Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvoz­nim i izvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode

NN 148/2011 (20.12.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvoz­nim i izvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2996

Na temelju članka 26. stavka 1. Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« br. 149/09, 22/11), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, uz suglasnost ministra nadležnog za gospodarstvo, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVOZNIM I IZVOZNIM DOZVOLAMA ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE

Članak 1.

U Pravilniku o uvoznim i izvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode (»Narodne novine« br. 74/10, 106/10) članak 6. mijenja se i glasi:

»Članak 6.

(1) Zahtjev za izdavanje uvozne dozvole podnosi se Agenciji za plaćanja na obrascu iz Dodatka III. ovoga Pravilnika.

(2) Zahtjev za izdavanje izvozne dozvole podnosi se Agenciji za plaćanja na obrascu iz Dodatka IV. ovoga Pravilnika.

(3) Uvoznici, odnosno izvoznici mogu zahtjev iz stavaka 1. i 2. ovoga članka podnijeti i elektronički, putem internetskog sučelja Agencije za plaćanja.

(4) Svi uvoznici i izvoznici koji podnose zahtjev iz stavaka 1. i 2. ovoga članka moraju biti upisani u Evidenciju korisnika trgovinskih mjera iz članka 7. ovoga Pravilnika.

(5) Uz zahtjev za izdavanje dozvola iz stavaka 1. i 2. ovoga članka prilaže se dokaz o položenim sredstvima osiguranja iz članka 8. ovoga Pravilnika, pri čemu se danom podnošenja zahtjeva smatra datum zaprimanja potpune dokumentacije, odnosno datum zaprimanja zahtjeva za izdavanje dozvola iz stavaka 1. ili 2. ovoga članka i dokaza o položenim sredstvima osiguranja.

(6) U slučaju podnošenja zahtjeva na način iz stavka 3. ovoga članka korisnici su dužni dostaviti dokaz o položenim sredstvima osiguranja iz članka 8. stavka 4. ovoga Pravilnika najkasnije u roku 3 dana od elektroničkog podnošenja zahtjeva, pri čemu se danom podnošenja zahtjeva smatra datum zaprimanja predmetnog dokaza u Agenciji za plaćanja.

(7) Ukoliko podnositelj zahtjeva nije položio sredstva osiguranja iz članka 8. ovoga Pravilnika uvozna, odnosno izvozna dozvola neće biti izdana.

(8) Ukoliko je podnositelj zahtjeva položio sredstva osiguranja iz članka 8. ovoga Pravilnika u iznosu manjem od iznosa koji je potreban za izdavanje uvozne, odnosno izvozne dozvole, dozvola će biti izdana sukladno utvrđenoj visini položenih sredstava osiguranja za one količine traženih proizvoda za koje su položena sredstva osiguranja dostatna.

(9) Ukoliko je zahtjev za izdavanjem uvozne, odnosno izvozne dozvole podnesen za količinu iskazanu u pripadajućim jedinicama kao decimalni broj, sve znamenke iza decimalnog zareza zanemarit će se pri izdavanju dozvole, a pripadajuća sredstva osiguranja koja odgovaraju zanemarenoj količini bit će otpuštena.

(10) Ukoliko se administrativnom kontrolom utvrdi da je podnositelj zahtjeva, s namjerom izbjegavanja obveze polaganja sredstava osiguranja, u jednom danu podnio više od jednog zahtjeva po pojedinoj tarifnoj oznaci, Agencija za plaćanja će uputiti podnositelja zahtjeva da objedini predmetne zahtjeve i položi potrebna sredstva osiguranja.

(11) Ukoliko podnositelj zahtjeva ne postupi sukladno uputama iz stavka 10. ovoga članka Agencija za plaćanja može odbiti predmetne zahtjeve.«

Članak 2.

U članku 9. iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Ukoliko na dan podnošenja zahtjeva za izdavanje uvozne, odnosno izvozne dozvole podnositelj zahtjeva pisanim putem obavijesti Agenciju za plaćanja o povlačenju podnesenog zahtjeva, Agencija za plaćanja će odbaciti zahtjev i otpustiti položena sredstva osiguranja.«

Članak 3.

U članku 11. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka uvoznik, odnosno izvoznik, će Agenciji za plaćanja podnijeti pisani zahtjev za produljenjem roka važenja uvozne, odnosno izvozne dozvole, ili zahtjev za otpuštanjem sredstava osiguranja, odnosno oslobađanjem od obveza po dozvoli, te dostaviti odgovarajući pisani dokaz o postojanju okolnosti više sile kojeg je izdala službena javna ili državna institucija i tijelo u zemlji izvoznici, odnosno uvoznici na koju se predmetna dozvola odnosi.«

Članak 4.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»Članak 13.

(1) Obveza po uvoznoj, odnosno izvoznoj dozvoli ispunjena je datumom prihvaćanja carinske deklaracije za puštanje robe u slobodni promet, odnosno carinske deklaracije vezane za izvoz.

(2) Uvoznik, odnosno izvoznik dužan je dostaviti Agenciji za plaćanja popunjeni izvornik zahtjeva iz Dodatka VII. ovoga Pravilnika, izvorne carinske deklaracije kojima dokazuje stupanj ispunjenja obveza po uvoznoj, odnosno izvoznoj dozvoli te izvornik pripadajuće dozvole ovjeren od strane Carinske uprave, u roku od 30 dana nakon isteka važenja iste.

(3) Ukoliko uvoznik, odnosno izvoznik ne dostavi dokumentaciju ili dostavi nepotpunu dokumentaciju navedenu u stavku 2. ovoga članka, položena sredstva osiguranja iz članka 8. ovoga Pravilnika bit će zadržana u cijelosti.

(4) Ukoliko uvezena, odnosno izvezena količina iznosi 5% količine odobrene po dozvoli ili manje, položena sredstva osiguranja iz članka 8. ovoga Pravilnika bit će zadržana u cijelosti.

(5) Ukoliko je uvezena, odnosno izvezena količina veća od količine odobrene po dozvoli i premašuje dopušteno odstupanje iz članka 12. ovoga Pravilnika položena sredstva osiguranja iz članka 8. ovoga Pravilnika bit će zadržana u cijelosti.

(6) Ukoliko je uvezena, odnosno izvezena količina veća od 5% količine odobrene po dozvoli, položena sredstva osiguranja iz članka 8. ovoga Pravilnika bit će otpuštena razmjerno količinama za koje je predočen dokaz iz stavka 2. ovoga članka.

(7) Ukoliko su obveze iz uvozne, odnosno izvozne dozvole ispunjene u potpunosti sukladno članku 12. ovoga Pravilnika, položena sredstva osiguranja iz članka 8. ovoga Pravilnika bit će otpuštena u cijelosti.

(8) Ukoliko je dokumentacija iz stavka 2. ovoga članka dostavljena Agenciji za plaćanja izvan propisanog roka, vrijednost iznosa za otpuštanje izračunatog sukladno stavku 6. i 7. ovoga članka bit će umanjena za 5% za svaki dan kašnjenja.

(9) Vrijednost iznosa iz stavka 8. ovoga članka ne može biti veća od iznosa položenih sredstava osiguranja.

(10) Po završenoj administrativnoj kontroli dokumentacije iz stavka 2. ovoga članka sukladno utvrđenom stupnju izvršenja obveza po uvoznoj, odnosno izvoznoj dozvoli, Agencija za plaćanja će izdati Odluku o otpuštanju sredstava osiguranja.

(11) Otpuštanje položenih sredstava osiguranja sukladno stavku 5. i 6. ovoga članka bit će izvršeno u roku od 30 dana od dana zaprimanja potpune dokumentacije iz stavka 2. ovoga članka.«

Članak 5.

(1) Tablica iz Dodatka I.a zamjenjuje se tablicom iz Priloga I. ovoga Pravilnika.

(2) Tablica iz Dodatka I.b zamjenjuje se tablicom iz Priloga II. ovoga Pravilnika.

(3) Tablica iz Dodatka II. zamjenjuje se tablicom iz Priloga III. ovoga Pravilnika.

(4) Prilozi I. – III. tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

II. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Uvozne i izvozne dozvole izdane sukladno odredbama Pravilnika o uvoznim i izvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode (»Narodne novine« br. 74/10, 106/10), čiji rok važenja istječe nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika, vrijede do roka na koji su izdane i to neovisno o izmjenama tarifnih oznaka u Carinskoj tarifi, a uključujući sva prava i obveze koje iz njih proizlaze.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 011-02/11-01/170

Urbroj: 525-05-2-0223/11-1

Zagreb, 9. prosinca 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG I.

Tarifna oznaka

Naziv proizvoda

Minimalna

količina

Iznos sredstava osiguranja (kn)

Rok važenja

Naziv poglavlja Carinske tarife: Meso i jestivi klaonički proizvodi

0201

Meso od životinja vrste goveda, svježe ili rashlađeno

150 kg

43,80 /100 kg

do kraja 3. mjeseca nakon mjeseca izdavanja

0202

Meso od životinja vrste goveda, smrznuto

Naziv poglavlja Carinske tarife: Mlijeko i drugi mliječni proizvodi

0406

Sir i skuta

150 kg

35,15/100 kg

do kraja 3. mjeseca nakon mjeseca izdavanja

Naziv poglavlja Carinske tarife: Jestivo voće i orašasti plodovi

0803 90 10

Banane

200 kg

109,50/t

do kraja 1. mjeseca nakon mjeseca izdavanja

Naziv poglavlja Carinske tarife: Žitarice, proizvodi mlinske industrije

1001 19 00

Tvrda pšenica, ostala

5.000 kg

7,30/t

do kraja 2. mjeseca

nakon mjeseca izdavanja

1001 99 00 05

Ostala obična pšenica

1003 90 00 10

Ječam za proizvodnju slada

1003 90 00 90

Ostali ječam

1005 90 00 10

Kukuruz, žuti

1005 90 00 20

Kukuruz za kokice

1005 90 00 30

Kukuruz činkvantin

1005 90 00 90

Ostali kukuruz

1007 10 90

1007 90 00

Sirak u zrnu, osim hibrida za sjetvu

1101 00 11

Brašno od tvrde pšenice

1101 00 15 10

Brašno od obične pšenice bez glutena

1101 00 15 20

Brašno od obične pšenice s glutenom


PRILOG II.

Tarifna oznaka

Naziv proizvoda

Minimalna količina

Iznos sredstava osiguranja (kn)

Rok važenja

Naziv poglavlja Carinske tarife: Žive životinje

0102 29 10

Žive životinje vrste goveda: goveda: ostala: mase ne veće od 80 kg

0102 29 21

Žive životinje vrste goveda: goveda: ostala: mase veće od 80 kg, ali ne veće od 160 kg: za klanje

0102 29 29

Žive životinje vrste goveda: goveda: ostala: mase veće od 80 kg, ali ne veće od 160 kg: ostale

0102 29 41

Žive životinje vrste goveda: goveda: ostala: mase veće od 160 kg, ali ne veće od 300 kg: za klanje

0102 29 49

Žive životinje vrste goveda: goveda: ostala: mase veće od 160 kg, ali ne veće od 300 kg: ostale

0102 29 51

Žive životinje vrste goveda: goveda: ostala: mase veće od 300 kg: junice (ženska goveda, koja se nikad nisu telila): za klanje

2 grla

36,50/grlo

do kraja 3. mjeseca nakon mjeseca izdavanja

0102 29 59

Žive životinje vrste goveda: goveda: ostala: mase veće od 300 kg: junice (ženska goveda, koja se nikad nisu telila): ostale

0102 29 61

Žive životinje vrste goveda: goveda: ostala: mase veće od 300 kg: krave: za klanje

0102 29 69

Žive životinje vrste goveda: goveda: ostala: mase veće od 300 kg: krave: ostale

0102 29 91

Žive životinje vrste goveda: goveda: ostala: mase veće od 300 kg: ostala: za klanje:

0102 29 99

Žive životinje vrste goveda: goveda: ostala: mase veće od 300 kg: ostala: ostala:

Naziv poglavlja Carinske tarife: Mlijeko i drugi mliječni proizvodi

0401

Mlijeko i vrhnje, nekoncentrirani niti s dodanim šećerom ni drugim sladilima

150 kg

35,15/100 kg

do kraja 3. mjeseca nakon mjeseca izdavanja

0402

Mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili s dodanim šećerom ili drugim sladilima

0403 10 11

Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, neovisno jesu li koncentrirani ili sadrže dodani šećer ili druga sladila ili su aromatizirani: jogurt: nearomatiziran niti s dodanim voćem, orašastim plodovima ni kakaom: bez dodanog šećera ni drugih sladila, s masenim udjelom masti: ne većim od 3%

0403 10 13

Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, neovisno jesu li koncentrirani ili sadrže dodani šećer ili druga sladila ili su aromatizirani: jogurt: nearomatiziran niti s dodanim voćem, orašastim plodovima ni kakaom: bez dodanog šećera ni drugih sladila, s masenim udjelom masti: većim od 3%, ali ne većim od 6%

0403 10 19

Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, neovisno jesu li koncentrirani ili sadrže dodani šećer ili druga sladila ili su aromatizirani: jogurt: nearomatiziran niti s dodanim voćem, orašastim plodovima ni kakaom: bez dodanog šećera ni drugih sladila, s masenim udjelom masti: većim od 6%

0403 10 31

Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, neovisno jesu li koncentrirani ili sadrže dodani šećer ili druga sladila ili su aromatizirani: jogurt: nearomatiziran niti s dodanim voćem, orašastim plodovima ni kakaom: ostalo, s masenim udjelom masti: ne većim od 3%

0403 10 33

Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, neovisno jesu li koncentrirani ili sadrže dodani šećer ili druga sladila ili su aromatizirani: jogurt: ostalo, s masenim udjelom masti: većim od 3%, ali ne većim od 6%

0403 10 39

Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, neovisno jesu li koncentrirani ili sadrže dodani šećer ili druga sladila ili su aromatizirani: jogurt: ostalo, s masenim udjelom masti: većim od 6%

0403 90 11

Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, neovisno jesu li koncentrirani ili sadrže dodani šećer ili druga sladila ili su aromatizirani ili sadrže dodano voće, orašaste plodove ili kakao ili ne: ostalo: nearomatizirano niti s dodanim voćem, orašastim plodovima ni kakaom: u prahu, granulama ili drugim krutim oblicima: bez dodanog šećera ni drugih sladila, s masenim udjelom masti: ne većim od 1,5%

0403 90 13

Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, neovisno jesu li koncentrirani ili sadrže dodani šećer ili druga sladila ili su aromatizirani ili sadrže dodano voće, orašaste plodove ili kakao ili ne: ostalo: nearomatizirano niti s dodanim voćem, orašastim plodovima ni kakaom: u prahu, granulama ili drugim krutim oblicima: bez dodanog šećera ni drugih sladila, s masenim udjelom masti: većim od 1,5%, ali ne većim od 27%

0403 90 19

Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, neovisno jesu li koncentrirani ili sadrže dodani šećer ili druga sladila ili su aromatizirani ili sadrže dodano voće, orašaste plodove ili kakao ili ne: ostalo: nearomatizirano niti s dodanim voćem, orašastim plodovima ni kakaom: u prahu, granulama ili drugim krutim oblicima: bez dodanog šećera ni drugih sladila, s masenim udjelom masti: većim od 27%

0403 90 31

Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, neovisno jesu li koncentrirani ili sadrže dodani šećer ili druga sladila ili su aromatizirani ili sadrže dodano voće, orašaste plodove ili kakao ili ne: ostalo: nearomatizirano niti s dodanim voćem, orašastim plodovima ni kakaom: u prahu, granulama ili drugim krutim oblicima: ostalo, s masenim udjelom masti: ne većim od 1,5%

0403 90 33

Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, neovisno jesu li koncentrirani ili sadrže dodani šećer ili druga sladila ili su aromatizirani ili sadrže dodano voće, orašaste plodove ili kakao ili ne: ostalo: nearomatizirano niti s dodanim voćem, orašastim plodovima ni kakaom: u prahu, granulama ili drugim krutim oblicima: ostalo, s masenim udjelom masti: većim od 1,5%, ali ne većim od 27%

0403 90 39

Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, neovisno jesu li koncentrirani ili sadrže dodani šećer ili druga sladila ili su aromatizirani ili sadrže dodano voće, orašaste plodove ili kakao ili ne: ostalo: nearomatizirano niti s dodanim voćem, orašastim plodovima ni kakaom: u prahu, granulama ili drugim krutim oblicima: ostalo, s masenim udjelom masti: većim od 27%

0403 90 51

Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, neovisno jesu li koncentrirani ili sadrže dodani šećer ili druga sladila ili su aromatizirani ili sadrže dodano voće, orašaste plodove ili kakao ili ne: ostalo: nearomatizirano niti s dodanim voćem, orašastim plodovima ni kakaom: ostalo: bez dodanog šećera ni drugih sladila, s masenim udjelom masti: ne većim od 3%

0403 90 53

Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, neovisno jesu li koncentrirani ili sadrže dodani šećer ili druga sladila ili su aromatizirani ili sadrže dodano voće, orašaste plodove ili kakao ili ne: ostalo: nearomatizirano niti s dodanim voćem, orašastim plodovima ni kakaom: ostalo: bez dodanog šećera ni drugih sladila, s masenim udjelom masti: većim od 3%, ali ne većim od 6%

0403 90 59

Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, neovisno jesu li koncentrirani ili sadrže dodani šećer ili druga sladila ili su aromatizirani ili sadrže dodano voće, orašaste plodove ili kakao ili ne: ostalo: nearomatizirano niti s dodanim voćem, orašastim plodovima ni kakaom: ostalo: bez dodanog šećera ni drugih sladila, s masenim udjelom masti: većim od 6%

0403 90 61

Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, neovisno jesu li koncentrirani ili sadrže dodani šećer ili druga sladila ili su aromatizirani ili sadrže dodano voće, orašaste plodove ili kakao ili ne: ostalo: nearomatizirano niti s dodanim voćem, orašastim plodovima ni kakaom: ostalo: ostalo, s masenim udjelom masti: ne većim od 3%

0403 90 63

Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, neovisno jesu li koncentrirani ili sadrže dodani šećer ili druga sladila ili su aromatizirani ili sadrže dodano voće, orašaste plodove ili kakao ili ne: ostalo: nearomatizirano niti s dodanim voćem, orašastim plodovima ni kakaom: ostalo: ostalo, s masenim udjelom masti: većim od 3%, ali ne većim od 6%

0403 90 69

Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, neovisno jesu li koncentrirani ili sadrže dodani šećer ili druga sladila ili su aromatizirani ili sadrže dodano voće, orašaste plodove ili kakao ili ne: ostalo: nearomatizirano niti s dodanim voćem, orašastim plodovima ni kakaom: ostalo: ostalo, s masenim udjelom masti: većim od 6%

ex 0405

Maslac i ostale masti i ulja, dobiveni od mlijeka; mliječni namazi s masenim udjelom masti: većim od 75%, ali manjim od 80%

Naziv poglavlja Carinske tarife: Jestivo voće i orašasti plodovi

0808 10 80

Jabuke, ostale

200 kg

109,50/t

3 mjeseca od dana izdavanja

Naziv poglavlja Carinske tarife: Prerađevine od mesa

1602 50 10

Pripremljeni ili konzervirani proizvodi od mesa goveda, nekuhani; mješavine kuhanog mesa ili klaoničkih proizvoda i nekuhanog mesa ili klaoničkih proizvoda

1602 50 31

Konzervirana govedina, u spremnicima koji ne propuštaju zrak

1602 50 95

Ostali pripremljeni ili konzervirani proizvodi od mesa goveda

200 kg

87,60 /100 kg

do kraja 3. mjeseca nakon mjeseca izdavanja

1602 90 61

Ostali pripremljeni ili konzervirani proizvodi od mesa, uključujući prerađevine od krvi bilo koje životinje, sa sadržajem mesa ili klaoničkih proizvoda od životinja vrste goveda, nekuhani; mješavine kuhanog mesa ili klaoničkih proizvoda i nekuhanog mesa ili klaoničkih proizvoda

1602 90 69

Ostali pripremljeni ili konzervirani proizvodi od mesa, uključujući prerađevine od krvi bilo koje životinje, sa sadržajem mesa ili klaoničkih proizvoda od životinja vrste goveda, ostali

Naziv poglavlja Carinske tarife: Šećer i proizvodi od šećera

1701

Šećer od šećerne trske ili šećerne repe i kemijski čista saharoza, u krutom stanju

2.000 kg

73,00/t

do kraja 9. mjeseca nakon izdavanja, ali svakako do kraja tekuće tržišne godine


PRILOG III.

Tarifna oznaka

Naziv proizvoda

Minimalna količina

Iznos sredstava osiguranja

Rok važenja izvozne dozvole

Naziv poglavlja Carinske tarife: Žitarice, proizvodi mlinske industrije

1001 19 00

Tvrda pšenica, ostala

5.000 kg

7,3 kn/t

do kraja 4. mjeseca nakon mjeseca izdavanja

1001 99 00 05

Ostala obična pšenica

1003 90 00 10

Ječam za proizvodnju slada

1003 90 00 90

Ostali ječam

1005 90 00 10

Kukuruz, žuti

1005 90 00 20

Kukuruz za kokice

1005 90 00 30

Kukuruz činkvantin

1005 90 00 90

Ostali kukuruz

1007 10 90

1007 90 00

Sirak u zrnu, osim hibrida za sjetvu

1101 00 11

Brašno od tvrde pšenice

1101 00 15 10

Brašno od obične pšenice bez glutena

1101 00 15 20

Brašno od obične pšenice s glutenom