – Plana

Bašćanski gaj

Sveti Nikola

Šaknja rat

Šibovica

Slivno

Baćina

Nakovanj

Kuna

Česvinica

Zagorje

Blatska gora – Bugari

Štedrica

Dubrovnik – Elafiti

Šumarija Makarska – neuređeno

Šumarija Dubrovnik – neuređeno

Šumarija Brač – neuređeno

Šumarija Metković – neuređeno

Šumarija Korčula – neuređeno

Šumarija Split – neuređeno

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

5. Oblast eumediteranskih šuma
(0 – 400 m n. v.)

5.1. Sjemenska zona šuma hrasta crnike (0 – 400 m n. v.)

5.1.3. Južna

 

Nacionalni park Mljet

Svojta: Quercus pubescens Willd. – hrast medunac

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

4. Oblast submediteranskih šuma (0 – 1000 m n. v.)

4.1. Sjemenska zona jugozapadna
(do Tijarice) (0 – 1000 m n. v.)

4.1.1. Medunčevih šuma s bjelograbićem
(0-300 m n. v.)

Buzet

Kras

Kršin

Dubrava

Rovinj

Proština

Smokovica

Ubaš

Planik

Liburnija

Tramontana

Priobalne šume Rovinja

Presika

Lim

Motovun

Magran – Cuf

Oprtalj

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

4. Oblast submediteranskih šuma (0 – 1000 m n. v.)

4.1. Sjemenska zona jugozapadna (do Tijarice) (0 – 1000 m n. v.)

4.1.2. Med. šuma s crnim grabom (300-1000 m n. v.)

Buzet

Učka – Labin

Brgudske šume

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

4. Oblast submediteranskih šuma (0 – 1000 m n. v.)

4.1. Sjemenska zona jugozapadna (do Tijarice) (0 – 1000 m n. v.)

4.1.1. Med. šuma s bjelograbićem (0-300 m n. v.)

Gospić

Sjeverne karlobaške šume

Južne karlobaške šume

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

4. Oblast submediteranskih šuma (0 – 1000 m n. v.)

4.1. Sjemenska zona jugozapadna (do Tijarice) (0 – 1000 m n. v.)

4.1.1. Medunčevih šuma s bjelograbićem (0-300 m n. v.)

Senj

Glavotok

Obzova

Kras – Gabonjin

Kotor planina

Radinje

Drinak

Greben

Senjska draga

Biljevine

Volarice

Grabarje

Brisnice

Pag

Kamenjak

Kalifront

Novalja

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

4. Oblast submediteranskih šuma (0 – 1000 m n. v.)

4.1. Sjemenska zona jugozapadna (do Tijarice) (0 – 1000 m n. v.)

4.1.1. Medunčevih šuma s bjelograbićem (0-300 m n. v.)

Split

Nin – Kožino

Ražanac – Vrsi

Musapstan

Gornji Zemunik

Sukošan

Škabrnja

Starigrad

Novigrad

Zadarski otoci

Lovinac

Posedarje

Kruševo

Golubić

Žegar

Burovača

Jasenice

Zaton

Nadvoda

Karin

Donji krš

Bukovičko polje

Razdolje

Polača

Biograd

Turanj

Vrana

Pašman – Vrgada

Laškovica

Bukarica

Oton

Vrbnik

Zmijštak

Jelinjak

Orlovica

Biskupija

Kozjak

Trtar

Hartić

Guduća

Rimljača

Jamina

Konjička draga

Seline

Šumarija Benkovac – neuređeno

Šumarija Biograd – neuređeno

Šumarija Obrovac – neuređeno

Šumarija Knin – neuređeno

Šumarija Šibenik – neuređeno

Šumarija Zadar – neuređeno

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

4. Oblast submediteranskih šuma (0 – 1000 m n. v.)

4.1. Sjemenska zona jugozapadna (do Tijarice) (0 – 1000 m n. v.)

4.1.1. Med. šuma s bjelograbićem (0-300 m n. v.)

 

Nacionalni park Kornati

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

4. Oblast submediteranskih šuma (0 – 1000 m n. v.)

4.1. Sjemenska zona jugozapadna (do Tijarice) (0 – 1000 m n. v.)

4.1.2. Medunčevih šume s crnim grabom (300 – 1000 m n. v.)

Split

Debelo brdo

Brzovača

Nunička kosa

Dinara

Serdup

Kijevo – Glavaš

Radučić

Moseć – Srnobor

Moseć

Zagora

Prominski plato

Radonić – Kremenovo

Svilaja I

Drvenjak – Kamensko

Mideno brdo

Šumarija Obrovac – neuređeno

Šumarija Drniš – neuređeno

Šumarija Knin – neuređeno

Šumarija Zadar – neuređeno

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

4. Oblast submediteranskih šuma (0 – 1000 m n. v.)

4.1. Sjemenska zona jugozapadna (do Tijarice) (0 – 1000 m n. v.)

4.1.2. Med. šuma s crnim grabom (300-1000 m n. v.)

 

Nacionalni park Krka

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

4. Oblast submediteranskih šuma (0 – 1000 m n. v.)

4.2. Sjemenska zona jugoistočna (od Tijarice) (0 – 1000 m n. v.)

4.2.1. Medunčevih šuma s bjelograbićem (0 – 300 m n. v.)

Split

Jelinjak – Tovarnica

Tijarica

Kopršnica

Peruča

Borovača

Omiška Dinara

Svilaja II

Plišivica

Mosor – Perun

Kozjak – Zagora

Stražbenica

Čemernica

Blato na Cetini

Runjevica

Šćadin

Kozjak – Kaštela

Žeževica

Opor

Ljubeć

Biluš

Primorski dolac

Vilaja

Marina

Badnjevica

Kotlenice

Zelovo

Crivac

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

4. Oblast submediteranskih šuma (0 – 1000 m n. v.)

4.2. Sjemenska zona jugoistočna (od Tijarice) (0 – 1000 m n. v.)

4.2.1. Medunčevih šuma s bjelograbićem (0 – 300 m n. v.)

Split

Šolta

Vis

Bročanac

Srednja Poljica

Dol

Gornji Humac

Plame

Vidova gora

Drvenik – Plana

Rastovac

Bašćanski gaj

Sveti Nikola

Šaknja rat

Bukovac

Šibovnica

Kozica

Matokit

Vrgorac – Kruševica

Nova sela

Slivno

Baćina

Rujnica

Pupnasta luka

Lastovo

Nakovanj

Kuna

Češvinica

Zagorje

Blatska gora – Bugari

Šibenik

Štedrica

Dubrovnik – Elafiti

Šumarija Brač – neuređeno

Šumarija Dubrovnik – neuređeno

Šumarija Split – neuređeno

Šumarija Sinj – neuređeno

Šumarija Hvar – neuređeno

Šumarija Metković – neuređeno

Šumarija Makarska – neuređeno

Šumarija Vrgorac – neuređeno

Šumarija Korčula – neuređeno

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

4. Oblast submediteranskih šuma (0 – 1000 m n. v.)

4.2. Sjemenska zona jugoistočna (od Tijarice) (0 – 1000 m n. v.)

4.2.1. Med. šuma s bjelograbićem (0 – 300 m n. v.)

 

Nacionalni park Mljet

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

4. Oblast submediteranskih šuma (0 – 1000 m n. v.)

4.2. Sjemenska zona jugoistočna (od Tijarice) (0 – 1000 m n. v.)

4.2.2. Medunčevih šuma s crnim grabom (300 – 1000 m n. v.)

Split

Kamešnica

Vrdovo

Debelo brdo

Visoka

Lupoglav

Biokovo

Maglaj – Kruškovnik

Osoje

Orljača

Biokovska sela

Šumarija Sinj – neuređeno

Šumarija Imotski – neuređeno

Svojta: Fagus sylvatica L. – obična bukva

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava
šuma

Gospodarska jedinica

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sjeverne Hrvatske (150 – 1000 m n. v.)

2.2. Sjemenska zona gorske bukove šume (300 – 800 m n. v.)

2.2.1. Dilj – Psunj

Našice

Čađavački lug – Jelas – Đol

Kapelački lug – Karaš

Đurđenovačke nizinske šume

Krndija Gazijska

Krndija Našićka

Krndija Seonska

Obradovačke nizinske šume

Duzlučka planina

Orahovačka planina

Pušinska planina

Drenovačka planina

Gaj

Slatinske nizinske šume

Slatinske prigorske šume

Čeralijske prigorske šume

Medveđak – Kusac

Jovanovica

Djedovica – Trešnjevica

Jovac – Slana voda

Kotline

Sekulinačka planina

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava
šuma

Gospodarska jedinica

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sjeverne Hrvatske (150-1000 m n. v.)

2.2. Sjemenska zona gorske bukove šume (300 – 800 m n. v.)

2.2.1. Dilj – Psunj

Osijek

Đakovački lugovi i gajevi

Vuka

Breznica

Sjeverni Dilj

Kujnjak – Rakovac – Mačkovac

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava
šuma

Gospodarska jedinica

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sjeverne Hrvatske (150 – 1000 m n. v.)

2.2. Sjemenska zona gorske bukove šume (300 – 800 m n. v.)

2.2.1. Dilj – Psunj

Požega

Zapadni Papuk Kamenski

Zapadni Papuk Zvečevački

Južni Papuk

Poljanačke šume

Južna Krndija Kutjevačka

Južna Krndija Čaglinska

Sjeverni Dilj Pleternički

Sjeverni Dilj Čaglinski

Požeška gora

Sjeverna Babja gora

Poljadijske šume

Istočni Psunj

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava
šuma

Gospodarska jedinica

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sjeverne Hrvatske (150 – 1000 m n. v.)

2.2. Sjemenska zona gorske bukove šume (300 – 800 m n. v.)

2.2.1. Dilj – Psunj

Nova
Gradiška

Stupničko brdo – Cerje

Mlada vodica – Puavica

Južni Dilj

Bratljevci

Ješevik – Briknjevača

Južna Babja gora

Gradiška brda

Južni Psunj

Zapadni Psunj

Okučanska brda

Novsko brdo

Rajičko brdo

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava
šuma

Gospodarska jedinica

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sjeverne Hrvatske (150 – 1000 m n. v.)

2.2. Sjemenska zona gorske bukove šume (300 – 800 m n. v.)

2.2.2. Zagorje-Bilogora

Bjelovar

Bastajske šume – Krivaja – Klisa

Bjelovarska Bilogora

Blatuško brdo

Bukovac

Čazmanske nizinske šume

Česma

Daruvarske prigorske šume

Dišnica – Zobikovac – Petkovača

Dugački gaj – Jasenova – Drljež

Garjevica – Čazma

Grđevačka Bilogora

Grubišnopoljska Bilogora

Ivanske prigorske šume

Javornik

Krnjača – Gradina – Sječa

Lugovi

Međuvođe – Ilovski lug

Miletina rijeka

Novakuša – Šikava

Pakračka gora – Zapadni Papuk

Pisanička Bilogora

Rogoljica

Sjeverni Psunj – Javorovica

Suhopoljska Bilogora

Trupinski – Pašijanski gaj

Virovitička Bilogora

Vrani kamen

Vrbovečke prigorske šume

Zdenački gaj – Prespinjača

Garjevica – Ivanska

Garjevica – Garešnica

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava
šuma

Gospodarska jedinica

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sjeverne Hrvatske (150 – 1000 m n. v.)

2.2. Sjemenska zona gorske bukove šume (300 – 800 m n. v.)

2.2.2. Zagorje – Bilogora

Koprivnica

Dugačko brdo

Đurđevačka Bilogora

Jazmak – Kosturač – Buk – Drobna

Kalnik – Kolačka

Križevačke prigorske šume

Mesarica – Plavo

Novigradska planina

Pitomačka Bilogora

Polum – Medenjak

Seča

Gornje Međimurje

Sjeverna Ivanščica

Ravna Gora

Trakošćan

Vinica – Plitvica – Željeznica

Lijepa gorica

Kalnik

Varaždinbreg

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava
šuma

Gospodarska jedinica

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sjeverne Hrvatske (150 – 1000 m n. v.)

2.2. Sjemenska zona gorske bukove šume (300 – 800 m n. v.)

2.2.2. Zagorje – Bilogora

Zagreb

Macelj

Sljeme – Medvedgradske šume

Markuševačka gora

Bistranska gora

Stubička gora

Duboki jarak

Južna Ivančica

Strahinjčica – Trnovec

Zlatarske prigorske šume

Zelinske šume

Pregrada – Klanjec

Stubičko podgorje

Park – šume grada Zagreba

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava
šuma

Gospodarska jedinica

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sjeverne Hrvatske (150 – 1000 m n. v.)

2.2. Sjemenska zona gorske bukove šume (300 – 800 m n. v.)

2.2.3. Žumberak – Pokuplje – Banovina

Zagreb

Josip Kozarac

Jamaričko brdo

Kutinske prigorske šume

Kutinska Garjevica

Popovačke prigorske šume

Žutica

Veliki Jantak

Čret – Varoški lug

Marča

Popovačka Garjevica

Črnovšak

Obreški lug

Kal – Javorovac

Limbuš – Sava

Žumberak – Novoselska gora

Šiljakovačka Dubrava II

Vukomeričke gorice – Horvati

Turopoljski lug

Vukomeričke gorice

Tepec – Palačnik – Stražnik

Stupnički lug

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava
šuma

Gospodarska jedinica

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sjeverne Hrvatske (150 – 1000 m n. v.)

2.2. Sjemenska zona gorske bukove šume (300 – 800 m n. v.)

2.2.3. Žumberak – Pokuplje – Banovina

Karlovac

Draganički lugovi

Pisarovinski lugovi

Rečički lugovi

Domačaj lug – Kovačevački lug

Blaževa gora

Sušica

Slapnica

Kupčina – Žumberak

Jazbina Vučjak

Jastrebarske prigorske šume

Plešivica

Gračec – Lučelnica

Orlova

Veliko brdo

Petrova gora – Petrovac

Petrova gora – Bublen

Petrova gora – Bistra

Trepča

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava
šuma

Gospodarska jedinica

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sjeverne Hrvatske (150 – 1000 m n. v.)

2.2. Sjemenska zona gorske bukove šume (300 – 800 m n. v.)

2.2.3. Žumberak – Pokuplje – Banovina

Karlovac

Crna draga

Kremešnica

Kozarac

Topličke kose

Loskunja

Debela kosa – Markovac

Crno Osovje – Veliki Lisac

Glinica – Otmić

Strmačka

Repušnjak – Duga kosa

Gredarska kosa – Begovac

Komesarska kosa – Trnovi

Stražnji vrh

Dobra

Perjasička kosa

Bosiljevac

Skradska gora

Koranska Dubrava

Kremenita glavica

Zvjerinjak – Broćanska kosa

Mašvina

Lipovača

Pištenica

Bršljanovica

Kozjača

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava
šuma

Gospodarska jedinica

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sjeverne Hrvatske (150 – 1000 m n. v.)

2.2. Sjemenska zona gorske bukove šume (300 – 800 m n. v.)

2.2.3. Žumberak – Pokuplje – Banovina

Sisak

Brezovica

Čorkovača – Karlice

Javornik

Kalje

Kljuka

Kotar – Stari gaj

Letovanički lug

Petrinjčica

Petrinjski lug – Piškornjač

Pešćenica – Cerje

Pogledić – Biljeg

Pokule – Pećine

Pokupske šume

Popov gaj

Posavske šume – Sunja

Prolom – Kobiljak – Šašava

Šamarica 1

Šamarica 2

Vinica – Kobiljača

Vučjak – Tješnjak

Zrinska brda

Posavske šume – Dubica

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava
šuma

Gospodarska jedinica

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sj. Hrvatske (150-1000 m n. v.)

2.3. Sjemenska zona panonske bukve i jele (800 – 1000 m n. v.)

2.3.1. Papuk

Našice

Jovanovica

Djedovica – Trešnjevica

Sekulinačka planina

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava
šuma

Gospodarska jedinica

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sj. Hrvatske (150-1000 m n. v.)

2.3. Sjemenska zona panonske bukve i jele (800 – 1000 m n. v.)

2.3.1. Papuk

Požega

Zapadni Papuk Kamenski

Zapadni Papuk Zvečevački

Južni Papuk

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava
šuma

Gospodarska jedinica

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sj. Hrvatske (150-1000 m n. v.)

2.3. Sjemenska zona panonske bukve i jele (800 – 1000 m n. v.)

2.3.1. Papuk

Bjelovar

Javornik

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava
šuma

Gospodarska jedinica

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sj. Hrvatske (150-1000 m n. v.)

2.3. Sjemenska zona panonske bukve i jele (800 – 1000 m n. v.)

2.3.2. Sljeme

Zagreb

Sljeme – Medvedgradske šume

Markuševačka gora

Bistranska gora

Stubička gora

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava
šuma

Gospodarska jedinica

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sj. Hrvatske (150-1000 m n. v.)

2.3. Sjemenska zona panonske bukve i jele (800 – 1000 m n. v.)

2.3.3. Zagorje

Zagreb

Macelj

Južna Ivančica

Zlatarske prigorske šume

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava
šuma

Gospodarska jedinica

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sj. Hrvatske (150-1000 m n. v.)

2.3. Sjemenska zona panonske bukve i jele (800 – 1000 m n. v.)

2.3.3. Zagorje

Koprivnica

Sjeverna Ivanščica

Ravna Gora

Trakošćan

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava
šuma

Gospodarska jedinica

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma (150 – 1500 m n. v.)

3.3. Sjemenska zona dinarskih šuma bukve i jele (700 – 1200 m n. v.)

3.3.1. Gorski kotar

Delnice

Milanov vrh

Rudnik

Crni Lazi

Brestica

Smrekova draga

Lividraga

Sušice

Vršice

Lazac

Suho

Dletvo

Platak

Jelenje Velo A i B

Crni lug

Oštrac

Suha Rečina

Brod na Kupi

Delnice

Podvodenjak

Jasle

Čedanj

Završje

Skrad – Rudač

Velika Višnjevica – Sušički vrh

Ravna gora

Bjelolasica

Sungerski lug

Široka draga

Kobiljak – Bitoraj

Brloško

Špićunak

Umoli

Litorić

Goranska Dobra

Miletka

Gluhe drage

Čarapine drage

Potočine – Crna kosa

Cetin

Gložac

Japlenški vrh

Park šuma Golubinjak

Lužina

Jarki

Oštrovica

Podplanina

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava
šuma

Gospodarska jedinica

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma (150 – 1500 m n. v.)

3.3. Sjemenska zona dinarskih šuma bukve i jele (700 – 1200 m n. v.)

3.3.1. Gorski kotar

 

Nacionalni park Risnjak

Šumarski fakultet Zalesina

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava
šuma

Gospodarska jedinica

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma (150 – 1500 m n. v.)

3.3. Sjemenska zona dinarskih šuma bukve i jele (700 – 1200 m n. v.)

3.3.2. Kapela – Velebit

Ogulin

Bukovača

Međuvođe – Zale

Krpel

Zagorska kosa

Klek

Josipovac

Jasenačka kosa

Šiljevača

Mala Javornica

Čungar

Bitoraj

Crni vrh

Alilovica

Modruš

Makovnik

Plaška glava – Borovac

Radošić

Pištenik – Hum

Krasnica

Bršljanovica

Titra – Javornik

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava
šuma

Gospodarska jedinica

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma (150 – 1500 m n. v.)

3.3. Sjemenska zona dinarskih šuma bukve i jele (700 – 1200 m n. v.)

3.3.2. Kapela – Velebit

Senj

Štirovača

Štokić duliba

Padeži – Lubenovac

Begovača

Zavižan

Lom

Nadžak bilo

Švičko bilo

Kordinac

Jelovac

Senjska duliba

Senjsko bilo

Brušljan

Javorov vrh – Stubica

Miškovica

Vučjak

Jasenovo bilo

Ričičko bilo

Duliba

Vidina greda

Crna draga

Trojbukve

Veliki Smolnik

Viševica

Treskavac

Drivenik

Planina

Kotor planina

Radinje

Drinak

Senjska draga

Biljevine

Volarice

Grabarje

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava
šuma

Gospodarska jedinica

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma (150 – 1500 m n. v.)

3.3. Sjemenska zona dinarskih šuma bukve i jele (700 – 1200 m n. v.)

3.3.2. Kapela – Velebit

Gospić

Crne grede

Padeška kosa – Bijele grede

Štirovača

Bovan – Jelar

Konjska draga – Begovača

Križići

Duman

Godača – Veliki kotao

Crno jezero – Marković rudine

Rastovka – Kuterevske kose

Senjsko bilo

Svilaruša – Kalčevac

Grabar – Brušljan

Kompoljski vrh

Krekovača – Vrbovice

Smolčić uvala

Lisac – Staparuša

Božin vrh

Stajnička Kapela

Pišćetak

Bitoraj – Ivakuša

Miškovica – Škalić

Škamnica

Golosmreke – Jelavlje

Javorov vrh – Stubica

Krivi javor

Bijeli vrh – Dolac

Kriva draga – Baćinovac

Javornik – Tisov vrh

Trovrh – Kik

Mala Plješivica

Čardak

Karlović korita

Orlovača

Srneća draga – Janković kosa

Istočna Mazinska glava

Kalinovača

Velika Plješivica – Drenovača

Marina glava

Laudonov gaj

Mrsinj

Ivčević kosa

Vidovača

Crni vrh

Staza

Ravne drage

Vrebačka staza

Srednja gora

Trovrh – Mirkača

Istočni Resnik

Zapadni Resnik

Kremen – Rudi lisac

Oštrac bok

Ostrvica

Risovac – Grabovača

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava
šuma

Gospodarska jedinica

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma (150 – 1500 m n. v.)

3.3. Sjemenska zona dinarskih šuma bukve i jele (700 – 1200 m n. v.)

3.3.2. Kapela – Velebit

Gospić

Jadovno – Jazbine

Visočica – Razbojna draga

Šedrvan – Bukova glava

Kosurina – Bogunica

Bubinka – Marčića vrh

Javornik – Kremen

Kestenovac – Nebljuška gora

Visočica – Lisac

Ravna Čemernica

Zapadna Mazinska planina

Kokirna – Mila ljut

Maslovara

Jelovi tavani – Kučina kosa

Šijanova kosa

Kalčić vrh – Obljaj

Birovača

Bogutovac

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava
šuma

Gospodarska jedinica

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma (150 – 1500 m n. v.)

3.3. Sjemenska zona dinarskih šuma bukve i jele (700 – 1200 m n. v.)

3.3.2. Kapela – Velebit

 

Nacionalni park Plitvička jezera

Nacionalni park Sjeverni Velebit

Vojni poligon Slunj

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava
šuma

Gospodarska jedinica

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma (150 – 1500 m n. v.)

3.4. Sjemenska zona primorskih bukovih šuma (800 – 1000 m n. v.)

3.4.1. Istra

Buzet

Kras

Kršin

Smokovica

Planik

Brgudske šume

Liburnija

Lisina

Učka Opatija

Veprinačke šume

Oprtalj

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava
šuma

Gospodarska jedinica

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma (150 – 1500 m n. v.)

3.4. Sjemenska zona primorskih bukovih šuma (800 – 1000 m n. v.)

3.4.2. Velebit – Dinara

Gospić

Laktin vrh – Dabri

Crna duliba – Metla

Ramino korito – Šugarska duliba

Goli vrh

Kozjak

Šarić duplje

Medačka staza

Malovan – Dušice

Sveto brdo – Crveni potoci

Grabar – Duliba

Jaselsko bilo – Crnopac

Duboke jasle – Jabukovac

Smrdljivac – Kom

Sjeverne karlobaške šume

Južne karlobaške šume

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava
šuma

Gospodarska jedinica

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma (150 – 1500 m n. v.)

3.4. Sjemenska zona primorskih bukovih šuma (800 – 1000 m n. v.)

3.4.2. Velebit – Dinara

Split

Starigrad

Jasenice

Zaton

Oton

Orlovica

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava
šuma

Gospodarska jedinica

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma (150 – 1500 m n. v.)

3.4. Sjemenska zona primorskih bukovih šuma (800 – 1000 m n. v.)

3.4.3. Mosor – Biokovo

Split

Dinara

Kijevo – Glavaš

Kamešnica

Jelinjak – Tovarnica

Borovača

Svilaja II

Visoka

Zelovo

Bukovac

Maglaj – Kruškovnik

Orljača

Biokovska sela

Svojta: Fraxinus angustifolia Vahl – poljski jasen

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

1. Oblast nizinskih šuma (80 – 200 m n. v.)

1.1. Sjemenska zona nizinskih šuma Podravine i Podunavlja (80 – 200 m n. v.)

1.1.1. Podunavlja

Vinkovci

Dubrave

Jelaš

Vukovarske dunavske ade

Iločke šume

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

1. Oblast nizinskih šuma (80 – 200 m n. v.)

1.1. Sjemenska zona nizinskih šuma Podravine i Podunavlja (80 – 200 m n. v.)

1.1.1. Podunavlja

Osijek

Valpovačke podravske šume

Valpovačke nizinske šume

Osječke podravske šume

Erdutske podunavske šume

Osječke nizinske šume

Đakovački lugovi i gajevi

Vuka

Breznica

Sjeverni Dilj

Kujnjak – Rakovac – Mačkovac

Jagodnjačke šume

Zmajevačke podunavske šume

Tikveške podunavske šume

Dvorac – Siget

Haljevo – Kozaračke šume

Darđanske šume

Kopačevske podunavske šume

Baranjska planina

Bačke šume

Torjanačke šume

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

1. Oblast nizinskih šuma (80 – 200 m n. v.)

1.1. Sjemenska zona nizinskih šuma Podravine i Podunavlja (80 – 200 m n. v.)

1.1.2. Srednje i gornje Podravine

Našice

Miholjačke podravske šume

Čađavački lug – Jelas – Đol

Kapelački lug – Karaš

Lacić – Gložđe

Bugodišće – Breza – Lugovi

Đurđenovačke nizinske šume

Krndija Našička

Obradovačke nizinske šume

Gaj

Slatinske podravske šume

Slatinske nizinske šume

Slatinske prigorske šume

Sekulinačka planina

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

1. Oblast nizinskih šuma (80 – 200 m n. v.)

1.1. Sjemenska zona nizinskih šuma Podravine i Podunavlja (80 – 200 m n. v.)

1.1.2. Srednje i gornje Podravine

Bjelovar

Suhopoljska Bilogora

Suhopoljske – Virovitičke nizinske šume

Virovitička Bilogora

Suhopoljske dravske šume

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

1. Oblast nizinskih šuma (80 – 200 m n. v.)

1.1. Sjemenska zona nizinskih šuma Podravine i Podunavlja (80 – 200 m n. v.)

1.1.2. Srednje i gornje Podravine

Koprivnica

Banov Brod

Đurđevačke nizinske šume

Đurđevački peski

Jazmak – Kosturač – Buk – Drobna

Kalnik – Kolačka

Koprivničke nizinske šume

Križevačke prigorske šume

Mesarica – Plavo

Pitomačka Bilogora

Polum – Medenjak

Repaš – Gabajeva greda

Seča

Donje Međimurje

Gornje Međimurje

Vinica – Plitvica – Željeznica

Lijepa Gorica

Križančija

Ludbreške podravske šume

Varaždinske podravske šume

Svibovica

Zelendvor

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

1. Oblast nizinskih šuma (80 – 200 m n. v.)

1.2. Sjemenska zona nizinskih šuma Posavine, srednje Hrvatske i Pokuplja (80 – 200 m n. v.)

1.2.1. Donje Posavine

Vinkovci

Trestenik

Merolino

Orljak

Durgutovica

Muško ostrvo

Vrapčana

Dionica

Kunjevci

Ceranski lugovi

Krivsko ostrvo

Banov dol

Otočke šume

Slavir

Kusare

Kragujna

Vrbanjske šume

Desićevo

Trizlovi – Rastovo

Savski lugovi

Debrinja

Dubovica

Narače

Topolovac

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

1. Oblast nizinskih šuma (80 – 200 m n. v.)

1.2. Sjemenska zona nizinskih šuma Posavine, srednje Hrvatske i Pokuplja (80 – 200 m n. v.)

1.2.1. Donje Posavine

Nova Gradiška

Glovac – Renovica

Dolca

Ilijanska – Jelas

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

1. Oblast nizinskih šuma (80 – 200 m n. v.)

1.2. Sjemenska zona nizinskih šuma Posavine, srednje Hrvatske i Pokuplja (80 – 200 m n. v.)

1.2.2. Srednje Posavine

Požega

Sjeverni Dilj Pleternički

Sjeverni Dilj Čaglinski

Požeška gora

Poljadijske šume

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

1. Oblast nizinskih šuma (80 – 200 m n. v.)

1.2. Sjemenska zona nizinskih šuma Posavine, srednje Hrvatske i Pokuplja (80 – 200 m n. v.)

1.2.2. Srednje Posavine

Nova Gradiška

Stupničko brdo – Cerje

Mrsunjski lug – Migalovci

Radinje

Ključevi

Prašnik

Ljeskovača

Međustrugovi

Novsko brdo

Trstika

Grede Kamare

Krapje – Đol

Žabarski bok

Podložje

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

1. Oblast nizinskih šuma (80 – 200 m n. v.)

1.2. Sjemenska zona nizinskih šuma Posavine, srednje Hrvatske i Pokuplja (80 – 200 m n. v.)

1.2.3. Gornje Posavine, srednje Hrvatske i Pokuplja

Zagreb

Josip Kozarac

Jamaričko brdo

Kutinske nizinske šume

Kutinske prigorske šume

Popovačke nizinske šume

Žutica

Veliki Jantak

Čret – Varoški lug

Marča

Duboki jarak

Črnovšak

Obreški lug

Savski vrbaci

Limbuš – Sava

Zlatarske prigorske šume

Zelinske šume

Šiljakovačka Dubrava II

Vukomeričke gorice – Horvati

Stubičko podgorje

Turopoljski lug

Vukomeričke gorice

Stupnički lug

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

1. Oblast nizinskih šuma (80 – 200 m n. v.)

1.2. Sjemenska zona nizinskih šuma Posavine, srednje Hrvatske i Pokuplja (80 – 200 m n. v.)

1.2.3. Gornje Posavine, srednje Hrvatske i Pokuplja

Karlovac

Draganički lugovi

Jastrebarski lugovi

Pisarovinski lugovi

Rečički lugovi

Domačaj lug – Kovačevički lug

Gračec – Lučelnica

Veliko brdo

Crna draga

Topličke kose

Stražnji vrh

Jastrebarske prigorske šume

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

1. Oblast nizinskih šuma (80 – 200 m n. v.)

1.2. Sjemenska zona nizinskih šuma Posavine, srednje Hrvatske i Pokuplja (80 – 200 m n. v.)

1.2.3. Gornje Posavine, srednje Hrvatske i Pokuplja

Sisak

Belčićev gaj – Šikara

Brezovica

Kalje

Kotar – Stari gaj

Letovanički lug

Lonja

Petrinjski lug – Piškornjač

Pešćenica – Cerje

Pogledić – Biljeg

Posavske šume – Sunja

Vučjak – Tješnjak

Leklan

Posavske šume – Dubica

Pokupske šume

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

1. Oblast nizinskih šuma (80 – 200 m n. v.)

1.2. Sjemenska zona nizinskih šuma Posavine, srednje Hrvatske i Pokuplja (80 – 200 m n. v.)

1.2.3. Gornje Posavine, srednje Hrvatske i Pokuplja

Bjelovar

Vrbovečke prigorske šume

Zdenački gaj – Prespinjača

Trupinski – Pašijanski gaj

Varoški lug

Bastajske šume – Krivaja – Klisa

Bedenik

Blatuško brdo

Bolčanski – Žabljački lug

Bukovac

Čazmanske nizinske šume

Česma

Daruvarske prigorske šume

Dišnica – Zobikovac – Petkovača

Dugački gaj – Jasenova – Drljež

Grđevačka Bilogora

Grubišnopoljska Bilogora

Krnjača – Gradina – Sječa

Ivanske prigorske šume

Lugovi

Međuvođe – Ilovski lug

Miletina rijeka

Novakuša – Šikava

Pisanička Bilogora

Svojta: Alnus glutinosa (L.) Gaertn. – crna joha

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

1. Oblast nizinskih šuma (80 – 200 m n. v.)

1.1. Sjemenska zona nizinskih šuma Podravine i Podunavlja (80 – 200 m n. v.)

1.1.2. Srednje i gornje Podravine

Koprivnica

Banov Brod

Dugačko brdo

Đurđevačka Bilogora

Đurđevačke nizinske šume

Đurđevački peski

Jazmak – Kosturač- Buk – Drobna

Kalnik – Kolačka

Koprivničke nizinske šume

Križevačke pigorske šume

Mesarica – Plavo

Novigradska planina

Pitomačka Bilogora

Polum – Medenjak

Repaš – Gabajeva greda

Seča

Svibovica

Donje Međimurje

Gornje Međimurje

Trakošćan

Vinica – Plitvica – Željeznica

Lijepa Gorica

Križančija

Ludbreške podravske šume

Kalnik

Varaždinbreg

Varaždinske podravske šume

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

1. Oblast nizinskih šuma (80 – 200 m n. v.)

1.1. Sjemenska zona nizinskih šuma Podravine i Podunavlja (80 – 200 m n. v.)

1.1.2. Srednje i gornje Podravine

Osijek

Osječke nizinske šume

Đakovački lugovi i gajevi

Vuka

Sjeverni Dilj

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

1. Oblast nizinskih šuma (80 – 200 m n. v.)

1.1. Sjemenska zona nizinskih šuma Podravine i Podunavlja (80 – 200 m n. v.)

1.1.2. Srednje i gornje Podravine

Našice

Čađavački lug – Jelas – Đol

Kapelnički lug – Karaš

Lacić – Gložđe

Đurđenovačke nizinske šume

Krndija Gazijska

Krndija Našička

Krndija Seonska

Duzlučka planina

Pištanske prigorske šume

Pušinska planina

Gaj

Slatinske nizinske šume

Slatinske prigorske šume

Ćeralijske prigorske šume

Medveđak – Kusac

Jovanovica

Djedovica – Trešnjevica

Jovac – Slana voda

Kotline

Sekulinačka planina

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

1. Oblast nizinskih šuma (80 – 200 m n. v.)

1.2. Sjemenska zona nizinskih šuma Posavine, srednje Hrvatske i Pokuplja (80 – 200 m n. v.)

1.2.1. Posavine

Požega

Zapadni Papuk Kamenski

Zapadni Papuk Zvečevački

Južni Papuk

Južna Krndija Kutjevačka

Sjeverni Dilj Pleternički

Požeška gora

Sjeverna Babja gora

Poljadijske šume

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

1. Oblast nizinskih šuma (80 – 200 m n. v.)

1.2. Sjemenska zona nizinskih šuma Posavine, srednje Hrvatske i Pokuplja (80 – 200 m n. v.)

1.2.1. Posavine

Vinkovci

Trstenik

Vrbanjske šume

Desićevo

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

1. Oblast nizinskih šuma (80 – 200 m n. v.)

1.2. Sjemenska zona nizinskih šuma Posavine, srednje Hrvatske i Pokuplja (80 – 200 m n. v.)

1.2.1. Posavine

Nova Gradiška

Mrsunjski lug – Migalovci

Ilijanska – Jelas

Radinje

Ključevi

Prašnik

Ljeskovača

Grede Kamare

Trstika

Krapje – Đol

Zelenika

Južni Dilj

Južni Psunj

Okučanska brda

Podložje

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

1. Oblast nizinskih šuma (80 – 200 m n. v.)

1.2. Sjemenska zona nizinskih šuma Posavine, srednje Hrvatske i Pokuplja (80 – 200 m n. v.)

1.2.1. Posavine

Zagreb

Josip Kozarac

Jamaričko brdo

Kutinske nizinske šume

Kutinske prigorske šume

Kutinska Garjevica

Popovačke nizinske šume

Popovačke prigorske šume

Žutica

Veliki Jantak

Čret – Varoški lug

Marča

Popovačka Garjevica

Macelj

Markuševačka gora

Bistranska gora

Duboki jarak

Črnovšak

Obreški lug

Južna Ivančica

Zlatarske prigorske šume

Žumberak – Novoselska gora

Zelinske šume

Stubičko podgorje

Limbuš – Sava

Turopoljski lug

Stupnički lug

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

1. Oblast nizinskih šuma (80 – 200 m n. v.)

1.2. Sjemenska zona nizinskih šuma Posavine, srednje Hrvatske i Pokuplja (80 – 200 m n.v.)

1.2.1. Posavine

Bjelovar

Bastajske šume – Krivaja – Klisa

Bjelovarska Bilogora

Blatuško brdo

Bolčanski – Žabljački lug

Bukovac

Čazmanske nizinske šume

Česma

Dišnica – Zobikovac- Petkovača

Dugački gaj – Jasenova – Drljež

Garjevica – Čazma

Grdjevačka Bilogora

Grubišnopoljska Bilogora

Ivanske prigorske šume

Javornik

Krnjača – Gradina – Sječa

Lugovi

Medjuvodje – Ilovski lug

Miletina rijeka

Novakuša – Šikava

Pakračka gora – Zapadni Papuk

Pisanička Bilogora

Rogoljica

Sjeverni Psunj – Javorovica

Trupinski – Pašijanski gaj

Varoški lug

Vrani kamen

Vrbovečke prigorske šume

Zdenački gaj – Prespinjača

Daruvarske prigorske šume

Garjevica – Ivanska

Garjevica – Garešnica

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

1. Oblast nizinskih šuma (80 – 200 m n. v.)

1.2. Sjemenska zona nizinskih šuma Posavine, srednje Hrvatske i Pokuplja (80 – 200 m n. v.)

1.2.2. Pokuplja

Zagreb

Šiljkovačka Dubrava II

Vukomeričke gorice

Vukomeričke gorice – Horvati

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

1. Oblast nizinskih šuma (80 – 200 m n. v.)

1.2. Sjemenska zona nizinskih šuma Posavine, srednje Hrvatske i Pokuplja (80 – 200 m n.v.)

1.2.2. Pokuplja

Sisak

Kalje

Leklan

Brezovica

Čorkovača – Karlice

Javornik

Kljuka

Letovanički lug

Petrinjčica

Pešćenica – Cerje

Pokule – Pećine

Pokupske šume

Popov gaj

Posavske šume – Sunja

Prolom – Kobiljak – Šašava

Šamarica 1

Šamarica 2

Vinica – Kobiljača

Zrinska brda

Posavske šume – Dubica

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

1. Oblast nizinskih šuma (80 – 200 m n. v.)

1.2. Sjemenska zona nizinskih šuma Posavine, srednje Hrvatske i Pokuplja (80 – 200 m n.v.)

1.2.2. Pokuplja

Karlovac

Draganički lugovi

Pisarovinski lugovi

Rečički lugovi

Domačaj lug – Kovačevački lug

Jazbina Vučjak

Gračec – Lučelnica

Orlova

Veliko brdo

Petrova gora – Petrovac

Petrova gora – Bublen

Petrova gora – Bistra

Topličke kose

Trepča

Debela kosa – Markovac

Crno osovje – Veliki lisac

Svojta: Salix alba L. – bijela vrba i njezini hibridi

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

1. Oblast nizinskih šuma (80 – 200 m n. v.)

1.1. Sjemenska zona nizinskih šuma Podravine i Podunavlja (80 – 200 m n. v.)

 

Koprivnica

Đurđevačke nizinske šume

Koprivničke nizinske šume

Repaš – Gabajeva greda

Svibovica

Donje Međimurje

Gornje Međimurje

Ludbreške podravske šume

Varaždinske podravske šume

Križančija

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

1. Oblast nizinskih šuma (80 – 200 m n. v.)

1.1. Sjemenska zona nizinskih šuma Podravine i Podunavlja (80 – 200 m n. v.)

 

Bjelovar

Suhopoljske – Virovitičke nizinske šume

Suhopoljske dravske šume

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

1. Oblast nizinskih šuma (80 – 200 m n. v.)

1.1. Sjemenska zona nizinskih šuma Podravine i Podunavlja (80 – 200 m n. v.)

 

Osijek

Valpovačke podravske šume

Osječke podravske šume

Erdutske podunavske šume

Osječke nizinske šume

Jagodnjačke šume

Zmajevačke podunavske šume

Tikveške podunavske šume

Dvorac – Siget

Darđanske šume

Kopačevske podunavske šume

Bačke šume

Baranjska planina

Torjanačke šume

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

1. Oblast nizinskih šuma (80 – 200 m n. v.)

1.1. Sjemenska zona nizinskih šuma Podravine i Podunavlja (80 – 200 m n. v.)

 

Vinkovci

Dubrave

Jelaš

Vukovarske dunavske ade

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

1. Oblast nizinskih šuma (80 – 200 m n. v.)

1.1. Sjemenska zona nizinskih šuma Podravine i Podunavlja (80 – 200 m n. v.)

 

Našice

Miholjačke podravske šume

Slatinske podravske šume

Čeralijske prigorske šume

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

1. Oblast nizinskih šuma (80 – 200 m n. v.)

1.2. Sjemenska zona nizinskih šuma Posavine, srednje Hrvatske i Pokuplja (80 – 200 m n. v.)

 

Vinkovci

Muško ostrvo

Kunjevci

Slavir

Vrbanjske šume

Desićevo

Savski lugovi

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

1. Oblast nizinskih šuma (80 – 200 m n. v.)

1.2. Sjemenska zona nizinskih šuma Posavine, srednje Hrvatske i Pokuplja (80 – 200 m n. v.)

 

Bjelovar

Bolčanski – Žabljački lug

Čazmanske nizinske šume

Česma

Dugački gaj – Jasenova – Drljež

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

1. Oblast nizinskih šuma (80 – 200 m n. v.)

1.2. Sjemenska zona nizinskih šuma Posavine, srednje Hrvatske i Pokuplja (80 – 200 m n.v.)

 

Zagreb

Josip Kozarac

Kutinske nizinske šume

Popovačke nizinske šume

Žutica

Veliki Jantak

Čret – Varoški lug

Črnovšak

Savski vrbaci

Limbuš – Sava

Turopoljski lug

Stupnički lug

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

1. Oblast nizinskih šuma (80 – 200 m n. v.)

1.2. Sjemenska zona nizinskih šuma Posavine, srednje Hrvatske i Pokuplja (80 – 200 m n.v.)

 

Nova Gradiška

Mrsunjski lug – Migalovci

Radinje

Ključevi

Prašnik

Ljeskovača

Međustrugovi

Grede Kamare

Krapje – Đol

Žabarski bok

Zelenika

Podložje

Svojta: Populus nigra L. i njezini hibridi, P. alba L., P. tremula L., P. deltoides Marsh. – topole

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

1. Oblast nizinskih šuma (80 – 200 m n. v.)

1.1. Sjemenska zona nizinskih šuma Podravine i Podunavlja (80 – 200 m n. v.)

 

Našice

Miholjačke podravske šume

Slatinske podravske šume

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

1. Oblast nizinskih šuma (80 – 200 m n. v.)

1.1. Sjemenska zona nizinskih šuma Podravine i Podunavlja (80 – 200 m n. v.)

 

Osijek

Valpovačke podravske šume

Osječke podravske šume

Erdutske podunavske šume

Osječke nizinske šume

Jagodnjačke šume

Zmajevačke podunavske šume

Tikveške podunavske šume

Dvorac – Siget

Darđanske šume

Kopačevske podunavske šume

Bačke šume

Baranjska planina

Torjanačke šume

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

1. Oblast nizinskih šuma (80 – 200 m n. v.)

1.1. Sjemenska zona nizinskih šuma Podravine i Podunavlja (80 – 200 m n. v.)

 

Vinkovci

Muško ostrvo

 

Slavir

 

Vrapčana

 

Dionica

 

Savski lugovi

 

Dubovica

 

Vukovarske dunavske ade

 

Narače

 

Dubrave

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

1. Oblast nizinskih šuma (80 – 200 m n. v.)

1.1. Sjemenska zona nizinskih šuma Podravine i Podunavlja (80 – 200 m n. v.)

 

Koprivnica

Đurđevačke nizinske šume

 

Koprivničke nizinske šume

 

Repaš – Gabajeva greda

 

Svibovica

 

Donje Međimurje

 

Gornje Međimurje

 

Ludbreške podravske šume

 

Varaždinske podravske šume

 

Križančija

 

Lijepa Gorica

 

Zelendvor

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

1. Oblast nizinskih šuma (80 – 200 m n. v.)

1.1. Sjemenska zona nizinskih šuma Podravine i Podunavlja (80 – 200 m n. v.)

 

Bjelovar

Suhopoljske – Virovitičke nizinske šume

 

Suhopoljske dravske šume

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

1. Oblast nizinskih šuma (80 – 200 m n. v.)

1.2. Sjemenska zona nizinskih šuma Posavine, srednje Hrvatske i Pokuplja (80 – 200 m n. v.)

 

Bjelovar

Blatuško brdo

 

Bolčanski – Žabljački lug

 

Garjevica – Ivanska

 

Lugovi

 

Garjevica – Čazma

 

Garjevica – Garešnica

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

1. Oblast nizinskih šuma (80 – 200 m n. v.)

1.2. Sjemenska zona nizinskih šuma Posavine, srednje Hrvatske i Pokuplja (80 – 200 m n. v.)

 

Nova
Gradiška

Mrsunjski lug – Migalovci

 

Ilijanska – Jelas

 

Radinje

 

Ključevi

 

Prašnik

 

Ljeskovača

 

Međustrugovi

 

Grede Kamare

 

Krapje – Đol

 

Žabarski bok

 

Podložje

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

1. Oblast nizinskih šuma (80 – 200 m n. v.)

1.2. Sjemenska zona nizinskih šuma Posavine, srednje Hrvatske i Pokuplja (80 – 200 m n. v.)

 

Zagreb

Josip Kozarac

 

Kutinske nizinske šume

 

Kutinske prigorske šume

 

Popovačke nizinske šume

 

Veliki Jantak

 

Čret – Varoški lug

 

Turopoljski lug

 

Zelinske šume

 

Žutica

 

Stupnički lug

 

Obreški lug

 

Limbuš – Sava

 

Savski vrbaci

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

1. Oblast nizinskih šuma (80 – 200 m n. v.)

1.2. Sjemenska zona nizinskih šuma Posavine, srednje Hrvatske i Pokuplja (80 – 200 m n. v.)

 

Karlovac

Jastrebarski lugovi

 

Pisarovinski lugovi

 

Stražnji vrh

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

1. Oblast nizinskih šuma (80 – 200 m n. v.)

1.2. Sjemenska zona nizinskih šuma Posavine, srednje Hrvatske i Pokuplja (80 – 200 m n. v.)

 

Sisak

Brezovica

Belčičev gaj – Šikara

Letovanički lug

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

4. Oblast submediteranskih šuma (0 – 1000 m n. v.)

4.1. Sjemenska zona jugozapadna (do Tijarice) (0 – 1000 m n. v.)

 

Buzet

Kras

 

Mirna

 

Kršin

Svojta: Abies alba Mill. – obična jela

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava
šuma

Gospodarska jedinica

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sjeverne Hrvatske (150 – 1000 m n. v.)

2.3. Sjemenska zona šuma panonske bukve i jele (800 – 1000 m n. v.)

2.3.1. Međuriječja rijeka Save i Drave

Našice

Krndija Našićka

Krndija Seonska

Orahovačka planina

Drenovačka planina

Medveđak – Kusac

Jovanovica

Djedovica – Trešnjevica

Sekulinačka planina

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava
šuma

Gospodarska jedinica

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sj. Hrvatske (150 – 1000 m n. v.)

2.3. Sjemenska zona šuma panonske bukve i jele (800 – 1000 m n. v.)

2.3.1. Međuriječja rijeka Save i Drave

Požega

Zapadni Papuk Kamenski

Zapadni Papuk Zvečevački

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sj. Hrvatske (150 – 1000 m n. v.)

2.3. Sjemenska zona šuma panonske bukve i jele (800 – 1000 m n. v.)

2.3.1. Međuriječja rijeka Save i Drave

Nova
Gradiška

Južni Psunj

Zapadni Psunj

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava
šuma

Gospodarska jedinica

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sj. Hrvatske (150 – 1000 m n. v.)

2.3. Sjemenska zona šuma panonske bukve i jele (800 – 1000 m n. v.)

2.3.1. Međuriječja rijeka Save i Drave

Koprivnica

Sjeverna Ivanščica

Ravna Gora

Trakošćan

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava
šuma

Gospodarska jedinica

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sjeverne Hrvatske (150 – 1000 m n. v.)

2.3. Sjemenska zona šuma panonske bukve i jele (800 – 1000 m n. v.)

2.3.1. Međuriječja rijeka Save i Drave

Zagreb

Macelj

Sljeme – Medvedgradske šume

Markuševačka gora

Bistranska gora

Stubička gora

Južna Ivančica

Strahinjčica – Trnovec

Žumberak – Novoselska gora

Pregrada – Klanjec

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava
šuma

Gospodarska jedinica

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sj. Hrvatske (150 – 1000 m n. v.)

2.3. Sjemenska zona šuma panonske bukve i jele (800 – 1000 m n. v.)

2.3.1. Međuriječja rijeka Save i Drave

Karlovac

Blaževa gora

Sušica

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava
šuma

Gospodarska jedinica

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma (150 – 1500 m n. v.)

3.3. Sjemenska zona dinarskih šuma bukve i jele (700 – 1200 m n. v.)

3.3.1. Gorski kotar – Velebit

Sisak

Pogledić – Biljeg

Popov gaj

Šamarica I

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava
šuma

Gospodarska jedinica

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma (150 – 1500 m n. v.)

3.3. Sjemenska zona dinarskih šuma bukve i jele (700 – 1200 m n. v.)

3.3.1. Gorski kotar – Velebit

Delnice

Milanov vrh

Rudnik

Crni Lazi

Brestica

Smrekova draga

Lividraga

Sušica

Vršice

Lazac

Suho

Platak

Jelenje Velo A i B

Crni lug

Oštrac

Suha Rečina

Brod na Kupi

Delnice

Podvodenjak

Jasle

Čedanj

Završje

Skrad – Rudač

Velika Višnjevica – Sušički vrh

Ravna gora

Bjelolasica

Sungerski lug

Široka draga

Kobiljak – Bitoraj

Brloško

Špićunak

Umoli

Litorić

Goranska Dobra

Miletka

Gluhe drage

Čarapine drage

Potočine – Crna kosa

Cetin

Gložac

Japlenški vrh

Park šuma Golubinjak

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava
šuma

Gospodarska jedinica

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma (150 – 1500 m n. v.)

3.3. Sjemenska zona dinarskih šuma bukve i jele (700 – 1200 m n. v.)

3.3.1. Gorski kotar – Velebit

Ogulin

Zagorska kosa

Klek

Josipovac

Jasenačka kosa

Šiljevača

Mala Javornica

Čungar

Bitoraj

Crni vrh

Alilovica

Makovnik

Plaška glava – Borovac

Pištenik – Hum

Krasnica

Bršljanovica

Titra – Javornik

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava
šuma

Gospodarska jedinica

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma (150 – 1500 m n. v.)

3.3. Sjemenska zona dinarskih šuma bukve i jele (700 – 1200 m n. v.)

3.3.1. Gorski kotar – Velebit

Senj

Štirovača

Padeži

Begovača

Zavižan

Lom

Nadžak bilo

Švičko bilo

Kordinac

Jelovac

Senjska duliba

Senjsko bilo

Miškovica

Vučjak

Ričičko bilo

Duliba

Vidina greda

Crna draga

Trojbukve

Veliki Smolnik

Viševica

Treskavac

Drivenik

Planina

Kotor planina

Senjska draga

Volarice

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava
šuma

Gospodarska jedinica

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma (150 – 1500 m n. v.)

3.3. Sjemenska zona dinarskih šuma bukve i jele (700 – 1200 m n. v.)

3.3.1. Gorski kotar – Velebit

Buzet

Lisina

Veprinačke šume

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava
šuma

Gospodarska jedinica

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma (150 – 1500 m n. v.)

3.3. Sjemenska zona dinarskih šuma bukve i jele (700 – 1200 m n. v.)

3.3.1. Gorski kotar – Velebit

Gospić

Crne grede

Padeška kosa – Bijele grede

Štirovača

Bovan – Jelar

Konjska draga – Begovača

Križići

Godača – Veliki kotao

Crno jezero – Marković rudine

Rastovska – Kuterevske kose

Senjsko bilo

Krekovača – Vrbovice

Smolčić uvala

Lisac – Staparuša

Božin vrh

Stajnička Kapela

Pišćetak

Miškovica – Škalić

Škamnica

Golosmreke – Jelavlje

Krivi javor

Komarnica

Bijeli vrh – Dolac

Kriva draga – Baćinovac

Javornik – Tisov vrh

Trovrh – Kik

Mala Plješivica

Čardak

Karlović korita

Orlovača

Srneća draga – Janković kosa

Istočna Mazinska planina

Velika Plješivica – Drenovača

Kremen – Rudi lisac

Oštrac bok

Laktin vrh – Dabri

Crna duliba – Metla

Jadovno – Jazbine

Ramino korito – Šugarska duliba

Goli vrh

Kozjak

Šarić duplje

Visočica – Razbojna draga

Medačka staza

Jaselsko bilo – Crnopac

Bubinka – Maričića vrh

Javornik – Kremen

Zapadna Mazinska planina

Jelovi tavani – Kučina kosa

Kalčić vrh – Obljaj

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava
šuma

Gospodarska jedinica

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma (150 – 1500 m n. v.)

3.3. Sjemenska zona dinarskih šuma bukve i jele (700 – 1200 m n. v.)

3.3.1. Gorski kotar – Velebit

 

Nacionalni park Risnjak

Nacionalni park Plitvička jezera

Nacionalni park Sjeverni Velebit

Šumarski fakultet Zalesina

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava
šuma

Gospodarska jedinica

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma (150 – 1500 m n. v.)

3.3. Sjemenska zona dinarskih šuma bukve i jele (700 – 1200 m n. v.)

3.3.2. Biokovo

 

Biokovska sela

Svojta: Picea abies (L.) H. Karst. – obična smreka

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sjeverne Hrvatske (150 – 1000 m n. v.)

2.1. Sjemenska zona šuma hrasta kitnjaka, bukve i pitomog kestena (150 – 300 m n. v.)

 

Našice

Kapelački lug – Karaš

Krndija Gazijska

Krndija Našićka

Krndija Seonska

Duzlučka planina

Orahovačka planina

Pušinska planina

Drenovačka planina

Gaj

Slatinske prigorske šume

Čeralijske prigorske šume

Medveđak – Kusac

Jovanovica

Djedovica – Trešnjevica

Jovac – Slana voda

Kotline

Sekulinačka planina

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

2. Oblast brdsko-gorskih šuma sr. i sj. Hrvatske (150 – 1000 m n. v.)

2.1. Sjemenska zona šuma hrasta kitnjaka, bukve i pitomog kestena (150 – 300 m n. v.)

 

Osijek

Breznica

Kujnjak – Rakovac – Mačkovac

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sjeverne Hrvatske (150 – 1000 m n. v.)

2.1. Sjemenska zona šuma hrasta kitnjaka, bukve i pitomog kestena (150 – 300 m n. v.)

 

Nova Gradiška

Bratljevci

Glovac – Renovica

Dolca

Ilijanska – Jelas

Ješevik – Briknjevača

Južna Babja gora

Gradiška brda

Južni Psunj

Zapadni Psunj

Prašnik

Okučanska brda

Novsko brdo

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sjeverne Hrvatske (150 – 1000 m n. v.)

2.1. Sjemenska zona šuma hrasta kitnjaka, bukve i pitomog kestena (150 – 300 m n. v.)

 

Bjelovar

Bastajske šume – Krivaja – Klisa

Bedenik

Bjelovarska Bilogora

Blatuško brdo

Bolčanski – Žabljački lug

Bukovac

Čazmanske nizinske šume

Daruvarske prigorske šume

Dišnica – Zobikovac – Petkovača

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sjeverne Hrvatske (150 – 1000 m n. v.)

2.1. Sjemenska zona šuma hrasta kitnjaka, bukve i pitomog kestena (150 – 300 m n. v.)

 

Bjelovar

Dugački gaj – Jasenova – Drljež

Garjevica – Čazma

Grubišnopoljska Bilogora

Ivanske prigorske šume

Javornik

Krnjača – Gradina – Sječa

Miletina rijeka

Novakuša – Šikava

Pakračka gora – Zapadni Papuk

Pisanička Bilogora

Sjeverni Psunj – Javorovica

Suhopoljska Bilogora

Suhopoljske – Virovitičke nizinske šume

Varoški lug

Virovitička Bilogora

Vrani kamen

Vrbovečke prigorske šume

Zdenački gaj – Prespinjača

Garjevica – Ivanska

Garjevica – Garešnica

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sjeverne Hrvatske (150 – 1000 m n. v.)

2.1. Sjemenska zona šuma hrasta kitnjaka, bukve i pitomog kestena (150 – 300 m n. v.)

 

Koprivnica

Đurđevačke nizinske šume

Đurđevački peski

Jazmak – Kosturač – Buk – Drobna

Kalnik – Kolačka

Koprivničke nizinske šume

Mesarica – Plavo

Novigradska planina

Polum – Medenjak

Repaš – Gabajeva greda

Seča

Svibovica

Donje Međimurje

Gornje Međimurje

Sjeverna Ivanščica

Ravna Gora

Trakošćan

Vinica – Plitvica – Željeznica

Lijepa Gorica

Križančija

Kalnik

Varaždinbreg

Varaždinske podravske šume

Zelendvor

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sjeverne Hrvatske (150 – 1000 m n. v.)

2.1. Sjemenska zona šuma hrasta kitnjaka, bukve i pitomog kestena (150 – 300 m n. v.)

 

Zagreb

Kutinske prigorske šume

Kutinska Garjevica

Popovačke prigorske šume

Žutica

Veliki Jantak

Marča

Popovačka Garjevica

Macelj

Sljeme – Medvedgradske šume

Markuševačka gora

Bistranska gora

Stubička gora

Obreški lug

Južna Ivančica

Kal – Javorovac

Strahinjčica – Trnovec

Zlatarske prigorske šume

Žumberak – Novoselska gora

Zelinske šume

Šiljakovačka dubrava II

Vukomeričke gorice – Horvati

Pregrada – Klanjec

Stubičko podgorje

Vukomeričke gorice

Tepec – Palačnik – Stražnik

Park – šume grada Zagreba

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sjeverne Hrvatske (150 – 1000 m n. v.)

2.1. Sjemenska zona šuma hrasta kitnjaka, bukve i pitomog kestena (150 – 300 m n. v.)

 

Sisak

Čorkovača – Karlice

Javornik

Kljuka

Kotar – Stari gaj

Letovanički lug

Petrinjčica

Pešćenica – Cerje

Popov gaj

Prolom – Kobiljak – Šašava

Šamarica 1

Šamarica 2

Vinica – Kobiljača

Vučjak – Tješnjak

Zrinska brda

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma (150 – 1500 m n. v.)

3.2. Sjemenska zona gorske bukove šume (300 – 800 m n. v.)

3.2.1. Gorski kotar i Lika

 

Vojni poligon Slunj

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma (150 – 1500 m n. v.)

3.2. Sjemenska zona gorske bukove šume (300 – 800 m n. v.)

3.2.1. Gorski kotar i Lika

Karlovac

Blaževa gora

Sušica

Slapnica

Kupčina – Žumberak

Jazbina Vučjak

Jastrebarske prigorske šume

Plešivica

Gračec – Lučelnica

Orlova

Veliko brdo

Petrova gora – Petrovac

Petrova gora – Bublen

Petrova gora – Bistra

Kremešnica

Kozarac

Loskunja

Debela kosa – Markovac

Crno Osovje – Veliki Lisac

Glinica – Otmić

Strmačka

Repušnjak – Duga kosa

Gredarska kosa – Begovac

Komesarska kosa – Trnovi

Stražnji vrh

Dobra

Perjasička kosa

Bosiljevac

Skradska gora

Koranska Dubrava

Kremenita glavica

Zvjerinjak – Broćarska kosa

Lipovača

Pištenica

Bršljanovica

Kozjača

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma (150 – 1500 m n. v.)

3.3. Sjemenska zona dinarskih šuma bukve i jele (700 – 1200 m n. v.)

3.3.1. Gorski kotar

Ogulin

Bukovača

Međuvođe – Zale

Krpel

Zagorska kosa

Klek

Josipovac

Jasenačka kosa

Šiljevača

Mala Javornica

Čungar

Bitoraj

Crni vrh

Alilovica

Makovnik

Plaška glava – Borovac

Krasnica

Bršljanovica

Titra – Javornik

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma (150 – 1500 m n. v.)

3.3. Sjemenska zona dinarskih šuma bukve i jele (700 – 1200 m n. v.)

3.3.1. Gorski kotar

Delnice

Milanov vrh

Rudnik

Crni Lazi

Brestica

Smrekova draga

Lividraga

Sušice

Vršice

Lazac

Suho

Dletvo

Platak

Jelenje velo A i B

Crni lug

Oštrac

Suha Rečina

Brod na Kupi

Delnice

Podvodenjak

Jasle

Čedanj

Završje

Skrad – Rudač

Velika Višnjevica – Sušički vrh

Ravna gora

Bjelolasica

Sungerski lug

Široka draga

Kobiljak – Bitoraj

Brloško

Špićunak

Umoli

Litorić

Goranska Dobra

Miletka

Gluhe drage

Čarapine drage

Potočine – Crna kosa

Cetin

Gložac

Gložac

Japlenški vrh

Park šuma Golubinjak

Lužina

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma (150 – 1500 m n. v.)

3.3. Sjemenska zona dinarskih šuma bukve i jele (700 – 1200 m n. v.)

3.3.1. Gorski kotar

Buzet

Kras

Planik

Brgudske šume

Liburnija

Lisina

Učka Opatija

Veprinačke šume

Lim

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma (150 – 1500 m n. v.)

3.3. Sjemenska zona dinarskih šuma bukve i jele (700 – 1200 m n. v.)

3.3.1. Gorski kotar

Senj

Crna draga

Trojbukve

Veliki Smolnik

Viševica

Treskavac

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma (150 – 1500 m n. v.)

3.3. Sjemenska zona dinarskih šuma bukve i jele (700 – 1200 m n. v.)

3.3.1. Gorski kotar

 

Nacionalni park Risnjak

Šumarski fakultet Zalesina

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma (150 – 1500 m n. v.)

3.3. Sjemenska zona dinarskih šuma bukve i jele (700 – 1200 m n. v.)

3.3.2. Velebit i Lika

Gospić

Padeška kosa – Bijele grede

Štirovača

Bovan – Jelar

Konjska draga – Begovača

Križići

Žitnik

Rastovka – Kuterevske kose

Senjsko bilo

Pišćetak

Bitoraj – Ivakuša

Miškovica – Škalić

Škamnica

Krivi javor

Komarnica

Bijeli vrh – Dolac

Kriva draga – Baćinovac

Javornik – Tisov vrh

Trovrh – Kik

Mala Plješivica

Čardak

Karlović korita

Istočna Mazinska planina

Velika Plješivica – Drenovača

Mrsinj

Medačke borove kulture

Kremen – Rudi lisac

Ostrvica

Risovac – Grabovača

Laktin vrh – Dabri

Jadovno – Jazbine

Visočica – Razbojna draga

Šedrvan – Bukova glava

Bubinka – Marčića vrh

Jelovi tavani – Kučina kosa

Šijanova kosa

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma (150 – 1500 m n. v.)

3.3. Sjemenska zona dinarskih šuma bukve i jele (700 – 1200 m n. v.)

3.3.2. Velebit i Lika

Senj

Štirovača

Štokić duliba

Padeži – Lubenovac

Begovača

Zavižan

Lom

Nadžak bilo

Švičko bilo

Kordinac

Senjsko bilo

Miškovica

Svojta: Pinus sylverstris L. – obični bor

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sjeverne Hrvatske (150 – 1000 m n. v.)

2.1. Sjemenska zona hrasta kitnjaka, bukve i pitomog kestena (150 – 300 m n. v.)

2.1.1. Šuma običnog bora srednje i sjeverne Hrvatske

Našice

Krndija Gazijska

Krndija Našička

Krndija Seonska

Duzlučka planina

Pištanske prigorske šume

Kokočačka planina

Orahovačka planina

Pušinska planina

Drenovačka planina

Gaj

Slatinske prigorske šume

Jovac – Slana voda

Kotline

Sekulinačka planina

Čeralijske prigorske šume

Medveđak – Kusac

Jovanovica

Djedovica – Trešnjevica

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sjeverne Hrvatske (150 – 1000 m n. v.)

2.1. Sjemenska zona hrasta kitnjaka, bukve i pitomog kestena (150 – 300 m n. v.)

2.1.1. Šuma običnog bora srednje i sjeverne Hrvatske

Požega

Zapadni Papuk Kamenski

Zapadni Papuk Zvečevački

Južni Papuk

Poljanačke šume

Južna Krndija Kutjevačka

Južna Krndija Čaglinska

Sjeverni Dilj Pleternički

Sjeverni Dilj Čaglinski

Požeška gora

Sjeverna Babja gora

Poljadijske šume

Istočni Psunj

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sjeverne Hrvatske (150 – 1000 m n. v.)

2.1. Sjemenska zona hrasta kitnjaka, bukve i pitomog kestena (150 – 300 m n. v.)

2.1.1. Šuma običnog bora srednje i sjeverne Hrvatske

Sisak

Čorkovača – Karlice

Javornik

Kljuka

Kotar – Stari gaj

Letovanički lug

Petrinjčica

Petrinjski lug – Piškornjač

Pešćenica – Cerje

Pogledić – Biljeg

Pokule – Pećine

Pokupske šume

Popov gaj

Posavske šume – Sunja

Prolom – Kobiljak – Šašava

Šamarica 1

Šamarica 2

Vinica – Kobiljača

Vučjak – Tješnjak

Zrinska brda

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sjeverne Hrvatske (150 – 1000 m n. v.)

2.1. Sjemenska zona hrasta kitnjaka, bukve i pitomog kestena (150 – 300 m n. v.)

2.1.1. Šuma običnog bora srednje i sjeverne Hrvatske

Bjelovar

Bastajske šume – Krivaja – Klisa

Bjelovarska Bilogora

Blatuško brdo

Bukovac

Čazmanske nizinske šume

Česma

Daruvarske prigorske šume

Dišnica – Zobikovac – Petkovača

Dugački gaj – Jasenova – Drljež

Garjevica – Čazma

Grđevačka Bilogora

Grubišnopoljska Bilogora

Ivanske prigorske šume

Javornik

Krnjača – Gradina – Sječa

Lugovi

Miletina rijeka

Novakuša – Šikava

Pakračka gora – Zapadni Papuk

Rogoljica

Sjeverni Psunj – Javorovica

Vrani kamen

Pisanička Bilogora

Suhopoljska Bilogora

Suhopoljske – Virovitičke nizinske šume

Trupinski – Pašijanski gaj

Virovitička Bilogora

Vrbovečke prigorske šume

Zdenački gaj – Prespinjača

Garjevica – Ivanska

Garjevica – Garešnica

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sjeverne Hrvatske (150 – 1000 m n. v.)

2.1. Sjemenska zona hrasta kitnjaka, bukve i pitomog kestena (150 – 300 m n. v.)

2.1.1. Šuma običnog bora srednje i sjeverne Hrvatske

Koprivnica

Dugačko brdo

Jazmak – Kosturač – Buk – Drobna

Đurđevačka Bilogora

Kalnik – Kolačka

Križevačke prigorske šume

Mesarica – Plavo

Novigradska planina

Pitomačka Bilogora

Polum – Medenjak

Seča

Gornje Međimurje

Donje Međimurje

Sjeverna Ivanščica

Ravna Gora

Trakošćan

Vinica – Plitvica – Željeznica

Lijepa Gorica

Ludbreške podravske šume

Kalnik

Varaždinbreg

Varaždinske podravske šume

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sjeverne Hrvatske (150 – 1000 m n. v.)

2.1. Sjemenska zona hrasta kitnjaka, bukve i pitomog kestena (150 – 300 m n. v.)

2.1.1. Šuma običnog bora srednje i sjeverne Hrvatske

Nova Gradiška

Stupničko brdo – Cerje

Mlada vodica – Puavica

Južni Dilj

Bratljevci

Dolca

Ješevik – Brikljevača

Južna Babja gora

Gradiška brda

Južni Psunj

Zapadni Psunj

Okučanska brda

Novsko brdo

Rajičko brdo

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sjeverne Hrvatske (150 – 1000 m n. v.)

2.1. Sjemenska zona hrasta kitnjaka, bukve i pitomog kestena (150 – 300 m n. v.)

2.1.1. Šuma običnog bora srednje i sjeverne Hrvatske

Zagreb

Jamaričko brdo

Kutinske prigorske šume

Kutinska Garjevica

Popovačke prigorske šume

Veliki Jantak

Popovačka Garjevica

Marča

Macelj

Sljeme – Medvedgradske šume

Markuševačka gora

Bistranska gora

Stubička gora

Duboki jarak

Obreški lug

Južna Ivančica

Kal – Javorac

Limbuš – Sava

Strahinčica – Trnovec

Zlatarske prigorske šume

Žumberak – Novoselska gora

Zelinske šume

Šiljakovačka dubrava II

Vukomeričke gorice – Horvati

Pregrada – Klanjec

Stubičko podgorje

Stupnički lug

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sjeverne Hrvatske (150 – 1000 m n. v.)

2.1. Sjemenska zona hrasta kitnjaka, bukve i pitomog kestena (150 – 300 m n. v.)

2.1.1. Šuma običnog bora srednje i sjeverne Hrvatske

 

Vojni poligon Slunj

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

2. Oblast brdsko-gorskih šuma srednje i sjeverne Hrvatske (150 – 1000 m n. v.)

2.1. Sjemenska zona hrasta kitnjaka, bukve i pitomog kestena (150 – 300 m n. v.)

2.1.1. Šuma običnog bora srednje i sjeverne Hrvatske

Karlovac

Blaževa gora

Sušica

Slapnica

Kupčina – Žumberak

Jastrebarske prigorske šume

Plešivica

Gračec – Lučelnica

Orlova

Veliko brdo

Pertova gora – Petrovac

Petrova gora – Bublen

Petrova gora – Bistra

Trepča

Crna draga

Kremešnica

Kozarac

Loskunja

Debela kosa – Markovac

Crno Osovje – Veliki Lisac

Glinica – Otmić

Strmačka

Repušnjak – Duga kosa

Gredarska kosa – Begovac

Komesarska kosa – Trnovi

Stražnji vrh

Dobra

Perjasička kosa

Bosiljevac

Skradska gora

Kremenita glavica

Zvjerinjak – Broćarska kosa

Mašvina

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma (150 – 1500 m n. v.)

3.2. Sjemenska zona gorske bukove šume (300 – 800 m n. v.)

3.2.1. Šuma običnog bora gorske Hrvatske

 

Nacionalni park Risnjak

Šumarski fakultet Zalesina

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma (150 – 1500 m n. v.)

3.2. Sjemenska zona gorske bukove šume (300 – 800 m n. v.)

3.2.1. Šuma običnog bora gorske Hrvatske

Ogulin

Bukovača

Međuvođe – Zale

Krpel

Zagorska kosa

Klek

Mala Javornica

Čungar

Bitoraj

Crni vrh

Radošić

Pištenik – Hum

Krasnica

Bršljanovica

Titra – Javornik

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma (150 – 1500 m n. v.)

3.2. Sjemenska zona gorske bukove šume (300 – 800 m n. v.)

3.2.1. Šuma običnog bora gorske Hrvatske

Delnice

Milanov vrh

Rudnik

Brestica

Smrekova draga

Lividraga

Sušice

Vršice

Lazac

Suho

Dletovo

Jelenje velo A i B

Platak

Crni lug

Oštrac

Suha Rečina

Brod na Kupi

Delnice

Podvodenjak

Jasle

Čedanj

Završje

Skrad – Rudač

Velika Višnjevica – Sušički vrh

Bjelolasica

Sungerski lug

Kobiljak – Bitoraj

Brloško

Špićunak

Umoli

Litorić

Goranska Dobra

Miletka

Gluhe drage

Čarapine drage

Potočine – Crna kosa

Cetin

Gložac

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma (150 – 1500 m n. v.)

3.2. Sjemenska zona gorske bukove šume (300 – 800 m n. v.)

3.2.1. Šuma običnog bora gorske Hrvatske

Senj

Štirovača

Štokić duliba

Padeži – Lubenovac

Zavižan

Kordinac

Nadžak bilo

Jelovac

Senjska duliba

Senjsko bilo

Brušljan

Javorov vrh – Stubica

Miškovica

Jasenovo bilo

Ričičko bilo

Crna draga

Veliki Smolnik

Viševica

Treskavac

Drivenik

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma (150 – 1500 m n. v.)

3.2. Sjemenska zona gorske bukove šume (300 – 800 m n. v.)

3.2.1. Šuma običnog bora gorske Hrvatske

Buzet

Kras

Kršin

Smokovica

Planik

Brgudske šume

Liburnija

Lisina

Učka Opatija

Veprinačke šume

Oprtalj

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma (150 – 1500 m n. v.)

3.2. Sjemenska zona gorske bukove šume (300 – 800 m n. v.)

3.2.1. Šuma običnog bora gorske Hrvatske

Gospić

Crne grede

Padeška kosa – Bijele grede

Štirovača

Bovan – Jelar

Konjska draga – Begovača

Godača – Veliki kotao

Crno jezero – Marković rudine

Rastovka – Kuterevske kose

Senjsko bilo

Svilaruša – Kalčevac

Grabar – Brušljan

Kompoljski vrh

Krekovača – Vrbovice

Smolčić uvala

Lisac – Staparuša

Stajnička Kapela

Pišćetak

Bitoraj – Ivakuša

Miškovica – Škalić

Škamnica

Golosmreke – Jelavlje

Javorov vrh – Stubica

Krivi javor

Bijeli vrh – Dolac

Kriva draga – Baćinovac

Javornik – Tisov vrh

Trovrh – Kik

Mala Plješivica

Čardak

Karlović korita

Orlovača

Srneća draga – Janković kosa

Istočna Mazinska planina

Velika Plješivica – Drenovača

Laudonov gaj

Mrsinj

Srednja gora

Trovrh – Mirkača

Istočni Resnik

Zapadni Resnik

Kremen – Rudi lisac

Oštrac bok

Ostrvica

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma (150 – 1500 m n. v.)

3.2. Sjemenska zona gorske bukove šume (300 – 800 m n. v.)

3.2.1. Šuma običnog bora gorske Hrvatske

Gospić

Risovac – Grabovača

Laktin vrh – Dabri

Crna duliba – Metla

Jadovno – Jazbine

Ramino korito – Šugarska duliba

Goli vrh

Kozjak

Šarić duplje

Visočica – Razbojna draga

Šedrvan – Bukova glava

Kosurina – Bogunica

Medačka staza

Malovan – Dušice

Sveto brdo – Crveni potoci

Grabar – Duliba

Jaselsko bilo – Crnopac

Duboke jasle – Jabukovac

Bubinka – Marčića vrh

Javornik – Kremen

Kestenovac – Nebljuška gora

Visočica – Lisac

Maslovara

Jelovi tavani – Kučina kosa

Šijanova kosa

Kalčić vrh – Obljaj

Birovača

Bogutovac

Svojta: Pinus nigra J. F. Arnold – crni bor

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma (150 – 1500 m n. v.)

3.3. Sjemenska zona dinarskih šuma bukve i jele (700 – 1200 m n. v.)

3.3.1. Austrijskog crnog bora (kontinentalna Hrvatska)

Našice

Kapelački lug – Karaš

Krndija Seonska

Drenovačka planina

Sekulinačka planina

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma (150 – 1500 m n. v.)

3.3. Sjemenska zona dinarskih šuma bukve i jele (700 – 1200 m n. v.)

3.3.1. Austrijskog crnog bora (kontinentalna Hrvatska)

Požega

Zapadni Papuk Kamenski

Zapadni Papuk Zvečevački

Južni Papuk

Poljanačke šume

Južna Krndija Kutjevačka

Južna Krndija Čaglinska

Sjeverni Dilj Pleternički

Sjeverni Dilj Čaglinski

Požeška gora

Poljadijske šume

Istočni Psunj

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma (150 – 1500 m n. v.)

3.3. Sjemenska zona dinarskih šuma bukve i jele (700 – 1200 m n. v.)

3.3.1. Austrijskog crnog bora (kontinentalna Hrvatska)

Bjelovar

Bastajske šume – Krivaja – Klisa

Bjelovarska Bilogora

Blatuško brdo

Krnjača – Gradina – Sječa

Pakračka gora – Zapadni Papuk

Pisanička Bilogora

Vrani kamen

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma (150 – 1500 m n. v.)

3.3. Sjemenska zona dinarskih šuma bukve i jele (700 – 1200 m n. v.)

3.3.1. Austrijskog crnog bora (kontinentalna Hrvatska)

Zagreb

Kutinske prigorske šume

Veliki Jantak

Popovačka Garjevica

Macelj

Sljeme – Medvegradske šume

Markuševačka gora

Bistranska gora

Stubička gora

Duboki jarak

Savski vrbaci

Južna Ivančica

Kal – Javorovac

Limbuš – Sava

Zlatarske prigorske šume

Zelinske šume

Šiljakovačka dubrava II

Pregrada – Klanjec

Stubičko podgorje

Vukomeričke gorice

Stupnički lug

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma (150 – 1500 m n. v.)

3.3. Sjemenska zona dinarskih šuma bukve i jele (700 – 1200 m n. v.)

3.3.1. Austrijskog crnog bora (kontinentalna Hrvatska)

Sisak

Ćorkovača – Karlice

Javornik

Kljuka

Kotar – Stari gaj

Petrinjčica

Pogledić – Biljeg

Pokupske šume

Popov gaj

Prolom – Kobiljak – Šašava

Šamarica 1

Vinica – Kobiljača

Zrinska brda

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma (150 – 1500 m n. v.)

3.3. Sjemenska zona dinarskih šuma bukve i jele (700 – 1200 m n. v.)

3.3.1. Austrijskog crnog bora (kontinentalna Hrvatska)

Karlovac

Domačaj lug – Kovačevički lug

Blaževa gora

Slapnica

Kupčina – Žumberak

Jazbina Vučjak

Jastrebarske prigorske šume

Plešivica

Orlova

Petrova gora – Bublen

Petrova gora – Bistra

Veliko brdo

Loskunja

Debela kosa – Markovac

Crno Osovje – Veliki Lisac

Glinica – Otimić

Strmačka

Repušnjak – Duga kosa

Dobra

Perjasička kosa

Bosiljevac

Skradska gora

Koranska Dubrava

Kremenita glavica

Zvjerinjak – Broćanska kosa

Mašvina

Lipovača

Pištenica

Bršljanovica

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma (150 – 1500 m n. v.)

3.3. Sjemenska zona dinarskih šuma bukve i jele (700 – 1200 m n. v.)

3.3.1. Austrijskog crnog bora (kontinentalna Hrvatska)

Delnice

Milanov vrh

Rudnik

Crni Lazi

Brestica

Smrekova draga

Lividraga

Sušica

Vršice

Lazac

Suho

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma (150 – 1500 m n. v.)

3.3. Sjemenska zona dinarskih šuma bukve i jele (700 – 1200 m n. v.)

3.3.1. Austrijskog crnog bora (kontinentalna Hrvatska)

Delnice

Jelenje Velo A i B

Platak

Crni lug

Oštrac

Suha Rečina

Brod na Kupi

Delnice

Podvodenjak

Jasle

Čedanj

Završje

Skrad – Rudač

Velika Višnjevica – Sušički vrh

Bjelolasica

Dletvo

Delnice

Ravna gora

Sungerski lug

Široka draga

Kobiljak – Bitoraj

Brloško

Špićunak

Litorić

Goranska Dobra

Miletka

Gluhe drage

Čarapine drage

Potočine – Crna kosa

Cetin

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma (150 – 1500 m n. v.)

3.3. Sjemenska zona dinarskih šuma bukve i jele (700 – 1200 m n. v.)

3.3.1. Austrijskog crnog bora (kontinentalna Hrvatska)

Ogulin

Bukovača

Međuvođe – Zale

Krpel

Zagorska kosa

Klek

Josipovac

Dumanić – Ježevitar

Jasenačka kosa

Šiljevača

Mala Javornica

Čungar

Bitoraj

Alilovica

Modruš

Makovnik

Plaška glava – Borovac

Radošić

Krasnica

Pištenik – Hum

Bršljanovica

Titra – Javornik

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma (150 – 1500 m n. v.)

3.3. Sjemenska zona dinarskih šuma bukve i jele (700 – 1200 m n. v.)

3.3.1. Austrijskog crnog bora (kontinentalna Hrvatska)

Senj

Zavižan

Švičko bilo

Kordinac

Jelovac

Senjska duliba

Senjsko bilo

Javorov vrh – Stubica

Miškovica

Jasenovo bilo

Nadžak bilo

Ričičko bilo

Veliki Smolnik

Treskavac

Planina

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma (150 – 1500 m n. v.)

3.3. Sjemenska zona dinarskih šuma bukve i jele (700 – 1200 m n. v.)

3.3.1. Austrijskog crnog bora (kontinentalna Hrvatska)

Gospić

Crne grede

Padeška kosa – Bijele grede

Štirovača

Bovan – Jelar

Konjska draga – Begovača

Križići

Žitnik

Godača – Veliki kotao

Crno jezero – Marković rudine

Rastovka – Kuterevske kose

Senjsko Bilo

Svilaruša – Kalčevac

Grabar – Brušljan

Kompoljski vrh

Krekovača – Vrbovice

Smolčić uvala

Lisac – Staparuša

Božin vrh

Stajnička Kapela

Pišćetak

Bitoraj – Ivakuša

Miškovica – Škalić

Škamnica

Golosmreke – Jelavlje

Javorov vrh – Stubica

Krivi javor

Komarnica

Bijeli vrh – Dolac

Kriva draga – Baćinovac

Lisina – Vršak

Javornik – Tisov vrh

Trovrh – Kik

Mala Plješivica

Čardak

Karlović korita

Orlovača

Kalinovača

Velika Plješivica – Drenovača

Marina glava

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma (150 – 1500 m n. v.)

3.3. Sjemenska zona dinarskih šuma bukve i jele (700 – 1200 m n. v.)

3.3.1. Austrijskog crnog bora (kontinentalna Hrvatska)

Gospić

Laudonov gaj

Mrsinj

Ivčević kosa

Vidovača

Staza

Ravne drage

Srednja gora

Trovrh – Mirkača

Istočni Resnik

Zapadni Resnik

Medačke borove kulture

Oštrac bok

Ostrvica

Risovac – Grabovača

Laktin vrh – Dabri

Crna Duliba – Metla

Jadovno – Jazbine

Ramino korito – Šugarska duliba

Goli vrh

Visočica – Razbojna draga

Šedrvan – Bukova glava

Kosurina – Bogunica

Malovan – Dušice

Sveto brdo – Crveni potoci

Grabar – Duliba

Jaselsko bilo – Crnopac

Duboke jasle – Jabukovac

Smrdljivac – Kom

Bubinka – Maričića vrh

Javornik – Kremen

Kestenovac – Nebljuška gora

Ravna Čemernica

Zapadna Mazinska planina

Kokirna – Mila ljut

Jelovi tavani – Kučina kosa

Šijanova kosa

Kalčić vrh – Obljaj

Bogutovac

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

3. Oblast brdsko-gorsko-planinskih šuma (150 – 1500 m n. v.)

3.3. Sjemenska zona dinarskih šuma bukve i jele (700 – 1200 m n. v.)

3.3.1. Austrijskog crnog bora (kontinentalna Hrvatska)

 

Nacionalni park Risnjak

Nacionalni park Plitvička jezera

Vojni poligon Slunj

Šumarski fakultet Zalesina

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

4. Oblast submediteranskih šuma (0 – 1000 m n. v.)

4.1. Sjemenska zona jugozapadna (do Tijarice) (0 – 1000 m n. v.)

 

Senj

Kotor planina

Radinje

Drinak

Greben

Senjska draga

Biljevine

Volarice

Grabarje

Brisnice

Glavotok

Obzova

Kras – Gabonjin

Pag

Kalifront

Kamenjak

Novalja

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

4. Oblast submediteranskih šuma (0 – 1000 m n. v.)

4.1. Sjemenska zona jugozapadna (do Tijarice) (0 – 1000 m n. v.)

 

Gospić

Sjeverne karlobaške šume

Južne karlobaške šume

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

4. Oblast submediteranskih šuma (0 – 1000 m n. v.)

4.1. Sjemenska zona jugozapadna (do Tijarice) (0 – 1000 m n. v.)

 

Split

Nin – Kožino

Ražanac – Vrsi

Musapstan

Starigrad

Seline

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

4. Oblast submediteranskih šuma (0 – 1000 m n. v.)

4.2. Sjemenska zona jugoistočna (od Tijarice) (0 – 1000 m n. v.)

 

Split

Novigrad

 

Golubić

 

Zrmanja

 

Karin

 

Debelo brdo

 

Bukovičko polje

 

Razdolje

 

Nunička kosa

 

Dinara

 

Bukarica

 

Oton

 

Surdup

 

Zmijštak

 

Vrbnik

 

Kijevo – Glavaš

 

Orlovica

 

Biskupija

 

Moseć – Srnobor

 

Promina

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

4. Oblast submediteranskih šuma (0 – 1000 m n. v.)

4.2. Sjemenska zona jugoistočna (od Tijarice) (0 – 1000 m n. v.)

 

Split

Radonić – Kremenovo

 

Svilaja I

 

Mideno brdo

 

Kamešnica

 

Jelinjak – Tovarnica

 

Trtar

 

Tijarica

 

Rimljača

 

Kopršnica

 

Borovača

 

Svilaja II

 

Omiška Dinara

 

Plišivica

 

Visoka

 

Mosor – Perun

 

Kozjak – Zagora

 

Čemernica

 

Blato na Cetini

 

Runjevica

 

Kozjak – Kaštela

 

Žeževica

 

Ljubeč

 

Primorski dolac

 

Vilaja

 

Badnjevica

 

Kotlenice

 

Zelovo

 

Crivac

 

Broćanac

 

Srednja Poljica

 

Bašćanski gaj

 

Bukovac

 

Maglaj – Kruškovnik

 

Osoje

 

Šibovica

 

Orljača

 

Biokovska sela

 

Kozica

 

Matokit

 

Vrgorac – Kruševica

 

Nova sela

 

Slivno

 

Rujnica

 

Zagorje

 

Šumarija Benkovac – neuređeno

 

Šumarija Drniš – neuređeno

 

Šumarija Imotski – neuređeno

 

Šumarija Knin – neuređeno

 

Šumarija Makarska – neuređeno

 

Šumarija Obrovac – neuređeno

 

Šumarija Sinj – neuređeno

 

Šumarija Split – neuređeno

 

Šumarija Vrgorac – neuređeno

 

Šumarija Metković – neuređeno

 

Šumarija Zadar – neuređeno

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

5. Oblast eumediteranskih šuma (0 – 400 m n. v.)

5.1. Sjemenska zona šuma hrasta crnike (0 – 400 m n. v.)

5.1.1. Korzičkog crnog bora (Istra i Kvarner)

Buzet

Kras

Kršin

Dubrava

Rovinj

Proština

Smokovica

Ubaš

Učka – Labin

Planik

Brgudske šume

Liburnija

Lisina

Učka Opatija

Lošinj

Tramontana

Vrana

Presika

Lim

Motovun

Magran – Cuf

Oprtalj

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

5. Oblast eumediteranskih šuma (0 – 400 m n. v.)

5.1. Sjemenska zona crnog bora (0 – 400 m n. v.)

5.1.2. Dalmatinskog crnog bora (otoci)

Split

Šolta

Vis

Dol

Gornji Humac

Plame

Vidova gora

Sveti Nikola

Šaknja rat

Pupnatska luka

Lastovo

Nakovanj

Kuna

Blatska gora – Bugari

Šumarija Korčula – neuređeno

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

5. Oblast eumediteranskih šuma (0 – 400 m n. v.)

5.1. Sjemenska zona crnog bora (0 – 400 m n. v.)

5.1.2. Dalmatinskog crnog bora (otoci)

 

Nacionalni park Mljet

Svojta: Pinus halepensis Mill. – alepski bor i Pinus brutia Ten. – brucijski bor

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

5. Oblast eumediteranskih šuma (0 – 400 m n. v.)

5.1. Sjemenska zona šuma hrasta crnike (0 – 400 m n. v.)

5.1.1. Od Šibenika na sjever (uključujući i otoke)

Buzet

Kras

Kršin

Dubrava

Rovinj

Proština

Smokovica

Ubaš

Liburnija

Lošinj

Punta Križa

Tramontana

Vrana

Park šume Lošinja

Priobalne šume Rovinja

Presika

Lim

Magran – Cuf

Oprtalj

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

5. Oblast eumediteranskih šuma (0 – 400 m n. v.)

5.1. Sjemenska zona šuma hrasta crnike (0 – 400 m n. v.)

5.1.1. Od Šibenika na sjever (uključujući i otoke)

Senj

Kotor planina

Glavotok

Obzova

Kras – Gabonjin

Pag

Kalifront

Kamenjak

Novalja

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

5. Oblast eumediteranskih šuma (0 – 400 m n. v.)

5.1. Sjemenska zona šuma hrasta crnike (0 – 400 m n. v.)

5.1.1. Od Šibenika na sjever (uključujući i otoke)

Split

Nin – Kožino

Ražanac – Vrsi

Musapstan

Gornji Zemunik

Sukošan

Škabrnja

Starigrad

Novigrad

Zadarski otoci

Lovinac

Posedarje

Kruševo – Medviđa

Jasenice

Karin

Debelo brdo

Donji krš

Razdolje

Nunička kosa

Biograd

Turanj

Vrana

Pašman – Vrgada

Trtar

Hartić

Rimljača

Jamina

Šumarija Benkovac – neuređeno

Šumarija Biograd – neuređeno

Šumarija Obrovac – neuređeno

Šumarija Šibenik – neuređeno

Šumarija Zadar – neuređeno

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

5. Oblast eumediteranskih šuma (0 – 400 m n. v.)

5.1. Sjemenska zona šuma hrasta crnike (0 – 400 m n. v.)

5.1.2. Od Šibenika na jug (uključujući i otoke)

Split

Jelinjak

Moseć – Srnobor

Radonić – Kremenovo

Konjička draga

Omiška Dinara

Mosor – Perun

Kozjak – Zagora

Runjevica

Šćadin

Kozjak – Kaštela

Žeževica

Opor

Primorski Dolac

Vilaja

Marina

Kotlenice

Šolta

Vis

Srednja Poljica

Dol

Gornji Humac

Plame

Vidova gora

Drvenik – Plana

Bašćanski gaj

Sveti Nikola

Bukovac

Šibovnica

Matokit

Vrgorac – Kruševica

Nova sela

Slivno

Baćina

Rujnica

Pupnasta luka

Lastovo

Nakovanj

Kuna

Česvinica

Zagorje

Blatska gora – Bugari

Topolo

Štedrica

Dubrovnik – Elafiti

Šumarija Brač – neuređeno

Šumarija Dubrovnik – neuređeno

Šumarija Hvar – neuređeno

Šumarija Korčula – neuređeno

Šumarija Makarska – neuređeno

Šumarija Metković – neuređeno

Šumarija Split – neuređeno

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava šuma

Gospodarska jedinica

5. Oblast eumediteranskih šuma (0 – 400 m n. v.)

5.1. Sjemenska zona šuma hrasta crnike (0 – 400 m n.v.)

5.1.2. Od Šibenika na jug (uključujući i otoke)

 

Nacionalni park Mljet

Svojta: Cupressus sempervirens L. – obični čempres

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava
šuma

Gospodarska jedinica

5. Oblast eumediteranskih šuma (0 – 400 m n. v.)

5.1. Sjemenska zona šuma hrasta crnike (0 – 400 m n. v.)

5.1.1. Sjeverna

Buzet

Mirna

Dubrava

Rovinj

Proština

Smokovica

Ubaš

Lošinj

Punta Križa

Tramontana

Vrana

Priobalne šume Rovinja

Presika

Lim

Magran – Cuf

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava
šuma

Gospodarska jedinica

5. Oblast eumediteranskih šuma (0 – 400 m n. v.)

5.1. Sjemenska zona šuma hrasta crnike (0 – 400 m n. v.)

5.1.1. Sjeverna

Senj

Obzova

Kras – Gabonjin

Kamenjak

Kotor planina

Glavotok

Pag

Novalja

Kalifront

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava
šuma

Gospodarska jedinica

5. Oblast eumediteranskih šuma (0 – 400 m n. v.)

5.1. Sjemenska zona šuma hrasta crnike (0 – 400 m n. v.)

5.1.2. Srednja

Split

Nin – Kožino

Ražanac – Vrsi

Musapstan

Sukošan

Starigrad

Novigrad

Zadarski otoci

Posedarje

Biograd

Turanj

Vrana

Pašman – Vrgada

Jelinjak

Hartić

Jamina

Mosor – Perun

Kozjak – Zagora

Kozjak – Kaštela

Opor

Marina

Šumarija Zadar – neuređeno

Šumarija Obrovac – neuređeno

Šumarija Benkovac – neuređeno

Šumarija Biograd – neuređeno

Šumarija Šibenik – neuređeno

Šumarija Split – neuređeno

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava
šuma

Gospodarska jedinica

5. Oblast eumediteranskih šuma (0 – 400 m n. v.)

5.1. Sjemenska zona šuma hrasta crnike (0 – 400 m n. v.)

5.1.3. Južna

Split

Omiška Dinara

Blato na Cetini

Šćadin

Badnjevica

Šolta

Vis

Dol

Gornji Humac

Plame

Vidova gora

Drvenik – Plana

Bašćanski gaj

Sveti Nikola

Šaknja rat

Bukovac

Šibovica

Slivno

Baćina

Pupnatska luka

Lastovo

Nakovanj

Kuna

Česvinica

Zagorje

Blatska gora – Bugari

Topolo

Štedrica

Dubrovnik – Elafiti

Šumarija Imotski – neuređeno

Šumarija Makarska – neuređeno

Šumarija Vrgorac – neuređeno

Šumarija Dubrovnik – neuređeno

Šumarija Brač – neuređeno

Šumarija Metković – neuređeno

Šumarija Korčula – neuređeno

Šumarija Split – neuređeno

Sjemenska oblast

Sjemenska zona

Sjemenska regija

Uprava
šuma

Gospodarska jedinica

5. Oblast eumediteranskih šuma (0 – 400 m n. v.)

5.1. Sjemenska zona šuma hrasta crnike (0 – 400 m n. v.)

5.1.3. Južna

 

Nacionalni park MljetPRILOG I. i PRILOG II. (pdf. format)